Tài liệu

Dang ki xay dung co quan van hoa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 109     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Dang ki xay dung co quan van hoa - tài liệu, sách iDoc.VnPhòng GD-ĐT huyện mĩ HàoTrường THCS Dương QuangCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản
Phßng GD-§T huyÖn mÜ Hµo
Trêng THCS D¬ng Quang
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¶n ®¨ng ký x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸
N¨m 2009
Trêng THCS D¬ng quang
KÝnh göi: Ban chØ ®¹o phong trµo " Toµn n ®oµn t y ng ®êi ng n
ho¸" TØnh Hng Yªn.
§ång kÝnh göi: Ban chØ ®¹o phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi
sèng v¨n ho¸" HuyÖn Mü Hµo.
Thùc hiÖn híng dÉn sè 06/HD - L§L§ ngµy 16/12/ 2003 cña Ban th-
êng vô HuyÖn Mü Hµo vÒ viÖc ®¨ng ký x©y dùng vµ xÐt c«ng nhËn c¬ quan, ®¬n
vÞ ®¹t danh hiÖu v¨n ho¸.
C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh 61/ 2001/NQ -HD ngµy 19/07/2001 cña
H§ND tØnh Hng Yªn, quyÕt ®Þnh 24/2002/ - UB ngµy 08/08 2001 cña
H§ND tØnh Hng Yªn viÖc ban hµnh tiªu chuÈn quan, ®¬n vÞ n h
c«ng v¨n 222/ TLD ngµy 22/02/2002 cña chñ tÞch L§L§ ViÖt Nam híng
dÉn xÐt tÆng danh hiÖu c¬ quan, ®¬n vÞ v¨n ho¸.
C¨n vµo t×nh h×nh thùc kÕ ho¹ch n¨m häc 2008 - 2009, c¸n
bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trêng THCS D¬ng Quang quyÕt t©m tiÕp tôc
®¨ng ký x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009. Cô thÓ nh sau:
I. Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc:
Nhµ trêng quyÕt t©m hoµn thµnh xuÊt s¾c chØ tiªu sau:
1. C¸c danh hiÖu tËp thÓ:
- Nhµ trêng : Tiªn tiÕn - C¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009.
- C«ng ®oµn: V÷ng m¹nh cÊp HuyÖn
- Chi bé §¶ng: Trong s¹ch v÷ng m¹nh cÊp huyÖn
- Tæ khoa häc x· héi: TËp thÓ tiªn tiÕn xuÊt s¾c
- Tæ khoa häc tù nhiªn: TËp thÓ tiªn tiÕn
- §oµn thanh niªn: Tiªn tiÕn
- §éi TN: Tiªn tiÕn
- Häc sinh ®ç tèt nghiÖp : 98%
- Häc sinh lªn líp: 97%
2. C¸c danh hiÖu c¸ nh©n:
- ChiÕn sÜ thi ®ua: 03 ®ång chÝ
- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh: 01 ®ång chÝ
- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn: 04 ®ång chÝ
- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp trêng: 14 ®ång chÝ
- Lao ®éng tiªn tiÕn: 100% lao ®éng ®¹t
II. ViÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt:
- QuyÕt t©m phÊn ®Êu kh«ng cã téi ph¹m h×nh sù x¶y ra, kh«ng vi ph¹m
vµo c¸c n¹n héi trong ngoµi nhµ trêng còng nh c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt
cña §¶ng, Nhµ níc.
- Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ quy chÕ d©n chñ, c«ng khai tµi chÝnh cña c¬ quan.
-Nghiªm tóc thùc hiÖn ph¸p lÖnh vÒ d©n sè, kh«ng sinh con thø ba, con thø
nhÊt c¸ch con thø hai 05 n¨m.
III. X©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸:
- X©y dùng t¸c phong lµm viÖc ®óng giê khoa häc, kh«ng lªn líp muén giê,
kh«ng c¾t xÐn thêi gian lªn líp.
- Thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong viÖc cíi xin, tang lÔ, trong c¸c buæi häp, héi
nghÞ, tæng kÕt... §ång thêi tuyªn truyÒn réng r·i ë ®Þa ph¬ng ®ang sinh sèng.
- Kiªn quyÕt bµi trõ n¹n mª tÝn ®oan, c¸cn kh¸c nh: Cê b¹c, rîu
chÌ, nghiÖn hót....
- 100% c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trêng tù nguyÖn ®¨ng ký
vµ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸.
- Kh«ng ngõng n©ng cao gi¸o viªn trªn chuÈn. N¨m 2008 09 ®ång
chÝ ®i häc c¸c líp ®¹i häc t¹i chøc.
- Chi §¶ng giíi thiÖu 02 ®ång chÝ ®i häc líp ®èi tîng §¶ng, chuyÓn
§¶ng chÝnh thøc cho 05 ®ång chÝ.
- TÝch cùc hëng øng tham gia c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o do c¸c ngµnh ph¸t
®éng.
- TÝch cùc tæ chøc vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ
thao.
IV. KÕt luËn:
Trªn ®©y lµ nh÷ng ph¬ng híng ho¹t ®éng cña Trêng THCS D¬ng Quang
trong n¨m 2008 - 2009 ®Ó phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu c¬ quan - ®¬n v¨n ho¸ n¨m
2009.
VËy rÊt mong c¸c Quý quan xem xÐt, gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt
®Ó nhµ trêng ®¹t danh hiÖu c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009.
D¬ng quang, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2009.
T/M chi bé T/M BCH c«ng ®oµn T/M ban chØ ®¹o
BÝ th Chñ tÞch HiÖu Trëng
NguyÔn ThÞ Yªn NguyÔn ViÕt Thu©n NguyÔn ThÞ Yªn
Dang ki xay dung co quan van hoa
Phòng GD-ĐT huyện mĩ HàoTrường THCS Dương QuangCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản đăng ký xây dựng cơ quan văn hoáNăm 2009Trường THCS Dương quang Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Tỉnh Hưng Yên. Đồng kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Huyện Mỹ Hào.Thực hiện hướng dẫn số 06/HD - LĐLĐ ngày 16/12/ 2003 của Ban thường vụ Huyện Mỹ Hào về việc đăng ký xây dựng và xét công nhận cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá.Căn cứ vào quyết định số 61/ 2001/NQ -HD ngày 19/07/2001 của HĐND tỉnh Hưng Yên, quyết định số 24/2002/ QĐ - UB ngày 08/08 2001 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hoá và công văn số 222/ TLD ngày 22/02/2002 của chủ tịch LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn xét tặng danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá.Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch năm học 2008 - 2009, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường THCS Dương Quang sẽ quyết tâm tiếp tục đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá năm 2009. Cụ thể như sau:I. Thực hiện nhiệm vụ năm học: Nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sau:1. Các danh hiệu tập thể: - Nhà trường : Tiên tiến - Cơ quan văn hoá năm 2009. - Công đoàn: Vững mạnh cấp Huyện - Chi bộ Đảng: Trong sạch vững mạnh cấp huyện - Tổ khoa học xã hội: Tập thể tiên tiến xuất sắc - Tổ khoa học tự nhiên: Tập thể tiên tiến - Đoàn thanh niên: Tiên tiến - Đội TN: Tiên tiến - Học sinh đỗ tốt nghiệp : 98% - Học sinh lên lớp: 97%2. Các danh hiệu cá nhân: - Chiến sĩ thi đua: 03 đồng chí - Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 01 đồng chí - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 04 đồng chí - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 14 đồng chí - Lao động tiên tiến: 100% lao động đạt II. Việc chấp hành chính sách pháp luật: - Quyết tâm phấn đấu không có tội phạm hình sự xảy ra, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường cũng như các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. - Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, công khai tài chính của cơ quan. -Nghiêm túc thực hiện pháp lệnh về dân số, không sinh con thứ ba, con thứ nhất cách con thứ hai 05 năm.III. Xây dựng đời sống văn hoá: - Xây dựng tác phong làm việc đúng giờ khoa học, không lên lớp muộn giờ, khô
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Phßng GD-§T huyÖn mÜ Hµo

Tr­êng THCS D­¬ng Quang

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¶n ®¨ng ký x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸

N¨m 2009

Tr­êng THCS D­¬ng quang

KÝnh göi: Ban chØ ®¹o phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸" TØnh H­ng Yªn.

§ång kÝnh göi: Ban chØ ®¹o phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸" HuyÖn Mü Hµo.

Thùc hiÖn h­íng dÉn sè 06/HD - L§L§ ngµy 16/12/ 2003 cña Ban th­êng vô HuyÖn Mü Hµo vÒ viÖc ®¨ng ký x©y dùng vµ xÐt c«ng nhËn c¬ quan, ®¬n vÞ ®¹t danh hiÖu v¨n ho¸.

C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 61/ 2001/NQ -HD ngµy 19/07/2001 cña H§ND tØnh H­ng Yªn, quyÕt ®Þnh sè 24/2002/ Q§ - UB ngµy 08/08 2001 cña H§ND tØnh H­ng Yªn vÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn c¬ quan, ®¬n vÞ v¨n ho¸ vµ c«ng v¨n sè 222/ TLD ngµy 22/02/2002 cña chñ tÞch L§L§ ViÖt Nam vÒ h­íng dÉn xÐt tÆng danh hiÖu c¬ quan, ®¬n vÞ v¨n ho¸.

C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch n¨m häc 2008 - 2009, c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn tr­êng THCS D­¬ng Quang sÏ quyÕt t©m tiÕp tôc ®¨ng ký x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009. Cô thÓ nh­ sau:

I. Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc:

Nhµ tr­êng quyÕt t©m hoµn thµnh xuÊt s¾c chØ tiªu sau:

1. C¸c danh hiÖu tËp thÓ:

- Nhµ tr­êng : Tiªn tiÕn - C¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009.

- C«ng ®oµn: V÷ng m¹nh cÊp HuyÖn

- Chi bé §¶ng: Trong s¹ch v÷ng m¹nh cÊp huyÖn

- Tæ khoa häc x· héi: TËp thÓ tiªn tiÕn xuÊt s¾c

- Tæ khoa häc tù nhiªn: TËp thÓ tiªn tiÕn

- §oµn thanh niªn: Tiªn tiÕn

- §éi TN: Tiªn tiÕn

- Häc sinh ®ç tèt nghiÖp : 98%

- Häc sinh lªn líp: 97%

2. C¸c danh hiÖu c¸ nh©n:

- ChiÕn sÜ thi ®ua: 03 ®ång chÝ

- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh: 01 ®ång chÝ

- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn: 04 ®ång chÝ

- Gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­êng: 14 ®ång chÝ

- Lao ®éng tiªn tiÕn: 100% lao ®éng ®¹t

II. ViÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt:

- QuyÕt t©m phÊn ®Êu kh«ng cã téi ph¹m h×nh sù x¶y ra, kh«ng vi ph¹m vµo c¸c tÖ n¹n x· héi trong vµ ngoµi nhµ tr­êng còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc.

- Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ quy chÕ d©n chñ, c«ng khai tµi chÝnh cña c¬ quan.

-Nghiªm tóc thùc hiÖn ph¸p lÖnh vÒ d©n sè, kh«ng sinh con thø ba, con thø nhÊt c¸ch con thø hai 05 n¨m.

III. X©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸:

- X©y dùng t¸c phong lµm viÖc ®óng giê khoa häc, kh«ng lªn líp muén giê, kh«ng c¾t xÐn thêi gian lªn líp.

- Thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong viÖc c­íi xin, tang lÔ, trong c¸c buæi häp, héi nghÞ, tæng kÕt... §ång thêi tuyªn truyÒn réng r·i ë ®Þa ph­¬ng ®ang sinh sèng.

- Kiªn quyÕt bµi trõ tÖ n¹n mª tÝn dù ®oan, c¸c tÖ n¹n kh¸c nh­: Cê b¹c, r­îu chÌ, nghiÖn hót....

- 100% c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng tù nguyÖn ®¨ng ký vµ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸.

- Kh«ng ngõng n©ng cao tû lÖ gi¸o viªn trªn chuÈn. N¨m 2008 cö 09 ®ång chÝ ®i häc c¸c líp ®¹i häc t¹i chøc.

- Chi bé §¶ng giíi thiÖu 02 ®ång chÝ ®i häc líp ®èi t­îng §¶ng, chuyÓn §¶ng chÝnh thøc cho 05 ®ång chÝ.

- TÝch cùc h­ëng øng tham gia c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o do c¸c ngµnh ph¸t ®éng.

- TÝch cùc tæ chøc vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao.

IV. KÕt luËn:

Trªn ®©y lµ nh÷ng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Tr­êng THCS D­¬ng Quang trong n¨m 2008 - 2009 ®Ó phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu c¬ quan - ®¬n vÞ v¨n ho¸ n¨m 2009.

VËy rÊt mong c¸c Quý c¬ quan xem xÐt, gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó nhµ tr­êng ®¹t danh hiÖu c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009.

D­¬ng quang, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2009.

T/M chi bé T/M BCH c«ng ®oµn T/M ban chØ ®¹o

BÝ th­ Chñ tÞch HiÖu Tr­ëng

NguyÔn ThÞ Yªn NguyÔn ViÕt Thu©n NguyÔn ThÞ Yªn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 109     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169019
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120407
Có thể bạn quan tâm