Tài liệu

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16358     Tải về: 197     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học) - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)I/- Lý thuyết :1/- Chuyển động đều và đứng yên :- Chuyển
Chuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bi
ii
i d
d d
dưng h
ng hng h
ng hc sinh gi
c sinh gic sinh gi
c sinh gii
ii
i
-
--
- Gv Nguy
Gv Nguy Gv Nguy
Gv Nguyn
nn
n Giang Nam
Giang Nam Giang Nam
Giang Nam
1
1
CHUYN ÑEÀ BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI
PHAÀN I : HOÏC
CHUÛ ÑEÀ 1
CHUYN ÑOÄNG THAÚNG ÑEÀU-VAÄN TOÁC
I/- Lyù thuyeát :
1/- Chuyeån ñoäng ñeàu v ñöùng yeân :
- Chuyeån ñoäng cô hoïc laø söï thay ñoåi vò tca mt vaät so vôùi vaät khaùc ñöôïc choïn lm moác.
- Nu moät vaät khoâng thay ñoåi vò t ca noù so vôùi vaät khaùc thì goïi l ñöùng yeân so vôùi vaät aáy.
- Chuyeån ñoäng vaø ñöùng yn c tính töông ñoái. (Tuyø thuoäc vaøo vaät choïn laøm moác)
2/- Chuyeån ñoäng thng ñu :
- Chuyeån ñoäng thaûng ñeàu laø chuyeån ñoäng cuûa moät vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng baèng
nhau trong nhöõng khoûng tøi gian baèng nhau baát kyø.
- Vt chuyeån ñoäng ñeàu trn ñöôøng thaúng goïi laø chuyeån ñng thaúng ñeàu.
3/- Vn toác cuûa chuyeån ñoäng :
- Laø ñaïi löôïng cho bieát möùc ñoä nhanh hay chaäm cuûa chuyn ñoäng ñoù
- Trong chuyeån ñng thaúng ñeàu vaän toác luoân coù giaù trò khoâng ñoåi (
V
= conts )
- Vn toác cng c tính töông ñi. Bôûi vì : Cuøng moät vaät coù theå chuyeån ñoäng nhanh ñiùi
vaät naøy nhöng c theå chuyeån ñoäng chaäm ñoáiùi vaät khaùc ( caàn noùi roõ vaät laøm mc )
V =
t
S
Trong ñoù : V l vaän toác. Ñôn vò : m/s hoaëc km/h
S laø quaõng ñöôøng. Ñôn vò : m hoaëc km
t l thôøi gian. Ñôn vò : s ( giaây ), h ( giôø )
II/- Phöông php giaûi :
1/- Baøi toaùn so saùnh chuyeån ñoäng nhanh hay chm:
a/- Vaät A chuyeån ñoäng, vaät B cuõng chuyeån ñoäng, Vaät C lm moác ( tôøng laø maët ñöôøng )
- Caên cöù vaøo vaän toác : Nu vaät naøo c vaän toác lôùn hôn thì chuyeån ñoäng nhanh hôn. Vt naøo
c vaän toác nhoû hôn t chuyn ñoäng chaäm hôn.
Ví duï : V
1
= 3km/h vaø V
2
= 5km/h Ψ V
1
< V
2
- Nu ñeà hoûi vaän tc lôùn gaáp maáy laàn t ta lp tæ s giöõa 2 vaän toác.
b/- Vaät A chuyeån ñng, vaät B cuõng chuyeån ñoäng. Tìm vaän toác cuûa vaät A so vôùi vaät B ( vaän toác
töông ñoái ) - ( baøi toaùn khoâng gaëp nhau khoâng gaëp nhau ).
+ Khi 2 vt chuyeån ñoäng cuøng chieàu :
v
= v
a
- v
b
(v
a
> v
b
)
Vt A laïi gaàn vaät B
v
= v
b
- v
a
(v
a
< v
b
)
Vt B ñi xa hôn vaät A
+ Khi hai vt ngöôïc chieàu : Nu 2 vaät ñi ngöôïc chieàu thì ta coäng vaän toác ca chuùng li vôùi
nhau (
v
= v
a
+ v
b
)
2/- Tính vaän toác, thôøi gian, quaõng ñöôøng :
V =
t
S
S = V. t
t =
v
S
Nu coù 2 vaät chuyeån ñoäng thì :
V
1
= S
1
/ t
1
S
1
= V
1
. t
1
t
1
= S
1
/ V
1
V
2
= S
2
/ t
2
S
2
= V
2
. t
2
t
2
= S
2
/ V
2
Chuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bi
ii
i d
d d
dưng h
ng hng h
ng hc sinh gi
c sinh gic sinh gi
c sinh gii
ii
i
-
--
- Gv Nguy
Gv Nguy Gv Nguy
Gv Nguyn
nn
n Giang Nam
Giang Nam Giang Nam
Giang Nam
2
2
3/- Baøi toaùn hai vaät chuyeån ñng gaëp nhau :
a/- Neáu 2 vaät chuyn ñoäng ngöôïc chieàu : Khi gaëp nhau, tng quaõng ñöôøng caùc ñaõ ñi baèng
khoaûng caùch ban ñaàu cuûa 2 vaät .
A S B
S
1
Xe A G Xe B
/////////////////////////////////////////////////////////
S
2
Ta c : S
1
laø quaõng ñöôøng vaät A ñaõ tôùi G
S
2
laø quaõng ñöôøng vaät A ñaõ tôùi G
AB laø tng quang ñöôøng 2 vaät ñaõ ñi. Gi chung laø S = S
1
+ S
2
Chuù yù : Neáu 2 vaät xuaát phaùt cuøng luùc thì thôøi gian chuyeån ñoäng cuûa 2 vaät cho ñeán khi gaëp nhau
thì baèng nhau :
t = t
1
= t
2
Toång quaùt li ta coù :
V
1
= S
1
/ t
1
S
1
= V
1
. t
1
t
1
= S
1
/ V
1
V
2
= S
2
/ t
2
S
2
= V
2
. t
2
t
2
= S
2
/ V
2
S = S
1
+ S
2
Û ñaây S laø toång quaõng ñöôøng caùc vaät ñaõ ñi cuõng laø khoaûng caùch ban ñaàu ca 2 vaät)
b/- Nu 2 vaät chuyeån ñoäng cng chieàu :
Khi gaëp nhau , hiu quaõng ñöôøng caùc vaät ñaõ ñi baèng khoaûng caùch ban ñaàu giöõa 2 vaät :
S
1
Xe A Xe B
G
S S
2
Ta c : S
1
laø quaõng ñöôøng vaät A ñi tôùi ch gaëp G
S
2
laø quaõng ñöôøng vaät B ñi tôùi choå gaëp G
S laø hiu quaõng ñöôøng cuûa caùc vaät ñaõ ñi vaø cng l khoûng caùch ban ñaàu cuûa 2 vaät.
Tng quaùt ta ñöôïc :
V
1
= S
1
/ t
1
S
1
= V
1
. t
1
t
1
= S
1
/ V
1
V
2
= S
2
/ t
2
S
2
= V
2
. t
2
t
2
= S
2
/ V
2
S = S
1
- S
2
Nu ( v
1
> v
2
)
S = S
2
- S
1
Nu ( v
2
> v
1
)
Chuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà b
Chuyeân ñeà bi
ii
i d
d d
dưng h
ng hng h
ng hc sinh gi
c sinh gic sinh gi
c sinh gii
ii
i
-
--
- Gv Nguy
Gv Nguy Gv Nguy
Gv Nguyn
nn
n Giang Nam
Giang Nam Giang Nam
Giang Nam
3
3
Chuù yù : Neáu 2 vaät xuaát phaùt cuøng luùc thì thôøi gian chuyeån ñoäng cuûa 2 vaät cho ñeán khi gaëp nhau
thì baèng nhau :
t = t
1
= t
2
Nu khoâng chuyn ñoäng cuøng luùc thì ta tìm t
1
, t
2
döïa vaøo tøi ñieåm xuaát phaùt vaø lc gaëp
nhau.
BAØI TP AÙP DUÏNG
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)I/- Lý thuyết :1/- Chuyển động đều và đứng yên :- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc.- Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy.- Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc)2/- Chuyển động thảng đều :- Chuyển động thảng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằngnhau trong những khỏng thời gian bằng nhau bất kỳ.- Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều.3/- Vận tốc của chuyển động :- Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó- Trong chuyển động thẳng đều vận tốc luôn có giá trị không đổi ( V = conts )- Vận tốc cũng có tính tương đối. Bởi vì : Cùng một vật có thể chuyển động nhanh đối vớivật này nhưng có thể chuyển động chậm đối với vật khác ( cần nói rõ vật làm mốc )V = tS Trong đó : V là vận tốc. Đơn vị : m/s hoặc km/hS là quãng đường. Đơn vị : m hoặc kmt là thời gian. Đơn vị : s ( giây ), h ( giờ )
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan