Tài liệu

con lắc đơn khi có thêm một lực không đổi tác dụng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 698     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu con lắc đơn khi có thêm một lực không đổi tác dụng - tài liệu, sách iDoc.VnMột con lắc đơn có chiều dài l = 1m treo vào một điểm O cố định. Biết rằng trong quá trình con lắc dao động với biê
ThÇy: Ngun H÷unh Mobile:
0983 210274
con l¾c ®¬n khi cã tm mét lùc kh«ng ®æi t¸c dông
C59 (HVKTQS 98):
t con l¾c ®¬n cã chiÒu i l = 1m treo vµo mét ®iÓm O cè ®Þnh. BiÕt r»ng
trong qu¸ tr×nh con l¾c dao ®éngi biªn ®é nhá, t nÆng m cña con l¾c cßn chÞu
t¸c dông cña mét lùc F kh«ng ®æi cã ph¬ng lu«n p víi vÐc t¬ träng lùc mét gãc α =
90
0
cã ®én F =P.
1. X¸c ®Þnh ph¬ng cña d©y treo con l¾c ë trÝ c©n b»ng chu kú d® nhá cña
nã.
2. Ngêi ta ®Æt thªm vµo kh«ng gian xung quanh nã mét ®iÖn trêng E cã híng
ngîc i híng cña vÐc träng lùc P vµ ®é lín E = 0,73. 10
3
V/m. t nÆng
m =100g ®îc ch ®n ®Õn ®iÖn ch q = -10
-3
C. c ®Þnh trÝ c©n b»ng
i a con l¾c vµ tÝnh chu dao ®éng n cña nã. Cho g = 10m/s
2
t cña vÐc t¬ E kh«ng ¶nh hëng ®Õn vÐc t¬ F.
C60 H Vinh 01):
t con l¾c ®¬n chu kú dao ®éng T = 2s. Qu¶ cÇu cña con l¾c cã kÝch thíc
n vµ ki lîng m = 0,1kg ®îc tÝch ®iÖn d¬ng q = 1,2.10
-6
C. Ngêi ta treo con l¾c
trong mét ®iÖn trêng ®Òu cêng ®é E = 10
5
V/m vµ cã ph¬ng n»m ngang so i
t ®Êt. Cho g = 10m/s
2
π
2
= 10. qua mäi ma s¸t.
1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c©n b»nga con l¾c.
2. m chu cña con l¾c trong ®iÖn tr êng ®Òu.
3. Gi sö con l¾c ®ang ®øng yªn t¹i trÝ c©n b»ng, ngêi ta ®ét ngét ®æi chiÒu
®iÖn trêng theo híng ngîc l¹i vµ gi÷ nguyªn cêng ®é. y m« t chuyÓn ®éng
cña conc khi ®ã tÝnh n tèc c ®¹i cña qu¶ cÇu.
C61 H n Th¬ 2K):
1. Hai con l¾c ®¬n cã cïng chiÒu dµi d©y treo, cïng khèi lîng t nÆng m =
10g. Con l¾c tnhÊt mang ®n ch q, con l¾c thai kh«ng tÝch ®iÖn. §Æt c
hai con l¾c vµo ®iÖn tr êng ®Òu, th¼ng ®øng híng xuèng, cêng ®é E = 11. 10
-4
V/m.
Trong cïng mét kho¶ng ti gian, u con l¾c thø nt thùc hn 6 dao ®éng th×
con l¾c thai thùc hn 5 dao ®éng. nh q? Cho g = 10m/s
2
. qua søc c¶n cña
kh«ng k.
2. Hai con l¾c trªn dao ®éng trong hai mÆt ph¼ng song song.t con l¾c dao
®éng trong ch©n kh«ng, con l¾c kia dao ®éng trong kh«ng khÝ. Chóng cïngt
®Çu dao ®éng tõ trÝ c©n b»ng vµ cïng chiÒu. Chøng minh r»ng chu kútrïng
1
ThÇy: Ngun H÷unh Mobile:
0983 210274
phïng” tû ngchi ε = D
0
/D víi D
0
ki lîng riªng chÊt khÝ, D lµ khèi lîng
riªnga qu¶ cÇu con l¾c. (ε << 1).
C62 H An Giang 2K):
t con l¾c ®¬n dao ®éng víi chu T
0
.
1. §Æt con l¾c vµo trong ®iÖn tr êng ®Òu cã vÐc cêng ®é ®iÖn tr êng E híng
th¼ng ®øng xuèng i. Khi truyÒn cho qu¶ cÇu con l¾c ®iÖn ch q
1
th×
dao ®éng i chu kú T
1
= 5T
0
; khi truyÒn ®iÖn tÝch q
2
th× dao ®éng ni
chu kú T
2
=5T
0
/7.c ®Þnh tû sè q
2
/q
1
.
2. §Æt ®iÖn trêng E n»m ngang. BiÕt qu¶ c©ud cã khèi lîng m = 1g tÝch ®iÖn q
= 5,66.10
-7
C. D©y treo i 1,4m. Khi con l¾c n b»ng d©y treo t¹o i ph¬ng
th¼ng ®øng mét gãc α = 30
0
.
a.X¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn tr êng E lùc c¨ng d©y τ.
b. c ®Þnh chu dao ®éng n cña con l¾c vµ ®é biÕn thiªn chu kú
cña so i khi kh«ng cã ®iÖn tr êng.
C63 (Bé ®Ò):
t con l¾c ®¬n gåmt qu cÇu nhá, ki lîng m=10g ®îc treo b»ng mét sîi
d©y i l = 1m i n¬i cã g = 10m/s
2
. LÊy π
2
=10.
1. TÝnh chu kú dao ®éng T cña con l¾c.
2. TÝch ®iÖn cho qu cÇu mét ®iÖn tÝch q = 10
-5
C i cho dao ®éng trong
mét ®iÖn tr êng ®Òu ph¬ng th¼ng ®øng t thÊy chu kú dao ®éng cña con
l¾c lµ T = 2T
0
/3. X¸c ®Þnh chiÒu ®é lína cêng ®é ®iÖn tr êng E.
C64 HTM 2K):
t con l¾c ®¬n gåm t qu¶ cÇu cã khèi lîng 60g treo vµo mét i d©y i
1m, ëi gia tèc träng tr êng g = 9,86m/s
2
. Bá qua mäi ma s¸t.
1.Gãc lÖchc ®¹ia con l¾c soi ph¬ng tng ®øng lµ α
m
= 30
0
.
a. Tnh lËp c«ng thøc tÝnhn tèc cña qu¶ cÇu lùc c¨ng d©y treo.
b. TÝnhn tècn nhÊta qu¶ cÇu lùc c¨ng n nhÊt cña d©y treo.
2.Treo con l¾c trªn vµo trÇn mét thang y, kÐo thang m¸y n nhanhn ®Òu i
gia tèc a, ngêi ta ty chu kú cña con l¾c gim 3% so i chu kú cña c thang
y ®øng yªn. yc ®Þnh gia tèc a.
C65 ():
2
ThÇy: Ngun H÷unh Mobile:
0983 210274
t con l¾c treo trongt thangy, khi thang m¸y ®øngn t chu kú dao
®éng n lµ T
0
=2s.y g = 10m/s
2
.
1. m chu dao ®éng cña con l¾c trong tr êng p thangy ®i lªn:
a. Nhanh dÇn ®Òu i gia tèc a = 0,1m/s
2
.
b. ChËm dÇn ®Òu víi gia tèc a = 0,1m/s
2
.
2. Hái nh c©u 1 trong trêng hîp thang m¸y ®i xuèng.
3. §Ó chua con l¾c gim 1% soi chuc thang m¸y ®øng yªn th× thang
y ph¶i chuyÓn ®éng víi gia tèc bao nhu? X¸c ®Þnh tÝnh chÊt chuyÓn
®éng cña thang m¸y lóc nµy.
C66 (C§SP c Giang 2K):
t con l¾c ®¬n dao ®éng i chu kú T
0
trong ch©n kh«ng vµ chu kú T trong
mét chÊt k. Bt r»ng T kh¸c T
0
chØ do søc ®Èy Acsimet.
a. Chøng minh r»ng: T/T
0
ε
+1
trong ®ã ε = D
0
/D i D
0
lµ ki lîng riªng chÊt
khÝ, D lµ ki lîng riªng cña qu¶ cÇu con l¾c.
b. TÝnh chu kú a con l¾c trong kh«ng k. Bt r»ng T
0
= 2s; D
0
=1,300kg/m
3
vµ D = 8450kg/m
3
.
C67 (Bé §Ò)
t con l¾c ®¬n gåm mét t nÆng ki lîng m =0,13kg treo vµo mét sîi d©y
rÊt i, dao ®éng trong ch©n kh«ng víi chu kú T = 2s,. nh chu kú dao ®éng cña
con l¾c trong kh«ng k. BiÕt khèi lîng riªng cña kh«ng khÝ lµ D = 1,3kg/m
3
, vµt
nÆng cã d¹ng nh hép ®øng kÝch thíc ba c¹nh lµ 2cm, 4cm 2,5cm. qua søc
c¶n cña kh«ng k.
3
con lắc đơn khi có thêm một lực không đổi tác dụng
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m treo vào một điểm O cố định. Biết rằng trong quá trình con lắc dao động với biên độ nhỏ, vật nặng m của con lắc còn chịu tác dụng của một lực F không đổi có phương luôn hợp với véc tơ trọng lực một góc a = 900 và có độ lớn F =P.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm