Thành viên okiamai2

ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/11 trang
Tải xuống
Thành viên okiamai2

ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

- 12 tháng trước
11,591
Báo lỗi

   ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ
Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao.Bộ đề gồm:
- 20 đề thi trắc nghiệm (có đáp án) môn Kinh tế quốc tế của Học viện tài chính (Tài liệu này sử dụng Font .VN (abc))
- 105 câu hỏi trắc nghiệm của Đại học Ngoại thương (đa số có đáp án)
- 80 câu hỏi trắc nghiệm KTQT (không có đáp án)

Nội dung
ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM

ĐÁP ÁN BÀI THI TR C NGHI MẮ Ệ

Câu 1: Phát bi u nào d i đây không đúng:ể ướ a)N u ch có s khác bi t v th hi u TD gi a các qu c gia ế ỉ ự ệ ề ị ế ữ ố

thì TM v n x y ra và các bên cùng có l i.ẫ ả ợ b) Khi ch a có TM x y ra, tiêu dùng cao nh t đ t t i nh ng ư ả ấ ạ ớ ữ

đ ng bàng quan n m ngoài PPF.ườ ằ c) Theo mô hình H-O, cung y u t SX quy t đ nh mô hình ế ố ế ị

TM c a qu c gia.ủ ố d) Theo mô hình H-O-S(S-S), giá lao đ ng Nh t b n s ộ ở ậ ả ẽ

gi m xu ng khi giao th ng v i VN.ả ố ươ ớ Đáp án đúng:b Câu 2: T l TM (m u d ch) c a qu c gia tăng 40%, thì t l ỷ ệ ậ ị ủ ố ỷ ệ

TM c a qu c gia đ i tác:ủ ố ố a) Tăng 40% b) gi m 40% c) gi m g n 25%, d) a,b,c saiả ả ầ Đáp án: c

Câu 3: Ng i lao đ ng các n c TB đ u tranh ch ng xu ườ ộ ở ướ ấ ố h ng đ u t ra n c ngoài vì:ướ ầ ư ướ

a) Giá c lao đ ng gi m b) Có nhi u nguy c th t nghi pả ộ ả ề ơ ấ ệ c) Thu nh p c a ch s h u v n tăng d) a,b,c đúngậ ủ ủ ở ữ ố Đáp án: d Câu 4: Môn KTQT nghiên c u:ứ a) L ch s KT các n c b) Các lý thuy t v TMQTị ử ướ ế ề c) Gi i quy t tranh ch p TMQT d) a,b,c đúngả ế ấ Đáp án: b Câu 5: Ng i tiêu dùng M thích TD hàng c a NB n thì t i ườ ỹ ủ ả ạ

M :ỹ a) Giá tr USD gi m b) giá tr USD tăng c) Giá tr JPY gi mị ả ị ị ả d) a,b,c đúng Đáp án: a

Câu 6: T i VN khi USD tăng giá, VND gi m giá:ạ ả a) XK c a M vào VN tăng b) Khách DL M vào VN tăngủ ỹ ỹ c) Đ u t c a M vào VN tăngầ ư ủ ỹ Đáp án: b Câu 7: toàn c u hóa và hôi nh p là:ầ ậ a) Xu h ng t t y u c a các qu c giaướ ấ ế ủ ố b) Làm phân hóa gi a các n c giàu và nghèoữ ướ c) a,b đúng d) a,b sai Đáp án: a Câu 8: Chi phí c h i không đ i là:ơ ộ ổ a) L ng s n ph m khác qu c gia gi m đi ngày càng l nượ ả ẩ ố ả ớ b) Phù h p v i quy lu t ngu n tài nguyên khan hi m và có ợ ớ ậ ồ ế

h n.ạ c) L ng s n ph m khác qu c gia gi m đi không đ iượ ả ẩ ố ả ổ d) a,b,c sai Đáp án: c

Câu 9 Trong các câu sau câu nào sai: a) T l TM c a các n c LDCs gi m là do c c u SP XNK.ỷ ệ ủ ướ ả ơ ấ b) Liên hi p thu quan t o l p TM cho phép TG s d ng ệ ế ạ ậ ử ụ

ngu n l c SX có hi u qu h nồ ự ệ ả ơ c) Các lý thuy t TM là c s c a TMQTế ơ ở ủ d) SP thâm d ng lao đ ng là SP s d ng s l ng lao đ ng ụ ộ ử ụ ố ượ ộ

nhi u h n SP khác.ề ơ Đáp án: d Câu 11: Chi phí c h i tăng là do:ơ ộ a) Ngu n tài nguyên c a các qu c gia khan hi m và có h nồ ủ ố ế ạ b) M i SP ch phù h p v i m t lo i tài nguyênỗ ỉ ợ ớ ộ ạ c) a, b đúng d) a,b sai Đáp án: d Câu 12: Các câu nào sai: a) Qu c gia l n s d ng thu đ b o h SX n i đ a không ố ớ ử ụ ế ể ả ộ ộ ị

b thi t h i nh qu c gia nhị ệ ạ ư ố ỏ b) Qu c gia nh không th s d ng thu t i uố ỏ ể ử ụ ế ố ư

c) Thu quan danh nghĩa là thu tính trên giá tr SP cu i ế ế ị ố cùng

d) qu c gia nh cũng dùng thu nh p kh u đ tr đũaố ỏ ế ậ ẩ ể ả Đáp án: d Câu 13: M t trong nh ng đ c đi m c b n c a TMQT là:ộ ữ ặ ể ơ ả ủ a) Chi phí v n chuy n l n b) Ph c t p h n n i th ngậ ể ớ ứ ạ ơ ộ ươ c) S d ng ngo i t d) a,b,c đúngử ụ ạ ệ Đáp án: c Câu 14: Câu nào đúng trong các câu sau: a) Liên hi p thu quan làm cho Pw gi mệ ế ả b) Liên hi p thu quan làm tăng l ng TMQTệ ế ượ c) Liên hi p thu quan làm gi m giá t i các QG thành viênệ ế ả ạ d) a,b,c đúng Đáp án: d Câu 15: Các nhà đ u t n c ngoài vào VN nh m:ầ ư ướ ằ a) Giúp đ VN PT KTỡ ế

b) h tr công ngh tiên ti n cho VNỗ ợ ệ ế c) Tìm ki m lãi su t cao c a v nế ấ ủ ố d) Giúp VN th c hi n CNHự ệ Đáp án: c Câu 16: Qu c gia l n dùng thu NK d n đ n:ố ớ ế ẫ ế a) Giá c th gi i tăng b) T l TM c a QG gi mả ế ớ ỷ ệ ủ ả c) Giá c c a th gi i gi m d) a,b,c saiả ủ ế ớ ả Đáp án: c Câu 17: VN là thành viên c a APEC năm:ủ a) 1995 b) 1996 c) 1998 d) a,b,c sai Câu 18: Môn khoa h c KTQT nghiên c u:ọ ứ a) Kinh t QT b) ng d ng c a KT h cế ứ ụ ủ ọ c) L ch s KT TG d) a,b,c đúngị ử Đáp án: a

Câu 19: L i ích t TMQT là:ợ ừ a) Quy mô c a ng i TD tăng b) L i ích c a nhà SX tăngủ ườ ợ ủ c) L i ích c a ng i TDTG là mua hàng v i giá rợ ủ ườ ớ ẻ d) a,b,c đúng Đáp án: d Câu 20: Tr ng h p nào TMQT không x y ra:ườ ợ ả a) Kh năng SX và th hi u TD khác nhauả ị ế b) Kh năng SX khác nhau, th hi u TD nh nhauả ị ế ư c) Kh năng SX gi ng nhau, th hi u TD khác nhauả ố ị ế d) Kh năng SX gi ng nhau, th hi u TD khác nhauả ố ị ế Đáp án: d Câu 21: Khi VN ký HĐTM v i Mớ ỹ a) Giá LĐ c a VN tăng lên so v i giá v nủ ớ ố b) Giá LĐ c a M s tăng lên so v i giá v nủ ỹ ẽ ớ ố c) Giá LĐ c a VN gi m so v i giá v nủ ả ớ ố d) Giá v n c a M gi m so v i giá LĐố ủ ỹ ả ớ

Đáp án: a Câu 22: Thu NK là hình th c phân ph i l i thu nh p:ế ứ ố ạ ậ a) T ng i SX sang ng i TDừ ườ ườ b) T ng i TD sang ng i SXừ ườ ườ c) T ng i SX sang ngân sách c a CP d) a,b,c saiừ ườ ủ Đáp án: b Câu 23: QG nh dùng thu NK thì:ỏ ế a) Giá SP n i đ a tăng b) Giá th gi i tăngộ ị ế ớ c) Giá th gi i không đ i d) a,c đúngế ớ ổ Đáp án: d Câu 24: Nhà SX n i đ a thích CP h n ch TM b ng quota h n ộ ị ạ ế ằ ơ

bi n pháp thu vì:ệ ế a) Tiêu dùng tăng, giá c gi m b) Tiêu dùng tăng, SX gi mả ả ả c) Tiêu dùng gi m, SX tăng d) Tiêu dùng tăng, SX tăngả Đáp án: d

Câu 25: Khi CP tr c p XK thì ng i có l i nh t là:ợ ấ ườ ợ ấ a) Nhà SX n i đ a b) Ng i tiêu dùng n i đ aộ ị ườ ộ ị c) Ng i tiêu dùng n c ngoài d) Chính ph tr c p XKườ ướ ủ ợ ấ Đáp án: c Câu 26: Trong các l p lu n ng h CS b o h sau, CS nào ậ ậ ủ ộ ả ộ

h p lý nh t:ợ ấ a) B o v lao đ ng n i đ a b) Ngăn ch n hàng xa xả ệ ộ ộ ị ặ ỉ c) B o v ngành CN non tr d) b o v th tr ng n i đ aả ệ ẻ ả ệ ị ườ ộ ị Đáp án: c Câu 27: Trong các đ c tr ng sau đây, đ c tr ng nào không ặ ư ặ ư

thu c v chi n l c CNH h ng v XK c a các QG đang ộ ề ế ượ ướ ề ủ phát tri nể

a) H ng m nh ra th tr ng th gi iướ ạ ị ườ ế ớ b) Xu t kh u hàng hóa TD c) Không NK HH tiêu dùngấ ẩ d) Áp d ng nhi u CS đ khuy n khích XKụ ề ể ế

Đáp án: c Câu 28: APEC là hình th c liên k t QT nào:ứ ế a) Khu m u d ch t do b) Liên hi p thu quanậ ị ự ệ ế c) Th tr ng chung d) a,b,c saiị ườ Đáp án: d Câu 29: Hi n nay CP VN đang áp d ng t giá h i đoái:ệ ụ ỷ ố a) Th n i t do b) Th n i có qu n lýả ổ ư ả ổ ả c) T giá c đ nh d) a,b,c saiỷ ố ị Đáp án: b

ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang