Tài liệu

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1301     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học) - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ [/b]   1.  Tên học phần:            [b][i]Luật thương mại quố
TR NG Đ I H C TH NG M IƯỜ ƯƠ
KHOA QU N TR DOANH NGHI P
B N LU T TH NG M I ƯƠ
Đ C NG H C PH N LU T TH NG M I QU C T ƯƠ ƯƠ
1. Tên h c ph n: Lu t th ng m i qu c t ươ ế
International commercial law
2. Mã s h c ph n:
3. S tín ch : 2 (27 ; 6 ; 12 ) Tín ch h c phí:
4. Phân ph i ti t h c ế
Lý thuy t:ế 27 ti tế
Th o lu n, bài t p: 6 ti tế
Th o lu n nhóm: 12 ti tế
5. Đi u ki n h c ph n:
Môn h c tiên quy t: ế
Môn h c tr c: ướ
Môn h c song hành:
Đi u ki n khác:
6. Đánh giá:
D l p: 10%
Th c hành 30%
Thi cu i kỳ: 6BT0%
7. Thang đi m: 10
8. Cán b gi ng d y h c ph n:
TS Đ Văn Đ i
TS Tr n Th Thu Ph ng ươ
9. M c tiêu h c ph n:
- M c tiêu chung: H c ph n Lu t th ng m i qu c t h c ph n b t bu c, thu c ươ ế
ph n ki n th c chuyên môn trong ch ng trình chuyên ngành Lu t. Môn h c cung c p ế ươ
cho ng i h c nh ng ki n th c c b n v pháp lu t th ng m i qu c t , nh ng đi uườ ế ơ ươ ế
ch nh trong n c cũng nh qu c t v nh ng ho t đ ng th ng m i mang tính qu c t . ướ ư ế ươ ế
- M c tiêu c th : k t thúc h c ph n, ế sinh viên đ c nh ng ki n th c chungượ ế
nh t v pháp lu t liên quan đ n th ng m i qu c t : khái ni m Lu t th ng m i qu c ế ươ ế ươ
t , các đ c đi m liên quan đ n đ i t ng đi u ch nh, ch th , các nguyên t c cũng nhế ế ượ ư
ngu n c a Lu t th ng m i qu c t ; ngoài ra sinh viên s hi u v các ho t đông ươ ế
th ng m i qu c t , đ c bi t v h p đ ng th ng m i qu c t , cũng nh các ph ngươ ế ươ ế ư ươ
th c gi i quy t tranh ch p liên quan đ n ho t đ ng th ng m i qu c t , qua đó sinh viên ế ế ươ ế
c s pháp đ giao k t, th c hi n các h p đ ng th ng m i qu c t , gi i quy t cácơ ế ươ ế ế
tình hu ng phát sinh trong kinh doanh qu c t . ế
10. Mô t v n t t h c ph n:
H c ph n Lu t Th ng m i qu c t bao g m nh ng n i dung l n sau: nh ng v n ươ ế
đ chung c a Lu t th ng m i qu c t nh nghĩa, các thi t ch pháp qu c t v ươ ế ế ế ế
th ng m i, m t vài đ c đi m c a lu t th ng m i qu c t ); m t s h p đ ng th ngươ ươ ế ươ
m i qu c t ; gi i quy t tranh ch p trong th ng m i qu c t . ế ế ươ ế
The subject provides basic knowledge of international commercial law. It includes
the contents: introduction of international commercial law (definition, commercial
1
international institutions, characteristics of international commercial law); some
international commercial contracts; dispute settlement instruments.
11. Tài li u tham kh o:
[1]. Tr ng Đ i h c Qu c gia Hà N i, ườ Giáo trình Lu t th ng m i qu c t ươ ế, (PGS.
TS Nguy n Bá Di n ch biên), NXB ĐH Qu c gia Hà N i, 2005; ế
[2]. Nguy n S n (ch biên), ơ Lu t kinh t qu c t ế ế, NXB Chính tr qu c gia,
N i, 1999;
[3]. Micheal J. Trebilcock & Rebert House, The Regulation of International Trade,
London, Sweet&Maxwell, 1998;
[4] Hans van Houtte, FCIArb, International Trade Law, London- Sweet & Marwell,
2002;
[5] J. M. Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, Ed. Dalloz,
Paris, 1999;
[6] D. Carreau, P. Juillard, Droit international économique, 4
e
édition, L.G.D.J.,
Paris 1998
[7] Tr ng Đ i h c Lu t N i, ườ Giáo trình lu n Nhà n c pháp lu t ướ , NXB
Công an nhân dân, Hà N i, 2000;
[8] D. Pantz, Institutions et politiques commerciales internationals, ed. Armand
Colin, Paris, 1999 ;
[9] T.S. Nguy n Di n (ch biên), ế Giáo trình T pháp qu c tư ế, NXB Đ i h c
qu c gia Hà N i, 2001;
[10] GS. TS. Xuân Dân, Đàm phán k t h p đ ng kinh doanh qu c tế ế,
NXB Th ng kê, Hà N i, 1998;
[11] Nhà Pháp lu t Vi t-Pháp, Tr ng tài qu c t ế, NXB Chính tr qu c gia, N i,
1995;
[12] Nguy n Hoàng, Gi i quy t tranh ch p th ng m i qu c t b ng con ế ươ ế
đ ng tòa ánườ , NXB Thanh niên, Hà N i, 2003.
12. Đ c ng chi ti t môn h c: ươ ế
N I DUNG TLTK TRANG GHI CHÚ
M đ u [2] Lý thuy tế
Ch ng 1ươ : Nh ng v n đ chung v lu t th ng m i qu c ươ
tế
1. Khái ni m lu t th ng m i qu c t ươ ế
1.1. Đ nh nghĩa
1.2. Ph m vi đi u ch nh c a lu t th ng m i qu c t ươ ế
1.3. Ch th c a lu t th ng m i qu c t ươ ế
1.4. Nh ng nguyên t c c b n c a lu t th ng m i qu c t ơ ươ ế
1.5. Ngu n c a lu t th ng m i qu c t ươ ế
2. Các ho t đ ng th ng m i qu c t ươ ế
2.1. H p đ ng th ng m i qu c t ươ ế
2.2. Th ng m i đi n t trong th ng m i qu c tươ ươ ế
2.3. Thanh toán và tín d ng trong th ng m i qu c t ươ ế
2.4. Đ u t n c ngoài liên quan đ n th ng m i ư ướ ế ươ
[2]
Ch ng 2: Các thi t ch pháp lý qu c t v th ng m iươ ế ế ế ươ
1. Các thi t ch pháp lý có tính toàn c uế ế
1.1. T ch c th ng m i th gi i WTO ươ ế
1.2. Các thi t ch pháp lý có tính toàn c u khácế ế
2. Các thi t ch pháp lý có tính khu v cế ế
[1] Lý thuy tế
2
2.1. Các thi t ch khu v c Châu Áế ế
2.2. C ng đ ng Châu Âu và Liên minh Châu Âu
2.3. Các thi t ch khu v c Châu Mế ế
2.4. Các thi t ch khu v c Châu Phiế ế
Th o lu n ch ng 1, ch ng 2 ươ ươ
- Các v n đ liên quan đ n Nhà n c v i t cách th ng ế ướ ư ươ
nhân
- Các v n đ liên quan đ n m i quan h gi a WTO các ế
thi t ch có tính khu v cế ế
- Các tranh ch p th ng m i liên quan đ n Vi t Nam ươ ế
Th o
lu n
Ch ng 3: H p đ ng th ng m i qu c tươ ươ ế
1. Các v n đ liên quan đ n lu t áp d ng ế
1.1. Nguyên t c t do l a ch n lu t áp d ng
1.2. Lu t áp d ng khi không có s l a ch n
1.3. Vai trò lu t c nh sát và c a tr t t công qu c t ế
2. Các h p đ ng th ng m i qu c t ươ ế
2.1. H p đ ng mua bán hàng hóa qu c t ế
2.2. H p đ ng v n t i qu c t ế
2.3. H p đ ng chuy n giao công ngh
[2] Lý thuy tế
Ch ng 4: Gi i quy t tranh ch p trong th ng m i qu cươ ế ươ
tế
1. Tranh ch p th ng m i qu c t ươ ế
1.1. Khái ni m
1.2. M t s lo i tranh ch p phát sinh trong ho t đ ng th ng ươ
m i qu c t ế
1.3. Các đi u kho n trong h p đ ng th ng m i qu c t liên ươ ế
quan tr c ti p đ n gi i quy t tranh ch p ế ế ế
2. Các ph ng th c gi i quy t tranh ch p ươ ế
2.1. Gi i quy t tranh ch p b ng th ng l ng ế ươ ượ
2.2. Gi i quy t tranh ch p b ng hòa gi i ế
2.3. Gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài ế
2.4. Gi i quy t tranh ch p b ng tòa án ế
[2] Lý thuy tế
Th o lu n ch ng 3, ch ng 4 ươ ươ
- Các bài t p v lu t áp d ng trong h p đ ng th ng m i ươ
qu c t ế
- Các tr ng h p gi i quy t tranh ch p trong th ng m iườ ế ươ
qu c t ế
Th o
lu n
Hà n i, ngày tháng năm 2007
Ng i l p ch ng trìnhườ ươ
Tr n Th Thu Ph ng ươ
3
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học)
[b]ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ [/b]   1.  Tên học phần:            [b][i]Luật thương mại quốc tế[/i] [/b] [b][i]                 International commercial law   ...[/i][/b] 10.      Mô tả vắn tắt học phần:  11.      Tài liệu tham khảo 12.    Đề cương chi tiết môn học: 
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài giải ôn thi môn Quản Trị Dự Án Lượt tải: 315 Lượt xem: 17186
Giáo trình triết học dành cho cao học Lượt tải: 29 Lượt xem: 12219
Bài tập quản trị ngân hàng thương mại Lượt tải: 82 Lượt xem: 11348
Giáo trình môn an toàn điện Lượt tải: 116 Lượt xem: 10281