Tài liệu

Cơ Cấu Tổ Chức Tại Ngân Hàng EXIMBANK

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2634     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Cơ Cấu Tổ Chức Tại Ngân Hàng EXIMBANK - tài liệu, sách iDoc.VnGiới thiệu các bộ phận:Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của ngân hàng bao gồm tất cả c
CQ 46/15.03
I T P NHÓM
Ch đ :
C C u T Ch c T i Ngân Hàngơ
EXIMBANK
Gi ng Viên:
H tên thành viên:
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
1
CQ 46/15.03
Gi i thi u ngân hàng:
Tên ti ng Vi t: Ngân hàng th ng m i c ph n xu t nh pế ươ
kh u Vi t Nam.
Tên ti ng Anh:Vietnam export import commercial joint stockế
bank
V n đi u l : 8.800.080.000.000 VND
Tr s chính: 07 Th H ng G m, qu n 1, thành ph H
Chí Minh
Webside: www.eximbank.com.vn
Gi y ch ng nh n đăng kinh doanh đăng thu ế
s 0301179079 do s k ho ch đ u t thành ph H Chí ế ư
Minh c p, đăng l n đ u ny 23/7/1992, đăng ký thay đ i
l n th 15 ngày 10/8/2009.
Ngành ngh kinh doanh: huy đ ng v n, ti p nh n v n, ế
cho vay, hùn v n liên doanh, làm d ch v thanh toán, kinh
doanh ngo i t vàng b c, thanh toán qu c t , huy đ ng v n ế
n c ngoài c d ch v ngân hàng khác trong quan h v iướ
n c ngoài, ho t d ng bao thanh toán, đ i lý b o hi m…ướ
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
2
CQ 46/15.03
hình t ch c c a ngân ng TMCP xu t nh p kh u Vi t
Nam
Đ i H i Đ ng C Đông
Ban ki m soát
H i Đ ng Qu n Tr
Các h i đ ng/ y ban Văn phòngHĐQT
T ng giám đ c
Các h i đ ng/ y
ban
phòng ban trung tâm
Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i Kh i
Kh i
KH DN KHCN Ngân qu PTKD CNTT Ngu n nhân l c ho t đ ng văn
phòng
ĐTTC
P.Tín d ng P.Tín d ng P.Kinh doanh P.Quan h TTQL d li u P.Qu n P.Pháp ch ế
P.HC
DN nhân ti n t qu c t HTCS, b/m t nhân s tuân th ế
qu n tr
P.Khác hàng P.Khách hàng P.Nn qu P.Nghiên c u TT pt tri n P.Pt tri n P.X lý P.Qu n
Doanh nghi p cá nhân phát tri n b o trì SP ngu n NL N xây
d ng
CNTT
HVTC- Đông Ng c-T Liêm- Hà N i
3
Cơ Cấu Tổ Chức Tại Ngân Hàng EXIMBANK
Giới thiệu các bộ phận:Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của ngân hàng bao gồm tất cả các các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông.Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị ngân hàng, có toàn quyền nhân danh ngân hàng để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.Ban kiểm soát: do đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của ngân hàng.Tổng giám đốc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2634     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm