Tài liệu

Đề cương môn : Giáo dục học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1606     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề cương môn : Giáo dục học đại cương - tài liệu, sách iDoc.Vn
Đề cương môn : Giáo dục học đại cương
Vai trò của Giáo dục (và các yếu tố Di truyền, Môi trường xã hội, Hoạt động cá nhân) đối với sự phát triển cá nhân? Rút ra các kết luận sư phạm cần thiết (hoặc các thu hoạch cá nhân) sau khi đã nghiên cứu và nắm vững vai trò của từng yếu tố trên.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Đ C NG MÔN: GIÁO D C H C Đ I C NGỀ ƯƠ Ụ Ọ Ạ ƯƠ CÂU 3: Vai trò c a Giáo d c (và các y u t Di truy n, Môi tr ng xã h i, Ho tủ ụ ế ố ề ườ ộ ạ đ ng cá nhân) đ i v i s phát tri n cá nhân? Rút ra các k t lu n s ph m c nộ ố ớ ự ể ế ậ ư ạ ầ thi t (ho c các thu ho ch cá nhân) sau khi đã nghiên c u và n m v ng vai tròế ặ ạ ứ ắ ữ c a t ng y u t trên. ủ ừ ế ố Tr l i:ả ờ 1. Vai trò c a y u t b m sinh – di truy n v i s phát tri n cá nhân: ủ ế ố ẩ ề ớ ự ể

Đ c đi m b m sinh là nh ng đ c đi m sinh h c mà khi sinh ra đã có. ặ ể ẩ ữ ặ ể ọ Di truy n là s tái t o th h sau (con, cháu…) nh ng đ c đi m sinh h cề ự ạ ở ế ệ ữ ặ ể ọ

(và c m t s thu c tính tâm lý nh t đ nh) c a th h tr c và c a loài thông qua cả ộ ố ộ ấ ị ủ ế ệ ướ ủ ơ ch gen.ế

Vai trò c a b m sinh di truy n trong s hình thành và phát tri n nhân cách:ủ ẩ ề ự ể V n đ di truy n nh ng t ch t và nh t là các năng l c (ngh thu t, khoa h c, ki nấ ề ề ữ ư ấ ấ ự ệ ậ ọ ế trúc…) tr em là m t v n đ quan tr ng đ c bi t trong lĩnh v c GD.ở ẻ ộ ấ ề ọ ặ ệ ự - Di truy n t o s c s ng trong b n ch t t nhiên c a con ng i, t o kh năngề ạ ứ ố ả ấ ự ủ ườ ạ ả cho ng i đó ho t đ ng có k t qu trong m t s lĩnh v c nh t đ nh.ườ ạ ộ ế ả ộ ố ự ấ ị - Nhà GD c n quan tâm đúng m c đ phát huy h t b n ch t t nhiên c a conầ ứ ể ế ả ấ ự ủ ng i, c n phát hi n s m, có k ho ch chăm sóc, b i d ng k p th i nh m phátườ ầ ệ ớ ế ạ ồ ưỡ ị ờ ằ tri n tài năng cho tr em.ể ẻ

Di truy n không quy t đ nh nh ng gi i h n ti n b c a xã h i loài ng iề ế ị ữ ớ ạ ế ộ ủ ộ ườ - Di truy n t o ra ti n đ cho s phát tri n nhân cách. Trên c s ti n đ y,ề ạ ề ề ự ể ơ ở ề ề ấ ph i có môi tr ng thích h p, ho t đ ng tích c c và đ c s giáo d c đ ng đ n thìả ườ ợ ạ ộ ự ượ ự ụ ứ ắ b m sinh di truy n m i tr thành hi n th c.ẩ ề ớ ở ệ ự

Quá trình phát tri n con ng i xét v m t sinh lý là m t quá trình ph c t p.ể ườ ề ặ ộ ứ ạ K t lu n s ph m:ế ậ ư ạ - Chú ý đúng m c đ n vai trò c a di truy n trong s hình thành và phát tri n nhânứ ế ủ ề ự ể

cách.

- N u xem nh y u t b m sinh – di truy n thì chúng ta đã b qua 1 ti n đế ẹ ế ố ẩ ề ỏ ề ề quan tr ng cho s hình thành và phát tri n tâm lý.ọ ự ể

- N u đánh giá quá cao y u t b m sinh di truy n s d n t i sai l m v m tế ế ố ẩ ề ẽ ẫ ớ ầ ề ặ nh n th c, ph nh n kh năng bi n đ i b n ch t c a con ng i, ph nh n vai tròậ ứ ủ ậ ả ế ổ ả ấ ủ ườ ủ ậ c a GD và t GD.ủ ự 2. Vai trò c a môi tr ng s ng:ủ ườ ố

Môi tr ng là h th ng các hoàn c nh bên ngoài, các đi u ki n t nhiên và xãườ ệ ố ả ề ệ ự h i xung quanh c n thi t cho ho t đ ng s ng và phát tri n c a con ng i.ộ ầ ế ạ ộ ố ể ủ ườ

Môi tr ng s ng đ c chia làm 2 lo i:ườ ố ượ ạ - Môi tr ng t nhiên: bao g m các đi u ki n t nhiên – sinh thái ph c v choườ ự ồ ề ệ ự ụ ụ ho t đ ng c a con ng i ạ ộ ủ ườ - Môi tr ng xã h i bao g m: ườ ộ ồ

• MT chính tr : ch đ chính tr , giai c p…ị ế ộ ị ấ • MT kinh t s n xu t: ch đ kinh t , quan h s n xu t, c s sx – kinh doanhế ả ấ ế ộ ế ệ ả ấ ơ ở • MT sinh ho t xã h i: gia đình, các t ch c ph c v sinh ho t c ng đ ng.ạ ộ ổ ứ ụ ụ ạ ộ ồ • MT văn hóa: h t t ng, nhà tr ng, c quan văn hóa – GD, ph ng ti nệ ư ưở ườ ơ ươ ệ

thông tin đ i chúng.ạ MTXH đ c chia làm 2 lo i:ượ ạ • MT l n: đ c tr ng ch y u b i tính ch t c a nhà n c, ch đ chính tr , chớ ặ ư ủ ế ở ấ ủ ướ ế ộ ị ế

đ kinh t , h th ng các quan h sx..ộ ế ệ ố ệ • MT nh : là 1 b ph n c a MT l n tr c ti p bao quanh tr , đó là: gia đình, nhàỏ ộ ậ ủ ớ ự ế ẻ

tr ng, b n bè, đoàn – đ i, ng i l n thân thu c, c s SX mà tr tham gia,ườ ạ ộ ườ ớ ộ ơ ở ẻ c s văn hóa đ a ph ng…ơ ở ị ươ Vai trò c a môi tr ng trong s hình thành và phát tri n nhân cách:ủ ườ ự ể

- S hình thành và phát tri n nhân cách ch có th th c hi n trong m t MT nh tự ể ỉ ể ự ệ ộ ấ đ nh. MT góp ph n t o nên đ ng c , m c đích, cung c p ph ng ti n, đi u ki n choị ầ ạ ộ ơ ụ ấ ươ ệ ề ệ ho t đ ng giao l u c a cá nhân, nh đó cá nhân chi m lĩnh các kinh nghi m xã h i,ạ ộ ư ủ ờ ế ệ ộ các giá tr văn hóa đ hình thành, phát tri n và hoàn thi n nhân cách c a mình.ị ể ể ệ ủ - Tính ch t và m c đ nh h ng c a môi tr ng đ i v i s hình thành và phátấ ứ ộ ả ưở ủ ườ ố ớ ự tri n nhân cách ph thu c:ể ụ ộ

• L p tr ng, quan đi m, thái đ c a cá nhân đ i v i các nh h ng đó (ti pậ ườ ể ộ ủ ố ớ ả ưở ế thu, ch p nh n hay ph đ nh ph n đ i).ấ ậ ủ ị ả ố

• Xu h ng, năng l c c a cá nhân tham gia vào c i bi n môi tr ng (tích c cướ ự ủ ả ế ườ ự hay tiêu c c, m nh hay y u).ự ạ ế Trong s tác đ ng qua l i gi a môi tr ng và nhân cách, c n chú ý đ n 2 m tự ộ ạ ữ ườ ầ ế ặ

c a v n đ :ủ ấ ề - Tính ch t tác đ ng c a hoàn c nh s ng đã ph n ánh vào nhân cáchấ ộ ủ ả ố ả - Tính tích c c c a nhân cách tác đ ng đ n hoàn c nh nh m m c đích làm choự ủ ộ ế ả ằ ụ hoàn c nh ph c v nhu c u và l i ích c a cá nhân.ả ụ ụ ầ ợ ủ

(Quan h gi a MT s ng và nhân cách là m i quan h nh h ng l n nhau,ệ ữ ố ố ệ ả ưở ẫ quan h 2 chi u)ệ ề

Khi bàn v m i quan h gi a môi tr ng s ng và con ng i, CacMac đãề ố ệ ữ ườ ố ườ kh ng đinh: “Hoàn c nh sáng t o ra con ng i trong ch ng m c con ng i sáng t oẳ ả ạ ườ ừ ự ườ ạ ra hoàn c nh”. Khi bàn v vi c xây d ng con ng i m i XHCN, ĐCS VN cũng đãả ề ệ ự ườ ớ kh ng đ nh: Con ng i m i v a là s n ph m, v a là ch th có ý th c c a XH. Conẳ ị ườ ớ ừ ả ẩ ừ ủ ể ứ ủ ng i m i VN là k t qu t ng h p c a 3 cu c CM, đ c bi t vi c xây d ng c sườ ớ ế ả ổ ợ ủ ộ ặ ệ ệ ự ơ ở v t ch t c a CNXH có ý nghĩa to l n và quy t đ nh đ i v i s hình thành con ng iậ ấ ủ ớ ế ị ố ớ ự ườ m i. Song con ng i m i là ch th có ý th c c a XH. Ph i b ng k t qu t ng h pớ ườ ớ ủ ể ứ ủ ả ằ ế ả ổ ợ c a 3 cu c CM, ph i thông qua ho t đ ng th c ti n, thông qua lao đ ng và đ u tranhủ ộ ả ạ ộ ự ễ ộ ấ thì nh ng thành viên c a XH m i c i t o đ c mình và d n tr thành con ng iữ ủ ớ ả ạ ượ ầ ở ườ m i.ớ K t lu n s ph m ế ậ ư ạ

Trong quá trình giáo d c con ng i, c n g n ch t t ng b c vi c h c t p vàụ ườ ầ ắ ặ ừ ướ ệ ọ ậ GD v i th c ti n c i t o và xây d ng XH và đ u tranh CM. ớ ự ễ ả ạ ự ấ

Trong quá trình GD h c sinh c n l u ý 1 s đi m sau:ọ ầ ư ố ể - T ng b c g n vi c GD và h c t p c a HS v i vi c c i t o và xây d ng XHừ ướ ắ ệ ọ ậ ủ ớ ệ ả ạ ự - Xây d ng cho HS có các giá tr đúng đ nự ị ắ - Giúp HS chi m lĩnh nh ng nh h ng tích c c c a MT s ng, phê phán nh ngế ữ ả ưở ự ủ ố ữ

nh h ng tiêu c c c a nó đ n HS.ả ưở ự ủ ế - T ch c cho HS tích c c tham gia vào vi c c i t o và xây d ng môi tr ng cóổ ứ ự ệ ả ạ ự ườ tác d ng GD.ụ - XH k t h p v i nhà tr ng có k ho ch “s ph m hóa” t ng b c MT, quanế ợ ớ ườ ế ạ ư ạ ừ ướ tâm đ n vi c b o v HS tr c nh h ng x u…ế ệ ả ệ ướ ả ưở ấ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190319
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163175
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1958 Lượt xem: 141761
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2510 Lượt xem: 131395
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 339 Lượt xem: 91945
tâm lý học đại cương Lượt tải: 483 Lượt xem: 80106
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 309 Lượt xem: 62963