Tài liệu

Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 58198     Tải về: 838     Lượt mua: 93    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 87
Tài liệu Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.Vn56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHGiúp cho các bạn sinh viên nhận thức được một số vấn đề
www.Diachu.ning.com N i c p nh t tài li u-Ph n m m thiơ
NEU
56 CÂU H I T LU N VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
PH N L I GI I DO NHÓM BIÊN T P L P BĐS 50B
Đ I H C KINH T QU C DÂN HÀ N I TH C HI N
www.Diachu.ning.com Đ a ch c p nh t tài li u ôn thi -Ph n m m
thi tr c nhi m-Kho lu n văn-o cáo t t nghi p cho sinh viên NEU
Câu 1. Trình bày khái ni m t t ng H Chí Minh. ư ưở
Câu 2. Đi u ki n l ch s - h i Vi t nam th gi i nh h ng đ n s hình thành ế ưở ế
phát tri n c a t t ng H Chí Minh nh th nào? ư ư ư ế
Câu 3. Phân tích nh h ng c a truy n th ng văn hóa dân t c tinh hoa văn hóa nhân ưở
lo i đ i v i s hình thành t t ng H Chí Minh. ư ư
Câu 4. Phân tích vai trò c a ch nghĩa Mác - Lênin đ i v i vi c hình thành t t ng H ư ưở
Chí Minh.
Câu 5. Phân tích vai trò c a nhân t ch quan (các ph m ch t riêng c a Ng i) trong ườ
vi c hình thành t t ng H Chí Minh. ư ưở
Câu 6. Hãy tnh bày các giai đo n nh tnh và phát tri n t t ng H Chí Minh. ư ưở
Câu 7. D a trên c s nào đ kh ng đ nh đ n năm 1930, t t ng H Chí Minh đã đ c ơ ế ư ưở ượ
hình thành v c b n? ơ
Câu 8. Các giai đo n hình thànhphát tri n c a t t ng H Chí Minh đ c phân đ nh ư ưở ượ
theo nh ng căn c nào?
Câu 9. Hãy nêu ph ng pháp nghiên c u t t ng H Chí Minh?ươ ư ưở
Câu 10. Hãy k tên các tác ph m, bài vi t l n c a H Chí Minh ? ế
Câu 11. Phân tích c s nh thành t t ng H Chí Minh v v n đ dân t c.ơ ư ưở
Câu 12. Ch ng minh r ng, t t ng H Chí Minh v quy n c a các dân t c v a mang tính ư ưở
cách m ng, khoa h c v a mang tính nhân văn sâu s c.
Câu 13. Phân tích c s hình thành t t ng H Chí Minh v cách m ng gi i phóng dânơ ư ưở
t c.
Câu 14. Phân tích n i dung c b n c a t t ng H Chí Minh v cách m ng gi i phóng ơ ư ưở
dân t c.
Câu 15. Vì sao ph i v n d ng t t ng H Chí Minh v v n đ dân t c vào s nghi p đ i ư ưở
m i hi n nay n c ta. ướ
Câu 16. Không quý h n đ c l p, t do hay còn quý h n đ c l p t do? Ch ngơ ơ
minh tr l i.
Câu 17. Phân tích ngu n g c hình thành t t ng H Chí Minh v ch nghĩa xã h i. ư ưở
www.Diachu.ning.com N i c p nh t tài li u-Ph n m m thiơ
NEU
www.Diachu.ning.com N i c p nh t tài li u-Ph n m m thiơ
NEU
Câu 18. Phân tích quan ni m c a H Chí Minh v nh ng đ c tr ng b n ch t c a ch ư
nghĩa xã h i.
Câu 19. Nh n th c c a anh (hay ch ) v quan ni m c a H Chí Minh v m c tiêu đ ng
l c c a ch nghĩa xã h i
Câu 20. Phân tích tính t t y u c a th i k quá đ đi lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam? ế ộ ở
Câu 21. Phân tích quan ni m c a H Chí Minh v con đ ng quá đ lên ch nghĩa h i ư
Vi t Nam
Câu 22. Nêu ph ng h ng v n d ng phát huy t t ng H Chí Minh v ch nghĩa ươ ướ ư ưở
h i trong giai đo n hi n nay n c ta. ướ
Câu 23. B ng ki n th c t t ng H Chí Minh v ch nghĩa h i con đ ng đi lên ế ư ưở ư
ch nghĩa h i đ c liên h v i cu c s ng c a b n thân, hãy phác th o nh ng ư
nét l n v cu c s ng trong t ng lai c a b n và ph ng h ng th c hi n ươ ươ ướ
Câu 24. Phân tích c s nh thành t t ng H Chí Minh v kh i đ i đoàn k t dân t c.ơ ư ưở ế
Câu 25. Hãy làm nh ng quan đi m c a H Chí Minh v đ i đoàn k t dân t c? Trong ế
công cu c đ i m i hi n nay, chúng ta v n d ng phát tri n quan đi m đó nh ư
th nào?ế
Câu 26. sao Đ ng C ng s n Vi t Nam c n ph i quan tâm h n n a đ n công tác m t ơ ế
tr n trong giai đo n hi n nay
Câu 27. Hãy làm rõ quá trình nh n th c c a H Chí Minh v s k t h p s c m nh dân t c ế
v i s c m nh th i đ i?
Câu 28. Hãy phân tích nh ng n i dung c b n t t ng H Chí Minh v s k t h p s c ơ ư ưở ế
m nh dân t c v i s c m nh th i đ i?
Câu 29. Trong s nghi p đ i m i hi n nay, t t ng H Chí Minh v s k t h p s c m nh ư ưở ế
dân t c v i s c m nh th i đ i, đ c Đ ng ta v n d ng và phát tri n nh th nào? ượ ư ế
Câu 30. Trình bày c s nh thành t t ng H Chí Minh v Đ ng C ng s n Vi t Nam.ơ ư ưở
Câu 31. Hãy phân tích quy lu t ra đ i c a Đ ng c ng s n Vi t Nam theo quan đi m c a
H Chí Minh.
Câu 32. sao H Chí Minh l i kh ng đ nh: Đ ng nhân t quy t đ nh hàng đ u đ đ a ế ư
cách m ng Vi t Nam t i th ng l i.
Câu 33. Gi i thích quan đi m c a H Chí Minh: "Đ ng ta là Đ ng c a giai c p công nhân
đ ng th i là Đ ng c a dân t c Vi t Nam".
Câu 34. Hãy phân tích nh ng nguyên t c xây d ng Đ ng ki u m i Vi t Nam theo t ư
t ng H Chí Minh? Trong b i c nh hi n nay nh ng v n đ gì trong công tác xâyưở
d ng Đ ng đòi h i chúng ta c n đ c bi t quan tâm?
Câu 35. sao Đ ng C ng s n Vi t Nam ph i luôn luôn gi v ng m i quan h ch t ch
v i nhân dân?
Câu 36. Vì sao H Chí Minh l i kh ng đnh: Đ ng ph i th ng xuyên đ i m i, chnh đ n ? ư
Câu 37. Hãy trình bày c s quá trình hình thành t t ng H Chí Minh v xây d ngơ ư ưở
nhà n c c a dân, do dân và vướ ì dân.
Câu 38. Hãy pn tích nh ng n i dung c b n c a t t ng H Chí Minh v n n c ơ ư ư ư ?
Câu 39. Phân tích t t ng H Chí Minh v xây d ng n n kinh t đ c l p t ch đi đôi v iư ưở ế
h p tác kinh t qu c t . ế ế
www.Diachu.ning.com N i c p nh t tài li u-Ph n m m thiơ
NEU
www.Diachu.ning.com N i c p nh t tài li u-Ph n m m thiơ
NEU
Câu 40. Phân tích t t ng H Chí Minh v vi c c đ nh c c u kinh t n cư ư ơ ế ướ ta.
Câu 41. Phân tích quan đi m c a H Chí Minh trong vi c xác đ nh t c đ xây d ng và
phát tri n c a n n kinh t h i n c ta t th i kỳ mi n B c quá đ lên ch ế ướ
nghĩa xã h i.
Câu 42. Phân tích quan đi m c a H Chí Minh trong vi c xây d ng k ho ch qu n lý kinh ế
t .ế
Câu 43. Vai trò ph m ch t c a ng i cán b qu n lý kinh t trong t t ng H C ườ ế ư ưở
Minh.
Câu 44. Ph ng h ng v n d ng t t ng H Chí Minh v kinh t qu n kinh t vàoươ ướ ư ưở ế ế
s nghi p đ i m i kinh t n c ta hi n nay đ c đ t ra nh th nào? ế ướ ượ ư ế
Câu 45. sao khi xây d ng nh ng ph m ch t đ o đ c c b n c a con ng i Vi t Nam ơ ườ
trong th i đ i m i, H Chí Minh th ng s d ng nh ng khái ni m đ o đ c c a ườ
Nho giáo?
Câu 46. Hãy phân tích quan đi m c a H Chí Minh v vai trò, v trí c a Đ o đ c.
Câu 47. Hãy trình bày quan đi m c a H Chí Minh v nh ng ph m ch t đ o đ c c a con
ng i Vi t Nam trong th i đ i m i? ý nghĩa c a quan đi m này đ i v i công cu cườ
ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu n c ta hi n nay? ướ
Câu 48. Phân tích ngu n g c hình thành t t ng nhân văn H Chí Minh. ư ưở
Câu 49. Pn tích khái ni m "con ng i" trong t t ng nhân văn H C Minh ườ ư ưở .
Câu 50. Lòng th ng yêu h n c a H Chí Minh đ i v i con ng i đ c th hi n nhươ ườ ượ ư
th nào?ế
Câu 51. T i sao th kh ng đ nh: đi m n i b t trong t t ng nhân văn H Chí Minh ư ưở
s khoan dung r ng l n.
Câu 52. Phân tích quan đi m c a H Chí Minh: con ng i v a là m c tiêu v a là đ ng l c ườ
c a s nghi p cách m ng.
Câu 53. Trong s nghi p đ i m i Vi t Nam hi n nay, ph ng h ng v n d ng t t ng ớ ở ươ ướ ư ư
H Chí Minh đ c th hi n nh th nào? ượ ư ế
Câu 54. Hãy làm quan đi m c a H Chí Minh v nh ch t ch c năng văn hoá
Câu 55. Hãy phân tích các quan đi m c b n c a H Chí Minh v các lĩnh v c chính c a ơ
văn hóa.
Câu 56. Hãy làm s v n d ng và phát tri n t t ng văn hoá c a H Chí Minh v i vi c ư ưở
xây d ng n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c? ế
www.Diachu.ning.com N i c p nh t tài li u-Ph n m m thiơ
NEU
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHGiúp cho các bạn sinh viên nhận thức được một số vấn đề cơ bản về đối tượng , nắm được ý nghĩa môn học và phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 58198     Tải về: 838     Lượt mua: 93    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 837 Lượt xem: 58147
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 345 Lượt xem: 45191
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33114
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 191 Lượt xem: 33114
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 163 Lượt xem: 26131
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 120 Lượt xem: 14737
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13294
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10635