Tài liệu

Đề án Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 881     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu Đề án Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước - tài liệu, sách iDoc.VnFDI c ó th ể ảnh h ư ởng t ới n ền kinh t ế ở t ất c ả c ác l ĩnh v ực kinh t ế, v ăn ho á v à x ã h ội. Tuy nhi ên,
L I M Đ U
FDI có th nh h ư ng t i n n kinh t tế t c c ác lĩnh v c kinh t , vế ăn hoá và
h i. Tuy nhi ên, đ i v i c ác nư c đang ph át tri n, nh t l à các nư c ngh èo, kỳ
v ng l n nh t c a vi c thu h út FDI ch y u lế à nh m m c ti êu tăng trư ng kinh
t . Kế v ng n ày dư ng nh đư ư c th hi n trong t tư ư ng c a c ác nhà kinh t vế à
các nhà ho ch đ nh ch ính sách v i ba l ý do chính.
M t l à, FDI góp ph n l àm tăng th ng d cư a t ài s n v n, g óp ph n c i thi n
cán cân thanh toán nói chung cà n đ nh kinh t vế ĩ mô.
Hai là, các nư c đang ph át tri n th ư ng c ó t l tích lu v n th p v à v y,
FDI thư ng đ ư c coi l à ngu n v n quan tr ng đ b sung đ u t trong nư ư c
nh m m c đ tiêu tăng trư ng kinh t .ế
Ba là, FDI t o c hơ i cho c ác nư c ngh èo ti p cế n c ông ngh ti ên ti n hế n,ơ
d d àng chuy n giao c ông ngh h n, thơ úc đ y qu á trình ph bi n ki n th c, nâng ế ế
cao k năng qu n lý và trình đ lao đ ng.v.v…
Tác đ ng này đ c xem là các tác đ ng tràn c a FDI, góp ph n làm tăng năng ượ
su t c a các doanh nghi p trong n c cu i cùng đóng góp vào tăng tr ng ướ ưở
kinh t nói chung. Trên th c t không ph i n c nào cũng đ t đ c cùng m t lúcế ế ướ ượ
hai kỳ v ng này. M t s n c thu hút đ c dòng v n FDI khá l n nh ng tác đ ng ư ượ ư
tràn h u nh không x y ra. ư m t tình th khác, v n FDI vào m t n c thế ướ
làm tăng v n đ u t cho n n kinh t nh ng đóng góp c a ngu n v n này vào tăng ư ế ư
tr ng th p. C hai tr ng h p trên đ u đ c coi không thành công v iưở ườ ượ
chính sách thu hút FDi ch a t n d ng tri t đ lãng phí ngu n l c này d i gócư ướ
đ tăng tr ng kinh t , đ c bi t là c a các n c đang phát tri n. ư ế ướ
Đ tài “Gi i thích tác đ ng tràn c a FDI đ n khu v c kinh t trong n c” ế ế ướ s
t p trung gi i thích và làm rõ tác đ ng gián ti p c a FDI t i tăng tr ng kinh t . ế ưở ế
Đề án Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước
FDI c ó th ể ảnh h ư ởng t ới n ền kinh t ế ở t ất c ả c ác l ĩnh v ực kinh t ế, v ăn ho á v à x ã h ội. Tuy nhi ên, đ ối v ới c ác n ư ớc đang ph át tri ển, nh ất l à c ác n ư ớc ngh èo, k ỳ v ọng l ớn nh ất c ủa vi ệc thu h út FDI ch ủ y ếu l à nh ằm m ục ti êu t ăng tr ư ởng  kinh t ế. K ỳ v ọng n ày d ư ờng nh ư đ ư ợc th ể hi ện trong t ư t ư ởng c ủa c ác nh à kinh t ế v à c ác nh à ho ạch đ ịnh ch ính s ách v ới ba l ý do ch ính. M ột l à, FDI g óp ph ần l àm t ăng  th ặng d ư c ủa t ài s ản v ốn, g óp ph ần c ải thi ện c án c ân thanh to án n ói chung c  à ổn đ ịnh kinh t ế v ĩ m ô. Hai l à, c ác n ư ớc đang ph át tri ển th ư ờng c ó t ỷ l ệ t ích lu ỹ v ốn th ấp v à v ì v ậy, FDI th ư ờng đ ư ợc coi l à ngu ồn v ốn quan tr ọng đ ể b ổ sung đ ầu t ư trong n ư ớc nh ằm m ục đ ti êu t ăng tr ư ởng kinh t ế. Ba l à, FDI t ạo c ơ h ội cho c ác n ư ớc ngh èo ti ếp c ận c ông ngh ệ ti ên ti ến h ơn, d ễ d àng chuy ển giao c ông ngh ệ h ơn, th úc đẩy qu á tr ình p hổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý và trình độ lao động.v.v… Tác động này được xem là các tác động tràn của FDI, góp phần làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước và cuối cùng là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Trên thực tế không phải nước nào cũng đạt được cùng một lúc hai kỳ vọng này. Một số nước thu hút được dòng vốn FDI khá lớn nhưng tác động tràn hầu như không xảy ra. Ở một tình thế khác, vốn FDI vào một nước có thể làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế nhưng đóng góp của nguồn vốn này vào tăng trưởng là thấp. Cả hai trường hợp trên đều được coi là không thành công với chính sách thu hút FDi chưa tận dụng triệt để và lãng phí nguồn lực này dưới góc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là của các nước đang phát triển. Đề tài [b][i]“Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước”[/i][/b] sẽ tập trung giải thích và làm rõ tác động gián tiếp của FDI tới tăng trưởng kinh tế.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 881     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm