Thành viên nguyenlong0981

Dan chuong trinh 26-3 hay

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên nguyenlong0981

Dan chuong trinh 26-3 hay

- 12 tháng trước
106
Báo lỗi

Chương trìnhlễ kỉ niệm 78 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh (26/ 03/ 1931 - 26 /03 /2009)Văn nghệ chào mừng(Chào)Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!Hoà chung với không khí cả nước tích cực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM( 26/3/1931-26/3/2009).Thầy và trò trường THCS Nga Thành đã chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ.Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. 1.Mở đầu chương trình là bài hát: “Khát vọng tuổi trẻ, tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” của các tác giả Vũ Hoàng- Triều Dâng do tập thể chi đoàn giáo viên nhà trường biểu diễn. 2.Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tuy Bác đã đi xa nhưng hình ảnh về Bác vẫn còn sống mãi với mọi thế hệ con người Việt Nam.Tình yêu của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng rất bao la rộng lớn, để đáp lại tình yêu ấy sâu đây Thanh Huyền- chi đội 8b xin gửi tới quý vị đại biểu ,thầy cô và các bạn học sinh bài hát: “Tiếng chim trong vườn Bác”-Nhạc và lời Hàn Ngọc Bích…………………………………………………………………………. 3.Tiếp theo chương trình là bài hát “ Khát vọng” nhạc và lời Thuận Yến do thầy giáo Quang Thắng trình bày-xin mời quý vị đại biểu ,thầy cô, và các em thưởng thức………………………………………………………………………… 4.Thầy cô và mái trường luôn là những kỷ niệm đẹp trong mỗi thế hệ học sinh và được ví như con đò thời gian chở đầy tri thức.Để khép lại chương trình văn nghệ hôm nay, Hồng Nhung- chi đội 9C xin gửi tới quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn bài hát “Bến đò tri thức”.………………………………………………………………………….*Vừa rồi là những tiết mục văn nghệ chào mừng, sau đây là chương trình của buổi lễ. Trước khi chương trình chính thức được bắt đầu tôi xin thông qua chương trình nội dung của buổi lễ: 1. Chào cờ ( Hát Quốc ca, Đoàn ca) 2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 3. Đọc lịch sử ra đời của Đoàn TNCS HCM 4. Phút truyền thống kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn( xem một số hình ảnh qua phim tư liệu) 5. Giới thiệu đại biểu phát biểu ý kiến - Đ/c thay mặt BGH trường - Đ/c thay mặt BCH Đoàn xã 6. Bế mạc buổi lễII- Lễ kỷ niệm Đã đến giờ làm việc, xin mời Đ/c Phạm Anh Đức lên điều hành buổi lễ chào cờ. 1.Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Kính thưa các quý vị đại biểu- Thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên. Như chúng ta đã biết - Ngày 3.2.1930 Đảng cộng sản VN được thành lập.Một năm sau ngày thành lập vào ngày 26/03/1931- Đảng ta đã quyết định thành lập một tổ chức tập hợp những thanh niên yêu nước và lấy tên là Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cho đến nay trải qua 78 năm một chặng đường lịch sử . Các thế hệ thanh niên nối tiếp nhau viết nên trang sử truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó ngày

Nội dung

Ch­¬ng tr×nh

lÔ kØ niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå chÝ minh (26/ 03/ 1931 - 26 /03 /2009)

V¨n nghÖ chµo mõng

(Chµo)

KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, kÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

Hoµ chung víi kh«ng khÝ c¶ n­íc tÝch cùc chµo mõng kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS HCM( 26/3/1931-26/3/2009).ThÇy vµ trß tr­êng THCS Nga Thµnh ®· chuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c chµo mõng buæi lÔ.Sau ®©y ch­¬ng tr×nh xin phÐp ®­îc b¾t ®Çu.

1.Më ®Çu ch­¬ng tr×nh lµ bµi h¸t: “Kh¸t väng tuæi trÎ, tuæi trÎ thÕ hÖ B¸c Hå” cña c¸c t¸c gi¶ Vò Hoµng- TriÒu D©ng do tËp thÓ chi ®oµn gi¸o viªn nhµ tr­êng biÓu diÔn.

…………………………………………………..

2.B¸c Hå vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc, tuy B¸c ®· ®i xa nh­ng h×nh ¶nh vÒ B¸c vÉn cßn sèng m·i víi mäi thÕ hÖ con ng­êi ViÖt Nam.T×nh yªu cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn, nhi ®ång rÊt bao la réng lín, ®Ó ®¸p l¹i t×nh yªu Êy s©u ®©y Thanh HuyÒn- chi ®éi 8b xin göi tíi quý vÞ ®¹i biÓu ,thÇy c« vµ c¸c b¹n häc sinh bµi h¸t: “TiÕng chim trong v­ên B¸c”-Nh¹c vµ lêi Hµn Ngäc BÝch

………………………………………………………………………….

3.TiÕp theo ch­¬ng tr×nh lµ bµi h¸t “ Kh¸t väng” nh¹c vµ lêi ThuËn YÕn do thÇy gi¸o Quang Th¾ng tr×nh bµy-xin mêi quý vÞ ®¹i biÓu ,thÇy c«, vµ c¸c em th­ëng thøc

…………………………………………………………………………

4.ThÇy c« vµ m¸i tr­êng lu«n lµ nh÷ng kû niÖm ®Ñp trong mçi thÕ hÖ häc sinh vµ ®­îc vÝ nh­ con ®ß thêi gian chë ®Çy tri thøc.§Ó khÐp l¹i ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ h«m nay, Hång Nhung- chi ®éi 9C xin göi tíi quý vÞ ®¹i biÓu, thÇy c« vµ c¸c b¹n bµi h¸t “BÕn ®ß tri thøc”.

………………………………………………………………………….

*Võa råi lµ nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ chµo mõng, sau ®©y lµ ch­¬ng tr×nh cña buæi lÔ. Tr­íc khi ch­¬ng tr×nh chÝnh thøc ®­îc b¾t ®Çu t«i xin th«ng qua ch­¬ng tr×nh néi dung cña buæi lÔ:

1. Chµo cê ( H¸t Quèc ca, §oµn ca)

2. Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu

3. §äc lÞch sö ra ®êi cña §oµn TNCS HCM

4. Phót truyÒn thèng kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn( xem mét sè h×nh ¶nh qua phim t­ liÖu)

5. Giíi thiÖu ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn

- §/c thay mÆt BGH tr­êng

- §/c thay mÆt BCH §oµn x·

6. BÕ m¹c buæi lÔ

II- LÔ kû niÖm

§· ®Õn giê lµm viÖc, xin mêi §/c Ph¹m Anh §øc lªn ®iÒu hµnh buæi lÔ chµo cê.

1.Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu

- KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu

- Th­a toµn thÓ c¸c ®ång chÝ ®oµn viªn.

Nh­ chóng ta ®· biÕt - Ngµy 3.2.1930 §¶ng céng s¶n VN ®­îc thµnh lËp.Mét n¨m sau ngµy thµnh lËp vµo ngµy 26/03/1931- §¶ng ta ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp mét tæ chøc tËp hîp nh÷ng thanh niªn yªu n­íc vµ lÊy tªn lµ §oµn TNCS §«ng D­¬ng (nay lµ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh)

cho ®Õn nay tr¶i qua 78 n¨m mét chÆng ®­êng lÞch sö . C¸c thÕ hÖ thanh niªn nèi tiÕp nhau viÕt nªn trang sö truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. Tõ ®ã ngµy 26 / 03 trë thµnh ngµy truyÒn thèng cña ®oµn.

Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2008-2009, thiÕt thùc chµo mõng kû niÖm 78 n¨m thµnh lËp §oµn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2009), ngµy thÓ thao ViÖt Nam (27/3/2009), nh»m cô thÓ ho¸ x©y dùng phong trµo x©y dùng “ Tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”

§­îc sù nhÊt trÝ cña chi uû chi bé nhµ tr­êng, h«m nay BCH chi §oµn tr­êng THCS Nga Thµnh long träng tæ chøc lÔ mÝt tinh kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh víi chñ ®Ò “ ThiÕu nhi vui khoÎ- tiÕn b­íc lªn §oµn”

Tíi dù vµ chØ ®¹o lÔ mÝt tinh h«m nay t«i xin tr©n träng giíi thiÖu vµ nhiÖt liÖt chµo mõng ®ång chÝ:

1.§/C:Ph¹m V¨n HiÕu-BÝ th­ chi bé- HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng®Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt chµo mõng.

2.Tíi dù víi buæi lÔ h«m nay t«i xin tr©n träng giíi thiÖu §/C: Nghiªm §øc H÷u- P.bÝ th­ chi bé-HiÖu phã nhµ tr­êng ®Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt hoan nghªnh.

3.VÒ dù víi buæi lÔ h«m nay cßn cã §/c Ph¹m B¸ Bèn-BÝ th­ §oµn x· ®Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt hoan nghªnh.

4.Trong buæi lÔ h«m nay cßn cã sù cã mÆt cña tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn vµ ………em häc sinh trong tr­êng, ®Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt hoan nghªnh.

3. §äc lÞch sö ra ®êi cña §oµn TNCS HCM

Sau ®©y t«i xin tr©n träng giíi thiÖu ®/c Ph¹m Anh §øc lªn ®äc lÞch sö ra ®êi cña §oµn TNCS HCM

. Xin tr©n träng kÝnh mêi ®ång chÝ.

………………………………………………………………………………..

4. Phót truyÒn thèng kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn( xem mét sè h×nh ¶nh qua phim t­ liÖu)

TiÕp theo ch­¬ng tr×nh ®Ó hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ truyÒn thèng cña §oµn, 78 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh vµ nh÷ng ®iÓn h×nh tuæi trÎ gi÷ n­íc vµ dùng n­íc xin mêi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« vµ c¸c em xem ®o¹n b¨ng t­ liÖu –Phót truyÒn thèng kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn.

………………………………………………………………………………... 5. Giíi thiÖu ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn

Tíi dù víi lÔ mÝt tinh h«m nay chóng ta vinh dù ®­îc ®ãn ®/c Ph¹m V¨n HiÕu ®¹i diÖn cho BGH nhµ tr­êng . Xin kÝnh mêi ®/c lªn ph¸t biÓu ý kiÕn chØ ®¹o víi chi ®oµn. Xin kÝnh mêi ®/c .

………………………………………………………………………………...

(Thay mÆt c¶m ¬n……..)

Tíi dù víi lÔ mÝt tinh h«m nay chóng ta vinh dù ®­îc ®ãn ®/c Ph¹m B¸ Bèn diÖn cho BCH §oµn x·. Xin kÝnh mêi ®/c lªn ph¸t biÓu ý kiÕn chØ ®¹o víi chi ®oµn. Xin kÝnh mêi ®/c .

(Thay mÆt c¶m ¬n………)

6. BÕ m¹c buæi lÔ

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu!

Sau mét thêi gian lµm viÖc khÈn tr­¬ng, nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh lÔ kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn 26/03/1931- 26/03/2009 ®Õn ®©y kÕt thóc, xin c¶m ¬n sù cã mÆt cña c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh, cuèi cïng xin kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ §oµn viªn thanh niªn,c¸c em häc sinh m¹nh kháe, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t.Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang