Tài liệu

Cùng nhau học tiếng Nhật nhập môn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2265     Tải về: 16     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 78
Tài liệu Cùng nhau học tiếng Nhật nhập môn - tài liệu, sách iDoc.VnCùng nhau học tiếng Nhật nhập môn, Hà Trang xin chào quý vị thính giả.                                 Hà Trang rất vui sẽ đƣợc cùng quý vị làm quen…
background image

 

- 1 - 

 

 

 

やさしい日本語

に ほ ん ご

 

 

Cùng nhau học tiếng Nhật 

 

 

 

Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật・・・・・・・・・  2 

Japan, My Love – Nƣớc Nhật tôi mến yêu  ・・・・・  5 

Thành ngữ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 

Tục ngữ Nhật bản    ~Bốn mùa trong thơ haiku~・・・70 

Bảng biến đổi các thể của động từ    ・・・・・・・・72 

Cách viết chữ HIRAGANA & KATAKANA  ・・・・・・74 

Bảng chữ cái và cách phiên âm    ・・・・・・・・・76 

 

 

 

 

 

background image

 

- 2 - 

Quỳnh Chi sẽ giới thiệu cùng quý vị một số thành ngữ & thơ haiku của Nhật Bản. 

   Hy vọng và xin chúc quý vị sẽ cảm thấy hứng thú với những bài học này.  

 

Hà Trang xin chào quý vị thính giả.   

Hà Trang rất vui sẽ đƣợc cùng quý vị làm quen và thực hành các mẫu câu cơ bản   

và thƣờng gặp trong hội thoại tiếng Nhật, thông qua bộ phim “Nƣớc Nhật tôi mến yêu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật. 

Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu ngƣời nói tiếng Nhật ? 

Đƣợc biết là ngoài khoảng 128 triệu ngƣời Nhật nói tiếng Nhật nhƣ tiếng mẹ đẻ, còn có khoảng 

3 triệu ngƣời nƣớc ngoài cũng đang sử dụng tiếng Nhật hay đang học tiếng Nhật. 

Để học nói tiếng Nhật, thật ra không khó lắm. Về mặt phát âm, tiếng Nhật chỉ có năm nguyên 

âm với khoảng mƣời mấy phụ âm, âm nào cũng tƣơng đối giản dị, dễ phát âm.   

Chữ viết của tiếng Nhật chủ yếu dùng ba thứ chữ. Đó là Kanji hay chữ Hán là loại chữ biểu ý đã 

đƣợc du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6, và chữ Hiragana là chữ biểu âm 

riêng của Nhật Bản, và chữ Katakana cũng là một loại chữ biểu âm , chủ yếu là để ghi chép các từ ngữ 

của nƣớc ngoài. Hai mặt chữ Hiragana và Katakana đƣợc đặt ra dựa theo chữ Kanji , mỗi loại đều có 46 

mẫu tự. Ngƣời ta cho rằng chỉ cần khoảng 2000 chữ Kanji là đủ để dùng trong cuộc sống hằng ngày.   

 

background image

 

- 3 - 

Tiếng Nhật khó ở điểm phải biết tùy lúc mà sử dụng ba loại chữ Kanji, Hiragana và Katakana vừa 

kể, sao cho đúng cách. Kanji chủ yếu đƣợc dùng để viết các danh từ, động từ hay tính từ trong phần 

chính của một câu văn. Katakana dùng để viết các từ vay mƣợn của nƣớc ngoài, hay để viết các từ tƣợng 

thanh hoặc tƣợng hình; còn các từ khác đƣợc viết bằng chữ Hiragana.   

Về đặc điểm của tiếng Nhật, có thể nói tiếng Nhật tiếp thu rất nhiều từ ngữ của nƣớc ngoài. Từ 

xƣa ngƣời Nhật đã tiếp thu vào tiếng Nhật rất nhiều từ ngữ trong tiếng Trung Quốc cùng với chữ Kanji. 

Rồi từ thế kỷ thứ 16, tiếng Nhật có thêm rất nhiều từ ngữ từ các thứ tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 

tiếng Ả rập, tiếng Anh hay tiếng Pháp.   

Ngoài ra Nhật Bản có nền văn hóa chú trọng đến những biến đổi thời tiết qua bốn mùa Xuân Hạ 

Thu Đông. Chúng tôi sẽ dành bốn bài học để giới thiệu cảm nhận về thời tiết trong tâm hồn ngƣời Nhật 

qua các câu thơ Haiku, một thể thơ tiêu biểu của Nhật. Hy vọng qua loạt bài quý vị có thể hình dung đƣợc 

hình ảnh bốn mùa tại Nhật. 

Một đặc điểm nữa của tiếng Nhật là tiếng Nhật có rất nhiều từ tƣợng thanh và tƣợng hình. Đây 

là các từ ngữ biểu hiện đƣợc cảm tƣởng và động tác của con ngƣời. 

Ngoài ra trong tiếng Nhật lại có rất nhiều thành ngữ, và đây cũng là một đặc điểm của tiếng 

Nhật. Đặc biệt là có rất nhiều những thành ngữ dùng các bộ phận trên cơ thể . Trong tiết mục “Thành ngữ 

và từ tƣợng thanh vui lạ trong tiếng Nhật” này, chúng tôi sẽ giới thiệu các từ tƣợng thanh hay thành ngữ 

dùng các từ chỉ bộ phận trên cơ thể, xin quý vị nhớ theo dõi. 

Chừng nào quý vị sử dụng thành thạo các thành ngữ này thì khả năng thể hiện bằng tiếng Nhật 

của quý vị kể nhƣ đã cao lắm. Xin chúc quý vị cố gắng học tập trong năm nay. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Cùng nhau học tiếng Nhật nhập môn

 Hà Trang xin chào quý vị thính giả.

                                 Hà Trang rất vui sẽ đƣợc cùng quý vị làm quen và thực hành các mẫu câu cơ bản

                                 và thƣờng gặp trong hội thoại tiếng Nhật, thông qua bộ phim “Nƣớc Nhật tôi mến yêu”.

    Quỳnh Chi sẽ giới thiệu cùng quý vị một số thành ngữ & thơ haiku của Nhật Bản.

   Hy vọng và xin chúc quý vị sẽ cảm thấy hứng thú với những bài học này.

                                   Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật.

           Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu ngƣời nói tiếng Nhật ?

           Đƣợc biết là ngoài khoảng 128 triệu ngƣời Nhật nói tiếng Nhật nhƣ tiếng mẹ đẻ, còn có khoảng

3 triệu ngƣời nƣớc ngoài cũng đang sử dụng tiếng Nhật hay đang học tiếng Nhật.

           Để học nói tiếng Nhật, thật ra không khó lắm. Về mặt phát âm, tiếng Nhật chỉ có năm nguyên

âm với khoảng mƣời mấy phụ âm, âm nào cũng tƣơng đối giản dị, dễ phát âm.

           Chữ viết của tiếng Nhật chủ yếu dùng ba thứ chữ. Đó là Kanji hay chữ Hán là loại chữ biểu ý đã  

đƣợc du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6, và chữ Hiragana là chữ biểu âm

riêng của Nhật Bản, và chữ Katakana cũng là một loại chữ biểu âm , chủ yếu là để ghi chép các từ ngữ

của nƣớc ngoài. Hai mặt chữ Hiragana và Katakana đƣợc đặt ra dựa theo chữ Kanji , mỗi loại đều có 46

mẫu tự. Ngƣời ta cho rằng chỉ cần khoảng 2000 chữ Kanji là đủ để dùng trong cuộc sống hằng ngày.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2265     Tải về: 16     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
luyện thi năng lực các cấp n1,n2,n3,n4 Lượt tải: 161 Lượt xem: 14032
1000 chữ Kanji Lượt tải: 188 Lượt xem: 11429
Những câu Tiếng Nhật thông dụng! Lượt tải: 203 Lượt xem: 11399
Có thể bạn quan tâm
Những câu Tiếng Nhật thông dụng! Lượt tải: 203 Lượt xem: 11399
Luyện thi năng lực Nhật ngữ bunpou N3 Lượt tải: 67 Lượt xem: 8169
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ kanji N3 Lượt tải: 63 Lượt xem: 7303
tài liệu tiếng nhật n1 và n2 Lượt tải: 43 Lượt xem: 6819
BẢNG CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT Lượt tải: 60 Lượt xem: 6658