Tài liệu

Đề cương chi tốt môn Quan hệ kinh tế quốc tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11429     Tải về: 107     Lượt mua: 11    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 49
Tài liệu Đề cương chi tốt môn Quan hệ kinh tế quốc tế - tài liệu, sách iDoc.VnThương mại quốc tế là một hình thức  của  quan  hệ  kinh  tế  quốc tế, trong đó diễn ra sự mua bán, trao đổ
1
CHUONG 1: Th¬ng M¹i
Quèc tÕ
I.
Kh¸i niÖm c¸c h×nh thøc
cña Th¬ng m¹i quèc tÕ.
1. Kh¸i niÖm c¸c nh thøc
cña th¬ng m¹i quèc tÕ.
Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét h×nh
thøc cña quan hÖ kinh quèc
, trong ®ã diÔn ra mua b¸n,
trao ®æi hµng hãa, dÞch vô gi÷a
c¸c chñ thÓ cña quan kinh tÕ
quèc tÕ.
2. C¸c h×nh thøc cña th¬ng
m¹i quèc
a) Th¬ng m¹i hµng hãa: ChÝnh
mua b¸n trao ®æi s¶n phÈm
díi d¹ng vËt chÊt h÷u h×nh nh
th¬ng m¹i hµng n«ng s¶n,
th¬ng m¹i ng y mãc,
thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, dÇu má
v.v...
b) Th¬ng m¹i dÞch vô: Mua
b¸n nh÷ng s¶n phÈm v« h×nh,
phi vËt chÊt ®îc thÓ hiÖn th«ng
qua c¸c ho¹t ®éng cña con
ngêi, th¬ng m¹i dÞch vô ®ãng
vai trß ngµy cµng ng trong
quanth¬ng m¹i quèc tÕ.
c) Th¬ng m¹i liªn quan ®Õn
®Çu t.
d) Th¬ng m¹i liªn quan ®Õn
quyÒn së h÷u trÝ tuÖ: Trong ®ã
diÔn ra sù mua b¸n, trao ®æi
hµng c¸c s¶n phÈm trÝ tuÖ:.
II.
C¸c häc thuyÕt vÒ th¬ng
m¹i quèc tÕ.
Chñ nghÜa Träng th¬ng.
thuyÕt lîi t tuyÖt ®èi
cña Adam Smith.
thuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña
David Ricardo.
Häc thuyÕt Hecksher
Ohlin.
Mét sè lý thuyÕt kh¸c.
1.
Chñ nghÜa Träng
th¬ng – Mercantilism.
1. thuyÕt TMQT cña c
nghÜa träng th¬ng
CnghÜa trong th¬ng ®c h×nh
thµnh ë cu ©u vµo thÕ 15
ph¸t triÓn ®Õn gi÷a thÕ kû 18.
c häc gi¶ tiªu biÓu lµ:
Ngêi ph¸p: jean Bordin,
meLon, jully, colbert.
Ngêi anh: thomax Mun,
jemes, stewart, josias chhild
Nh÷ng néi dung chÝnh cña
thuyÕt nµy bao gåm :
®Ò cao vai trß a tiÒn tÖ, co tiÒn
tiªu chuÈn bn cña cña
c¶i. nhµ níc nµong nhiÒu
tiÒn th× cµng dÇu cã
®Æc biÖt coi träng c¸c ho¹t
®éng th¬ng i, tríc hÕt
ngi th¬ng. CNTT cho Ø»ng
chØ ho¹t ®éng ngo¹i thêng
míi nguån gèc thùc cña
cña i lµm t¨ng thªm
khèi lîng tiÒn theo CNTT,
khi tham gia vµo th¬ng m¹i
QT, muèn nhu tiÒn th×
ph¶i thùc hiªn xuÊt siªu.
VÒ lîi nhuËn trong th¬ng m¹i:
cho r»ng lîi nhuËn trong
th¬ng m¹i kÕt qu¶ cña viÖc
trao ®æi kh«ng ngang gi¸,
lõa g¹t gi÷a c¸c d©n téc. Trong
th¬ng mai QT, quèc gia nay
giÇu lªn nhê nghÌo ®i cña
c quèc gia kh¸c.
CNTT ®Ò cao vai trß cña nhµ
níc trong viÑc ®iÒu tiÕt nÒn
kinh . Muèn ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu, thùc hiÖn xuÊt su th×
nhµ níc ph¶i dïng c¸c biÖn
ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu,
hç chî vÒ mÆt tµi chÝnh, trî gi¸,
bï gi¸ cho nhµ xuÊt khÈu. Muèn
h¹n chÕ nhËp khÈu th× nhµ níc
ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸t b¶o
hé mËu dÞch.
