Tài liệu

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 350     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1 - tài liệu, sách iDoc.VnChương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1,Quá trình phát triển lò hơi 4.1.1. Lò hơi kiểu bình và lò hơi ống lò, ống lửa 4.1.1.1. Lò hơi kiểu bình Năm 1790 ng-ời ta đã chế tạo đ-ợc…
background image

 

19

Ch−¬ng 4. Buång löa lß h¬i 

vµ thiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu 

 
4.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lß h¬i 
 
4.1.1. Lß h¬i kiÓu b×nh vµ lß h¬i èng lß, èng löa 
 
4.1.1.1. Lß h¬i kiÓu b×nh 

N¨m 1790 ng−êi ta ®· chÕ t¹o ®−îc lß h¬i kiÓu b×nh ®Çu tiªn dïng ®inh t¸n. 

 

 

 

         H×nh 4.1. lß h¬i kiÓu b×nh. 

1- Bao h¬i; 2- ®¸y bao h¬i; 3- §«m h¬i; 4-èng dÉn h¬i ra; 6- tÊm ®ì; 7- n¾p lç vÖ 

sinh; 8- ¸p kÕ; 9- èng thuû; 10- van an toµn; 11- van h¬i chÝnh; 12-van c¸p n−íc; 

13- van mét chiÒu; 14- van x¶; 15- ghi lß; 16- buång löa; 17- ng¨n chøa tro; 

18- cöa cÊp than; 19- cöa cÊp giã; 20- ®−êng khãi; 21- g¹ch chÞu löa; 22- líp c¸ch 

nhiÖt; 23- mãng lß; 24- khãi vµo èng khãi; 25- èng khãi; 26- tÊm ®iÒu chØnh khãi. 

 

§©y lµ lo¹i lß h¬i ®¬n gi¶n nhÊt. Khãi ®èt nãng bªn ngoµi b×nh vµ chØ ®èt ë 

nöa d−íi cña b×nh. Lß cã khèi l−îng n−íc lín. Tû sè gi÷a bÒ mÆt ®èt cña lß vµ l−îng 
n−íc F/G lµ t−¬ng ®èi nhá, kho¶ng 1 m

2/t, khãi ra cã nhiÖt ®é rÊt cao, ®Õn 300 0C vµ 

lín h¬n. 
 Nh−îc ®iÓm lµ bÒ mÆt truyÒn nhiÖt nhá, tèi ®a b»ng  25 30

÷

 m

2, th©n b×nh bÞ 

®èt nãng trùc tiÕp do ®ã sinh ra øng suÊt nhiÖt phô trong kim lo¹i thµnh b×nh. 
 

Do ®èt nãng vµ gi·n në kh«ng ®Òu cña phÇn trªn vµ d−íi mµ trong thµnh b×nh 

cã øng suÊt cao h¬n. TuÇn hoµn cña n−íc kh«ng râ rÖt. §Ó t¨ng bÒ mÆt truyÒn nhiÖt 
F(m

2) ng−êi ta dïng nhiÒu b×nh. H¬i s¶n xuÊt ë lß h¬i nµy lµ h¬i b·o hßa. S¶n l−îng 

nhá kho¶ng  200 500

÷

 kg/h. Tiªu hao nhiÒu kim lo¹i  250 300

÷

 kg/m

2. 

background image

 

20

 
 
4.1.1.2. Lß h¬i èng lß 
 

Víi môc ®Ých t¨ng F (m

2) ng−êi ta dïng lß h¬i cã cÊu t¹o míi (n¨m 1802) lµ 

lß h¬i èng lß: 1 ®Õn 2 èng cã 

400 900

φ =

÷

 mm. Buång löa ®Æt bªn trong nªn truyÒn 

nhiÖt bøc x¹ m¹nh ë èng lß. 
 

 

 

 

        a)                                 b) 

 

H×nh 4.2. lß b×nh cã èng lß. 

a)  mét èng lß; b) hai  èng lß; 

1- èng lß; 2- ghi lß; 3-vµnh trong  

th©n lß; 4- vµnh ngoµi th©n lß;  

5- gi¸ ®ì; 6- §«m h¬i. 

 
 S¶n 

l−îng h¬i kho¶ng  0,8 1, 5

÷

 t/h ®èi víi lß cã mét èng lß vµ 1, 0 3, 5

÷

 t/h ®èi 

víi lß cã hai èng lß, tû lÖ F/G tèt h¬n b»ng  4 5

÷  m2/t, dßng nhiÖt 

11,63

q

=

 W/m

2, 

suÊt sinh h¬i cña lß h¬i èng lß b»ng 

h

m

/

kg

20

F

/

D

d

2

=

 
 
4.1.1.3. Lß h¬i èng löa 
 

Lß h¬i èng löa xuÊt hiÖn vµo kho¶ng n¨m 1829. èng löa cã ®−êng kÝnh b»ng 

50 80

÷

 mm. BÒ mÆt truyÒn nhiÖt t¨ng lªn  3 3, 5

÷

 lÇn, ¸p suÊt lµm viÖc ®Õn 1,5 2, 0

÷

 

MPa. 

background image

 

21

         ¦u  ®iÓm  cña  lß  h¬i  èng  löa  lµ bÒ mÆt truyÒn nhiÖt lín h¬n, suÊt tiªu hao kim 
lo¹i gi¶m. 
 

 

      
  
                           H×nh 4.3. Lß h¬i kiÓu b×nh cã èng löa. 
      1- th©n lß; 2- ghi lß; 3- t−êng lß; 4- èng löa; 5- khoang n−íc; 6-khoang h¬i.
      
 
 
4.1.1.4. Lß h¬i phèi hîp èng lß - èng löa 
 
 

 

 

H×nh 4.4. Lß h¬i n»m èng lß èng löa 

 
 

Lß h¬i èng lß, èng löa cã suÊt sinh h¬i lín h¬n (

/

25

D F

=

 kg/m

2h). TruyÒn 

nhiÖt bøc x¹ tèt ë èng lß vµ truyÒn nhiÖt ®èi l−u m¹nh trong c¸c èng löa, do khãi ®i 
trong c¸c èng nhá cã tèc ®é lín. 
         Lß h¬i kiÓu dßng khãi ®i quÆt trë l¹i ®· gióp gi¶m chiÒu dµi cña lß vµ gän h¬n, ë 
®©y khãi ra khái èng lß ®i quÆt vµo c¸c èng löa (xem h×nh vÏ 4.5). 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 1

Quá trình phát triển lò hơi 4.1.1. Lò hơi kiểu bình và lò hơi ống lò, ống lửa 4.1.1.1. Lò hơi kiểu bình Năm 1790 ng-ời ta đã chế tạo đ-ợc lò hơi kiểu bình đầu tiên dùng đinh tán. Hình 4.1. lò hơi kiểu bình. 1- Bao hơi; 2- đáy bao hơi; 3- Đôm hơi; 4-ống dẫn hơi ra; 6- tấm đỡ; 7- nắp lỗ vệ sinh; 8- áp kế; 9- ống thuỷ; 10- van an toàn; 11- van hơi chính; 12-van cáp n-ớc; 13- van một chiều; 14- van xả; 15- ghi lò; 16- buồng lửa; 17- ngăn chứa tro; 18- cửa cấp than; 19- cửa cấp gió; 20- đ-ờng khói; 21- gạch chịu lửa; 22- lớp cách nhiệt; 23- móng lò; 24- khói vào ống khói; 25- ống khói; 26- tấm điều chỉnh khói.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Lượt tải: 2 Lượt xem: 1580
Cơ lưu chất - Chương 2 Lượt tải: 4 Lượt xem: 1473
Tài liệu hệ thống năng lượng gió Lượt tải: 7 Lượt xem: 1449
Cung cấp điện Lượt tải: 6 Lượt xem: 1406