Tài liệu

Chương 4 Bộ truyền xích

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 164     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Chương 4 Bộ truyền xích - tài liệu, sách iDoc.VnChương 4 Bộ truyền xích,Bộ truyền xích thực hiện truyền động từ bánh xích chủ động sang bánh xích bị động nhờ vào sự ăn khớp giữa răng trên đĩa xích…
background image

Chi tieát maùy

Ch

ng

ươ  IV

CH

NG 4

ƯƠ

B  TRUY N XÍCH

4.1. KHÁI NI M CHUNG

4.1.1. Nguyên lý

F1

F2

T2

n2

z2

T1

n1

z1

F2

F1

B  truy n xích th c hi n truy n đ ng t  bánh xích ch  đ ng sang

ủ ộ

 

bánh xích b  đ ng nh  vào s  ăn kh p gi a răng trên đĩa xích và các m c

ị ộ

ắ  

xích.

4.1.2. Phân lo i

Theo công d ng chung, xích đ

c chia làm ba lo i:

ượ

-

Xích kéo.

-

Xích t i.

-

Xích truy n đ ng.

Trong ch

ng trình chúng ta ch  tìm hi u v  xích truy n đ ng mà thôi. Xích

ươ

 

truy n đ ng đ

c chia làm  3 lo i chính: xích  ng, xích con lăn và xích răng.

ượ

4.1.3.  u nh

c đi m và ph m vi s  d ng

Ư

ượ

ử ụ

u đi m

Ư

ể :

-

Không có hi n t

ng tr

t nh  b  truy n đai, có th  làm vi c khi có quá

ệ ượ

ượ

ư ộ

 

t i đ t ng t, hi u su t cao.

ả ộ

-

Không đòi h i ph i căng xích, nên l c tác d ng lên tr c và   nh  h n

ỏ ơ

-

Kích th

c b  truy n nh  h n b  truy n đai n u cùng công su t

ướ

ỏ ơ

ế

-

Góc ôm không có ý nghĩa nh  b  truy n đai nên có th  truy n cho nhi u

ư ộ

ề  

bánh xích b  d n

ị ẫ

Nh

c đi m

ượ

ể :

-

B n l  xích b  mòn nên gây t i tr ng đ ng,  n.

ả ề

ả ọ

-

Có t  s  truy n t c th i thay đ i, v n t c t c th i c a xích và bánh b

ỉ ố

ề ứ

ậ ố ứ

ờ ủ

ị 

d n thay đ i.

-

Ph i bôi tr n th

ng xuyên và ph i có bánh đi u ch nh xích.

ơ

ườ

-

Mau b  mòn trong môi tr

ng có nhi u b i ho c bôi tr n không t t.

ườ

ơ

Ph m vi s  d ng

ử ụ

-

Truy n công su t và chuy n đ ng gi a tr c có kho ng cách xa, cho

 

nhi u tr c đ ng th i trong tr

ng h p n < 500v/p

ườ

-

Công su t truy n thông th

ng < 100 kW

ườ

41

background image

Chi tieát maùy

Ch

ng

ươ  IV

- T  s  truy n < 6,  hi u su t 0,95..0,97

ỉ ố

4.1.4. K t c u xích truy n đ ng

ế ấ

a. Xích con lăn

pc

b0

1

2

3

4

5

6

Thông th

ng s  m t xích là s  ch n. Các kích th

c c  b n có th  tra

ườ

ố ắ

ướ ơ ả

 

trong b ng (4.1)[1]

b Xích  ng

C u t o

ấ ạ  gi ng xích con lăn nh ng không có con lăn 6, nên mòn nhanh.

ư

 

Nh ng kh i l

ng và giá thành th p.

ư

ố ượ

c. Xích răng

pc

G m nhi u má xích x p xen k  nhau, các má xích n i v i nhau b ng kh p

ế

ố ớ

ớ  

b n l . Các má xích ăn kh p v i bánh xích b i hai m t ph ng đ u má xích.

ả ề

Xích răng làm vi c êm, ít  n, kh  năng t i cao

Đ  xích khi làm vi c không b  tr t kh i đĩa xích theo ph

ng d c

ị ậ

ươ

ọ  

tr c ta dùng các má d n h

ng không có răng đ t gi a xích. Trên đĩa xích có

ướ

 

phay rãnh.

* Đĩa xích

K t c u bánh xích nh  hình 

ế ấ

ư

42

background image

Chi tieát maùy

Ch

ng

ươ  IV

- Kích th

c bánh xích nh , có th  dùng phôi d p. Khi kích th

c bánh xích

ướ

ướ

 

l n, có th  ghép r i may  và đĩa xích b ng m i ghép hàn hay bu lông.

ơ

- Biên d ng và kích th

c răng xích ph  thu c và lo i và kích th

c xích

ướ

ướ

4.2. THÔNG S  HÌNH H C B  TRUY N XÍCH

4.2.1. B

c xích p

ướ

c

- Là thông s  c  b n b  truy n xích.

ố ơ ả

- B

c xích càng l n thì kh  năng t i càng cao. Đ ng th i t i tr ng đ ng,

ướ

ờ ả

 

va đ p và ti ng  n cũng tăng theo, nh t là khi làm vi c v i v n t c cao

ế

ớ ậ ố

- Đ  tăng kh  năng t i có th  tăng s  dãy xích (xích  ng con lăn) ho c tăng

 

chi u r ng xích (xích răng)

ề ộ

- B

c xích đ

c ch n theo tiêu chu n

ướ

ượ

4.2.2. S  răng đĩa xích

- Thông th

ng Z

ườ

1

 < Z2, n u s  răng nh  thì xích mau b  mòn (vì góc xoay

ế

 

b n l  l n) và t i tr ng đ ng cũng nh  va đ p.

ả ề ớ

ả ọ

ư

- Do đó, ta h n ch  s  răng nh  nh t. Thông th

ng, khi v>= 2m/s.  thì z

ế ố

ườ

min 

>= 19, khi v<= 2m/s.  thì zmin = 11…15. Trong thi t k  có th  tính theo công

ế ế

 

th c: z

1

 = 29 - 2u

- Đ  tránh tuôn xích khi xích mòn, ph i h n ch  s  răng l n nh t. z

ả ạ

ế ố

max

 <= 

100..120 (xích con lăn), zmax <= 120..140 (xích răng).
- S  răng đĩa xích nên l y theo s  l  vì khi đó m i răng xích s  l n l

t ăn

ố ẻ

ẽ ầ ượ

 

kh p v i t t c  các m t xích, nh  v y răng xích s  mòn đ u h n.

ớ ấ ả

ư ậ

ơ

 4.2.3. Đ

ng kính vòng chia

ườ

+ Vòng tròn chia: đi qua tâm b n l  xích, đ

c xác đ nh theo công th c:

ả ề

ượ

π

π

=

z

p

)

z

sin(

p

d

c

c

(4.1)

(Vì 

π/z t ng đ i nh  nên sin(

ươ

π/z)≈π /z)

+ Đ

ng kính vòng ngoài đĩa xích:

ườ

)]

cotg(180/z

[0,5

p

d

c

a

+

=

Đ i v i xích răng, đ

ng kính vòng chia l n h n đ

ng kính vòng đ nh.

ườ

ơ

ườ

 

Đ

ng kính vòng đ nh xác đ nh theo công th c:

ườ

 

)

z

/

180

(

g

cot

p

d

c

a =

d. Kho ng cách tr c a và s  m t xích x

ố ắ

- Kho ng cách tr c amin đ

c gi i h n b i khe h  nh  nh t c a hai đĩa

ượ

ớ ạ

ấ ủ

 

xích t  30..50mm

+ Khi u <= 3

43

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 4 Bộ truyền xích

Bộ truyền xích thực hiện truyền động từ bánh xích chủ động sang bánh xích bị động nhờ vào sự ăn khớp giữa răng trên đĩa xích và các mắc xích.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 164     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Công nghệ kim loại - Rèn tự do Lượt tải: 37 Lượt xem: 6052
Vòi phun - Béc dầu Lượt tải: 15 Lượt xem: 5444
Hướng dẫn sử dụng phần mềm RDM Lượt tải: 2 Lượt xem: 4287