Tài liệu

Công văn số 1778/BXD- VP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 775     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Công văn số 1778/BXD- VP - tài liệu, sách iDoc.VnCông văn số 1778/BXD- VP,Công văn số 1778/BXD- VP của Bộ Xây dựng ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng.
background image

B  XÂY D NG

C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

Đ c l p - T  do - H nh phúc

ộ ậ

S :   1778 /BXD-VP

V/v: Công b  Đ nh m c

ố ị

ứ  

d  toán s a ch a  công

 

trình xây d ng

Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2007

Kính g i

ử : - Các B , C  quan ngang b , C  quan thu c Chính ph

ơ

ơ

  - U  ban nhân dân các t nh, thành ph  tr c thu c Trung 

ng

ố ự

ươ

  - Các T p đoàn kinh t , T ng công ty Nhà n

c.

ế ổ

ướ

- Căn c  ngh  đ nh s  36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a

ị ị

ủ  

Chính ph  quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a

ơ ấ ổ

ủ  

B  Xây d ng.

- Căn c  Ngh  đ nh s  99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c a

ị ị

ủ  

Chính ph  v  Qu n lý chi phí đ u t  xây d ng công trình.

ủ ề

ầ ư

B  Xây d ng công b  Đ nh m c d  toán s a ch a công trình xây d ng

ố ị

ự  

kèm theo văn b n này đ  các c  quan, t  ch c, cá nhân có liên quan s  d ng

ơ

ử ụ  

vào vi c l p và qu n lý chi phí đ u t  xây d ng công trình theo h

ng d n

ệ ậ

ầ ư

ướ

ẫ  

t i Thông t  s  05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B  Xây

ư ố

 

d ng h

ng d n vi c l p và qu n lý chi phí đ u t  xây d ng công trình.

ướ

ệ ậ

ầ ư

KT. B  TR

NG

ƯỞ

TH  TR

NG

ƯỞ

N i nh n:

ơ

- Nh  trên;

ư

(Đã ký)

- Văn phòng Qu c h i;

- H i đ ng dân t c và các U  ban c a Qu c h i;

ộ ồ

- Văn phòng Ch  t ch n

c;

ủ ị

ướ

- C  quan TW c a các đoàn th ;

ơ

- Toà án Nhân dân t i cao;

- Vi n ki m sát Nhân dân t i cao

Đinh Ti n Dũng

ế

- Văn phòng chính ph ;

- Các S  XD, các S  có công trình

xây d ng chuyên ngành;

- Các C c, V  thu c B  XD;

- L u VP, V  PC, KTTC, Vi n KTXD, H.300

ư

background image

THUY T MINH VÀ H

NG D N ÁP D NG

ƯỚ

Đ NH M C D  TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNH XÂY

 

D NG

- Đ nh m c d  toán s a ch a công trình xây d ng là đ nh m c kinh t -

ế

k  thu t th  hi n m c hao phí v  v t li u, lao đ ng và máy thi công (đ i v i

ể ệ

ề ậ ệ

ố ớ  

m t s  công tác s  d ng máy, thi t b  thi công) đ  hoàn thành m t đ n v

ộ ố

ử ụ

ế ị

ộ ơ

ị 

kh i l

ng công tác xây l p s a ch a, nh : C o b  1m

ố ượ

ư

2 l p s n, vôi cũ; xây

ơ

 

1m3  t

ng; gia công l p d ng 100kg c t thép trong bê tông, vá 1m

ườ

2  đ

ng,

ườ

 

thay th  1 thanh ray, 1 cái tà v t .v.v... t  khâu chu n b  đ n khâu k t thúc

ế

ị ế

ế

 

công tác xây l p b o đ m đúng yêu c u k  thu t và phù h p v i đ c đi m,

ớ ặ

ể  

tính ch t riêng bi t c a công tác s a ch a.

ệ ủ

- Công tác s a ch a th

ng có kh i l

ng xây l p nh , thi công trong

ườ

ố ượ

 

đi u ki n có nhi u khó khăn, ph c t p, xen k  nhi u công vi c khác nhau,

ứ ạ

 

m t b ng thi công ch t h p, th

ng phân tán, bên c nh công trình đang s

ặ ằ

ậ ẹ

ườ

ử 

d ng, v a s a ch a v a s  d ng, ph n l n dùng lao đ ng th  công, n ng

ử ụ

ặ  

nh c, năng su t th p và s  d ng l

ng v t li u xây d ng không nhi u. 

ử ụ

ượ

ậ ệ

- Trong quá trình s a ch a không nh ng ph i đ m b o an toàn lao đ ng

ả ả

ộ  

cho ng

i lao đ ng, còn ph i đ m b o an toàn cho ng

i, ph

ng ti n qua

ườ

ả ả

ườ

ươ

 

l i và ng

i, các trang thi t b  đang s  d ng trong công trình đó và các công

ườ

ế ị

ử ụ

 

trình k  c n có liên quan.

ế ậ

I- N I DUNG Đ NH M C D  TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNH

 

XÂY D NG

1- M c hao phí v t li u:

ậ ệ

Là s  l

ng v t li u chính, v t li u ph , các c u ki n ho c các b

ố ượ

ộ 

ph n r i l , v t li u luân chuy n c n cho vi c th c hi n và hoàn thành kh i

ậ ờ ẻ ậ ệ

ố  

l

ng công tác xây l p s a ch a.

ượ

ắ ử

S  l

ng v t li u đã bao g m hao h t   khâu thi công, riêng đ i v i

ố ượ

ụ ở

ố ớ  

các lo i cát xây d ng đã k  đ n hao h t do đ  dôi c a cát.

ể ế

2- M c hao phí lao đ ng:

Là s  ngày công lao đ ng c a công nhân tr c ti p th c hi n kh i l

ng

ế

ố ượ  

công tác xây l p s a ch a và công nhân ph c v  s a ch a (k  c  công nhân

ụ ữ

ể ả

 

v n chuy n, b c d  v t li u trong ph m vi quy đ nh trong đ nh m c d  toán

ỡ ậ ệ

 

tính cho t ng lo i công tác xây l p s a ch a). S  l

ng ngày công đã bao

ố ượ

 

g m c  lao đ ng chính, ph  k  c  công tác chu n b , k t thúc, thu d n hi n

ụ ể ả

ị ế

ệ  

tr

ng thi công.

ườ

3- M c hao phí máy thi công:

Là s  ca máy thi công tr c ti p ph c v  đ  hoàn thành công tác xây l p s a

ự ế

ụ ụ ể

ắ ử  

ch a.

background image

II-   K T   C U   T P   Đ NH   M C   D   TOÁN   S A   CH A   CÔNG

 

TRÌNH XÂY D NG.

Đ nh m c d  toán s a ch a công trình xây d ng g m ba ph n v i 14

 

ch

ng công tác đ

c trình bày theo nhóm, lo i công tác xây l p ho c k t

ươ

ượ

ế  

c u c n s a ch a và đ

c mã hoá th ng nh t.

ầ ử

ượ

Ph n I : Đ nh m c d  toán s a ch a nhà c a, v t ki n trúc

ế

Ch

ng I :

ươ

Công tác phá d , tháo d  các b  ph n k t c u c a công

ế ấ

 

trình

Ch

ng II: 

ươ

Công tác xây đá, g ch 

Ch

ng III: 

ươ

Công tác bê tông đá dăm đ  t i ch

ổ ạ

Ch

ng IV: 

ươ

Công tác làm mái

Ch

ng V: 

ươ

Công tác trát, láng

Ch

ng VI: 

ươ

Công tác  p, lát g ch, đá

Ch

ng VII:  Công tác làm tr n,làm m c trang trí thông d ng

ươ

Ch

ng VIII: Công tác quét vôi, n

c xi măng, nh a bi tum, b , s n,

ươ

ướ

ả ơ  

đánh vecni k t c u g  và m t s  công tác khác

ế ấ

ộ ố

Ch

ng IX: 

ươ

Dàn giáo ph c v  thi công

Ch

ng X:

ươ

Công tác v n chuy n v t li u, ph  th i

ậ ệ

ế ả

Ph n II: Đ nh m c d  toán s a ch a c u, đ

ng b

ườ

Ch

ng XI: 

ươ

Công tác s a ch a c u đ

ng b

ữ ầ

ườ

Ch

ng XII:

ươ

Công tác s a ch a đ

ng b

ườ

Ph n III: Đ nh m c d  toán s a ch a c u, đ

ng s t

ườ

Ch

ng XIII: S n xu t, l p d ng, tháo d  các c u ki n c a d m thép

ươ

ấ ắ

 

c u đ

ng s t

ườ

Ch

ng XIV: Công tác s a ch a đ

ng s t

ươ

ườ

M i lo i công tác xây l p s a ch a trong đ nh m c đ

c trình bày tóm

ượ

 

t t: Thành ph n công vi c, đi u ki n k  thu t, đi u ki n thi công, bi n pháp

 

thi công và đ

c xác đ nh theo đ n v  tính phù h p đ  th c hi n công tác s a

ượ

ơ

ể ự

ử  

ch a đó. Các thành ph n hao phí trong đ nh m c d  toán đ

c xác đ nh theo

ượ

 

nguyên t c sau:

M c hao phí v t li u chính đ

c tính b ng s  l

ng theo đ n v  phù

ượ

ố ượ

ơ

 

h p v i đ n v  tính c a v t li u.

ớ ơ

ậ ệ

M c hao phí v t li u khác đ

c tính b ng t  l  % trên chi phí v t li u

ậ ệ

ượ

ỷ ệ

ậ ệ  

chính.

M c hao phí lao đ ng chính và ph  đ

c tính b ng s  ngày công theo

ụ ượ

 

c p b c c a công nhân tr c ti p s a ch a bình quân.

ậ ủ

ế ử

Liên hệ quảng cáo

Công văn số 1778/BXD- VP

Công văn số 1778/BXD- VP của Bộ Xây dựng ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
QUY TRÌNH ÉP VÀ NÉN TĨNH CỌC BTCT Lượt tải: 211 Lượt xem: 20204
QUY TRÌNH ĐÓNG CỌC BTCT Lượt tải: 219 Lượt xem: 15780
Có thể bạn quan tâm
Bài tập vật liệu xây dựng Lượt tải: 181 Lượt xem: 11660
LƯU Ý KHI CĂNG KÉO VÀ BƠM VỮA CHO BÓ… Lượt tải: 46 Lượt xem: 10305
Bài giảng môn học kết cấu thép 2 Lượt tải: 26 Lượt xem: 7362