Tài liệu

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1287     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học) - tài liệu, sách iDoc.VnĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học),ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ   1.  Tên học phần:            Luật thương mại quốc tế                 …
TR NG Đ I H C TH NG M IƯỜ ƯƠ
KHOA QU N TR DOANH NGHI P
B N LU T TH NG M I ƯƠ
Đ C NG H C PH N LU T TH NG M I QU C T ƯƠ ƯƠ
1. Tên h c ph n: Lu t th ng m i qu c t ươ ế
International commercial law
2. Mã s h c ph n:
3. S tín ch : 2 (27 ; 6 ; 12 ) Tín ch h c phí:
4. Phân ph i ti t h c ế
Lý thuy t:ế 27 ti tế
Th o lu n, bài t p: 6 ti tế
Th o lu n nhóm: 12 ti tế
5. Đi u ki n h c ph n:
Môn h c tiên quy t: ế
Môn h c tr c: ướ
Môn h c song hành:
Đi u ki n khác:
6. Đánh giá:
D l p: 10%
Th c hành 30%
Thi cu i kỳ: 6BT0%
7. Thang đi m: 10
8. Cán b gi ng d y h c ph n:
TS Đ Văn Đ i
TS Tr n Th Thu Ph ng ươ
9. M c tiêu h c ph n:
- M c tiêu chung: H c ph n Lu t th ng m i qu c t h c ph n b t bu c, thu c ươ ế
ph n ki n th c chuyên môn trong ch ng trình chuyên ngành Lu t. Môn h c cung c p ế ươ
cho ng i h c nh ng ki n th c c b n v pháp lu t th ng m i qu c t , nh ng đi uườ ế ơ ươ ế
ch nh trong n c cũng nh qu c t v nh ng ho t đ ng th ng m i mang tính qu c t . ướ ư ế ươ ế
- M c tiêu c th : k t thúc h c ph n, ế sinh viên đ c nh ng ki n th c chungượ ế
nh t v pháp lu t liên quan đ n th ng m i qu c t : khái ni m Lu t th ng m i qu c ế ươ ế ươ
t , các đ c đi m liên quan đ n đ i t ng đi u ch nh, ch th , các nguyên t c cũng nhế ế ượ ư
ngu n c a Lu t th ng m i qu c t ; ngoài ra sinh viên s hi u v các ho t đông ươ ế
th ng m i qu c t , đ c bi t v h p đ ng th ng m i qu c t , cũng nh các ph ngươ ế ươ ế ư ươ
th c gi i quy t tranh ch p liên quan đ n ho t đ ng th ng m i qu c t , qua đó sinh viên ế ế ươ ế
c s pháp đ giao k t, th c hi n các h p đ ng th ng m i qu c t , gi i quy t cácơ ế ươ ế ế
tình hu ng phát sinh trong kinh doanh qu c t . ế
10. Mô t v n t t h c ph n:
H c ph n Lu t Th ng m i qu c t bao g m nh ng n i dung l n sau: nh ng v n ươ ế
đ chung c a Lu t th ng m i qu c t nh nghĩa, các thi t ch pháp qu c t v ươ ế ế ế ế
th ng m i, m t vài đ c đi m c a lu t th ng m i qu c t ); m t s h p đ ng th ngươ ươ ế ươ
m i qu c t ; gi i quy t tranh ch p trong th ng m i qu c t . ế ế ươ ế
The subject provides basic knowledge of international commercial law. It includes
the contents: introduction of international commercial law (definition, commercial
1
international institutions, characteristics of international commercial law); some
international commercial contracts; dispute settlement instruments.
11. Tài li u tham kh o:
[1]. Tr ng Đ i h c Qu c gia Hà N i, ườ Giáo trình Lu t th ng m i qu c t ươ ế, (PGS.
TS Nguy n Bá Di n ch biên), NXB ĐH Qu c gia Hà N i, 2005; ế
[2]. Nguy n S n (ch biên), ơ Lu t kinh t qu c t ế ế, NXB Chính tr qu c gia,
N i, 1999;
[3]. Micheal J. Trebilcock & Rebert House, The Regulation of International Trade,
London, Sweet&Maxwell, 1998;
[4] Hans van Houtte, FCIArb, International Trade Law, London- Sweet & Marwell,
2002;
[5] J. M. Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, Ed. Dalloz,
Paris, 1999;
[6] D. Carreau, P. Juillard, Droit international économique, 4
e
édition, L.G.D.J.,
Paris 1998
[7] Tr ng Đ i h c Lu t N i, ườ Giáo trình lu n Nhà n c pháp lu t ướ , NXB
Công an nhân dân, Hà N i, 2000;
[8] D. Pantz, Institutions et politiques commerciales internationals, ed. Armand
Colin, Paris, 1999 ;
[9] T.S. Nguy n Di n (ch biên), ế Giáo trình T pháp qu c tư ế, NXB Đ i h c
qu c gia Hà N i, 2001;
[10] GS. TS. Xuân Dân, Đàm phán k t h p đ ng kinh doanh qu c tế ế,
NXB Th ng kê, Hà N i, 1998;
[11] Nhà Pháp lu t Vi t-Pháp, Tr ng tài qu c t ế, NXB Chính tr qu c gia, N i,
1995;
[12] Nguy n Hoàng, Gi i quy t tranh ch p th ng m i qu c t b ng con ế ươ ế
đ ng tòa ánườ , NXB Thanh niên, Hà N i, 2003.
12. Đ c ng chi ti t môn h c: ươ ế
N I DUNG TLTK TRANG GHI CHÚ
M đ u [2] Lý thuy tế
Ch ng 1ươ : Nh ng v n đ chung v lu t th ng m i qu c ươ
tế
1. Khái ni m lu t th ng m i qu c t ươ ế
1.1. Đ nh nghĩa
1.2. Ph m vi đi u ch nh c a lu t th ng m i qu c t ươ ế
1.3. Ch th c a lu t th ng m i qu c t ươ ế
1.4. Nh ng nguyên t c c b n c a lu t th ng m i qu c t ơ ươ ế
1.5. Ngu n c a lu t th ng m i qu c t ươ ế
2. Các ho t đ ng th ng m i qu c t ươ ế
2.1. H p đ ng th ng m i qu c t ươ ế
2.2. Th ng m i đi n t trong th ng m i qu c tươ ươ ế
2.3. Thanh toán và tín d ng trong th ng m i qu c t ươ ế
2.4. Đ u t n c ngoài liên quan đ n th ng m i ư ướ ế ươ
[2]
Ch ng 2: Các thi t ch pháp lý qu c t v th ng m iươ ế ế ế ươ
1. Các thi t ch pháp lý có tính toàn c uế ế
1.1. T ch c th ng m i th gi i WTO ươ ế
1.2. Các thi t ch pháp lý có tính toàn c u khácế ế
2. Các thi t ch pháp lý có tính khu v cế ế
[1] Lý thuy tế
2
Liên hệ quảng cáo

2.1. Các thi t ch khu v c Châu Áế ế
2.2. C ng đ ng Châu Âu và Liên minh Châu Âu
2.3. Các thi t ch khu v c Châu Mế ế
2.4. Các thi t ch khu v c Châu Phiế ế
Th o lu n ch ng 1, ch ng 2 ươ ươ
- Các v n đ liên quan đ n Nhà n c v i t cách th ng ế ướ ư ươ
nhân
- Các v n đ liên quan đ n m i quan h gi a WTO các ế
thi t ch có tính khu v cế ế
- Các tranh ch p th ng m i liên quan đ n Vi t Nam ươ ế
Th o
lu n
Ch ng 3: H p đ ng th ng m i qu c tươ ươ ế
1. Các v n đ liên quan đ n lu t áp d ng ế
1.1. Nguyên t c t do l a ch n lu t áp d ng
1.2. Lu t áp d ng khi không có s l a ch n
1.3. Vai trò lu t c nh sát và c a tr t t công qu c t ế
2. Các h p đ ng th ng m i qu c t ươ ế
2.1. H p đ ng mua bán hàng hóa qu c t ế
2.2. H p đ ng v n t i qu c t ế
2.3. H p đ ng chuy n giao công ngh
[2] Lý thuy tế
Ch ng 4: Gi i quy t tranh ch p trong th ng m i qu cươ ế ươ
tế
1. Tranh ch p th ng m i qu c t ươ ế
1.1. Khái ni m
1.2. M t s lo i tranh ch p phát sinh trong ho t đ ng th ng ươ
m i qu c t ế
1.3. Các đi u kho n trong h p đ ng th ng m i qu c t liên ươ ế
quan tr c ti p đ n gi i quy t tranh ch p ế ế ế
2. Các ph ng th c gi i quy t tranh ch p ươ ế
2.1. Gi i quy t tranh ch p b ng th ng l ng ế ươ ượ
2.2. Gi i quy t tranh ch p b ng hòa gi i ế
2.3. Gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài ế
2.4. Gi i quy t tranh ch p b ng tòa án ế
[2] Lý thuy tế
Th o lu n ch ng 3, ch ng 4 ươ ươ
- Các bài t p v lu t áp d ng trong h p đ ng th ng m i ươ
qu c t ế
- Các tr ng h p gi i quy t tranh ch p trong th ng m iườ ế ươ
qu c t ế
Th o
lu n
Hà n i, ngày tháng năm 2007
Ng i l p ch ng trìnhườ ươ
Tr n Th Thu Ph ng ươ
3
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.  Tên học phần:            Luật thương mại quốc tế
                 International commercial law  
...

10.      Mô tả vắn tắt học phần: 
11.      Tài liệu tham khảo
12.    Đề cương chi tiết môn học: 

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm