Tài liệu

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1017     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN - tài liệu, sách iDoc.VnCÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN,Sự phát triển của CTXH cá nhân (CTXHCN) CTXHCN là phương pháp can thiệp đầu tiên của ngành được xây dựng một cách khoa học. Phương pháp…
CÔNG TÁC XÃ H I CÁ NHÂN
Trích d ch t : L.S. De GUZMAN, WORKING WITH INDIVIDUALS - The CASE WORK PROCESS
(Làm vi c v i cá nhân - Ti n trình CTXH cá nhân), NASWE, Manila, 1992. Ng i d ch: Nguy n Th ế ườ
Oanh. Tóm l c: tr. 187 - 200.ượ
1. S phát tri n c a CTXH cá nhân (CTXHCN)
CTXHCN là ph ng pháp can thi p u tiên c a ngành c xây d ng m t cách khoa h c. Ph ngươ đầ đượ ươ
pháp này b t u t cu i nh ng n m 1800 v i các t ch c T Thi n (Charity Organizations) M . Các t đầ ă
ch c này tuy n d ng nh ng nhà th m vi ng h u ngh (friendly visitors) giúp ng i nghèo. H t i ă ế để đỡ ườ
th m t ng ng i, tìm hi u c n k nh ng ng i c n s giúp , cho nh ng l i khuyên và giúp tàiă ườ ườ đỡ đỡ
chánh. D ch v ch y u mà h cùng c p là tham v n. ế
Th i gian sau nh ng khám phá c a các nhân viên này cho th y r ng nguyên nhân khó kh n không ch ă
xu t phát t m t khi m khuy t c a nhân cách mà t các i u ki n xã h i trong ó thân ch sinh s ng. H ế ế đ đ
k t lu n r ng môi tr ng có m t nh h ng r t l n i v i cá nhân. T ó các t ch c T Thi n nóiế ườ ư đố đ
trên quy t nh th c hi n c i cách xã h i c i thi n các i u ki n v t ch t và xã h i c a ng i lao ngế đ để đ ườ độ
nghèo. H ã thành công nhi u khía c nh, tuy nhiên m c dù có nh ng c i thi n nhi u gia ình ti p đ đ ế
t c s ng trong nghèo kh và b n cùng. T ó h quy t nh r ng các “n th m vi ng h u ngh ph i đ ế đị ă ế
làm vi c g ân g i h n n a v i t ng cá nhân và gia ình trên c s tr c ti p v i t ng tr ng h p m t. ũ ơ đ ơ ế ư
M t trong các khám phá c a giai o n này là s ph c h i c a thân ch không th th c hi n ch b ng đ
tham v n. S giúp tài chánh c ng c n thi t cho gia ình thân ch trong giai o n thích ng, tái hu n đỡ ũ ế đ đ
luy n và ph c h i. T ó các c s xã h i giúp tài chánh kèm theo tham v n. đ ơ đ
u nh ng n m 1900 Mary Richmond và các nhà tiên phong khác v CTXH cá nhân xây d ng m t cáchĐầ ă
ti p c n khoa h c h n giúp thân ch . Bà hình dung CTXHCN nh m t t ng th g m 3 m t:ế ơ để đỡ ư
nghiên c u xã h i, ch n oán, tr li u. Ngày nay t ng th 3 m t này g m 7 b c: nh n di n v n , thu đ ướ đề
th p d ki n, th m nh ch n oán, k ho ch tr li u, tr li u, l ng giá và ti p t c hay ch m d t. T ó đ đ ế ượ ế đ
CTXHCN ti p t c phát tri n. Nh ng n m u CTXHCN ch u s nh h ng c a m i quan tâm n cácế ă đầ ưở đế
i u ki n kinh t xã h i nh h ng hoàn c nh c a thân ch . K ó d i nh h ng c a nh ng khámđ ế ưở ế đ ướ ả ưở
phá c a Signumd Freud và môn c a ông ta, các NVXH xem xét k càng h n khía c nh tình c m đồ ơ
và tâm lý xã h i trong v n c a các nhân thân ch . Các b nh vi n a khoa b t u tuy n d ng NVXH đề đ ắ đầ để
tìm hi u i u ki n gia ình và sinh s ng c a b nh nhân nh m m c ích ch a tr v y khoa. đ đ đ
Chi n tranh th gi i th nh t c ng nh h ng n CTXH cá nhân. NVXH b t u làm vi c g n g i v iế ế ũ ưở đế đầ ũ
các c u chi n binh và gia ình h . Theo k t qu quan sát và kinh nghi m, h em cách gi i thích v tâm ế đ ế đ
lý và tâm th n h c thay th các lý gi i may tính xã h i h c. H b t u i u ch nh ph ng pháp làm để ế ắ đầ đ ươ
vi c v i nh ng con ng i có nhu c u. M t s nguyên t c h ng d n và ti n v giá tr hình thành ườ ướ đề
trong giai o n này.đ
Th chi n th hai c ng nh h ng n s th c hành CTXHCN. Ng i ta quan sát th y song song v iế ế ũ ưở đế ườ
khó kh n v t ch t, nh ng khó kh n v nhân cách ngày càng gia t ng. T ó NHXH xem xét l i tínhă ă ă đ
ch t các d ch v mà h cung ng cho các cá nhân có v n v nhân cách. Tham v n c t ng c ng đề đượ ă ư
và n i r ng bao g m gia ình c a thân ch . Càng ngày ng i ta c ng nh n th y v nh h ng c a để đ ườ ũ ưở
v n hóa i v i hành vi c a thân ch . Các NVXH trong lãnh v c y t và tâm th n ngày càng c tìmă đố ế đượ
t i.
Ngày nay v i nhi u nh h ng khác nhau xoay quanh cá nhân, tr ng tâm c a s can thi p không ch ưở
còn là cá nhân, mà “cá nhân trong tình hu ng”, ây là s công nh n m i t ng tác gi a cá nhân và môi đ ươ
tr ng...ườ
2. Ph ng pháp CTXHCNươ
CTXH cá nhân là m t ph ng pháp can thi p (c a CTXH) quan tâm n nh ng v n v nhân cách ươ đế đề
m t thân ch c m nghi m. M c ích c a CTXHCN là ph c h i, c ng c và phát tri n s th c hành đ
bình th ng c a ch c n ng xã h i c a cá nhân và gia ình. NVXH th c hi n i u này b ng cách giúpư ă đ đ
ti p c n các tài nguyên c n thi t. V n i tâm, v quan h gi a ng i và ng i, và kinh t xã h i. Ph ngế ế ườ ườ ế ươ
pháp này t p trung vào các m i liên h v tâm lý xã h i, b i c nh xã h i trong ó v n c a cá nhân đ đ
gia ình di n ra và b tác ng.đ độ
Vì s hình thành và phát tri n c a CTXH cá nhân xu t phát cách ây c tr m n m các nhà th c hành ã đ ă ă đ
phát tri n nhi u cách ti p c n khác nhau s d ng ph ng pháp này m t cách hi u qu . Ti n trình hay ế để ươ ế
các b c i không thay i, các khác bi t n m tr ng tâm và các công c tr li u. Các nhà tiên phongướ đ đổ
trong CTXHCN c bi t nh Mary Richmond, Gordon Hamlton và Florence Hollis tri n khai cách ti pđặ ư ế
c n tâm lý xã h i. M i quan tâm chính là th c ti n tâm lý xã h i n i tâm c a con ng i và b i c nh xã h i ườ
trong ó anh ta s ng. Cách ti p c n th hai c g i là “gi i quy t v n ”. Ng i ch tr ng chínhđ ế đượ ế đề ườ ươ
c a cách ti p c n này là Helen Harris Perlman tin r n s lôi cu n thân ch vào ti n trình gi i quy t v n ế ế ế
t nó là m t cách tr li u. Sau ó các NVXH theo ng l i c a Ruth Smalley và Tybel Bloom hìnhđề đ đườ
thành cách ti p c n ch c n ng. ây d ch v c cung c p trên c s ch c n ng c a c quan xã h iế ă đ đượ ơ ă ơ
là ph ng ti n tr li u. Cách ti p c n t p trung vào m t nhi m v do William Reid và Laura Epstein chươ ế
tr ng, t p trung vào v c giúp thân ch t m t m c tiêu c th do anh ta ch n và trong th i gian gi iươ đạ
h n. Th c hi n m c tiêu y chính là tr li u. K ó là “can thi p khi kh ng kho ng do nhi u NVXH s ế đ
d ng khi ngành CTXH m i b t u. Theo Howard J. Parad và sau ó Naomi Golan, ây là tích c c tác đầ đ đ
ng vào ch c n ng ho t ng tâm lý xã h i c a m t cá nhân trong giai o n kh ng kho ng. S l ađộ ă độ đ ạ
ch n ph ng pháp nào tùy thu c s th m nh v tâm sinh lý c a các nhân và gia ình trong tình hu ng ươ đị đ
xã h i.
CTXHCN có 4 thành t : con ng i, v n , c quan và ti n trình. ườ đề ơ ế
3. Con ng i thân chườ
M c ích c a CTXHCN là g ng cá nhân và gia ình ho t ng có hi u qu h n trong các m i quan đ ươ đ độ ơ
h tâm lý xã h i. Vì th NVXH ph i có nh ng hi u bi t c b n v hành vi con ng i. ế ế ơ ườ
Liên hệ quảng cáo

Con ng i là s n ph m c a t nhiên và giáo d ng và luôn luôn trên à thay i. D hi u anh ta vàườ ư đ đổ
nh ng v n c a anh ta NHXH ph i có ki n th c c b n v t ng tác gi a các nh h ng sinh lý, tâm đề ế ơ ươ ưở
lý, v n hóa xã h i trên ho t ng c a cá nhân và nhóm. NVXH c ng ph i bi t m i quan h gi a conă độ ũ ế
ng i và môi tr ng. Các h c thuy t v tâm lý giúp NVXH hi u hành vi quá kh t ng lai c a thânườ ư ế ươ
ch và d báo c nh ng gì s x y ra. Vì chính thân ch là ng i ph i hành ng gi i quy t v n đượ ườ độ để ế
c a mình trong kh n ng c a anh ta, NVXH ph i bi t tìm hi u, thaœo lu n và huy ng ng cđ ă ế độ độ ơ
c a thân ch và kh n ng s n có và còn ti m tàng c a thân ch . N u th m nh úng ng c và n ng ă ế đị đ đ ơ ă
l c c a thân ch NVXH có th ít nhi u xác nh thân ch có th v n d ng hi u qu c a CTXHCN n đị đế
m c nào và h cùng nhau (TC và NVXH) t ra nh ng m c ích th c t t c. đ đ ế đạ đượ
4. V n đề
V n mà TC g p ph i có th thu c lãnh v c tâm lý xã h i, môi tr ng hay s k t h p c hai. Nh ng đề ườ ế
v n này c n tr TC trong th c hi n m c ích và do ó nh h ng tiêu c c n ho t ng tâm lý đề đ đ ư đế độ
xã h i c a anh ta. Nh ng v n có th là nh ng khó kh n v i s ng nh s thi u n, thi u tình đề ă đờ ư ế ă ế
th ng, nhà hay b tr n, gi hay cho i a con ngo i hôn, l i trong tình tr ng th t nghi p hay raươ đ đứ
n c ngoài v.v... Khó kh n c a m t cá nhân có th b t ngu n t s thi u tài nguyên kinh t hay xã h i,ướ ă ế ế
trình h c v n th p, thi u k n ng và kinh nghi m, mâu thu n trong m i quan h , c m xúc tr c m tđộ ế ă ướ
th thách n ng, hay các nhân t tâm lý xã h i liên quan n b nh ho n, khuy t t t, s không th a mãn đế ế
trong các m i quan h , mâu thu n v i c quan, t ch c. Ho c c ng có th là nh ng r i lo n tâm lý, gia ơ ũ
ình không thích nghi hay nhóm tr c tr c.đ
B t c khó kh n nào trong s y c ng có th làm cho cá nhân b tr c tr c trong ch c n ng c a mình. ă ũ ă
5. C quan xã h iơ
C quan là n i cung c p các d ch v và tài nguyên bên ngoài mà cá nhân ho c gia ình không có. iơ ơ đ Đạ
di n c a c quan giúp thân ch là NVXH. NVXH là ng i tr c ti p cung c p d ch v ph c v thân ơ đ ườ ế
ch .
Các c quan c phân lo i nh thu c chính ph hay ngoài chính ph tùy ngu n tài tr . T ch c chínhơ đượ ư
ph c chính quy n tài tr và các t ch c ngoài (phi) chánh ph gây qu t các chi n d ch, hay t đượ ế
nh ng s u tài chánh khác. M t s ít là c quan bán công vì h có nh n m t ph n tài tr t chính đỡ đ ơ
ph m c dù ngu n chính là t bên ngoài.
Các c quan c ng có th c phân lo i theo s ch qu n. C quan ch nh ph c phép ho t ngơ ũ đượ ơ đượ ạ độ
t chính ph , ph n l n trên c s lu t l . C quan t nhân c c p quy n h n t m t nhóm công dân ơ ơ ư đượ
có quan tâm hay m t c ng ng ho c lãnh v c t nhân. đồ ư
C ng có th phân lo i theo ch c n ng. B xã h i là m t c quan a n ng v i nhi u lo i thân ch nhũ ă ơ đ ă ư
tr em và thanh niên, gia ình và ph n thi t thòi, ng i t t nguy n, n n nhân c a thiên tài hay tai h a đ ườ
do con ng i. C ng có c quan v i m t ch c n ng duy nh t, ch nh m vào m t lo i i t ng. Ph nườ ũ ơ ă ạ đố ượ
l n các t ch c phi chính ph thu c lo i này. M t s ch ch m sóc t p trung, s khác ch h tr v giáo ă
d c ho c giúp ào t o k n ng hay lo v tín d ng tr v n c i thi n i s ng. đ ă để đờ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

Sự phát triển của CTXH cá nhân (CTXHCN) CTXHCN là phương pháp can thiệp đầu tiên của ngành được xây dựng một cách khoa học. Phương pháp này bắt đầu từ cuối những năm 1800 với các tổ chức Từ Thiện (Charity Organizations) Mỹ. Các tổ chức này tuyển dụng những nhà thăm viếng hữu nghị (friendly visitors) để giúp đỡ người nghèo. Họ tới thăm từng người, tìm hiểu cặn kẽ những người cần sự giúp đỡ, cho những lời khuyên và giúp đỡ tài chánh. Dịch vụ chủ yếu mà họ cùng cấp là tham vấn.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Xã hội học quản lý Lượt tải: 134 Lượt xem: 11501
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 16 Lượt xem: 11409
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 79 Lượt xem: 10490
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 4 Lượt xem: 9513