Tài liệu

Chương trình toán 9 đã chỉnh theo giảm tải

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 331     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Chương trình toán 9 đã chỉnh theo giảm tải - tài liệu, sách iDoc.VnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒAPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAM LÂMPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN T
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAM LÂM
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN TOÁN 9
1. Phân chia theo học kì và tuần học
C¶ n¨m
140 tiÕt
§¹i sè
70 tiÕt
H×nh häc
70 tiÕt
Học kì I:
18tuần : 72Tiết
36tiết
2 tuần đầu x 3tiết = 6 tiết
2tuần giữa x 1tiết = 2 tiết
14tuầncuối x 2tiết = 28 tiết
36tiết
2 tuần đầu x 1 tiết = 2
tiết
2tuần giữa x 3 tiết = 6 tiết
14tuần cuối x 2 tiết =28
tiết
Học kì II:
17 tuần: 68 tiết
34 tiết
17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
34 tiết
17 tuần x2 tiết = 34 tiết
2. Phân phối chương trình đại số (70 tiết)
Ch¬ng Môc TiÕt thø
I. C¨n bËc hai.
C¨n bËc ba
(18 tiÕt)
§1. Căn bậc hai
1
§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
=
2
A A
. Luyện
tập
2 & 3
§3. Liên hệ giữa phép nhân phép khai phương. Luyện
tập
4 & 5
§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Luyện tập
Luyện tập (§3 và§4)
6
7
8
Ch¬ng Môc TiÕt thø
§6. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Luyện tập
9
10
§7. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc
hai(tt). Luyện tập
11 & 12
§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập 13 & 14
§9. Căn bậc ba 15
Ôn tập chương I 16- 17
Kiểm tra chương I 18
II. Hàm số bậc nhất
(11 tiết)
§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số. Luyện
tập
19 & 20
§2. Hàm số bậc nhất. Luyện tập 21 & 22
§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0). Luyện tập
23 & 24
§4. Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau.
Luyện tập
25 & 26
§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (có giảm tải )
Luyện tập
27 & 28
Ôn tập chương II 29
III. Hệ hai phương
trình bậc nhất
hai ẩn
(16 tiết)
§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 30
§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. ( có thay đổi )
Luyện tập
31
§3. Giải hệ phương trình bằng phưong pháp thế 32
Ôn tập học kì I 33
Kiểm tra học kì I (90 phút: gồm cả đại số và Hình học) 34 & 35
Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số) 36
§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Luyện tập
37 - 39
§5. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình 40
§6. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình (tiếp).
Luyện tập
41 & 43
Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm
tay Casio, Vinacal...)
44 & 45
Ch¬ng Môc TiÕt thø
Kiểm tra chương III 46
IV.Hàm số y = ax
2
(a
0).Phương trình
bậc hai một ẩn số
(23 tiết)
§1. Hàm số y = ax
2
(a 0). Luyện tập
47 & 48
§2. Đồ thị của hàm số y = ax
2
(a 0). Luyện tập
49 & 50
§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. ( có thay đổi )
Luyện tập
51
52
§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Luyện
tập
53 & 54
§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập 55 & 56
§6. Hệ thức Viét và ứng dunng - Luyện tập 57 & 58
Kiểm tra 45 phút 59
§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập 60 & 61
§8. Giải bài toán băng cách lập phương trình. Luyện tập 62 & 63
Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay
Casio, Vinacal...)
64
Ôn tập cuối năm 65 & 67
Kiểm tra cuối năm (90 phút: gồm cả đại số Hình
học)
68 & 69
Trả bài kiểm tra cuối năm (phần đại số) 70
Hình học (70 tiết)
Ch¬ng Môc TiÕt thø
I. Hệ thức lượng
trong tam giác
vuông
(19 tiết)
§1. Một số hệ thức về cạnh đường cao trong tam giác
vuông. Luyện tập
1 - 4
§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Luyện tập (thay đổi
hiệu tan , cot của góc α)
Luyện tập
Luyện tập chung (§1 và §2 )
5 -7
8-9
10
§4. Một s hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông.
Luyện tập
11 - 14
§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác .Thực hành ngoài
trời
15& 16
Chương trình toán 9 đã chỉnh theo giảm tải
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒAPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAM LÂMPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN TOÁN 91. Phân chia theo học kì và tuần họcCả năm 140 tiếtĐại số70 tiếtHình học 70 tiếtHọc kì I: 18tuần : 72Tiết 36tiết2 tuần đầu x 3tiết = 6 tiết2tuần giữa x 1tiết = 2 tiết14tuầncuối x 2tiết = 28 tiết 36tiết2 tuần đầu x 1 tiết = 2 tiết2tuần giữa x 3 tiết = 6 tiết14tuần cuối x 2 tiết =28 tiết Học kì II: 17 tuần: 68 tiết 34 tiết17 tuần x 2 tiết = 34 tiết 34 tiết17 tuần x2 tiết = 34 tiết2. Phân phối chương trình đại số (70 tiết)ChươngMụcTiết thứI. Căn bậc hai. Căn bậc ba(18 tiết)§1. Căn bậc hai1§2. thức bậc hai và hằng đẳng thức . Luyện tập2 & 3§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Luyện tập4 & 5§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Luyện tậpLuyện tập (§3 và§4)6 78§6. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập 910§7. Biến đổi đơn gỉan biểu thức chứa căn thức bậc hai(tt). Luyện tập11 & 12§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập13 & 14§9. Căn bậc ba15Ôn tập chương I16- 17Kiểm tra chương I18II. Hàm số bậc nhất(11 tiết)§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số. Luyện tập19 & 20§2. Hàm số bậc nhất. Luyện tập21 & 22§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0). Luyện tập23 & 24§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập25 & 26§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (có giảm tải ) Luyện tập27 & 28Ôn tập chương II29III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn(16 tiết)§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn30§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. ( có thay đổi )Luyện tập31§3. Giải hệ phương trình bằng phưong pháp thế32Ôn tập học kì I33Kiểm tra học kì I (90 phút: gồm cả đại số và Hình học)34 & 35Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số)36§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Luyện tập37 - 39§5. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình40§6. Giải bài toán băng cách lập hệ phương trình (tiếp). Luyện tập41 & 43Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, ...)44 & 45Kiểm tra chương III46IV.Hàm số y = ax2 (a ( 0).Phương trình bậc hai một ẩn số(23 tiết)§1. Hàm số y = ax2 (a ( 0). Luyện tập47 & 48§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ( 0). Luyện tập49 & 50§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. ( có thay đổi )Luyện tập51 52§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Luyện tập53 & 54§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập55 & 56§6. Hệ thức Viét và ứng dunng - Luyện tập57 & 58Kiểm tra 45 phút59§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập60 & 61§8. Giải bài toán băng cách lập phương trình. Luyện tập62 & 63Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio,
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 331     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169553
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121052
Có thể bạn quan tâm