Tài liệu

CHUYÊN ĐỀ 17 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14913     Tải về: 181     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 45
Tài liệu CHUYÊN ĐỀ 17 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN - tài liệu, sách iDoc.Vn  [b]CHUYÊN ĐỀ 17[/b] [b]QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN[/b]   [b]CHƯƠNG I: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG[/b]
CHUYÊN Đ 17
QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, D CH V CÔNG VÀ CÔNG S N
CH NG I: QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNGƯƠ
I- T NG QUAN V TÀI CHÍNH CÔNG QU N TÀI CHÍNH
CÔNG
1. B n ch t c a tài chính công
D a theo m t s tiêu chí nh t đ nh, h th ng tài chính qu c dân đ c phân ượ
lo i thành tài chính công tài chính t . Tài chính công m t thu t ng m i xu t ư
hi n Vi t Nam, do đó, ít nhi u còn ch a đ c th ng nh t v quan ni m. ư ư
Nhi u quan ni m cho r ng thu t ng tài chính công đ c hi u s h p ượ
thành b i ý nghĩa và ph m vi c a hai thu t ng “tài chính” và “công”.
V thu t ng tàichính: Theo quan ni m ph bi n, tài chính có bi u hi n bên ế
ngoài các hi n t ng thu, chi b ng ti n; n i dung v t ch t các ngu n tài ượ
chính, các qu ti n t ; n i dung kinh t bên trong các quan h kinh t -quan ế ế
h phân ph i d i hình th c giá tr (g i t t là quan h tài chính) n y sinh trong quá ướ
trình t o l p ho c s d ng các qu ti n t .
V thu t ng công hay công công: xét v ý nghĩa, thu t ng công th
hi u trên các khía c nh:
V quan h s h u i v i tài s n, các ngu n tài chính, các qu ti n t )
s h u công c ng; V m c tiêu ho t đ ng: là vì l i ích công c ng; V ch th ti n ế
hành ho t đ ng: các ch th thu c khu v c công; V pháp lu t đi u ch nh:
các lu t công.
Nh ng lu n gi i trên đây cho phép rút ra nh n xét các đ c tr ng c a tài ư
chính công là:
V m t s h u: các ngu n tài chính, các qu ti n t trong tài chính công
thu c s h u công c ng, s h u toàn dân Nhà n c đ i di n, th ng g i ư ư
s h u nhà n c. ướ
V m t m c đích: các ngu n tài chính, các qu ti n t trong tài chính công
đ c s d ng vì l i ích chung toàn xã h i, c a toàn qu c và c a c c ng đ ng.ượ
V m t ch th : các ho t đ ng thu, chi b ng ti n trong tài chính công do
ch th thu c khu v c công ti n hành. ế
V m t pháp lu t: các quan h tài chính ch u s đi u ch nh b i các “lu t
công”, d a trên các quy ph m pháp lu t m nh l nh- quy n uy. Các quan h tài
chính công quan h kinh t n y sinh g n li n v i công vi c t o l p s d ng ế
các qu ti n t công mà m t bên c a quan h là ch th thu c khu v c công.
Trong th c ti n đ i s ng h i, ho t đ ng tài chính th hi n ra nh các ư
hi n t ng thu, chi b ng ti n- s vân đ ng c a ngu n tài chính- g n li n v i vi c ượ
t o l p ho c s d ng qu ti n t nh t đ nh. Trên ph m vi toàn b n n kinh t , g n ế
li n v i s ho t đ ng c a các ch th trong lĩnh v c kinh t h i khác nhau ế
các qu ti n t khác nhau đ c hình thành s d ng. d nh : Qu ti n t c a ượ ư
h gia đình, qu ti n t c a các doanh nghi p; qu ti n t c a các t ch c b o
hi m tín d ng, các qu ti n t công.
G n v i ch th Nhà n c, các qu ti n t công đ c t o l p s d ng ướ ượ
g n li n v i quy n l c kinh t chính tr c a Nhà n c th c hi n các ch c ế ư
năng kinh t xã h i c a Nhà n c. Quá trình hình thành và s d ng các qu ti n tế ướ
công chính quá trình Nhà n c tham gia phân ph i các ngu n tài chính thôngướ
qua ho t đ ng thu, chi b ng ti n c a tài chính công. Các ho t đ ng thu, chi b ng
ti n đó là m t bi u hi n bên ngoài c a tài chính công. Tuy v y, c n nh n r ng,
quá trình di n ra các ho t đ ng thu, chi b ng ti n c a nhà n c ti n hành trên c ướ ế ơ
s các lu t l do Nhà n c quy đ nh đã làm n y sinh các quan h kinh t gi a Nhà ư ế
n c v i ch th khác trong xã h i. Đó chính là các quan h kinh t n y sinh trongướ ế
quá trình nhà n c tham gia phân ph i s d ng nh ng ngu n tài chính đ t oướ
l p ho c s d ng các qu công. Các quan h kinh t đó chính m t b n ch t bên ế
trong c a tài chính công, bi u hi n n i dung kinh t xã h i c a tài chính công. ế
T nh ng phân tích trên đây có th có khái ni m t ng quát v tài chính công
nh sau:ư
Tài chính công t ng th các ho t đ ng thu, chi b ng ti n do Nhà n c ư
ti n hành, ph n ánh các quan h kinh t n y sinh trong quá trình t o l p sế ế
d ng các qu ti n t công nh m ph c v th c hi n các ch c năng c a N n c ướ
và đáp ng các nhu c u, l i ích c a toàn xã h i.
Nh v y, tài chính công là m t ph m trù kinh t g n v i thu nh p chiư ế
tiêu c a Nhà n c. Tài chính công v a ngu n l c đ Nhà n c th c hi n các ướ ướ
ch c năng v n có c a mình, v a công c đ Nhà n c chi ph i, đi u ch nh các ư
ho t đ ng khác c a h i. Tài chính công là công c quan tr ng c a Nhà n c đ ướ
th c hi n nh ng nhi m v phát tri n kinh t , chính tr , xã h i c a đ t n c. ế ướ
C c u tài chính bao g m:ơ
- Ngân sách nhà n c (trung ng và đ a ph ng).ướ ươ ươ
- Tài chính các c quan hành chính nhà n c.ơ ư
- Tài chính các đ n v s nghi p nhà n c.ơ ướ
- Các qu tài chính ngoài ngân sách nhà n c. ướ
2. Các ch c năng c a tài chính công
Ch c năng c a tài chính công các thu c tính khách quan v n có, kh
năng bên trong th hi n tác d ng c a xã h i c a tài chính.
Tài chính nói chung có hai ch c năng c b n là ch c năng phân ph i và ch c ơ
năng giám đ c. Tài chính công m t b ph n c u thành quan tr ng c a tài chính,
có nét đ c thù là g n v i thu nh p và chi tiêu c a Chính ph . Do đó, các ch c năng
c a tài chính công cũng xu t phát t hai ch c năng c a tài chính, đ ng th i m
r ng thêm căn c vào nét đ c thù c a tài chính công. th nêu lên ba ch c năng
c a tài chính công t o l p v n, phân ph i l i phân b , giám đ c đi u
ch nh.
Liên hệ quảng cáo

2.1. Ch c năng t o l p v n
Trong n n kinh t th tr ng, v n ti n t đi u ki n ti n đ cho m i ho t ế ườ
đ ng kinh t -xã h i. Th c ra, ch c năng t o l p v n m t khâu t t y u c a quá ế ế
trình phân ph i, nên khi nói v ch c năng c a tài chính nói chung, ng i ta th ng ườ ườ
không tách riêng ra thành m t ch c năng. Tuy nhiên, đ i v i tài chính công, v n đ
t o l p v n s khác bi t v i t o l p c a các khâu tài chính khác, gi vai trò
quan tr ng và có ý nghĩa quy t đ nh đ i v i toàn b quá trình phân ph i, vì v y, ế
th tách ra thành m tch c năng riêng bi t.
