Tài liệu

Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 139883     Tải về: 626     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI. - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.,Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các…
background image

Chuyên đề 1

CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM

XàHỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

+ Mục đích: Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ 

sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù 
địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những 
quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự của Đảng, 
trong lãnh đạo nhân dân thực hiện chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giành thắng lợi, 
nhằm bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

+ Yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần nắm rõ tính chất, đặc điểm, 

nội dung; phương châm chỉ đạo, tư tưởng chiến lược, biện pháp tổ chức cuộc chiến 
tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc đồng thời thấy rõ được âm mưu thủ đoạn xâm lược 
của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch để lật đổ Việt Nam.

+ Nội dung: toàn bài có 3 phần chính:
-Phần I. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa.

-Phần  II.  Nội dung cơ bản của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa.

-Phần III. Một số biện pháp chính.
+Thời gian:  toàn bài 5 tiết.
+ Thời gian giải lao 01 lần mỗi lần 15 phút.
+ Tài liệu và phương pháp tổ chức: 
- Giáo trình giáo dục Quốc Phòng bồi dưỡng kiế thức quốc phòng-An ninh 

cho đảng viên và cán bộ chủ chốt thôn, làng ( đối tượng 4-5 ) do nhà nước xuất bản 
Quân đội nhân dân Việt Nam, xuất bản năm 2006.

- Liên hệ ở cơ sở địa phương; tốc độ chậm. 
- Đối với người học, nghe, ghi tóm lược những ý chính để có cơ sở viết thu 

hoạch.

MỞ ĐẦU

Vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của 
Đảng, là nghệ thuật, đồng thời là quy luật ( vì chống ngoại xâm là chính nghĩa ...) 
giành thắng lợi của dân tộc ta trong bảo vệ thành quả cách mạng, chống lại cuộc 
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. 

Học tập chuyên đề này, người học cần nắm vững những vấn đề cơ bản nhất, 

gồm:  tính chất, đặc điểm, nội dung  của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, 
phương châm chỉ đạo, phương thức tiến hành  chiến tranh,  một số giải pháp 
chuẩn bị đất nước 
sẵn sàng tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ 
QUỐC VIỆT NAM XàHỘI CHỦ NGHĨA.

1. Khái niệm: 

1

background image

Chiến tranh nhân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là cuộc chiến 

tranh do toàn thể nhân dân Việt Nam tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
Sản Việt Nam, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Mục tiêu là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục 

tiêu đó đã được Đảng ta xác định: 

-“Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
-Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước XHCN. 
-Ba là, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
-Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. 
-Năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa. 
-Sáu là, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất 

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

- Lực lượng tiến hành chiến tranh là lực lượng toàn dân dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam, bao gồm lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, trong 
đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. 

- Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa trong điều kiện ngày này là sự kế thừa tinh hoa quân sự của lịch sử nhân 
loại, kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc, phát triển nghệ thuật chiến tranh 
nhân dân lên một trình độ mới, với chất lượng cao hơn. Đó là nghệ thuật phát động 
toàn dân chung sức đánh giặc, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, đánh bằng mọi 
loại vũ khí kết hợp với đánh bằng các loại vũ khí, phương tiện hiện đại, đáp ứng 
với yêu cầu của chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. 

- Phương pháp tiến hành chiến tranh là kết hợp chặt chẽ lực lượng chính trị 

với lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp tác chiến 
bằng chiến tranh nhân dân địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực. 

2. Tính chất, đặc điểm: 
a) Tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

Đây là cuộc chiến tranh mang tính chất tự vệ, hoàn toàn chính nghĩa, tính 

chất cách mạng triệt để, tính chất nhân dân thực sự và tính Quốc tế sâu sắc. Chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là chính nghĩa. Vì đây là 
một cuộc chiến tranh tự vệ, chống lại chiến trang xâm lược, bảo vệ chủ quyền toàn 
vẹn lãnh thổ, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Đây là nguồn sức mạnh vô tận có ý nghĩa quyết định việc xây dựng tiền lực 

chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội trong chiến tranh, là cơ sở để huy 
động lực lượng tạo thành thức mạnh tổng hợp của cả nước đánh giặc; đồng thời 
giành được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình và các lực 
lượng tiến bộ trên thế giới. 

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính 

chất cách mạng triệt để. Vì đây là một cuộc chiến tranh tự vệ, chống lại sự xâm 
lược của các lực lượng phản động, hiếu chiến để bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. ( giống như đối tượng kẻ xấu đến nhà mình quậy phá gia 
đình, lớn hơn nữa là anh, em, họ hàng tập trung đánh đuổi ra khỏi nhà để bảo vệ gia 

2

background image

đình...là cuộc chiến không mong muốn, là sự tự vệ phản kháng khi kẻ thù đến nhà 
mình đánh mình)

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính 

chất nhân dân sâu sắc. Mục đích của chiến tranh là vì lợi ích của nhân dân lao động 
và chính quần chúng nhân dân tham gia một cách tự giác, tích cực vào sự nghiệp 
củng cố quốc phòng và tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây là một trong 
những nguyên nhân quyết định thắng lợi của chiến tranh. 

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính 

chất quốc tế sâu sắc. Mục tiêu cuộc chiến tranh này thể hiện sự thống nhất lợi ích 
dân tộc, lợi ích quốc gia và lợi ích quốc tế, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự 
nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự đóng góp 
tích cực của cách mạng nước ta đối với cách mạng thế giới trong điều hiện hiện 
nay, là cơ sở để xây dựng khối liên minh, đoàn kết quốc tế, là điều kiện để tranh thủ 
sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới. Đây cũng là 
cơ sở để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

b) Đặc điểm của chiến tranh trong nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là cuộc 

chiến tranh mang đặc điểm toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường và quyết 
liệt, phức tạp.

Là cuộc chiến tranh toàn dân: Cuộc chiến tranh này phải dựa vào sức mạnh 

của toàn dân, phải động viên, phát huy cao độ sức mạnh vật chất và tinh thần của 
toàn dân trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt mới có thể giành được 
thắng lợi trước cuộc tiến công của kẻ thù hung bạo. 

- Là cuộc chiến tranh toàn diện: Mục đích chiến tranh xâm lược của địch là 

xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, buộc ta phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng đánh ta 
bằng mọi thủ đoạn, trên mọi lĩnh vực. Bởi vậy, chúng ta phải tiến hành đấu tranh 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao ... Thông 
qua các mặt đấu tranh đó mà toàn dân tham gia trực tiếp, gián tiếp vào cuộc chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Các mặt đấu tranh này đều diễn ra hết sức phức 
tạp, quyết liệt, đan xen nhau ngay từ đầu cũng như suốt quá trình chiến tranh, trong 
đó đấu tranh quân sự với địch trên chiến trường giữ vai trò chủ yếu, mang ý nghĩa 
quyết định.

Là cuộc chiến tranh được tiến hành với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự  

cường: Trong điều kiện mới của đất nước, chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh có 
nhiều thuận lợi do công cuộc đổi mới đem lại. Nhưng chúng ta đang phải đối phó 
với kẻ thù xâm lược, có tiềm lực về kinh tế, quân sự, có vũ khí công nghệ cao, 
trong lúc nguồn viện trợ của các nước đối với ta như trong chiến tranh giải phóng 
trước đây không còn nữa. Bởi vậy, chúng ta phải dựa vào sức mình là chính, phải 
phát huy tính độc lập tự chủ, tự lực tự cường của toàn dân tộc, phát huy sức mạnh 
của các cấp, các ngành, các địa phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng 
địch. 

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1458 Lượt xem: 114897
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109778
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88244
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88244
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 242 Lượt xem: 73351
tâm lý học đại cương Lượt tải: 326 Lượt xem: 66847
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 253 Lượt xem: 52531
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51578