Tài liệu

Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 971     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ    VỚI 8255A - tài liệu, sách iDoc.VnChương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A,      Vi mạch 8255A có thể giao tiếp với vi xử lý theo 2 kiểu: kiểu nhập/xuất (kiểu I/O) và kiểu bộ nhớ.       Khi vi xử lý giao…
background image

Chương 16 :  

GIAO TIEÁP GIÖÕA VI XÖÛ LYÙ 

VÔÙI 8255A

Vi maïch 8255A coù theå giao tieáp vôùi vi xöû lyù theo 2 kieåu: 

kieåu nhaäp/xuaát (kieåu I/O) vaø kieåu boä nhôù.

Khi vi xöû lyù giao tieáp vôùi 8255A theo kieåu I/O noù chæ duøng 

ñöôïc 8 ñöôøng ñòa chæ töø A0 – A7 maø thoâi coøn khi giao tieáp kieåu 
boä nhôù,  noù duøng ñöôïc  caû 16 ñöôøng  ñòa  chæ,  vì vaäy dung  löôïng 
giao tieáp kieåu I/O thaáp hôn dung löôïng giao tieáp kieåu boä nhôù.

1. Giao tieáp kieåu I/O.
Khi thieát keá vi xöû lyù giao tieáp vôùi 8255A theo kieåu I/O thì 

döõ lieäu seõ ñöôïc truy xuaát baèng 2 leänh : IN addr-port vaø OUT 
addr-port

. Döõ lieäu giao tieáp luoân chöùa trong thanh ghi A. Ñòa 

chæ coång (addr-port) coù ñoä daøi laø 8 bit.

Cuõng gioáng nhö boä nhôù, vi xöû lyù coù theå giao tieáp vôùi nhieàu 

vi maïch 8255, vôùi 8 ñöôøng ñòa chæ thì coù taát caû 256 ñòa chæ, maø 
moãi vi maïch chieám 4 ñòa chæ (3 coång vaø thanh ghi ñieàu khieån) 
neân soá vi maïch 8255 toái ña coù theå giao tieáp cuûa vi xöû lyù laø 256/4 
= 64 vi maïch.

Khi keát noái giöõa vi xöû lyù vôùi vi maïch 8255A thì ñöôøng ñòa 

chæ A0 vaø A1 duøng ñeå löïa choïn caùc coång vaø thanh ghi ñieàu khieån, 
coøn caùc ñöôøng  ñòa chæ coøn laïi töø A2 – A7 duøng ñeå löïa choïn vi 
maïch hoaït ñoäng, thoâng thöôøng caùc ñöôøng ñòa chæ naøy ñöôïc ñöa 
vaøo vi maïch giaûi maõ roài caùc ngoõ ra cuûa vi maïch giaûi maõ seõ ñöa 
ñeán CS\ cuûa caùc vi maïch 8255A.

Moät  ví  duï  khi  thieát  keá  vi  xöû  lyù  giao  tieáp  vôùi  4  vi  maïch 

8255A:

Sô ñoà keát noái nhö hình veõ : (vi maïch 74139).

DECODER

2 TO 4 LINE

ñeán CS\ cuûa 8255A -1
ñeán CS\ cuûa 8255A -2
ñeán CS\ cuûa 8255A -3
ñeán CS\ cuûa 8255A -4

A2
A3

background image

Hình 6.9Sô ñoà keát noái vi xöû lyù vôùi vi maïch 8255A

Trong ñoù, ñöôøng A0 vaø A1 ñöôïc noái vôùi 8255A nhö ñaõ trình 

baøy ôû treân, ñöôøng A2, A3 ñöôïc ñöa vaøo vi maïch giaûi maõ 2 ñöôøng 
thaønh 4 ñöôøng ñeå löïa choïn vi maïch 8255A.

Töø ñoù, ta coù baûng ñòa chæ cuûa caùc vi maïch 8255A nhö sau :

IC

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Hex

8255A
-1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

00
03

8255A
-2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
1

0
1

04
07

8255A
-3

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
1

08
0B

8255A
-4

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
1

0
1

0C
0F

2. Giao tieáp kieåu boä nhôù.
Khi thieát keá 8255A giao tieáp vôùi vi xöû lyù theo kieåu boä nhôù 

thì chöùc naêng cuûa 8255A khoâng thay ñoåi, chæ thay ñoåi kieåu truy 
xuaát.  Vôùi  kieåu  I/O  thì  ñòa  chæ  cuûa  caùc  coång  vaø  thanh  ghi  ñieàu 
khieån laø 8 bit thì ôû kieåu boä nhôù, ñòa chæ cuûa caùc coång vaø thanh 

DECODER

2 TO 4 LINE

ñeán CS\ cuûa 8255A -1
ñeán CS\ cuûa 8255A -2
ñeán CS\ cuûa 8255A -3
ñeán CS\ cuûa 8255A -4

A2
A3

background image

ghi ñieàu khieån laø 16 bit, khi ñoù caùch keát noái cuõng töông töï nhö 
keát noái vi xöû lyù vôùi boä nhôù thoâng thöôøng, vaø moãi vi maïch 8255A 
cuõng ñöôïc coi nhö laø boä nhôù vôùi 4 oâ nhôù: 3 coång vaø thanh ghi 
ñieàu khieån, truy xuaát döõ lieäu baèng caùch duøng caùc leänh truy xuaát 
döõ lieäu cuûa boä nhôù.

Caùch keát noái töông töï nhö khi vi xöû lyù keát noái vôùi boä nhôù 

neân ôû ñaây khoâng caàn trình baøy laïi.

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A

      Vi mạch 8255A có thể giao tiếp với vi xử lý theo 2 kiểu:
kiểu nhập/xuất (kiểu I/O) và kiểu bộ nhớ.
      Khi vi xử lý giao tiếp với 8255A theo kiểu I/O nó chỉ dùng
được 8 đường địa chỉ từ A0 – A7 mà thôi còn khi giao tiếp kiểu
bộ nhớ, nó dùng được cả 16 đường địa chỉ, vì vậy dung lượng
giao tiếp kiểu I/O thấp hơn dung lượng giao tiếp kiểu bộ nhớ.
       1. Giao tiếp kiểu I/O.
       Khi thiết kế vi xử lý giao tiếp với 8255A theo kiểu I/O thì
dữ liệu sẽ được truy xuất bằng 2 lệnh : IN addr-port và OUT
addr-port. Dữ liệu giao tiếp luôn chứa trong thanh ghi A. Địa
chỉ cổng (addr-port) có độ dài là 8 bit.
       Cũng giống như bộ nhớ, vi xử lý có thể giao tiếp với nhiều
vi mạch 8255, với 8 đường địa chỉ thì có tất cả 256 địa chỉ, mà
mỗi vi mạch chiếm 4 địa chỉ (3 cổng và thanh ghi điều khiển)
nên số vi mạch 8255 tối đa có thể giao tiếp của vi xử lý là 256/4
= 64 vi mạch.2A
      Khi kếA3nối giữa vi xử lý với vi mạchn 8255A8255A -2 ng địatthì đườ
                        DECODERđế CS của
                       2 lự LINEchỉ A0 và A1 dùng để TOa4 chọn các cổng và nthanh a 8255A -3 khiển,đế CS củ ghi điều
còn các đường địa chỉ còn lại từ A2 – A7 ndùng a 8255A -4 n viđế CS củ để lựa chọ
mạch hoạt động, thông thường các đường địa chỉ này được đưa
vào vi mạch giải mã rồi các ngõ ra của vi mạch giải mã sẽ đưa
đến CS của các vi mạch 8255A.
      Một ví dụ khi thiết kế vi xử lý giao tiếp với 4 vi mạch
8255A:
Sơ đồ kết nối như hình vẽ : (vi mạch 74139).
đến CS của 8255A -1
 
A2
A3
 DECODER
2 TO 4 LINE
đến CS của 8255A -1
đến CS của 8255A -2
đến CS của 8255A -3
đến CS của 8255A -4
Hình 6.9: Sơ đồ kết nối vi xử lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 971     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình điện tử công suất cực hay Lượt tải: 878 Lượt xem: 44210
Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh Lượt tải: 189 Lượt xem: 31844
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 169 Lượt xem: 21727
Có thể bạn quan tâm