Tài liệu

Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 42360     Tải về: 346     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 66
Tài liệu Chuyên đề 16  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ,Chuyên đề 16   QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾNHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN…
Chuyên đ 16
QU N LÝ NHÀ N C V KINH T ƯỚ
A. NH NG V N Đ LÝ LU N CHUNG V QU N LÝ NHÀ N C V KINH T ƯỚ
1. NH NG Đ C ĐI M C B N C A N N KINH T TH TR NG Đ NH H NG Ơ ƯỜ ƯỚ
XHCN VI T NAM
N n kinh t n c ta là n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN. N n kinh t th tr ng ế ướ ế ườ ướ ế ườ
đ nh h ng XHCN m t ki u t ch c n n kinh t trong đó, s v n hành c a v a ư ế
tuân theo nh ng nguyên t c quy lu t c a b n thân h th ng kinh t th tr ng, l i v a b ế ư
chi ph i b i nh ng nguyên t c và nh ng quy lu t ph n ánh b n ch t xã h i hoá-xã h i ch
nghĩa. Do đó, n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN v a mang tính ch t chung, ph bi n ế ư ư ế
đó là “tính kinh t th tr ng” v a mang tính đ c thù đó là “tính đ nh hu ng XHCN”.ế ư
1- Kinh t th tr ngế ườ :
1.1. Đ c tr ng c a kinh t th tr ng ư ế ườ
a- Khái ni m kinh t th tr ng ế ườ .
Kinh t th tr ng là n n kinh t v n hành theo c ch th tr ng, đó th tr ng quy tế ườ ế ơ ế ườ ườ ế
đ nh v s n xu t và phân ph i.
Kinh t th tr ng m t ki u t ch c kinh t , trong đó, nhân ng i tiêu dùng ế ườ ế ườ
các nhà s n xu t-kinh doanh tác đ ng l n nhau thông qua th tr ng đ xác đ nh nh ng v n ườ
đ c b n c a t ch c kinh t : s n xu t cái gì? s n xu t nh th nào? s n xu t cho ai? ơ ế ư ế
Trong n n kinh t th tr ng, th tr ng quy t đ nh phân ph i tài nguyên cho n n s n xu t ế ườ ườ ế
xã h i.
b- Đ c tr ng c a kinh t th tr ng ư ế ư .
- M t là, quá trình l u thông nh ng s n ph m v t ch t phi v t ch t t s n xu t đ n ư ế
tiêu dùng ph i đ c th c hi n ch y u b ng ph ng th c mua-bán. ượ ế ươ
S s luân chuy n v t ch t trong n n kinh t do s phân công chuyên môn ế
hoá trong vi c s n xu t ra s n ph m h i ngày càng cao, cho nên s n ph m tr c khi tr ướ
thành h u ích trong đ i s ng h i c n đ c gia công qua nhi u khâu chuy n ti p nhau. ượ ế
Bên c nh đó, nh ng ng i, nh ng doanh nghi p, nh ng ngành, nh ng vùng s n ườ
xu t d th a s n ph m này nh ng l i thi u nh ng s n ph m khác, do đó gi a chúng cũng ư ư ế
c n có s trao đ i cho nhau.
S luân chuy n v t ch t trong quá trình s n xu t th đ c th c hi n b ng nhi u ượ
cách: Luân chuy n n i b , luân chuy n qua mua-bán. Trong n n kinh t th tr ng, s n ế ườ
ph m đ c s n xu t ra ch y u đ trao đ i thông qua th tr ng. ượ ế ườ
- Hai là: Ng i trao đ i hàng hoá ph i quy n t do nh t đ nh khi tham gia trao đ iườ
trên th tr ng ba m t sau đây: ườ
+ T do l a ch n n i dung s n xu t và trao đ i
+ T do ch n đ i tác trao đ i
+ T do tho thu n giá c trao đ i
+ T do c nh tranh
- Ba là: Ho t đ ng mua bán đ c th c hi n th ng xuyên r ng kh p, trên c s m t k t ượ ườ ơ ế
c u h t ng t i thi u, đ đ vi c mua-bán di n ra đ c thu n l i, an toàn v i m t h th ng ượ
th tr ng ngày càng đ y đ . ườ
- B n là: Các đ i tác ho t đ ng trong n n kinh t th tr ng đ u theo đu i l i ích c a ế ườ
mình. L i ích cá nhân là đ ng l c tr c ti p c a s phát tri n kinh t . ế ế
- Năm là: T do c nh tranh thu c tính c a kinh t th tr ng, đ ng l c thúc đ y s ế ườ
ti n b kinh t h i, nâng cao ch t l ng s n ph m hàng hoá và d ch v , l i cho cế ế ư
ng i s n xu t và ngj i tiêu dùng.ườ ườ
- Sáu là: S v n đ ng c a các quy lu t khách quan c a th tr ng d n d t hành vi, thái ườ
đ ng x c a các ch th kinh t tham gia th tr ng, nh đó hình thành m t tr t t nh t ế ườ
đ nh c a th tr ng t s n xu t, l u thông, phân ph i và tiêu dùng. ườ ư
M t n n kinh t đ c nh ng đ c tr ng c b n trên đây đ c g i n n kinh t th ế ượ ư ơ ượ ế
tr ng. Ngày nay, cùng v i s phát tri n m nh m c a s c s n xu t trong t ng qu c gia ườ
s h i nh p kinh t mang tính toàn c u đã t o đi u ki n và kh năng vô cùng to l n đ phát ế
tri n n n kinh t th tr ng đ t đ n trình đ cao-kinh t th tr ng hi n đ i. ế ườ ế ế ườ
Kinh t th tr ng hi n đ i n n kinh t đ y đ các đ c tr ng c a m t n n kinh tế ườ ế ư ế
th tr ng, đ ng th i nó còn có các đ c tr ng sau đây: ườ ư
- M t là, có s th ng nh t m c tiêu kinh t v i các m c tiêu chính tr -xã h i. ế
- Hai là, có s qu n lý c a Nhà n c, đ c tr ng này m i hình thành các n n kinh t th ư ư ế
tr ng trong vài th p k g n đây, do nhu c u không ch c a Nhà n c-đ i di n cho l i íchườ ướ
c a giai c p c m quy n, còn do nhu c u c a chính các thành viên, nh ng ng i tham ườ
gia kinh t th tr ng.ế ườ
- Ba là, s chi ph i m nh m c a phân công h p tác qu c t , t o ra m t n n kinh ế
t th tr ng mang tính qu c t . v t ra kh i biên gi i qu c gia đ ng m , tham gia vàoế ườ ế ượ
quá trình h i nh p kinh t qu c t . Quá trình h i nh p kinh t qu c t gi a các qu c gia ế ế ế ế
đang di n ra v i quy ngày càng l n, t c đ ngày càng tăng làm cho n n kinh t th gi i ế ế
ngày càng tr nên m t chính th th ng nh t, trong đó m i qu c gia m t b ph n g n
h u c v i các b ph n khác. ơ
1.2. Các lo i kinh t th tr ng ế ườ :
Tuỳ theo cách ti p c n, ng i ta th phân lo i kinh t th tr ng theo các tiêu chíế ườ ế ườ
khác nhau:
- Theo trình đ phát tri n, có:
+ N n kinh t hàng hoá gi n đ n, kinh t th tr ng phát tri n trình đ th p ế ơ ế ườ
+ N n kinh t th tr ng hi n đ i ế ườ
- Theo hình th c hàng hóa, có:
+ N n kinh t th tr ng v i hàng hoá truy n th ng: Th tr ng l ng th c, s t thép, ế ườ ườ ươ
xăng d u…
+ N n kinh t th tr ng v i hàng hoá hi n đ i: Th tr ng v n, th tr ng s c lao đ ng, ế ườ ườ ườ
th tr ng công ngh ườ
- Theo m c đ t do, có: ộ ự
+ N n kinh t th tr ng t do c nh tranh ế ườ
+ N n kinh t th tr ng có đi u ti t c a nhà n c ế ườ ế ướ
+ N n kinh t th tr ng h n h p: K t h p s đi u ti t c a Nhà n c v i đi u ti t c a ế ườ ế ế ư ế
“Bàn tay vô hình” là c ch th tr ngơ ế ườ
- Theo m c đ nhân văn, nhân đ o c a n n kinh t ế
+ N n kinh t th tr ng thu n tuý kinh t ế ườ ế
+ N n kinh t th tr ng xã h i ế ườ
1.3. Đi u ki n ra đ i c a n n kinh t th tr ng ế ườ
a.- Phân công lao đ ng xã h i.
Phân công lao đ ng h i s chuyên môn hoá các ho t đ ng s n xu t s n ph m
ho c d ch v theo ngành ho c theolãnh th . Do phâncông lao đ ng h i nên d n đ n tình ế
tr ng v a thi u v a th a s n ph m xét trong ph m vi m t n c gi a các n c c n ế ướ ư
s trao đ i đ cân b ng.
b- S xu t hi n t h u v t li u s n xuát. ư ư
1.4. Nh ng u th và khuy t t t c b n c a n n kinh t th tr ng ư ế ế ơ ế ườ
a- Nh ng u th : ư ế
- T đ ng đáp ng nhu c u, th thanh toán đ c c a h i m t cách linh ho t ư
h p lý
Liên hệ quảng cáo

- Có kh năng huy đ ng t i đa m i ti m năng c a xã h i
- T o ra đ ng l c m nh đ thúc đ y ho t đ ng c a các doanh nghi p đ t hi u qu cao
và thông qua phá s n t o ra c ch đào th i các doanh nghi p y u kém. ơ ế ế
- Ph n ng nhanh, nh y tr c các thay đ i c a nhu c u h i các đi u ki n kinh t ư ế
trong n c và th gi i.ư ế
- Bu c cácdoanh nghi p ph i th ng xuyên h c h i l n nhau, h n ch các sai l m trong ườ ế
kinh doanh di n ra trong th i gian dài và trên các quy mô l n.
- T o đ ng l c thúc đ y s phát tri n nhanh chóng c a khoa h c-công ngh -k thu t,
n n kinh t năng đ ng và đ t hi u qu cao. ế
b- Nh ng khuy t t t: ế
- Đ ng l c l i nhu n t o ra môi tr ng thu n l i d n đ n nguy c vi ph m pháp lu t, ườ ế ơ
th ng m i hoá các giá tr đ o đ c và đ i s ng tinh th n.ươ
- S c nh tranh không t ch c d n đ n m t cân đ i mô, l m phát, th t nghi p, s ế
phát tri n có tính chu kỳ c a n n kinh t . ế
- S c nh tranh d n đ n đ c quy n làm h n ch nghiêm tr ng các u đi m c a kinh t ế ế ư ế
th tr ng. ườ
- T o ra s b t bình đ ng, phân hoá giàu nghèo
- L i ích chung dài h n c a xã h i không đ c chăm lo ượ
- Mang theo các t n n nh buôn gian bán l u, tham nhũng ư
- Tài nguyên thiên nhiên môi tr ng b tàn phá m t cách h th ng, nghiêm tr ngườ
và lan r ng.
- S n sinh và d n đ n các cu c chi n tranh kinh t . ế ế ế
2- Đ c tr ng ch y u c a kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN Vi t Nam ư ế ế ườ ướ
N n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN Vi t Nam có các đ cc tr ng sau đây: ế ườ ư ư
2.1- V h th ng m c tiêu c a n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN. ế ườ ướ
Tính đ nh h ng XHCN trong phát tri n kinh t -xã h i quy đ nh quá trình phát tri n ư ế
kinh t th tr ng n c ta quá trình th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i t ngế ườ ướ ế
quát “Dân giàu n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh” c th là:ướ
a-V m c tiêu kinh t -xã h i-văn hoá ế
- Làm cho dân giàu, mà n i dung căn b n c a dân giàu là m c bình quân đóng góp GDP/đ u
ng i tăng nhanh trong m t th i gian ng n kho ng cách giàu nghèo trong h i ta ngàyườ
càng đ c thu h p.ượ
- Làm cho n c m nh th hi n m c đóng góp to l n vào ngân sách qu c gia, s giaướ
tăng ngành kinh t mũi nh n, s s d ng ti t ki m, hi u qu các ngu n tài nguyên qu cế ế
gia, s b o v môi sinh, môi tr ng, t o m i đi u ki n cho khoa h c, công ngh phát tri n, ườ
kh năng thích ng c a n n kinh t trong m i tình hu ng b t tr c. ế
- Làm cho h i công b ng, văn minh th hi n cách x các quan h l i ích ngay trong
n i b kinh t th tr ng đó, vi c góp ph n to l n vào vi c gi i quy t các v n đ h i, ế ườ ế
vi c cung ng các hàng hoá d ch v giá tr không ch v kinh t còn giá tr cao v
văn hoá.
b- V m c tiêu chính tr
Làm cho h i dân ch , bi u hi n ch dân ch hoá n n kinh t , m i ngu i, m i thành ế
ph n kinh t quy n tham gia vào ho t đ ng kinh t , vào s n xu t-kinh doanh, quy n s ế ế
h u v tài s n c a mình: quy n c a ng i s n xu t tiêudùng đ c b o v trên c s pháp ườ ượ ơ
lu t c a Nhà n c. ướ
2.2. V ch đ s h u và thành ph n kinh t . ế ế
N n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN Vi t Nam c u trúc t nhi u lo i hình, hình ế ườ ướ
th c s h u nhi u thành ph n kinh t . S h u toàn dân, s h u t p th s h u t nhân. ế ư
Trong đó: ch đ s h u công c ng (công h u) v t li u s n xu t ch y u t ng b c đ cế ư ế ướ ượ
xác l p s chi m u th tuy t đ i khi CNXH đ c xây d ng xong v c b n (Văn ki n ế ư ế ượ ơ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Chuyên đề 16
 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ


  1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
  2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 42360     Tải về: 346     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Xã hội học quản lý Lượt tải: 134 Lượt xem: 11503
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 16 Lượt xem: 11411
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 79 Lượt xem: 10500
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 4 Lượt xem: 9525