Tài liệu

Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12119     Tải về: 223     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 72
Tài liệu Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa hướng dẫn học sinh làm các bài tập hóa học dạng hữu cơ, nâng cao kiến th
Chuyên ñề Hoá Hữu cơ - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng
http://maichoi.vuicaida.com
LỜI MỞ ðẦU
Phương pháp trắc nghiệm khách quan là một hình thức kiểm tra ñã ñược sử dụng rộng rãi ở nhiều
nước trên thế giới. ðây một phương pháp ño lường kiến thức toàn diện. Với hệ thống câu hỏi với
nhiều lựa chọn, phương pháp y ñã loại bỏ ñược tình trạng học tủ, học lệch, quay cóp sử dụng tài liệu
trong lúc thi cử, tránh ñược tiêu cực trong việc coi thi, chấm thi.
Tuy nhiên, ñại ña số học sinh chúng ta vẫn chưa quen với cách làm bài thi trắc nghiệm, vẫn chưa
có cách giải nhanh gọn một bài toán hoá học trong khi thời gian làm một bài thi quá ngắn.
ðể giúp các bạn nắm vững phương pháp giải toán, cho phép giải nhanh chóng các bài toán phức
tạp, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn " Một số phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học hữu
" mà chúng tôi trích luỹ ñược trong quá trình học.
BAN BIÊN TẬP - 11 H
Chuyên ñề Hoá Hữu cơ - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng
http://maichoi.vuicaida.com
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
Phương pháp 1: ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Nguyên tắc : Sử dụng ñịnh luật bảo toàn vật chất ñể tính khối lượng các chất.
I/ Phương pháp bảo toàn khối lượng
1. Cơ sở :
ðịnh luật bảo toàn khối lượng
Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng các khối lượng
các chất tạo thành.
Phản ứng hoá học : A + B C + D
m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
2. Phạm vi áp dụng :
Áp dụng cho tất ccác trường hợp cần tính khối lượng của một chất thể
biết hoặc biết ñược khối lượng các chất còn lại.
3. Ví dụ minh hoạ :
VD
1
: Cho 2,83 g hỗn hợp 2 rượu 2 chức tác dụng vừa ñủ với Na thì thoát ra 0,896 lit H
2
(ñktc) và m g
muối khan. Giá trị m (g) là :
A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59
Giải
:
+) Cách giải thông thường :
Gọi CT của rượu thứ nhất là : R(OH)
2
( a mol )
rượu thứ hai là : R'(OH)
2
( b mol )
PTPƯ : R(OH)
2
+ 2Na R(ONa)
2
+ H
2
(mol) a a a
R'(OH)
2
+ 2Na R'(ONa)
2
+ H
2
(mol) b b b
Theo giả thiết ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83
và a + b = 0,04
Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47
Khối lượng muối tạo thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B)
= 4,59 (g)
+) Cách giải nhanh :
Gọi CT chung của 2 rượu là : R(OH)
2
R(OH)
2
+ 2 Na
R(ONa)
2
+H
2
0,08 0,04
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có :
m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g)
VD
2
: Cho 4,2 g hỗn hợp gồm CH
3
OH, C
6
H
5
OH CH
3
COOH tác dụng với Na vừa ñủ thấy thoát ra
0,672 lit H
2
(ñktc) và 1 dung dịch X. Cô cạn dung dịch X ta thu ñược chất rắn Y. Khối lượng (g) Y là :
A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05
Giải
: Do cả 3 chất trên ñều chưa 1 nguyên tử H linh ñộng nên :
nNa= 2nH
2
= 2.
4,22
672,0
=0,06 mol
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có :
m
Y
= 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g)
Chuyên ñề Hoá Hữu cơ - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng
http://maichoi.vuicaida.com
II/ Phương pháp bảo toàn nguyên tố
1.Cơ sở : ðịnh luật bảo toàn nguyên tố
Tổng khối lượng của một nguyên tố trước phản ng bằng tổng khối lượng của nguyên tố ñó
sau phản ứng.
2. Phạm vi ứng dụng:
thể áp dụng trong nhiều trường hợp, nhưng thường dùng nhất trong các i
toán ñốt cháy.
3. Ví dụ minh hoạ :
VD
1
: ðốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp các hiñrocacbon : C
3
H
4
, C
2
H
6
, C
4
H
8
thì thu ñược 12,98g CO
2
và 5,76g H
2
O. Vậy m (g) có giá trị :
A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñịnh
Giải
:
+) Cách giải thông thường :
C
2
H
6
+ 7/2 O
2
2CO
2
+ 3H
2
O
(mol) x 3,5x 2x 3x
C
3
H
4
+ 4O
2
3CO
2
+ 2H
2
O
(mol) y 4y 3y 2y
C
4
H
8
+ 6O
2
4CO
2
+ 4H
2
O
(mol) z 6z 4z 4z
Theo PTPƯ và ñề bài ta có hệ:
2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,295
3x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,32
30x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76
Giải hệ phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03
Khối lượng hỗn hợp là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g)
+) Cách giải nhanh : Áp dụng ñịnh luật bảo toàn nguyên tố :
m
Y
= m
C
+ m
H
=
18
76,5
.2 +
44
98,12
.12 =4,18g
VD
2
: Tách nước hoàn toàn thỗn hợp Y gồm rượu A, B ta ñược hỗn hợp X gồm các olefin. Nếu ñốt
cháy hoàn toàn Y thì thu ñược 0,66g CO
2
. Khi ñốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng CO
2
H
2
O
(g) là :
A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93
Giải
: Y tách nước tạo thành X :
nC(X) =nC(Y)
nCO
2
(X)=nCO
2
(Y)=0,66/44 =0,015 mol
Mà khi ñốt cháy X thì nCO
2
= nH
2
O = 0,015 (mol)
Tổng khối lượng CO
2
và H
2
O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g)
Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa
Chuyên đề hóa hữu cơ - lớp 11 chuyên hóa hướng dẫn học sinh làm các bài tập hóa học dạng hữu cơ, nâng cao kiến thức, đồng thời cũng là tài liệu bổ ích cho học sinh trong các kì thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12119     Tải về: 223     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm