Tài liệu

Chương 1: Ma trận

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 416     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 52
Tài liệu Chương 1: Ma trận - tài liệu, sách iDoc.VnChương 1: Ma trận,Ma trận cở mxn là bảng số (thực hoặc phức) hình chử nhật có m hàng và n cột . Phần tử khác không đầu tiên của một hàng kể từ bên…
background image

Trường Đại học Bách khoa tp Hồ Chí Minh

Bộ môn Toán ứng dụng

-------------------------------------------------------------------------------------

         

Chöông 1:  Ma traän

• Giaûng vieân:  Ts. Ñaëng Vaên Vinh (9/2010) 

www.tanbachkhoa.edu.vn

background image

NOÄI DUNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Ñònh nghóa ma traän vaø ví duï

III.    Caùc pheùp toaùn ñoái vôùi ma traän

II.    Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp

IV.    Haïng cuûa ma traän

V.    Ma traän nghòch ñaûo

Sách tham khảo:

1/ David C. Lay. Linear algebra and its applications.

2/ Howard A. Elementary linear algebra, ninth edition

background image

Giả sử một công ty kinh doanh 3 mặt hàng: áo, quần, kính.

Công ty này có hai cửa hàng A và B.

Giả sử số lượng hàng bán được trong 1 tháng là:

Cơ sở A: 100 áo, 120 quần, 300 kính.

Cơ sở B: 125 áo, 100 quần, 250 kính.

Sắp xếp dữ liệu 

ở dạng bảng: 

áo

quần

kính

A

100

120

300

B

125

100

250

Viết gọn hơn:

1

100 120 300
125 100 250

T

= 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 1: Ma trận

Ma trận cở mxn là bảng số (thực hoặc phức) hình chử nhật có m hàng và n cột . Phần tử khác không đầu tiên của một hàng kể từ bên trái được gọi là phần tử cơ sở của hàng đó. Ma trận dạng bậc thang: 1. Hàng không có phần tử cơ sở (nếu tồn tại) thì nằm dưới cùng. 2. Phần tử cơ sở của hàng dưới nằm bên phải (không cùng cột) so với phần tử cơ sở của hàng trên.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm