Thành viên dinhphung1201

Chuyên đề về tìm thành phần chưa biết của phép tính

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên dinhphung1201

Chuyên đề về tìm thành phần chưa biết của phép tính

- 12 tháng trước
580
Báo lỗi

CHuyên đề 2Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thứcBài 1: Tính giá trị biểu thức: 234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968 324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796 Bài 2: Tính giá trị biểu thức:a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302 c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020 Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79 7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43 67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204 13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14Bài 5*: Tính giá trị biểu thức: 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 ) 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 ) ( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15Bài 5*: Tính giá trị biểu thức: 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98 ( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 ) Bài 6: Cho biểu thức P = m + 527 x n a. Tính P khi m = 473, n = 138.Bài 7: Cho biểu thức P = 4752 : ( x - 28 ) a. Tính P khi x = 52.b. Tìm x để P = 48.Bài 8*: Cho biểu thức P = 1496 : ( 213 - x ) + 237a. Tính P khi x = 145.b. Tìm x để P = 373. - Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206a. Tính B khi x = 57.b. Tìm x để B = 40849.Bài 9*: Hãy so sánh A và B biết :a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199cb. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15cc. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3Bài 10*: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yyc. 1212 + 2121 + 4242 + 2424Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có giá trị là: (chú ý trình bày các bước thực hiện).a, 47 b, Số bé nhất có thể. c, Số lớn nhất có thể.Bài 12* : Cho dãy số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . Hãy điền thêm các dấu phép tính và dấu ngoặc vào dãy số để có kết quả là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Nội dung

CHuyªn ®Ò 2

Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796

Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)

b. ( 47028 + 36720) + 43256 ( 35290 + 47658) - 57302

c. ( 72058 - 45359) + 26705 ( 60320 - 32578) - 17020

Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57

Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873

Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14

Bµi 5*: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 )

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )

( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bµi 5*: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bµi 6: Cho biÓu thøc P = m + 527 x n

a. TÝnh P khi m = 473, n = 138.

Bµi 7: Cho biÓu thøc P = 4752 : ( x - 28 )

a. TÝnh P khi x = 52.

b. T×m x ®Ó P = 48.

Bµi 8*: Cho biÓu thøc P = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. TÝnh P khi x = 145.

b. T×m x ®Ó P = 373.

- Cho biÓu thøc B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. TÝnh B khi x = 57.

b. T×m x ®Ó B = 40849.

Bµi 9*: H·y so s¸nh A vµ B biÕt :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3

Bµi 10*: ViÕt mçi biÓu thøc sau thµnh tÝch c¸c thõa sè:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bµi 11*: Cho biÓu thøc: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. H·y ®Æt dÊu ngoÆc vµo vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó biÓu thøc A cã gi¸ trÞ lµ: (chó ý tr×nh bµy c¸c b­íc thùc hiÖn).

a, 47 b, Sè bÐ nhÊt cã thÓ. c, Sè lín nhÊt cã thÓ.

Bµi 12* : Cho d·y sè : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . H·y ®iÒn thªm c¸c dÊu phÐp tÝnh vµ dÊu ngoÆc vµo d·y sè ®Ó cã kÕt qu¶ lµ :

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang