Tài liệu

Công Pháp Quốc Tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6161     Tải về: 23     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Công Pháp Quốc Tế - tài liệu, sách iDoc.VnTrong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế, việc xác định quy tắc xử sự nào đó là quy phạm tập quán là rất ph
CÔNG PHÁP QUC T
Ngun b tr ca lut quc tế có chc năng h tr, làm sáng t ni dung ca ngun cơ bn, và mang tính
b sung cho ngun cơ bn. Lut quc tế bao gm các loi ngun b tr như sau:
1. Phán quyết ca Tòa án công lý quc tế ca Liên hp quc.
Trong thc tin gii quyết tranh chp quc tế, vic xác định quy tc x s nào đó là quy phm tp
quán là rt phc tp vì nó không được ghi nhn chính thc trong mt văn kin pháp lý nào. Trong khi đó
các quc gia khi đưa tranh chp ra gii quyết trước Tòa án quc tế thưng ch ra các quy phm pháp lý
ràng buc mình. Để làm được điu này Tòa án quc tế phi da vào nhng căn c sau:
Các phán quyết trước đó ca Tòa
Nhng văn kin quc tế trước đó có các quy định ràng buc các quc gia vi tư cách là quy phm
tp quán .
Thc tin có nhiu quy phm điu ước và quy phm tp quán do Tòa án quc tế vin dn, ch rõ
trong phán quyết ca mình và được coi là cơ s cho vic gii quyết tranh chp các v vic sau này.
Vy theo quy chế ca mình, Tòa án quc tế khi gii quyết tranh chp gia các quc gia có quyn
áp dng các phán quyết trước đó ca Tòa vi tư cách là phương tiên để xác định rõ quy phm lut quc tế
liên quan đến các bên tranh chp, giúp cho vic đưa ra nhng quyết định mi mt cách đúng đắn. Kết
qu xét x trên thc tế hot động ca Tòa án công lý quc tế th hin ti các bn án ngoài chc năng gii
quyết tranh chp mà tòa có thm quyn còn có ý nghĩa tư vn quan trng trong lĩnh vc thc thi lut quc
tế. Nhng phán quyết ca Tòa án có vai trò quan trng trng vic làm sang t ni dung ca mt quy
phm lut quc tế hin hành, to tin đề pháp lý hình thành quy phm quy phm mi ca lut quc tế và
có tác động tích cc đến quan nim, cách ng x ca ch th quan h lut quc tế đồng thi có tác dng
b sung nht định nhng khiếm khuyết ca lut quc tế.
Tuy nhiên vì t bn thân các phán quyết này ca Tòa không sinh ra quy phm pháp lý có giá tr
bt buc các ch th phi tuân theo. Các quyết định này ch là phương tin h tr cn thiết để xác định s
đúng sai ca các quc gia khi áp dng quy phm pháp lut quc tế c th nào đó. Như vy phán quyết
ca Tòa án công lý quc tế Liên hp quc là phương tin để gii thích mt cách chính xác và bo v
đúng đắn ca quy phm Lut quc tế. Đồng thi là phương tin h tr để ch rõ xác định s tn ti thc tế
ca quy phm tp quán quc tế. Vì vy, các phán quyết ca Tòa án công lý quc tế Liên hp quc được
công nhn là ngun h tr để xác định quy phm pháp lut ti Điu 38 Quy chế tòa án quc tế.
2. Hc thuyết v lut quc tế.
Các hc thuyết v lut quc tế là nhng tư tưởng, quan đim ca các hc gi ni tiếng v các vn
đề pháp lý quc tế, hình thành thông qua nhiu hot đng khác nhau như phân tích các quy phm lut
quc tế, trình bày hay đưa ra các quan đim, các lun c v các nhng vn đề ca khoa hc pháp lý
quc tế….Đôi khi trong hc thuyết còn đưa ra nhng lí gii v điu ước quc tế và tp quán quc tế để
làm sang t ni dung ca nó, tr giúp cho vic gii quyết đúng đắn quy phm lut quc tế vào tng trường
hp.
Nhng hot động này có nh hưởng tích cc dến quá trình phát trin ca lut quc tế và quá trình
nhn thc con người v khoa hc lut quc tế . Tuy nhiên các hc thuyết v lut quc tế không phi là
ngun cơ bn ca lut quc tế mà là ngun b tr ca lut quc tế bi các lí do như sau:
Th nht, Các hc thuyết ca lut quôc tế không phi là văn bn pháp lý có tính ràng buc các
quc gia, không th hin ý chí ca các quc gia nâng lên thành lut;
Th hai, t bn than hc thuyết không sinh ra quy phm pháp lý quc tế, không làm phát sinh
quyn và nghĩa v ràng buc các quc gia;
Th ba là các hc thuyết không có s công nhn hay không công nhn chính thc t phía các
quc gia và không được áp dng thường xuyên trong quan h quc tế.
Chình vì nhng lí do đó mà hc thuyết v lut quc tế không được công nhn là ngun cơ bn
ca lut quc tế. Như vy trong chng mc nht định các hc thuyết v lut quc tế đã có giá tr h tr
cho vic xây dng và thc hin lut quc tế được thun li vì thế ti Điu 38 Quy chế tòa án quc tế công
nhn “các hc thuyết ca các chuyên gia có uy tín nht v pháp lut quc tế ca các nước khác nhau
được coi là ngun h tr để xác định các quy phm pháp lut”.
3. Các quy tc pháp lut chung.
Mc dù hin nay có nhiu cách gii thích khác nhau v xut x ca loi nguyên tc này tuy nhiên
xu hướng quan nim đó là nhng nguyên tc áp dng cho c lut quc tế và lut quc gia vn khá ph
biến. Theo quan đim này lut quc tế và lut quc gia là hai h thng pháp lut khác nhau nên nguyên
tc pháp lut chung phi là nguyên tc áp dng chung cho c hai h thng. Các nguyên tc này không
phi là quy phm pháp lut vì không có quy phm pháp lut chung cho c lut quc tế và lut quc gia.
Vì thế các quy tc pháp lut chung thường được áp dng đ gii thích, làm sáng t ni dung ca quy
phm lut quc tế. Là công c cho vic xích li gn nhau gia quy phm lut quc tế là lut quc gia to
nên h thng pháp lut phù hp vi xu thế phát trin ca thi đại.
Công Pháp Quốc Tế
Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế, việc xác định quy tắc xử sự nào đó là quy phạm tập quán là rất phức tạp vì nó không được ghi nhận chính thức trong một văn kiện pháp lý nào. Trong khi đó các quốc gia khi đưa tranh chấp ra giải quyết trước Tòa án quốc tế thường chỉ ra các quy phạm pháp lý ràng buộc mình. Để làm được điều này Tòa án quốc tế phải dựa vào những căn cứ sau: Các phán quyết trước đó của Tòa Những văn kiện quốc tế trước đó có các quy định ràng buộc các quốc gia với tư cách là quy phạm tập quán . Thực tiễn có nhiều quy phạm điều ước và quy phạm tập quán do Tòa án quốc tế viện dẫn, chỉ rõ trong phán quyết của mình và được coi là cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp ở các vụ việc sau này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6161     Tải về: 23     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình Pháp Luật Đại Cương Lượt tải: 237 Lượt xem: 28851
Câu hỏi Đáp án Luật Hành Chính Lượt tải: 103 Lượt xem: 17478
So sánh hệ thống tòa án ở Anh và Việt… Lượt tải: 178 Lượt xem: 13853
Ôn tập luật dân sự Lượt tải: 175 Lượt xem: 13618
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 102 Lượt xem: 9526
Có thể bạn quan tâm
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 102 Lượt xem: 9526
BÀI TẬP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Lượt tải: 43 Lượt xem: 9009
Công Pháp Quốc Tế Lượt tải: 23 Lượt xem: 6161