Tài liệu

Chuyên đề về tìm thành phần chưa biết của phép tính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 413     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Chuyên đề về tìm thành phần chưa biết của phép tính - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề về tìm thành phần chưa biết của phép tính,CHuyên đề 2Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thứcBài 1: Tính giá trị biểu thức: 234576 + 578957…
CHuyªn ®Ò 2
Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu
thøc
Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968
324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 -
72438)
b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302
c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 +
45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148
115938 : 57 - 57
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79
7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43
67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204
13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14
Bµi 5*: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57
)
100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )
( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15
Bµi 5*: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x
34 )
Bµi 6: Cho biÓu thøc P = m + 527 x n
a. TÝnh P khi m = 473, n = 138.
Bµi 7: Cho biÓu thøc P = 4752 : ( x - 28 )
a. TÝnh P khi x = 52.
b. T×m x ®Ó P = 48.
Bµi 8*: Cho biÓu thøc P = 1496 : ( 213 - x ) + 237
a. TÝnh P khi x = 145.
b. T×m x ®Ó P = 373.
- Cho biÓu thøc B = 97 x ( x + 396 ) + 206
a. TÝnh B khi x = 57.
b. T×m x ®Ó B = 40849.
Bµi 9*: H·y so s¸nh A vµ B biÕt :
a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199c
b. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15c
c. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3
Bµi 10*: ViÕt mçi biÓu thøc sau thµnh tÝch c¸c thõa sè:
a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yy
c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424
Bµi 11*: Cho biÓu thøc: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. H·y ®Æt dÊu ngoÆc vµo vÞ trÝ thÝch
hîp ®Ó biÓu thøc A cã gi¸ trÞ lµ: (chó ý tr×nh bµy c¸c bíc thùc hiÖn).
a, 47 b, Sè bÐ nhÊt cã thÓ. c, Sè lín nhÊt cã thÓ.
Bµi 12* : Cho d·y sè : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . H·y ®iÒn thªm c¸c dÊu phÐp tÝnh vµ dÊu
ngoÆc vµo d·y sè ®Ó cã kÕt qu¶ lµ :
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Chuyên đề về tìm thành phần chưa biết của phép tính

CHuyên đề 2Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thứcBài 1: Tính giá trị biểu thức: 234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968 324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796 Bài 2: Tính giá trị biểu thức:a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302 c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020 Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79 7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43 67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204 13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14Bài 5*: Tính giá trị biểu thức: 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 ) 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 ) ( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15Bài 5*: Tính giá trị biểu thức: 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98 ( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 ) Bài 6: Cho biểu thức P = m + 527 x n a. Tính P khi m = 473, n = 138.Bài 7: Cho biểu thức P = 4752 : ( x - 28 ) a. Tính P khi x = 52.b. Tìm x để P = 48.Bài 8*: Cho biểu thức P = 1496 : ( 213 - x ) + 237a. Tính P khi x = 145.b. Tìm x để P = 373. - Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206a. Tính B khi x = 57.b. Tìm x để B = 40849.Bài 9*: Hãy so sánh A và B biết :a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199cb. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15cc. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3Bài 10*: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yyc. 1212 + 2121 + 4242 + 2424Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có giá trị là: (chú ý trình bày các bước thực hiện).a, 47 b, Số bé nhất có thể. c, Số lớn nhất có thể.Bài 12* : Cho dãy số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . Hãy điền thêm các dấu phép tính và dấu ngoặc vào dãy số để có kết quả là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 413     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160619
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 254 Lượt xem: 112187
Có thể bạn quan tâm