Tài liệu

Chương trình con trong Pascal

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1887     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Chương trình con trong Pascal - tài liệu, sách iDoc.VnTrong khi lập trình chúng ta thường gặp những đoạn chương trình lặp đi lặp lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau. Đ
CH¦¥NG TR×NH CON
I. Ki niÖm ch¬ng tr×nh con (Sub-program)
Trong khi lËp tr×nh chóng ta thêng p nh÷ng ®o¹n ch¬ng tr×nh p ®i
p l¹i nhu lÇn ë nh÷ng chç kh¸c nhau. §Ó tr¸nh rêm rµ nh÷ng ®o¹n ch¬ng
tr×nhy ®îc thay t b»ng c¸c ch¬ng tr×nh con t¬ng øng. Khi n, ta chØ cÇn
gäi tªn ch¬ng tr×nh con ®ã ra.
do thø hai ®Ó x©y ng ch¬ng tr×nh con: Mét n ®Ò lín vµ phøc t¹p
sÏ t¬ng øng víi mét ch¬ng tr×nh thÓ rÊt lín dµi. Do ®ã viÖc söa ch÷a ch-
¬ng tr×nh rÊt khã kh¨n. Ta thÓ ph©n tÝch thµnh c vÊn ®Ò nhá n,
®Ó dÔ kiÓm tra, sau ®ã ghÐp l¹i thµnh mét ch¬ng tr×nh lín.
II. PROCEDURE vµ FUNCTION (Thñc vµ Hµm)
Trong Pascal cã hal lo¹i CTC :
- PROCEDURE (thñc)
- FUNCTION (hµm)
kh¸c nhau b¶n duy nhÊt cña hai lo¹i CTC nµy
FUNCTION tr i mét gi¸ trÞ t qu¶ v« híng th«ng qua n function
do ®ã thÓ dông nh mét bn, ng biÓu thøc. Cßn PROCEDURE
kh«ng tri t qu th«ng quan cña bu thøc nªn procedure kh«ng thÓ
vt trong bu thøc.
VD : C¸c PROCEDURE b¶n cña Pascal
- Writeln
- Readln
_ Textcolor
c FUNCTION b¶n
- Sin(x) : tr gi¸ trÞ kiÓu thùc
- Chr(i) : tr vÒ gi¸ trÞ kiÓu Char
III. CÊu tróc cñat ch¬ng tr×nh con
{PhÇn khaio cña ch¬ng tnh chÝnh}
VAR .....
CONST ....
{C¸c ch¬ng tr×nh con}
1
PROCEDURE n_thñ_c (Khai b¸oc tham sè, nÕu cÇn);
{PhÇn khaio trong CTC}
BEGIN
.....
END;
FUNCTION Tªn_Hµm (khaio c¸c tham sè nÕu cÇn):kiÓu d÷ liÖu;
{PhÇn khaio trong CTC}
BEGIN
.....
END;
{Ch¬ng tr×nh chÝnh}
BEGIN
.....
END.
IV. ChuyÓn tham cho ch¬ng tr×nh con
2 ch chuyÓn tham sè :
- Tham trÞ (value parameter)
- Tham biÕn (variable parameter)
VD : PROCEDURE Thidu(i,j:integer; VAR x,y:real);
Tham t : i,j
Tham biÕn : x,y
Sù kh¸c nhau gi÷a tham trÞ tham bn :
- Tham trÞ thÓng, biÕn, biÓu tc. Cßn tham biÕn chØ cã t lµ bn
- u tham trÞ lµ biÕn th× gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi sau khi CTC thùc
hiÖn. Cßn tham biÕn sÏ thay ®æi g trÞ nÕu trong CTC cã lÖnh lµm thay ®æi
gi¸ t cña
VD :
* Hµm SIN (X)
Trong nµy X lµ tham t ta cã thÓ viÕt
- KQ := SIN (1); X=1
- KQ := SIN (Y*2); X=Y*2
- KQ := SIN (X); X=X
sau khi thùc hiÖn gi¸ trÞ cña Xn kh«ng thay ®æi.
* Hµm DEC (X)
2
Trong nµy X lµ tham bn, ta chØ cã thÓ viÕt
- DEC (X); X lµ bn kiÓu nguyªn
Kh«ng thÓ viÕt
- DEC (5); X lµ h»ng
- DEC (Y*2); X lµ biÓu thøc
Sau khi gäi hµm gi¸ trÞ cña X thay ®æi (gim ®i 1)
V. FUNCTION vµ c¸ch lùa chän
Trong FUNCTION b¾t buéc ph¶i cã lÖnh g¸n gi¸ trÞ chon hµm
Tªn_hµm := <bu thøc>
Chóng ta chØ nªn ng FUNCTION khi chØ khi ®ång thêi tho c ®iÒu
kn sau :
- NÕu ta muèn nhËnit ctt qu
- KÕt qu¶ ®ã phi lµ ku híng
n nÕu kh«ng thon t chóng tanng PROCEDURE
VD : CTC tÝnh b×nh ph¬ng cña mét sè
FUNCTION Binh_Phuong (X:real):real;
BEGIN
Binh_Phuong := X*X;
END;
ung procedure
PROCEDUR Binh_Phuong (X:Real; VAR kq:real);
BEGIN
kq := X*X;
END;
Khi km tra xem tæng b×nh ph¬ng cña a vµ b cã b»ng c kh«ng :
- NÕu lµ FUNCTION ta vt :
IF Binh_Phuong(a)+Binh_Phuong(b) = Binh_phuong(c) THEN
- NÕu lµ PROCEDURE ta vt
Binh_Phuong (a,kqa);
Binh_Phuong (b,kqb);
Binh_Phuong (c,kqc);
IF kqa+kqb=kqc THEN
rµng c¸ch dïng FUNCTION lîi h¬n
3
Chương trình con trong Pascal
Trong khi lập trình chúng ta thường gặp những đoạn chương trình lặp đi lặp lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau. Để tránh rườm rà những đoạn chương trình này được thay thế bằng các chương trình con tương ứng. Khi cần, ta chỉ cần gọi tên chương trình con đó ra. Lý do thứ hai để xây dựng chương trình con: Một vấn đề lớn và phức tạp sẽ tương ứng với một chương trình có thể rất lớn và dài. Do đó việc sửa chữa chương trình sẽ rất khó khăn. Ta có thể phân tích nó thành các vấn đề nhỏ hơn, để dễ kiểm tra, sau đó ghép lại thành một chương trình lớn.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1887     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập, lời giải ngôn ngữ lập trình C Lượt tải: 2458 Lượt xem: 107149
TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP C-C++ CƠ BẢN Lượt tải: 632 Lượt xem: 33458
GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++ Lượt tải: 405 Lượt xem: 18369
Có thể bạn quan tâm
Hướng dãn lập trình OpenGL căn bản Lượt tải: 255 Lượt xem: 14196
Bài tập Assembly Lượt tải: 146 Lượt xem: 12510
Lập trình ứng dụng web với ASP.NET và C# Lượt tải: 343 Lượt xem: 11633