1.1. i dung chÝnh cña Chñ
nghÜa Träng th¬ng:
§Ò cao vai tcña tiÒn tÖ: Chñ
nghÜa Trong th¬ng coi tiÒn
lµ tiªu chuÈn c¬ bn cña cña
c¶i, nhµ níc cµng nhiÒu tiÒn
th× cµng giµu cã, vµ trong tiÒn tÖ
th× vµng, b¹c, kim lo¹i quý ®îc
®Æc bt coi träng. Thêi kú ®ã lµ
thêi kú tÝch lòy t b¶n do vËy ®Ò
cao vai trß cña tiÒn tÖ ®Æc biÖt lµ
ng b¹c, vµng b¹c ®îc c¸c
quèc gia phong kiÕn sö dông ®Ó
chi tr¶ nh nu«i qu©n ®éi, trang
tr¶i chi phÝ chiÕn tranh v.v.. §Ó
tÝch lòy th× c¸c quèc gia phong
kn sö dông nhiÒu ph¬ng
ph¸p nh xuÊt siªu, cíp bn,
bu«n b¸n n« lÖ v.v...
Coi träng th¬ng m¹i, ®Æc biÖt
ngo¹i th¬ng, trong ngo¹i
th¬ng ph¶i thùc hiÖn xuÊt siªu
(xuÊt khÈu nhiÒu h¬n nhËp
khÈu), ®Ó thÓ xuÊt siªu c¸c
quèc gia ph¶i thùc hiÖn nh÷ng
chÝnh s¸ch:
ChÝnh s¸ch víi thuéc ®Þa:
xuÊt khÈu nh÷ng s¶n pm
nguyªn liÖu th« s¬ c víi
gthÊp, c¸c nhµ tbn gi÷ ®éc
quyÒn th¬ng i trªn t
trêng c¸c níc thuéc ®Þa nh»m
ng¨n c¶n c¸c níc nµy s¶n xuÊt,
c¸c níc nµy buéc phi nhËp
khÈu hµng ho¸ thµnh phÈm, n
phÈm ng nghiÖp chÕ bn
c¸c níc chÝnh quèc.
§¹t thÆng d mËu dÞch ng
c¸ch t¨ng xuÊt b»ng nh÷ng c«ng
cô cña nhµ níc nh trî cÊp
xuÊt khÈu, chó träng xuÊt khÈu
nh÷ng hµng ho¸ hµm lîng
chÕ biÕn cao (h¹n c xuÊt
nh÷ng s¶n phÈm t, s¬ chÕ),
gi¶m nhËp khÈu (riªng mÆt
hµng ng b¹c l¹i ®îc khuyÕn
khÝch nhËp khÈu).
Lîi nhuËn: kÕt qu cña trao
®æi kh«ng ngang g (mét nh
tc a g¹t – lîi nhuËn cña
quèc gia nµy ®îc nhê sù
nghÌo ®i cña quèc gia kh¸c
thÆng d cña quèc gia nµy lµ
th©m hôt cña quèc gia kh¸c).
- §Ò cao vai t cña Nníc
trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ:
§Ó ®¹t ®îc xuÊt siªu, gi¶m
nhËp th× c¸c c«ng cô cña n
níc lµ rÊt quan träng nh
KhuyÕn khÝch xuÊt khÈu
b»ng c biÖn ph¸p tµi chÝnh
nh trî gi¸ cho xuÊt khÈu, cung
cÊp tÝn dông v.v...
H¹n chÕ nhËp khÈu b»ng nng
nh÷ng ng cô truyÒn thèng nh
hµng rµo thuÕ quan (®¸nh thuÕ thËt
cao).
2.¦u ®iÓm cña Chñ nghÜa Träng
th¬ng:
a) n ®Çu tiªn, c¸c hiÖn tîng
kinh ®îc gi¶i thÝch b»ng lý
luËn. Tríc kia c¸c hiÖn tîng
kinh tÕ chØ ®îc gi¶i thÝch b»ng
t«n gi¸o, b»ng kinh nghm chø
cha c thuyÕt khoa häc
nµo.
b) §Ò cao ®îc vai trß cña
th¬ng m¹i, ®Æc biÖt th¬ng
m¹i quèc tÕ. i nh lÞch sö
kinh tÕ thêi kú ®ã lµ tù cung, tù
cÊp, Chñ nghÜa Träng
th¬ng ®Ò cao vai trß cña
th¬ng i ®Æc biÖt lµ th¬ng
m¹i quèc tÕ th× ®ã mét cc
c¸ch ng trong nhËn thøc ë
thêi kú nµy.
c) NhËn tc ®îc vai trß ®u
tiÕt cña Nhµ níc. C nghÜa
Träng th¬ng ®· nhËn tc
®îc vai trß cña nhµ níc víi t
c¸ch lµ mét chñ thÓ chñ ®¹o
trong quan hÖ kinh quèc tÕ
®ång thêi còng nhËn thøc ®îc
m quan träng cña c¸c c«ng cô
cña nhµ níc cã tdông ®Ó
®iÒu tiÕt xuÊt nhËp khÈu còng
nh nÒn kinh tÕ nãi chung.
1.2. Nhîc ®iÓm:
a) Quan niÖm cha ®óng vÒ cña
c¶i, nguån gèc giµu cña
mét quèc gia. Chñ nghÜa nµy
cho ng muèn gu tph¶i
cã nhiÒu tiÒn, muèn cã
nhiÒu tiÒn th× ph¶i xuÊt khÈu
nhiÒu h¬n nhËp khÈu.
b) Quan nm cha ®óng lîi
nhuËn trong th¬ng m¹i. Chñ
nghÜa Träng th¬ng coi lîi
nhuËn lµ kÕt qu¶ cña sù trao ®æi
kh«ng ngang gi¸ (quèc gia nµy
giµu lªn nhê sù nghÌo ®i cña
quèc gia kh¸c). Ta thÊy r»ng
nÕu lîi nhuËn trong th¬ng m¹i
quèc nh y th×
nh÷ng quèc gia bÞ thua thiÖt
trong th¬ng m¹i kh«ng
tham gia th¬ng m¹i quèc
n÷a do y th¬ng m¹i qc
kh«ng ph¸t triÓn u dµi
®îc.
c) Cha nªu lªn n chÊt bªn
trong cña hiÖn tîng kinh tÕ.
Víi tÊt c¶ nh÷ng nhîc ®iÓm
trªn ®©y ng víi ph¸t triÓn
cña nÒn kinh bíc sang a
cuèi cña t XVIII, Chñ
nghÜa Träng th¬ng n n
mÊt ®i vÞ thÕ cña m×nh, trong
t¸c phÈm næi tiÕng cña Adam
Smith “Nguån gèc giµu thùc
sù cña c¸c d©n téc” ®· phª ph¸n
chñ nghÜa träng th¬ng tr×nh
bµy nh÷ng quan ®iÓm míi cña
nh vÒ th¬ng m¹i quèc tÕ.
2.
thuyÕt lîi thÕ
tuyÖt ®èi cña Adam Smith
(1723-1790).
2.1. Quan ®iÓm n cña
Adam Smith th¬ng i
quèc bao gåm:
a) Nguån gèc cña sù giµu cã:
Kh«ng ph¶i do ngo¹i th¬ng mµ
do s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. ¤ng
thõa nhËn vai t cña th¬ng
m¹i t¹o ®iÒu kn cho ph¸t triÓn
kinh rÊt quan träng nhng
kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh.
Nguån c cña sù gu quèc
gia kh«ng phô thuéc vµo khèi
lîng vµng b¹c quèc gia ®ã
dùa o sù n hµng
ho¸, dÞch vô cña quèc gia.
b) Trong th¬ng i quèc
trao ®æi ph¶i ngang gi¸.
trao ®æi gi÷a c¸c quèc gia ph¶i
dùa trªn c¬ së nguyÖn, c¸c
bªn cïng lîi - «ng phª ph¸n
2
sù phi lý cña CnghÜa Träng
th¬ng - «ngi r»ng u dÞch
sÏ gióp hai bªn cã t gia
ng sè lîng tµi s¶n cña m×nh
th«ng qua nguyªn c c¬ n lµ
ph©n c«ng lao ®éng.
2.2. së u dÞch gi÷a c¸c
quèc gia: C¨n vµo lîi thÕ
tuyÖt ®èi cña c¸c níc.
i thÕ tuyÖt ®èi cña mét qc
gia mét n phÈm:
NghÜa lµ
Quèc gia ®ã thÓ s¶n xuÊt ra
s¶n phÈm ®ã víi c¸c chi phÝ
thÊp h¬n c níc kh¸c (VÝ dô:
DÇu má cña ArËp ót, cña
Canada v.v...). Khi mét quèc
gia ®îc lîi thÕ tuyÖt ®èi
mét s¶n phÈm nµo ®ã th× quèc
gia ®ã th× nªn chuyªn m«n
ho¸ o n xuÊt mÆt hµng ®ã,
sau ®ã ®em s¶n phÈm ®ã trao
®æi víi c¸c níc kh¸c ®Ó nhËp
khÈu nh÷ng s¶n phÈm
kh«ng cã lîi t tuyÖt ®èi.
Adam Smith vÝ c¸c quèc gia
nh nh÷ng hé gia ®×nh – ngêi
cgia ®×nh kh«ng bao giê s¶n
xuÊt ®îc hÕt nh÷ng c¸i mµ
cÇn, cã hé gia ®×nh lµm n«ng
nghiÖp, cã hé gia ®×nh s¶n xuÊt
thñ ng sau ®ã trao ®æi
nh÷ng s¶n phÈm víi nhau.
Nguån gèc cña lîi thÕ tuyÖt ®èi
cña mét quèc gia:
Lîi thÕ nhn: tµi nguyªn,
®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai. Lîi
thÕ tù nhn ®Æc biÖt quan träng
®èi víi c¸c n phÈm nh hµng
n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n
v.v...
Lîi thÕ do c: Sù lµnh
nghÒ, kü thuËt cña ngêi lao
®éng ®Æc bt quan träng ®èi
víi viÖc s¶n xuÊt nh÷ng n
phÈm cã hµm lîng c«ng nghÖ
cao.
VÝ dô cho Lîi Ých chuyªn
m«n hãa
Ta thÊy, ë Irag 1 ®¬n nguån
lùc thÓ s¶n xuÊt ra ®îc 10
thïng dÇu, nhng ë ViÖt Nam 1
®¬n nguån lùc cã thÓ s¶n
xuÊt ®îc 6 thïng dÇu
Irag s¶n xuÊt ra ®îc nhiÒu u
h¬n ViÖt Nam víi cung mét
lîng ®Çu vµo nh nhau nhng
®Çu ra sè lîng dÇu cña Irag
nhiÒu h¬n Irag lîi thÕ
tuyÖt ®èi dÇu má.
T¬ng tù, ®èi i ViÖt Nam 1
®¬n nguån lùc cã thÓ s¶n
xuÊt ra ®îc 3 n g¹o, cßn Irag
®îc 2 n g¹o ViÖt Nam
lîi thÕ tuyÖt ®èi trong s¶n xuÊt
g¹o.
Theo Adam Smith th× Irag
chuyªn m«n ho¸ vµo dÇu
cßn ViÖt Nam chuyªn m«n ho¸
vµo n xuÊt g¹o nh y s¶n
lîng dÇu má cña Irag t¨ng n
10 thïng, ViÖt Nam gi¶m ®i 6
thïng nh trªn thÕ giíi tæng
t¨ng lªn 4 thïng. T¬ng tù
nh vËy ®èi víi s¶n xuÊt g¹o,
Irag gi¶m ®i 2 n g¹o, ViÖt
Nam ng thªm 3 ntæng sè
n lîng g¹o trªn thÕ giíi t¨ng
1 n. Gi¶ ®Þnh, Irag chuyÓn 1
®¬n n xuÊt g¹o sang s¶n
xuÊt dÇu má, cßn ViÖt Nam
chuyÓn 1 ®¬n vÞ tõ n xuÊt dÇu
sang n xuÊt g¹o
Chuyªn m«n ho¸.
2.3. C¸c g ®Þnh cña lîi thÕ
tuyÖt ®èi:
ChØ cã 2 nÒn kinh tÕ tham gia
s¶n xuÊt hµng hãa
Hµng hãa c¸c níc kh¸c
nhau n xuÊt ®ång nhÊt ®Æc
tÝnh, chÊt lîng.
Kh«ng tÝnh chi phÝ vËn t¶i.
Chi phÝ kh«ng ®æi quy
m« s¶n xuÊt t¨ng.
C¸c yÕu n xuÊt ë c¸c
níc gièng nhau.
dµng di chuyÓn nguån lùc
ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c.
Kh«ng cã sù hiÖn diÖn cña
thuÕ quan.
Tri thøc lµ hoµn h¶o.
H¹n chÕ c¬ b¶n cñathuyÕt vÒ
i thÕ tuyÖt ®èi:
Kh«ng gi¶i thÝch ®îc hiÖn
tîng trao ®æi th¬ng m¹i vÉn
dn ra víi nh÷ng níc cã i
thÕ h¬n h¼n c¸c níc kh¸c ë
mäi s¶n phÈm, hoÆc nh÷ng níc
kh«ng cã lîi thÕ tuyÖt ®èi vÒ tÊt
c¸c s¶n phÈm. Ngay thêi
Adam Smith, lý thuyÕt cña «ng
còng kh«ng dËp t¾t ®îc nçi lo
l¾ng cña nhiÒu ngêi ë Anh thêi
®ã, lo ng¹i r»ng g
níc §øc cã thÓ v¬n lªn ®Ó
s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ tÊt c¸c
mÆt hµng h¬n so víi níc Anh
th× th¬ng i quèc thÕ
nµo? Häc thuyÕt cña Adam
Smith kh«ng gi¶i thÝch ®îc
®u nµy nhµ kinh häc
David Ricardo ®· kh¾c phôc
®îc nhîc ®iÓm nµy.
3.
thuyÕt vÒ lîi t so
nh cña David Ricardo (1772
1823)
3.1. i dung lý thuyÕt lîi
thÕ so s¸nh:
a) Mäi níc ®Òu cã t lîi
Ých khi tham gia vµo th¬ng m¹i
quèc tÕ. VÝ : Iragn xuÊt
dÇu má cã hiÖu q h¬n ViÖt
Nam, ViÖt Nam s¶n xuÊt g¹o cã
hiÖu qu¶ h¬n Irag khi hai níc
tham gia th¬ng m¹i quèc
bu«n b¸n víi nhau th× c¶ hai
bªn ®Òu lîi Ých. Nhng ngay
ckhi Irag s¶n xuÊt cã hiÖu qu
h¬n ViÖt Nam tÊt c¶ c¸c mÆt
hµng, Irag ViÖt Nam ®Òu
cã i khi tham gia vµo th¬ng
i quèc . Víi quan ®iÓm
nµy, Ricardo kªu gäi tÊt c¸c
quèc gia tham gia o th¬ng
i quèc xo¸ rµo n
b¶o hé.
b) Lîi Ých trong th¬ng m¹i
quèc b¾t nguån tõ lîi thÕ so
s¸nh. XuÊt hiÖn kh¸i niÖm vÒ
lîi thÕ so s¸nh c kh«ng cßn
chØ lµ lîi ttuyÖt ®èi n÷a.
c) Mçi níc ®Òu cã lîi thÕ so
s¸nh trong s¶n xuÊt mét mÆt
hµng nµo ®ã (vµ kÐm lîi thÕ so
s¸nh trong mÆt hµng kh¸c).
Mét quèc gia cã lîi tso s¸nh
khi quèc gia ®ã cã khn¨ng s¶n
xuÊt mét hµng a víi c chi
phÝ héi (Chi phÝ ®Ó n xuÊt
ra mét s¶n phÈm ®îc tÝnh b»ng
mét s¶n phÈm kh¸c) thÊp h¬n so
víi c¸c quèc gia kh¸c.
Chi phÝ c¬ héi cña viÖc sn xuÊt
ra t hµng a lµ lîng
hµng a kh¸c mµ chóng ta ph¶i
hy sinh khi chóng ta sö dông
nguån lùc ®Ó s¶n xuÊt thªm mét
®¬n vÞ hµng a ®ã.
Chi phÝ c¬ héi ®Ó s¶n xuÊt quÇn
¸o y nh ph¶i bá ®Ó
n xuÊt 1 quÇn ¸o. Trung
Quèc: 1/15 (chiÕc) < 2/20
(chiÕc) Trung Quèc cã chi
phÝ c¬ héi thÊp h¬n, Trung quèc
cã lîi thÕ so s¸nh trong s¶n xuÊt
quÇn ¸o.
T¬ng tù víi Mü Lîi thÕ s¶n
xuÊt trongy tÝnh
NÕu ®Ò bµi cho theo chiÒu
ngîc l¹i:
quy ®æi n¨ng suÊt lao
®éng ®Ó tÝnh chi phÝ c¬ héi
Chi phÝ c¬ héi s¶n xuÊt quÇn ¸o
ë Trung Quèc: 1/28 : 1/4 = 4/28
= 1/7
Chi phÝ c¬ héi s¶n xuÊt quÇn ¸o
ë Mü: 1/5 : 1 = 1/5
Trung Quèc: Trong níc 7
quÇn ¸o t¬ng ®¬ng 1 chiÕc
m¸y nh, nÕu chuyªn m«n hãa
th× n b¸n 5 quÇn ¸o ®ñ ®Ó
®æi mét chiÕc m¸y tÝnh d«i
ra 2 bé quÇn ¸o.
Mü: t¬ng tù, lîi khi
chuyªn m«n a vµo n xuÊt
m¸y tÝnh.
3.2. n chÕ:
a) ChØ chó ý ®Õn cung s¶n xuÊt
n phÈm mµ nh cã lîi thÕ so
nh, kh«ng cý ®Õn cÇu tiªu
dïng. TÊt c¸c c thuyÕt
®iÓn chØ tËp trung vµo cung c
kh«ng ®Ò cËp tíi u, u chØ
®îc p trung trong kinh tÕ häc
hiÖn ®¹i.
b) Cha nh ®Õn chi p vËn t¶i,
bo hiÓm, thuÕ quan c¸c
hµng rµo b¶ou dÞch.
c) Gi¸ t¬ng ®èi trong trao ®æi
chØ dùa vµo ®Çu vµo lµ lao ®éng.
d) Cha tÝnh ®Õn yÕu tè chi phÝ
n xuÊt gi¶m dÇn theo quy m«
n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng n
theo quy m«.
e) Cha tÝnh ®Õn vßng ®êi s¶n
phÈm, thÞ hiÕu tiªu dïng.
4.
c thuyÕt Hecksher
– Ohlin (H-O)
4.1. Giíi thiÖu chung vÒ häc
thuyÕt:
Kh¸c biÖt nguån lùc
nguån c duy nhÊt cña th¬ng
m¹i.
Gi¶i thÝch lîi thÕ so s¸nh lµ do:
kh¸c biÖt nguån c
gi÷a c¸c quèc gia.
ng hãa kh¸c nhau th× hµm
lîng c¸c yÕu tè n xuÊt còng
kh¸c nhau.
Cßn ®îc gäi c thuyÕt
tû lÖ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
4.2. Néi dung c¬ bn cña häc
thuyÕt H – O.
a) Trong mét nÒn kinh tÕ
cöa, mçi níc tiÕn ®Õn chuyªn
3
m«n hãa ngµnh s¶n xuÊt mµ cho
phÐp sö dông nhiÒu yÕu n
xuÊt ®èi víi níc ®ã thuËn
lîi nhÊt. Theo häc thuyÕt nµy cã
hai vÊn ®Ò (a) kh¸c biÖt
nguån lùc gi÷a c¸c quèc gia
‘vd: c¸c níc ph¸t triÓn tm
lùc m¹nh vèn, c«ng nghÖ;
c¸c níc ®ang ph¸t triÓn th×
m¹nh lao ®éng, ®Êt ®ai’
Khi ta nãi t quèc gia t
d thõa t¬ng ®èi vÒ yÕu tè nµo
®ã ‘vd: n; ; lao ®éng’ lµ
quan ®iÓm t¬ng ®èi, ch¼ng h¹n
khi ta so s¸nh quy d©n sè
gi÷a ViÖt Nam vµ Mü – ta thÊy
mÆc n sè Mü nhiÒu h¬n
ViÖt Nam nhng ta vÉn nãi ViÖt
Nam d thõa lao ®éng h¬n so
víi Mü ta so s¸nh tû lao
®éng trªn vèn cña ViÖt Nam so
víi lao ®éng trªn vèn cña
Mü; (b) Ngµnh n xuÊt
dông nhiÒu yÕu tè n xuÊt.
khi i tíi ngµnh s¶n xuÊt
dÖt may lµ ngµnh sö dông nhiÒu
lao ®éng so víi ngµnh n xuÊt
l¬ng thùc – ë ®©y ta tÝnh tû
lao ®éng, hµm lîng lao ®éng
trong n phÈm ®ã cao h¬n so
víi hµm lîng lao ®éng trong
s¶n xuÊt l¬ng thùc.
b) Trao ®æi quèc sù trao
®æi c¸c yÕu tè d thõa lÊy c¸c
yÕu khan hiÕm. C¸c níc
chuyªn m«n hãa n xuÊt c¸c
s¶n phÈm cÇn nhiÒu yÕu tè d
thõa a níc m×nh ®Ó xuÊt
khÈu nhËp khÈu nh÷ng n
phÈm ®Ó s¶n xuÊt ra ®ßi
hái nhiÒu yÕu tè khan hiÕm.
C¸c yÕu tè cña n xuÊt: n,
c«ng nghÖ, lao ®éng, i
nguyªn. ëc níc ph¸t triÓn
th× cã thÕ m¹nh vÒ vèn, c«ng
nghÖ, cßn c¸c níc ®ang ph¸t
triÓn th× nh vÒ lao ®éng, i
nguyªn (D thõa cã nghÜa t¬ng
®èi), häc thuyÕt cña H – O gi¶i
thÝch t¹i sao t níc, gnh
mét níc ph¸t triÓn xuÊt
khÈu s¶n phÈm c«ng nghÖ –
n phÈm chiÕm hµm lîng vèn
nhiÒu chÝnh lµ nh÷ng u tè
n xuÊt cña d thõa.
T¬ng tù, ta thÊy Trung Quèc
®îc coi c«ng xëng cña thÕ
giíi, Trung Quèc xuÊt khÈu
nhiÒu hµng dÖt may, giµy dÐp,
®å ch¬i tn tgi nh÷ng
n phÈm nµy dông nhiÒu
nh÷ng yÕu tè rÊt d thõa cña
Trung Quèc. HoÆc ngay trong
c níc ®ang ph¸t triÓn vµ ph¸t
triÓn cÊu xuÊt khÈu còng t
kh¸c nhau, ta thÊy nh Canada
xuÊt khÈu s¶n phÈm gç v× hä cã
lîi thÕ nguån tµi nguyªn
phong phó.
c) §Þnh luËt xu híng c©n b»ng
thu nhËp cña c yÕu tè s¶n
xuÊt:
Khi c níc do a th¬ng
m¹i, kh«ng níc nµo chuyªn
m«n hãa hoµn toµn th× thu nhËp
cña c¸c yÕu tè n xuÊt gi÷a c¸c
níc cã xu híng n b»ng
nhau.
VÝ dô:
Gi¶ thiÕt hai níc
ViÖt Nam, ta thÊy cã yÕu
n xuÊt d thõa lµ vèn, cßn
ViÖt Nam yÕu tè s¶n xuÊt d
thõa lao ®éng. S¶n xuÊt « t«
ngµnh n nhu vèn cßn s¶n
xuÊt hµng dÖt may lµ ngµnh cÇn
nhiÒu lao ®éng. ë níc
d thõa vÒ vèn do ®ã s¶n xuÊt «
(ngµnh n xuÊt ra n phÈm
chøa hµm lîng vèn cao)
t¨ng lªn, khi s¶n xuÊt « ng
nhu u n t¨ng mµ
níc ®ang cã t×nh tr¹ng d thõa
vèn t¬ng ®èi (d thõa ë ®©y
®îc hiÓu t¬ng ®èi khi so víi
ViÖt Nam tû vèn trªn lao
®éng chø kh«ng nãi quy
tuyÖt ®èi cña vèn ®ã), khi d
thõa vèn t¨ng th× l·i suÊt
t¨ng sÏ vay nhu h¬n ®Ó ®Çu t
®Ó n xuÊt (ch¼ng h¹n lµ « t«).
Víi ViÖt Nam th× viÖc s¶n xuÊt
« t« ngµnh cÇn nhu n
vèn lµ yÕu tè khan hm ë ViÖt
Nam do ®ã viÖc sn xuÊt «
gm, s¶n xuÊt « t« gi¶m th× cÇu
vèn gi¶m do ®ã t×nh tr¹ng
thiÕu vèn ®îc gi¶i quyÕt do
y l·i suÊt gm, nh y cã
n b»ng l·i suÊt xu
híng c©n b»ng thu nhËp c¸c
yÕu tè s¶n xuÊt nh vËy. i
suÊt chÝnh lµ thu nhËp cña c¸c
yÕu tè s¶n xuÊt vèn.
T¬ng nh y víi s¶n xuÊt
quÇn ¸o, ngµnh s¶n xuÊt quÇn
¸o lµ nnh n nhu lao ®éng.
lao ®éng u tè khan
hm ë Mü do vËy viÖc s¶n xuÊt
quÇn ¸o sÏ gi¶m, khi n xuÊt
quÇn ¸o gi¶m th× u lao
®éng gm, cÇu lao ®éng
gm th× dÉn tíi tiÒn l¬ng gm
kh«ng n nhiÒu nh©n c«ng
nh tríc kia a, t×nh tr¹ng
khan hiÕm lao ®éng t¬ng ®èi ë
cã thÓ ®îc gi quyÕt t
phÇn. Ngîc l¹i ë ViÖt Nam,
níc d thõa vÒ lao ®éng (t¬ng
®èi: lao ®éng trªn vèn)
mÆc dï mÆt lao ®éng quy m«
d©n sè nhá h¬n Mü, ngµnh n
xuÊt quÇn ¸o ë ViÖt Nam
t¨ng do vËy cÇu vÒ lao ®éng
t¨ng, cÇu lao ®éng t¨ng
th× tiÒn l¬ng t¨ng (khi
doanh nghiÖp nhu cÇu tuyÓn
dông lao ®éng t¨ng t g c
lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng
tiÒn l¬ng ng) dÉn tíi viÖc
c©n b»ng l¬ng.
KÕt luËn: Th¬ng m¹i quèc
lµm t¨ng thu nhËp thùc cña
c¸c yÕu d thõa lµm gi¶m
thu nhËp thùc cña c u tè
khan hm. vÝ dô: ®èi víi ViÖt
Nam – t¨ng l¬ng – l¬ng
yÕu tè d thõa ë ViÖt Nam; L·i
suÊt yÕu tè d ta ë Mü.
ChÝnh v× thÕ nh÷ng ngêi lao
®éng ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
rÊt thÝch c¸c quèc gia cña
tham gia vµo th¬ng m¹i quèc
tÕ, nh y th× gi¸ cña tiÒn
l¬ng ng, trong khi ®ã lao
®éng ë c¸c níc ph¸t triÓn lo
ng¹i bÞ mÊt viÖc lµm.
III.
Gi¸ vµ
trao ®æi trong th¬ng
m¹i quèc tÕ.
1.
Gi¸ c¶ quèc
1.1. Kh¸i niÖm.
Gi¸ quèc tÕ lµ biÓu hiÖn b»ng
tiÒn g trÞ quèc cña hµng
hãa. G t quèc tÕ cña hµng
ho¸ chÝnh hao phÝ lao ®éng
cÇn thiÕt ®Ó n xuÊt ra hµng
ho¸ ®ã trong ®iÒu kiÖn trung
b×nh trªn quy m« quèc quyÕt
®Þnh.
Lu ý: Gi¸ quèc cña hµng
ho¸ ®îc dïng ®Ó chØ c g
cã tÝnh chÊt ®¹i diÖn cho mét
mÆt hµng nhÊt ®Þnh trªn mét thÞ
trêng nhÊt ®Þnh trong mét ti
®iÓm nhÊt ®Þnh. VÝ dô: ta kh«ng
thÓ chØ nãi lµ Gi¸ cµ phª,
ph¶i i gi¸ xuÊt khÈu lo¹i
phª nµo trªn mét thÞ trêng nhÊt
®Þnh, trong t thêi ®iÓm nhÊt
®Þnh (Gi¸ FOB i Phßng, giao
ngµy 26/3/2006). Kh«ng thÓ lµ
møc gi¸ nµo còng lµ ®¹i diÖn
cho mÆt hµng ®ã vµo thêi ®iÓm
®ã trong t¹i thÞ trêng ®ã
ph¶i tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh
gi¸ c¶ cña hµng ho¸.
C¸c tiªu chuÈn x¸c ®Þnh gi¸
quèc tÕ:
a) Gi¸ ®ã ph¶i lµ gi¸ cña
nh÷ng hîp ®ång mua b¸n ®îc
thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn
th«ng thêng.p ®ång th¬ng
m¹i th«ng thêng nh÷ng hîp
®ång mua thùc b¸n thùc trªn
nguyÖn, c¸c bªn quan
giao dÞch cã quan hÖ b×nh ®¼ng,
®éc p víi nhau, hîp ®ång
kh«ng cã nh÷ng ®u kho¶n ®Æc
biÖt khiÕn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trë
nªn kh«ng ®¸ng tin cËy (Nh÷ng
hîp ®ång mua b¸n kh«ng th«ng
thêng: giao dÞch néi bé trong
c«ng ty th× møc gi¸ kh«ng ph¶n
¸nh ®óng nh nhu cÇu trªn thÕ
giíi, mua b¸n h×nh thøc hµng
®æi hµng 4 n cµ phª ®æi y 1
chc « ; p ®ång mua b¸n
bï trõ, hîp ®ång mua b¸n tr¶
‘ViÖt Nam xuÊt khÈu mét sè
mÆt hµng trong ch¬ng tr×nh tr
nî cho Liªn bang Nga).
b) Gi¸ ®ã ph¶i gi¸ cña nh÷ng
hîp ®ång mua b¸n víi khèi
lîng lín, mang nh chÊt
thêng xuyªn, trªn c¸c thÞ
trêng p trung phÇn lín khèi
lîng giao dÞch hµng hãa ®ã.
C¸c lo¹i hîp ®ång nh vËy míi
ph¶n ¸nh ®óng cung cÇu trªn thÞ
trêng tgiíi c ®éng
tíi cung cÇu trªn thÞ trêng thÕ
giíi (trªn thùc c¸c mÆt hµng
nh vËy ®îc g¾n víi c¸c
trung t©m giao dÞch truyÒn
thèng cña nh y g kim
lo¹i mµu ë Lu©n §«n, New
York, gi¸ b«ng lÊy ë Bom Bay,
Chicago, khi mua m¸y mãc
thiÕt bÞ bao gcòng tham kh¶o
gcña c¸c h·ng næi tiÕng trªn
thÕ giíi v.v..).
c) Gi¸ ®ã phi gi¸ ®îc nh
b»ng c¸c ®ång tiÒn m¹nh, cã thÓ
tù do chuyÓn ®æi. (nh USD;
EU, Yªn NhËt v.v... nh÷ng ®ång
tiÒn nµy cã t chuyÓn ®æi ra
nh÷ng ®ång tiÒn kh¸c dÔ dµng,
kh«ng gÆp phi nh÷ng n chÕ.
ViÖc chuyÓn ®æi nh÷ng ®ång
tiÒn nµy kh«ng bÞ pthuéc vµo
nh÷ng ctchuyÓn ®æi, c
®é chuyÓn ®æi, hay ®ßi hái
nguån thu nhËp ®©u mµ ra.
Nh÷ng ®ång tiÒn nµy còng lµ
cña nh÷ng quèc gia chiÕm
träng lín trong th¬ng m¹i).
1.2. §Æc ®iÓm cña gi¸ quèc tÕ.
a) Gi¸ quèc cña hµng hãa
cã xu híng biÕn ®éng rÊt phøc
p v× gi¸ quèc phi chÞu t¸c
®éng cña rÊt nhu nh÷ng nhãm
yÕu tè:
i)
Nh÷ng yÕu ¶nh hëng tíi
gi¸ trÞ cña hµng hãa. Nh
ng lªna n¨ng suÊt lao ®éng,
do ¸p dông nh÷ng tiÕn khoa
Đề cương chi tốt môn Quan hệ kinh tế quốc tế
Thương mại quốc tế là một hình thức  của  quan  hệ  kinh  tế  quốc tế, trong đó diễn ra sự mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể của quan hệ kinh tế quốc tế.a) Thương mại hàng hóa: Chính là sự mua bán trao đổi sản phẩm dưới dạng vật chất hữu hình như thương  mại  hàng  nông  sản, thương  mại  hàng  máy  móc, thiết bị, nguyên vật liệu, dầu mỏ v.v...b) Thương  mại  dịch  vụ:  Mua bán những  sản  phẩm  vô  hình, phi vật chất được thể hiện thông qua  các  hoạt  động  của  con người, thương mại dịch vụ đóng vai  trò  ngày  càng  tăng  trong quan hệ thương mại quốc tế.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11429     Tải về: 107     Lượt mua: 11    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 315 Lượt xem: 29594
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 143 Lượt xem: 20261
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18392
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18392
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 148 Lượt xem: 15725
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 169 Lượt xem: 15407