Tài liệu

Công văn số 1778/BXD- VP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 973     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Công văn số 1778/BXD- VP - tài liệu, sách iDoc.Vn
Công văn số 1778/BXD- VP
Công văn số 1778/BXD- VP của Bộ Xây dựng ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Bé x©y dùng

B XÂY D NGỘ Ự C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

S : 1778 /BXD-VPố V/v: Công b Đ nh m cố ị ứ d toán s a ch a côngự ử ữ trình xây d ngự

Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2007ộ

Kính g iử : - Các B , C quan ngang b , C quan thu c Chính phộ ơ ộ ơ ộ ủ - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ngỷ ỉ ố ự ộ ươ - Các T p đoàn kinh t , T ng công ty Nhà n c.ậ ế ổ ướ

- Căn c ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c aứ ị ị ố ủ Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c aủ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ B Xây d ng.ộ ự

- Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c aứ ị ị ố ủ Chính ph v Qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình.ủ ề ả ầ ư ự

B Xây d ng công b Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ngộ ự ố ị ứ ự ử ữ ự kèm theo văn b n này đ các c quan, t ch c, cá nhân có liên quan s d ngả ể ơ ổ ứ ử ụ vào vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình theo h ng d nệ ậ ả ầ ư ự ướ ẫ t i Thông t s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xâyạ ư ố ủ ộ d ng h ng d n vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình.ự ướ ẫ ệ ậ ả ầ ư ự

KT. B TR NGỘ ƯỞ TH TR NGỨ ƯỞ

N i nh n:ơ ậ - Nh trên;ư (Đã ký) - Văn phòng Qu c h i;ố ộ - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i;ộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ - Văn phòng Ch t ch n c;ủ ị ướ - C quan TW c a các đoàn th ;ơ ủ ể - Toà án Nhân dân t i cao;ố - Vi n ki m sát Nhân dân t i caoệ ể ố Đinh Ti n Dũngế - Văn phòng chính ph ;ủ - Các S XD, các S có công trìnhở ở xây d ng chuyên ngành;ự - Các C c, V thu c B XD;ụ ụ ộ ộ - L u VP, V PC, KTTC, Vi n KTXD, H.300ư ụ ệ

THUY T MINH VÀ H NG D N ÁP D NGẾ ƯỚ Ẫ Ụ Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNH XÂYỊ Ứ Ự Ử Ữ

D NGỰ

- Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng là đ nh m c kinh t -ị ứ ự ử ữ ự ị ứ ế k thu t th hi n m c hao phí v v t li u, lao đ ng và máy thi công (đ i v iỹ ậ ể ệ ứ ề ậ ệ ộ ố ớ m t s công tác s d ng máy, thi t b thi công) đ hoàn thành m t đ n vộ ố ử ụ ế ị ể ộ ơ ị kh i l ng công tác xây l p s a ch a, nh : C o b 1mố ượ ắ ử ữ ư ạ ỏ 2 l p s n, vôi cũ; xâyớ ơ 1m3 t ng; gia công l p d ng 100kg c t thép trong bê tông, vá 1mườ ắ ự ố 2 đ ng,ườ thay th 1 thanh ray, 1 cái tà v t .v.v... t khâu chu n b đ n khâu k t thúcế ẹ ừ ẩ ị ế ế công tác xây l p b o đ m đúng yêu c u k thu t và phù h p v i đ c đi m,ắ ả ả ầ ỹ ậ ợ ớ ặ ể tính ch t riêng bi t c a công tác s a ch a.ấ ệ ủ ử ữ

- Công tác s a ch a th ng có kh i l ng xây l p nh , thi công trongử ữ ườ ố ượ ắ ỏ đi u ki n có nhi u khó khăn, ph c t p, xen k nhi u công vi c khác nhau,ề ệ ề ứ ạ ẽ ề ệ m t b ng thi công ch t h p, th ng phân tán, bên c nh công trình đang sặ ằ ậ ẹ ườ ạ ử d ng, v a s a ch a v a s d ng, ph n l n dùng lao đ ng th công, n ngụ ừ ử ữ ừ ử ụ ầ ớ ộ ủ ặ nh c, năng su t th p và s d ng l ng v t li u xây d ng không nhi u. ọ ấ ấ ử ụ ượ ậ ệ ự ề

- Trong quá trình s a ch a không nh ng ph i đ m b o an toàn lao đ ngử ữ ữ ả ả ả ộ cho ng i lao đ ng, còn ph i đ m b o an toàn cho ng i, ph ng ti n quaườ ộ ả ả ả ườ ươ ệ l i và ng i, các trang thi t b đang s d ng trong công trình đó và các côngạ ườ ế ị ử ụ trình k c n có liên quan.ế ậ

I- N I DUNG Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNG TRÌNHỘ Ị Ứ Ự Ử Ữ XÂY D NGỰ

1- M c hao phí v t li u:ứ ậ ệ Là s l ng v t li u chính, v t li u ph , các c u ki n ho c các bố ượ ậ ệ ậ ệ ụ ấ ệ ặ ộ

ph n r i l , v t li u luân chuy n c n cho vi c th c hi n và hoàn thành kh iậ ờ ẻ ậ ệ ể ầ ệ ự ệ ố l ng công tác xây l p s a ch a.ượ ắ ử ữ

S l ng v t li u đã bao g m hao h t khâu thi công, riêng đ i v iố ượ ậ ệ ồ ụ ở ố ớ các lo i cát xây d ng đã k đ n hao h t do đ dôi c a cát.ạ ự ể ế ụ ộ ủ

2- M c hao phí lao đ ng:ứ ộ Là s ngày công lao đ ng c a công nhân tr c ti p th c hi n kh i l ngố ộ ủ ự ế ự ệ ố ượ

công tác xây l p s a ch a và công nhân ph c v s a ch a (k c công nhânắ ử ữ ụ ụ ữ ữ ể ả v n chuy n, b c d v t li u trong ph m vi quy đ nh trong đ nh m c d toánậ ể ố ỡ ậ ệ ạ ị ị ứ ự tính cho t ng lo i công tác xây l p s a ch a). S l ng ngày công đã baoừ ạ ắ ử ữ ố ượ g m c lao đ ng chính, ph k c công tác chu n b , k t thúc, thu d n hi nồ ả ộ ụ ể ả ẩ ị ế ọ ệ tr ng thi công.ườ

3- M c hao phí máy thi công:ứ Là s ca máy thi công tr c ti p ph c v đ hoàn thành công tác xây l p s aố ự ế ụ ụ ể ắ ử

ch a.ữ

II- K T C U T P Đ NH M C D TOÁN S A CH A CÔNGẾ Ấ Ậ Ị Ứ Ự Ử Ữ TRÌNH XÂY D NG.Ự

Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng g m ba ph n v i 14ị ứ ự ử ữ ự ồ ầ ớ ch ng công tác đ c trình bày theo nhóm, lo i công tác xây l p ho c k tươ ượ ạ ắ ặ ế c u c n s a ch a và đ c mã hoá th ng nh t.ấ ầ ử ữ ượ ố ấ

Ph n I : Đ nh m c d toán s a ch a nhà c a, v t ki n trúcầ ị ứ ự ử ữ ử ậ ế Ch ng I :ươ Công tác phá d , tháo d các b ph n k t c u c a côngỡ ỡ ộ ậ ế ấ ủ

trình Ch ng II: ươ Công tác xây đá, g ch ạ Ch ng III: ươ Công tác bê tông đá dăm đ t i chổ ạ ỗ Ch ng IV: ươ Công tác làm mái Ch ng V: ươ Công tác trát, láng Ch ng VI: ươ Công tác p, lát g ch, đáố ạ Ch ng VII: Công tác làm tr n,làm m c trang trí thông d ngươ ầ ộ ụ Ch ng VIII: Công tác quét vôi, n c xi măng, nh a bi tum, b , s n,ươ ướ ự ả ơ

đánh vecni k t c u g và m t s công tác khácế ấ ỗ ộ ố Ch ng IX: ươ Dàn giáo ph c v thi côngụ ụ Ch ng X:ươ Công tác v n chuy n v t li u, ph th iậ ể ậ ệ ế ả Ph n II: Đ nh m c d toán s a ch a c u, đ ng bầ ị ứ ự ử ữ ầ ườ ộ Ch ng XI: ươ Công tác s a ch a c u đ ng bử ữ ầ ườ ộ Ch ng XII:ươ Công tác s a ch a đ ng bử ữ ườ ộ Ph n III: Đ nh m c d toán s a ch a c u, đ ng s tầ ị ứ ự ử ữ ầ ườ ắ Ch ng XIII: S n xu t, l p d ng, tháo d các c u ki n c a d m thépươ ả ấ ắ ự ỡ ấ ệ ủ ầ

c u đ ng s tầ ườ ắ Ch ng XIV: Công tác s a ch a đ ng s tươ ử ữ ườ ắ M i lo i công tác xây l p s a ch a trong đ nh m c đ c trình bày tómỗ ạ ắ ử ữ ị ứ ượ

t t: Thành ph n công vi c, đi u ki n k thu t, đi u ki n thi công, bi n phápắ ầ ệ ề ệ ỹ ậ ề ệ ệ thi công và đ c xác đ nh theo đ n v tính phù h p đ th c hi n công tác s aượ ị ơ ị ợ ể ự ệ ử ch a đó. Các thành ph n hao phí trong đ nh m c d toán đ c xác đ nh theoữ ầ ị ứ ự ượ ị nguyên t c sau:ắ

M c hao phí v t li u chính đ c tính b ng s l ng theo đ n v phùứ ậ ệ ượ ằ ố ượ ơ ị h p v i đ n v tính c a v t li u.ợ ớ ơ ị ủ ậ ệ

M c hao phí v t li u khác đ c tính b ng t l % trên chi phí v t li uứ ậ ệ ượ ằ ỷ ệ ậ ệ chính.

M c hao phí lao đ ng chính và ph đ c tính b ng s ngày công theoứ ộ ụ ượ ằ ố c p b c c a công nhân tr c ti p s a ch a bình quân.ấ ậ ủ ự ế ử ữ

M c hao phí máy thi công chính đ c tính b ng s l ng ca máy sứ ượ ằ ố ượ ử d ng.ụ

M c hao phí máy thi công khác đ c tính b ng t l % trên chi phí sứ ượ ằ ỷ ệ ử d ng máy chínhụ

II- H NG D N S D NG Đ NH M C D TOÁN S A CH AƯỚ Ẫ Ử Ụ Ị Ứ Ự Ử Ữ CÔNG TRÌNH XÂY D NGỰ

- Đ nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng đ c áp d ng đ l pị ứ ự ử ữ ự ượ ụ ể ậ đ n giá xây d ng công trình, làm c s xác đ nh d toán chi phí xây d ng vàơ ự ơ ở ị ự ự qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình. ả ầ ư ự

Công tác gia công, l p d ng, tháo d dàn giáo, v n chuy n v t li u, phắ ự ỡ ậ ể ậ ệ ế th i ngoài ph m vi trong đ nh m c đ c đ nh m c riêng đ i v i t ng đi uả ạ ị ứ ượ ị ứ ố ớ ừ ề ki n thi công và yêu c u c a công tác s a ch a áp d ng theo n i dung trongệ ầ ủ ử ữ ụ ộ các ch ng IX, X c a t p đ nh m c này.ươ ủ ậ ị ứ

Đ i v i m t s lo i công tác xây l p khác nh : Đào, đ p đ t, đá, cát;ố ớ ộ ố ạ ắ ư ắ ấ s n xu t, l p d ng các c u ki n bê tông đúc s n, c u ki n g , c u ki n s tả ấ ắ ự ấ ệ ẵ ấ ệ ỗ ấ ệ ắ thép; l p đ t h th ng đi n, n c trong nhà và ph c v sinh ho t .v.v...ắ ặ ệ ố ệ ướ ụ ụ ạ không đ nh m c trong đ nh m c d toán này đ c áp d ng theo đ nh m c dị ứ ị ứ ự ượ ụ ị ứ ự toán xây d ng công trình - Ph n Xây d ng và đ nh m c d toán xây d ngự ầ ự ị ứ ự ự công trình - Ph n L p đ t đ c B Xây d ng công b .ầ ắ ặ ượ ộ ự ố

Đ nh m c c p ph i 1mị ứ ấ ố 3 v a xây, v a bê tông các lo i và c p ph i v tữ ữ ạ ấ ố ậ li u 1 t n bê tông nh a... s d ng cho công tác xây l p s a ch a áp d ng theoệ ấ ự ử ụ ắ ử ữ ụ đ nh m c d toán xây d ng công trình - Ph n Xây d ng đ c B Xây d ngị ứ ự ự ầ ự ượ ộ ự công b .ố

Ngoài ph n thuy t minh và h ng d n áp d ng chung này, trong t ngầ ế ướ ẫ ụ ừ ph n và t ng ch ng c a đ nh m c d toán còn có đi u ki n làm vi c, yêuầ ừ ươ ủ ị ứ ự ề ệ ệ c u k thu t và h ng d n áp d ng c th .ầ ỹ ậ ướ ẫ ụ ụ ể

I- NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Phần I : Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc II- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
QUY TRÌNH ÉP VÀ NÉN TĨNH CỌC BTCT Lượt tải: 338 Lượt xem: 29002
QUY TRÌNH ĐÓNG CỌC BTCT Lượt tải: 346 Lượt xem: 23470
Có thể bạn quan tâm
Bài tập vật liệu xây dựng Lượt tải: 386 Lượt xem: 17687
LƯU Ý KHI CĂNG KÉO VÀ BƠM VỮA CHO BÓ… Lượt tải: 92 Lượt xem: 13815
Bài giảng môn học kết cấu thép 2 Lượt tải: 28 Lượt xem: 9658