Thành viên bautroidemcuaem1010

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)

Chia sẻ
/20 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (20 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)

18,157
Báo lỗi

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)I/- Lý thuyết :1/- Chuyển động đều và đứng yên :- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc.- Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy.- Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc)2/- Chuyển động thảng đều :- Chuyển động thảng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằngnhau trong những khỏng thời gian bằng nhau bất kỳ.- Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều.3/- Vận tốc của chuyển động :- Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó- Trong chuyển động thẳng đều vận tốc luôn có giá trị không đổi ( V = conts )- Vận tốc cũng có tính tương đối. Bởi vì : Cùng một vật có thể chuyển động nhanh đối vớivật này nhưng có thể chuyển động chậm đối với vật khác ( cần nói rõ vật làm mốc )V = tS Trong đó : V là vận tốc. Đơn vị : m/s hoặc km/hS là quãng đường. Đơn vị : m hoặc kmt là thời gian. Đơn vị : s ( giây ), h ( giờ )

Nội dung
Microsoft Word - Boi_duong_ly_8-_Chuyen_de_co_hoc.doc

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

1

1

CHU Y EÂN ÑEÀ BO ÀI DÖ Ô ÕN G HO ÏC S I N H GI OÛI PHA ÀN I : CÔ HO ÏC

CHU Û ÑEÀ 1 CHU Y EÅN ÑO ÄN G THA ÚN G ÑEÀU -V A ÄN TO ÁC

I /- Lyù th uye át : 1/- Ch uyeån ño än g ñe àu v aø ñö ùn g yeân :

- Chuyeån ño äng cô hoïc la ø söï thay ñoåi vò trí cuûa moät va ät so vôùi vaät kha ùc ñöôïc choïn laøm moác. - Neáu moät vaät khoâng thay ñoåi vò trí cuûa no ù so vôùi vaät kha ùc thì goïi laø ñö ùng yeân so vôùi va ät aáy. - Chuyeån ño äng vaø ñö ùng yeân coù tính töông ñoái. (Tuyø thuoäc vaøo vaät choïn la øm moác)

2/- Ch uyeån ño än g th aûn g ñeà u : - Chuyeån ño äng thaûng ñeàu la ø chuyeån ño äng cu ûa moät vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng baèng

nhau trong nhöõng khoûng thô øi gian baèng nhau ba át ky ø. - Vaät chuyeån ñoäng ñeàu treân ñöôøng tha úng goïi laø chuyeån ñoäng tha úng ñeàu.

3/- V aän toác c u ûa c h uyeån ñ oän g : - Laø ñaïi löô ïng cho bie át möùc ñoä nhanh hay cha äm cu ûa chuyeån ño äng ñoù

- Trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vaän toác luo ân coù giaù trò khoâng ñoåi ( V = conts ) - Vaän toác cuõng coù tính töông ñoái. Bôûi vì : Cuøng moät vaät co ù the å chuyeån ñoäng nhanh ñoái vô ùi

vaät naøy nhöng coù theå chuyeån ñoäng cha äm ñoái vô ùi vaät khaùc ( caàn no ùi ro õ vaät laøm moác ) V = tS Trong ñoù : V laø vaän toác. Ñôn vò : m/s hoaëc km/h S laø quaõng ñöôøng. Ñôn vò : m hoaëc km t laø thô øi gian. Ñôn vò : s ( giaây ), h ( giôø )

I I /- Ph ö ôn g p h aùp giaûi : 1/- Baøi toa ùn so saùnh chuyeån ñoäng nhanh hay chaäm:

a/- Vaät A chuyeån ño äng, vaät B cuõng chuyeån ñoäng, Vaät C laøm moác ( thöôøng la ø maët ñöôøng ) - Caên cöù va øo vaän toác : Neáu vaät naøo coù vaän toác lô ùn hôn thì chuyeån ñoäng nhanh hôn. Vaät naøo

coù vaän toác nhoû hôn thì chuyeån ño äng cha äm hôn. Ví duï : V1 = 3km/h vaø V2 = 5km/h Ψ V1 < V2

- Neáu ñeà ho ûi vaän toác lô ùn gaáp ma áy laàn thì ta laäp tæ soá giö õa 2 vaän toác. b/- Vaät A chuyeån ñoäng, va ät B cu õng chuyeån ño äng. Tìm vaän toác cuûa vaät A so vôùi vaät B ( vaän toác töông ñoái ) - ( baøi toaùn khoâng gaëp nhau khoâng gaëp nhau ). + Khi 2 vaät chuye ån ñoäng cuøng chie àu :

v = va - vb (va > vb ) ∝ Vaät A laïi ga àn vaät B v = vb - va (va < vb ) ∝ Vaät B ñi xa hôn vaät A + Khi hai vaät ngöôïc chie àu : Neáu 2 vaät ñi ngöôïc chie àu thì ta co äng vaän toác cuûa chuùng laïi vô ùi

nhau ( v = va + vb ) 2/- Tín h vaän toác , th ôøi g ian , qu aõn g ñö ô øn g :

V = t S S = V. t t =

v S

Neáu coù 2 va ät chuyeån ño äng thì :

V1 = S1 / t1 S1 = V1. t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2. t2 t2 = S2 / V2

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

2

2

3/- Baø i toa ùn h ai va ät c h uyeån ñ oän g ga ëp n h au : a/- Neáu 2 vaät chuyeån ñoäng n gö ôïc c h ieà u : Khi gaëp nhau, toång qua õng ñöôøng caùc ñaõ ñi ba èng khoaûng caùch ban ña àu cu ûa 2 vaät .

A S B S1

Xe A G Xe B

///////////////////////////////////////////////////////// S2 Ta coù : S1 la ø quaõng ñöôøng vaät A ñaõ tô ùi G S2 laø quaõng ñöôøng vaät A ñaõ tôùi G AB laø toång quang ñöôøng 2 vaät ñaõ ñi. Goïi chung laø S = S 1 + S 2 Ch uù yù : Neáu 2 vaät xua át phaùt cu øng lu ùc thì thôøi gian chuye ån ñoäng cuûa 2 vaät cho ñeán khi gaëp nhau

thì baèng nhau : t = t1 = t2 � Toång quaùt laïi ta co ù :

V1 = S1 / t1 S1 = V1. t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2. t2 t2 = S2 / V2

S = S1 + S2 (ÔÛ ñaây S laø toång qua õng ñöôøng caùc va ät ñaõ ñi cu õng la ø khoaûng ca ùch ban ñaàu cuûa 2 va ät) b/- N eá u 2 vaä t c h uyeån ñ oän g c uøn g c h ieà u : Khi gaëp nhau , hieäu qua õng ñöôøng caùc vaät ña õ ñi ba èng khoaûng ca ùch ban ñaàu giöõa 2 va ät : S1 Xe A Xe B G S S2 Ta coù : S1 la ø quaõng ñöôøng vaät A ñi tô ùi choå gaëp G S2 laø quaõng ñöôøng vaät B ñi tô ùi choå gaëp G S laø hieäu quaõng ñöôøng cu ûa caùc va ät ña õ ñi vaø cuõng laø khoûng caùch ban ñaàu cu ûa 2 vaät. Toång quaùt ta ñöôïc :

V1 = S1 / t1 S1 = V1. t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2. t2 t2 = S2 / V2

S = S1 - S2 N eá u ( v1 > v2 ) S = S2 - S1 N eá u ( v2 > v1 )

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

3

3

Ch uù yù : Neáu 2 vaät xua át phaùt cu øng lu ùc thì thôøi gian chuye ån ñoäng cuûa 2 vaät cho ñeán khi gaëp nhau

thì baèng nhau : t = t1 = t2 Neáu khoâng chuyeån ño äng cu øng lu ùc thì ta tìm t1, t2 döïa vaøo thô øi ñie åm xua át phaùt vaø luùc ga ëp nhau.

BA ØI TA ÄP A Ù P DU ÏN G

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

4

4

Baøi 1 : Moät vaät chuyeån ñoäng treân ñoaïn ñöôøng daøi 3m, trong gia ây ñaàu tieân noù ñi ñöôïc 1m, trong giaây thöù 2 noù ñi ñöôïc 1m, trong giaây thö ù 3 noù cuõng ñi ñöôïc 1m. Coù theå ke át luaän vaät chuyeån ño äng thaúng ñeàu khoâng ? Giaûi Khoâng the å keát luaän laø va ät chuyeån ño äng tha úng ñeàu ñöôïc. Vì 2 lí do : + Moät laø chöa bieát ñoaïn ñöôøng ñoù coù tha úng hay khoâng. + Hai la ø trong moãi meùt vaät chuyeån ñoäng coù ñe àu hay khoâng. Baøi 2 : Moät oâtoâ ñi 5 phuùt tre ân con ñöôøng baèng phaúng vôùi vaän to ác 60km/h, sau ñoù leân do ác 3 phuùt vôùi vaän toác 40km/h. Coi oâtoâ chuyeån ñoäng ñeàu. Tính quaõng ñöôøng o âtoâ ñaõ ñi trong 2 giai ñoaïn. G iaûi Goïi S1, v1, t1 la ø qua õng ñöôøng, va än to ác , thô øi gian maø o âto â ñi tre ân ñöôøng baèng pha úng. Goïi S2, v2, t2 laø quaõng ñöôøng, va än to ác , thô øi gian maø o âto â ñi tre ân ñöôøng doác.

Goïi S laø quaõng ñöôøng o âto â ñi trong 2 giai ñoa ïn. Toùm taét :

Baøi la øm

Quaõng ñöôøng baèng maø o âto â ñaõ ñi : S1 = V1. t1 = 60 x 5/60 = 5km Quaõng ñöôøng doác ma ø oâtoâ ña õ ñi : S2 = V2. t2 = 40 x 3/60 = 2km Quaõng ñöôøng o âtoâ ñi trong 2 giai ñoa ïn S = S1 + S2 = 5 + 2 = 7 km

Baøi 3 : Ñeå ño khoaûng caùch tö ø traùi ñaát ñeán ma ët traêng, ngöôøi ta phoùng le ân maët traêng moät tia lade. Sau 2,66 giaây maùy thu nhaän ñöôïc tia lade phaûn hoài ve à maët ñaát. ( Tia la de baät trôû laïi sau khi ñaäp vaøo maët tra êng ). Bieát raèng vaän toác tia lade laø 300.000km/s. Tính khoaûng caùch töø tra ùi ñaát ñe án maët traêng. G iaûi Goïi S/ laø qua õng ñöôøng tia lade ñi vaø ve à. Goïi S laø khoaûng caùch töø traùi ña át ñe án ma ët tra êng, neân S = S//2 Toùm taét : Baøi la øm quaõng ñöôøng tia lade ñi vaø ve à S/ = v. t = 300.000 x 2,66 = 798.000km khoaûng caùch töø traùi ñaát ñe án ma ët tra êng S = S//2 = 798.000 / 2 = 399.000 km Baøi 4 : hai ngöôøi xuaát phaùt cuøng moät lu ùc töø 2 ñie åm A vaø B caùch nhau 60km. Ngöôøi thöù nhaát ñi xe maùy tö ø A ñeán B vôùi va än to ác v1 = 30km/h. Ngöôøi thöù hai ñi xe ña ïp tö ø B ngöôïc veà A vôùi vaän toác v2 = 10km/h. Hoûi sau bao la âu hai ngöôøi gaëp nhau ? Xaùc ñònh choå gaëp ño ù ? ( Coi chuyeån ñoäng cuûa hai xe laø ñeàu ). Giaûi Goïi S1, v1, t1 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian xe maùy ñi tö ø A ñeán B .

t1 = 5phuùt = 5/60h v1 = 60km/h t2 = 3 phuùt = 3/60h v2 = 40km/h Tính : S1, S2, S = ? km

v = 300.000km/s t = 2,66s Tính S = ? km

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

5

5

Goïi S2, v2, t2 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian xe ñaïp ñi tö ø B veà A Goïi G laø ñieåm ga ëp nhau. Goïi S la ø khoaûng ca ùch ban ñaàu cuûa 2 xe. Do xuaát phaùt cuøng luùc neân khi ga ëp nhau thì thôøi gian chuyeån ño äng t1 = t2 = t

A S B S1

Xe A G Xe B

///////////////////////////////////////////////////////// S2 Baøi la øm Ta coù : S1 = V1. t1 S1 = 30t S2 = V2. t2

Ψ S2 = 10t Do hai xe chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu neân khi ga ëp nhau thì: S = S1 + S2 S = 30t + 10t 60 = 30t + 10t Ψ t = 1,5h Vaäy sau 1,5 h hai xe gaëp nhau. Luùc ño ù : Quaõng ñöôøng xe ñi tö ø A ñeán B la ø : S1 = 30t = 30.1,5 = 45km Quaõng ñöôøng xe ñi töø B ñeán A la ø : S2 = 10t = 10.1,5 = 15km Vaäy vò trí ga ëp nhau taïi G caùch A : 45km hoaëc caùch B : 15km. Baøi 5 : Hai o âto â khôûi ha ønh cu øng moät lu ùc töø hai ñòa ñie åm A va ø B, cuøng chuyeån ñoäng veà ñòa ñieåm G. Bieát AG = 120km, BG = 96km. Xe khôûi haønh töø A coù va än toác 50km/h. Muoán hai xe ñeán G cu øng moät luùc thì xe khôûi ha ønh tö ø B phaûi chuyeån ñoäng vôùi vaän toác baèng bao nhie âu ? Giaûi Goïi S1, v1, t1 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian xe maùy ñi tö ø A ñeán B .

Goïi S2, v2, t2 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian xe ñaïp ñi tö ø B veà A Goïi G laø ñieåm ga ëp nhau.

Khi 2 xe khôûi ha ønh cu øng lu ùc, chuyeån ñoäng khoâng nghæ, muoán veà ñeán G cu øng lu ùc thì t1 = t2 = t S1 = 120km

G S2 = 96km v1 = 50km/h

A B Baøi laøm : Thôøi gian xe ñi tö ø A ñeán G t1 = S 1 / V1 = 120 / 50 = 2,4h Thôøi gian xe ñi tö ø B ñeán G

S = 60km t1 = t2 v1 = 30km/h v2 = 10km/h a/- t = ? b/- S1 hoaëc S2 = ?

S1 = 120km S2 = 96km t1 = t2 v1 = 50km/h --------------------- v2 = ?

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

6

6

t1 = t2 = 2,4h Vaän toác cuûa xe ñi tö ø B V2 = S2 / t2 = 96 / 2,4 = 40km/h Baøi 6 : Moät chie ác xuoàng ma ùy chaïy töø beán soâng A ñeán beán so âng B caùch A 120km. Vaän toác cu ûa xuoàng khi nöôùc ye ân laëng laø 30km/h. Sau bao laâu xuoàng ñeán B. Neáu : a/- Nöôùc soâng khoâng chaûy b/- Nöôùc soâng chaûy töø A ñeán B vôùi va än to ác 5km/h Kieán thöùc caàn naémKieán thöùc caàn naémKieán thöùc caàn naémKieán thöùc caàn naém Chuù yù :Chuù yù :Chuù yù :Chuù yù :

K h i n ö ôùc c h aûy vaän to ác th ö ïc c uûa xu oàn g, c an oâ , th uye àn … luùc xu oâi do øn g laø : v = vxuoàng + vnöôùc

K h i n ö ôùc c h aûy vaän to ác th ö ïc c uûa xu oàn g, c an oâ , th uye àn … luùc n gö ôïc do øn g la ø v = vxuoàng - vnöôùc K h i n ö ôùc yeân laën g th ì vnöôùc = 0 G iaûi Goïi S laø quaõng ñöôøng xuoàng ñi töø A ñeán B Goïi Vx laø vaän toác cuûa xuoàng ma ùy khi nöôùc ye ân la ëng Goïi Vn laø vaän toác nöôùc chaûy Goïi V laø vaän toác thöïc cu ûa xuoàng maùy khi nöôùc chaûy Baøi laøm vaän toác thö ïc cu ûa xuoàng maùy khi nöôùc yeân laëng la ø v = vxuoàng + vnöôùc = 30 + 0 = 30km/h Thôøi gian xuoàng ñi tö ø A khi nöôùc khoâng chaûy : t1 = S / V = 120 / 30 = 4h vaän toác thö ïc cu ûa xuoàng maùy khi nöôùc chaûy töø A ñeán B v = vxuoàng + vnöôùc = 30 + 5 = 35km/h Thôøi gian xuoàng ñi tö ø A khi nöôùc chaûy töø A ñeán B t1 = S / V = 120 / 35 = 3,42h

Baøi 7: Ñeå ño ñoä saâu cuûa vu øng bie ån Thaùi Bình Döông, ngöôøi ta phoùng moät luoàng sie âu aâm ( moät loa ïi aâm ñaëc bieät ) höôùng thaúng ñöùng xuoáng ñaùy bieån. Sau thô øi gian 46 giaây ma ùy thu nha än ñöôïc sieâu a âm trôû la ïi. Tính ñoä saâu cuûa vu øng bie ån ño ù. Bieát raèn vaän toác cu ûa sieâu a âm trong nöôùc laø 300m/s. G iaûi n h ö baøi 3

S1 = 120km Vn = 5km/h Vx = 30km/h -------------------- a/- t1 = ? khi Vn = 0 b/- t2 = ? khi Vn = 5km/h

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

7

7

Baøi 8 : moät va ät xuaát phaùt töø A chuyeån ño äng ñeàu veà B caùch A 240m vôùi va än to ác 10m/s. cuøng luùc ñoù, moät vaät khaùc chuyeån ñoäng ñeàu töø B veà A. Sau 15s hai vaät gaëp nhau. Tính va än to ác cu ûa vaät thöùc hai vaø vò trí cu ûa hai vaät ga ëp nhau. Baøi 9 : Hai vaät xuaát pha ùt töø A vaø B ca ùch nhau 400m chuyeån ñoäng cuøng chieàu theo höôùng tö ø A ñeán B. Vaät thöù nha át chuyeån ño äng ñeàu tö ø A vôùi va än toác 36km/h. Vaät thö ù hai chuyeån ño äng ñeàu tö ø B vôùi vaän toác 18km/h. Sau bao la âu hai vaät gaëp nhau ? Gaëp nhau choå naøo ? Baøi 10 : Hai xe cuøng khôûi haønh luùc 8h töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 100km. Xe thö ù nhaát ñi tö ø A veà phía B vôùi vaän toác 60km/h. Xe thöù hai ñi tö ø B vôùi vaän toác 40km/h theo höôùng ngöôïc vô ùi xe thöù nhaát. Xaùc ñònh thôøi ñie åm vaø vò trí hai xe gaëp nhau ? Baøi 10 : Hai xe cuøng khôûi haønh luùc 8h töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 100km. Xe thö ù nhaát ñi tö ø A veà phía B vôùi vaän toác 60km/h. Xe thöù hai ñi tö ø B vôùi vaän toác 40km/h theo höôùng ngöôïc vô ùi xe thöù nhaát. Xaùc ñònh thôøi ñie åm vaø vò trí hai xe gaëp nhau ? Baøi 11: Cuøng moät lu ùc hai xe xuaát pha ùt tö ø hai ñòa ñie åm A vaø B ca ùch nhau 60km. Chuùng chuyeån ñoäng thaúng ñeàu va ø cuøng chie àu tö ø A ñeán B. Xe thö ù nhaát khôûi haønh tö ø a vôùi vaän to ác 30km/h. Xe thö ù hai ñi tö ø B vôùi vaän to ác 40km/h ? a/- Tìm khoa ûng caùch giö õa hai xe sau 30 phuùt ke å tö ø lu ùc xua át phaùt ? b/- Hai xe coù ga ëp nhau khoâng ? Taïi sao ? c/- Sau khi xuaát pha ùt ñöôïc 1h, xe thöù nha át ta êng to ác vaø ña ït tôùi va än to ác 50km/h. Haõy xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. Vò trí chuùng gaëp nhau ?

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

8

8

G iaûi Goïi S1, v1, t1 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian vaät ñi tö ø A ñeán B .

Goïi S2, v2, t2 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian vaät ñi tö ø B veà A Goïi G laø ñieåm ga ëp nhau. Goïi S la ø khoaûng ca ùch ban ñaàu cuûa hai va ät. Do xuaát phaùt cuøng luùc neân khi ga ëp nhau thô øi gian chuyeån ñoäng la ø : t1 = t2 = 15s

S = 240m S1

Vaät A G Vaät B

///////////////////////////////////////////////////////// S2 Baøi laøm a/- Ta coù : S1 = V1. t (1 ) S2 = V2. t ( 2 ) Do chuyeån ño äng ngöôïc chieàu, khi ga ëp nhau thì : S = S1 + S2 = 240 (3 ) Thay (1), (2) vaøo (3) ta ñöôïc : v1t + v2t = 240 10.15 + v2.15 = 240 Ψ v2 = 6m/s b/- Quaõng ñöôøng va ät tö ø A ñi ñöôïc la ø : S1 = v1.t = 10.15 = 150m Quaõng ñöôøng vaät tö ø B ñi ñöôïc laø : S2 = v2.t = 6.15 = 90m Vaäy vò trí ga ëp nhau taïi G caùch A : 150m hoaëc caùch B : 90m Baøi 9 : Hai vaät xuaát pha ùt töø A vaø B ca ùch nhau 400m chuyeån ñoäng cuøng chieàu theo höôùng tö ø A ñeán B. Vaät thöù nha át chuyeån ño äng ñeàu tö ø A vôùi va än toác 36km/h. Vaät thö ù hai chuyeån ño äng ñeàu tö ø B vôùi vaän toác 18km/h. Sau bao la âu hai vaät gaëp nhau ? Gaëp nhau choå naøo ? G iaûi Goïi S1, v1, t1 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian vaät ñi tö ø A .

Goïi S2, v2, t2 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian vaät ñi tö ø B Goïi G laø ñieåm ga ëp nhau. Goïi S la ø khoaûng ca ùch ban ñaàu cuûa hai va ät. Do xuaát phaùt cuøng luùc neân khi ga ëp nhau thô øi gian chuyeån ñoäng la ø : t1 = t2 = t

S1 S2 A B G V1 > V2 S = S1 – S2 Baøi laøm

S = 240m t1 = t2 = t = 15s v1 = 10m/s --------------------- a/- v2 = ?m/s b/- S1 hoaëc S2 = ?

S = 400m t1 = t2 = t v1 = 36km/h = 10m/s v2 = 18km/h = 5m/s

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

9

9

a/-Ta coù : S1 = V1. t S1 = 10.t (1 ) S2 = V2. t � S2 = 5.t ( 2 )

Do chuyeån ño äng cu øng chie àu ne ân khi gaëp nhau : S = S1 – S2 = 400 (3) Thay (1), (2) vaøo (3) ta ñöôïc : t = 80s Vaäy sau 80s hai vaät gaëp nhau. b/- Quaõng ñöôøng va ät tö ø A ñi ñöôïc la ø : S1 = v1.t = 10.80 = 800m Quaõng ñöôøng vaät tö ø B ñi ñöôïc laø : S2 = v2.t = 5.80 = 400m Vaäy vò trí ga ëp nhau taïi G caùch A : 800m hoaëc caùch B : 400m Baøi 10 : Hai xe cuøng khôûi haønh luùc 8h töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 100km. Xe thö ù nhaát ñi tö ø A veà phía B vôùi vaän toác 60km/h. Xe thöù hai ñi tö ø B vôùi vaän toác 40km/h theo höôùng ngöôïc vô ùi xe thöù nhaát. Xaùc ñònh thôøi ñie åm vaø vò trí hai xe gaëp nhau ? G iaûi Goïi S1, v1, t1 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian xe ñi töø A .

Goïi S2, v2, t2 laø qua õng ñöôøng, vaän to ác , thôøi gian xe ñi töø B Goïi G laø ñieåm ga ëp nhau. Goïi S la ø khoaûng ca ùch ban ñaàu cuûa hai xe. Do xuaát phaùt cuøng luùc neân khi ga ëp nhau thô øi gian chuyeån ñoäng la ø : t1 = t2 = t

S = S1 + S2 S2 Xe A G Xe B

S1

Baøi laøm a/-Ta coù : S1 = V1. t S1 = 60.t (1 )

S2 = V2. t � S2 = 40.t ( 2 ) Do chuyeån ño äng ngöôïc chieàu khi ga ëp nhau thì : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1), (2) vaøo (3) ta ñöôïc :

Thôøi gian chuyeån ñoäng laø : t = 1h Vì luùc khôûi haønh laø 8h vaø chuyeån ño äng 1h neân khi gaëp nhau lu ùc 8h + 1h = 9h

b/- Quaõng ñöôøng va ät tö ø A ñi ñöôïc la ø : S1 = v1.t = 60.1 = 60km Quaõng ñöôøng vaät tö ø B ñi ñöôïc laø : S2 = v2.t = 40.1 = 40km Vaäy vò trí ga ëp nhau taïi G caùch A : 60m hoaëc caùch B : 40m Baøi 11: Cuøng moät lu ùc hai xe xuaát pha ùt tö ø hai ñòa ñie åm A vaø B ca ùch nhau 60km. Chuùng chuyeån ñoäng thaúng ñeàu va ø cuøng chie àu tö ø A ñeán B. Xe thö ù nhaát khôûi haønh tö ø a vôùi vaän to ác 30km/h. Xe thö ù hai ñi tö ø B vôùi vaän to ác 40km/h ? a/- Tìm khoa ûng caùch giö õa hai xe sau 30 phuùt ke å tö ø lu ùc xua át phaùt ?

S = 100km t1 = t2 = t v1 = 60km/h v2 = 40km/h --------------------- a/- t = ?h b/- S1 hoaëc S2 = ?

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

10

10

b/- Hai xe coù ga ëp nhau khoâng ? Taïi sao ? c/- Sau khi xuaát pha ùt ñöôïc 1h, xe thöù nha át ta êng to ác vaø ña ït tôùi va än to ác 50km/h. Haõy xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. Vò trí chuùng gaëp nhau ? G iaûi A Xe I B Xe II S=60km

S2 S1

S/ = S + S2 – S1

Baøi laøm Goïi S laø khoaûng caùch ban ña àu : 60km Goïi S/ laø khoa ûng caùch sau 30 phuùt. v1 laø vaän to ác cuûa xe töø A v2 laø vaän to ác cuûa xe töø B Ta coù : Qua õng ñöôøng xe ñi tö ø A trong 30 phuùt la ø S1 = v1.t = 30.0,5 = 15km Quaõng ñöôøng xe ñi töø B trong 30 phuùt la ø S2 = v2.t = 40.0,5 = 20km

Vaäy khoaûng caùch cuûa hai xe sau 30 phuùt laø S/ = S + S2 – S1

= 60 + 20 – 15 = 65 km b/- Hai xe khoâng gaëp nhau. Vì xe I ñuoåi xe II nhöng co ù vaän toác nhoû hôn. c/- Hình veõ cho caâu c : A Xe I B Xe II G S = 60km S/2 S/1 S// = S + S/2 - S

/ 1

Baøi laøm Goïi S// laø khoaûng ca ùch sau 1h

Goïi S/1, S / 2 laø qua õng ñöông hai xe ñi trong 1h

Goïi S//1, S // 2 la ø quaõng ñöôøng hai xe ñi ñöôïc keå töø

luùc xe I taêng toác leân 50km/h cho ñeán khi ga ëp nhau Ta coù : Quaõng ñöôøng xe ñi töø A trong 1h laø S/ 1 = v1.t

/ = 30.1 = 30km Quaõng ñöôøng xe ñi töø B trong 1h la ø S/2 = v2.t

/ = 40.1 = 40km Vaäy khoaûng caùch cuûa hai xe sau 1h laø

S// = S + S/2 – S / 1

Toùm taét caâu a S = 60km t1 = t2 = t = 30 phuùt = 0,5h v1 = 30km/h v2 = 40km/h S/ = ? km

Toùm taét caâu c S = 60km t/1 = t

/ 2 = t

/ = 1h v1 = 30km/h v/1 = 50km/h v2 = 40km/h Tính S/1, S

/ 2 , S

/ , S// t//, S//1, S

// 2?

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

11

11

S 2 =

h =7

5m

= 60 + 40 – 30 = 70 km Quaõng ñöôøng xe I töø A ñi ñöôïc ke å tö ø lu ùc ta êng to ác

S// 1 = v / 1.t

// = 50.t// (1) Quaõng ñöôøng xe II töø B ñi ñöôïc keå töø luùc xe I taêng toác

S//2 = v2.t // = 40.t// (2)

Sau khi taêng to ác 1 khoaûng thôøi gian t/ / xe I ñuoåi kòp xe II ( v /1 > v2 ) neân khi ga ëp nhau thì : S/ = S//1 – S

// 2 = 70 (3)

Thay (1), (2) vaøo (3) ta ñöôïc : t// = 7h Vaäy sau 7h thì hai xe gaëp nhau keå tö ø lu ùc xe I ta êng to ác. Xe I ñi ñöôïc : S// 1 = v

/ 1.t

/ / = 50.t// = 50.7 = 350km Xe II ñi ñöôïc : S//2 = v2.t

// = 40.t// = 40.7 = 280km Vaäy choå gaëp caùch A moät khoa ûng : S/1

+ S//1 = 30 + 350 = 380km Caùch B moät khoaûng : S/2 + S

// 2 = 40 + 280 = 320km

Baøi 12 : Moät ngöôøi ñöùng caùch beán xe buyùt treân ñöôøng khoaûng h = 75m. Ô Û tre ân ñöôøng coù moät oâtoâ ñang tieán laïi vô ùi va än toác v1 = 15m/s. khi ngöôøi a áy thaáy oâtoâ coøn ca ùch beán150m thì baét ña àu cha ïy ra beán ñeå ñoùn o âto â. Hoûi ngöôøi a áy phaûi chaïy vô ùi vaän toác bao nhie âu ñeå coù theå ga ëp ñöôïc oâtoâ ? Giaûi Goïi S1 laø khoaûng caùch töø be án ñe án vò trí caùch beán 150m Goïi S2 = h = 75m laø khoaûng caùch cuûa ngöôøi vaø beán xe buyùt Goïi t la ø thô øi gian xe ñi khi co øn ca ùch beán 150m cho ñeán gaëp ngöôøi ôû be án. S1 = 150m Beán xe buùyt

Xe oâtoâ

Ngöôøi Baøi laøm Thôøi gian oâtoâ ñe án beán : t1 = S 1 / V1 = 150 / 15 = 10s Do chaïy cu øng luùc vôùi xe khi co øn ca ùch beán 150m thì thôøi gian chuyeån ñoäng cu ûa ngöôøi vaø xe laø baèng nhau neân : t1 = t2 = t = 10s Vaäy ñeå cha ïy ñeán be án cu øng lu ùc vô ùi xe thì ngöôøi phaûi chaïy vôùi va än to ác la ø : V2 = S2 / t2 = 75 / 10 = 7,5m/s Baøi 13: Hai xe chuyeån ño äng tha úng ñeàu treân cu øng moät ñöôøng thaúng. Neáu ñi ngöôïc chieàu thì sau 15 phuùt khoa ûng ca ùch giöõa hai xe giaûm 25km. Neáu ñi cung chieàu thì sau 15 phuùt khoa ûng ca ùch giöõa hai xe chæ gia ûm 5km. Haõy tìm va än to ác cu ûa moãi xe ? Giaûi Khoaûng caùch ban ñaàu AB A B Khi ñi ngöôïc chie àu S1 S2

Toùm taét S1 = 150m v1 = 15m/s S2 = h =75m ------------------------ Tính v2 = ? m/s

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

12

12

AB – (S1+ S2 )

Khoaûng caùch sau 15 phuùt Sau 15 phuùt ta coù : AB-25 = (AB – S1 + S2) Khoaûng caùch ban ñaàu AB S2 A B Khi ñi cuøng chie àu

S1 AB +S2 – S1 Khoaûng caùch sau 15 phuùt Sau 15 phuùt ta co ù : (lu ùc ña àu – lu ùc sau = 5) nghóa laø : AB-(AB-S1 +S2 ) = 5 Töø ca ùc dö õ kieän treân ta co ù : Khi ñi ngöôïc chie àu thì : S1 + S2 = 25 (1) Khi ñi cuøng chie àu thì : S1 – S2 = 5 (2 ) Maët khaùc ta coù : S1 = V1t (3) vaø S2 = V2t (4) Thay (3) vaø (4) vaøo (1) vaø (2) ta ñöôïc V1 = 60km/h vaø V2 = 40km/h Baøi 14 : Hai xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu tö ø a ñeán B caùch nhau 120km. Xe thöù nhaát ñi lieân tuïc khoâng nghæ vôùi vaän to ác V1 = 15km/h. Xe thöù hai khôûi ha ønh sôùm hôn xe thöù nhaát 1h nhöng doïc ñöôøng phaûi nghæ 1,5h. Hoûi xe thöù hai phaûi ñi vô ùi vaän to ác bao nhieâu ñe å tô ùi B cu øng lu ùc vôùi xe thö ù nhaát. Giaûi Do ñi lie ân tuïc tö ø A ñeán B neân , thô øi gian xe I ñi laø : t1 = S / V1 = 120/15 = 8h Muoán ñeùn B cuøng luùc vôùi xe I thì thô øi gian chuyeån ñoäng cu ûa xe II phaûi laø : t2 = t1 + 1 – 1,5 = 8 +1 – 1,5 = 7,5h Vaäy vaän toác xe II la ø : V2 = S/t2 = 120/7,5 = 16km/h Baøi 15: Moät canoâ cha ïy xuoâi do øng soâng daøi 150km. Vaän toác cuûa canoâ khi nöôùc yeân laëng laø 25km/h. Vaän toác cuûa do øng nöôùc chaûy laø 5km/h. Tính thôøi gian canoâ ñi he át ñoa ïn soâng ñoù. Giaûi Vaän toác thöïc cuûa canoâ khi nöôùc chaûy laø : V = Vn + Vcanoâ = 5 + 25 = 30km/h Thôøi gian canoâ ñi heát ñoaïn soâng ñoù laø : t = S / V = 150/30 = 5h

Toùm taét : AB = S = 120km V1 = 15km/h t1 = t2 V2 = ?km/h

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

13

13

BAØI TAÄP LAØM THEÂM PHAÀN CHUYEÅN ÑOÄNG ÑEÀU 1/16- Moät chieác xuoàng maùy chuyeån ñoäng treân moät doøng soâng. Neáu xuoàng chaïy xuoâi do øng tö ø A ñeán B thì maát 2 giô ø. Coøn neáu xuoàng chaïy ngöôïc doøng tö ø B veà A thì phaûi maát 6 giôø. Tính vaän toác cuûa xuoàng maùy khi nöôùc yeân laëng, vaø va än to ác cu ûa doøng nöôùc. Bieát khoaûng ca ùch giöõa A vaø B la ø 120km. ( laäp phöông tr ình giaûi ra ) 2/17- Hai be án soâng A vaø B caùch nhau 36km . Doøng nöôùc chaûy theo höôùng tö ø A ñeán B vôùi vaän toác 4km/h. Moät canoâ chuyeån ño äng tö ø A veà B heát 1giôø. Hoûi canoâ ñi ngöôïc tö ø B veà A trong bao laâu ? 3/18- Moät ngöôøi ñi xe maùy chuyeån ñoäng töø A ñeán B caùch nhau 400m. Nöõa quaõng ñöôøng ña àu, xe ñi treân ñöôøng nhöïa vô ùi va än to ác V1, nö õa quaõng ñöôøng sau xe chuyeån ñoäng treân ñöôøng caùt neân vaän toác

chæ baèng V2 = 2 1V . Haõy xaùc ñònh caùc vaän toác V1,V2 sao cho sau 1 phuùt ngöôøi a áy ñe án ñöôïc B ?

4/19- Moät ñoäng töû xuaát pha ùt töø A chuyeån ñoäng thaúng ñeàu veà B caùch A 120m vôùi va än to ác 8m/s. Cuøng lu ùc ño ù, moät ño äng tö û khaùc chuyeån ñoäng tha úng ñeàu tö ø B veà A. Sau 10 giaây hai ñoäng töû ga ëp nhau. Tính vaän to ác cuûa ño äng tö û thö ù hai vaø vò trí hai ñoäng töû gaëp nhau. ? 5/20- Hai beán soâng A vaø B caùch nhau 24km. Doøng nöôùc chaûy ñeàu theo höôùng AB vôùi vaän toác 6km/h. Moät canoâ chuyeån ñoäng ñeàu tö ø A veà B heát 1 giô ø. Hoûi canoâ ñi ngöôïc veà A trong bao laâu ? Bieát ra èng khi ñi xuoâi va ø ñi ngöôïc coâng suaát cu ûa maùy canoâ la ø nhö nhau. 6/21- Moät canoâ chuyeån ño äng vôùi va än toác V khi nöôùc ye ân laëng. Neáu nöôùc chaûy vôùi vaän toác V/ thì thôøi gian ñeå canoâ ñi ñoaïn ñöôøng S ngöôïc chieàu doøng nöôùc laø bao nhieâu ? Thôøi gian ñi laø bao nhieâu neáu canoâ cuõng ñi ñoaïn ñöôøng S ñoù, nhöng xuoâi chieàu do øng nöôùc cha ûy ? 7/22- Moät ngöôøi ñö ùng caùch moät ñöôøng thaúng moät khoaûng h= 50m. ÔÛ treân ñöôøng co ù moät oâtoâ ñang chaïy la ïi gaàn anh ta vô ùi vaän toác V1 = 10m/s. Khi ngöôøi aáy tha áy o âto â co øn caùch mình 130m thì ba ét ñaàu chaïy ra ñöôøng ñeå ñoùn o âtoâ theo höôùng vuoâng goùc vôùi ma ët ñöôøng. Hoûi ngöôøi aáy phaûi chaïy vôùi vaän toác bao nhieâu ñeå co ù the å gaëp ñöôïc oâto â ? 8/23- Luùc 7 giôø, moät ngöôøi ñi xe ñaïp ñuoåi theo moät ngöôøi ñi boä caùch anh ta 10km. Caû hai chuyeån ñoäng ñeàu vô ùi vaän to ác 12km/h vaø 4km/h. Tìm vò trí vaø thô øi gian ngöôøi ñi xe ñaïp ñuoåi kòp ngöôøi ñi boä.

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

14

14

9/24- Hai xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu tö ø A ñeán B caùch nhau 60km. Xe thöù nhaát coù vaän to ác V1 = 15km/h vaø ñi lieân tu ïc khoâng nghæ. Xe thöù hai khôûi haønh sôùm hôn moät giô ø, nhöng doïc ñöôøng phaûi nghæ 2giôø. Hoûi xe thö ù hai pha ûi co ù vaän toác ba èng bao nhie âu ñeå tôùi B cu øng lu ùc vô ùi xe thö ù nhaát ? 10/25- Trong moät côn gio âng, ngöôøi ta nhìn thaáy moät tia chôùp, sau 4,5 gia ây môùi nghe thaáy tie áng saám. Bieát raèng aùnh saùng vaø aâm thanh ñoù ñeàu do seùt phaùt ra ñoàng thô øi. Bie át vaän to ác truyeàn aâm la ø 330m/s, vaän toác aùnh saùng laø 300.000km/s. Hoûi seùt xa ûy ra caùch ta bao xa ? Coi aâm thanh vaø a ùnh saùng chuyeån ño äng ñeàu. 11/26- Cuøng moät luùc taïi hai ñòa ñieåm A vaø B treân moät ñöôøng thaúng co ù hai xe khôûi haønh chuyeån ñoäng cu øng chieàu. Xe A coù va än to ác 40km/h, ñuoåi theo xe B ñang chaïy vô ùi va än to ác 20km/h. Tìm va än toác cuûa xe A ñoái vôùi xe B vaø thôøi gian ñi ñe å xe A ñuoåi kòp xe B. Bieát khaûng ca ùch AB = 30km. 12/27- Moät ngöôøi laùi xe, khi o âtoâ cuûa mình ñang chaïy, nhìn tha áy ñoàng hoà to ác ño ä (to ác ke á ) cuûa xe mình chæ 36km/h vaø thaáy moät xe thöù hai ñang lao veà phía mình töø moät ñie åm caùch xe mình 100m vaø sau 5 giaây thì gaëp xe mình. Hoûi vaän to ác xe thöù hai so vôùi ñöôøng ? 13/28-Moät ngöôøi ñi xe ñaïp chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ñi 8km ñaàu tieân he át 30 phuùt. Hoûi sau 2 giô ø ña ïp lieân tuïc ñeàu ña ën, ngöôøi ño ù seõ ñi ñöôïc ñoaïn ñöôøng la ø bao nhieâu ? 14/29- Cuøng moät luùc taïi hai ñòa ñieåm A vaø B treân moät ñöôøng thaúng ca ùch nhau 3000m, coù hai xe chuyeån ño äng tha úng ñeàu ñi ngöôïc chieàu ñeán gaëp nhau. Xe ñi töø A coù vaän toác 10m/s. Xe ñi töø B coù vaän toác 20m/s. a/- Moät ngöôøi ngoài tre ân xe ñi töø A seõ nhìn thaáy xe B chuyeån ñoäng vôùi va än to ác la ø bao nhieâu ? b/- Sau thôøi gian bao laâu hai xe gaëp nhau ? 15/30- Trong moät khu vui chôi cuûa treû em ôû coâng vieân co ù tro ø chôi ñi o âto â con. Moät oâtoâ chaïy ñe àu treân ñöôøng tro øn co ù chu vi 100m, xe cha ïy heát 10s. Haõy tính vaän toác cu ûa oâtoâ ra m/s, km/h. Neáu moät löôït ñi keùo daøi trong 3 phuùt thì xe chaïy ñöôïc bao nhieâu km ? vaø chaïy ñöôïc maáy vo øng ? 16/31- Trong tro ø chôi ñu quay, moät em beù ngoài ñu chuyeån ñoäng ñeàu vô ùi vaän toác 8m/s. Tìm quaõng ñöôøng em beù ñi trong moät la àn chôi keùo 3,5 phuùt ? 17/32- Moät canoâ chaïy ngöôïc soâng tre ân ñoaïn ñöôøng 90km. Vaän toác cu ûa canoâ ñoái vôùi nöôùc laø 25km/h vaø vaän toác nöôùc chaûy laø 2m/s.

a/- Tính thô øi gian canoâ ñi heát ñoaïn ñöôøng naøy. b/- Neáu sau ñoù canoâ la ïi quay veà xuoâi doøng chaïy ñe àu tre ân ñoaïn ñöôøng na øy vôùi thô øi gian nhö luùc ngöïôc doøng. Hoûi vaän to ác cuûa canoâ ñoái vôùi bôø so âng trong chuyeån ño äng naøy.

18/33- Khoaûng caùch töø maët trôøi ñeán traùi ña át khoa ûng 150.000.000km. Hoûi khi tre ân maët trô øi coù moät vuï noå thì sau bao laâu qua kính thie ân vaên ô û ma ët ñaát ngöôøi ta quan saùt ñöôïc veät saùng do vuï no å gaây ra ? 19/34- Vaân toác di chuyeån cuûa moät côn baõo la ø 4,2m/s. Trong moät ngaøy ñe âm ba õo di chuyeån bao nhieâukm.Vaän toác gio ù xoaùy ô û vuøng taâm ba õo ño ù laø 90km/h. Vaän to ác naøo lô ùn hôn ? 20/35- Vaän toác maùy bay pha ûn lö ïc la ø 1080km/h. Vaän toác cuûa vieân ña ïn suùng lieân thanh laø 200m/s. Vaän toác na øo lô ùn hôn ? Neáu ñaët su ùng maùy treân maùy bay phaûn löïc ñeå ba én vaøo muïc tie âu co á ñònh döôùi ñaát khi ma ùy bay ñang lao thaúng tô ùi muïc tie âu thì vieân ñaïn bay vôùi vaän toác bao nhieâu ? 21/36- Luùc 7 giôø, hai xe xuaát phaùt cuøng hai ñòa ñie åm A vaø B ca ùch nhau 24km. chuùng chuyeån ñoäng cuøng chieàu töø A ñeán B vaø tha úng ñeàu. Xe thöù nha át khôûi haønh töø A vôùi vaän to ác 42km/h. Xe thö ù hai töø B vôùi vaän toác 36km/h.

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

15

15

a/- Tìm khoa ûng caùch giö õa hai xe sau 45 phuùt ke å tö ø lu ùc xua át phaùt. b/- Hai xe coù ga ëp nhau khoâng ? Neáu co ù chuùng gaëp nhau lu ùc maáy giôø ? Ô Û ñaâu ? 22/37- Moät khaåu pha ùo choáng taêng ba én thaúng va øo xe ta êng. Phaùo thu û thaáy xe taêng tung le ân sau 0,6 giaây keå töø luùc baén vaø nghe thaáy tieàng noáau 2,1 gia ây keå töø luùc baén. a/- Tìm khoa ûng caùch tö ø suùng ñeán xe taêng. Cho bieát vaän toác cuûa a âm la ø 340m/s b/- Tìm va än to ác cu ûa ñaïn. 23/38- Moät ñoaøn lính da øi 400m ñi ñeàu vôùi va än to ác5km/h. Moät ngöôøi lính lieân laïc ñi xe ñaïp töø cuoái ñoaøn lính leân ña àu ñoaøn lính ñeå truyeàn le änh cu ûa chæ huy roài ñaïp ngay veà cuoái ñoa øn lính. Tìm thôøi gian ñi vaø ve à cu ûa ngöôøi lính lieân laïc . Bieát vaän to ác cuûa xe ña ïp laø 15km/h .

CH U Û ÑEÀ 2 : CH UY EÅN ÑO ÄN G KH O ÂN G ÑEÀU V A ÄN T OÁ C T RU NG BÌN H

I/- Lyù thuyeá t : 1/- Chuyeån ño äng khoâng ñeàu laø chuyeån ño äng ma ø ñoä lôùn cuûa va än toác thay ñoåi theo thôøi gian. 2/- Vaän toác trung bình cuûa moät chuyeån ñoäng khoâng ñeàu tre ân moät quaõng ñöôøng nhaát ñònh ñöôïc tính baèng ñoä daøi quaõng ñöôøng ñoù chia cho thô øi gian ñi heát quaõng ñöôøng.

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

16

16

Caû qua õn g ñö ôøn g

3/- Coâng thöùc : Vaän toác trung bình = Th ôøi gian ñ i h eát qua õn g ñö ô øn g ñoù

I I /- Ph ö ôn g p h aùp giaûi : - Khi noùi ñe án vaän to ác trung bình ca àn noùi roõ va än to ác trung bình tính treân qua õng ñöôøng naøo. Vì treân ca ùc quaõng ñöô øng khaùc nhau vaän toác trung bình coù the å khaùc nhau. - V aän toác tr un g b ìn h khaùc vôùi tr un g b ìn h c oän g c aùc vaän toác, ne ân tuyeät ño ái khoâng duøng coâng thö ùc tính trung bình co äng ñeå tính vaän toác trung bình. - Ví duï : S S1 A C B S2

Ta coù : S1 = V1. t1 V1 = 1

1

t

S

S2 = V2. t2 V2 = 2

2

t

S

Haõy tính vaän toác trung bình cuûa chuyeån ño äng tre ân ñoaïn ñöôøng S = AC

Vtb = t

S =

21

21

tt

SS +

+ (coâng thöùc ñuùng)

Khoâng ñöôïc tính : Vtb = 2 21 VV + ( coâng thöùc sai )

I I I /- BA ØI TA ÄP : 1/- Moät ho ïc sinh ñi xe ñaïp tö ø nhaø ñe án tröô øng ma át 10 phuùt. Ñoaïn ñöôøng tö ø nhaø ñe án tröô øng daøi 1,5km. a/- Coù the å noùi hoïc sinh ñoù chuyeån ñoäng ñeàu ñöôïc khoâng ? b/- Tính vaän toác chuyeån ño äng. Vaän toác naøy go ïi laø vaän toác gì ? G iaûi : a/- Khoâng theå xem la ø chuyeån ñoäng ñeàu. Vì chöa bie át trong thôøi gian chuyeån ño äng vaän to ác coù thay ñoåi hay khoâng. b/- Vaän toác laø :

Vtb = t

S = =

600 1500

2,5m/s

Vaän toác na øy goïi laø va än to ác trung bình

V tb = t

S

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

17

17

2/- Töø ñieåm A ñeán ñieåm B moät oâtoâ chuyeån ñoäng ñeàu vô ùi vaän toác V1 = 30km/h. Ñeán B o âtoâ quay veà A , oâto â cu õng chuyeån ño äng ñeàu nhöng vôùi va än to ác V2 = 40km/h. Xaùc ñònh vaän toác trung bình cuûa chuyeån ño äng ca û ñi la ãn veà.

Chuù yùChuù yùChuù yùChuù yù : : : : oâtoâ chuyeån ñoäng ñeàu töø A ñeán Bø hoaëc tö ø B veà A co øn chuyeån ño äng khoâng ñeàu treân ñoa ïn ñöôøng caû ñi laãn ve à. Giaûi : Vì ñi töø A ñeán B = S 1 = S 2 = ñi töø B veà A

Ta coù : Thôøi gian ñi töø A ñeán B laø : t1 = 1

1

V S

= 30

1S (1 )

Thôøi gian ñi tö ø A ñeán B laø : t2 = 2

2

V S

= 40

2S (2 )

Thôøi gian caû ñi laãn ve à la ø : t = t1 + t2 (3) Goïi S laø quaõng ñöôøng o âto â chuyeån ño äng caû ñi laãn veà la ø : S = S1 + S2 = 2S1 = 2S2 (4) Vaäy vaän toác trung bình cuûa o âto â chuyeån ño äng caû ñi la ãn veà la ø:

Vtb = t

S =

21

21

tt

SS +

+ =

2

2

1

1

21

V S

V S

SS

+

+ =

2

1

1

1

12

V S

V S

S

+

=

21

2112

12

VV SVSV

S +

= 2112

2112 SVSV

VVS +

= 1112

2112 SVSV

VVS +

= )( 2

211

211

VVS VVS

+

= )( 2

21

21

VV VV

+ = )4030(

40.30.2 +

= 70

2400 = 34,3km/h

Neáu tính trung bình co äng thì khoâng ñuùng vì : Vtb = 2 21 VV + =

2 4030 +

= 35km/h

3/- Moät ngöôøi ñi xe ñaïp tre ân moät ñoa ïn ñöôøng thaúng AB. Tre ân 1/3 ñoa ïn ñöôøng ñaàu ñi vôùi vaän to ác 12km/h, 1/3 ñoa ïn ñöôøng tie áp theo ñi vôùi vaän to ác 8km/h vaø 1/3 ñoaïn ñöôøng cuoái cuøng ñi vôùi vaän toác 6km/h. Tính vaän toác trung bình cuûa xe ña ïp treân caû ñoa ïn ñöôøng AB. S, t , Vtb S2 , V2 , t2 A D B C S1, V1, t1 S3, V3 , t3 Giaûi : Ta coù : S1 = S2 = S3 = S/3

Thôøi gian ñi he át ñoaïn ñöôøng ña àu : t1 = 1

1

V S

= 13V

S (1)

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

18

18

Thôøi gian ñi he át ñoaïn ñöôøng tie áp theo : t2 = 2

2

V S

= 23V

S (2)

Thôøi gian ñi he át ñoaïn ñöôøng cuoái cu øng : t3 = 3

3

V S

= 33V

S (3)

Thôøi gian ñi he át quaõng ñöôøng S laø :

t = t1 + t2 + t3 = 13V

S +

23V S

+ 33V

S = )111(

3 321 VVV S

++ (4)

Vaän toác trung bình treân ca û ñoaïn ñöôøng S laø :

Vtb = t

S =

)111( 3 321 VVV S

S

++

= 133221

3213 VVVVVV

VVV ++

Thay soá : ta ñöôïc Vtb = 8km/h.

BA ØI TA ÄP LA Ø M THE ÂM V E À CHU Y EÅN ÑO ÄN G K HO ÂN G ÑEÀU

1/4- Moät o âtoâ chuyeån ñoäng töø ñòa ñie åm A ñeán ñòa ñie åm B ca ùch nhau 180km. Trong nöõa ñoaïn ñöôøng ñaàu ñi vôùi vaän toác V1 = 45km/h. Nöõa ñoaïn ñöôøng co øn la ïi xe chuyeån ñoäng vôùi vaän toác V2 = 30km/h. a/- Sau bao laâu xe ñeán B ? b/- Tính vaän toác trung bình cuûa xe treân caû ñoa ïn ñöôøng AB ? 2/5- Moät vaät chuyeån ñoäng treân ñoaïn ñöôøng tha úng MN. Nöõa ñoaïn ñöôøng ña àu ñi vôùi va än to ác V1 = 30km/h. Nöõa ñoaïn ñöôøng sau vaät chuyeån ñoäng trong hai giai ñoaïn : Trong nöõa thôøi gian ñaàu va ät ñi vôùi vaän toác V2 = 20km/h, nöõa thôøi gian sau vaät ñi vô ùi va än to ác V3 = 10km/h. Tính vaän to ác trung bình cuûa vaät treân caû ñoa ïn ñöôøng MN. 3/6- Moät vaät chuyeån ñoäng bieán ñoåi, cöù sau moãi giaây, vaän toác cu ûa vaät ta êng the âm 2m/s. Ban ñaàu vaän toác cuûa vaät laø Vo = 4m/s. Sau khi ñi ñöôïc quaõng ñöôøng S vaän toác cuûa va ät ñaït ñöôïc la ø 12m/s. Tính vaän toác trung bình cuûa va ät trong qua õng ñöôøng noùi tre ân. Cho raèng chuyeån ño äng cu ûa vaät trong moãi giaây laø ñeàu.

Chuù yùChuù yùChuù yùChuù yù : : : : Giaây I G iaây II Giaây III Gi aây IV

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

19

19

V0 V0 +2 V0+2+2 V0+2+2+2 S1 S2 S3 S4 A B C D E S Töø ñaàu giaây I (A) ñeán cuoái gia ây I (B) thì vaän to ác vaãn laø V0 Töø ñaàu giaây II (B) ñeán cuoái giaây II (C) thì vaän toác laø V0+2 Töø ñaàu giaây III (C) ñeán cuoái giaây III (D) thì vaän to ác la ø V0+2+2 Töø ñaàu giaây IV (D) ñeán cuoái giaây IV (E) thì va än to ác la ø V0+2+2+2 Cöù nhö the á ta co ù co âng thö ùc to ång quaùt laø : S n = ( V 0 + (n -1). ∆ V ).tn vô ùi n la ø gia ây th ö ù n . (***) V aäy tr ö ôøn g h ôïp tr eân th ì : S 1 = ( V 0 + (1-1). ∆ V ).t1 = ( 4 + (1-1).2).1= 4 S 2 = ( V 0 + (2-1). ∆ V ).t2 = ( 4 + (2-1).2).1= 6 S 3 = ( V 0 + (3-1). ∆ V ).t3 = ( 4 + (3-1).2).1= 8 S 4 = ( V 0 + (4-1). ∆ V ).t4 = ( 4 + (4-1).2).1= 10 K h i ñi h eát gi aây th ö ù I V th ì va än toác ñ aït ñe án laø 12m /s t1 = t2 = t3 = t4 = 1 (vì c ö ù s au 1 gia ây) N goaøi r a th ôø i gian ñö ôïc tín h to ån g qua ùt n h ö s au : t = Vaän toác taêng theâm sau moãi gia ây

t = V

VVn ∆ − 0 (****)

V aäy tr on g tr ö ôn g h ôïp tr eân th ì :

t = V

VVn ∆ − 0 =

2 412 −

= 4 giaây

4/7 – Moät xe o âto â chuyeån ño äng treân ñoaïn ñöôøng AB = 120km vôùi vaän to ác trung bình V = 40km/h. Bieát nö õa thô øi gian ña àu vaän toác cuûa o âto â laø V1 = 55km/h. Tính va än to ác cu ûa oâtoâ trong nöõa thôøi gian sau. Cho raèng trong caùc giai ñoa ïn oâtoâ chuyeån ñoäng ñeàu . 5/8- Moät vaät chuyeån ñoäng bieán ñoåi coù va än to ác gia õm daàn theo thô øi gian. Cöù moãi giaây vaän toác giaõm 3m/s.. Ban ñaàu vaän toác cuûa vaät la ø V0 = 24m/s. Trong moãi gia ây chuyeån ño äng cu ûa vaät la ø ñe àu. a/- Sau 3 giaây vaän to ác cuûa vaät laø bao nhieâu ? b/- Tính vaän toác trung bình cuûa va ät trong 4 giaây ña àu tieân.

Chuù yùChuù yùChuù yùChuù yù : : : : S n = ( V 0 - (n -1). ∆ V ).tn vôùi n la ø gia ây th ö ù n . (***) t = Vaän toác giaõm daàn sau moãi giaây

Vaän toác ñaït sau cuøng – Vaän toác ban ñaàu

Vaän toác ban ñaàu – vaän toác luùc sau gia ây thöù n

Chuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bChuyeân ñeà bồiiii d d d dưỡng hng hng hng học sinh gic sinh gic sinh gic sinh giỏiiii ---- Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguy Gv Nguyễnnnn Giang Nam Giang Nam Giang Nam Giang Nam

20

20

t = V VV n

∆ −0 (****)

6/9- Moät ngöôøi ñi xe maùy chuyeån ñoäng theo 3 giai ñoaïn : Giai ñoaïn I chuyeån ño äng tha úng ñeàu vôùi vaän toác V1 = 12km/h trong 2km ñaàu tieân. Giai ñoaïn II : chuyeån ñoäng bieán ño åi vô ùi va än to ác trung bình V2 = 20km/h trong 30 phuùt. Giai ñoa ïn III : chuyeån ño äng ñeàu tre ân quaõng ñöôøng 4km trong thô øi igan 10 phuùt. Tính vaän toác trung bình treân caû 3 giai ñoaïn. 7/10- Moät ngöôøi ñi xe ñaïp tre ân ñoaïn ñöôøng MN. Nöõa ñoaïn ñöôøng ña àu ngöôøi aáy ñi ñöôïc vô ùi vaän toác V1 = 20km/h. Trong nöõa thôøi gian cu ûa nöõa quaõng ñöôøng coøn laïi ñi vôùi vaän to ác V2 = 10km/h. Cuoái cuøng ngöôøi aáy ñi vô ùi vaän toác V3 = 5km/h. Tính va än to ác trung bình tre ân caû ñoaïn ñöôøng MN.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang