Tài liệu

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 509     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước - tài liệu, sách iDoc.VnChương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước,Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học môn xây dựng mặt đường
background image

Bài giảng môn học 

                                   Xây dựng mÆt đường  

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng  GTVT                         25 

Ch­¬ng IV: X©y dùng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc 

 

§

1. Nguyªn lý cÊu t¹o, ®Æc  ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông 

    
 

1. Nguyªn lý cÊu t¹o: 

*  MÆt  ®­êng  ®¸  d¨m  n­íc  lµ  lo¹i  mÆt  ®­êng  sö  dông  cèt  liÖu  chÝnh  lµ  ®¸ 

d¨m nghiÒn, kÝch cì t­¬ng ®èi ®ång ®Òu ®­îc san r¶i vµ lu lÌn ë ®é Èm w

o,  trong 

qu¸ tr×nh lu lÌn cã sö dông vËt liÖu nhá ®Ó chÌn khe ®ång thêi cã t­íi n­íc lªn khi 
lu. 

 

* C­êng ®é cña MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc h×nh thµnh do: 

- Sù chÌn mãc vµ ma s¸t gi÷a c¸c cèt liÖu lµ chñ yÕu 

- Khi lu bét ®¸ sinh ra + n­íc t¹o thµnh v÷a bét keo dÝnh -> nªn dïng ®¸ v«i hoÆc 
®¸ ®«lomit. 

 MÆt  ®­êng  cßn  cã  tªn  gäi  lµ  mÆt  ®­êng  Macadam,  mÆt  ®­êng  ®¸  d¨m  tr¾ng, 

mÆt ®­êng ®¸ d¨m tiªu chuÈn. 
 
2. §Æc ®iÓm : 

*¦u ®iÓm: 
    + C­êng ®é cao E

®h= 3000 – 3500daN/cm

2. 

    + DÔ kiÓm tra kÝch cì vµ chÊt l­îng ®¸. 
    + Sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng nªn gi¸ thµnh rÎ. 

    + C«ng nghÖ thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái thiÕt bÞ chuyªn dông. 
    + æn ®Þnh n­íc. 

  * Nh­îc ®iÓm: 

    + §é rçng rÊt lín, m® kÐm b»ng ph¼ng 
    + ChÞu lùc ngang kÐm 

    + Tèn c«ng lu v× c­êng ®é phô thuéc vµo ma s¸t c¸c hßn ®¸ 
    + Yªu cÇu ®¸ c­êng ®é cao 

    + Kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang kÐm, dÔ bong bËt d­íi t¶i träng b¸nh xe, n¬i cã ®é 
dèc däc lín, nªn duy tu b¶o d­ìng lín 

 
3. Ph¹m vi sö dông: 

- Lµm  líp  mÆt cña mÆt ®­êng cÊp thÊp B

1.  nÕu  lµm  líp  mÆt  th×  cÇn  lµm  líp  l¸ng 

nhùa lªn trªn 
- Lµm líp mãng trªn cña mÆt ®­êng cÊp cao A

2. 

- Lµm líp mãng d­íi cña mÆt ®­êng cÊp cao A

 
4. CÊu t¹o: 
- ChiÒu dµy: ChiÒu dµy tèi ®a 16cm phô thuéc vµo ¸p lùc lu 

                ChiÒu dµy nhá nhÊt 8cm trªn líp mãng ch¾c, 13cm trªn líp mãng c¸t 

- Dèc ngang: ®¸ d¨m cã kÕt cÊu hë, ®é rçng lín, n­íc mÆt dÔ ngÊm vµo lßng ®­êng 

nªn i

n = 3 – 4%.  

- §Ó t¨ng c­êng cho khu«n ®­êng th× ng­êi ta tiÕn hµnh trång ®¸ vØa 

    + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng 
mÆt ®­¬ng. 

    + ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp ®¸ d¨m n­íc + (10 - 15cm) 

background image

Bài giảng môn học 

                                   Xây dựng mÆt đường  

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng  GTVT                         26 

    + Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng 
    + §¸ vØa cã thÓ lµm  b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸ 

th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n. 
    + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song 

song víi tim ®­êng. + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng 
tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­¬ng. 

    + ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp mÆt + (10 - 15cm) 
    + Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng 

    + §¸ vØa cã thÓ lµm  b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸ 
th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n. 

    + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song 
song víi tim ®­êng. 

    - Mãng mÆt ®­êng: do thiÕt kÕ qui ®Þnh, th­êng dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, kh«ng 
dïng ®¸ héc 

 

§

2. Yªu cÇu vËt liÖu 

Theo 22TCN 06-77 quy ®Þnh nh­ sau: 

     
1. Yªu cÇu cña ®¸ d¨m c¬ b¶n 

a. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®¸:  
 - §¸ ®­îc chia lµm 4 lo¹i dùa vµo R

n: 

  + §¸ cÊp 1: R

n ³ 1000 daN/cm

  + §¸ cÊp 2: R

n = 800 - 1000 daN/cm

   + §¸ cÊp 3: R

n = 600 - 800 daN/cm

  + §¸ cÊp 4: R

n < 600 daN/cm

- Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®¸ macma, ®¸ biÕn chÊt vµ ®¸ trÇm tÝch, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3. 
(R

n ³ 600 daN/cm

2) 

b. Yªu cÇu kÝch cì: 

    KÝch  cì  lín  nhÊt:  D

max  kh«ng  lín  h¬n  0,8h  (h:  chiÒu  dµy  thiÕt  kÕ).  NÕu  mÆt 

®­êng cã mét líp th× dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn (4 – 6, 5 – 7, 6 – 8). NÕu mÆt ®­êng 

gåm 2 líp th× líp trªn dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, líp d­íi dïng ®¸ d¨m kÝch cì më 
réng ( 4 – 7…) 
c. Yªu cÇu vÒ d¹ng h¹t: 

  - §¸ ph¶i ®ång ®Òu s¾c c¹nh ®Ó ®¶m b¶o lùc ma s¸t chÌn mãc gi÷a c¸c viªn ®¸ 

lín. 
 - D¹ng cña viªn ®¸ ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: 

    + L­îng h¹t cã kÝch cì lín h¬n D (D lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh lín nhÊt) còng 
nh­ l­îng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d (d lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt) kh«ng 

d­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng); 
    + L­îng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng); 

    + L­îng h¹t nhá qu¸ cì 0.63d mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng); 
    + L­îng h¹t dÑt kh«ng ®­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng). H¹t dÑt lµ h¹t mµ 

chiÒu dµi + chiÒu réng v­ît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy; 
 
 
 

background image

Bài giảng môn học 

                                   Xây dựng mÆt đường  

Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng  GTVT                         27 

d. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸: 

    §¸  ph¶i  s¹ch,  kh«ng  ®­îc  lÉn  cá  r¸c,  l¸  c©y.  L­îng  bôi  sÐt  (x¸c  ®Þnh  b»ng 
ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng qu¸ 2% (tÝnh theo khèi l­îng). L­îng h¹t sÐt d­íi d¹ng 

vãn hßn kh«ng ®­îc qu¸ 0.25% (tÝnh theo khèi l­îng); 
2. Quy ®Þnh vÒ vËt liÖu chÌn: 

    VËt  liÖu  chÌn  chØ  dïng  cho  líp  trªn  kh«ng  dïng  cho  líp  d­íi,  ph¶i  cã  dù  trï 
riªng, chiÕm kho¶ng (15 

¸20)% khèi l­îng ®¸ d¨m líp thi c«ng cã r¶i ®¸ chÌn. VËt 

liÖu chÌn gåm 4 lo¹i: §¸ 20 – 40; 10 – 20; 5 – 10 vµ c¸t 0,15 - 5 . Trong ®ã: 

                                            V

20 -40 = 15% VchÌn 

                                            V

10 -20 = 15% VchÌn 

                                            V

5 -10 = 20% VchÌn 

                                            V

0,15 -5 = 50% VchÌn 

    Nªn dïng ®¸ v«i lµm vËt liÖu chÌn ®Ó  t¹o bét ®¸, cã lùc dÝnh. 

