Tài liệu

Đề cương môn : Giáo dục học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1182     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đề cương môn : Giáo dục học đại cương - tài liệu, sách iDoc.VnĐề cương môn : Giáo dục học đại cương,Vai trò của Giáo dục (và các yếu tố Di truyền, Môi trường xã hội, Hoạt động cá nhân) đối với sự phát triển cá nhân? Rút ra các kết…
background image

 

                       Đ  C

NG MÔN: GIÁO D C H C Đ I C

NG

Ề ƯƠ

ƯƠ

CÂU 3: Vai trò c a Giáo d c (và các y u t  Di truy n, Môi tr

ng xã h i, Ho t

ế ố

ườ

ạ  

đ ng cá nhân) đ i v i s  phát tri n cá nhân? Rút ra các k t lu n s  ph m c n

ố ớ ự

ế

ư

ầ  

thi t (ho c các thu ho ch cá nhân) sau khi đã nghiên c u và n m v ng vai trò

ế

 

c a t ng y u t  trên. 

ủ ừ

ế ố

                                                              Tr  l i:

ả ờ

1.

Vai trò c a y u t  b m sinh – di truy n v i s  phát tri n cá nhân: 

ế ố ẩ

ớ ự

Đ c đi m b m sinh là nh ng đ c đi m sinh h c mà khi sinh ra đã có. 

Di truy n là s  tái t o   th  h  sau (con, cháu…) nh ng đ c đi m sinh h c

ạ ở ế ệ

ọ  

(và c  m t s  thu c tính tâm lý nh t đ nh) c a th  h  tr

c và c a loài thông qua c

ả ộ ố

ấ ị

ế ệ ướ

ơ 

ch  gen.

ế

Vai trò c a b m sinh di truy n trong s  hình thành và phát tri n nhân cách:

 

V n đ  di truy n nh ng t  ch t và nh t là các năng l c (ngh  thu t, khoa h c, ki n

ư

ế  

trúc…)   tr  em là m t v n đ  quan tr ng đ c bi t trong lĩnh v c GD.

ở ẻ

ộ ấ

-

Di truy n t o s c s ng trong b n ch t t  nhiên c a con ng

i, t o kh  năng

ề ạ

ứ ố

ấ ự

ườ ạ

 

cho ng

i đó ho t đ ng có k t qu  trong m t s  lĩnh v c nh t đ nh.

ườ

ạ ộ

ế

ộ ố

ấ ị

-

Nhà GD c n quan tâm đúng m c đ  phát huy h t b n ch t t  nhiên c a con

ế ả

ấ ự

 

ng

i, c n phát hi n s m, có k  ho ch chăm sóc, b i d

ng k p th i nh m phát

ườ

ế

ồ ưỡ

 

tri n tài năng cho tr  em.

Di truy n không quy t đ nh nh ng gi i h n ti n b  c a xã h i loài ng

i

ế ị

ớ ạ

ế

ộ ủ

ườ

-

Di truy n t o ra ti n đ  cho s  phát tri n nhân cách. Trên c  s  ti n đ   y,

ề ạ

ơ ở ề

ề ấ  

ph i có môi tr

ng thích h p, ho t đ ng tích c c và đ

c s  giáo d c đ ng đ n thì

ườ

ạ ộ

ượ ự

 

b m sinh di truy n m i tr  thành hi n th c.

ớ ở

Quá trình phát tri n con ng

i xét v  m t sinh lý là m t quá trình ph c t p.

ườ

ề ặ

ứ ạ

K t lu n s  ph m:

ế

ư

-

Chú ý đúng m c đ n vai trò c a di truy n trong s  hình thành và phát tri n nhân

ế

 

cách.

-

N u xem nh  y u t  b m sinh – di truy n thì chúng ta đã b  qua 1 ti n đ

ế

ẹ ế ố ẩ

ề 

quan tr ng cho s  hình thành và phát tri n tâm lý.

background image

 

-

N u đánh giá quá cao y u t  b m sinh di truy n s  d n t i sai l m v  m t

ế

ế ố ẩ

ẽ ẫ ớ

ề ặ  

nh n th c, ph  nh n kh  năng bi n đ i b n ch t c a con ng

i, ph  nh n vai trò

ế

ổ ả

ấ ủ

ườ

 

c a GD và t  GD.

2.

Vai trò c a môi tr

ng s ng:

ườ

Môi tr

ng là h  th ng các hoàn c nh bên ngoài, các đi u ki n t  nhiên và xã

ườ

ệ ố

ệ ự

 

h i xung quanh c n thi t cho ho t đ ng s ng và phát tri n c a con ng

i.

ế

ạ ộ

ườ

Môi tr

ng s ng đ

c chia làm 2 lo i:

ườ

ượ

-

Môi tr

ng t  nhiên: bao g m các đi u ki n t  nhiên – sinh thái ph c v  cho

ườ

ệ ự

 

ho t đ ng c a con ng

ạ ộ

ườ

-

Môi tr

ng xã h i bao g m: 

ườ

• MT chính tr : ch  đ  chính tr , giai c p…

ế ộ

• MT kinh t  s n xu t: ch  đ  kinh t , quan h  s n xu t, c  s  sx – kinh doanh

ế ả

ế ộ

ế

ệ ả

ơ ở

• MT sinh ho t xã h i: gia đình, các t  ch c ph c v  sinh ho t c ng đ ng.

ạ ộ

• MT văn hóa: h  t  t

ng, nhà tr

ng, c  quan văn hóa – GD, ph

ng ti n

ệ ư ưở

ườ

ơ

ươ

ệ  

thông tin đ i chúng.

MTXH đ

c chia làm 2 lo i:

ượ

• MT l n: đ c tr ng ch  y u b i tính ch t c a nhà n

c, ch  đ  chính tr , ch

ư

ủ ế

ấ ủ

ướ

ế ộ

ế 

đ  kinh t , h  th ng các quan h  sx..

ế ệ ố

• MT nh : là 1 b  ph n c a MT l n tr c ti p bao quanh tr , đó là: gia đình, nhà

ế

 

tr

ng, b n bè, đoàn – đ i, ng

i l n thân thu c, c  s  SX mà tr  tham gia,

ườ

ườ ớ

ơ ở

 

c  s  văn hóa đ a ph

ng…

ơ ở

ươ

Vai trò c a môi tr

ng trong s  hình thành và phát tri n nhân cách:

ườ

-

S  hình thành và phát tri n nhân cách ch  có th  th c hi n trong m t MT nh t

ể ự

ấ  

đ nh. MT góp ph n t o nên đ ng c , m c đích, cung c p ph

ng ti n, đi u ki n cho

ầ ạ

ơ

ươ

 

ho t đ ng giao l u c a cá nhân, nh  đó cá nhân chi m lĩnh các kinh nghi m xã h i,

ạ ộ

ư

ế

ộ  

các giá tr  văn hóa đ  hình thành, phát tri n và hoàn thi n nhân cách c a mình.

-

Tính ch t và m c đ   nh h

ng c a môi tr

ng đ i v i s  hình thành và phát

ộ ả

ưở

ườ

ố ớ ự

 

tri n nhân cách ph  thu c:

• L p tr

ng, quan đi m, thái đ  c a cá nhân đ i v i các  nh h

ng đó (ti p

ườ

ộ ủ

ố ớ

ưở

ế  

thu, ch p nh n hay ph  đ nh ph n đ i).

ủ ị

background image

 

• Xu h

ng, năng l c c a cá nhân tham gia vào c i bi n môi tr

ng (tích c c

ướ

ế

ườ

ự  

hay tiêu c c, m nh hay y u).

ế

Trong s  tác đ ng qua l i gi a môi tr

ng và nhân cách, c n chú ý đ n 2 m t

ườ

ế

ặ  

c a v n đ :

-

Tính ch t tác đ ng c a hoàn c nh s ng đã ph n ánh vào nhân cách

-

Tính tích c c c a nhân cách tác đ ng đ n hoàn c nh nh m m c đích làm cho

ự ủ

ế

 

hoàn c nh ph c v  nhu c u và l i ích c a cá nhân.

(Quan h  gi a MT s ng và nhân cách là m i quan h   nh h

ng l n nhau,

ệ ữ

ệ ả

ưở

 

quan h  2 chi u)

Khi bàn v  m i quan h  gi a môi tr

ng s ng và con ng

i, CacMac đã

ườ

ườ

 

kh ng đinh: “Hoàn c nh sáng t o ra con ng

i trong ch ng m c con ng

i sáng t o

ườ

ườ

ạ  

ra hoàn c nh”. Khi bàn v  vi c xây d ng con ng

i m i XHCN, ĐCS VN cũng đã

ề ệ

ườ

 

kh ng đ nh: Con ng

i m i v a là s n ph m, v a là ch  th  có ý th c c a XH. Con

ườ

ớ ừ

ủ ể

ứ ủ

 

ng

i m i VN là k t qu  t ng h p c a 3 cu c CM, đ c bi t vi c xây d ng c  s

ườ

ế

ả ổ

ơ ở 

v t ch t c a CNXH có ý nghĩa to l n và quy t đ nh đ i v i s  hình thành con ng

i

ấ ủ

ế ị

ố ớ ự

ườ  

m i. Song con ng

i m i là ch  th  có ý th c c a XH. Ph i b ng k t qu  t ng h p

ườ

ủ ể

ứ ủ

ả ằ

ế

ả ổ

ợ  

c a 3 cu c CM, ph i thông qua ho t đ ng th c ti n, thông qua lao đ ng và đ u tranh

ạ ộ

 

thì nh ng thành viên c a XH m i c i t o đ

c mình và d n tr  thành con ng

i

ớ ả ạ

ượ

ườ  

m i.

K t lu n s  ph m 

ế

ư

Trong quá trình giáo d c con ng

i, c n g n ch t t ng b

c vi c h c t p và

ườ

ặ ừ

ướ

ọ ậ

 

GD v i th c ti n c i t o và xây d ng XH và đ u tranh CM. 

ả ạ

Trong quá trình GD h c sinh c n l u ý 1 s  đi m sau:

ầ ư

ố ể

-

T ng b

c g n vi c GD và h c t p c a HS v i vi c c i t o và xây d ng XH

ướ

ọ ậ

ệ ả ạ

-

Xây d ng cho HS có các giá tr  đúng đ n

-

Giúp HS chi m lĩnh nh ng  nh h

ng tích c c c a MT s ng, phê phán nh ng

ế

ưở

ự ủ

ữ  

nh h

ng tiêu c c c a nó đ n HS.

ưở

ự ủ

ế

-

T  ch c cho HS tích c c tham gia vào vi c c i t o và xây d ng môi tr

ng có

ệ ả ạ

ườ

 

tác d ng GD.

-

XH k t h p v i nhà tr

ng có k  ho ch “s  ph m hóa” t ng b

c MT, quan

ế ợ

ườ

ế

ư

ướ

 

tâm đ n vi c b o v  HS tr

c  nh h

ng x u…

ế

ướ ả

ưở

Đề cương môn : Giáo dục học đại cương

Vai trò của Giáo dục (và các yếu tố Di truyền, Môi trường xã hội, Hoạt động cá nhân) đối với sự phát triển cá nhân? Rút ra các kết luận sư phạm cần thiết (hoặc các thu hoạch cá nhân) sau khi đã nghiên cứu và nắm vững vai trò của từng yếu tố trên.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1452 Lượt xem: 114599
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109543
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88234
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88234
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 238 Lượt xem: 73058
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66547
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52327
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 184 Lượt xem: 51498