Tài liệu

Đề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 429     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Đề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic - tài liệu, sách iDoc.VnĐề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic,Tài liệu tham khảo Đề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic
background image

H C VI N CÔNG NGH  B U CHÍNH VI N THÔNG

Ệ Ư

C NG HOÀ XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

CH

NG TRÌNH ĐÀO T O Đ I H C T  XA

ƯƠ

Đ c l p - T  do – H nh phúc

ộ ậ

Đ  BÀI T P ĐI U KI N

• Môn h c: 

Nh p môn Logic

• L p:

ớ  

CN107A3, CN107A4

• Th i h n n p bài:

ờ ạ ộ

 

15/08/2008

Sinh viên làm t t c  các câu sau:

ấ ả

Câu 1:
Phân tích và minh h a các l i Logic m c ph i khi vi ph m các qui t c c a phép đ nh nghĩa khái ni m.

ắ ủ

ệ  

Câu 2: 
T i sao ch  t  logic luôn chu diên trong các phán đoán toàn th , và v  t  logíc luôn chu diên trong các

ủ ừ

ị ừ

 

phán đoán ph  đ nh

ủ ị

Câu 3: 
T i sao trong m i phép suy lu n di n d ch đ u ph i tuân th  qui t c chung 

“ Danh t  nào không

 

chu diên   ti n đ  thì cũng không đ

c chu diên   câu k t lu n”

ở ề ề

ượ

ế

Câu 4:
T i sao t  ti n đ  là phán đoán đ n Osp thì s  không th  rút đ

c câu k t lu n b ng phép đ i ch  ?

ừ ề ề

ơ

ượ

ế

ậ ằ

ỗ  

Hãy gi i thích b ng hai cách khác nhau.

Câu 5:
Xác đ nh  nh ng đ nh nghĩa sau đây thu c ki u đ nh nghĩa nào? 

ể ị

Đúng, sai? T i sao?

a) Logíc h c là m t b  môn khoa h c v  logíc

ộ ộ

ọ ề

b) Th u kính là m t lo i d ng c  quang h c đ

c gi i h n b i m t m t ph ng và m t m t cong

ộ ạ ụ

ọ ượ

ớ ạ ở ộ ặ

ộ ặ

 

l i.

c) S n ph m BCVT là hi u qu  có ích c a ho t đ ng truy n đ a tin t c.

ạ ộ

ề ư

d) L i nhu n là hi u s  gi a giá tr  hàng hoá bán đ

c v i chi phí đ  s n xu t ra hàng hoá đó.

ệ ố ữ

ượ ớ

ể ả

Câu 6:
N u câu ti n đ  là m t phán đoán toàn th  có giá tr  chân th c, thì có th  rút ra đ

c bao nhiêu câu

ế

ề ề

ượ

 

k t lu n b ng phép suy lu n tr c ti p, v i công th c nh  th  nào?

ế ậ ằ

ự ế

ư ế

Câu 7:
N u câu ti n đ  là m t phán đoán b  ph n có giá tr  chân th c, thì có th  rút ra đ

c bao nhiêu câu

ế

ề ề

ộ ậ

ượ

 

k t lu n b ng phép suy lu n tr c ti p, v i công th c nh  th  nào?

ế ậ ằ

ự ế

ư ế

Câu 8:
N u coi câu ca dao sau là m t phán đoán, hãy mã hoá và xác đ nh giá tr  logíc c a nó.

ế

 “Bao gi  Tr ch đ  ng n đa, Sáo đ  d

i n

c thì ta l y mình.

ờ ạ

ẻ ọ

ẻ ướ ướ

Bao gi  rau Di p làm đình, g  lim thái ghém thì mình l y ta.”

ế

Câu 9:
M nh đ  logic (M) có công th c sau có ph i là m t m nh đ  đ ng nh t  chân th c hay không?

ộ ệ

ề ồ

 

M =[a  → ﴾ b ? c﴾ ? ﴾   

 

b

 ?

  

 

c

 

 ﴾

[

 

 

a

1

Đề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic

Tài liệu tham khảo Đề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1455 Lượt xem: 114668
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109661
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 239 Lượt xem: 73163
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66619
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52405
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51541