    
3. Yªu cÇu ®èi víi n­íc:  

    N­íc trong c¸c giai ®o¹n lu ph¶i lµ n­íc s¹ch, kh«ng lÉn bïn r¸c, bÌo, cá c©y.      

Khi thi c«ng nªn t­íi n­íc lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn ®ñ ­ít c¸c viªn ®¸, tæng l­îng 
n­íc t­íi 8 

¸ 10 l/m2 

 

§

3. Tr×nh tù vµ néi dung thi c«ng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc 

    
 

1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: 

 a. ChuÈn bÞ lßng ®­êng: 

 - Lßng ®­êng ph¶i ®µo ®óng b×nh ®å, cao ®é vµ ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ. CÇn 
chó ý khi ®µo ®Õn gÇn cao ®é thiÕt kÕ cho lu lo¹i nhÑ qua 2 -3 lÇn/®iÓm sau ®ã tiÕp 

tôc söa l¹i cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ vµ ®óng mui luyÖn lßng ®­êng. Yªu cÇu ®èi víi 
lßng ®­êng sau khi lµm xong lµ ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y 

®äng n­íc sau nµy. §¶m b¶o ®óng chiÒu réng cña lßng ®­êng vµ hai thµnh v÷ng 
ch¾c  ( xem m® cp) 

-  Khi  líp  ®¸  d¨m  lµm  líp  trªn  mÆt  ®­êng  nhÊt  thiÕt  ph¶i  gia  cè  ®¸  vØa  H  =  H

TK 

+10cm,  khèi  l­îng  ®­îc  tÝnh  riªng,  chiÒu  réng  ®¸  vØa  kh«ng  tÝnh  vµo  chiÒu  réng 

mÆt ®­êng 
    -  Khi  r¶i  ®¸  d¨m  t¨ng  c­êng  mÆt  ®­êng  cò  nÕu  mÆt  ®­êng  cò  cßn  tèt  vµ  b»ng 

ph¼ng th× cÇn lµm s¹ch mÆt ®­êng råi míi r¶i ®¸ míi lªn. NÕu mÆt ®­êng cò nhiÒu 
æ gµ vµ låi lâm th× ph¶i x¸o xíi l¹i tr­íc khi r¶i ®¸ míi. 

    -  §¶m  b¶o  tho¸t  n­íc  lßng  ®­êng:  khi  thi  c«ng  ®Ó  ®¶m  b¶o  cho  n­íc  m­a  vµ 
n­íc  t­íi  trong  giai  ®o¹n  lu  lÌn  cã  thÓ  tho¸t  ra  khái  lßng  ®­êng  ph¶i  lµm  r·nh 

ngang ë hai bªn lÒ ®­êng. R·nh ngang réng 30cm vµ s©u b»ng chiÒu s©u cña lßng 
®­êng,  víi  ®é  dèc  ngang  5%.  R·nh  ngang  bè  trÝ  so  le  nhau  trªn  hai  lÒ  ®­êng  vµ 

c¸ch  nhau  15m  ë  1  bªn  lÒ.  Sau  khi  thi  c«ng  xong  ¸o  ®­êng,  c¸c  r·nh  ngang  nµy 
ph¶i ®­îc l¾p l¹i cÈn thËn. 
b. ChuÈn bÞ vËt liÖu thi c«ng: 

   §¶m b¶o ®ñ sè l­îng c¶ ®¸ d¨m c¬ b¶n vµ ®¸ chÌn, ®¶m b¶o chÊt l­îng theo c¸c 

chØ tiªu yªu cÇu. 
c. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ  thi c«ng: 

 ChuÈn bÞ xe chë vËt liÖu, xe t­íi n­íc, m¸y san, r¶i, c¸c lo¹i lu 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học môn xây dựng mặt đường

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1455 Lượt xem: 114668
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109661
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88238
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 239 Lượt xem: 73163
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66619
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52405
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51541