Tài liệu

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 260     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2 - tài liệu, sách iDoc.VnChương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2,Buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động 4.3.5.1. Buồng lửa có ghi nghiêng: Ghi đặt nghiêng để lớp nhiên liệu vừa chuyển…
background image

 

50

4.3.5. Buång löa cã ghi nghiªng vµ cã líp nhiªn liÖu chuyÓn ®éng 
 
4.3.5.1. Buång löa cã ghi nghiªng: 

Ghi ®Æt nghiªng ®Ó líp nhiªn liÖu võa chuyÓn ®éng võa ch¸y. Nhiªn liÖu cµng 

cã nhiÒu chÊt bèc cµng dÔ ch¸y nªn gãc nghiªng cña ghi cµng lín. §o¹n ghi n»m 
ngang ®Ó ch¸y kiÖt xØ vµ th¶i xØ.  

 

 

 

H×nh 4.48. S¬ ®å buång löa cã ghi nghiªng vµ cã líp nhiªn liÖu chuyÓn ®éng. 

 
§Ó ®èt m¹t c−a Èm ng−êi ta dïng ghi nghiªng d¹ng bËc thang nh− trong h×nh 

vÏ 4.49. Ghi lo¹i nµy thÝch hîp cho nhiªn liÖu cã chÊt bèc lín vµ cã nhiÒu h¹t nhá. 
 
4.3.5.2. Buång löa cã ghi nghiªng dån cÊp: 
 

S¬ ®å cña lo¹i buång löa cã ghi nghiªng dån cÊp ®−îc tr×nh bµy trong h×nh vÏ 

4.50. ë ®©y nhiªn liÖu chuyÓn ®éng ®−îc lµ do chuyÓn ®éng ®i l¹i cña c¸c thanh ghi. 
C¸c thanh ghi chuyÓn ®éng vµ thanh ghi cè ®Þnh ®Æt xen kÏ nhau. Khi c¸c thanh ghi 
chuyÓn ®éng ®−îc chuyÓn ®éng th× cung cÊp nhiªn liÖu cho líp, chang vµ lµm t¬i líp 
nhiªn liÖu ®ång thêi th¶i tro xØ xuèng phÔu xØ. Lo¹i buång löa ghi nµy dïng cho nhiªn 
liÖu cã ®é Èm cao vµ chÊt bèc lín. Nh−îc ®iÓm lín nhÊt cña lo¹i ghi nµy lµ ghi chÞu 
t¸c dông cña nhiÖt ®é cao vµ cã hiÖu suÊt thÊp. 

 

background image

 

51

4.3.5.3. Lo¹i buång löa ghi cã thanh trang than (hay tÊm cêi löa): 

 

Lo¹i buång löa ghi cã thanh trhang (hay tÊm cêi löa) ®−îc biÓu diÔn trong 

h×nh 4.51. Thanh trang cã chiÒu dµi b»ng chiÒu réng cña ghi. 
 

Khi thanh chang ®i tõ tr¸i sang ph¶i sÏ ®Èy nhiªn liÖu tõ phÔu vµo ghi vµ san 

ph¼ng líp, ®Õn cuèi ghi sÏ ®Èy xØ ra ngoµi xuèng phÔu xØ. Khi ®i ng−îc l¹i víi tèc ®é 
nhanh h¬n sÏ l¹i chang líp than trªn ghi, ë ®©y thanh chang lµm viÖc theo chu kú. 
Buång löa cã thanh chang ®−îc thiÕt kÕ cho lß h¬i cã s¶n l−îng ®Õn 12 t/h, ®èt than 
n©u vµ than ®¸. C¸c chØ tiªu lµm viÖc cña lo¹i buång löa nµy lµ: 

1050

900

÷

=

=

gh

lv

t

R

R

BQ

q

 kW/m

290

=

=

bl

lv

t

V

V

BQ

q

 kW/m

3

1 2%

q

= ÷

4

6 8%

q

= ÷

 
4.3.5.4. Lo¹i buång löa cÊp nhiªn liÖu tõ d−íi lªn:   

Lo¹i buång löa cÊp nhiªn liÖu tõ d−íi lªn ®−îc miªu t¶ trong h×nh vÏ 4.52. 

 
 

 

b) 

 
 

H×nh 4.52. Buång löa cÊp 

nhiªn liÖu tõ d−íi lªn. 

a) s¬ ®å nguyªn lý buång 

löa;  b) vÝt t¶i cÊp nhiªn liÖu 

 tõ d−íi lªn. 

 

 

Trong buång löa nµy sù ch¸y ®ång thêi cña chÊt bèc vµ cèc trong líp cã t¸c 

dông t¨ng c−êng sù ch¸y kiÖt nhiªn liÖu. XØ ®−îc th¶i ®i nhê lËt ghi quay ®−îc ®Æt ë 
hai gãc. Buång löa nµy thuéc lo¹i buång löa ®−îc c¬ khÝ ho¸ ë møc ®é ®¸ng kÓ, 
nh−ng yªu cÇu nhiªn liÖu ®èt ph¶i cã chÊt l−îng cao. Than cã ®é thiªu kÕt võa ph¶i, 
cã nhiÒu chÊt bèc, cã ®é tro vµ ®é Èm nhá vµ tro khã ch¶y khi ®èt trong buång löa nµy 
sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. 
 
4.3.6. Buång löa ghi xÝch 
 
4.3.6.1. Nguyªn lý lµm viÖc  

§©y lµ lo¹i buång löa ®−îc c¬ khÝ ho¸ hoµn toµn, cã thÓ dïng cho lß h¬i cã 

s¶n l−îng tõ 10 12

÷  t/h ®Õn 150  t/h. §Æc ®iÓm cña buång löa nµy lµ sù dÞch chuyÓn 

liªn tôc cña nhiªn liÖu cïng víi ghi. S¬ ®å cña buång löa ghi xÝch ®−îc cho trong h×nh 
vÏ 4.53 vµ 4.54. 

background image

 

52

 
 

 

 

Tèc ®é chuyÓn ®éng cña ghi cã thÓ thay ®æi tõ  2 30

÷

 m/h. Ng−êi ta dïng ghi 

xÝch kh«ng lät kiÓu vÈy c¸ cã chiÒu dµi b»ng  5500 7900

÷

 mm vµ réng 

1560 4500

÷

 

mm. DiÖn tÝch ho¹t ®éng cña mÆt ch¸y ®¹t ®Õn 

7 32

÷

 m

2. 

 

 

 

H×nh 4.54. S¬ ®å nguyªn lý 

 buång löa ghi xÝch. 

1- nÒn ghi; 2- trôc truyÒn ®éng cho ghi 
(trôc dÉn ë gÇn phÔu than); 3- phÔu 
than; 4- tÊm ®iÒu chØnh chiÒu dµy líp 
nhiªn liÖu; 5- tÊm g¹t xØ; 6

phÔu tro 

xØ;. 

 
4.3.6.2. CÊu t¹o ghi xÝch 
 
 

Ghi xÝch gåm 2 lo¹i: Ghi xÝch thanh vµ ghi xÝch vÈy c¸. 

 

4.3.6.3. Qu¸ tr×nh ch¸y trªn ghi xÝch 
 

Qu¸ tr×nh ch¸y trªn ghi xÝch x¶y ra liªn tôc tõ nung nãng, sÊy kh«, tho¸t chÊt 

bèc, ch¸y chÊt bèc vµ cèc, ch¸y kiÖt ®Õn th¶i xØ. Víi ghi xÝch ng−êi ta cung cÊp giã 
theo nhu cÇu tõng vïng cña qu¸ tr×nh ch¸y, nh− ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 4.58. 
 

H×nh 4.58. BiÓu ®å cung cÊp giã cho buång löa ghi xÝch. 

 

§−êng cong 1 ®Æc tr−ng cho l−îng kh«ng khÝ yªu cÇu ®Ó ch¸y nhiªn liÖu däc 

theo chiÒu dµi ghi. §−êng cong 2 biÓu diÔn l−îng kh«ng khÝ ®−a vµo buång löa kh«ng 
theo tõng vïng. §−êng 3 lµ l−îng kh«ng khÝ cÊp cho c¸c vïng kh¸c nhau. 

L−îng kh«ng khÝ cÊp vµo vïng cuèi (vïng xØ) víi sè l−îng lín h¬n sè l−îng 

cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ch¸y kiÖt xØ vµ lµm m¸t ghi. ViÖc cung cÊp kh«ng khÝ theo tõng 
vïng gióp hoµn thiÖn qu¸ tr×nh ch¸y nhiªn liÖu ®ång thêi gi¶m ®−îc tæn thÊt 

2

q

 do 

gi¶m l−îng kh«ng khÝ thõa trong buång löa. S¬ ®å ®¬n gi¶n cña qu¸ tr×nh ch¸y líp 
nhiªn liÖu trªn ghi xÝch cho trong h×nh vÏ 4.59. 
 

H×nh 4.59. S¬ ®å ®¬n gi¶n qu¸ tr×nh ch¸y líp nhiªn liÖu trªn ghi xÝch. 

1

vïng nhiªn liÖu míi; 2vïng tho¸t vµ ch¸y chÊt bèc;  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2

Buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động 4.3.5.1. Buồng lửa có ghi nghiêng: Ghi đặt nghiêng để lớp nhiên liệu vừa chuyển động vừa cháy. Nhiên liệu càng có nhiều chất bốc càng dễ cháy nên góc nghiêng của ghi càng lớn. Đoạn ghi nằm ngang để cháy kiệt xỉ và thải xỉ. Hình 4.48. Sơ đồ buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động. Để đốt mạt c-a ẩm ng-ời ta dùng ghi nghiêng dạng bậc thang nh- trong hình vẽ 4.49. Ghi loại này thích hợp cho nhiên liệu có chất bốc lớn và có nhiều hạt nhỏ. 4.3.5.2. Buồng lửa có ghi nghiêng dồn cấp: Sơ đồ của loại buồng lửa có ghi nghiêng dồn cấp đ-ợc trình bày trong hình vẽ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Lượt tải: 2 Lượt xem: 1580
Cơ lưu chất - Chương 2 Lượt tải: 4 Lượt xem: 1475
Tài liệu hệ thống năng lượng gió Lượt tải: 7 Lượt xem: 1452
Cung cấp điện Lượt tải: 6 Lượt xem: 1406