Ch th c a quá trình t o l p v n Nhà n c. Đ i t ng c a quá trình này ướ ượ
các ngu n tài chính trong xã h i do Nhà n c tham gia đi u ti t. Đ c thù c a ch c ướ ế
năng t o l p v n c a tài chính công quá trình này g n v i quy n l c chính tr
c a Nhà n c. Nhà n c s d ng quy n l c chính tr c a mình đ hình thành các ướ ư
qu ti n t c a mình thông qua vi c thu các kho ntính b t bu c t các ch th
kinh t xã h i.ế
2.2. Ch c năng phân ph i l i và phân b
Ch th phân ph i phân b nhà n c v i t cách ng i n m gi quy n ướ ư ườ
l c chính tr . Đ i t ng phân ph i và phân b là các ngu n tài chính công t p trung ượ
trong ngân sách Nhà n c các qu ti n t khác c a Nhà n c, cũng nh thuướ ướ ư
nh p c a các pháp nhân và th nhân trong xã h i mà nhà n c tham gia đi u ti t. ướ ế
Thông qua ch c năng phân ph i, tài chính công th c hi n s phân chia ngu n
l c tài chính công gi a các ch th thu c Nhà n c, các ch th tham gia vào các ướ
quan h kinh t v i Nhà n c trong vi c th c hi n các ch c năng v n c a Nhà ế ướ
n c, ch c năng phân ph i c a tài chính công nh m m c tiêu công b ng h i.ướ
Tài chính công, đ c bi t ngân sách nhà n c, đ c s d ng làm công c đ đi u ướ ượ
ch nh thu nh p c a các ch th trong xã h i thông qua thu và chi tiêu công. ế
Cùng v i phân ph i, tài chính công còn th c hi n ch c năng phân b . Thông
qua ch c năng này, các ngu n nhân l c tài chính công đ c phân b m t cách ượ
ch đích theo ý chí c a Nhà n c nh m th c hi n s can thi p c a Nhà n c vào ư ướ
các ho t đ ng kinh t -xã h i. Trong đi u ki n chuy n t c ch qu n t p trung ế ơ ế
quan liêu bao c p sang c ch th tr ng s đi u ti t c a Nhà n c, ch c năng ơ ế ườ ế ướ
phân b c a tài chính công đ c v n d ng s l a ch n, cân nh c, tính toán, ư ự ự
tr ng tâm, tr ng đi m, nh m đ t hi u qu phân b cao.
2.3. Ch c năng giám đ c và đi u ch nh.
V i t cách m t công c qu n trong tay Nhà n c, Nhà n c v n d ng ư ướ ướ
ch c năng giám đ c đi u ch nh c a tài chính công đ ki m tra b ng ti n đ i
v i quá trình v n đ ng c a các ngu n tài chính công đi u ch nh quá trình đó
theo các m c tiêu Nhà n c đ ra. Ch th c a quá trình giám đ c đi u ướ
ch nh Nhà n c. Đ i t ng c a s giám sát đ c đi u ch nh là quá trình v n ướ ượ
đ ng c a các ngu n tài chính công tròn s hình thành v a s d ng các qu ti n t .
Giám đ c b ng đ ng ti n vai trò khách quan c a tài chính nói chung. Tài
chính công cũng th c hi n s giám đ c b ng đ ng ti n đ i v i m i s v n đ ng
c các ngu n tài chính công, thông qua đó bi u hi n các ho t đ ng c a các ch
th thu c Nhà n c. Còn ch c năng đi u ch nh c a tài chính công đ c th c hi n ư ượ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CHUYÊN ĐỀ 17 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN
  [b]CHUYÊN ĐỀ 17[/b] [b]QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN[/b]   [b]CHƯƠNG I: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG[/b]   [b]I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG[/b]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Xã hội học quản lý Lượt tải: 136 Lượt xem: 11530
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11493
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 80 Lượt xem: 10510
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 4 Lượt xem: 9732