Tài liệu

Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu Lớp 6

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2169     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu Lớp 6 - tài liệu, sách iDoc.VnChương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu_Lớp 6Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh hiểu quy tắc nhân hai số nguyên - Học sinh biế
Bµi 11 ch¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
1
Môn Số học Lớp 6
Bài 11 chương 2: Nhân hai snguyên cùng du
I. Yêu cu trọng tâm:
- Học sinh hiểu quy tắc nhân hai số nguyên
- Học sinh biết vận dụng quy tắc dấu để tính tích hai số nguyên
II. sở vật chất.
- Máy tính , máy chiếu.......
III. Tổ chức lớp:
Nm Công việc Công c
Máy tính Dùng máy thực hiện các phép tính
để kiểm chứng quy tắc
Máy tính, phn
mm Algebra
Nhóm hoạt động
1
Khái quát lại quy tắc nhân hai s
nguyên
Giấy, bút
Nhóm hoạt động
2
Vận dụng quy tắc để làmi tập Giy, bút
IV. Tiến trình tiết dạy:
Các hoạt động Thời
gian
Công việc
Giáo viên Học sinh
3'
ổn định tổ chức
ổn định tổ chức
15'
Giới thiệu quy
tắc nhân hai số
nguyên cùng du
Dùng phn mm
trình din đã son để
phân tích ví dụ SGK
từ đó rút ra quy tắc
Chú ý phân tích
dụ trong SGK, thảo
luận và rút ra quy tắc
12'
Hoạt động theo
nhóm
Chia nhóm
hướng dẫn hoạt động
Hoạt động theo
nhóm
10'
Báo cáo hoạt
động
Điều khiển các
nhóm báo cáo và
đánh giá
Cử đại diện báo cáo
kết quả và theo dõi
nhóm khác báo cáo
Bµi 11 ch¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
2
5'
Làm i tập
trắc nghiêm
Toàn lớp làm bài tập trắc nghiệm
Bµi 11 ch¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
3
Nhóm máy tính
1. Nhiệm vụ:
- Dùng máy tính thực hin các phép tính để kiểm chứng quy tắc nhân hai số
nguyên cùng du
2. Công c, tài liu:
- Máy tính, phần mm Algebra
3. Các hoạt đng:
Hoạt động Thời gian
Hoạt động
12'
Báo cáo
3'
Hoạt động : Dùng máy tính thực hiệnc phép tính và điền kết quả vào bảng
sau
a b
a.b
a.b
-34 -97
12 12
79 567
-56 -90
-90 -56
-23 -22
-70 -40
32 11
-7 -23
-9 -3
Rút ra nhận xét gì về quy tắc nhân hai số nguyên cùng du ?
Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu Lớp 6
Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu_Lớp 6Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh hiểu quy tắc nhân hai số nguyên - Học sinh biết vận dụng quy tắc dấu để tính tích hai số nguyên Cơ sở vật chất. - Máy tính , máy chiếu....... Tổ chức lớp: Nhóm Máy tính Nhóm hoạt động 1 Nhóm hoạt động 2 IV. Công việc Công cụ
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2169     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm