Tài liệu

Chương 5: Hồi qui với biến giả

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1109     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu Chương 5: Hồi qui với biến giả - tài liệu, sách iDoc.VnI. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả   Biến định tính thường biểu th
Ch ng 5ươ
H i qui v i bi n gi ế
I. B n ch t c a bi n gi - Mô hình trong ế
đó các bi n đ c l p đ u bi n giế ế
Bi n đ nhnh th ng bi u th các ế ườ
m c đ khác nhau c a m t tiêu th c
thu c tính nào đó.
Ví d : …
Đ l ng hoá đ c bi n đ nhnh, ượ ượ ế
trong phân tích h i qui ng i ta s ườ
d ng k thu t bi n gi . ế
Ví d 1 : M t cty s d ng 2 công ngh (CN)
s n xu t (A, B). Năng su t c a m i CN
đ i l ng ng u nhn phân ph i chu n có ượ
ph ng sai b ng nhau, kỳ v ng khác nhau. ươ
Hãy l p mô hình mô t quan h gi a năng
su t c a cty v i vi c s d ng CN s n
xu t.
Mô hình : Y
i
= β
1
+ β
2
Z
i
+ U
i
Trong đó : Y : năng su t, Z : bi n gi ế
Z
i
= 1 n u s d ng CN Aế
0 n u s d ng CN Bế
Ta có :
E(Y
i
/Z
i
= 0) = β
1
: năng su t trung
nh c a CN A.
E(Y
i
/Z
i
= 1) = β
1
+ β
2
: năng su t trung
bình c a CN B.
β
2
: chênh l ch năng su t gi a CN B A.
Gi thi t H ế
0
: β
2
= 0 ( gi a CN A và CN B
không có khác bi t
v năng su t).
Chương 5: Hồi qui với biến giả
I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả   Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó. Ví dụ : …   Để lượng hoá được biến định tính, trong phân tích hồi qui người ta sử dụng kỷ thuật biến giả.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1109     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm