Thành viên docx2013

Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A

- 05/16/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên docx2013

Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A

- 05/16/2012
1,215
Báo lỗi

      Vi mạch 8255A có thể giao tiếp với vi xử lý theo 2 kiểu:
kiểu nhập/xuất (kiểu I/O) và kiểu bộ nhớ.
      Khi vi xử lý giao tiếp với 8255A theo kiểu I/O nó chỉ dùng
được 8 đường địa chỉ từ A0 – A7 mà thôi còn khi giao tiếp kiểu
bộ nhớ, nó dùng được cả 16 đường địa chỉ, vì vậy dung lượng
giao tiếp kiểu I/O thấp hơn dung lượng giao tiếp kiểu bộ nhớ.
       1. Giao tiếp kiểu I/O.
       Khi thiết kế vi xử lý giao tiếp với 8255A theo kiểu I/O thì
dữ liệu sẽ được truy xuất bằng 2 lệnh : IN addr-port và OUT
addr-port. Dữ liệu giao tiếp luôn chứa trong thanh ghi A. Địa
chỉ cổng (addr-port) có độ dài là 8 bit.
       Cũng giống như bộ nhớ, vi xử lý có thể giao tiếp với nhiều
vi mạch 8255, với 8 đường địa chỉ thì có tất cả 256 địa chỉ, mà
mỗi vi mạch chiếm 4 địa chỉ (3 cổng và thanh ghi điều khiển)
nên số vi mạch 8255 tối đa có thể giao tiếp của vi xử lý là 256/4
= 64 vi mạch.2A
      Khi kếA3nối giữa vi xử lý với vi mạchn 8255A8255A -2 ng địatthì đườ
                        DECODERđế CS của
                       2 lự LINEchỉ A0 và A1 dùng để TOa4 chọn các cổng và nthanh a 8255A -3 khiển,đế CS củ ghi điều
còn các đường địa chỉ còn lại từ A2 – A7 ndùng a 8255A -4 n viđế CS củ để lựa chọ
mạch hoạt động, thông thường các đường địa chỉ này được đưa
vào vi mạch giải mã rồi các ngõ ra của vi mạch giải mã sẽ đưa
đến CS của các vi mạch 8255A.
      Một ví dụ khi thiết kế vi xử lý giao tiếp với 4 vi mạch
8255A:
Sơ đồ kết nối như hình vẽ : (vi mạch 74139).
đến CS của 8255A -1
 
A2
A3
 DECODER
2 TO 4 LINE
đến CS của 8255A -1
đến CS của 8255A -2
đến CS của 8255A -3
đến CS của 8255A -4
Hình 6.9: Sơ đồ kết nối vi xử lý

Nội dung

Chương 16 : GIAO TIEÁP GIÖÕA VI XÖÛ LYÙ VÔÙI 8255A

Vi maïch 8255A coù theå giao tieáp vôùi vi xöû lyù theo 2 kieåu: kieåu nhaäp/xuaát (kieåu I/O) vaø kieåu boä nhôù.

Khi vi xöû lyù giao tieáp vôùi 8255A theo kieåu I/O noù chæ duøng ñöôïc 8 ñöôøng ñòa chæ töø A0 – A7 maø thoâi coøn khi giao tieáp kieåu boä nhôù, noù duøng ñöôïc caû 16 ñöôøng ñòa chæ, vì vaäy dung löôïng giao tieáp kieåu I/O thaáp hôn dung löôïng giao tieáp kieåu boä nhôù.

1. Giao tieáp kieåu I/O. Khi thieát keá vi xöû lyù giao tieáp vôùi 8255A theo kieåu I/O thì

döõ lieäu seõ ñöôïc truy xuaát baèng 2 leänh : IN addr-port vaø OUT addr-port. Döõ lieäu giao tieáp luoân chöùa trong thanh ghi A. Ñòa chæ coång (addr-port) coù ñoä daøi laø 8 bit.

Cuõng gioáng nhö boä nhôù, vi xöû lyù coù theå giao tieáp vôùi nhieàu vi maïch 8255, vôùi 8 ñöôøng ñòa chæ thì coù taát caû 256 ñòa chæ, maø moãi vi maïch chieám 4 ñòa chæ (3 coång vaø thanh ghi ñieàu khieån) neân soá vi maïch 8255 toái ña coù theå giao tieáp cuûa vi xöû lyù laø 256/4 = 64 vi maïch.

Khi keát noái giöõa vi xöû lyù vôùi vi maïch 8255A thì ñöôøng ñòa chæ A0 vaø A1 duøng ñeå löïa choïn caùc coång vaø thanh ghi ñieàu khieån, coøn caùc ñöôøng ñòa chæ coøn laïi töø A2 – A7 duøng ñeå löïa choïn vi maïch hoaït ñoäng, thoâng thöôøng caùc ñöôøng ñòa chæ naøy ñöôïc ñöa vaøo vi maïch giaûi maõ roài caùc ngoõ ra cuûa vi maïch giaûi maõ seõ ñöa ñeán CS\ cuûa caùc vi maïch 8255A.

Moät ví duï khi thieát keá vi xöû lyù giao tieáp vôùi 4 vi maïch 8255A:

Sô ñoà keát noái nhö hình veõ : (vi maïch 74139).

DECODER 2 TO 4 LINE

ñeán CS\ cuûa 8255A -1

ñeán CS\ cuûa 8255A -2

ñeán CS\ cuûa 8255A -3

ñeán CS\ cuûa 8255A -4

A2

A3

Hình 6.9: Sô ñoà keát noái vi xöû lyù vôùi vi maïch 8255A Trong ñoù, ñöôøng A0 vaø A1 ñöôïc noái vôùi 8255A nhö ñaõ trình

baøy ôû treân, ñöôøng A2, A3 ñöôïc ñöa vaøo vi maïch giaûi maõ 2 ñöôøng thaønh 4 ñöôøng ñeå löïa choïn vi maïch 8255A.

Töø ñoù, ta coù baûng ñòa chæ cuûa caùc vi maïch 8255A nhö sau :

IC A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Hex 8255A -1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

00 03

8255A -2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 1

0 1

04 07

8255A -3

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

0 1

0 1

08 0B

8255A -4

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

0 1

0 1

0C 0F

2. Giao tieáp kieåu boä nhôù. Khi thieát keá 8255A giao tieáp vôùi vi xöû lyù theo kieåu boä nhôù

thì chöùc naêng cuûa 8255A khoâng thay ñoåi, chæ thay ñoåi kieåu truy xuaát. Vôùi kieåu I/O thì ñòa chæ cuûa caùc coång vaø thanh ghi ñieàu khieån laø 8 bit thì ôû kieåu boä nhôù, ñòa chæ cuûa caùc coång vaø thanh

DECODER 2 TO 4 LINE

ñeán CS\ cuûa 8255A -1

ñeán CS\ cuûa 8255A -2

ñeán CS\ cuûa 8255A -3

ñeán CS\ cuûa 8255A -4

A2

A3

ghi ñieàu khieån laø 16 bit, khi ñoù caùch keát noái cuõng töông töï nhö keát noái vi xöû lyù vôùi boä nhôù thoâng thöôøng, vaø moãi vi maïch 8255A cuõng ñöôïc coi nhö laø boä nhôù vôùi 4 oâ nhôù: 3 coång vaø thanh ghi ñieàu khieån, truy xuaát döõ lieäu baèng caùch duøng caùc leänh truy xuaát döõ lieäu cuûa boä nhôù.

Caùch keát noái töông töï nhö khi vi xöû lyù keát noái vôùi boä nhôù neân ôû ñaây khoâng caàn trình baøy laïi.

BEGIN

KHÔÛI PHAÙT: GHI TÖØ CHEÁ ÑOÄ

GHI LEÄNH : DTR, TxEN

ÑOÏC TRAÏNG THAÙI: DSR, TxRDy

GHI SOÁ LIEÄU RA THANH GHI ÑEÄM SOÁ LIEÄU

GHI LEÄNH PHAÙT: RTS

END

HÌNH 7.1

Kieåm tra saün saøng: DSR = TxRDY =1

PHAÀN CÖÙNG VAØ PHAÀN MEÀM GIAO TIEÁP

I. LÖU ÑOÀ VAØ CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU 1. LÖU ÑOÀ TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU:

BEGIN

KHÔÛI PHAÙT: GHI TÖØ CHEÁ ÑOÄ

GHI LEÄNH : DTR, A{RxEN,RTS

ÑOÏC TRAÏNG THAÙI: DSR, RxRDy

Kieåm tra saün saøng :DSR= RxRDY=1

ÑOÏC SOÁ LIEÄU TÖØ THANH GHI ÑEÄM SOÁ LIEÄU

END

HÌNH 7.2

2. LÖU ÑOÀ NHAÄN DÖÕ LIEÄU:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang