Thành viên idoc2012

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

- 12 tháng trước
716
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học môn xây dựng mặt đường

Nội dung
Chuong 4. dd nuoc.doc

Bài giảng môn học Xây dựng mÆt đường

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT 25

Ch­¬ng IV: X©y dùng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc

§1. Nguyªn lý cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông 1. Nguyªn lý cÊu t¹o:

* MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc lµ lo¹i mÆt ®­êng sö dông cèt liÖu chÝnh lµ ®¸ d¨m nghiÒn, kÝch cì t­¬ng ®èi ®ång ®Òu ®­îc san r¶i vµ lu lÌn ë ®é Èm wo, trong qu¸ tr×nh lu lÌn cã sö dông vËt liÖu nhá ®Ó chÌn khe ®ång thêi cã t­íi n­íc lªn khi lu. * C­êng ®é cña MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc h×nh thµnh do: - Sù chÌn mãc vµ ma s¸t gi÷a c¸c cèt liÖu lµ chñ yÕu - Khi lu bét ®¸ sinh ra + n­íc t¹o thµnh v÷a bét keo dÝnh -> nªn dïng ®¸ v«i hoÆc ®¸ ®«lomit.

MÆt ®­êng cßn cã tªn gäi lµ mÆt ®­êng Macadam, mÆt ®­êng ®¸ d¨m tr¾ng, mÆt ®­êng ®¸ d¨m tiªu chuÈn. 2. §Æc ®iÓm : *¦u ®iÓm: + C­êng ®é cao E®h= 3000 – 3500daN/cm

2. + DÔ kiÓm tra kÝch cì vµ chÊt l­îng ®¸. + Sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng nªn gi¸ thµnh rÎ. + C«ng nghÖ thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái thiÕt bÞ chuyªn dông. + æn ®Þnh n­íc. * Nh­îc ®iÓm: + §é rçng rÊt lín, m® kÐm b»ng ph¼ng + ChÞu lùc ngang kÐm + Tèn c«ng lu v× c­êng ®é phô thuéc vµo ma s¸t c¸c hßn ®¸ + Yªu cÇu ®¸ c­êng ®é cao + Kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang kÐm, dÔ bong bËt d­íi t¶i träng b¸nh xe, n¬i cã ®é dèc däc lín, nªn duy tu b¶o d­ìng lín 3. Ph¹m vi sö dông: - Lµm líp mÆt cña mÆt ®­êng cÊp thÊp B1. nÕu lµm líp mÆt th× cÇn lµm líp l¸ng nhùa lªn trªn - Lµm líp mãng trªn cña mÆt ®­êng cÊp cao A2. - Lµm líp mãng d­íi cña mÆt ®­êng cÊp cao A1 4. CÊu t¹o: - ChiÒu dµy: ChiÒu dµy tèi ®a 16cm phô thuéc vµo ¸p lùc lu

ChiÒu dµy nhá nhÊt 8cm trªn líp mãng ch¾c, 13cm trªn líp mãng c¸t - Dèc ngang: ®¸ d¨m cã kÕt cÊu hë, ®é rçng lín, n­íc mÆt dÔ ngÊm vµo lßng ®­êng nªn in = 3 – 4%. - §Ó t¨ng c­êng cho khu«n ®­êng th× ng­êi ta tiÕn hµnh trång ®¸ vØa + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­¬ng. + ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp ®¸ d¨m n­íc + (10 - 15cm)

Bài giảng môn học Xây dựng mÆt đường

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT 26

+ Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng + §¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸ th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n. + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song song víi tim ®­êng. + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­¬ng. + ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp mÆt + (10 - 15cm) + Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng + §¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸ th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n. + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song song víi tim ®­êng. - Mãng mÆt ®­êng: do thiÕt kÕ qui ®Þnh, th­êng dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, kh«ng dïng ®¸ héc

§2. Yªu cÇu vËt liÖu Theo 22TCN 06-77 quy ®Þnh nh­ sau:

1. Yªu cÇu cña ®¸ d¨m c¬ b¶n a. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®¸: - §¸ ®­îc chia lµm 4 lo¹i dùa vµo Rn:

+ §¸ cÊp 1: Rn ³ 1000 daN/cm 2

+ §¸ cÊp 2: Rn = 800 - 1000 daN/cm 2

+ §¸ cÊp 3: Rn = 600 - 800 daN/cm 2

+ §¸ cÊp 4: Rn < 600 daN/cm 2

- Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®¸ macma, ®¸ biÕn chÊt vµ ®¸ trÇm tÝch, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3. (Rn ³ 600 daN/cm

2) b. Yªu cÇu kÝch cì: KÝch cì lín nhÊt: Dmax kh«ng lín h¬n 0,8h (h: chiÒu dµy thiÕt kÕ). NÕu mÆt ®­êng cã mét líp th× dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn (4 – 6, 5 – 7, 6 – 8). NÕu mÆt ®­êng gåm 2 líp th× líp trªn dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, líp d­íi dïng ®¸ d¨m kÝch cì më réng ( 4 – 7…) c. Yªu cÇu vÒ d¹ng h¹t: - §¸ ph¶i ®ång ®Òu s¾c c¹nh ®Ó ®¶m b¶o lùc ma s¸t chÌn mãc gi÷a c¸c viªn ®¸ lín. - D¹ng cña viªn ®¸ ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: + L­îng h¹t cã kÝch cì lín h¬n D (D lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh lín nhÊt) còng nh­ l­îng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d (d lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt) kh«ng d­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng); + L­îng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng); + L­îng h¹t nhá qu¸ cì 0.63d mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng); + L­îng h¹t dÑt kh«ng ®­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng). H¹t dÑt lµ h¹t mµ chiÒu dµi + chiÒu réng v­ît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy;

Bài giảng môn học Xây dựng mÆt đường

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT 27

d. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸: §¸ ph¶i s¹ch, kh«ng ®­îc lÉn cá r¸c, l¸ c©y. L­îng bôi sÐt (x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng qu¸ 2% (tÝnh theo khèi l­îng). L­îng h¹t sÐt d­íi d¹ng vãn hßn kh«ng ®­îc qu¸ 0.25% (tÝnh theo khèi l­îng); 2. Quy ®Þnh vÒ vËt liÖu chÌn: VËt liÖu chÌn chØ dïng cho líp trªn kh«ng dïng cho líp d­íi, ph¶i cã dù trï riªng, chiÕm kho¶ng (15 ¸20)% khèi l­îng ®¸ d¨m líp thi c«ng cã r¶i ®¸ chÌn. VËt liÖu chÌn gåm 4 lo¹i: §¸ 20 – 40; 10 – 20; 5 – 10 vµ c¸t 0,15 - 5 . Trong ®ã: V20 -40 = 15% VchÌn V10 -20 = 15% VchÌn V5 -10 = 20% VchÌn V0,15 -5 = 50% VchÌn Nªn dïng ®¸ v«i lµm vËt liÖu chÌn ®Ó t¹o bét ®¸, cã lùc dÝnh. 3. Yªu cÇu ®èi víi n­íc: N­íc trong c¸c giai ®o¹n lu ph¶i lµ n­íc s¹ch, kh«ng lÉn bïn r¸c, bÌo, cá c©y. Khi thi c«ng nªn t­íi n­íc lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn ®ñ ­ít c¸c viªn ®¸, tæng l­îng n­íc t­íi 8 ¸ 10 l/m2 §3. Tr×nh tù vµ néi dung thi c«ng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc

1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: a. ChuÈn bÞ lßng ®­êng: - Lßng ®­êng ph¶i ®µo ®óng b×nh ®å, cao ®é vµ ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ. CÇn chó ý khi ®µo ®Õn gÇn cao ®é thiÕt kÕ cho lu lo¹i nhÑ qua 2 -3 lÇn/®iÓm sau ®ã tiÕp tôc söa l¹i cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ vµ ®óng mui luyÖn lßng ®­êng. Yªu cÇu ®èi víi lßng ®­êng sau khi lµm xong lµ ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y ®äng n­íc sau nµy. §¶m b¶o ®óng chiÒu réng cña lßng ®­êng vµ hai thµnh v÷ng ch¾c ( xem m® cp) - Khi líp ®¸ d¨m lµm líp trªn mÆt ®­êng nhÊt thiÕt ph¶i gia cè ®¸ vØa H = HTK +10cm, khèi l­îng ®­îc tÝnh riªng, chiÒu réng ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­êng - Khi r¶i ®¸ d¨m t¨ng c­êng mÆt ®­êng cò nÕu mÆt ®­êng cò cßn tèt vµ b»ng ph¼ng th× cÇn lµm s¹ch mÆt ®­êng råi míi r¶i ®¸ míi lªn. NÕu mÆt ®­êng cò nhiÒu æ gµ vµ låi lâm th× ph¶i x¸o xíi l¹i tr­íc khi r¶i ®¸ míi. - §¶m b¶o tho¸t n­íc lßng ®­êng: khi thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho n­íc m­a vµ n­íc t­íi trong giai ®o¹n lu lÌn cã thÓ tho¸t ra khái lßng ®­êng ph¶i lµm r·nh ngang ë hai bªn lÒ ®­êng. R·nh ngang réng 30cm vµ s©u b»ng chiÒu s©u cña lßng ®­êng, víi ®é dèc ngang 5%. R·nh ngang bè trÝ so le nhau trªn hai lÒ ®­êng vµ c¸ch nhau 15m ë 1 bªn lÒ. Sau khi thi c«ng xong ¸o ®­êng, c¸c r·nh ngang nµy ph¶i ®­îc l¾p l¹i cÈn thËn. b. ChuÈn bÞ vËt liÖu thi c«ng: §¶m b¶o ®ñ sè l­îng c¶ ®¸ d¨m c¬ b¶n vµ ®¸ chÌn, ®¶m b¶o chÊt l­îng theo c¸c chØ tiªu yªu cÇu. c. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng: ChuÈn bÞ xe chë vËt liÖu, xe t­íi n­íc, m¸y san, r¶i, c¸c lo¹i lu

Bài giảng môn học Xây dựng mÆt đường

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT 28

2. Kü thuËt thi c«ng: a. C«ng t¸c vËn chuyÓn - §¸ d¨m ph¶i ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng theo ®óng yªu cÇu, chØ c¸c lo¹i ®¸ ®¹t chÊt l­îng míi ®­îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr­êng. - §¸ d¨m c¬ b¶n cã thÓ tËp kÕt ë 1 hoÆc 2 bªn lÒ víi kho¶ng c¸ch hîp lý nh­ng ph¶i ®¶m b¶o xe m¸y thi c«ng ®i l¹i dÔ dµng vµ kh«ng g©y ¸ch t¾c giao th«ng ®èi víi c¸c tuyÕn c¶i t¹o, n©ng cÊp - §¸ chÌn cã thÓ vËn chuyÓn tr­íc hoÆc trong qu¸ tr×nh thi c«ng, cã thÓ tËp kÕt ë 1 hoÆc 2 bªn lÒ víi kho¶ng c¸ch hîp lý, khèi l­îng c¸c ®èng ®¸ chÌn ph¶i ®¶m b¶o c«ng nh©n ra ®¸ kh«ng ph¶i ®i l¹i qu¸ xa (<15-20m) - Dïng « t« chë vËt liÖu ®Õn c«ng tr­êng ®æ vµo m¸y r¶i hoÆc ®æ thµnh c¸c ®èng däc theo ®­êng hoÆc 2 bªn lÒ , kho¶ng c¸ch c¸c ®èng:

khB

QL ..

= (m)

Trong ®ã: Q – thÓ tÝch ®¸ d¨m 1 xe vËn chuyÓn (m3) B – BÒ réng mÆt ®­êng (m) H - ChiÒu dµy thiÕt kÕ (m) k – HÖ sè lÌn Ðp Chó ý: + Ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ l­îng ®¸ cÇn r¶i theo hÖ sè lÌn Ðp ®¸ d¨m 1,3 + Dïng cäc tre nhá ®¸nh dÊu vÞ trÝ ®æ ®¸ d¨m trªn mÆt ®­êng ®Ó xe thÊy vÞ trÝ ®æ. b. San r¶i vËt liÖu:

Cã thÓ dïng thñ c«ng, m¸y ñi, m¸y san, m¸y r¶i ®¸ chuyªn dông. §Ó kiÓm tra chiÒu dµy r¶i cã thÓ dïng con xóc x¾c cã bÒ dµy b»ng bÒ dµy r¶i hoÆc bé ba c©y tiªu. Khi r¶i cÇn chõa l¹i 5 – 10% ®¸ d¨m ®Ó bï phô trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Khi r¶i xong cÇn kiÓm tra l¹i cao ®é, ®é mui luyÖn. c. Lu lÌn * Yªu cÇu

§Ó ®¹t ®­îc c«ng lu yªu cÇu th× - C«ng lu:

§¸ cÊp 1 –2, c«ng lu yªu cÇu Tyc = 7T - 8T.km/m 3

§¸ cÊp 3, c«ng lu yªu cÇu Tyc = 4T - 6T.km/m 3

- ChiÒu dµy: tr­êng hîp mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc ®· lu lÌn chÆt cã chiÒu dµy h ≥ 16cm th× chia lµm 2 líp: líp trªn 0,4h líp d­íi 0,6h nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chiÒu dµy tèi thiÓu lµ 8cm.

Khi lu líp d­íi b¸nh lu c¸ch mÐp lÒ 10cm ®Ó tr¸nh ph¸ ho¹i lÒ vµ chØ lu ®Õn giai ®o¹n 2. Líp trªn lu ®Çy ®ñ c¶ 3 giai ®o¹n, ®ång thêi vÖt lu ®Çu tiªn ®Ì lªn lÒ ®­êng 20 – 30 cm - ChÊt l­îng ®¸: trong qu¸ tr×nh lu cÇn tr¸nh lµm vì ®¸ nhiÒu, trßn c¹nh, võa lu võa t­íi n­íc nh­ng kh«ng ®­îc lµm ­ít sòng lßng ®­êng, tæng l­îng n­íc t­íi 8 - 10 lÝt/m2 * C¸c giai ®o¹n lu lÌn + Giai ®o¹n 1: lu lÌn xÕp

Bài giảng môn học Xây dựng mÆt đường

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT 29

- Môc ®Ých: Ðp co líp ®¸ d¨m lµm cho c¸c hßn ®¸ di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ æn ®Þnh nhÊt, chÌn vµo nhau lµm gi¶m kÎ hë c¸c hßn ®¸, ®ång thêi 1 phÇn ®¸ m¹t vµ bét ®¸ h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh vì h¹t khi lu lÌn sÏ lÌn chÆt vµo kÏ hë cña ®¸. - Dïng lu nhÑ 5T - 6T tèc ®é lu kh«ng v­ît qu¸ 1,5km/h, c«ng lu trong giai ®o¹n nµy ®¹t tõ 10% – 15% c«ng lu yªu cÇu. - Khi lu 3 – 4 l­ît ®Çu kh«ng cÇn t­íi n­íc, nh÷ng lÇn sau cÇn t­íi ®Ó tr¸nh vì ®¸, l­îng n­íc t­íi kho¶ng 1- 3lÝt/m2 tïy theo t×nh h×nh thêi tiÕt mµ t¨ng hay gi¶m. - ViÖc bï phô ®¸ ph¶i ®­îc kÕt thóc trong giai ®o¹n nµy ®Ó vÒ c¨n b¶n ®¹t ®­îc mui luyÖn theo yªu cÇu. - KÕt thóc giai ®o¹n lu vÒ c¬ b¶n ®¹t ®é dèc ngang vµ ®é khum mui luyÖn theo thiÕt kÕ. + Giai ®o¹n 2: lu lÌn chÆt - Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ sau khi ®¸ d¨m cã vÞ trÝ æn ®Þnh , giai ®o¹n nµy lµ lu chÆt líp ®¸ d¨m, tiÕp tôc lµm gi¶m kÎ hë c¸c hßn ®¸ lµm chóng chÆt xÝt vµo nhau ®ång thêi mét phÇn ®¸ m¹t vµ bét ®¸ sinh ra sÏ chÌn chÆt vµo kÏ hë. Bét ®¸ trén víi n­íc t¹o thµnh chÊt keo kÕt dÝnh. - Víi líp mÆt: trong qu¸ tr×nh lu ph¶i theo dâi mÆt ®¸ vµ kÞp thêi r¶i ®¸ chÌn. §Çu tiªn lµ ®¸ 20 – 40, sau lµ ®¸ 10 – 20 ®Ó lÊp kÝn kÎ hë ®Ó mÆt ®­êng chãng chÆt. - Sö dông lu nÆng tèt nhÊt lµ lu b¸nh s¾t 8 – 10T, tèc ®é lu kh«ng qu¸ 2km/h, trong 3– 4 l­ît ®Çu t¨ng lªn 3km/h, l­îng n­íc t­íi 3 – 4 lÝt/m2. - C«ng lu trong giai ®o¹n nµy ®¹t tõ 65% – 75% c«ng lu yªu cÇu. - KÕt thóc lu trong giai ®o¹n nµy khi kh«ng cßn vÖt b¸nh lu trªn mÆt ®¸ hoÆc ta cã thÓ ®Ó hßn ®¸ trªn mÆt ®­êng cho lu ®i qua ®¸ bÞ vì vôn vµ kh«ng bÞ Ên xuèng. NÕu kÕt thóc sím ®¸ ch­a chÆt, nÕu kÐo dµi thêi gian lu kh«ng cã ®¸ chÌn lµm ®¸ vì, trßn c¹nh, khã mãc vµo nhau, mÆt ®­êng kh«ng æn ®Þnh vµ ph¶i thay ®¸. + Giai ®o¹n 3 : h×nh thµnh líp vá cøng cña mÆt ®­êng - Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ dïng ®¸ chÌn chÆt vµo lç rçng trªn mÆt cña líp ®¸ vµ t¹o thµnh líp ®¸ chÆt, ch¾c, ph¼ng ë trªn mÆt. - Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n 2 r¶i vËt liÖu chÌn. §Çu tiªn lµ r¶i ®¸ 5 – 10 sau lµ c¸t 0,15 - 5, võa r¶i võa dïng chæi tre quÐt vµ t­íi ®Ém n­íc cho lïa hÕt vµo kÏ hë cña ®¸ råi lu cho ®Õn khi r¶i hÕt vËt liÖu chÌn. - Dïng lu nÆng tõ 10T – 12T, hoÆc nÕu kh«ng cã lu nÆng cã thÓ dïng lu 8T – 10T, cho lu ch¹y víi tèc ®é 3km/h, l­îng n­íc t­íi 2 – 3lÝt/m2 KÕt thóc giai ®o¹n 3, mÆt ®­êng coi nh­ hoµn thµnh vµ ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: + B¸nh xe lu 10-12T kh«ng ®Ó l¹i vÕt h»n trªn mÆt ®­êng. + MÆt ®­êng c¸t mÞn, ch¾c, b»ng ph¼ng, ®¶m b¶o ®é mui luyÖn theo thiÕt kÕ. + §¹t c«ng lu theo quy t¾c cña c«ng tr×nh. Khi lu thÊy l­în sãng kh«ng chÆt lµ do c¸c nguyªn nh©n: + R¶i kh«ng ®Òu. + Líp mãng bÞ ph¸ háng do t­íi n­íc nhiÒu. + Lu qu¸ nÆng. + Tèc ®é lu qu¸ lín lµm ®¸ bÞ tr­ît tråi. d. B¶o d­ìng

Sau khi kÕt thóc lu lÌn, r¶i mét líp phñ mÆt b»ng c¸t (< 5mm), dµy 1 – 1,5cm, dïng lu 10 – 12 T, lu 2 – 3 l/®. Khi lu kh«ng t­íi n­íc.

Bài giảng môn học Xây dựng mÆt đường

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT 30

Sau khi thi c«ng xong ph¶i qu¶n lý cho ®Õn khi ban giao th«ng c«ng tr×nh, cö c«ng nh©n quÐt vun c¸t s¹n ë ngoµi vµo mÆt ®­êng ®Ó duy tr× líp mÆt. NÕu trêi n¾ng ph¶i t­íi n­íc, tèi thiÓu 1 lÇn/ngµy, l­îng n­íc t­íi 2 – 3 l/m2

§4. KiÓm tra, nghiÖm thu 1 Néi dung kiÓm tra: - ChiÒu réng mÆt ®­êng: kiÓm tra 10mc/km. - ChiÒu dµy mÆt ®­êng: 1km kiÓm tra 3 mÆt c¾t, mçi mÆt c¾t kiÓm tra 3 ®iÓm ë tim ®­êng vµ ë 2 bªn c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m. - §é b»ng ph¼ng: kiÓm tra 3 vÞ trÝ trong 1km, ë mçi vÞ trÝ ®Æt th­íc dµi 3m däc tim ®­êng vµ 2 bªn c¸ch mÐp ®­êng 1m. - C­êng ®é mÆt ®­êng: kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh 2. C¸c sai sè cho phÐp a. KÝch th­íc h×nh häc

- ChiÒu réng mÆt ®­êng: dïng th­íc d©y kiÓm tra 10 mÆt c¾t/km, sai sè cho phÐp ± 10cm

- ChiÒu dµy: kiÓm tra 3 mÆt c¾t/km (tim vµ hai bªn mÐp c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m), sai sè cho phÐp ± 10% chiÒu dµy thiÕt kÕ nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 2cm

- §é dèc ngang cña mÆt ®­êng, lÒ ®­êng, r·nh sai sè cho phÐp ± 5%itk b . ChÊt l­îng mÆt ®­êng.

- §é b»ng ph¼ng: ®o b»ng th­íc dµi 3m, khe hë kh«ng qu¸ 15mm, mçi km kiÓm tra ë 3 vÞ trÝ ( däc tim vµ 2 bªn mÐp c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m) - C­êng ®é: Ett ³ Etk (dïng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh, cÇn ®o vâng, chuú chÊn ®éng)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang