Tài liệu

Đề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 463     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Đề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học - tài liệu, sách iDoc.VnĐề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học,-chương 1: một số vấn đề chung về HĐGDNGLL ở trường tiểu học. -chương 2: thực hành tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học.
background image

Đ  C

NG BÀI GI NG

Ề ƯƠ

 T  CH C H AT Đ NG GIÁO D C NGÒAI GI  LÊN L P

 TR

NG TI U H C

ƯỜ

-----------

                                                                                     Ph m Phúc Tuy

( Tr

ng khoa CBQL & Nghi p v

ưở

Tr

ng CĐSP Bình D

ng )

ườ

ươ

CH

NG I

ƯƠ

 :

M T S  V N Đ  CHUNG V  HĐGDNGLL   TR

NG TI U H C

Ố Ấ

ƯỜ

1. V  trí, nhi m v  c a HĐGDNGLL   tr

ng ti u h c

ụ ủ

ở ườ

ọ :

    1.1 V  trí: 

HĐGDNGLL là m t trong ba h at đ ng quan tr ng, là b  ph n h p thành c a quá

 

trình giáo d c, góp ph n th c hi n m c tiêu GD-ĐT c a nhà tr

ng.

ườ

 M c tiêu                   Quá trình  - D y h c trên l p                           Hi u qu

            đào t o                       đào t o    - HĐGDNGLL                                 đào t o

                                                               - GD.LĐKT.HN&DN

M i quá trình đào t o đ u th c hi n các m c tiêu:

- Giáo d c nh n th c ( tri th c, hi u bi t )

ế

- Giáo d c thái đ , tình c m

- Hình thành k  năng, k  x o, hành vi, thói quen

ỹ ả

Các m c tiêu này th

ng không tách r i,mà hòa quy n, g n bó v i nhau trong m t

ườ

ộ  

th  th ng nh t, khó có th  tách b ch. Tuy nhiên trong m i quá trình l i có có th  m nh

ể ố

ế ạ  

trong m t m c tiêu nh t đ nh ( tác d ng ch  y u ). S  phân chia này cũng ch  mang tính

ấ ị

ủ ế

 

ch t t

ng đ i.

ấ ươ

QUÁ TRÌNH

TH  M NH ( Tác d ng ch  y u )

ủ ế

D Y H C TRÊN L P

Giáo d c nh n th c

- Góp ph n c i t o b n thân h c sinh v  m t xã h i thông

ả ạ

ề ặ

 

qua vi c hình  thành tri  th c,  hi u  bi t(v   TN,  XH, b n

ế ề

ả  

thân )

HĐGDNGLL

Gíao d c tình c m, thái đ  + hành vi

- Góp ph n hình thành cho h c sinh ý th c XH, l i s ng,

ố ố

 

n p s ng, bi t x  lý t t các m i quan h  XH.

ế ố

ế ử

- C ng c ,m  r ng,phát tri n,nâng cao hi u q a nh ng tri

ố ở ộ

 

th c, thái đ , k  năng ti p thu đ

c   trên l p, giúp h c

ộ ỹ

ế

ượ ở

ọ  

sinh tin t

ng, tích c c trong vi c h c t p, lĩnh h i tri th c.

ưở

ọ ậ

- T o đi u ki n th c hành, rèn luy n thông qua h at đ ng

ộ  

c  th  có s  h

ng d n c a th y cô

ụ ể

ự ướ

GDLĐKT.HN&DN

Giáo d c k  năng, hành vi

- Góp ph n hình thành cho h c sinh ý th c, k  năng lao

 

đ ng,  thái  đ  v i ng

i lao đ ng  và các s n ph m lao

ộ ớ

ườ

 

1

background image

đ ng.

- Góp ph n rèn luy n, tăng c

ng th  l c

ườ

ể ự

1.2 M c tiêu c a HĐGDNGLL:

+ Trí d c: m  r ng, c ng c  ki n th c, t o c  s  đ  nh  lâu và bi t v n d ng

ở ộ

ố ế

ơ ở ể

ế ậ

ụ  

ki n th c.

ế

+ Đ c d c: GD đ o đ c, tác phong,tình c m, ý th c t  ch c k  lu t

ứ ổ

ứ ỷ ậ

+ Th  d c: Rèn luy n, nâng cao th  l c

ể ụ

ể ự

+ M  d c: Xây d ng và phát tri n năng l c c m th  th m m , mong mu n đ a

ỹ ụ

ụ ẩ

ư  

cái đ p vào cu c s ng

ộ ố

+ Lao đ ng: Xây d ng ý th c, thói quen lao đ ng t t  

 1.3 Nhi m v  c a HĐGDNGLL:

ụ ủ

+ Nhi m v  giáo d c v  nh n th c

ứ : B  sung, c ng c , góp ph n hòan thi n tri

 

th c.Ngòai   ra   nh ng   HĐGDNGLL   còn   giúp   các   em   có   thêm   nh ng   ki n   th c   m i

ế

ớ  

( th

ng là nh ng hi u bi t chung v  xã h i, nh ng đi u c n cho cu c s ng…)

ườ

ế

ộ ố

+ Nhi m v  giáo d c v  thái đ

ộ: 

    - Hình thành và phát tri n nh ng ph m ch t đ o đ c, tình c m đ o đ c trong

ấ ạ

 

sáng. 

   - H

ng cho HS bi t yêu qúi cái t t, cái đ p, bi t ghét cái x u, cái l i th i.

ướ

ế

ế

   - Mong mu n v

n lên tr  thành con ngoan, trò gi i, tr  thành ng

i công dân

ươ

ườ

 

t t

+ Nhi m v  rèn luy n k  năng

   - T  ch c cho h c sinh góp ph n tham gia xây d ng xã h i,truy n bá t  t

ng

ư ưở  

cách m ng, qua đó t  giáo d c b n thân.

   - T o đi u ki n, c  h i cho h c sinh rèn luy n nh ng k  năng giao ti p có văn

ơ ộ

ế

 

hóa,hình thành nh ng thói quen t t trong h c t p, lao đ ng.

ọ ậ

2. Đ c đi m, ph

ng châm c a HĐGDNGLL

ươ

:

   2.1 Đ c đi m c a HĐGDNGLL:

+ Không gian: Ph m vi h at đ ng r ng ( trong và ngòai nhà tr

ng )

ườ

+ N i dung : phong phú, tòan di n

+ Hình th c : đa d ng ( d y và h c, công tác xã h i,tham quan du l ch, c m tr i,

ạ  

VHVN, TDTT, sinh h at CLB-đ i nhóm công tác, và nhi u hình th c vui ch i,ch i mà

ơ

ơ

 

h c …)

+ Th c hi n:

   - Năng đ ng, linh h at trong k  h ach, t  ch c th c hi n ch

ng trình.

ế ọ

ươ

   - Đòi h i th c hi n nhi u k  năng th c hành t ng h p trong t  ch c h at đ ng.

   - Ph c t p, khó khăn trong ki m tra, đánh giá.

ứ ạ

   2.3 Ph

ng châm c a HĐGDNGLL:

ươ

+ Ph i có s  ch  đ o, h

ng d n, giúp đ  c a ng

i l n trên c  s  phát huy tính

ỉ ạ

ướ

ỡ ủ

ườ ớ

ơ ở

 

tích c c, sáng t o c a h c sinh.

+ Ph i đ

c ti n hành t p th  ( h at đ ng t p th  trong đó HS tham gia h at

ả ượ

ế

ọ  

đ ng v i t  cách là m t thành viên c a t p th )

ớ ư

ủ ậ

+ Ph i mang tính giáo d c, t  nguy n, t  giác, vì l i ích t p th , l i ích xã h i.

ể ợ

+ H at đ ng phù h p v i l a tu i HS ti u h c ( tu i nh , nhi m v  h c t p là

ớ ứ

ụ ọ ậ

 

ch  y u ), không nên ch n nh ng h at đ ng khó khăn, ph c t p ho c yêu c u quá cao.

ủ ế

ứ ạ

2

background image

+ Ph i b o đ m các nguyên t c, ph

ng pháp đánh giá đ i v i h at đ ng giáo

ả ả

ươ

ố ớ ọ

 

d c. K t thúc h at đ ng ph i rút ra k t lu n,đánh giá v  quá trình t  ch c h at đ ng,

ế

ế

 

k t qu  giáo d c.

ế

3. N i dung và hình th c HĐGDNGLL

:

   3.1 N i dung  HĐGDNGLL:

Tăng c

ng GD chính tr . T  t

ng, đ o đ c cho HS mà tr ng tâm là :

ườ

ị ư ưở

   - Giáo d c tinh th n, thái đ  h c t p đúng đ n ( t o đ ng c , s  h ng thú, thái

ộ ọ ậ

ơ ự ứ

 

đ  tích c c h c t p )

ọ ậ

   - Giáo d c ý th c gi  gìn k  lu t, tr t t , ý th c gi  gìn v  sinh công c ng, tr t

ỷ ậ

ậ ự

ậ  

t  giao thông công c ng.

    - Giáo d c, rèn luy n thái đ  hành vi văn minh trong giao ti p, n p s ng lành

ế

ế

 

m nh, gi n d .

   - Giáo d c thái đ , ý th c t  giác lao đ ng, th c hành ti t ki m.

ứ ự

ế

   - Chú tr ng rèn luy n, hình thành các tình c m đ o đ c h c sinh.

   
   3.2 Các l ai hình HĐGDNGLL:

3.2.1 Sinh h at chính tr  - xã h i

ộ :

   + H c t p th i s , chính sách, ch  tr

ng c a Đ ng, tình hình chính tr -kinh t -

ọ ậ

ờ ự

ủ ươ

ế

xã h i ( c a đ a ph

ng, đ t n

c và th  gi i ) thông qua các hình th c: s u t m t

ươ

ấ ướ

ế ớ

ư ầ

ư 

li u,thi tìm hi u,t a đàm, h i th o…

ể ọ

   + T  ch c các l  h i h ng năm c a tr

ng, đòan th : khai gi ng, t ng k t,đ i

ễ ộ ằ

ườ

ế ạ  

h i chi đòan,đ i h i liên đ i, đ i h i chi đ i…

ạ ộ

ạ ộ

   + Tham gia nh ng h at đ ng ph c v  nhi m v  chính tr    đ a ph

ng: tuyên

ị ở ị

ươ

 

truy n, c  đ ng, tham gia các cu c v n đ ng…

ổ ộ

   + Làm t t công tác ph  trách Đ i, ph  trách sao nhi đ ng.

    + Giúp đ  thanh thi u nhi ch m ti n trong tr

ng, trên đ a bàn dân c  ( b ng

ế

ế

ườ

ư

ằ  

nhi u hình th c, bi n pháp linh h at phù h p )

   + Tham gia công tác xóa mù ch  , t  ch c các l p h c tình th

ng.

ữ ổ

ươ

   + …….
3.2.2 H at đ ng ph c v  h c t p, tìm hi u khoa h c

ụ ọ ậ

ọ :

    + T  ch c h c t p theo nhóm, truy bài đ u gi ,phong trào giúp b n v

t khó

ọ ậ

ượ

 

h c t t, đôi b n h c t t, đôi b n cùng ti n…

ọ ố

ọ ố

ế

   + T  ch c góc h c t p, ki m tra vi c h c   nhà

ọ ậ

ọ ở

   + T  ch c cho HS tham gia h at đ ng   các nhà thi u nhi, cung văn hóa thi u

ế

ế  

nhi, đi m vui ch i…

ơ

   + T  ch c các nhóm ng ai khóa b  môn, CLB khoa h c, tìm hi u khoa h c…

   + T  ch c thi đ  em ( nh m m c đích ôn t p ki n ki n th c)

ế

ế

   + …….
3.2.3 Lao đ ng công ích – xã h i

ộ :

   + Gi  gìn tr

ng l p xanh-s ch-đ p

ườ

   + Chăm sóc b o v  cây tr ng, v

n cây c a nhà tr

ng

ườ

ườ

     + T  ch c các hình th c lao đ ng: k  h ach nh , lao đ ng gây qũy   Đòan,

ế ọ

 

Đ i…

   + Chăm sóc, giúp đ  gia đình th

ng binh li t sĩ, Bà m  Vi t Nam anh hùng, gia

ươ

 

đình neo đ n, gia đình chính sách…

ơ

   + Giúp đ  ng

i già y u, b nh t t, tr  m  côi…

ườ

ế

ẻ ồ

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề cuông bài giảng: Tổ chức hoạy động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

-chương 1: một số vấn đề chung về HĐGDNGLL ở trường tiểu học. -chương 2: thực hành tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 463     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 192 Lượt xem: 61624
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54567
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54331
Có thể bạn quan tâm