Tài liệu

Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43337     Tải về: 449     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 66
Tài liệu Chuyên đề 16  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Chuyên đề 16[/b]   [b]QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ[/b] [list=1] [*]NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Chuyên đ 16
QU N LÝ NHÀ N C V KINH T ƯỚ
A. NH NG V N Đ LÝ LU N CHUNG V QU N LÝ NHÀ N C V KINH T ƯỚ
1. NH NG Đ C ĐI M C B N C A N N KINH T TH TR NG Đ NH H NG Ơ ƯỜ ƯỚ
XHCN VI T NAM
N n kinh t n c ta là n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN. N n kinh t th tr ng ế ướ ế ườ ướ ế ườ
đ nh h ng XHCN m t ki u t ch c n n kinh t trong đó, s v n hành c a v a ư ế
tuân theo nh ng nguyên t c quy lu t c a b n thân h th ng kinh t th tr ng, l i v a b ế ư
chi ph i b i nh ng nguyên t c và nh ng quy lu t ph n ánh b n ch t xã h i hoá-xã h i ch
nghĩa. Do đó, n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN v a mang tính ch t chung, ph bi n ế ư ư ế
đó là “tính kinh t th tr ng” v a mang tính đ c thù đó là “tính đ nh hu ng XHCN”.ế ư
1- Kinh t th tr ngế ườ :
1.1. Đ c tr ng c a kinh t th tr ng ư ế ườ
a- Khái ni m kinh t th tr ng ế ườ .
Kinh t th tr ng là n n kinh t v n hành theo c ch th tr ng, đó th tr ng quy tế ườ ế ơ ế ườ ườ ế
đ nh v s n xu t và phân ph i.
Kinh t th tr ng m t ki u t ch c kinh t , trong đó, nhân ng i tiêu dùng ế ườ ế ườ
các nhà s n xu t-kinh doanh tác đ ng l n nhau thông qua th tr ng đ xác đ nh nh ng v n ườ
đ c b n c a t ch c kinh t : s n xu t cái gì? s n xu t nh th nào? s n xu t cho ai? ơ ế ư ế
Trong n n kinh t th tr ng, th tr ng quy t đ nh phân ph i tài nguyên cho n n s n xu t ế ườ ườ ế
xã h i.
b- Đ c tr ng c a kinh t th tr ng ư ế ư .
- M t là, quá trình l u thông nh ng s n ph m v t ch t phi v t ch t t s n xu t đ n ư ế
tiêu dùng ph i đ c th c hi n ch y u b ng ph ng th c mua-bán. ượ ế ươ
S s luân chuy n v t ch t trong n n kinh t do s phân công chuyên môn ế
hoá trong vi c s n xu t ra s n ph m h i ngày càng cao, cho nên s n ph m tr c khi tr ướ
thành h u ích trong đ i s ng h i c n đ c gia công qua nhi u khâu chuy n ti p nhau. ượ ế
Bên c nh đó, nh ng ng i, nh ng doanh nghi p, nh ng ngành, nh ng vùng s n ườ
xu t d th a s n ph m này nh ng l i thi u nh ng s n ph m khác, do đó gi a chúng cũng ư ư ế
c n có s trao đ i cho nhau.
S luân chuy n v t ch t trong quá trình s n xu t th đ c th c hi n b ng nhi u ượ
cách: Luân chuy n n i b , luân chuy n qua mua-bán. Trong n n kinh t th tr ng, s n ế ườ
ph m đ c s n xu t ra ch y u đ trao đ i thông qua th tr ng. ượ ế ườ
- Hai là: Ng i trao đ i hàng hoá ph i quy n t do nh t đ nh khi tham gia trao đ iườ
trên th tr ng ba m t sau đây: ườ
+ T do l a ch n n i dung s n xu t và trao đ i
+ T do ch n đ i tác trao đ i
+ T do tho thu n giá c trao đ i
+ T do c nh tranh
- Ba là: Ho t đ ng mua bán đ c th c hi n th ng xuyên r ng kh p, trên c s m t k t ượ ườ ơ ế
c u h t ng t i thi u, đ đ vi c mua-bán di n ra đ c thu n l i, an toàn v i m t h th ng ượ
th tr ng ngày càng đ y đ . ườ
- B n là: Các đ i tác ho t đ ng trong n n kinh t th tr ng đ u theo đu i l i ích c a ế ườ
mình. L i ích cá nhân là đ ng l c tr c ti p c a s phát tri n kinh t . ế ế
- Năm là: T do c nh tranh thu c tính c a kinh t th tr ng, đ ng l c thúc đ y s ế ườ
ti n b kinh t h i, nâng cao ch t l ng s n ph m hàng hoá và d ch v , l i cho cế ế ư
ng i s n xu t và ngj i tiêu dùng.ườ ườ
- Sáu là: S v n đ ng c a các quy lu t khách quan c a th tr ng d n d t hành vi, thái ườ
đ ng x c a các ch th kinh t tham gia th tr ng, nh đó hình thành m t tr t t nh t ế ườ
đ nh c a th tr ng t s n xu t, l u thông, phân ph i và tiêu dùng. ườ ư
M t n n kinh t đ c nh ng đ c tr ng c b n trên đây đ c g i n n kinh t th ế ượ ư ơ ượ ế
tr ng. Ngày nay, cùng v i s phát tri n m nh m c a s c s n xu t trong t ng qu c gia ườ
s h i nh p kinh t mang tính toàn c u đã t o đi u ki n và kh năng vô cùng to l n đ phát ế
tri n n n kinh t th tr ng đ t đ n trình đ cao-kinh t th tr ng hi n đ i. ế ườ ế ế ườ
Kinh t th tr ng hi n đ i n n kinh t đ y đ các đ c tr ng c a m t n n kinh tế ườ ế ư ế
th tr ng, đ ng th i nó còn có các đ c tr ng sau đây: ườ ư
- M t là, có s th ng nh t m c tiêu kinh t v i các m c tiêu chính tr -xã h i. ế
- Hai là, có s qu n lý c a Nhà n c, đ c tr ng này m i hình thành các n n kinh t th ư ư ế
tr ng trong vài th p k g n đây, do nhu c u không ch c a Nhà n c-đ i di n cho l i íchườ ướ
c a giai c p c m quy n, còn do nhu c u c a chính các thành viên, nh ng ng i tham ườ
gia kinh t th tr ng.ế ườ
- Ba là, s chi ph i m nh m c a phân công h p tác qu c t , t o ra m t n n kinh ế
t th tr ng mang tính qu c t . v t ra kh i biên gi i qu c gia đ ng m , tham gia vàoế ườ ế ượ
quá trình h i nh p kinh t qu c t . Quá trình h i nh p kinh t qu c t gi a các qu c gia ế ế ế ế
đang di n ra v i quy ngày càng l n, t c đ ngày càng tăng làm cho n n kinh t th gi i ế ế
ngày càng tr nên m t chính th th ng nh t, trong đó m i qu c gia m t b ph n g n
h u c v i các b ph n khác. ơ
1.2. Các lo i kinh t th tr ng ế ườ :
Tuỳ theo cách ti p c n, ng i ta th phân lo i kinh t th tr ng theo các tiêu chíế ườ ế ườ
khác nhau:
- Theo trình đ phát tri n, có:
+ N n kinh t hàng hoá gi n đ n, kinh t th tr ng phát tri n trình đ th p ế ơ ế ườ
+ N n kinh t th tr ng hi n đ i ế ườ
- Theo hình th c hàng hóa, có:
+ N n kinh t th tr ng v i hàng hoá truy n th ng: Th tr ng l ng th c, s t thép, ế ườ ườ ươ
xăng d u…
+ N n kinh t th tr ng v i hàng hoá hi n đ i: Th tr ng v n, th tr ng s c lao đ ng, ế ườ ườ ườ
th tr ng công ngh ườ
- Theo m c đ t do, có: ộ ự
+ N n kinh t th tr ng t do c nh tranh ế ườ
+ N n kinh t th tr ng có đi u ti t c a nhà n c ế ườ ế ướ
+ N n kinh t th tr ng h n h p: K t h p s đi u ti t c a Nhà n c v i đi u ti t c a ế ườ ế ế ư ế
“Bàn tay vô hình” là c ch th tr ngơ ế ườ
- Theo m c đ nhân văn, nhân đ o c a n n kinh t ế
+ N n kinh t th tr ng thu n tuý kinh t ế ườ ế
+ N n kinh t th tr ng xã h i ế ườ
1.3. Đi u ki n ra đ i c a n n kinh t th tr ng ế ườ
a.- Phân công lao đ ng xã h i.
Phân công lao đ ng h i s chuyên môn hoá các ho t đ ng s n xu t s n ph m
ho c d ch v theo ngành ho c theolãnh th . Do phâncông lao đ ng h i nên d n đ n tình ế
tr ng v a thi u v a th a s n ph m xét trong ph m vi m t n c gi a các n c c n ế ướ ư
s trao đ i đ cân b ng.
b- S xu t hi n t h u v t li u s n xuát. ư ư
1.4. Nh ng u th và khuy t t t c b n c a n n kinh t th tr ng ư ế ế ơ ế ườ
a- Nh ng u th : ư ế
- T đ ng đáp ng nhu c u, th thanh toán đ c c a h i m t cách linh ho t ư
h p lý
- Có kh năng huy đ ng t i đa m i ti m năng c a xã h i
- T o ra đ ng l c m nh đ thúc đ y ho t đ ng c a các doanh nghi p đ t hi u qu cao
và thông qua phá s n t o ra c ch đào th i các doanh nghi p y u kém. ơ ế ế
- Ph n ng nhanh, nh y tr c các thay đ i c a nhu c u h i các đi u ki n kinh t ư ế
trong n c và th gi i.ư ế
- Bu c cácdoanh nghi p ph i th ng xuyên h c h i l n nhau, h n ch các sai l m trong ườ ế
kinh doanh di n ra trong th i gian dài và trên các quy mô l n.
- T o đ ng l c thúc đ y s phát tri n nhanh chóng c a khoa h c-công ngh -k thu t,
n n kinh t năng đ ng và đ t hi u qu cao. ế
b- Nh ng khuy t t t: ế
- Đ ng l c l i nhu n t o ra môi tr ng thu n l i d n đ n nguy c vi ph m pháp lu t, ườ ế ơ
th ng m i hoá các giá tr đ o đ c và đ i s ng tinh th n.ươ
- S c nh tranh không t ch c d n đ n m t cân đ i mô, l m phát, th t nghi p, s ế
phát tri n có tính chu kỳ c a n n kinh t . ế
- S c nh tranh d n đ n đ c quy n làm h n ch nghiêm tr ng các u đi m c a kinh t ế ế ư ế
th tr ng. ườ
- T o ra s b t bình đ ng, phân hoá giàu nghèo
- L i ích chung dài h n c a xã h i không đ c chăm lo ượ
- Mang theo các t n n nh buôn gian bán l u, tham nhũng ư
- Tài nguyên thiên nhiên môi tr ng b tàn phá m t cách h th ng, nghiêm tr ngườ
và lan r ng.
- S n sinh và d n đ n các cu c chi n tranh kinh t . ế ế ế
2- Đ c tr ng ch y u c a kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN Vi t Nam ư ế ế ườ ướ
N n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN Vi t Nam có các đ cc tr ng sau đây: ế ườ ư ư
2.1- V h th ng m c tiêu c a n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN. ế ườ ướ
Tính đ nh h ng XHCN trong phát tri n kinh t -xã h i quy đ nh quá trình phát tri n ư ế
kinh t th tr ng n c ta quá trình th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i t ngế ườ ướ ế
quát “Dân giàu n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh” c th là:ướ
a-V m c tiêu kinh t -xã h i-văn hoá ế
- Làm cho dân giàu, mà n i dung căn b n c a dân giàu là m c bình quân đóng góp GDP/đ u
ng i tăng nhanh trong m t th i gian ng n kho ng cách giàu nghèo trong h i ta ngàyườ
càng đ c thu h p.ượ
- Làm cho n c m nh th hi n m c đóng góp to l n vào ngân sách qu c gia, s giaướ
tăng ngành kinh t mũi nh n, s s d ng ti t ki m, hi u qu các ngu n tài nguyên qu cế ế
gia, s b o v môi sinh, môi tr ng, t o m i đi u ki n cho khoa h c, công ngh phát tri n, ườ
kh năng thích ng c a n n kinh t trong m i tình hu ng b t tr c. ế
- Làm cho h i công b ng, văn minh th hi n cách x các quan h l i ích ngay trong
n i b kinh t th tr ng đó, vi c góp ph n to l n vào vi c gi i quy t các v n đ h i, ế ườ ế
vi c cung ng các hàng hoá d ch v giá tr không ch v kinh t còn giá tr cao v
văn hoá.
b- V m c tiêu chính tr
Làm cho h i dân ch , bi u hi n ch dân ch hoá n n kinh t , m i ngu i, m i thành ế
ph n kinh t quy n tham gia vào ho t đ ng kinh t , vào s n xu t-kinh doanh, quy n s ế ế
h u v tài s n c a mình: quy n c a ng i s n xu t tiêudùng đ c b o v trên c s pháp ườ ượ ơ
lu t c a Nhà n c. ướ
2.2. V ch đ s h u và thành ph n kinh t . ế ế
N n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN Vi t Nam c u trúc t nhi u lo i hình, hình ế ườ ướ
th c s h u nhi u thành ph n kinh t . S h u toàn dân, s h u t p th s h u t nhân. ế ư
Trong đó: ch đ s h u công c ng (công h u) v t li u s n xu t ch y u t ng b c đ cế ư ế ướ ượ
xác l p s chi m u th tuy t đ i khi CNXH đ c xây d ng xong v c b n (Văn ki n ế ư ế ượ ơ
Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
[b]Chuyên đề 16[/b]   [b]QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ[/b] [list=1] [*]NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ [*]NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM [/list]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43337     Tải về: 449     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Xã hội học quản lý Lượt tải: 136 Lượt xem: 11546
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11511
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 80 Lượt xem: 10516
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 4 Lượt xem: 9822