Thành viên thao_van591

Chuong trinh Hoi nghi CBCC dau nam

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên thao_van591

Chuong trinh Hoi nghi CBCC dau nam

- 12 tháng trước
106
Báo lỗi

Chương trình hội nghị cán bộ công chức năm học 2009-2010.Trường Tiểu học Nghi Thuận.1. Tuyên bố lý do Kính thưa quí vị đại biểu Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ viên chức trường TH Nghi Thuận.Trong không khí toàn Đảng, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 64 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, trong hội nghị này cho phép tôi thay mặt cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường xin được gửi tới các quí vị đại biểu lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng . Chương trình hội nghi hôm nay gồm có các nội dung sau:Phần I. Khai mạc hội nghị.Đón đoàn đại biểu HS đến chào mừng hội nghị. Giới thiệu đại biểu.Giới thiệu chủ toạ hội nghị: Phần II: Nội dung:1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010. ( HT)2. Công đoàn báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2008-2009, nội dung phong trào thi đua năm học 2008-2009, phát động phong trào thi đua trong thời gian tới. (CTCĐ)3. Báo cáo công khai tài chính ( Ngân)4.Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của ban thanh tra năm học 2008-2009, chương trình hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học: 2009-2010. ( Thông)5. Bầu bổ sung trưởng ban thanh tra nhân dân.6.Thông qua qui chế cơ quan.7. Thảo luận. ( Cần đi sâu vào nội dung , biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học).8. ý kiến phát biểu của lãnh đạo .Phần III: Tổng kết hội nghị:Thư ký thông qua nghị quyết hội nghị.Tổng kết hội nghị.Kính thưa các quí vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo! Năm học 2009-2010 là năm học nhà trường tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với nhiệm vụ trọng tâm : Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Đất nước đang trên đà “ CNH-HĐH” và hội nhập đã đặt ra cho chúng ta nhiều cơ hội mới và cũng nhiều thách thức mới đòi hỏi các đơn vị giáo dục phải ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu mới đáp ứng đợc yêu cầu của ngành nói riêng và của đất nói chung. Với ý nghĩa đặc biệt quan trong ấy, được sự nhất trí của lãnh đạo phòng GD& ĐT huyện Nghi Lộc, hôm nay trường Tiểu học Nghi Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ công chức với mục đích xây dựng nhiệm vụ năm học và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.Kính thưa quí vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí Về dự với hội nghị CBCC trường TH Nghi Thuận năm học 2009 – 2010 hôm nay tôi xin được trân trọng đón tiếp: Thầy: ..................................................................................................................... Thầy:........................................................................................................................ Ông :............................................BTĐU- CTHĐND xã. Ông:............................................PBTĐU- Chủ tịch UBND xã.Cùng các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN cùng các ban ngành đoàn thể, trưởng trạm y tế và Các thầy cô giáo lãnh đạo trường, công đoàn trường THCS, trường mầm non , BCH hội cha mẹ HS trường tiểu học của xã Nghi Thuận. Một lần nữa xin hội nghị cho một tràng vỗ tay chào đón các quí vị đại biểu. 3. Bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư kýKính thưa các đồng chí, để tổ chức hội nghị theo đúng quy định, nhằm đảm bảo tính nghiêm túc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời để điểu hành nội dung chương trình hội nghị

Nội dung

Ch­¬ng tr×nh héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc

n¨m häc 2009-2010.

Tr­êng TiÓu häc Nghi ThuËn.

1. Tuyên bố lý do

KÝnh th­a quÝ vÞ ®¹i biÓu

Th­a toµn thÓ c¸c ®ång chÝ c¸n bé viªn chøc tr­êng TH Nghi ThuËn.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 64 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, trong hội nghị này cho phép tôi thay mặt cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường xin được gửi tới các quí vị đại biểu lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng .

Chương trình hội nghi hôm nay gồm có các nội dung sau:

PhÇn I. Khai m¹c héi nghÞ.

§ãn ®oµn ®¹i biÓu HS ®Õn chµo mõng héi nghÞ.

Giíi thiÖu ®¹i biÓu.

Giíi thiÖu chñ to¹ héi nghÞ:

PhÇn II: Néi dung:

1. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008-2009, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2009-2010. ( HT)

2. C«ng ®oµn b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c thi ®ua n¨m häc 2008-2009, néi dung phong trµo thi ®ua n¨m häc 2008-2009, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong thêi gian tíi. (CTC§)

3. B¸o c¸o c«ng khai tµi chÝnh ( Ng©n)

4.Ban thanh tra nh©n d©n b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ban thanh tra n¨m häc 2008-2009, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña ban thanh tra nh©n d©n n¨m häc: 2009-2010. ( Th«ng)

5. BÇu bæ sung tr­ëng ban thanh tra nh©n d©n.

6.Th«ng qua qui chÕ c¬ quan.

7. Th¶o luËn. ( CÇn ®i s©u vµo néi dung , biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc).

8. ý kiÕn ph¸t biÓu cña l·nh ®¹o .

PhÇn III: Tæng kÕt héi nghÞ:

Th­ ký th«ng qua nghÞ quyÕt héi nghÞ.

Tæng kÕt héi nghÞ.

Kính thưa các quí vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!

Năm học 2009-2010 là năm học nhà trường tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với nhiệm vụ trọng tâm : Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. §Êt n­íc ®ang trªn ®µ “ CNH-H§H” vµ héi nhËp ®· ®Æt ra cho chóng ta nhiÒu c¬ héi míi vµ còng nhiÒu th¸ch thøc míi ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ gi¸o dôc ph¶i ra søc thi ®ua, nç lùc phÊn ®Êu míi ®¸p øng ®​îc yªu cÇu cña ngµnh nãi riªng vµ cña ®Êt n​ưíc nãi chung. Với ý nghĩa đặc biệt quan trong ấy, được sự nhất trí của lãnh đạo phòng GD& ĐT huyện Nghi Lộc, hôm nay trường Tiểu học Nghi Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ công chức với mục đích xây dựng nhiệm vụ năm học và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

KÝnh th­a quÝ vÞ ®¹i biÓu cïng toµn thÓ c¸c ®ång chÝ

VÒ dù víi héi nghÞ CBCC tr­êng TH Nghi ThuËn n¨m häc 2009 – 2010 h«m nay t«i xin ®­îc tr©n träng ®ãn tiÕp:

ThÇy: .....................................................................................................................

ThÇy:........................................................................................................................

¤ng :............................................BT§U- CTH§ND x·.

¤ng:............................................PBT§U- Chñ tÞch UBND x·.

Cùng các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN cùng các ban ngành đoàn thể, trưởng trạm y tế và Các thầy cô giáo lãnh đạo trường, công đoàn trường THCS, trường mầm non , BCH hội cha mẹ HS trường tiểu học của xã Nghi Thuận.

Mét lÇn n÷a xin héi nghÞ cho mét trµng vç tay chµo ®ãn c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu.

3. Bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký

Kính thưa các đồng chí, để tổ chức hội nghị theo đúng quy định, nhằm đảm bảo tính nghiêm túc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời để điểu hành nội dung chương trình hội nghị.

Căn cứ theo kết quả của phiên họp trù bị ngày 23 tháng 9 năm 2009. Thay mặt cho ban tổ chức xin giới thiệu danh sách chủ tịch và thư ký hội nghị như sau:

* Đoàn chủ tịch hội nghi:

1. Cô Nguyễn Thị Thiên Chương- BTCB- HT .

2. Cô Đặng Thị Hợi - CTCĐ- PHT .

* Thư ký hội nghị:

1. Cô Trần Thị Kiều Vân- Thư ký hội đồng viết biên bản tường trình hội nghị.

2. Cô Đậu Thị Hoa - GV- thư ký viết nghị quyết hội nghị.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc, điều khiển chương trình hội nghị.

Nội dung hội nghị:

Trong n¨m häc võa qua nhµ tr­êng TH Nghi ThuËn ®· kh«ng ngõng nç lùc thùc hiÖn tèt niÖm vô n¨m häc. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cña nhµ tr­êng ngµy cµng ®Çy ®ñ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc, chÊt l­îng ®éi ngò ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi bèn néi dung, cuéc vËn ®éng: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” §Ó '' Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc s¸ng t¹o’’ ®· ®­îc c¸c ®ång chÝ ®oµn viªn c«ng ®oµn h­ëng øng s«i næi thÓ hiÖn b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ trong ho¹t ®éng d¹y vµ häc.

1. T«i xin tr©n träng kÝnh mêi c« NguyÔn ThÞ Thiªn Ch­¬ng HT nhµ tr­êng lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña n¨m häc 2008-2009, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2009-2010.

2. C«ng ®oµn b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c thi ®ua n¨m häc 2008-2009, néi dung phong trµo thi ®ua n¨m häc 2008-2009, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong thêi gian tíi. (CTC§)

3. B¸o c¸o c«ng khai tµi chÝnh ( Ng©n)

4.Ban thanh tra nh©n d©n b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ban thanh tra n¨m häc 2008-2009, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña ban thanh tra nh©n d©n n¨m häc: 2009-2010. ( Th«ng)

5. BÇu bæ sung tr­ëng ban thanh tra nh©n d©n.

6.Th«ng qua qui chÕ c¬ quan.

7. Th¶o luËn. ( CÇn ®i s©u vµo néi dung , biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc).

8. ý kiÕn ph¸t biÓu cña l·nh ®¹o .

PhÇn III: Tæng kÕt héi nghÞ:

Th­ ký th«ng qua nghÞ quyÕt héi nghÞ.

- KÝnh th­a quÝ vÞ ®¹i biÓu

-Th­a c¸c ®ång chÝ !

Sau mét thêi gian lµm viÖc tÝch cùc, khÈn tr­¬ng vµ ®Çy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm chóng ta ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh do héi nghÞ ®Ò ra, Héi nghÞ ®· ®­îc nghe b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c nhµ tr­êng n¨m häc 2009 – 2010 vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng n¨m häc 2009 – 2010. Còng t¹i héi nghÞ nµy c¸c ®ång chÝ CB,GV,NV ®· nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi c¸n bé, c«ng chøc tÝch cùc th¶o luËn, ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u vµo c¸c b¶n b¸o c¸o cña nhµ tr­êng.

Thµnh c«ng cña héi nghÞ h«m nay lµ nguån cæ vò lín lao ®èi víi nhµ tr­êng, c«ng ®oµn tõ ®©y chóng ta sÏ b­íc ®i víi mét tinh thÇn míi, t­¬ng lai cña nhµ tr­êng trong sù nghiÖp trång ng­êi cßn nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh­ng chóng ta tin t­ëng r»ng víi truyÒn thèng cña nhµ tr­êng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®ång CB,GV NV, chóng ta kh«ng ngõng phÊn ®Êu, rÌn luyÖn vµ häc tËp, g­¬ng mÉu thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt nhµ n­íc hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc x©y dùng nhµ tr­êng ngµy cµng v÷ng m¹nh.

Thay mÆt nhµ tr­êng TH Nghi ThuËn t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ ®¹i biÓu, xin kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu vµ c¸c ®ång chÝ ®oµn viªn søc khoÎ , h¹nh phóc, thµnh ®¹t.

T«i xin tuyªn bè kÕt thóc héi nghÞ.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang