Thành viên idoc2012

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI

- 12 tháng trước
3,177
Báo lỗi

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI VÀ MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI Bài tập 1 (ĐHA – 2009): Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là: A. Fe(NO3 )3 và Zn(NO3)2 . C. AgNO3 và ZnN(NO3 )2. B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2 . D. Fe(NO3 )2 và AgNO3.

Nội dung

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Bình www.hoc360.vn

DẠNG 2: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI

VÀ MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI

Bài tập 1 (ĐHA – 2009): Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy

ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là:

A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

C. AgNO3 và ZnN(NO3)2. D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Bài tập 2 (ĐHA – 2010): Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào

dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại.

Giá trị của m là:

A. 12,80. B. 12,00. C. 6,40. D. 16,53.

Bài tập 3 (ĐHB – 2007): Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết

thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối

lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65)

A. 90,27 %. B. 12,67 %. C. 85,30 %. D. 82,20%.

Bài tập 4 (ĐHA – 2009): Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1 M

và Cu(NO3)2 0,5 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y.

Giá trị của m là:

A. 2,16. B. 4,08. C. 0,64. D. 2,80.

Bài tập 5: Cho Al tác dụng với dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 một thời gian thu được dung

dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là:

A. Al. B. Cu(NO3)2. C. AgNO3. D. Al vaf AgNO3.

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Bình www.hoc360.vn

DẠNG 3: DẠNG BÀI TẬP NHIỀU KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NHIỀU MUỐI

Bài tập 1: Cho Al và Cu vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng xong thu được

dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y gồm các kim loại là:

A. Al và Ag. B. Cu và Al. C. Cu và Ag. D. Al, Cu và Ag.

(Dùng cho Bài tập 2, 3, 4) Cho 1,57 gam hỗn hợp A gồm Zn và Al vào 100 ml dung dịch B gồm

Cu(NO3)2 0,3 M và AgNO3 0,1 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn Y và

dung dịch X chỉ chứa 2 muối. Ngâm Y trong H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra.

Bài tập 2: Số lượng chất phản ứng hết khi A + B là:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Bài tập 3: Giá trị của m là:

A. 1,00. B. 2,00. C. 3,00. D. 4,00.

Bài tập 4: Nếu coi thể tích dung dịch không đổi thì tổng nồng độ các ion trong X là:

A. 0,3 M. B. 0,8 M. C. 1,0 M. D. 1,1 M.

Bài tập 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (nFe = nAl) vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và

AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A

vào dung dịch HCl dư thấy 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ

CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là:

A. 2 M và 1 M. B. 1 M và 2 M. C. 0,2 M và 0,1 M. D. Kết quả khác.

Bài tập 6: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03

mol Al, 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm

3 kim loại. Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là:

A. 0,3 M. B. 0,4 M. C. 0,42 M. D. 0,45 M.

Bài tập 7: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Trong các giá trị sau

đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên.

Có thể bạn quan tâm
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang