Thành viên lehaison2448

Danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/56 trang
Tải xuống 5,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000 VNĐ (56 trang)
Thành viên lehaison2448

Danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà

- 12 tháng trước
442
Báo lỗi

Vườn Quốc Gia (VQG) Bidoup - Núi Bà nằm ở huyện Lạc Dương và Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, ở một vị trí địa lýLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Địa Lý sinh họcLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Sinh Học quan trọng giáp với ranh giới của 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đăk Lắk. Đây là khu vực chuyển tiếp giữa 3 vùng sinh thái lâm nghiệpLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Lâm Nghiệp là duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Hơn nữa, VQG Bidoup - Núi Bà còn là khu vực chuyển tiếp giữa vùng thấp ven biển với vùng cao Tây Nguyên.
Chính những đặc điểm về địa lý sinh thái đó, đã tạo cho VQG Bidoup - Núi Bà chứa đựng những giá trị đa dạng sinh học đặc trưng vừa đại diện cho vùng núi cao nguyên với những kiểu rừng cây lá kim, rừng hỗn giao cây lá rộng, rừng kín thường xanh . với một thực vật vô cùng phong phú.
Đây là kết quả thống kê danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà với 1482 loài thực vật trong 161 họ là số liệu quí cho các nhà nghiên cứu khoa học về lâm nghiệp, sinh học .Trích từ: http://www.kilobooks.com

Nội dung
Tæng quan vÒ thµnh phÇn hÖ thùc vËt trong c¸c khu bo tån c¸c tØnh T©y Nguyªn

Phô lôc 7: Danh lôc thùc vËt VQG Bidoup - Nói Bµ, 2008

M = Medicical - Lµm thuèc, W = Wood - Cho gç, Or = Ornamental - lµm c¶nh, Oil = Essential oil - DÇu bÐo, E = Essential oil - Tinh dÇu, F = Food (tinh bét, qu¶ vµ lµm rau, nu«i gia sóc, ...), Fb = Fibre - Nguyªn liÖu giÊy sîi, Bui = Buiding materials - VËt liÖu x©y dùng, Co = Colourant - ChÊt nhuém, Gu = Gum - Cho nhùa, Ta = Tanin - cho Tanin

TT

Tªn khoa häc

Tªn ViÖt Nam

YÕu tè ®Þa lý

C«ng dông

S§VN

IUCN

I. EQUYSETOPHYTA

Ngµnh Méc tÆc

1. Equysetaceae

Hä Th¸p bót

Equisetum ramosissmum Desv. Spp. Debile (Vaucher) Hauke

Cá th¸p bót

12

II. LYCOPODIOPHYTA

Ngµnh Th«ng ®Êt

2. Lycopodiaceae

Hä Th«ng ®Êt

Huperzia hamitonii (Spreng) Trevis.

Th«ng đất hamiton

17

Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.

Th«ng đất rau

15

Huperzia salvinioides (Herter) Holub.

Th«ng đất bè

11

Huperzia serrata (Thunb.) Tren.

Thạch tïng răng

15

Huperzia squarrosa (G. Forst) Trevis.

Thạch tïng vảy

15

Lycopodiella cernuum (L.) Pic.Serm.

Th«ng ®Êt

15

Or

3. Selaginellaceae

Hä QuyÓn b¸

Selaginella involvens (Sw.) Spring

Quyển b¸ bao

9

Selaginella doderleinii Hieron

Quyển b¸ do dec

16

Selaginella moellendorfii Hieron.

QuyÓn b¸ m« ª len

7

Selaginella monospora Spring

QuyÓn b¸ ®¬n bµo tö

9

III. POLYPODIOPHYTA

NGÀNH DƯƠNG XỈ

4. Adiantaceae

Hä Tãc vÖ n÷

Adiantum flabellulatum L.

R¸ng

17

M,Or

Adiantum induratum H. Christ

R¸ng vÖ n÷ cøng

4

Adiantum philippensis L.

R¸ng vÖ n÷

14

Onychium siliculosum (Desv.) C. Chr.

R¸ng ®Ò xØ gi¸c

12

5. Aspleniaceae

Hä Tæ ®iÓu

Asplenium affine Sw.

Tổ điểu

7

Asplenium cheilosorum Kurze ex Mett.

Tổ điểu cã m«i

7

Asplenium eberhardtii Tardieu.

Tổ điểu ebec

2

Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev

Tổ điểu gươm

9

Asplenium griffithianum Hook.

R¸ng can xỉ

17

Asplenium nidus L.

R¸ng ổ phụng

15

Or

Asplenium normale D. Don

Tổ điểu thường

14

Asplenium oldhami Hance

Tổ điểu «n đam

7

Asplenium protractum Tardieu & C. Chr.

Tổ điểu kÐo dµi

2

Asplenium scortechinii Bedd.

Tổ điểu cooc te

Asplenium tenerum G. Forst.

Tổ điểu nhá

15

Asplenium tenuifolium D. Don

Tổ điểu l¸ nhỏ

12

Asplenium wrightii Eaton ex Hook.

Tổ điểu vrai

16

Asplenium yoshinagae Makino

Tổ điểu isôi

6

6. Blchnaceae

Hä R¸ng l¸ dõa

Blechnum indicum Burm. f.

R¸ng dừa cã răng

19

Brainea insignis (Hook.) J. Sm.

R¸ng biệt xỉ

17

Woodwardia cochinchinensis Ching

R¸ng bÝch hoa nam

5

7. Cyatheaceae

Hä D­¬ng xØ méc

Cyathea chinensis Copel.

D­¬ng xØ méc tÇu

6

Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel.

D­¬ng xØ méc

14

Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum

D­¬ng xØ méc nh½n

7

Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel.

D­¬ng xØ méc rộng

12

Cyathea podophylla (Hook.) Copel.

D­¬ng xØ méc dÇy

9

Cyathea salletti Tardieu & C. Chr.

D­¬ng xØ méc salet

2

8. Davalliaceae

Hä §µ hoa

Davallia repens (L. f.) Kuhn.

R¸ng ®µ hoa bß

Davallia trichomanoides Blume var. lorrainii (Hance) Halttum

R¸ng ®µ hoa l« ran

Leucostegia immersa C. Presl.

Bạch dực

12

9. Dicksoniaceae

Hä l«ng cu li

Cibotium barometz (L.) J. Sm.

Cẩu tÝch

M

K

10. Dennstaedtiaceae

Hä R¸ng ®µn tiÕt

Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) T. Moore

R¸ng ®µn tiÕt

5

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.

R¸ng đu«i c¸ chẻ

5

Hypolepis tenuifolia (G. Forst.) Bernh ex C. Presl.

R¸ng hạ l©u nhỏ

4

Lindsaea annamensis Kramer

R¸ng liªn sơn Trung bộ

2

Lindsaea dissectiformis Ching

R¸ng liªn sơn chẻ

5

Lindsaea oblanceolata Alderw

Liªn sơn m¸c ngựơc

12

Lindsaea odorata Roxb.

Liªn sơn thơm

7

Lindsaea orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn.

Liªn sơn trßn

14

Lindsaea repens (Bory) Thwaites

Liªn sơn bß

12

Microlepia hookeriana (Wall. ex Hook.) C. Presl.

R¸ng vi l©n hóc c¬

12

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

R¸ng c¸nh to

19

Sphenomeris chinensis (L.) Maxon

R¸ng « phØ tµu

6

11. Dipteridaceae

Hä R¸ng hai c¸nh

Dipteris conjugata Reinw.

R¸ng hai c¸nh dÝnh

12

12. Dryopteridaceae

Hä R¸ng c¸nh b©n

Acrophorus nodosus (Blume) C. Presl.

R¸ng ®Ønh ®µi

Dryopteris scotii (Bedd.) Ching

R¸ng c¸nh bần côt

9

Dryopteris sparsa (Buch.-Ham. ex D. Don) Kuntze

R¸ng c¸nh bần rải r¸c

17

Polystichum biaristatum (Blume) T. Moore

R¸ng nhiÒu hµng hai r©u

9

13. Gleicheniaceae

Họ Tế

Dicranopteris linearis (Burm. f.) Undew

Guột

16

Dicranopteris splendida (Hand.-Mazz.) Tagawa

R¸ng tẩy sơn dẹt

5

Diplopterygium longissimum (Blume) Nakai

Guột leo dµi

Diplopterygium volubile (Jungh.) Nakai

Guột leo khổng lồ

7

14. Grammitidaceae

Hä R¸ng l©m bµi

Acrosorus streptophyllus (Baker) Copel.

R¸ng ổ đỉnh l¸ xoăn

11

Ctenopteris obliquata (Blume) Copel.

R¸ng trăm dực chÐo

12

Ctenopteris subfalcata (Blume) Kunze

R¸ng trăm dực gần liền

Grammitis bongoensis (Copel.) Copel.

R¸ng l©m bµi b«n g«

Grammitis congener Blume

R¸ng l©m bµi cùng loại

10

Grammitis hirtella (Blume) Tuyama

R¸ng l©m bµi lông

Grammitis lasiosora (Blume) Ching

R¸ng l©m bµi lông ổ

12

Prosaptia urceolare (Hayata) Copel.

R¸ng tiền trăm binh

7

Scleroglosum minus (Fée) C. Chr.

R¸ng lưỡi cứng nhỏ

Xiphopteris sikkimensis (Hieron.) Copel.

R¸ng l©m bµi c¸nh xÝch kim

9

15. Hymenophyllaceae

Hä D­¬ng xØ mµng

Cephalomanes gemmatum (J. Sm. ex Beker) K. Iwats

R¸ng mµng đầu có chồi

Cephlomanes obscurum (Blume) K. Iwats

R¸ng mµng đầu thẫm

10

Crepidomanes auriculatum (Blume) K. Iwats

R¸ng mµng gẫy có tai

Hymenophyllum badium Hook. & Grev.

R¸ng mµng r©u hạt dẻ

Hymenophyllum javanicum Spreng

R¸ng mµng java

Hymenophyllum poilanei Tardieu & C. Chr.

R¸ng mµng poalan

2

Hymenophyllum polyanthos Sw.

R¸ng mµng nhiều ổ

Trichonanes naseanum H. Christ

R¸ng mµng r©u nasce

6

16. Lomariopsidaceae

Hä D©y cho¹i gi¶

Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats

R¸ng bÝch xỉ thưa

5

Elaphoglossum angulatum (Blume) T. Moore

R¸ng lưỡi trăn có cạnh

10

Elaphoglossum annamense C. Chr. & Tardieu

R¸ng lưỡi nam

2

Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex Baker) T. Moore ex Alston & Bonner

R¸ng lưỡi sao

2

17. Ophioglossaceae

Hä R¸ng l­ìi r¾n

Ophioglossum nudicaule L. f.

R¸ng lưỡi rắn thân nhẵn

Ophioglossum pendulum L.

R¸ng lưỡi treo

15

18. Osmundaceae

Hä R¸ng Êt minh

Osmunda cinnamomea L.

R¸ng ất minh quế

18

Osmunda vachelii Hook.

R¸ng ất minh vaxª

6

19. Plagyogyriaceae

Hä R¸ng b×nh chu

Plagioria adnata (Blume) Bedd.

R¸ng b×nh chu dÝnh

16

Plagioria stenoptra (Hance) Diels

R¸ng b×nh chu c¸nh

7

20. Polypodiaceae

Hä R¸ng nhÒu ch©n

Belvisia henryi (Hieron ex C. Chr.) Raymond

R¸ng da rông heri

9

Belvisia spicata (L. f.) Mirb. ex Copel

R¸ng da rông bông

Colysis insignis (Blume) J. Sm.

R¸ng cổ lý đặc biệt

Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge

R¸ng ổ ch×m thuỳ nhọn

Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel

R¸ng ổ ch×m có mũi

9

Goniophlebium argutum (Wall. ex Hook.) J. Sm.

R¸ng g©n vông

Goniophlebium subauriculatum (Blume) C. Presl.

R¸ng g©n vu«ng có tai

12

Lemmanphyllum carnosum (Hook.) C. Presl.

R¸ng vẩy ốc nạch

8

Lepisorus obscurovenulosus (Hayata) Ching

R¸ng ổ vẩy g©n mờ

7

Leptochilus decurrens Blume

R¸ng môi mỏng men

Loxogramme chinensis Ching

R¸ng ổ xiªn tầu

Neocheiroropteris ningpoensis (Baker) Bosman

R¸ng ngãn tay ning pô

Neocheiroropteris normalis (D. Don) Tagawa

R¸ng ngãn tay

6

Microsorum zippelii (Blume) Bosman

R¸ng ngãn tay zippen

7

Phytomatosorus longissimum (Blume) Pic. Serm

R¸ng thư hïng rất dµi

17

Phytomatosorus nigrescens (Blume) Pic. Serm

R¸ng thư hïng đen

7

Phytomatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm

R¸ng thư hïng rít

15

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.

R¸ng tai chuột lưỡi dao

6

M

Pyrrosia mollis (Kuntze) Ching

R¸ng tai chuột mềm

21. Pteridaceae

Hä R¸ng sÑo gµ

Pteris ensiformis Burm. f.

R¸ng sẹo gµ h×nh gươm

14

Or

Pteris semipinnata L.

R¸ng sẹo gµ

12

Pteris tokioi Masam

R¸ng sẹo gµ cao

Pteris venusta Kurze

R¸ng sẹo gµ vệ nữ

9

Pteris vittala L.

R¸ng sẹo gµ dai

19

22. Thelypteridaceae

Hä R¸ng th­ dùc

Pronephrium lineatum (Blume) C. Presl

R¸ng th©n dải

Thelypteris valida (H. Christ) Tagawa & K. Iwats

R¸ng thư dực đứng

IV. PINOPHYTA

NGANH TH¤NG

23. Cephalotaxaceae

Hä §Ønh tïng

Cephalotaxus mannii Hook. f.

Đỉnh tïng

W,O,M

VU

24. Cupressaceae

Hä Hoµng ®µn

Calocedrus macrolepis Kurz.

B¸ch xanh

12

W,Or

E

VU

Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & H. H. Thomas

Pơ mu

6

W

K

Thuja orientalis L.

Trắc b¸ch diệp

20

M,Or

25. Cycadaceae

Họ tuế

Cycas michotzii Dyer.

Tuế l¸ chẻ

6

Or

V

VU

26. Gnetaceae

Hä D©y g¾m

Gnetum montanum Marker.

D©y gắm

27. Pinaceae

Hä Th«ng

Ketelleria evelyniana Mast

Du sam nói ®Êt

6

W,M

LR

Pinus dalatensis Ferro

Th«ng ®µ l¹t

2

W

R

DD

Pinus kesyia Royle. ex Gordon

Th«ng ba l¸

12

W

Pinus krempfii Lecomte

Th«ng hai l¸ dẹt

2

W

R

VU

28. Podocarpaceae

Hä Kim giao

Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.

Hoµng đµn giả

12

W

LR

Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.

Bạch tïng

12

W

LR

Podocarpus neriifolius D. Don

Th«ng tre Nam bộ

12

W

LR

29. Taxaceae

Hä Th«ng ®á

Taxus wallichiana Zucc.

Th«ng đỏ nam

12

W

R

DD

V. MAGNOLIOPHYTA

NGANH MỘC LAN

V.1. MAGNOLIOPSIDA

LỚP MỘC LAN

30. Acanthaceae

Hä ¤ r«

Cryptophragmium langbianensis Benoit

Ẩn m¹c langbian

2

Dicliptera chinensis (L.) Nees

L¸ diễn

Gendarussa vulgaris

Thanh t¸o

Isoglossa fastidiosa (Benoist) B. Hansen

Đẳng thiệt kho

5

Justicia adhatoda

Xu©n tiết trßn

5

M

Justicia procumbens

Tước sµng

5

M

Perilepta auriculata

Chu bạc

Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook. f.) Nicholson

Hoả rô phù

5

M

Polytrema annamensis Benoits

Đa kim trung

5

Staurogyne scandens Benoist

Thập nhuỵ leo

2

Strobilanthes evardii Benoist

Chuỳ hoa evrard

2

Strobilanthes hypomallus Benoist

Chuỳ hoa hạt to

2

Strobilanthes pennstemonoides (Nees) T. Anders

Chuỳ hoa đỏ

8

Strobilanthes poilanei Benoist

Bạt

5

Strobilanthes saltiens S. Moore

Chuỳ hoa salti

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Cat đằng c¸nh

20

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.

D©y b«ng b¸o

5

Thunbergia laurifolia Lindl.

C¸t ®»ng thon

31. Aceraceae

Hä ThÝch

Acer cambelii Hook. f. & Thoms ex Hiern

ThÝch nói cao

2

W

Acer heptaphlebum Gagnep.

ThÝch bÈy g©n

2

W

Acer laurinum Hassk.

ThÝch l¸ nguyÖt quÕ

2

W

Acer oblongum Wall. ex DC.

ThÝch

20

Or

32. Actinidiaceae

Hä D­¬ng ®µo

Actinidia latifolia Merr.

D­¬ng ®µo l¸ réng

5

Saurauia griffithii Dyer var. annamica Gagnep.

Nãng lông

Saurauia nepanlensis DC.

Nãng hoa nhọn

9

F

Saurauia roxburghii Wall.

Nãng roxburgh

9

Saurauia tristyla DC

Nãng

33. Altingiaceae

Hä Sau sau

Altingia siamensis Craib

T« h¹p n­íc

W,M

34. Amaranthaceae

Hä Rau dÒn

Achyranthes aspera L.

Cỏ xước

13

M

Achyranthes bidentata Blume

Ngưu tất

13

M

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

Rau chua

9

Alteranthera paromychioides St.-Hil.

Rệu bß

20

Alteranthera sessilis (L.) A. DC.

Rau rệu

15

Amaranthus lividus L.

Rau dền cơm

16

Amaranthus spinosus L.

Rau dền gai

9

M,F

Celosia argentea L.

Mµo gµ đu«i lươn

15

M,Or

Cyathula capitata Moq.

Cước đai đầu

9

Psilotrichum ferrugineum (Roxb.) Moq.

Quang mao sét

9

35. Anacardiaceae

Hä §µo lén hét

Buchanania siamensis Miq.

Chay xiªm

5

W

Mangifera dongnaiensis Pierre

Xoµi Đồng Nai

2

W

EN

Mangifera flava Evrard

Xoµi

5

W

VU

Rhus chinensis Muell.

C©y muối

5

Semecarpus caudata Pierre

Sưng có đ«i

2

Gu

Spodias pinnata (L. f.) Kurz.

Cóc rừng

Toxicodendron succedania (L.) Mold.

Sơn rừng

17

Gu

36. Annonaceae

Hä Na

Dasymaschalon rostratum var. glaucum (Merr. & Chun) Ban

Mao quả mốc

5

Fissistigma maclurei Merr.

L¸nh quả đen

Fissistigma polyanthoides (DC.) Merr.

C©y mật hương

6

Miliusa baillonii Pierre

Song m«i cuống dµi

5

W

Polyanthia parviflora Ridl.

Quần đầu hoa

5

Uvaria cordata (Dunn) Alston

Bï dẻ l¸ lớn

7

37. Apiaceae

Hä Hoa t¸n

Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don

Bóp rận cao

8

M

Hydrocolyle nepalensis Hook.

Rau m¸ nªpan

Hydrocolyle petelotii Tardieu

Rau m¸ nói

1

Hydrocolyle sibthorpioides Lamk.

Rau m¸ mỡ

19

M,F

Hydrocolyle sibthorpioides var. batrachium (Hance) Hand.-Maz.

Rau m¸ ếch

Oenanthe linearis Wall. ex DC

CÇn chØ

9

Pimpinella diversifolia DC.

Cần hôi

17

Sanicula elata Ham. ex D. Don

Cần nói

15

38. Apocynaceae

Hä Tróc ®µo

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Sữa

15

W,M

Holarrhena antidysenteria (Roxb. ex Flem) A. DC

Hồ liªn l¸ to

Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard

Ba gạc

12

M

T

Rhynchodia verucosa (Blume) Woods

M« tử mụt

5

Tabernaemontana buffalina Lour.

Ớt rõng l¸ nhá

2

Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall.

Lµi tr©u t¸n

LR

Tabernaemontana langbianensis (Ly) Ly

Lµi tr©u lang bian

39. Aquifoliaceae

Hä Bïi

Ilex annamensis Tardieu

Bïi Trung bộ

2

Ilex cochinchinensis (Lour.) Loes

Bïi Nam bộ

Ilex excavata Pierre

Bïi l©m

3

Ilex ordorata Buch.-Ham.

Bïi thơm

Ilex rotunda Thunb.

Bïi l¸ trßn

Ilex wallichii Hook. f.

Bïi wallich

5

W

40. Araliaceae

Hä Nh©n s©m

Aralia armata (Wall. ex g. Don) Seem

Đơn ch©u chấu

9

M,F

Aralia chinensis L.

Thông mộc

16

Aralia elegans C. N. Ho

Cuồng thanh lịch

Aralia foliolosa Seem

Cuồng nhiều l¸

9

Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel

Than

5

Dendropanax chevalieri (R. Vig.) Merr.

Phong hµ

2

Macropanax schmidii C. B. Shang

Đại đỉnh

9

Panax vietnamensis Ha & Grushv.

S©m ngọc linh

39

E

Schefflera dongnaiensis Bui

Ch©n chim Đồng Nai

Schefflera dongnaiensis var. langbianensis Bui

Ch©n chim Langbian

Schefflera globulifera Grushv. & Skvorts.

Ch©n chim cần

1

Schefflera heptaphylla (L.) Fordin

Ch©n chim tám lá

Schefflera pauciflora R. Vig.

Ch©n chim ít hoa

5

Scheffleropsis angkae (Craib.) Grushv. & Skvorts.

Giả ngũ gia b×

Trevesia cavaleriei (Levl.) Grushv. & Skvorts.

Thï dï

5

Trevasia palmata (Roxb. ex Lindl.) Visan

Đu đủ rừng

5

M

41. Asclepidaceae

Hä Thiªn lý

Dischidia chinensis Champ. ex Benth.

Tai chuột

Hoya macrophylla Blume

Lưỡi lợn

10

Streptocaulon griffithii Hook. f.

Hµ thñ « trắng

6

Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.

Hµ thñ « trắng

5

M

42. Asteraceae

Hä Cóc

Adenostemma laevinia (L.) Kuntze

Cỏ mịch

17

Ageratum conyzoides L.

Cứt lợn

12

M

Ageratum houstonianum Mill.

Cứt lợn

Or

Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch.-Bip

¸nh lÖ l¸ réng

Anaphalis adnata Wall. ex DC.

Cóc bạc

12

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook. f.

Hoa giấy nhỏ

19

M

Anisopappus chinensis (L.) Hook. Arn.

Hoµng cóc

14

Artemisia japonica Thunb.

Ngải nhật

17

Artemisia vulgaris L.

Ngải cứu

12

M

Aster ageratoides Turcz.

Cóc l¸ ba g©n

17

Bidens bipinnata L.

Song nha kÐp

17

M

Bidens pilosa L.

Đơn buốt

12

M,F

Blumea aromatica DC.

Hoµng đầu l¸ to

12

Blumea balsamifera (L.) DC.

Đại bi

12

E,M

Blumea chevalieri Gagnep.

Cóc hôi

2

Blumea chinensis (L.) DC.

Cóc leo

Blumea clarkei Hook. f.

Kim đầu ông

2

Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz.

Hoµng đầu chụm

12

Blumea hieracifolia (D. Don) DC.

Hoµng đầu

12

Blumea lacera (Burm. f.) DC.

Hoµng đầu

9

M,F

Blumea laevis (Lour.) Merr.

Hoµng đầu hôi

9

Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce

Xương s«ng

9

M,F

Blumea membranacea DC.

Hoµng đầu mỏng

9

Blumea mollis (D. Don) Merr.

Hoµng đầu h«i

12

Blumea napifolia DC.

Kim đầu l¸ cải

12

Blumea sinuata (Lour.) Merr.

Đại bi l¸ lượn

Blumeopsis falcata (D. Don) Merr.

Hoµng ph¸t

Centipeda minima (L.) A. Br. & Aschers

Cóc mẩn

9

M

Cirsium lineare (Thunb.) Sch.-Bip.

Tiểu kế

7

Colobogyne langbianensis Gagnep.

Hoa siu

2

R

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Thượng lão

20

M

Conyza japonica (Thunb.) Less.

Cỏ l©m thiệt

17

Crepis chloroclada Coll. & Hemsl.

Hoµng nương cµnh xanh

Eclipta prostrata (L.) L.

Nhọ nồi

12

M

Elephantopus mollis H. B. K.

Cóc ch©n voi mÒm

7

Elephantopus scaber L.

Cóc chỉ thiªn

19

M

Emila prenanthoides DC.

Chua lÌ nói

9

Emila scabra DC.

Chua lÌ nh¸m

9

Emila sonchifolia (L.) DC.

Rau m¸ tÝa

Erechtites valerianifolia (Wolf.) DC.

Rau tầu bay l¸ xẻ

17

F

Erigeron sublyratus DC.

Thượng l¸o đơn

7

Eupatorium odoratum L.

Cỏ lµo

20

Galinsoga parviflora Cav.

Vi cóc

Gerbera piloselloides (L.) Cass.

Đồng tiền dại

Gnaphalium affine D. Don

Rau khúc vàng

20

Grangea maderaspatana (L.) Poir.

Rau cóc

9

M

Gynura barnararfolia Gagnep.

C¶i kim thÊt

4

Gynura nitida DC.

C¶i gi¶

9

Gynura procumbens (Lour.) Merr.

Kim thÊt

12

M,F

Gynura pseudochina (L.) DC.

Thæ tam thÊt

9

M

Inula cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) DC.

Cóc hoa xo¨n

9

Inula nervosa Wall. ex DC.

Th¶o uy linh

9

Inula racemosa Hook.

Hoa sao

9

M

Ixeris dentata (Thunb.) Nakai

Kim anh r¨ng

5

Ixeris gracilis (DC.) Stebbins

Cóc ®¾ng

5

Ixeris makinoana Kitam

Cóc cá

Ixeris versicolor (Fish. ex Link.) Kitam

Cóc cá

Lactuca graciliflora DC.

DiÕp d¹i

9

Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv.

Cóc ®åi

12

Leucomeris decora Kurz.

V©n cóc

DD

Microglossa pyrifolia (Lamk.) Kuntze

Vi thiÖt

12

Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Robins

D©y cho

12

Pentanema indicum (L.) Ling

S¬n hoµng

9

Pluchea indica (L.) Less.

Cóc tÇn

12

M

Pluchea polygonata (DC.) Gagnep.

Cóc bông

Saussurea deltoidea (DC.) Sch.-Bip.

Thanh méc h­¬ng

9

Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don

Cöa ly linh

12

Sigesbeckia integrifolia Gagnep.

Hy thiªn l¸ nguyªn

5

Sigesbeckia orientalis L.

Hy thiªm

12

M

Sonchus asper (L.) Hill.

Nhò cãc

5

Sonchus oleraceus L.

DiÕp d¹i

2

M,F

Sphaeranthus indicus L.

Ch©n vịt ấn

14

Spilanthes paniculata Wall. ex DC.

Cóc ¸o hoa vµng

5

M

Taxaracum officinale Wigg.

Bå c«ng anh

9

M,F

Tithonia diversiflora (Hemsl.) A. Gray

Cóc quú

20

Tridax procumbens L.

Cá mui

20

Vernonia annamica (Gagnep.) Merr.

B¹ch ®Çu gai

2

Vernonia chevalieri Gagnep.

B¹ch ®Çu

4

43. Balanophoraceae

Hä Dã ®Êt

Balanophora fungosa Fost.

Dã ®Êt

5

Balanophora indica (Arnott) Griff.

Dã ®Êt

5

Rhopalocnemis phalloides Jungh.

Dã ®Êt nói

5

R

44. Balsaminaceae

Hä Bãng n­íc

Impatiens annamensis Tardieu

Bãng n­íc Trung bé

2

Impatiens chevalieri Tardieu

Bãng n­íc chevalie

5

Impatiens chinensis L.

Bãng n­íc tầu

9

Impatiens evrardii Tardieu

Bãng n­íc evrard

5

Impatiens langbianensis Tardieu

Bãng n­íc Lang bi an

2

Impatiens luteola Tardieu

Bãng n­íc vµng

5

Impatiens violaceo-alba Tardieu

Bãng n­íc tÝm- tr¾ng

2

45. Basellaceae

Hä Mïng t¬i

Basella rubra L.

Mïng t¬i

12

F

46. Begoniaceae

Hä Thu h¶i ®­êng

Begonia aptera Blume

Thu h¶i ®­êng d¹i

10

Begonia lanciniata Roxb.

Chua khan

9

Begonia langbianensis Bak. f.

Thu h¶i ®­êng Lang bi an

2

47. Berberidaceae

Hä Hoµng liªn gai

Mahonia nepalensis DC.

M· hå

5

M

V

48. Betulaceae

Hä Hoa

Carpinus poilaneri A. Camus

Duyªn lan

5

W

Carpinus poilaneri A. Camus var. chevalieri A. Camus

Duyªn méc chevalie

5

W

Carpinus viminea Lindl.

Duyªn méc

9

W

49. Bignoniaceae

Hä §inh

Dolichandrone spathacea (L. f.) Schum.

5

K

LR

Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum. var.pierrei (Dop) Santisuk

Đinh

6

Oroxylum indicum (L.) Vent.

Nóc n¸c

50. Boraginaceae

Hä Vßi voi

Cordia bantamensis Blume

T« méc

1

51. Buddleiaceae

Hä Bä chã

Buddleja assiatica Lour.

Bä chã

M

52. Buxaceae

Hä Hoµng d­¬ng

Sarcococca tonkinensis Gagnep.

Phi cÇu b¾c bé

4

53. Cochlospermaceae

Hä èc tö

Cochlospermum religiosum (L.) Aston

Ốc tö

M

54. Caesalpiniaceae

Hä Vang

Bauhinia khasiana Baker

Qu¹ch mÊu

9

Co

Bauhinia purpurea L.

Móng bò

9

Or

Caesalpinia cucullata Roxb.

Vang lan

12

Caesalpinia decapelata (Roth.) Alston

Móc diÒu

17

Caesalpinia digyna Rottler

Móc mèc xanh

6

Oil,Ta

Caesalpinia mimosoides Lamk.

Vang trinh n÷

9

Cassia javanica L. ssp. agnes (Dewit) K. Larsen

Bä c¹p ®ång

Chamaecrista leschenaultiana (DC.)

Muång cô binh

Chamaecrista mimosoides (L.) Greene

Muång trinh n÷

Cynometra glomerulata Gagnep.

Muång tr©m

9

Pterolobium macropterum Kurz

Dùc thuú

5

Senna alata (L.) Roxb.

Muång tr©u

Senna floribunda (Cav.) Irwin. & Barneby

Muång nhiều hoa

Senna sophera (L.) Roxb.

Muång ngót

Sindora siamensis Teysm. ex Miq.

Gô mËt

5

W

K

LR

55. Campanulaceae

Hä Hoa chu«ng

Campanula colorata Wall. ex Roxb.

Hoa chu«ng mµu

Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.

§¼ng s©m

V

Pentaphrama gamopetalum Gagnep.

Ngò c¸ch

56. Capparaceae

Hä B¹ch hoa

Capparis acutifolia Sweet

C¸p l¸ nhän

10

Capparis acutifolia Sweet ssp. ovata Jacobs

C¸p xoan ng­îc

5

Capparis membranifolia Kurz

C¸p l¸ máng

Capparis pubiflora DC.

C¸p hoa lông

2

Capparis pyrifolia Lamk.

C¸p l¸ x¸ xị

10

Cleome viscosa L.

MÇn mµn vµng

5

F

57. Caprifoliaceae

Hä Kim ng©n

Lonicera cambodiana Pierre ex Danguy

Kim ng©n l«ng

Lonicera macrantha (D. Don) Spreng

Kim ng©n hoa to

8

Sambucus simpsonii Rehd.

C¬m ch¸y trßn

5

M

Viburnum coriacerum Blume

Vót dai

12

Viburnum odoratissimum Ker - Gawl.

Răng cua th¬m

16

Viburnum punctatum Buch.- Ham, ex D. Don

Vót ®èm

58. Celastraceae

Hä Ch©n danh

Celastrus monospermus Roxb.

D©y gèi mét h¹t

12

Euonymus laxiflorus Champ.

Ch©n danh hoa th­a

9

Lophopetalum duprerreanum Pierre

S¨ng tr¾ng

5

W

Lophopetalum wallichii Kurz

Bång

9

W

59. Chenopodiaceae

Hä Rau muèi

Chenopodium ambrosoides L.

DÇu giun

1

60. Chloranthaceae

Hä Hoa sãi

Chloranthus japonicus Sieb.

Sãi nhËt

16

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

Hoa sãi

10

61. Clusiaceae

Hä Bøa

Calophyllum calaba L. var bracteatum

Cồng tÝa

5

W

Calophyllum rugosum P. F. Stevens

Cång nh¸m

5

W

Garcinia poilanei Gagnep.

Bøa poilan

5

62. Combretaceae

Hä Bµng

Anogeissus acuminata (Roxb. ex D. Don) Guill. & Perr.

Chß nhai

5

W

Calycopteris floribuda (Roxb.) Lamk.

Ch­ng chÑo

5

Combretum quadrangurale Kurz

Ch­n bÇu vu«ng

5

W,M

Quisqualis indica L.

D©y giun

9

M

Terminalia alata Heyne ex Roth

Chiªu liªu xanh

63. Connaraceae

Hä Tr­êng ®iÒu

Connarus semidecandrus Jack

Lèp bèp

12

Rourea minor (Gaetn.) Alston

Đéc chã

7

64. Convolvulaceae

Hä B×m b×m

Argyreia capitata (Vahl.) Choisy

B¹c thau hoa ®Çu

12

M

Argyreia lanceolata Choisy

B¹c thau l¸ hÑp

5

Erycibe elliptilimba Merr.& Chun

Ch©n b×m l¸ bÇu dôc

9

Ipomoea cairica (L.) Sweet

B×m c¶nh

20

Or

Merremia staphylina (Roem.& Schult.) Nhan

Lanh rõng

Porana racemosa Roxb.

B×m nói

9

65. Crypteroniaceae

Hä L«i

Crypteronia paniculata Blume

Tim bÇu

11

66. Dilleniaceae

Hä Sæ

Dillenia heterosepala Fin. ex Gagnep.

Läng bµng

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f.

Sæ xoan

Dillenia pentagyna Roxb.

9

W

67. Dipterocarpaceae

Hä DÇu

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm & Miq.

DÇu trµ beng

5

W

LR

Shorea roxburghii G. Don

SÕn c¸t

5

W

EN

68. Droseraceae

Hä Gäng vã

Drosera burmanii Vahl

BÌo ®Êt

13

M

Drosera indica L.

Cá gµ

17

Drosera peltata Smith

Gäng vã

17

M

69. Ebenaceae

Hä ThÞ

Diospiros dasyphylla Kurz

Thị l¸ ng¾n

2

W

Diospiros hayatae Lecomte

Thị hayatea

5

Diospiros kaki Thunb.

Hång

16

F

Diospiros nitida Merr.

Thị vu«ng

7

W

Diospiros roxburghii Carr.

Thị hång

16

W

70. Elaeocarpaceae

Hä C«m

Elaeocarpus apiculatus Mast

C«m mòi

5

VU

Elaeocarpus bidupensis Gagnep.

C«m Bi ®up

2

W

Elaeocarpus coactilus Gagnep.

C«m nhung

2

W

Elaeocarpus floribundus Blume

C«m tr©u

12

W

Elaeocarpus grandifolius Smith

C«m n­íc

9

W

Elaeocarpus harmandii Pierre

C«m nÕn

3

W

Elaeocarpus japonicus Sieb. & Zucc.

C«m nhËt

Sloanea kerrii Craib.

Gai nang kerr

71. Ericaceae

Hä §ç quyªn

Agapetes bracteata Hook. f. & C. B. Clarke

Th­îng n÷ l¸ b¾c to

2

Agapetes hosseana Diels

Th­îng n÷ hosse

5

Agapetes mannii Hemsl.

Th­îng n÷ man

2

Agapetes velutina Guilaum

Th­îng n÷

2

Craibiodendron heryi W. W. Smith var bidoupensis Smitin & Phamh.

C¸p méc bi ®óp

2

W

Craibiodendron stellatum W. W. Smith

C¸p méc

6

LR

Craibiodendron vietnamense Judd.

C¸p méc Việt Nam

2

W

Diplycosia annamensis Sleum

Cµ ri Trung bé

2

Gaultheria prostrata W. W. Smith

Gan tiÒn bß

2

Gaultheria sleumeri Smitinand & Phamh.

Gan tiÒn seumer

2

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude

Lång ®èm

5

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. rubrovenia (Merr.) Judd.

Cµ ri Trung bé

2

Monotropastrum humile (D.Don) Hara

Lan thuû tinh

2

Rhododendron fleuryi Dop.

§ç quyªn tr¾ng

2

Rhododendron irroratum Franch. var. kontumensis (Sleum.) Champ.

§ç quyªn hoa hång

2

Vaccinium iteophyllum Hance

Nen l¸ liÔu

5

Vaccinium jevidalianum Smitin & Phamh.

S¬n tr©m jevidal

2

Vaccinium petelotii Merr.

S¬n tr©m petelot

Vaccinium retusum (Griff.) Hook. f. &C. B. Clarke

S¬n tr©m lõm

5

Vaccinium sprenglii (G. Don) Sluem

S¬n tr©m spreng

5

Vaccinium vietnamense Smitin & Phamh.

S¬n tr©m ViÖt Nam

4

72. Escalloniaceae

Hä §a h­¬ng

Polyosma dolichocarpa Merr.

D¹ h­¬ng

73. Euphorbiaceae

Hä Ba m¶nh vá

Antidesma bunius (L.) Spreng

Chßi mßi tÝa

12

F

Antidesma wakeri (Tul.) Pax & Hoffm.

Chßi mßi waker

5

Aporosa ficifolia Baill.

Ng¨m l«ng dµy

5

Aporosa serrata Gagnep.

Ng¨m l«ng mép xÎ

5

Breynia angustifolia Hook. f.

Vo vo

12

Breynia fleuryi Beille

Bå cu vÏ ®øng

1

Breynia fructicosa (L.) Hook. f.

Bå cu vÏ

12

M

Breynia rostrata Merr.

Bå cu mỏ

4

Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C. Fisch.

Cï ®Ò

12

Bridelia monoica (Lour.) Merr.

§ám l«ng

12

W

Claotoxylon indicum (Reinw. ex Blume) Endl. ex Hassk.

Léc m¹i Ên

12

W

Cleistanthus sumatranus (Miq.) Muell.-Arg

Cäc rµo nhän h¾t

10

Croton delpyi Gagnep.

Ba ®Ëu delpy

5

W

Croton kongensis Gagnep.

Cï ®Ìn Cöu long

5

Croton langsonensis Thin

Cï đÌn l¹ng s¬n

Croton longipes Gagnep.

V¹ng cuèng dµi

2

Croton murex Croiz

Cï đÌn má

Croton poilanei Gagnep.

Ba ®Ëu mËp

5

M

Croton tiglium L.

Ba đËu

10

M

Croton tonkinesis Gagnep.

Khæ s©m

Euphorbia hirta L.

Cá s÷a l¸ lín

15

M

Euphorbia serpens Kunth.

Cá s÷a

Glochidion daltonii (Muell.- Arg.) Kurz

Bét Õch l¸ kiÕm

5

Glochidion hirsutum (Roxb.) Voigt.

Bét Õch l«ng

9

Glochidion rubrum Blume

Bät Õch ®á

12

W,F

Homonoia riparia Lour.

Rù rì

12

Macaranga indica Wight

Ba soi

9

W

Macaranga kurzii (Kuntze) Pax & Hoffm

L¸ nÕn

6

Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.

Bïm bôp

12

Fb

Mallotus paniculatus (Lamk.) Muell.-Arg.

Bïm bôp n©u

12

Bui

Ostodes paniculata Blume

Gç t¨m

10

Phyllanthus emblica L

Me rừng

12

F

Phyllanthus lingulatus Beille

Me tr­ên gèc nhän

5

Phyllanthus reticulatus Poir.

Phèn ®en

12

M,Co

Sapium discolor (Champ. ex Beth.) Muell.- Arg.

Sßi tÝa

5

74. Fabaceae

Hä §Ëu

Aechynomene americana L.

Rót ®Êt

10

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

®Ëu vÈy èc

12

M

Amphicarpaea edgeworthii Benth.

Song qu¶

2

Apios carnea (Wall.) Baker

Căn lê

9

Cajanus elongatus (Benth.) Maesen

®Ëu triÒn dµi

12

Cajanus goensis Dalz

Sôm

9

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars

B×nh ®Ëu

5

Calopogonium mucunoides Desv.

§Ëu l«ng

12

Campylothropis pinetorum (Kurz) Schindl.

BiÕn h­¬ng rõng th«ng

6

Campylothropis splendes Schindl.

BiÕn h­¬ng rõng trång

2

Christia lychnucha (Schindl.) Ohashi

§Ëu c¸nh r¬i h×nh ®èm

5

Christia vespertilionis (L. f.) Bakh. f.

§Ëu c¸nh r¬i

12

Clitoria mariana L.

§Ëu biÕc tÝm

5

Crotalaria acicularis Buch.- Ham. ex Benth

Lôc l¹c kim

12

Crotalaria alata Buch.- Ham. ex D. Don

Lôc l¹c có c¸nh

Crotalaria albida Heyne ex Roth.

Lôc l¹c trắng

12

Crotalaria anagyroides H. B. K.

Lôc l¹c mòi m¸c

12

Crotalaria calycina Schrank

Lôc l¹c ®µi dµi

14

Crotalaria chinesis L.

Lôc l¹c tÇu

6

Crotalaria evolvuloides Wight ex Benth.

Lôc l¹c b×m

Crotalaria ferruginea Grah. ex Benth.

Lôc l¹c rØ s¾t

12

Crotalaria sessitiflora L.

Lôc l¹c kh«ng cuèng

17

Crotalaria trichotoma Bojer.

Lôc l¹c l¸ dµi

Dalbergia nigrescen Kurz var. saigonensis (Pierre) Gagnep.

Tr¾c ®en qu¶ m¶nh

5

Gu

Dalbergia cultrata Grah

CÈm lai

5

W

Dalbergia sericea G. Don

Tr¾c l«ng t¬

5

W

Derris dalbergioides Baker

Cãc kèn tr¾c

Desmodium auricomum Grah. ex Benth.

Thãc lép lông vµng

9

Desmodium griffithianum Benth.

Thãc lép griffth

9

Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.

Hàn the

Desmodium heterocarpum (L.) DC.

Thãc lép dị qu¶

17

Desmodium laxum DC. ssp. leptopus (A. Gray. ex Benth.) Ohashi

Thãc lép cuèng nhá

6

Desmodium microphyllum (Thunb. ex Murr.) DC.

Thãc lép l¸ nhá

12

Desmodium oblongum Wall. ex Benth.

Thãc lép thu«n

5

Desmodium repandum (Vahl.) DC.

Thãc lép mép qu¶ lâm

14

Dumasia villosa DC.

Dù ma

12

Dunbaria flavescen Thuan

Cèt mµ l«ng vµng

2

Dunbaria fusca (Wall.) Kurz

Cèt mµ x¸m

5

Dunbaria podocarpa Kurz

Cèt mµ

5

Eriosema chinensis Vogel

Mao tö

12

F

Erythrina stricta Roxb.

V¹ng

9

Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn.

S¬n ®Ëu c¨n

2

Flemingia grahamiana Wight. et Arn.

Tãp mì l«ng t¬

9

Flemingia macrophylla (Willd.) Prain

Tãp mì l¸ to

9

Co

Flemingia procumbens Roxb.

Tãp mì lông nhung

9

Flemingia stricta Roxb. et Ait. f.

Tãp mì thẳng

9

Flemingia strobilifera (L.) Ait. f.

Tãp mì b«ng trßn

12

M

Galactica longipes Gagnep.

Nhò th¶o cuèng dµi

2

Indigofera glabra L.

Chµm nh¨n

9

Indigofera spicata Forssk.

Chµm bß

5

Indigofera stachyodes Lindl.

Chµm hoa b«ng

Indigofera wightii Grah. ex Wight. et Arn.

Chµm wight

Milletia nigrescens Gagnep.

Thµn m¸t rñ

5

Mucuna macrocarpa Wall.

M¾c mÌo nói

9

Mucuna pruriens (L.) DC.

Mãc mè

12

M

Parochetus communis Buch.-Ham. ex D. Don

S¬n ®Ëu

5

Phyllodium longipes ( Craib) Schindl.

Vèy tê tê cuèng dµi

Shuteria ivolucrata (Wall.) Wight. et Arn.

Mang sang tæng bao

5

Smithia ciliata Royle

®Ëu mÝt ria

12

Smithia conferta Smith

§Ëu mÝt dµy ®Æc

9

Sophora velutina Lindl.

Ho mèc

Spatholobus harmandii Gagnep.

HuyÕt rång

5

Uraria lagopoides (L.) Desv.

§«i chån ch©n nhá

9

Vigna dalzelliana (Kuntze) Verdc.

§Ëu are

12

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi

§Ëu nho nhe

12

75. Fagaceae

Hä DÎ

2

Castanopsis accuminatissima (Blume) A.DC. ex Hance

DÎ gai l¸ nhän

5

W

Castanopsis chevalieri Hickel & Camus

Cµ æi chevalier

2

Castanopsis chinensis (Spreng) Hance

Cµ æi trung hoa

6

W

Castanopsis echinocarpa A. DC.

Cµ æi nh¸m

Castanopsis echinophora A. Camus

Cµ æi mang gai

5

W

Castanopsis ferox (Roxb.) Spach.

Cµ æi väng phu

5

W

Castanopsis indica (Roxb.) A. DC.

DÎ gai Ên ®é

9

W,F

Castanopsis scortechinii Gamble

Kha thô ®µ n½ng

2

W

Castanopsis tesselata Hickel & A. Camus

Cµ æi l¸ ®a

5

W,Bui

Castanopsis wilsonii Hickel & A. Camus

DÎ gai

2

W

Lithocarpus annamensis (Hickel & A. Camus) Barnett

Såi ®¸ trung bé

5

W

Lithocarpus annamitorum A. Camus

Såi ®¸ trung

2

W

Lithocarpus bacgiangensis (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi b¾c giang

1

W

Lithocarpus castanopsisifolius Hayata

Såi

2

W

Lithocarpus cryptocarpus A. Camus

Såi ¨n qu¶

1

W

Lithocarpus dalatensis A. Camus

Såi ®µ l¹t

2

W

Lithocarpus dealbatus

Såi tr¾ng

Lithocarpus dealbatus var. brachycladus A. Camus

Såi lóng ng¾n

2

W

Lithocarpus dinhensis (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi Nói Dinh

5

W

Lithocarpus echinophorus (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi gai

2

W

Lithocarpus garrettianus (Craib) A. Camus

Såi bép

5

W

Lithocarpus gougerotae A. Camus

Såi

5

W

Lithocarpus harmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi se

5

W,Bui

Lithocarpus lemeeanus A. Camus

Såi leme

5

W

Lithocarpus leucostachius A. Camus

Såi lông trắng

5

W

Lithocarpus magneinii (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi the

5

W

Lithocarpus microspermum A. Camus

Såi ®á h¹t nhá

5

W

Lithocarpus scortechinii ( King & Hook. f.) A. Camus

Såi ®µ n½ng

2

W

Lithocarpus trachicarpus (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi qu¶ v¸t

5

W

Lithocarpus vestitus (Hickel & A. Camus) A. Camus

Såi cau lông trắng

5

W

Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Markgraf.

Såi tr¸i cøng

9

W

Quercus arbutifolia Hịckel & A. Camus

DÎ lµ trßn

2

Quercus braianesis A. Camus

DÎ cau braian

2

Bui

Quercus dankiaensis A. Camus

DÎ ®an Kia

2

Quercus helferianus A. DC.

DÎ cau qu¶ dÑt

9

Quercus kerrii Craib

DÎ cau g©n ph¼ng

5

Quercus lanata Smith

DÎ cau l«ng

9

Quercus langbiangnensis Hickel & A. Camus

DÎ cau lang bian

2

Quercus poilanei Hickel & A. Camus

DÎ cau poilane

2

Quercus quangtriensis Hickel & A. Camus

DÎ cau qu¶ng trÞ

2

Bui

Quercus setulosa Hickel & A. Camus

DÎ rèn

2

W

76. Flacuortiaceae

Hä Mïng qu©n

Casearia annamensis (Gagnep.) Lecost & Sluem.

Nuèt Trung bé

3

W

Casearia grewiaefolia Vent var. deglabrata Koord. & Valet.

Van nói

9

77. Gentianaceae

Hä Long ®ëm

Gentiana greenwayae Merr.

Long ®ëm grenway

Gentiana indica Steud.

Long ®ëm

Gentiana langbianesis A. Chev. ex H. Smith.

Long ®ëm Lang bi an

2

Swertia puchella Buch.- Ham. ex D. Don

Ho¹t

8

M

78. Gesneriaceae

Hä Tai voi

Aeschynanthus evrardii Pell.

Má ®µo evrard

2

Didissandra evrardii Pell.

SÝ sÎn

2

Rhynchotechum obovatum (Griff.) Burtt.

Má bao trøng ng­îc

79. Hamamelidaceae

Hä Sau sau

Distylium annamicum (Gagnep.) Air-Shaw

Mã ®au trung bé

2

W

Exbuklandia populnea (R. Br. ex Griff.) R. W. Br.

Ch¾p tay cha

Exbuklandia tonkinensis (Lecomte) Steen.

Ch¾p tay b¾c bé

Rhodoleia championii Hook.

Hång quang

11

W

V

LR

80. Haloragaceae

Hä Rong tiªn

Haloragis chinensis (Lour.) Mer.

Rong tiªn

9

Haloragis isomera (Roxb.) Parker

Rong tiªn

9

Myriophyllum siamense (Craib) Tardieu

Rong ®u«i chó

5

81. Hernandiaceae

Hä Tung

Illigera celebica Miq.

Vot ét

7

82. Hydrangeaceae

Hä Th­êng s¬n

Dichroa febrifuga Lour.

Th­êng s¬n l«ng

83. Hypericaceae

Hä Ban

Cratoxylum pruniflorum (Kurz) Kurz

®á ngän

Hypericum japonicum Thunb.

Ban

Hypericum uralum Buch.-Ham. & D. Don

C¸ v¸ lóa

84. Icacinaceae

Hä Thô ®µo

Apodytes cambodiana Pierre

Dan cam bèt

Apodytes dimidiana E. Mey ex Benth.

NiÓu

5

W

Gomphandra dongnaiensis (Gagnep.) Sluem.

Bæ bÐo ®ång nai

2

W

Stemonurus dichroacarpus (Gagnep.) Sluem

vÜ h­¬ng l­ìng s¾c

5

85. Illiciaceae

Hä Håi

Illicium cambodianum Hance

Håi nói

Illicium tenuifolium (Ridl.) A. C. Smith

Håi l¸ máng

86. Iteaceae

Hä L­ìi nai

Itea chinensis Hook. & Arn.

L­ìi nai tÇu

87. Juglandaceae

Hä Hå ®µo

Engelhartia serrata Blume var. cambodiana Manning

ChÑo cã r¨ng

Engelhartia spicata Lesch. ex Blume var. integra (Kurz) Manning

ChÑo b«ng

12

W

Engelhartia spicata var. integra (Kurz) Manning

ChÑo ngøa

Juglans regia L.

Hå ®µo

W,F,M

88. Lamiaceae

Hä B¹c hµ

Acrocephalus indicus (Burm. f.) Kuntze

Nh©n trÇn

12

E,M

Anisochilus pallidus Wall.

Dị thÇn tai

9

Clinopodium chinesis (Benth.) Kuntze

Hóng trung quèc

17

Clinopodium gracile (Benth.) Matsum

S¬n hóng

17

M

Colquhounia elegans Wall.

Kinh quèc

6

Elsholzia blanda (Benth.) Benth.

Kinh giíi rõng

12

M

Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyland

Kinh giíi

9

M,F

Elsholzia winitiana Craib

Kinh giíi dµy

5

Isodon coetsa (D. Don) Kudo

Nhị rèi

Isodon lophanthoides (D. Don) Hara var. graciliflorus (Benth.) Hara

Cß cß

Leucas molissima Wall.

Võng ®Êt

12

M

Melissa axillaris (Benth.)Backet Bakh.

Hoa mËt

9

M

Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim

L¸ men

9

M,F

Nosema cochinchinensis (Lour) Merr.

Thuû cÈm nam bé

6

M

Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr.

R©u mÌo xo¨n

14

M

Perilla frutescens (L.) Britt

TÝa t«

17

Pogostemon cruciatus (Benth.) Kuntze

Hång vÜ ch÷ thËp

Pogostemon litigiosus Doan

Tu hung

2

Pogostemon purpurascens Dalz

Tu hïng ®á

9

Scutellaria cochinchinensis Briq.

ThuÇn nam

5

M

Scutellaria discolor Wall. ex Benth.

ThuÇn nhiÒu mµu

9

M

Scutellaria langbianensis Wernham

ThuÇn Langbiang

Teucrium quadriarium Buch. - Ham.

Tiªu kú bèn phÇn

9

89. Lardizabalaceae

Hä Lu©n tiªm

Stauntonia cavaleriana

D©y lu©n t«m

5

90. Lauraceae

Hä Long n·o

Actinodaphne perlucida Allen.

Bép suèt

Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.

Bép l«ng

6

M

Actinodaphne rehderiana (Allen) Kosterm

Bép rehde

2

W

Alseodaphne hainanensis Merr.

Sô h¶i nam

7

VU

Alseodaphne rhododendropsis Kosterma

Vµng tr¾ng

2

W

Beilschmiedia sphareocarpa Lecomte

ChËp choÑ

3

W

Cassytha filiformis L.

D©y t¬ xanh

7

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume

¤ ®­í

6

W

Cinnamomum kunstleri Rindl.

QuÕ kun

11

W,E

Cinnamomum longipes (Jonhst) Kosterm.

Re cäng dµi

2

W

Cinnamomum mairei Vevl.

QuÕ b¹c

6

W

Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.

X¸ xị

9

K

DD

Cinnamomum balansae

Gï h­¬ng

1

E

EN

Cinnamomum parthanoxylon

Vï h­¬ng

Cinnamomum glaucescens

Re h­¬ng phÊn

9

W

Dehaasia caesia Blume

Cµ ®uèi lôc lam

10

W

Dehaasia cuneata (Blume) Blume

Cµ ®uèi chót buån

5

W

Ediandra rubescens Blume ex Miq.

KhuyÕt häng ®á

Lindera chunii Merr.

¤ ®­íc chun

6

Lindera thomsonii Allen

Lin ®µn

17

Litsea cambodiana Lecomte

Bêi lêi Cambod

5

W

Litsea chartacea (Wall. ex Ness) Hook. f.

Bêi lêi da

9

Litsea cubeba (Lour.) Pers.

Mµng tang

4

M

Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Robins

Bêi lêi

12

M,F

Litsea griffithii Gamble var. annamensis Liou

Bêi lêi Trung bé

2

W

Litsea monopetala (Roxb.) Pers.

Bêi lêi giÊy

6

M

Litsea panamonja (Ness) Hook. f.

Bêi lêi chôm

2

Litsea salimonea A. Chev.

Bêi lêi thÞt c¸ håi

2

Litsea thorelii Lecomte

Bêi lêi

2

Neolitsea buisanensis Yam. & Kam.

N« buisan

Neolitsea poilanei Liou.

T©n Bêi lêi poilan

1

Persea amricana Mill.

20

F

91. Leeaceae

Hä Gèi g¹c

Leea rubra Blume ex Spreng

Gèi g¹c ®á

12

M

92. Lobeliaceae

Hä B· thuèc

Lobelia alsinoides Lamk.

Lç b×nh

Lobelia griffithii Hook. f. & Thoms.

L« b×nh hÑp

Lobelia heyniana Roem. & Schult

S¬n c¸nh hÑp

93. Logaliaceae

Hä M· tiÒn

Gelsemium elegans (Gardn. & Champ.) Benth.

L¸ ngãn

5

Mitrasacme erophila Leenh.

S¾c m¹o c¾t

5

Strychnos axillaris Colebr.

M· tiÒn hoa n¸ch

5

94. Loranthaceae

Hä Chïm göi

Elytranthe albida ( Blume) Blume

Ban ngµ

12

Helixanthera annamica Dans

Chïm göi Trung bé

2

R

Helixanthera brevicalyx Dán var. hayatae Dans

Chïm göi đµi ngắn

2

Helixanthera coccinea (Jack.) Dans

Chïm göi ®á

11

Helixanthera cylindrica (Jack.) Dans

Chïm göi trô

12

Helixanthera delavayi (Tiegh.) Ban

Chïm göi V©n Nam

7

Helixanthera parasitica Lour.

Chïm göi

12

Macrosolen annamicus Dans

§¹i c¸n Trung bé

2

R

Macrosolen avenis (Blume) Dans

§¹i c¸n g©n mê

12

Macrosolen bibracteolatus (Hance) Dans

§¹i c¸n hai l¸ bắc

12

Macrosolen cochinchinensis (lour.) Blume

§¹i c¸n Nam bé

12

Taxillus chinensis (DC.) Dans

Méc vÖ tÇu

6

Taxillus gracilifolius (Shult. f.) Ban

Méc vÖ rñ

12

M

Taxillus parasitica (L.) Ban

Méc vÖ kí sinh

12

95. Magnoliaceae

Hä Méc lan

Magnolia grandifolia L.

Sen đất

5

Or

Mangletia chevalieri Dandy

Giæi cheva

Mangletia conifera Dany

Michelia champaca L.

Ngäc lan

9

Or

Michelia contricta Dandy

B«ng sø đµo

2

Michelia hypolampra Dandy

Rå vµnh

5

W

Michelia kisopa DC.

Giæi Kon Tum

2

W

Michelia mediocris Dandy

Giæi xanh

2

W

Paramichelia braianensis (Gagnep.) Dandy

Giæi nhung

2

W,M

96. Malvaceae

Hä B«ng

Albemoschus crinitus Wall.

Bôp tóc

16

Albemoschus moschatus ssp. tuberosus (Span.) Borss.

Bôp vang

16

M

97. Melastomataceae

Hä Mua

Melastoma candidum D. Don

Mua trắng

Melastoma chevalieri Guillaum

Mua chevalie

3

Melastoma normale D. Don

Mua th­êng

12

Melastoma sanguineum Sims

Mua bµ

12

M

Memecylon edule Roxb.

SÇm bù

12

W

Memecylon langbianense Guillaum

SÇm Lang bi an

2

Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D. Don var. crinita (Benth. ex Naud) C. Hansen

An bÝch bêm

5

Pseudodissochaeta assamica (C. B. Clarke) Nayar

Gi¶ l­¬ng lai assam

Pseudodissochaeta septentrionalis (W. W. Smith) Nayar

Gi¶ l­¬ng tai bắc

5

Sporoxeia rosea (Guillaum) C. Hansen

Tö vi hång

98. Meliaceae

Hä Xoan

Aglaia edulis (Roxb.) Wall.

Ng©u dịu

12

W

LR/nt

Aglaia macrocarpa (Miq.) C.M.Pannell

Géi

LR/nt

Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume

Ch¹c khÕ

Dysoxylum binectafiferum (Roxb.) Hook. f. et Bedd

Huúnh đµn 2 tuyến

6

W

Dysoxylum cauliflorum Hiern

Đinh h­¬ng

2

Dysoxylum gobarum (Buch.-Ham.) Merr.

Ch¹c khÕ rõng

9

W

Dysoxylum tpongense Pierre

Ch¹c khÕ b¸n

5

Munronia heterophylla Merr.

Méc gç dÞ l¸

2

Toona surenii (Blume) Merr.

Tr­¬ng v©n

5

W

Walsura elata Pierre

L«ng long l¸nh

3

W

99. Menispermaceae

Hä D©y mèi

Anamirta coculus (Lour.) Wight & Aru.

D©y đồng cầu

5

M

Coculus sarmentosus (Lour.) Diels

D©y s©m

9

M

Fibraurea recisa Pierre

Nam hoµng

5

V

Fibraurea tinctoria

Hoµng đằng

10

M

Stephania hernandiifolia (Willd.) Spreng

D©y mèi

Stephania rotunda Lous.

B×nh v«i

9

M

100. Mimosaceae

Hä Trinh n÷

Acacia concinna (Willd.) DC.

Keo l¸ me

9

F

Acacia donnaiensis Gagnep.

Keo ®ång nai

3

Adenanthera pavonina L.

Tr¹ch qu¹ch

12

W

Albizia attopeuensis (Pierr.) I. Nielsen

C©m lµo

5

W,.F

Albizia chinensis (Osbeck.) Merr.

Cä kiªng

12

W

Albizia myriophylla Benth.

Sèng r¾n

12

M

Albizia odoratissima (L. f) Benth.

B¶n xe th¬m

12

W

Albizia vialeana Pierre

KÕt

5

W

Archidendron clypearia (Jack.) I. Nielsen

M¸n ®Øa

12

Archidendron dalatense (Kosterm) I. Nielsen

M¸n ®Øa l¹t

2

Archidendron pellitum Gagnep.

M¸n ®Øa da

9

W

Archidendron poilanei (Kosterm) I. Nielsen

M¸n ®Øa poilan

2

W

Archidendron robinsonii (Gagnep.) I. Nielsen

Cøt ngùa robinson

2

Entada glandulosa Pierre ex Gagnep.

Bµm bµm tuyÕn

5

Mimosa pigra L.

Trinh n÷ nhän

20

Mimosa diplotricha C. Wight

Trinh n÷

20

101. Moraceae

Hä D©u t»m

Artocarpus gomezianus Wall. ex Tresc.

MÝt chay

12

Artocarpus melinoxylus Gagnep.

MÝt gç mËt

5

W

Broussonetia papyrifera (L.) L’ Hér &Vent.

D­íng

19

W,M,F

Ficus albelii Mia.

Sung ché

9

Ficus altissima Blume

Đa tÝa

12

Ficus annualata Blume

Sung vßng

12

Ficus aurata Miq.

Sung vµng

13

Ficus benjamina L.

Si

12

M,Or

Ficus crassiramea Miq.

Sung dầy

Ficus depressa Blume

Đa l¸ xoµi

13

Ficus fulva var. minor King

Ngõa khỉ

12

F

Ficus geniculata Kurz

Sung gèi

5

Ficus hederacea Roxb.

Sung leo

12

Ficus hirta Vahl

Ng¸i l«ng

12

Ficus hispida L. f.

Ng¸i

17

Ficus ischnopoda Miq.

Rù rì cuèng dµi

12

Ficus pubigera (Wall. ex Miq.) Miq.

Đa l«ng

9

Ficus pyriformis Hook. et Arn.

Rù rì qu¶ l«ng

9

Ficus racemosa L.

Sung

9

Ficus sagittata Koenig. ex Vahl.

Sung ®Çu tªn

12

Ficus sikkimensis Miq.

Sung siskim

9

Ficus simplicissima Lour

Vú bß

2

Ficus superba Miq.

Sung kiÒu

Ficus tuphapensis Drake var. annamensis (Gagnep.) Corn.

Ng¶i Trung bé

6

Ficus tuphapensis Drakrvar. chlorocarpa (Benth.) King

Sung xanh

5

Ficus variolosa Lindl. & Benth.

Sung lç

10

Maclura cochinchinensis (Lour.) Corn.

Má qu¹

12

M,F

Morus macroura Miq.

D©u quả dài

12

102. Myricaceae

Hä D©u r­îu

Myrica esculenta Buch.-Ham. & D. Don

D©u r­îu

1

103. Myristicaceae

Hä M¸u chã

Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb.

S¨ng m¸u h¹nh nh©n

5

W

Knema lenta Warb.

M¸u chã

3

W

104. Myrsinaceae

Hä §¬n nem

Ardisia amherstiana A. DC

Ca bua

9

Ardisia brevicaulis Diels

Cơm nguội thon ngắn

R

Ardisia cambodiana Pierre ex Pitard.

Trµm xanh

5

Ardisia corymbifera Mez.

C¬m nguéi t¸n

5

Ardisia crassinervosa

C¬m nguéi g©n låi

6

Ardisia crenata Mez.

Träng ®òa

12

Ardisia crispa (Thunb.) A. DC

B¹ch l­¬ng kim

16

Ardisia evrardii Pitard

C¬m nguéi evrard

2

Ardisia hanceana Mez.

C¬m nguéi hance

6

Ardisia helferiana Kurz.

C¬m nguéi bùng

5

Ardisia humilis Vahl.

C¬m nguéi nhá

5

Ardisia hypargyrea Wu & Chun

C¬m nguéi m¸c hÑp

6

Ardisia macrosepala Pitard

C¬m nguéi ®µi to

4

Ardisia mirabilis Pitard

Chi

2

Ardisia nemorosa Pitard

C¬m nguéi rõng th­a

4

Ardisia viburnifolia Pitard

C¬m nguéi l¸ vót

5

Ardisia villosa Roxb.

C¬m nguéi l«ng

12

Embelia parviflora Wall. ex A. DC

Thiªn lý h­¬ng

12

Embelia ribes Burm. f.

Vót Ðn

12

M

Maesa brevipaniculata (C. Y. Wu & Chen) Pipoly & C. Chen

§¬n l¸ nhá hoa ng¾n

6

Maesa indica (Roxb.) A. DC

§¬n Ên ®é

9

F

Maesa laxiflora Pitard

§ång hoa th­a

6

Maesa parvifolia A. DC

§¬n trµ

12

Ta

Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC

§¬n hång

12

Myrsine capitellata Wall.

X©y có d¹ng ®Çu

105. Myrtaceae

Hä Sim

Decaspermum gracilentum (Hance) Merr. & Perry

ThËp tö m¶nh

9

Decaspermum parviflorum (Lamk.) J. Scott.

ThËp tö hoa nhá

5

Syzygium zeylanicum (L.) DC.

Tr©m mèc

9

W,Co,F

106. Nepenthaceae

Hä N¾p Êm

Nepenthes annamensis Macfarl

Nắp ấm

5

R

DD

107. Oleaceae

Hä Nhµi

Fraxinus chinensis Roxb.

TrÇn b× trung quèc

9

W

R

Fraxinus floribunda Wall.

Tu chanh

8

W

Jusminum longisepalum King. & Gamble

Nhµi t¬ dµi

4

Ligustrum indicum (Lour.) Merr.

N÷ trinh

9

Or

Ligustrum robustum (Roxb.) Blume

LÖh s«ng

9

Linociera ramiflora (Roxb.) Wall. ex D. Don

Hæ b¸

5

Nyctanthes arbor-tristis L.

D¹ hoa

5

Olea dioica Roxb.

Lä nghÑ

9

Or

Olea hainanensis Li

¤ liu H¶i Nam

107. Oxalidaceae

Hä Chua me ®Êt

Biophytum petersianum Klotzch

Sinh diÖp nhị cong

14

108. Piperaceae

Hä Hå tiªu

Peperomia leptostachya Hook. & Arn.

Cµng cua gié min

1

Peperomia parcicilia C. DC

Cµng cua ba l¸

2

Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. & Arn.

Cµng cua bèn l¸

5

Peperomia thorelii C. DC.

Cµng cua thorel

5

Piper belte L.

TrÇu kh«ng

5

Ta,M

109. Pittosporaceae

Hä C­êm th¶o

Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn.

C­êm th¶o hoa th­a

6

110. Podostemaceae

Hä Thuû rªu

Cladopus nymanii H. Moell.

TiÕt c­íc ®iÓm

Cladopus pierrei (Lecomte) Cusset

TiÕt c­íc pierre

5

Diplobryum minutale Cusset

L­ìng ®µi m¶nh

111. Polygalaceae

Hä ViÔn chÝ

Polygala perricariaefolia DC.

ViÔn chÝ l¸ liÔu

5

M

Polygala sibirica L.

ViÔn chÝ sibªri

11

Polygala tricormis Gagnep.

ViÔn chÝ ba sõng

5

Or

Polygala brachystachya Poir.

ViÔn chÝ bông ng¾n

12

Polygala glomerata Lour. var. langbianensis A. Chev. ex Gagnep.

ViÔn chÝ Lang bi an

12

Polygala luteo-alba Gagnep.

ViÔn chÝ vµng tr¾ng

5

Salomonia cantoniensis Lour.

Sa môn Quảng đ«ng

17

Salomonia ciliata DC.

Sa m«n rỉa

17

112. Polyganaceae

Hä Rau r¨m

Polygonum alatum Buch.-Ham. ex D. Don

NghÎ nepan

17

Polygonum chinensis L.

Thåm låm

4

Polygonum glabrum Willd.

NghÓ nhẵn

15

Polygonum hydropiper L.

NghÓ n­íc

19

M

Polygonum lapathifolium L.

NghÓ ®iÓm

19

Polygonum minus Huds var. micrantha (Meisn.) Dans.

NghÓ hoa nhá

19

Polygonum orientale L.

NghÓ đ«ng

17

F

Polygonum perfoliatum L.

Thåm låm gai

17

F

Polygonum strigosum R. Br.

NghÓ èm

10

Rumex acetosella L.

Rau bối xối

19

Rumex crispus L.

D­¬ng ®Ò nh¨n

19

M

Rumex wallichii Meisn.

Chót chÝt

9

113. Portulacaceae

Hä Rau sam

Portulaca oleracea L.

Rau sam

17

M,F

114. Primulaceae

Hä Anh th¶o

Lysimachia deltoidea Wight. var. cinerascens Franch.

Tr©n ch©u x¸m

17

Lysimachia laxa Baudo

Tr©n ch©u hoa th­a

9

Lysimachia siamensis Bonati

Lý m¹ch

2

115. Proteaceae

Hä Qu¾n hao

Grevillea robusta A. Cunn. ex R.Br.*

Ng©n hoa

Helicia cochinchinensis Lour.

Qu¾n hoa Nam bé

4

W,F

Helicia nilagiria Bedd.

ChÑo thui

5

W

116. Ranunculaculaceae

Hä Mao l­¬ng

Anemone poilanei Gagnep.

Phong quú

2

Naravelia zeylanica (L.) DC.

B¹ch tu

9

Naravelia laurifolia Wall.

B¹ch tu l¸ quÕ

6

Ranunculus cantoniensis DC.

Mao l­¬ng Qu¶ng Đ«ng

16

Ranunculus silirefolius Levl.

Mao l­¬ng

117. Rhamnaceae

Hä T¸o ta

Berchemia annamensis Pitard

Rung róc trung

Berchemia giraldiana Schneid

Rung róc

5

Rhamnus crenata Sieb. & Zucc. var. cambodiana (Pierre ex Pitard) Tardieu

MËn rõng

4

M

Rhamnus hainanensis Merr. & Chun

MËn rõng H¶i Nam

2

Rhamnus crenata Sieb. & Zucc. var. parviflora (Tardieu) Phamh.

MËn rõng l¸ nhá

1

Rhamnus nepalensis Wall.

Cång cua

9

M

Sageretia rugosa Hance

Ch©n ch©u nh¸m

5

Ziziphus cambodiana Pierre

T¸o rõng c¨mbèt

5

118. Rhizophoraceae

Hä §­íc

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

X¨ng m¶

10

W,M

119. Rosaceae

Hä Hoa hång

Docynia indica (Wall.) Decne

T¸o mÌo

8

R

Eriobotrya angustissima Hook. f.

S¬n trµ l¸ hÑp

9

W

Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f.

Mép

8

W

Eriobotrya poilanei J. E. Vidal

S¬n trµ poilan

2

W

Eriobotrya stipularis Craib

S¬n trµ l¸ kèm

Malus doumeri (Boir.) A. Chev.

S¬n trµ

7

W

Photinia benthamiana Hance var. grabescens Card.

Moi

5

Photinia prunifolia (Hook. et Arn.) Lindl.

Sªn ®µo

6

W

Prunus arborea (Blume) Kalm.

Xoan ®µo l«ng

10

W

Prunus arborea (Blume) Kalm. var. stipulacea (King) Kalkm

Vµng n­¬ng ®¹i méc

9

W

Prunus cerasoides D. Don

Anh ®µo

8

W,F

Prunus ceylanica (Wight.) Miq.

RÑp

9

W,E

Prunus salicina Lindl.

MËn

17

M,F

Prunus undulata Buch.Ham. ex D. Don

Mu cai

Raphiolepis indica (.) Lindl.

L­¬ng gai

7

F

Rubus alcaefolius Poir.

M©m x«i

17

M,F

Rubus annamensis Card.

§ßm Trung bé

2

F

Rubus blepharoneurus Card.

§ßm ng©n n©u

5

Rubus chevalieri Card.

§ßm l«ng vµng

4

Rubus chevalieri var. angkae (Geddes) N. V. Thuận

§ßm anke

Rubus cochinchinensis Tratt

NgÊy h­¬ng

6

M,F

Rubus ferox Wall. ex Focke

§ßm d÷

9

Rubus leucanthus Hance

§ßm hoa tr¾ng

5

M,F

Rubus multibracteatus Lévl. & Vaniot

Re sum

6

F

Rubus niveus Thunb.

§ßm tuyến

12

Rubus palmatifolius N. V. Thuận

§ßmy l«

4

Rubus pinnatisepalus Hemsl.

M©m s«i

Rubus pyrifolius Smith.

§ßm ®¬n

12

F

Rubus rosaefolius Smith var. asper (Wall. ex Don) Kuntze

§ßm nhän

14

F

Rubus sorbifolius Maxim.

NgÊy l«ng ®á

Rubus trianthus Focke

§ßm ba hoa

6

Sorbus corymbifera (Miq.) Hiep & Yakov.

Thùc qu¶ cã h¹t

Sorbus corymbifera var. turbinata (Card.) Hiep & Yakov.

X¸ xị trêi

120. Rubiaceae

Hä Cµ phª

Aidia pycnantha

G¨ng sai hoa

12

Alleizettella rubra Pitard

¸i lîi

2

R

VU

Anotis wightiana (Wall. ex Wight. et Arn) Benth. et Hook. f.

An tÝch

Borreria stricta (L. f.) Schum.

Ruét gµ nhá

Chasallia curviflora Wall. ex Roxb.

MÆt tr¨ng

Coelospermum truncatum King & Gamble

Kh¾c cö côt

Fagerlindia scandens (Thunb.) Tirveng.

G¨ng

5

Gardenia chevalieri Pitard

Dµnh dµnh chevalie

2

Hedyotis capitellata Wall. ex. Don. var. mollis (Pierre ex Pitard) T. N. Ninh

D¹ cÈm

12

M

Hedyotis capitellata Wall. ex. Don. var. glabra (Pierre ex. Pitard) T. N. Ninh

D¹ cÈm

12

M

Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.

Cóc m¾n

15

M

Hedyotis rudis (Pierre ex Pitard) Phamh.

An ®iÒn cøng

5

Hedyotis diffusa Willd.

An ®iÒn bß

Hedyotis symplociformis (Pierre ex Pitard) Phamh.

An ®iÒn dung

4

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.

Vá dôt

Ixora coccinea L. var. caudata Pierre ex Pitard

Trang son

2

Lasianthus annamicus Pitard

Xó h­¬ng Trung bé

2

Lasianthus balansae (Drake) Pitard

Xó h­¬ng balansae

1

Lasianthus chevalieri Pitard

Xó h­¬ng chevalie

2

Lasianthus codonrensis Pierre ex Pitard

Xó h­¬ng C«n Sơn

4

Lasianthus cyanocarpus Jack. var. asperatus Pierre ex Pitard

Xó h­¬ng

12

Lasianthus dinhensis Pierre ex Pitard

Xó h­¬ng nói Dinh

5

Lasianthus hoaensis Pierre ex Pitard

Xó hương Biªn Hoà

5

T

Lasianthus poilanei Pitard

Xó h­¬ng poilane

5

Lasianthus tamirensis Pierre ex Pitard

Xó h­¬ng tami

5

Morinda cochinchinensis DC.

Nhµu Nam bé

3

Morinda umbellata L. var. tonkinensis Pitard

Nhµu Bắc bé

14

M

Mussaenda chevalieri Pitard

B­ím bạc chevalie

2

Mussaenda erosa Champ. ex Benth.

B­ím b¹c

5

Mussaenda pubescens Ait. f.

B­ím b¹c l«ng

Myrmecodia armata DC.

Kú nam gai

5

M

T

Neanotis wightiana (Wall. ex Wight. et Arn.) W. H. Lewis

Th­îng nhÜ Ên ®é

5

Neolamarkia cadamba (Roxb.) Bosser

G¸o tr¾ng

5

Ophiorrhiza japonica Blume

RÔ r¾n nhËt

16

Paederia consimilis Pierre ex Pitard

L¸ m¬

5

M

Pavetta indica L.

Dät sµnh Ên ®é

9

Pavetta indica L. var. canescens Pitard

Dät sµnh l«ng

9

Pavetta indica var. nigrescens Pierre ex Pitard

Dät sµnh ®en

9

Pavetta pitardii Bremek

Dät sµnh pitard

6

Psychotria langbianensis Wernham

LÊu Lang bi an

5

Psychotria lecomte Pitard

LÊu lecomte

6

M

Psychotria morindoides Hutch.

LÊu «ng

6

M

Psychotria sepens L.

LÊu bß

4

Saprposma gracile Pitard

Ho¹i h­¬ng m¶nh

2

Wendlandia glabrata DC.

Chµ h­¬u nh½n

12

Wendlandia paniculata (Roxb.) DC.

Ho¾c quang

12

Co

121. Rutaceae

Hä Cam quýt

Clausena excavata Burm. f.

Hång b× d¹i

12

M,F

Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaum

Giæi harman

5

Euodia callophylla Guillaum

Th«i chanh

5

W

Euodia lepta (Spreng) Merr.

Ba ch¹c

9

M

Euodia oreophila Guillaum

DÊu ®Çu h¸o Èm

9

E

Glycosmis tricanthera Guillaum

C¬m r­¬u

5

Naringi crenulata (M. Roem) Nicols

ChÐ

12

W,F

Skimmia arborescens A. Anders. ex Gamble

Chu

9

Toddalia asiatica (L.) Lamk.

Xít xa

12

M,F

Zanthoxylum acanthopodium DC.

SÎn

9

Zanthoxylum scandens Blume

Hoµng méc leo

9

M

122. Sabiaceae

Hä Thanh phong

Meliosma ochracea J. E. Vidal

MËt s¹ ®ång nai

2

Meliosma pinnata (Roxb.) Walp. ssp. angustifolia (Merr.) Beusekom

MËt s¹ l¸ hÑp

Meliosma simplicifolia Roxb.( Walp. ssp. laui (Merr.) Beusekom

MËt s¹ l¸ lín

123. Salicaceae

Hä LiÔu

Salix tetraperma Roxb. var. nilagirica (Miq.) Anders

LiÔu bèn h¹t nilagi

Salix thorelii Dode

LiÔu l¸ réng

124. Santalaceae

Hä §µn h­¬ng

Dendrotrope frutescens (Benth.) Dans

D©y cổ tay

7

125. Sapindaceae

Hä Bå hßn

Allophylus hirsutus adlk

Ngo¹i méc l«ng

5

Allophylus laxiflorus Gagnep.

Ngo¹i méc hoa th­a

4

Allophylus longifolius Radlk

Ngo¹i méc l¸ dµy

5

Allophylus serratus (Roxb.) Kurz.

Ngo¹i méc r¨ng

9

Allophylus serrulatus Radlk

Ngo¹i méc

9

Arytera littoralis Blume

Ch«m ch«m rõng

6

W

Lepisanthes tetraphylla (Vahl.) Radlk

Gió kh¬i

12

Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk

N·y n¨m c¸nh

Mischocarpus sundaicus Blume

Tr¸i tr­êng

17

Xerospermum noronhianum (Blume) Blume

V¶i guèc

12

W

126. Sapotaceae

Hä Hång xiªm

Mimusops elengi L.

SÕn

2

M

127. Schisandraceae

Hä Ngò vÞ tø

Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith

Nam ngò vÞ tö

5

128. Scrophulariaceae

Hä Hoa mâm chã

Alectra arvensis (Benth.) Merr.

¤ nói ®ång

12

Angelonia goyazensis Benth.

Ngäc h©n

20

M

Brandisia discolor Hook. f. & Thoms.

Băng đi biến màu

2

Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr.

T©m hïng Nam bé

4

Dolichostemon verticillatus Bonati

Tr­êng hïng

Limnophidra chinensis (Osbeck.) Merr.

Ngæ tµu

6

Limnophila chinensis ssp. chevalieri (Bonati) Yamaz

Rau om chevalie

6

Limnophila repens (Benth.) Benth.

Om bß

12

Lindernia anagallis (Burm. f) Penn.

L÷ ®¾ng cong

12

Mazus pumilus (Burm. f.) Steen.

Rau ®¾ng

5

Pedicularis evrardii Bonati

R¹n evrard

2

Scoparia dulcis L.

Cam th¶o nam

9

M

Torenia asiatica L.

T« liªn

12

M

Torenia concolor Lindl.

T« liªn nhiÒu mµu

2

129. Simaroubaceae

Hä Thanh thÊt

Brucea mollis Wall.

Cøt chuét

9

Eurycoma longifolia Jack.

B¸ch bÖnh

5

M

130. Solanaceae

Hä Cµ

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter

Cµ ngñ

12

Physalis peruviana L.

Lång ®èn

20

Solanum erianthum D. Don

Cµ h«i

9

M

Solanum mammosum L.

Cµ óc

20

Or

Solanum nigrum L.

Lu lu ®ôc

131. Sonneretiaceae

Hä BÇn

Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.

Phay sõng

12

W

132. Staphyleaceae

Hä C«i

Turpinia montana (Blume) Kurz.

C«i nói

5

Turpinia nepalensis Wall. ex Wight et Arn.

C«i nepan

133. Sterculiaceae

Hä Tr«m

Helicteres angustifolia L.

Th©u kÐp l¸ hÑp

5

Pterospermum semisagittatum Ham.

Lßng mang

5

W

Sterculia lanceolata Cav.

Sang sé

7

W,M

134. Styracaceae

Hä Bå ®Ò

Styrax agrestis (Lour.) G. Don var. curvirostratus B. Svengs.

Bå ®Ò cong

4

W

Styrax benzoides Draynd

Bå ®Ò vá ®á

12

W,M

135. Symplocaceae

Hä Dung

Symplocos adenophylla var. touranensis (Guillaum) Noot

Dung cã tuyÕn

11

W

Symplocos adenophylla Wall.

Dung tr©u

Symplocos anomala Brand.

Dung l¸ máng

5

W

Symplocos cambodiana (Pierre) Hall. f.

Dung cam bèt

5

W

Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore

Dung nam bé

12

M

Symplocos glauca (Thunb.) Koidz var. epapillata Noot

Dung kh«ng nóm

16

Symplocos glomerata King ex C. B. Clarke

Dung chum

5

Symplocos guillauminii Merr.

Dung ba l¸ ®µi

2

Symplocos lucida (Thunb.) Sieb & Zucc.

Dung l¸ng

5

W

Symplocos macrophylla Wall. ex A. DC ssp. sulcata (Kurz.) Noot.

Dung cã r·nh

2

W

Symplocos poilanei Guillaum

Dung đen

Symplocos racemosa Roxb.

Dung hµm Õch

9

W,F

Symplocos sumuntia Buch.-Ham. & D. Don

Dung lôa

5

W

Symplocos viridissima Brand.

Dung xanh

5

136. Theaceae

Hä ChÌ

Aidinandra dongnaiensis Gagnep.

Hång ®¹m ®ßng nai

2

W

Aidinandra hainanensis Hayata

Hång ®¹m h¶i nam

6

Aidinandra integerrima T. Anders ex Dyer

Hång ®¹m

5

Aidinandra milletii var. dalatensis Hien & Yakov.

Hång ®¹m ®µ l¹t

2

Aidinandra phlebophylla Hance

Hång ®¹m l¸ g©n

5

Anneslea fragrans Wall.

L­¬ng x­¬ng

12

W,M

Camellia dormoyana (Pierre ex Laness) Sealy

Chè b¹c

2

Or

Camellia furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart

Trµ hoa cam

6

Camellia kissii Wall.

Trµ nhuþ ng¾n

16

Camellia langbianensis (Gagnep.) Phamh.

Trµ Lang bi an

2

Camellia oleifera C. Abel

6

Camellia tsaii Hu

Chè sai

6

Eurya accuminata DC.

Sóm nhän

12

Eurya japonica Thunb.

Linh

16

Eurya muricata var. huiana (Kobuski) L. K. Ling

Linh hui

6

Eurya muricata var. muricata Dunn

Linh có má

6

Eurya trichocarpa Korth.

Linh cong

12

W

Gordonia bidoupensis Gagnep.

Gß đång Bi Đóp

2

Pyrenaria jonquieriana Pierre

Th¹ch ch©u jonquier

5

W

Schima wallichi (DC.) Korth. var. nornhae (Blume) Bloemb.

Chß sãt nhá

Ternstroemia japonica (Thunb.) Thunb.

Huúnh n­¬ng

17

W

137. Thymelaeaceae

Hä Dã bÇu

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

Trầm h­¬ng

5

E,M

E

CR

Daphne composita (L. f.) Gilg.

Dã kÐp

5

Linostoma decandrum (Roxb.) Meisn.

Dã m­êi nhị

9

138. Tiliaceae

Hä §ay

Colona thorelli (Gagnep.) Gagnep.

Cä mai nh¸p bèn c¹nh

5

Fb

Grewia abutilifolia Vent & Juss

Cß ke l¸ réng

9

Grewia asiatica L.

Cß ke

9

Grewia astropetela Pierre

Cß ke c¸nh sao

5

Grewia bulot Gagnep.

Cß ke bï lèt

2

W

Grewia paniculata Roxb.

Cß ke l¸ lóa

5

W,M

Triumfetta pilosa Roth.

Gai ®ång vµng

9

Triumfetta pseudocana Sprague & Craib

Gai ®ång l«ng

12

139. Ulmaceae

Hä Du

Celtis japonica DC.

Sõu ®«ng

Celtis sinensis Pers

SÕu tÇu

16

W

Celtis tetrandra Roxb.

Sõu bèn nhị

9

W

Trema orientalis (L.) Blume

Hu ®ay

9

W

Trema tomentosa (Roxb.) Hara

Hu ®ay l«ng

9

140. Urticaceae

Hä Gai

Boehmeria holosericea Blume

Gai toµn t¬

1

Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd.

®Ò gia l«ng

Dendrocnide stimulan (L. f.) Chew

M¸n nam

Elatostema cuneatum Wight

Cao h«ng bo

5

Elatostemma monandra (D. Don) Hara

Cao h«ng chåi

Maoutina puya (Hook. f.) Wedd.

Ta me

12

Fb

Pellionia cochinchinensis Gagnep.

Phu lª Nam Bộ

3

Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd.

Phu lª rÔ

16

Pellionia scabra Benth

Phu lª nh¸m

Pilea boniana Gagnep.

Nan «ng bon

Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.

Thuèc v·i c©y

9

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.

Bä m¾n

9

M

Procris langbianensis Gagnep.

Cung n÷ Lang bi an

2

141. Verbenaceae

Hä Cá roi ngùa

Callicarpa longifolia Lamk.

Tö ch©u l¸ dµi

6

Callicarpa rubella Lindl.

Tö ch©u ®á

Clerodendrun chinensis (Osbeck) Mabb. var. simplex (Mold.) S. L. Chen

B¹ch ®ång n÷

Clerodendrum colebrookianum Walp.

Ngäc n÷

12

Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.

®¹i thanh

6

M,F

Clerodendrum gaudichaudii Dop.

Ngäc n÷ gadichau

4

Clerodendrum serratum (L.) Moon

Ngäc n÷ r¨ng

12

M

Premna herbacea Roxb.

Väng c¶nh cá

Verbena officinalis L.

Cá roi ngùa

15

M

Vitex quinata (Lour.) Williams

M¹n kinh

12

M,F

142. Violaceae

Hä Hoa tÝm

Viola annamensis Baker. f.

Hoa tÝm Trung bé

2

Viola arcuata Blume

Hoa tÝm cong

17

Viola betonicaefolia Smith

Hoa tÝm nhän

17

M

Viola dalatensis Gagnep.

Hoa tÝm ®µ l¹t

2

Viola verecunda A. Gray

Hoa tÝm khiªm

16

143. Viscaceae

Hä Ghi

Viscum heyneanum DC.

Ghi hayne

Viscum monoicum Roxb.

Ghi ®¬n

144. Vitaceae

Hä Nho

Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch.

Song nho

10

M

Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc.

Song nho dÞ l¸

17

M

Cayratia hayatea Gagnep.

V¸c hayata

2

Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.

V¸c nhật

17

M

Cayratia mollissima (Wall.) Gagnep.

V¸c l«ng

Cissus repens Lamk.

BÇu rõng

5

Cissus triloba (Lour.) Merr.

Ch×a v«i

Tetrastigma annamense Gagnep.

Tø th­ trung bé

2

Tetrastigma caudatum Merr. et Chun.

Tø th­ có đu«i

2

Tetrastigma erubescens Plach.

Tø th­ hång

5

Tetrastigma lanceolarium (Roxb.) Planch.

Tø th­ thon

7

Tetrastigma laoticum Gagnep.

Tø th­ lµo

5

Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep.

Tø th­ dÑt

7

M

Tetrastigma quadrangulum Gagnep. & Craib.

Tø th­ vu«ng

5

F

V.2. LILIOPSIDA

LỚP HÀNH

145. Alismataceae

Hä Tr¹ch t¶

Sagittaria graminea Michx

Tõ c« hÑp

146. Araceae

Hä R¸y

Acorus griamineus Soland.

Thach x­¬ng bå

17

M

Epipreneum giganteum (Schott) Schott

Th­îng c¸n l¸ lín

12

Or

Lasia spinosa (L.) Thwaites

Chóc gai

10

M,F

147. Arecaceae

Hä Cau dõa

Calamus poilanei Conrard.

Song bét

2

K

Caryota urens L.

®ïng ®×nh

12

Daemonorps pierreanus Becc.

M©y th¬m

9

Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev.

11

Or

Pinanga duperreana Pierre ex Becc.

Cau chuét

5

148. Asparagaceae

Hä Thiªn m«n

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.

Thiªn m«n ®«ng

Asparagus filicinus Buch.-Ham. & D. Don

Thiªn m«n

R

Asparagus officinalis L.

M¨ng t©y

149. Commelinaceae

Hä Thµi lµi

Aneilema gramineum R. Br.

D­¬i

14

Cyanotis vaga (Lour.) Roem & Schult

BÝch trai r©u

Murdannia giganteum (Vahl) Brucker.

Lo· trai to

7

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

Lo· trai trÇn

16

150. Convallarriaceae

Hä M¹ch m«n ®«ng

Disporum calcaratum D. Don

Song bµo móng

Disporum cantoniense (Lour.) Merr.

Song bµo dÝnh

Ophiopogon dracaenoides Hook. f.

Cao c¼ng l¸ m¸c

Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker.-Gawl.

M¹ch m«n ®«ng

Ophiopogon latifolius Rodr.

Cao c¼ng l¸ réng

Peliosanthes tete Andr.

S©m cau

151. Cyperaceae

Hä Cãi

Carex alopecuroides D. Don.

Cãi tói xoÌ

17

Carex anomocarya Nelmes

Cãi tói qña th¾t

12

Carex baccans Nees

Cãi tói qu¶ mäng

17

Carex breviscapa C. B. Clarke

Cãi tói c¸n ng¾n

13

Carex capillacea Boott

Cãi tói tóc

17

Carex courtallensis Boott

Cãi tói cuèc ta

9

Carex cruciata Wahlenb.

Cãi tói b¹c

12

E,F

Carex dimorpholepis Steud.

Cãi tói nhiªn

17

Carex filicina Nees

Cãi tói d­¬ng xỉ

17

Carex leucochlora Brunge

Cãi tói tr¾ng

17

Carex maubertiana Boott

Cãi tói nói cao

17

Carex nemostachys Steud.

Cãi tói rõng

17

Carex oedorhampha Nelmes

Cãi tói má phï

17

Carex rubrobrunnea C. B. Clarke

Cãi tói ®á n©u

17

Cyperus flabelliformis Rottb

Cói qu¹t

Cyperus halpan L.

Cãi ®Êt chua

17

Cyperus pilosus Vahl.

Cãi l«ng

17

M,F

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.

N¨n cong

19

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.

Cãi qu¨n ph©n đ«i

19

F

Fimbristylis falcata (Vahl.) Kunth

Cãi qu¨n l­ìi liÒm

Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl.

Cãi qu¨n nau

17

Fimbristylis lasiophylla J. Kern

Cãi qu¨n l¸ng

9

Fimbristylis merrillii J. Kern

Cãi qu¨n merrilli

12

Fimbristylis thomsonii Boeck

Cãi qu¨n thomson

17

Fimbristylis tristachya R. Br.

Cãi qu¨n ba bông

12

Killinga brevifolia Rottb.

Cãi b¹c ®Çu l¸ ng¾n

M

Killinga cylindrca Nees

B¹c ®Çu trô

14

Pyceus latespicatus (Boeck) C. B. Clarke

Cói trôc dai gié réng

12

Rhynchospora rubra (Lour.) Makino

Chuû tö ®á

14

M

Schoenus maschalinus Roem. & Schult

Cãi s¬n óc

13

Scirpus mucronatus L.

Cãi giïi mòi

19

F

Scleria lithosperma (L.) Sw.

§­ng h¹t cøng

Scleria olata Blake

§­ng dÑp

152. Dioscoreaceae

Hä Cñ n©u

Dioscorea intempstiva Prain & Burk.

Tõ ng­îc mïa

5

Ta,Co,F

Dioscorea persimilis Prain & Burk.

Hoµi s¬n

6

M,F

153. Hypoxidaceae

Hä H¹ trÇm

Curculigo annamensis Gagnep.

Cå nèc Trung bộ

Hypoxis aurea Lour.

Hạ trÇm

154. Juncaceae

Hä BÊc

Juncus articulatus L.

BÊc ®èt

19

Juncus effusus L.

BÊc

5

M

Juncus leschenaultii J. Gay

BÊc leschenau

155. Orchidaceae

Hä Lan

Acampe bidoupensis (Tixier & Guillaum) Aver

A cam Bi đup

Acanthephippium striatum Lindl.

Lan chu«ng

12

Acriopsis indica Wight

Tæ yÕn

11

Aerides falcata Lindl.

Lan gi¸ng h­¬ng

5

M,Or

Aerides odorata Lour.

QuÕ lan h­¬ng

12

Or

Aerides rubescens (Rolfe) Schlechter

R¸ng xu©n ®á

R

Agrostophyllum brevipes King & Pantl.

XÝch hñ ch©n ng¾n

9

Agrostophyllum callosum Reichb. f.

XÝch hñ sÇn

Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Reichb.

XÝch hñ th©n dÑt

5

Or

Amitostigma keiskeiodes (Gagnep.) Garay & Kittredge

Trùc th­

1

Anoectochilus calcarues Aver.

Kim tuyÕn ®á

Anoectochilus lyei Rolfe

Lan søa

5

Or

Anoectochilus setaceus Blume

Kim tuyến t¬

E

Anthogonium gractle Wall. ex Lindl.

Vi hµi

Aphyllorchis evrardii Gagnep.

Lan kh«ng l¸

Apostasia odorata Blume

Gi¶ lan l¸ réng

5

Or

Arachnis annamensis (Rolfer) J. J. Smith

Vò n÷

4

Or

Arundina chinensis Blume

Lan sËy tầu

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.

Lan sËy

12

Or

Ascocentrum garayi A. E. Christeuson

Ho¶ hoµng

Biermannia sigaldii Seidenf.

BiÕc man hai chÊm

5

R

Brachycorythis galeandra (Reichb. f.) Summ

Đoan m¸ng

2

Or

Bulbophyllum apodum Hook. f.

CÇu diÖp kh«ng ch©n

Bulbophyllum boulbetii Tixier

CÇu diÖp buolbett

Bulbophyllum crassiusculifolium Aver

CÇu diÖp mËp

Bulbophyllum ebulbum King &Pantl

CÇu diÖp vô hµnh

Bulbophyllum evrardii Gagnep.

CÇu diÖp evrard

11

Or

R

Bulbophyllum hirtum (Smith) Lindl.

CÇu diÖp l«ng

Bulbophyllum luanii Tixier

CÇu diÖp lu«n

Bulbophyllum nigrescens Rolfe

CÇu diÖp ®en

5

Bulbophyllum pinicolum Gagnep.

CÇu diÖp trªn th«ng

2

Or

Bulbophyllum refractum (Zoll.) Reichb.

CÇu diÖp lưỡi nhăn

Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl.

CÇu diÖp

Bulbophyllum secundum Hook. f.

CÇu diÖp tạt

9

Or

Bulbophyllum semiteretifolium Gagnep.

CÇu diÖp b¸n trô

2

Bulbophyllum stenobulbon Parish & Reichb.

CÇu diÖp cñ hÑp

Bulbophyllum subebulbum Gagnep.

CÇu diÖp hµnh nhá

Bulbophyllum tixieri Seidenf

CÇu diÖp tixie

R

Calanthe angusta Lindl.

Kim t©n

9

Or

Calanthe cardioglossa Schlechter

BÇu r­îu

5

Or

Calanthe pachyrtalix Reichb. f. ex Hook. f.

KiÒu hoa trùc trµng

8

Or

Calanthe puberula Lindl.

KiÒu hoa

5

Or

Calanthe triplicata (Willem.) Ames.

KiÒu hoa xÕp ba

13

Or

Calanthe velutina Ridl.

KiÒu hoa l«ng nhung

2

Callostylis rigida Blume

Mü n÷

Ceratostylis radiata J. J. Smith

Gi¸c th­ tia

Ceratostylis siamensis Rolfe ex Downie

Gi¸c th­ lïn

5

Or

Ceratostylis subulata Blume

Gi¸c th­ nhän

9

Cheirostylis cochinchinensis Blume

Lan trô xÎ qu¹t

9

Cirrhopetalum andersonii Hook. f.

Läng anderson

Cirrhopetalum elatum Hook. f.

Läng cao

Cirrhopetalum frostii (Summ.) Garay

Läng thuyền

Cirrhopetalum maculosum Lindl.

Läng ®èm

Cirrhopetalum micholitzii Rolfe

Läng micholitzi

Cirrhopetalum pumilio (Parish & Reichb. f.) Hook. f

Läng lín

Cirrhopetalum retusiusculum (Reichb. f.) Hemsl.

Läng ®µi tù

Cirrhopetalum umbellatum (Forst.) Hook. & Arn.

Läng t¸n

Cleisocentron klossii (Ridl.) Garay.

MËt t©m

2

Cleisostoma williamsonii (Reichb. f.) Garay

MËt khẩu williamsoni

12

Cleisostomopsis eberhardtii (Fin.) Seidenf.

Gi¶ nhôc lan

2

R

Coelogyne assiamica Linden & Riechb. f.

Thanh ®¹m ®µ l¹t

2

Coelogyne eberhardtii Gagnep.

Thanh ®¹m eberhart

2

R

Coelogyne filipeda Lindl.

Thanh ®¹m thon m¶nh

Coelogyne fimbriata Lindl.

Thanh ®¹m r×a

9

Or

Coelogyne lawrescenna Rolfe

Hoàng hạc

2

Or

Coelogyne lentiginosa Lindl.

Thanh ®¹m mut

5

Coelogyne mooreana Sander ex Rolfe

TuyÕt ngäc

2

Or

Coelogyne ovalis Lindl.

N÷ hoµng

2

Or

Coelogyne prolifera Lindl.

Xoan th­ chåi

Coelogyne sanderae Kraenzl.

B¹ch ®¹m

Coelogyne stricta (D. Don) Schlechter

Thanh ®¹m hÑp

9

Or

Coelogyne trinervis Lindl.

Thanh ®¹m ba g©n

5

Collabium chloranthum (Gagnep.) Seidenf.

Liªn thiÖt hoa xanh

2

Crepidium acuminatum (D. Don) Szlach.

Mao ¸i nhän

Cryptostylis archinites (Blume) Hassk.

Ẩn th­

12

Cymbidium dayanum Reichb. f.

BÝch ngäc

11

Or

Cymbidium devonianum Paxt.

Thanh hoµng

9

Or

Cymbidium ensifolium (L.) Sw.

Thanh ngäc

5

M,Or

Cymbidium erythrostylum Rolfe

B¹ch lan

5

Or

Cymbidium insigne Rolfe

Hång lan

2

Or

Cymbidium lancifolium Hook.

Lôc lan

5

Or

Cymbidium lowianum (Reichb. f) Reichb. f.

Hoµng lan l«ng mi

9

Cymbidium sanderae (Rolfe). Cribb. & Duy

§o¶n kiÕm sandera

Cymbidium schroederi Rolfe

Hoµng lan n©u

2

Dendrobium annamense Rolfe

Hoµng th¶o Trung bé

Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. Fich

H¹c vĩ

12

Or

Dendrobium bellatulum Rolfe

B¹ch ho¶ hoµng

5

Or

R

Dendrobium cariniferum Reichb. f.

Rang vµng

9

Dendrobium chrysotoxum Lindl.

Kim điÖp

9

Dendrobium crepidatum Lindl. & Paxt

Ngäc v¹n s¸p

9

Or

Dendrobium crystallinum Reichb. f.

Ngäc v¹n pha lª

5

Or

Dendrobium dalantense Gagnep

Mặt tróc

2

Dendrobium devonianum Reichb. f.

Ph­¬ng dung

9

Or

Dendrobium ellipsophyllum T. Tang & F. T. Wang

H­¬ng duyªn

9

Or

Dendrobium farmeri Pext.

Ngäc điÓm

Dendrobium fimbriatum Hook.

Kim điÖp

9

Or

Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.

B¹ch nh¹n

8

Or

Dendrobium gratiosissimum Reichb. f.

Ý th¶o

5

Or

R

Dendrobium hemimelanoglossum Guillaum

Phi n÷

4

Dendrobium hercoglosum Reichb. f.

Mai c©u

5

Dendrobium heterocarpum Lindl.

NhÊt ®iÓm hång

12

Or

Dendrobium infundibulum Lindl.

Hoµng th¶o phÔu

Dendrobium intricatum Gagnep.

Luèn

10

Dendrobium langbianense Gagnep.

Lan Lang bi an

2

Dendrobium linguelle Steud.

TiÓu thiÖt

12

Dendrobium lobbi Teysm & Binn.

Méc lan lob

7

Dendrobium longicornu Lindl.

§¹i gi¸c

9

Or

R

Dendrobium mannii Reidl.

M¾c ¸o

5

Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw.

Th¸i b×nh

12

Or

Dendrobium nobile Lindl.

Hoµng phi h¹c

12

Or

Dendrobium palpebrae Lindl.

thuû tiªn

5

Dendrobium parciflorum Reichb. f. ex Lindl.

Lan h­¬ng

5

Dendrobium parcum Reichb. f.

TiÓu th¹ch

5

Dendrobium podagraria Hook. F.

TiÓu th¹ch héc

5

Or

Dendrobium primulinum Lindl.

Long tu

12

Or

Dendrobium pseudotenellum Guillaum

T¬ mµnh

12

Dendrobium salaccense (Blume) Lindl.

Tróc lan

9

Or

Dendrobium secundum (Blume) Lindl.

B¸o hû

9

Or

Dendrobium tortile Lindl.

Hoµng th¶o xo¾n

10

Or

Dendrobium truncatum Lindl.

Hoµng th¶o côt

5

Dendrobium uniflorum Griff.

Hoµng th¶o mét hoa

5

Dendrobium virgineum Reichb. f.

Hång tim

2

R

Dendrobium wattii (Hook. f.) Reichb. f.

Ho¹t lan

9

Or

Dendrobium williamsonii Day & Reichb. f.

Binh minh

9

Dienia ophrydis (Koenig) Ormerod & Seidenf.

Diªn lan

Epigeneium cacuminis (Gagnep.) Summ

Lan m«i dµy

2

Epigeneium amplum (Lindl.) Summ.

Th­îng duyªn l¸ réng

5

Epigeneium annamense (Guillaum) Seidenf.

Th­î ng duyªn Trung bé

2

Epigeneium chapaense Gagnep.

Th­î ng duyªn Sa Pa

1

Eria acervata Lindl.

NØ lan tr¾ng

5

Or

Eria amica Reichb. f.

NØ lan b¹n

9

Or

Eria bidupensis (Gagnep.) Seidenf. ex Aver.

NØ lan Bi đóp

Eria bipunctata Lindl.

NØ lan l­ìng điÓm

2

Or

Eria clausa King & Plantl.

NØ lan kÝn

Eria corneri Reichb. f.

NØ lan corneri

4

Eria coronaria (Lindl.) Reichb. f.

NØ lan trµng

5

Eria dacrydium Gagnep.

NØ lan hoµng ®µn

2

Or

Eria eriopsidobulbon Farish & Reichb. f.

NØ lan cñ g©n

11

Eria floribunda Lindl.

NØ lan nhiÒu hoa

11

Eria globifera Rolfe

NØ lan cÇu

2

Or

Eria globulifera Seiden. f.

NØ lan cÇu

5

Eria muscicola (Lindl.) Lindl.

NØ lan rªu

5

Eria paniculata Lindl.

NØ lan chïy

12

Eria pannea Lindl.

NØ lan r¸ch

12

Or

Eria pulverulenta Guillaum

NØ lan bét

5

Eria ridleyi Rolfe

NØ lan ridley

2

Eria siamensis Schlechter

NØ lan Xiªm

5

Or

Eria sutepensis Rolfe ex Downie

NØ lan th¸i

5

Or

Eria thao Gagnep.

NØ lan thao

Eria tomentosa (Koing) Hook. f.

TuyÕt nhung

12

Or

Eria truncata Lindl.

NØ lan côt

12

Eulophia nuda Lindl.

Lu©n lan

9

Eulophia yunnanensis Rolfe

Lu©n lan V©n Nam

6

Gastrochilus calceolaris (Smith.) D. Don

Tói t¬ gãt

5

Or

Gephalantheropsis obcordata (Lindl.) Ormerod

Trung lan

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. ex C. B. Clarke

H¶o lan l¸

9

Goodyera fumata Thwaites

H¶o lan khói

5

Goodyera schlechtendaliana Reichb. f.

H¶o lan

17

Grosourdya appendiculata (Blume) Reichb.

Chim non

10

Habenaria arietina Hook. f.

Hµ biÖn gê

Habenaria falcatopelata Seidenf.

Hµ biÖn cánh cong

8

Habenaria limprichtii Schlechter

Hµ biÖn ®Çu bß

8

Habenaria malintana (Blanco) Merr.

Hµ biÖn lôc

11

Or

Habenaria mandersii Collett & Hemsl.

Hµ biÖn mander

5

Habenaria medioflexa Turrill

Hµ biÖn trung biến

5

Habenaria reniformis (. Don) Hook. f.

Hµ biÖn h×nh thận

5

Habenaria rhodochelia Hance

Hµ biÖn l­ìi ®á

5

Or

Habenaria rumphii (Brongn) Lindl.

Hµ biÖn rumphi

5

Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vinijk.

Gi¸c bµn lan

12

Herpysma longicaulis Lindl.

Ho¹t bÝch

8

Holcoglossum subulifolium (Reichb. f.) Christenson

Lan tóc tiªn

2

Or

Liparis accuminata Hook. f.

Lan c¸nh nh¹n

5

Or

Liparis campylostalix Riechb. f.

Nh½n diÖp biÓn trôc

2

Liparis compressa (Blume) Lindl.

Nh½n diÖp co

Liparis dendrochiloides Aver.

T¸i tai dª

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

Nh½n diÖp g©n

5

Liparis nigra Seidenf.

Nh½n diÖp đen

5

Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich.

Lan gÊm

1

Or

Lusia brachytachis (Lindl.) Blume

Lan san hô

11

Lusia curtisii Seidenf.

Lôi

5

Malaxis tixieri Seidenf.

¸i lan

R

Monomeria dichroma (Rolfe) Schlechter

§¬n hµnh l­ìi s¾c

2

R

Nephebaphyllum tenuiflorum Blume

V©n diÖp hoa nhá

11

Oberonia acarus Evrard ex Gagnep.

Mãng rïa rËn

2

Oberonia caulescens Lindl.

Mãng rïa cã th©n

9

Oberonia dalatensis Gagnep.

Mãng rïa Đà Lạt

2

Oberonia ensiformis (Smith.) Lindl.

Mãng rïa kiÕm

9

Or

Oberonia evrardii Gagnep.

Mãng rïa evred

4

Oberonia falcata King & Pantl.

Mãng rïa cong

2

Oberonia langbianensis Gagnep.

Mãng rïa Langbian

2

Oberonia lycopodioides (Koenig) Ormerod

Mãng rïa hai đầu

Oberonia pachyphylla King & Pantl.

Mãng rïa lá¸dày

5

Oberonia tixieri Guillaum

Mãng rïa tixieri

5

Oberonia varianbilis Kers.

Mãng rïa biến thiªn

12

Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schlechter

§iÓu thiÖt

12

Or

Otochilus albus Lindl.

nhÜ thÇn tr¾ng

5

Otochilus fusca Lindl.

nhÜ thÇn n©u

9

Or

Otochilus pseudoporrectus Seidenf. ex Aver.

ThiÖt nhÜ Lang bi an

Pachystoma pubescens Blume

PhÊn khÈu

12

Panisea albiflora (Ridl.) Seidenf

Khóc thÇn tr¾ng

2

Panisea tricallosa Rolfe

Khóc thÇn b­íu

5

Panisea uniflora (Lindl.) Lindl.

Khóc thÇn mét hoa

5

Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe

VÖ hµi

5

Or

R

Paphiopedilum callosum (Reichb. f.) Stein

V©n hµii

5

Or

Paphiopedilum delenatii Guillaum

Hµi ®á

4

Or

T

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

Kim hµi

2

Or

Pecteilis henryi Schlechter

B¹ch diÖp lµo

5

Pecteilis susannea (L.) Raf.

B¹ch ph­îng

9

Peristylus candidus J.J. Smith

Chu th­ tr¾ng

Peristylus constrictus (Lindl.) Lindl.

Chu th­ th¾t th¾c

Peristylus densus (Lindl.) Santap. & Kapad

Ngäc ph­¬ng hoa

Phaius flavus (Blume) Lindl.

H¹c dÝnh vµng

5

Or

Phaius mishmensis (Lindl. & Paxt.) Reichb. f.

H¹c ®Ýnh Ên ®é

5

Or

Phaius tankervillae (Banks ex L’Her) Blume

Lan h¹c ®Ýnh

12

Or

Phalaenopsis manii Reichb. f.

®iÖp lan Ên ®é

9

Pholidota articulata Lindl.

Tôc ®o¹n khÕ

9

Or

Pholidota chinensis Lindl.

Tôc ®o¹n nam bé nam bé

6

Pholidota convalariae (Reichb. f.) Hook. f.

Th¹ch tiªn ®µo

9

Or

Pholidota guibertiae Fin

Tôc ®o¹n xanh

2

Pholidota imbricata Roxb. ex Hook.

§u«i ph­îng

9

Or

Pholidota leveilleana Schlechter

Tôc ®o¹n leveille

9

Pholidota recurva Lindl.

Tôc ®o¹n cong

8

Pholidota rubra Lindl.

Tôc ®o¹n ®á

5

Or

Phreatia formosa Rolfe

Thuû ®iÓm

2

Or

Podochilus microphyllus Lindl.

C­íc thiÖt

11

Or

Polystachia concrecta (Jack.) Garay & Sweet

Lan s¸p

4

Or

Renanthera annamensis Rolfe

Huyết nhung nam bé

5

R

Renanthera imschootiana Rolfe

HuyÕt nhung tr¬n

5

Or

Rhynchostylis coelestris Reichb. f.

Lan l­ìi bß

5

Or

Schoenorchis gemmata (Lindl.) J. J. Smith.

Nang lan chåi

9

Or

Schoenorchis rosea (Wight) Benn.

Nang lan hång

5

Spathoglottis affinis De Viese

CÇu diÖp

5

Spathoglottis eburnea Gagnep.

CÇu diÖp gµ

5

Or

Spathoglottis pubescens Lindl.

CÇu diÖp l«ng

12

Or

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames

Bµn long s©m

12

Or

Stereochilus dalatensis (Guillaum) Garay

Théi thiÖt

2

Sunipia annamensis (Ridl.) Hunt

®¹i bao trung bé

2

Sunipia scariosa Lindl.

®¹i bao cµnh

Taeniophyllum fasciculatum Aver.

®¹i biªn bó

5

Taeniophyllum minimum Guillaum

®¹i diÖp nhá

5

Thelasis pygmaea (Griff.) Blume

Ai tru

5

Thrixpermum centipeda Lour.

B¹ch ®iÓm

11

Or

Thrixpermum fragran Ridl.

B¹ch ®iÓm th¬m

2

Trichotosia dalatensis (Gagnep.) Seidenf

Mao lan ®µ l¹t

2

R

Trichotosia microphylla Blume

Mao lan nhá

5

Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl.

Mao lan gèi

9

Uncifera dalatensis (Guillaum) Seidenf & Smitinand

Móng

2

Vanda bidupensis Aver. & Christeson

Van ®a Bi Đóp

Vanda denisoniana Benson & Reichb. f.

Van ®a thanh nga

5

Vanda micholitzii Rolfe ex Baker

Van ®a

Vanda pumila Hook. f.

Van ®a trắng

Vanilla annamica Gagnep.

Van Trung bé

Zeuxine strateumatica (L.) Schlechtes

Ty trô

1

Or

156. Phormiaceae

Hä H­¬ng bµi

Dianelia ensifolia (L.) DC.

H­¬ng bµi

14

157. Poaceae

Hä Hoµ th¶o

Alloteropsis semialata (R. Br.) Hitchc.

Dị c¸nh th¶o

15

Aristida cumingiana Trin. & Rurp.

Ba ch×a cunming

14

Arundinella setosa Trin.

Tróc th¶o bông

6

Arundinella setosa var. latifolia A. Cam

Tróc l¸ réng

Bambus bambos (L.) Voss.

Tre gai

5

F,Bui

Bambus balcooa Roxb.

Tre lå «

5

Bui

Bambus bluneana Schlult. & Schlut. f.

Tre mì

12

Bambus procera A. Chev.

Lå «

3

Bui

Capillipedium parviflorum (R. Br.0 Stabf.

Mao c­íc hoa nhá

10

F

Cephalostachyum langbianense A. Chev. & A. Camus

Đỉnh tróc Lang bi an

2

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin

Cá may

13

M

Coelachne perpusilla (Nees ex Steud.) Thwaites

Xoan hoa yÕn

9

Coelachne simpliciuscula (Wight & Arn.) Munro & Benth.

Xoan hoa ®¬n

12

Cymbopogon effusus (Bal.) A. Camus

Cá s¶

Cynbopogon annamensis A. Camus

S¶ trung bé

2

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cá gµ

Cyrtococcum oxyphyllum (Hochst. ex Steud) Stapf

CÇu dÝnh l¸ nhän

9

Digitaria violascens Link.

Cá ch©n nhÖn tÝm

16

F

Dimeria gracilis Nees ex Steud

Song ph©n m¶nh

9

Eragrostis brizoides Nees

Xu©n th¶o xoan

9

Eragrostis elongata (Willd.) Jacq.

Xu©n th¶o dài

Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv.

Tinh th¶o sét

17

Eragrostis nigra Nees ex Steud.

Xu©n th¶o đen

1

F

Eremochloa ciliaris (L.) Merr.

BÇn th¶o r×a

12

Eremochloa ciliaris var. gigantea A. Camus

BÇn th¶o to

Eremochloa helferi Munro ex Hack.

BÇn th¶o helfe

Erianthus fastigiatus Nees ex Steud

Mao phong

9

Eularia trispicata (Schult.) Henrard.

C¸t vÜ

14

Eularia velutina (Hack.) Kuntze

C¸t vÜ l«ng

9

Exotheca abyssinia (Hochst. ex A. Rich) T. Anders.

Ngo¹i gi¸p

2

Garnotia barbulata (Nees) Merr.

G¸t n»m

Germania capitata Bal. & Poitr.

G¸t mªn đầu

9

Germania thorelii A. Camus

G¸t mªn thorel

5

Gigantochloa pseudoarundinacea (Steud.) Wodj

Tre lau

9

F

Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf

H¹ hång nhÞ ®«i

5

Imperata cylindrica (L.) Beauv.

Cá tranh

16

M,Bui

Isachne albens Trin.

Đ¼ng hoa trắng

12

Isachne chevalieri A. Camus

Đ¼ng hoa chevalie

2

Isachne globosa (Thunb.) Kuntze

Đ¼ng hoa tròn

12

Ischaemum eberhardtii A. Camus

Måm eberhard

4

Ischaemum timorense Kunth.

Måm timor

9

F

Kerriochloa siamensis var. dalatense A. Camus

KÕt th¶o ®µ l¹t

2

Leersia hexandra Sw.

Lóa d¹i

12

F

Microstegium vagans (Nees ex Steud) A. Camus

Cá l¸ tre

9

Panicum notatum Retz.

Kª nói

12

Panicum padulosum Roxb.

Kª n­íc

9

Panicum sarmentosum Roxb.

Kª tr­ên

12

F

Paspalum urvillei Steud

San urville

9

Pennisetum alopercuroides (L.) Spreng

Cá ®u«i voi tÝm

12

F

Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.

Tró cøng

6

Or

Pseudoxytenanthera dinhensis (A. Camus) T. Q. Nguyễn

Le nói Dinh

Setaria barbata (Lamk.) Kunth.

Cá s©u rãm

15

Setaria palmifolia (Koenig.) Stapf.

T¬ vÜ tre

12

F

Sorghum serratum (Thunb.) Kuntze

Cá mËt lín

Themeda arguens (L.) Hack.

L« nhän

14

Themeda caudata (Nees) Hack.

L« ®u«i

9

Thysanolaena maxima (Roxb.) Kuntze

Cá chÝt

12

M

Tricholaene chevalieri A. Camus

Cá l«ng

158. Pontederiaceae

Hé Lôc b×nh

Monochoria hastata (L.) Solms.

Rau m¸c thon

7

F,F

Monochoria ovata (L.) Kunth.

Rau m¸c l¸ bÇu

6

159. Smilacaceae

Hä Kim cang

Heterosmilax borneensis A. DC.

Khóc khắc borneo

5

Smilax bracteata Presl

Kim cang

17

Smilax cambodiana Gagnep.

Kim cang cam bèt

5

Smilax corbularia Kunth.

Kim cang

12

F

Smilax glabra Wall. ex Roxb.

Thæ phôc linh

12

M

V

Smilax lanceifolia Roxb.

Kim cang l¸ m¸c

12

M

Smilax menispermoides A. DC.

Kim cang hoa ®Çu

12

Smilax perfoliata Lour.

Ch«ng ch«ng

12

M

160. Xyridaceae

Hä Hoµng ®Çu

Xyris capensis Thunb.

Hoµng ®Çu mòi

15

Xyris complanata R. Br

Cá vµng

14

F

161. Zingiberaceae

Hä Gõng

Alpinia blepharocalyx K. Schum.

RiÒng dµi l«ng mép

10

Alpinia chinensis (Koenig) Rosc.

L­¬ng kh­¬ng

6

M

Alpinia officinarum Hance

RiÒng

7

M

Curcuma elata Roxb.

M× tinh rõng

12

Hedychium bousigonianum Pierre ex Gagnep.

Ng¶i tiªn bousigon

12

Hedychium coronarium Koenig.

B¹ch diÖp

5

Fb,Or

Hedychium coronarium var. flavum (Roxb.) K. Schum.

Ng¶i tiªn

5

Hedychium yunnanensis Gagnep.

Ng¶i tiªn V©n Nam

Zingiber eberhardtii Gagnep.

Gõng eberhard

3

Zingiber officinale Rosc.

Gõng

5

M

Zingiber rubens Roxb.

Gõng ®á

9

Fagaceae

Hä DÎ

Triginobalanus verticillata Forman

Sồi ba cạnh

Bambusoideae

Kinabaluchloa wrayi

Tre L«ng Bidoup

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang