Thành viên idoc2012

Công văn số 1778/BXD- VP

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Công văn số 1778/BXD- VP

- 12 tháng trước
1,006
Báo lỗi

Công văn số 1778/BXD- VP của Bộ Xây dựng ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng.

Nội dung
Bé x©y dùng

B XÂY D NGỘ Ự C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

S : 1778 /BXD-VPố V/v: Công b Đ nh m cố ị ứ d toán s a ch a côngự ử ữ trình xây d ngự

Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2007ộ

Kính g iử : - Các B , C quan ngang b , C quan thu c Chính phộ ơ ộ ơ ộ ủ - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ngỷ ỉ ố ự ộ ươ - Các T p đoàn kinh t , T ng công ty Nhà n c.ậ ế ổ ướ

- Căn c ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c aứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c aủ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ B Xây d ng.ộ ự

- Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c aứ ị ị ố ủ Chính ph v Qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình.ủ ề ả ầ ư ự

B Xây d ng công b Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ngộ ự ố ị ứ ự ử ữ ự kèm theo văn b n này đ các c quan, t ch c, cá nhân có liên quan s d ngả ể ơ ổ ứ ử ụ vào vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình theo h ng d nệ ậ ả ầ ư ự ướ ẫ t i Thông t s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xâyạ ư ố ủ ộ d ng h ng d n vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình.ự ướ ẫ ệ ậ ả ầ ư ự

KT. B TR NGỘ ƯỞ TH TR NGỨ ƯỞ

N i nh n:ơ ậ - Nh trên;ư (Đã ký) - Văn phòng Qu c h i;ố ộ - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i;ộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ - Văn phòng Ch t ch n c;ủ ị ướ - C quan TW c a các đoàn th ;ơ ủ ể - Toà án Nhân dân t i cao;ố - Vi n ki m sát Nhân dân t i caoệ ể ố Đinh Ti n Dũngế - Văn phòng chính ph ;ủ - Các S XD, các S có công trìnhở ở xây d ng chuyên ngành;ự - Các C c, V thu c B XD;ụ ụ ộ ộ - L u VP, V PC, KTTC, Vi n KTXD, H.300ư ụ ệ

THUY T MINH VÀ H NG D N ÁP D NGẾ ƯỚ Ẫ Ụ Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNH XÂYỊ Ứ Ự Ử Ữ

D NGỰ

- Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng là đ nh m c kinh t -ị ứ ự ử ữ ự ị ứ ế k thu t th hi n m c hao phí v v t li u, lao đ ng và máy thi công (đ i v iỹ ậ ể ệ ứ ề ậ ệ ộ ố ớ m t s công tác s d ng máy, thi t b thi công) đ hoàn thành m t đ n vộ ố ử ụ ế ị ể ộ ơ ị kh i l ng công tác xây l p s a ch a, nh : C o b 1mố ượ ắ ử ữ ư ạ ỏ 2 l p s n, vôi cũ; xâyớ ơ 1m3 t ng; gia công l p d ng 100kg c t thép trong bê tông, vá 1mườ ắ ự ố 2 đ ng,ườ thay th 1 thanh ray, 1 cái tà v t .v.v... t khâu chu n b đ n khâu k t thúcế ẹ ừ ẩ ị ế ế công tác xây l p b o đ m đúng yêu c u k thu t và phù h p v i đ c đi m,ắ ả ả ầ ỹ ậ ợ ớ ặ ể tính ch t riêng bi t c a công tác s a ch a.ấ ệ ủ ử ữ

- Công tác s a ch a th ng có kh i l ng xây l p nh , thi công trongử ữ ườ ố ượ ắ ỏ đi u ki n có nhi u khó khăn, ph c t p, xen k nhi u công vi c khác nhau,ề ệ ề ứ ạ ẽ ề ệ m t b ng thi công ch t h p, th ng phân tán, bên c nh công trình đang sặ ằ ậ ẹ ườ ạ ử d ng, v a s a ch a v a s d ng, ph n l n dùng lao đ ng th công, n ngụ ừ ử ữ ừ ử ụ ầ ớ ộ ủ ặ nh c, năng su t th p và s d ng l ng v t li u xây d ng không nhi u. ọ ấ ấ ử ụ ượ ậ ệ ự ề

- Trong quá trình s a ch a không nh ng ph i đ m b o an toàn lao đ ngử ữ ữ ả ả ả ộ cho ng i lao đ ng, còn ph i đ m b o an toàn cho ng i, ph ng ti n quaườ ộ ả ả ả ườ ươ ệ l i và ng i, các trang thi t b đang s d ng trong công trình đó và các côngạ ườ ế ị ử ụ trình k c n có liên quan.ế ậ

I- N I DUNG Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNHỘ Ị Ứ Ự Ử Ữ XÂY D NGỰ

1- M c hao phí v t li u:ứ ậ ệ Là s l ng v t li u chính, v t li u ph , các c u ki n ho c các bố ượ ậ ệ ậ ệ ụ ấ ệ ặ ộ

ph n r i l , v t li u luân chuy n c n cho vi c th c hi n và hoàn thành kh iậ ờ ẻ ậ ệ ể ầ ệ ự ệ ố l ng công tác xây l p s a ch a.ượ ắ ử ữ

S l ng v t li u đã bao g m hao h t khâu thi công, riêng đ i v iố ượ ậ ệ ồ ụ ở ố ớ các lo i cát xây d ng đã k đ n hao h t do đ dôi c a cát.ạ ự ể ế ụ ộ ủ

2- M c hao phí lao đ ng:ứ ộ Là s ngày công lao đ ng c a công nhân tr c ti p th c hi n kh i l ngố ộ ủ ự ế ự ệ ố ượ

công tác xây l p s a ch a và công nhân ph c v s a ch a (k c công nhânắ ử ữ ụ ụ ữ ữ ể ả v n chuy n, b c d v t li u trong ph m vi quy đ nh trong đ nh m c d toánậ ể ố ỡ ậ ệ ạ ị ị ứ ự tính cho t ng lo i công tác xây l p s a ch a). S l ng ngày công đã baoừ ạ ắ ử ữ ố ượ g m c lao đ ng chính, ph k c công tác chu n b , k t thúc, thu d n hi nồ ả ộ ụ ể ả ẩ ị ế ọ ệ tr ng thi công.ườ

3- M c hao phí máy thi công:ứ Là s ca máy thi công tr c ti p ph c v đ hoàn thành công tác xây l p s aố ự ế ụ ụ ể ắ ử

ch a.ữ

II- K T C U T P Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNGẾ Ấ Ậ Ị Ứ Ự Ử Ữ TRÌNH XÂY D NG.Ự

Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng g m ba ph n v i 14ị ứ ự ử ữ ự ồ ầ ớ ch ng công tác đ c trình bày theo nhóm, lo i công tác xây l p ho c k tươ ượ ạ ắ ặ ế c u c n s a ch a và đ c mã hoá th ng nh t.ấ ầ ử ữ ượ ố ấ

Ph n I : Đ nh m c d toán s a ch a nhà c a, v t ki n trúcầ ị ứ ự ử ữ ử ậ ế Ch ng I :ươ Công tác phá d , tháo d các b ph n k t c u c a côngỡ ỡ ộ ậ ế ấ ủ

trình Ch ng II: ươ Công tác xây đá, g ch ạ Ch ng III: ươ Công tác bê tông đá dăm đ t i chổ ạ ỗ Ch ng IV: ươ Công tác làm mái Ch ng V: ươ Công tác trát, láng Ch ng VI: ươ Công tác p, lát g ch, đáố ạ Ch ng VII: Công tác làm tr n,làm m c trang trí thông d ngươ ầ ộ ụ Ch ng VIII: Công tác quét vôi, n c xi măng, nh a bi tum, b , s n,ươ ướ ự ả ơ

đánh vecni k t c u g và m t s công tác khácế ấ ỗ ộ ố Ch ng IX: ươ Dàn giáo ph c v thi côngụ ụ Ch ng X:ươ Công tác v n chuy n v t li u, ph th iậ ể ậ ệ ế ả Ph n II: Đ nh m c d toán s a ch a c u, đ ng bầ ị ứ ự ử ữ ầ ườ ộ Ch ng XI: ươ Công tác s a ch a c u đ ng bử ữ ầ ườ ộ Ch ng XII:ươ Công tác s a ch a đ ng bử ữ ườ ộ Ph n III: Đ nh m c d toán s a ch a c u, đ ng s tầ ị ứ ự ử ữ ầ ườ ắ Ch ng XIII: S n xu t, l p d ng, tháo d các c u ki n c a d m thépươ ả ấ ắ ự ỡ ấ ệ ủ ầ

c u đ ng s tầ ườ ắ Ch ng XIV: Công tác s a ch a đ ng s tươ ử ữ ườ ắ M i lo i công tác xây l p s a ch a trong đ nh m c đ c trình bày tómỗ ạ ắ ử ữ ị ứ ượ

t t: Thành ph n công vi c, đi u ki n k thu t, đi u ki n thi công, bi n phápắ ầ ệ ề ệ ỹ ậ ề ệ ệ thi công và đ c xác đ nh theo đ n v tính phù h p đ th c hi n công tác s aượ ị ơ ị ợ ể ự ệ ử ch a đó. Các thành ph n hao phí trong đ nh m c d toán đ c xác đ nh theoữ ầ ị ứ ự ượ ị nguyên t c sau:ắ

M c hao phí v t li u chính đ c tính b ng s l ng theo đ n v phùứ ậ ệ ượ ằ ố ượ ơ ị h p v i đ n v tính c a v t li u.ợ ớ ơ ị ủ ậ ệ

M c hao phí v t li u khác đ c tính b ng t l % trên chi phí v t li uứ ậ ệ ượ ằ ỷ ệ ậ ệ chính.

M c hao phí lao đ ng chính và ph đ c tính b ng s ngày công theoứ ộ ụ ượ ằ ố c p b c c a công nhân tr c ti p s a ch a bình quân.ấ ậ ủ ự ế ử ữ

M c hao phí máy thi công chính đ c tính b ng s l ng ca máy sứ ượ ằ ố ượ ử d ng.ụ

M c hao phí máy thi công khác đ c tính b ng t l % trên chi phí sứ ượ ằ ỷ ệ ử d ng máy chínhụ

II- H NG D N S D NG Đ NH M C D TOÁN S A CH AƯỚ Ẫ Ử Ụ Ị Ứ Ự Ử Ữ CÔNG TRÌNH XÂY D NGỰ

- Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng đ c áp d ng đ l pị ứ ự ử ữ ự ượ ụ ể ậ đ n giá xây d ng công trình, làm c s xác đ nh d toán chi phí xây d ng vàơ ự ơ ở ị ự ự qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình. ả ầ ư ự

Công tác gia công, l p d ng, tháo d dàn giáo, v n chuy n v t li u, phắ ự ỡ ậ ể ậ ệ ế th i ngoài ph m vi trong đ nh m c đ c đ nh m c riêng đ i v i t ng đi uả ạ ị ứ ượ ị ứ ố ớ ừ ề ki n thi công và yêu c u c a công tác s a ch a áp d ng theo n i dung trongệ ầ ủ ử ữ ụ ộ các ch ng IX, X c a t p đ nh m c này.ươ ủ ậ ị ứ

Đ i v i m t s lo i công tác xây l p khác nh : Đào, đ p đ t, đá, cát;ố ớ ộ ố ạ ắ ư ắ ấ s n xu t, l p d ng các c u ki n bê tông đúc s n, c u ki n g , c u ki n s tả ấ ắ ự ấ ệ ẵ ấ ệ ỗ ấ ệ ắ thép; l p đ t h th ng đi n, n c trong nhà và ph c v sinh ho t .v.v...ắ ặ ệ ố ệ ướ ụ ụ ạ không đ nh m c trong đ nh m c d toán này đ c áp d ng theo đ nh m c dị ứ ị ứ ự ượ ụ ị ứ ự toán xây d ng công trình - Ph n Xây d ng và đ nh m c d toán xây d ngự ầ ự ị ứ ự ự công trình - Ph n L p đ t đ c B Xây d ng công b .ầ ắ ặ ượ ộ ự ố

Đ nh m c c p ph i 1mị ứ ấ ố 3 v a xây, v a bê tông các lo i và c p ph i v tữ ữ ạ ấ ố ậ li u 1 t n bê tông nh a... s d ng cho công tác xây l p s a ch a áp d ng theoệ ấ ự ử ụ ắ ử ữ ụ đ nh m c d toán xây d ng công trình - Ph n Xây d ng đ c B Xây d ngị ứ ự ự ầ ự ượ ộ ự công b .ố

Ngoài ph n thuy t minh và h ng d n áp d ng chung này, trong t ngầ ế ướ ẫ ụ ừ ph n và t ng ch ng c a đ nh m c d toán còn có đi u ki n làm vi c, yêuầ ừ ươ ủ ị ứ ự ề ệ ệ c u k thu t và h ng d n áp d ng c th .ầ ỹ ậ ướ ẫ ụ ụ ể

I- NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Phần I : Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc II- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang