Tài liệu

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19432     Tải về: 98     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG - tài liệu, sách iDoc.VnVới sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý lưuận kh
1
Chương IX
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG
Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những
thuyết không tưởng trở thành một lưuận khoa học. Quá trình
thâm nhập luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn phong
trào đấu tranh của giai cấp công nhân nhân n lao động đã
dẫn đến sự ra đời phát triển của chủ nghĩa hội hiện thực:
từ một nước đến nhiều nước và trở thành một hệ thống các nước
hội chủ nghĩa hùng mạnh trên phạm vi quốc tế. thế kỷ XX
với nhiều thành tựu đại, in đậm dấu ấn không thể phai mờ
trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.
Thế nhưng, vào những thập niên cuối thế kỷ XX, do nhiều
nguyên nhân khách quan ch quan đã dẫn đến sự khủng
hoảng sụp đổ hình chủ nghĩa hội Ln Đông
âu. Chủ nghĩa hội hiện thực đã tạm thời lâm vào tình trạng
thoái trào.
Các nước hội chủ nghĩa còn lại, đã tiến hành cải cách, mở
cửa, đổi mới tiếp tục phát triển. Thực tế lịch sđó đã đặt ra
một vấn đề lớn về tương lai của chủ nghĩa hội. Lời giải đáp
khoa học chân chính cho câu hỏi y chỉ thể được trên
sở nắm vững những nguyên bản của chủ nghĩa Mác-lênin
và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó vào việc phân tích bối
cảnh cụ thể của thời đại ngày nay.
2
I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC
1. Cách mạng Tháng Mười Nga hình chủ nghĩa
hội hiện thực đầu liên trên thế giới
a) Cách mạng Tháng Mười Nga
Ngày 7 tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng
bônsêvích Nga, đứng đầu V.I.Lênin đã lãnh đạo quần chúng
nhân dân khởi nghĩa phá tan dinh lũy cuối cùng của Chính phủ
lâm thời sản, báo hiệu sự toàn thắng của cuộc khởi nghĩa
trang giành "Toàn bộ chính quyền vtay Xô viết". Lần đầu
tiên trong lịch sử, Nhà nước viết do V.I.Lênin đứng
đầu, đã ra đời trong "mười ny rung chuyển thế giới".
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định:
"Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga
chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị
áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa
từng cuộc cách mạng nào ý nghĩa to lớn sâu xa
như thế' (l).
Cách mạng Tháng Mười Nga là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp
công nhân, của nhân dân lao động các dân tộc bị áp bức do
giai cấp công nhân đội tiên phong của họ Đảng bônsêvích
lãnh đạo. Cách mạng Tháng Mười đã dùng bạo lực cách mạng
đánh đổ giai cấp sản giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên
chính quyền của những người lao động, xây dựng một hội
3
hoàn toàn mới, một hội không nh trạng người bóc lột
người.
Với sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, lịch sử đã mở
ra một con đường mới cho sự giải phóng các dân tộc bị áp bức
của chủ nghĩa thực dân. đã mở đầu một thời đại mới trong
lịch sử - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
trên phạm vi toàn thế giới.
b) Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới
hình đầu tiên của chủ nghĩa hội ra đời trong bối cảnh hết
sức đặc biệt. Từ sau Cách mạng Tháng Mười đến kết thúc Chiến
tranh thế giới thứ hai, Liên là nước hội chủ nghĩa duy
nhất.
Điều kiện y dựng một chế độ mới cực kỳ khó khăn phức
tạp: nền kinh tế vốn lạc hậu lại bị tàn phá nặng ntrong Chiến
tranh thế giới thứ nhất, sau đó là nội chiến, tiếp đó là chiến
tranh can thiệp của 14 nước đế quốc bị bao vây cấm vận về
kinh tế.
Từ năm 1918 đến mùa xuân 1921 để bảo đảm cung cấp lương
thực cho quân đội, cho tiền tuyến, cho công nhân cho nhân
dân thành thị trong điều kiện lương thực cực kỳ khan hiếm,
Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu V.I.Lênin đã đề ra Chính sách
cộng sản thời chiến, tiến nh quốc hữu hoá tài sản, liệu sản
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG
Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý lưuận khoa học. Quá trình thâm nhập lý luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã dẫn đến sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực: từ một nước đến nhiều nước và trở thành một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh trên phạm vi quốc tế. Ở thế kỷ XX với nhiều thành tựu vĩ đại, in đậm dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19432     Tải về: 98     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus