Tài liệu

Danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 357     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 49
Tài liệu Danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà - tài liệu, sách iDoc.VnDanh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà,Vườn Quốc Gia (VQG) Bidoup - Núi Bà nằm ở huyện Lạc Dương và Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, ở một vị trí địa lýLuận Văn - Đề Án - Tiểu…
Phô lôc 7: Danh lôc thùc vËt VQG Bidoup - Nói Bµ, 2008
M = Medicical - Lµm thuèc, W = Wood - Cho gç, Or = Ornamental - lµm c¶nh, Oil = Essential oil -
DÇu bÐo, E = Essential oil - Tinh dÇu, F = Food (tinh bét, qu¶ vµ lµm rau, nu«i gia sóc, ...), Fb = Fibre
- Nguyªn liÖu giÊy sîi, Bui = Buiding materials - VËt liÖu x©y dùng, Co = Colourant - ChÊt nhuém, Gu
= Gum - Cho nhùa, Ta = Tanin - cho Tanin
TT Tªn khoa häc Tªn ViÖt Nam
YÕu tè
®Þa lý
C«ng
dông
S§VN IUCN
I. EQUYSETOPHYTA
Ngµnh Méc tÆc
1. Equysetaceae Hä Th¸p bót
1.
Equisetum ramosissmum Desv. Spp.
Debile (Vaucher) Hauke
Cá th¸p bót 12
II. LYCOPODIOPHYTA Ngµnh Th«ng ®Êt
2. 2. Lycopodiaceae Hä Th«ng ®Êt
3.
Huperzia hamitonii (Spreng) Trevis.
Th«ng đất hamiton
17
4.
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.
Th«ng đất rau
15
5.
Huperzia salvinioides (Herter) Holub.
Th«ng đất bè
11
6.
Huperzia serrata (Thunb.) Tren.
Thch tïng răng
15
7.
Huperzia squarrosa (G. Forst) Trevis.
Thch tïng vy
15
8.
Lycopodiella cernuum (L.) Pic.Serm.
Th«ng ®Êt 15 Or
3. Selaginellaceae Hä QuyÓn b¸
9.
Selaginella involvens (Sw.) Spring
Quyn b¸ bao
9
10.
Selaginella doderleinii Hieron
Quyn b¸ do dec
16
11.
Selaginella moellendorfii Hieron.
QuyÓn b¸ m« ª len 7
12.
Selaginella monospora Spring
QuyÓn b¸ ®¬n bµo tö 9
III. POLYPODIOPHYTA
NGÀNH DƯƠNG X
4. Adiantaceae Hä Tãc vÖ n÷
13.
Adiantum flabellulatum L.
R¸ng 17 M,Or
14.
Adiantum induratum H. Christ
R¸ng vÖ n÷ cøng 4
15.
Adiantum philippensis L.
R¸ng vÖ n÷ 14
16.
Onychium siliculosum (Desv.) C. Chr.
R¸ng ®Ò xØ gi¸c 12
5. Aspleniaceae Hä Tæ ®iÓu
17.
Asplenium affine Sw.
T điu
7
18.
Asplenium cheilosorum Kurze ex Mett.
T điu cã m«i
7
19.
Asplenium eberhardtii Tardieu.
T điu ebec
2
20.
Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. &
Grev
T điu gươm
9
21.
Asplenium griffithianum Hook.
R¸ng can x
17
22.
Asplenium nidus L.
R¸ng phng
15 Or
23.
Asplenium normale D. Don
T điu thường
14
24.
Asplenium oldhami Hance
T điu «n đam
7
25.
Asplenium protractum Tardieu & C.
Chr.
T điu kÐo dµi
2
26.
Asplenium scortechinii Bedd.
T điu cooc te
27.
Asplenium tenerum G. Forst.
T điu nhá
15
28.
Asplenium tenuifolium D. Don
T điu l¸ nh
12
29.
Asplenium wrightii Eaton ex Hook.
T điu vrai
16
30.
Asplenium yoshinagae Makino
T điu isôi
6
6. Blchnaceae Hä R¸ng l¸ dõa
31.
Blechnum indicum Burm. f.
R¸ng da cã răng
19
1
32.
Brainea insignis (Hook.) J. Sm.
R¸ng bit x
17
33. Woodwardia cochinchinensis Ching R¸ng bÝch hoa nam 5
7. Cyatheaceae Hä D¬ng xØ méc
34.
Cyathea chinensis Copel.
D¬ng xØ méc tÇu 6
35.
Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.)
Copel.
D¬ng xØ méc 14
36.
Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.)
Holttum
D¬ng xØ méc nh½n 7
37.
Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.)
Copel.
D¬ng xØ méc rng
12
38.
Cyathea podophylla (Hook.) Copel.
D¬ng xØ méc dÇy 9
39.
Cyathea salletti Tardieu & C. Chr.
D¬ng xØ méc salet 2
8. Davalliaceae Hä §µ hoa
40.
Davallia repens (L. f.) Kuhn.
R¸ng ®µ hoa bß
41.
Davallia trichomanoides Blume var.
lorrainii (Hance) Halttum
R¸ng ®µ hoa l« ran
42.
Leucostegia immersa C. Presl.
Bch dc
12
9. Dicksoniaceae Hä l«ng cu li
43.
Cibotium barometz (L.) J. Sm.
Cu tÝch
M K
10. Dennstaedtiaceae Hä R¸ng ®µn tiÕt
44.
Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.)
T. Moore
R¸ng ®µn tiÕt 5
45.
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.
R¸ng đu«i c¸ ch
5
46.
Hypolepis tenuifolia (G. Forst.) Bernh
ex C. Presl.
R¸ng h l©u nh
4
47.
Lindsaea annamensis Kramer
R¸ng liªn sơn Trung b
2
48.
Lindsaea dissectiformis Ching
R¸ng liªn sơn ch
5
49.
Lindsaea oblanceolata Alderw
Liªn sơn m¸c ngựơc
12
50.
Lindsaea odorata Roxb.
Liªn sơn thơm
7
51.
Lindsaea orbiculata (Lam.) Mett. ex
Kuhn.
Liªn sơn trßn
14
52.
Lindsaea repens (Bory) Thwaites
Liªn sơn bß
12
53.
Microlepia hookeriana (Wall. ex Hook.)
C. Presl.
R¸ng vi l©n hóc c¬ 12
54.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
R¸ng c¸nh to 19
55.
Sphenomeris chinensis (L.) Maxon
R¸ng « phØ tµu 6
11. Dipteridaceae Hä R¸ng hai c¸nh
56.
Dipteris conjugata Reinw.
R¸ng hai c¸nh dÝnh 12
12. Dryopteridaceae Hä R¸ng c¸nh b©n
57.
Acrophorus nodosus (Blume) C. Presl.
R¸ng ®Ønh ®µi
58.
Dryopteris scotii (Bedd.) Ching
R¸ng c¸nh bn côt
9
59.
Dryopteris sparsa (Buch.-Ham. ex D.
Don) Kuntze
R¸ng c¸nh bn ri r¸c
17
60.
Polystichum biaristatum (Blume) T.
Moore
R¸ng nhiÒu hµng hai r©u
9
13. Gleicheniaceae
H Tế
61.
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Undew
Gut
16
62.
Dicranopteris splendida (Hand.-Mazz.)
Tagawa
R¸ng ty sơn dt
5
2
Liên hệ quảng cáo

63.
Diplopterygium longissimum (Blume)
Nakai
Gut leo dµi
64.
Diplopterygium volubile (Jungh.) Nakai
Gut leo khng l
7
14. Grammitidaceae Hä R¸ng l©m bµi
65.
Acrosorus streptophyllus (Baker) Copel.
R¸ng đỉnh l¸ xoăn
11
66.
Ctenopteris obliquata (Blume) Copel.
R¸ng trăm dc chÐo
12
67.
Ctenopteris subfalcata (Blume) Kunze
R¸ng trăm dc gn lin
68.
Grammitis bongoensis (Copel.) Copel.
R¸ng l©m bµi b«n g«
69.
Grammitis congener Blume
R¸ng l©m bµi cùng loi
10
70.
Grammitis hirtella (Blume) Tuyama
R¸ng l©m bµi lông
71.
Grammitis lasiosora (Blume) Ching
R¸ng l©m bµi lông
12
72.
Prosaptia urceolare (Hayata) Copel.
R¸ng tin trăm binh
7
73.
Scleroglosum minus (Fée) C. Chr.
R¸ng lưỡi cng nh
74.
Xiphopteris sikkimensis (Hieron.)
Copel.
R¸ng l©m bµi c¸nh xÝch
kim
9
15. Hymenophyllaceae Hä D¬ng xØ mµng
75.
Cephalomanes gemmatum (J. Sm. ex
Beker) K. Iwats
R¸ng mµng đầu có chi
76.
Cephlomanes obscurum (Blume) K.
Iwats
R¸ng mµng đầu thm
10
77.
Crepidomanes auriculatum (Blume) K.
Iwats
R¸ng mµng gy có tai
78.
Hymenophyllum badium Hook. & Grev.
R¸ng mµng r©u ht d
79.
Hymenophyllum javanicum Spreng
R¸ng mµng java
80.
Hymenophyllum poilanei Tardieu & C.
Chr.
R¸ng mµng poalan 2
81.
Hymenophyllum polyanthos Sw.
R¸ng mµng nhiu
82.
Trichonanes naseanum H. Christ
R¸ng mµng r©u nasce 6
16. Lomariopsidaceae Hä D©y cho¹i gi¶
83.
Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats
R¸ng bÝch x thưa
5
84.
Elaphoglossum angulatum (Blume) T.
Moore
R¸ng lưỡi trăn có cnh
10
85.
Elaphoglossum annamense C. Chr. &
Tardieu
R¸ng lưỡi nam
2
86.
Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex
Baker) T. Moore ex Alston & Bonner
R¸ng lưỡi sao
2
17. Ophioglossaceae Hä R¸ng lìi r¾n
87.
Ophioglossum nudicaule L. f.
R¸ng lưỡi rn thân
nhn
88.
Ophioglossum pendulum L.
R¸ng lưỡi treo
15
18. Osmundaceae Hä R¸ng Êt minh
89.
Osmunda cinnamomea L.
R¸ng t minh quế
18
90.
Osmunda vachelii Hook.
R¸ng t minh vaxª
6
19. Plagyogyriaceae Hä R¸ng b×nh chu
91.
Plagioria adnata (Blume) Bedd.
R¸ng b×nh chu dÝnh 16
92.
Plagioria stenoptra (Hance) Diels
R¸ng b×nh chu c¸nh 7
20. Polypodiaceae Hä R¸ng nhÒu ch©n
93.
Belvisia henryi (Hieron ex C. Chr.)
Raymond
R¸ng da rông heri 9
3
Danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà

Vườn Quốc Gia (VQG) Bidoup - Núi Bà nằm ở huyện Lạc Dương và Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, ở một vị trí địa lýLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Địa Lý sinh họcLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Sinh Học quan trọng giáp với ranh giới của 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đăk Lắk. Đây là khu vực chuyển tiếp giữa 3 vùng sinh thái lâm nghiệpLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Lâm Nghiệp là duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Hơn nữa, VQG Bidoup - Núi Bà còn là khu vực chuyển tiếp giữa vùng thấp ven biển với vùng cao Tây Nguyên.
Chính những đặc điểm về địa lý sinh thái đó, đã tạo cho VQG Bidoup - Núi Bà chứa đựng những giá trị đa dạng sinh học đặc trưng vừa đại diện cho vùng núi cao nguyên với những kiểu rừng cây lá kim, rừng hỗn giao cây lá rộng, rừng kín thường xanh . với một thực vật vô cùng phong phú.
Đây là kết quả thống kê danh lục thực vật VQG Bidoup - Núi Bà với 1482 loài thực vật trong 161 họ là số liệu quí cho các nhà nghiên cứu khoa học về lâm nghiệp, sinh học .Trích từ: http://www.kilobooks.com

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 357     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình khuyến nông Lượt tải: 184 Lượt xem: 19478
Kỹ thuật trồng Ớt Sừng Vàng - Châu Phi Lượt tải: 27 Lượt xem: 19068
Có thể bạn quan tâm