Thành viên idoc2012

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 1)

- 09/18/2012
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 1)

- 09/18/2012
15,175
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập phụ thuộc hàm - chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Tài liệu hay và bổ ích giúp các bạn mở mang kiến thưc. Upload nhiều file XML vào cột kiểu dữ liệu XML Các quản trị viên cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL Server thường có một số nhu cầu như import nhiều file vào một bảng trong CSDL. Bài này sẽ thảo luận đến việc làm thế nào để upload nhiều file.

Nội dung
Bai tap mau - Dang chuan

Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 1

BAØI MAÃU XAÙC ÑÒNH DAÏNG CHUAÅN Baøi 1: Cho quan heä Q vôùi taäp thuoäc tính Q+ = (A,B,C,D,E,G,H) vaø taäp phuï thuoäcc haøm F = {A→D,AB→DE,CE→G,E→H} a) Tìm khoùa. b) Xaùc ñònh daïng chuaån cho quan heä naøy. Giaûi: a) Tìm khoùa: TN = {A,B,C} TG = {E}

Xi (Xi U TN) (Xi U TN)+ Sieâu khoùa Khoùa Æ {A,B,C} Q+ {A,B,C} {A,B,C} E {E,A,B,C} Q+ {E,A,B,C}

Vaäy khoùa laø : {A,B,C} b) Xaùc ñònh daïng chuaån: Ta thaáy A Ì khoùa, A→D; D laø thuoäc tính khoâng khoùa Þ thuoäc tính khoâng khoùa khoâng phuï thuoäc ñaày ñuû vaøo khoùa Þ Q khoâng ñaït chuaån 2 Baøi 2: Cho quan heä Phancong(PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH) Coù caùc ñieàu kieän raøng buoäc qui ñònh sau: § Moãi maùy bay coù moät giôø khôûi haønh duy nhaát. § Neáu bieát phi coâng, bieát ngaøy giôø khôûi haønh thì bieát ñöôïc maùy bay do phi coâng

aáy laùi. § Neáu bieát maùy bay, bieát ngaøy khôûi haønh thì bieát phi coâng laùi chuyeán bay aáy.

a) Tìm khoùa cho quan heä Phancong. b) Quan heä naøy thoûa daïng chuaån naøo ? Gia ̉i: a) Tìm khoùa: Q+ = {phicong, maybay, ngaykh, giokh} F = {maybay ® giokh, Phicong, ngaykh, giokh ® maybay Maybay, ngaykh ® phicong} TN = {ngaykh}

Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 2

TG = {maybay,phicong,giokh}

Xi (Xi U TN) (Xi U TN)+ Sieâu khoùa Khoùa Æ Ngaykh Ngaykh

Maybay Maybay, ngaykh Q + Maybay,

ngaykh Maybay, ngaykh

Phicong Phicong, ngaykh Phicong, ngaykh

Giokh Giokh, ngaykh giokh, ngaykh

Maybay, phicong

Maybay, phicong, ngaykh

Q+ Maybay, phicong, ngaykh

Maybay, giokh

Maybay, giokh, ngaykh

Q+ Maybay,

giokh, ngaykh

Phicong, giokh

Phicong, giokh, ngaykh

Q+ Phicong, giokh, ngaykh

Phicong, giokh, ngaykh

Maybay, phicong,

giokh

Maybay, phicong, ngaykh, giokh

Q+

Maybay, phicong, ngaykh, giokh

Khoùa laø: K1 = {maybay,ngaykh}; K2 = {phicong,giokh,ngaykh} b) Xaùc ñònh daïng chuaån: Ta thaáy quan heä treân khoâng coù thuoäc tính khoâng khoùa Þ Ñaït daïng chuaån 2. Xeùt tieáp coù ñaït daïng chuaån 3 khoâng? Ta coù F1tt = F Ta thaáy moïi phuï thuoäc haøm Î F1tt ñeàu coù veá phaûi Î {giokh, maybay, phicong} laø thuoäc tính khoùa. Vaäy quan heä Phancong ñaït daïng chuaån 3. Xeùt tieáp coù ñaït daïng chuaån BC khoâng? Ta thaáy maybay ® giokh, maø maybay Ï taäp sieâu khoùa Þ Khoâng ñaït daïng chuaån BC.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang