Tài liệu

Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1148     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ    VỚI 8255A - tài liệu, sách iDoc.Vn      Vi mạch 8255A có thể giao tiếp với vi xử lý theo 2 kiểu: kiểu nhập/xuất (kiểu I/O) và kiểu bộ nhớ.      
Chương 16 : GIAO TIEÁP GIÖÕA VI XÖÛ LYÙ
VÔÙI 8255A
Vi maïch 8255A coù theå giao tieáp vôùi vi xöû lyù theo 2 kieåu:
kieåu nhaäp/xuaát (kieåu I/O) vaø kieåu boä nhôù.
Khi vi xöû lyù giao tieáp vôùi 8255A theo kieåu I/O noù chæ duøng
ñöôïc 8 ñöôøng ñòa chæ töø A
0
A
7
maø thoâi coøn khi giao tieáp kieåu
boä nhôù, noù duøng ñöôïc caû 16 ñöôøng ñòa chæ, vaäy dung löôïng
giao tieáp kieåu I/O thaáp hôn dung löôïng giao tieáp kieåu boä nhôù.
1. Giao tieáp kieåu I/O.
Khi thieát keá vi xöû lyù giao tieáp vôùi 8255A theo kieåu I/O thì
döõ lieäu seõ ñöôïc truy xuaát baèng 2 leänh :
IN addr-port vaø OUT
addr-port
. Döõ lieäu giao tieáp luoân chöùa trong thanh ghi A. Ñòa
chæ coång (addr-port) coù ñoä daøi laø 8 bit.
Cuõng gioáng nhö boä nhôù, vi xöû lyù coù theå giao tieáp vôùi nhieàu
vi maïch 8255, vôùi 8 ñöôøng ñòa chæ thì coù taát caû 256 ñòa chæ, maø
moãi vi maïch chieám 4 ñòa chæ (3 coång vaø thanh ghi ñieàu khieån)
neân soá vi maïch 8255 toái ña coù theå giao tieáp cuûa vi xöû lyù laø 256/4
= 64 vi maïch.
Khi keát noái giöõa vi xöû lyù vôùi vi maïch 8255A thì ñöôøng ñòa
chæ A
0
vaø A
1
duøng ñeå löïa choïn caùc coång vaø thanh ghi ñieàu khieån,
coøn caùc ñöôøng ñòa chæ coøn laïi töø A
2
A
7
duøng ñeå löïa choïn vi
maïch hoaït ñoäng, thoâng thöôøng caùc ñöôøng ñòa chæ naøy ñöôïc ñöa
vaøo vi maïch giaûi maõ roài caùc ngoõ ra cuûa vi maïch giaûi maõ seõ ñöa
ñeán CS\ cuûa caùc vi maïch 8255A.
Moät duï khi thieát keá vi xöû lyù giao tieáp vôùi 4 vi maïch
8255A:
Sô ñoà keát noái nhö hình veõ : (vi maïch 74139).
DECODER
2 TO 4 LINE
ñeán CS
\
cuûa 8
255A
-
1
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
2
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
3
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
4
A
2
A
3
Hình 6.9: Sô ñoà keát noái vi xöû lyù vôùi vi maïch 8255A
Trong ñoù, ñöôøng A
0
vaø A
1
ñöôïc noái vôùi 8255A nhö ñaõ trình
baøy ôû treân, ñöôøng A
2
, A
3
ñöôïc ñöa vaøo vi maïch giaûi maõ 2 ñöôøng
thaønh 4 ñöôøng ñeå löïa choïn vi maïch 8255A.
Töø ñoù, ta coù baûng ñòa chæ cuûa caùc vi maïch 8255A nhö sau :
IC A
7
A
6
A
5
A
4
A
3
A
2
A
1
A
0
Hex
8255A
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
00
03
8255A
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
04
07
8255A
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
08
0B
8255A
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0C
0F
2. Giao tieáp kieåu boä nhôù.
Khi thieát keá 8255A giao tieáp vôùi vi xöû lyù theo kieåu boä nhôù
thì chöùc naêng cuûa 8255A khoâng thay ñoåi, chæ thay ñoåi kieåu truy
xuaát. Vôùi kieåu I/O thì ñòa chæ cuûa caùc coång vaø thanh ghi ñieàu
khieån laø 8 bit thì ôû kieåu boä nhôù, ñòa chæ cuûa caùc coång vaø thanh
DECODER
2 TO 4 LINE
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
1
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
2
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
3
ñeán CS
\
cuûa 8255A
-
4
A
2
A
3
ghi ñieàu khieån laø 16 bit, khi ñoù caùch keát noái cuõng töông töï nhö
keát noái vi xöû lyù vôùi boä nhôù thoâng thöôøng, vaø moãi vi maïch 8255A
cuõng ñöôïc coi nhö laø boä nhôù vôùi 4 nhôù: 3 coång vaø thanh ghi
ñieàu khieån, truy xuaát döõ lieäu baèng caùch duøng caùc leänh truy xuaát
döõ lieäu cuûa boä nhôù.
Caùch keát noái töông töï nhö khi vi xöû lyù keát noái vôùi boä nhôù
neân ôû ñaây khoâng caàn trình baøy laïi.
Chương 16 : GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A
      Vi mạch 8255A có thể giao tiếp với vi xử lý theo 2 kiểu: kiểu nhập/xuất (kiểu I/O) và kiểu bộ nhớ.       Khi vi xử lý giao tiếp với 8255A theo kiểu I/O nó chỉ dùng được 8 đường địa chỉ từ A0 – A7 mà thôi còn khi giao tiếp kiểu bộ nhớ, nó dùng được cả 16 đường địa chỉ, vì vậy dung lượng giao tiếp kiểu I/O thấp hơn dung lượng giao tiếp kiểu bộ nhớ.        1. Giao tiếp kiểu I/O.        Khi thiết kế vi xử lý giao tiếp với 8255A theo kiểu I/O thì dữ liệu sẽ được truy xuất bằng 2 lệnh : IN addr-port và OUT addr-port. Dữ liệu giao tiếp luôn chứa trong thanh ghi A. Địa chỉ cổng (addr-port) có độ dài là 8 bit.        Cũng giống như bộ nhớ, vi xử lý có thể giao tiếp với nhiều vi mạch 8255, với 8 đường địa chỉ thì có tất cả 256 địa chỉ, mà mỗi vi mạch chiếm 4 địa chỉ (3 cổng và thanh ghi điều khiển) nên số vi mạch 8255 tối đa có thể giao tiếp của vi xử lý là 256/4 = 64 vi mạch.2A       Khi kếA3nối giữa vi xử lý với vi mạchn 8255A8255A -2 ng địatthì đườ                         DECODERđế CS của                        2 lự LINEchỉ A0 và A1 dùng để TOa4 chọn các cổng và nthanh a 8255A -3 khiển,đế CS củ ghi điều còn các đường địa chỉ còn lại từ A2 – A7 ndùng a 8255A -4 n viđế CS củ để lựa chọ mạch hoạt động, thông thường các đường địa chỉ này được đưa vào vi mạch giải mã rồi các ngõ ra của vi mạch giải mã sẽ đưa đến CS của các vi mạch 8255A.       Một ví dụ khi thiết kế vi xử lý giao tiếp với 4 vi mạch 8255A: Sơ đồ kết nối như hình vẽ : (vi mạch 74139). đến CS của 8255A -1   A2 A3  DECODER 2 TO 4 LINE đến CS của 8255A -1 đến CS của 8255A -2 đến CS của 8255A -3 đến CS của 8255A -4 Hình 6.9: Sơ đồ kết nối vi xử lý
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1148     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29470
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 218 Lượt xem: 22466
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21758
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 481 Lượt xem: 20995