Thành viên thao_van591

dac diem cac khu vuc dia hinh viet nam-dia ly 8

- 01/02/2014
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên thao_van591

dac diem cac khu vuc dia hinh viet nam-dia ly 8

- 01/02/2014
481
Báo lỗi

Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 35, bài 29:đặc điểm cac khu vực địa hìnhI-Mục tiêu bài học : 1-Kiến thức : HS biết được -Sự phân hoá đa dạng của địa hình nước ta .-Đặc điểm về cấu trúc, phân bố của các khu vực địa hình đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa Việt nam .2- Kỷ năng : Nhận biết , đọc bản đồ địa hình . 3 -Thái độ : Ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên Việt nam .II - Đồ dùng dạy và học: 1-GV chuẩn bị : lược đồ hình 28.1 và 29.2 , 29.3 .2-Chuẩn bị HS : sách giaó khoa .Phiếu học tập 29.III, tiến trình bài dạy:1, kiĨm tra bµi cị: -Nêu đặc điểm chung của địa hình ?-Địa hình nước ta trong giai đoạn tân kiến tạo cho đến nay hình thành và biến dổi do các nhân tố nào ?2. Bµi míi: Hoạt động của thầyHoạt động của tròGhi bảngHoạt động 1 : tìm hiểu khu vực đồi núiYêu cầu : quan sát hình 28.1 và dựa vào thông tin trong mục 1 sách giaó khoa , thảo luận bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 29.1.( thời gian 15 phút)Sau thời gian thảo luận lần lượt chỉ định các tổ báo cáo kết qủa làm việc .(vừa báo cáo vừa chỉ trên lược đồ địa hình )Sau đó GV đặt vấn đề:(Xác định trên lược đồ miền núi trẻ nước ta.( Xác định trên lược đồ miền núi đá vôiû nước ta.(Xác định trên lược đồ miền núicao nguyên đá ba dan nước ta.(nhận xét về sự phân hoá miền núi nước ta ?(độ cao, cấu tạo đa ùnúi, tuổi hình thành )GV chốt ý cho ghi bài .quan sát hình 28.1 và dựa vào thông tin trong mục 1 sách giaó khoa , thảo luận bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 29.1các tổ báo cáo kết qủa làm việc1-Khu vực đồi núi :chiếm 3/4 diện tích đất liền , kéo dài liện tục từ Bắc vào nam và chia làm 4 vùng : Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và trường Sơn Nam Hoạt động 2 : tìm hiểu khu vực đồng bằngYêu cầu quan sát hình 29.2 và 29.3, thông tin trong sách , thảo luận bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 29.2Sau khi bổ sung GV chỉ định các tổ kết hợp với bản đồ địa hình báo cáo kết qủa làm việc. Sau đó Gv yêu cầu giải quyết vấn dề .:(nhận xét địa hình châu thổ sông Hổng khác với địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào ? Giải thích ?GV chốt ý cho ghi bài quan sát hình 29.2 và 29.3, thông tin trong sách , thảo luận bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 29.2các tổ kết hợp với bản đồ địa hình báo cáo kết qủa làm việc2-Khu vực đồng bằng :đồng bằng chiếm 1 /4 diện tích đất liền, bao gồm đồngbằng phù sa châu thổ và đồng bằng phù sa duyên hải. Rộng nhất là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng .Hoạt động 3 : tìm hiểu khu vực bờ biển và thềm lục địaDựa vào thông tin trong sách cho biết :(Chiều dài bờ biển nước ta ?(Trình bày và xác định trên bản đồ địa hình các dạng bờ biển của nước ta ?(Xác định trên bản đồ vùng thềm lục địa nước ta ? Khu vực nào có thềm lục địa mở rộng , thu hẹp ?(GV nhắc lại kiến thức về thềm lục địa đã học ở lớp 6 )GV chốt ý cho ghi bài .phát biểu ý kiếnghi bài3, địa hình bờ biển và thềm lục địa:Bờ biển nước ta dài 3260km có hai dạng chính là bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo .Thềm lục địa nước ta rộng lớn, mở rộng ở miền Bắc và miền Nam , thu hẹp ở miền Trung .3- Củng cố :-Địa hình nước ta có mấy khu vực ? đó là những khu vực nào ?-Chứng minh địa hình núi nước ta phức tạp và đa dạng ?4-Dặn dò: xem và chuẩn bị cho các yêu cầu của bài thực hành 39 trong sách giaó khoa .----------------------------------

Nội dung
Líp: TiÕt: (tkb)

PAGE

1

§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi

Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:

TiÕt 35, bµi 29:

®Æc ®iÓm cac khu vùc ®Þa h×nh

I-Muïc tieâu baøi hoïc :

1-Kieán thöùc : HS bieát ñöôïc

-Söï phaân hoaù ña daïng cuûa ñòa hình nöôùc ta .

-Ñaëc ñieåm veà caáu truùc, phaân boá cuûa caùc khu vöïc ñòa hình ñoài nuùi, ñoàng baèng, bôø bieån vaø theàm luïc ñòa Vieät nam .

2- Kyû naêng : Nhaän bieát , ñoïc baûn ñoà ñòa hình .

3 -Thaùi ñoä : YÙ thöùc baûo veä moâi tröôøng töï nhieân Vieät nam .

II - Ñoà duøng daïy vaø hoïc:

1-GV chuaån bò : löôïc ñoà hình 28.1 vaø 29.2 , 29.3 .

2-Chuaån bò HS : saùch giaoù khoa .Phieáu hoïc taäp 29.

III, tieán trình baøi daïy:

1, kiÓm tra bµi cò:

-Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa ñòa hình ?

-Ñòa hình nöôùc ta trong giai ñoaïn taân kieán taïo cho ñeán nay hình thaønh vaø bieán doåi do caùc nhaân toá naøo ?

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

Hoaït ñoäng 1 : tìm hieåu khu vöïc ñoài nuùi

Yeâu caàu : quan saùt hình 28.1 vaø döïa vaøo thoâng tin trong muïc 1 saùch giaoù khoa , thaûo luaän boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp 29.1.( thôøi gian 15 phuùt)

Sau thôøi gian thaûo luaän laàn löôït chæ ñònh caùc toå baùo caùo keát quûa laøm vieäc .(vöøa baùo caùo vöøa chæ treân löôïc ñoà ñòa hình )

Sau ñoù GV ñaët vaán ñeà:

(Xaùc ñònh treân löôïc ñoà mieàn nuùi treû nöôùc ta.

( Xaùc ñònh treân löôïc ñoà mieàn nuùi ñaù voâiû nöôùc ta.

(Xaùc ñònh treân löôïc ñoà mieàn nuùicao nguyeân ñaù ba dan nöôùc ta.

(nhaän xeùt veà söï phaân hoaù mieàn nuùi nöôùc ta ?(ñoä cao, caáu taïo ña ùnuùi, tuoåi hình thaønh )

GV choát yù cho ghi baøi .

quan saùt hình 28.1 vaø döïa vaøo thoâng tin trong muïc 1 saùch giaoù khoa , thaûo luaän boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp 29.1

caùc toå baùo caùo keát quûa laøm vieäc

1-Khu vöïc ñoài nuùi :chieám 3/4 dieän tích ñaát lieàn , keùo daøi lieän tuïc töø Baéc vaøo nam vaø chia laøm 4 vuøng : Ñoâng Baéc, Taây Baéc, Tröôøng Sôn Baéc vaø tröôøng Sôn Nam

Hoaït ñoäng 2 : tìm hieåu khu vöïc ñoàng baèng

Yeâu caàu quan saùt hình 29.2 vaø 29.3, thoâng tin trong saùch , thaûo luaän boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp 29.2

Sau khi boå sung GV chæ ñònh caùc toå keát hôïp vôùi baûn ñoà ñòa hình baùo caùo keát quûa laøm vieäc. Sau ñoù Gv yeâu caàu giaûi quyeát vaán deà .:

(nhaän xeùt ñòa hình chaâu thoå soâng Hoång khaùc vôùi ñòa hình chaâu thoå soâng Cöûu Long nhö theá naøo ? Giaûi thích ?

GV choát yù cho ghi baøi

quan saùt hình 29.2 vaø 29.3, thoâng tin trong saùch , thaûo luaän boå sung kieán thöùc vaøo phieáu hoïc taäp 29.2

caùc toå keát hôïp vôùi baûn ñoà ñòa hình baùo caùo keát quûa laøm vieäc

2-Khu vöïc ñoàng baèng :ñoàng baèng chieám 1 /4 dieän tích ñaát lieàn, bao goàm ñoàngbaèng phuø sa chaâu thoå vaø ñoàng baèng

phuø sa duyeân haûi. Roäng nhaát laø ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø ñoàng baèng soâng Hoàng .

Hoaït ñoäng 3 : tìm hieåu khu vöïc bôø bieån vaø theàm luïc ñòa

Döïa vaøo thoâng tin trong saùch cho bieát :

(Chieàu daøi bôø bieån nöôùc ta ?

(Trình baøy vaø xaùc ñònh treân baûn ñoà ñòa hình caùc daïng bôø bieån cuûa nöôùc ta ?

(Xaùc ñònh treân baûn ñoà vuøng theàm luïc ñòa nöôùc ta ? Khu vöïc naøo coù theàm luïc ñòa môû roäng , thu heïp ?

(GV nhaéc laïi kieán thöùc veà theàm luïc ñòa ñaõ hoïc ôû lôùp 6 )

GV choát yù cho ghi baøi .

phaùt bieåu yù kieán

ghi baøi

3, ñòa hình bôø bieån vaø theàm luïc ñòa:

Bôø bieån nöôùc ta daøi 3260km coù hai daïng chính laø bôø bieån boài tuï vaø bôø bieån maøi moøn chaân nuùi, haûi ñaûo .

Theàm luïc ñòa nöôùc ta roäng lôùn, môû roäng ôû mieàn Baéc vaø mieàn Nam , thu heïp ôû mieàn Trung .

3- Cuûng coá :

-Ñòa hình nöôùc ta coù maáy khu vöïc ? ñoù laø nhöõng khu vöïc naøo ?

-Chöùng minh ñòa hình nuùi nöôùc ta phöùc taïp vaø ña daïng ?

4-Daën doø: xem vaø chuaån bò cho caùc yeâu caàu cuûa baøi thöïc haønh 39 trong saùch giaoù khoa .

----------------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang