Tài liệu

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2208     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI - tài liệu, sách iDoc.VnDẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI,DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI Bài tập 1 (ĐHA – 2009): Cho hỗn…
background image

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Bình 

 

 www.hoc360.vn 

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI  

VÀ MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI 

Bài tập 1 (ĐHA – 2009): Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là: 

 

A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. 

B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. 

 

C. AgNO3 và ZnN(NO3)2. 

D. Fe(NO3)2 và AgNO3. 

Bài tập 2 (ĐHA – 2010): Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào 
dung dịch  chứa 0,2  mol Fe2(SO4)3.  Sau khi  các  phản ứng  xảy ra  hoàn toàn, thu được m  gam kim loại. 
Giá trị của m là: 

 

A. 12,80. 

B. 12,00. 

C. 6,40. 

D. 16,53. 

Bài tập 3 (ĐHB – 2007): Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết 
thúc  các  phản ứng, lọc  bỏ  phần dung  dịch thu được  m gam bột rắn. Thành  phần phần trăm theo khối 
lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65) 

 

A. 90,27 %. 

B. 12,67 %. 

C. 85,30 %. 

D. 82,20%. 

Bài tập 4 (ĐHA – 2009): Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1 M 
và Cu(NO3)2 0,5 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. 
Giá trị của m là: 

 

A. 2,16. 

B. 4,08. 

C. 0,64. 

D. 2,80. 

Bài  tập  5: Cho  Al tác  dụng  với  dung  dịch B  chứa  AgNO3  và Cu(NO3)2  một thời  gian thu được dung 
dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là: 

 

A. Al. 

B. Cu(NO3)2. 

C. AgNO3. 

D. Al vaf AgNO3. 

 

 

background image

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Bình 

 

 www.hoc360.vn 

DẠNG 3: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI 

Bài  tập  1:  Cho  Al  và  Cu  vào  dung  dịch  chứa  Cu(NO3)2  và  AgNO3  đến  khi  phản  ứng  xong  thu  được 
dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y gồm các kim loại là: 

 

A. Al và Ag. 

B. Cu và Al. 

C. Cu và Ag. 

D. Al, Cu và Ag. 

(Dùng  cho  Bài  tập  2,  3,  4)  Cho  1,57  gam  hỗn  hợp  A  gồm  Zn  và  Al  vào  100  ml  dung  dịch  B  gồm 
Cu(NO3)2 0,3  M và AgNO3 0,1 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn  Y và 
dung dịch X chỉ chứa 2 muối. Ngâm Y trong H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. 

Bài tập 2: Số lượng chất phản ứng hết khi A + B là: 

 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Bài tập 3: Giá trị của m là: 

 

A. 1,00. 

B. 2,00. 

C. 3,00. 

D. 4,00. 

Bài tập 4: Nếu coi thể tích dung dịch không đổi thì tổng nồng độ các ion trong X là: 

 

A. 0,3 M. 

B. 0,8 M. 

C. 1,0 M. 

D. 1,1 M. 

Bài tập 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (nFe = nAl) vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và 
AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A 
vào dung dịch HCl dư thấy 1,12 lít khí  thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ 
CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là: 

 

A. 2 M và 1 M. 

B. 1 M và 2 M. 

C. 0,2 M và 0,1 M. 

D. Kết quả khác. 

Bài tập 6: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 
mol Al, 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 
3 kim loại. Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là: 

 

A. 0,3 M. 

B. 0,4 M. 

C. 0,42 M. 

D. 0,45 M. 

Bài tập 7: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu

2+ và 1 mol Ag+ đến 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị sau 
đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên. 

 

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI Bài tập 1 (ĐHA – 2009): Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là: A. Fe(NO3 )3 và Zn(NO3)2 . C. AgNO3 và ZnN(NO3 )2. B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2 . D. Fe(NO3 )2 và AgNO3.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm