Tài liệu

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8139     Tải về: 77     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL - tài liệu, sách iDoc.VnCHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTELTầm nhìn thương hiệu của Viettel ngắn gọn nhưng đã thể hiện sự tôn trọng khách hàng
CHI N L C KINH DOANH C A VIETTEL ƯỢ
I : Gi i thi u t ng quát v công ty vi n thông quân
đ i Viettel
1.1 Gi i thi u ki qt v ng ty
1.1.1 Gi i thi u chung v Viettel
Tr s giao d ch: S 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà N i.
Đi n tho i: 04. 62556789
Fax: 04. 62996789
Email: gopy@viettel.com.vn
Website: www.viettel.com.vn
Tên c quan sáng l p: B Qu c phòng ơ
Quy t đ nh s 43/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 c a Th t ng Chính Phế ướ phê duy t
Đ án tnh l p T ng công ty Vi n thông Quân đ i Quy t đ nh s 45/2005/QĐ-BQP ngàyế
06/04/2005 c a B Qu c Phòng v vi c thành l p T ng công ty Vi n thông Quân đ i.
Ho t đ ng kinh doanh:
- Cung c p d ch v vi n tng;
- Truy n d n;
- B u chính;ư
- Pn ph i thi t b đ u cu i; ế
- Đ u t tài chính; ư
- Truy n thông;
- Đ u t B t đ ng s n; ư
- Xu t nh p kh u;
- Đ u t n c ngoài. ư ư
1.1.2 Ch ng đ ng phát tri n ườ
1/6/1989: Thành l p T ng công ty Đi n t thi t b thông tin (SIGELCO), ti n thân c a T ng ế
ng ty Vi n thông Qn đ i (Viettel).
1989 – 1994: Xây d ng tuy n vi ba băng r ng l n nh t (140 Mbps); xây d ng tháp anten cao ế ư
nh t Vi t Namc b y gi ( 85m ).
1995: Đ in thành ng ty Ði n t Vi n thông Qn đ i (tên giao d ch là Viettel), là doanh
nghi p m i duy nh t đ c c p phép kinh doanh đ y đ c d ch v vi n thông Vi t Nam . ượ
1999: Hn thành đ ng tr c cáp quang B c – Nam v i dung l ng 2.5Mbps có công nghườ ượ
cao nh t Vi t Nam v i vi c áp d ng thành công sáng ki n thu – phát tn m t s i quang. ế
2000: Viettel có gi y phép cung c p th nghi m d ch v đi n tho i đ ng dài 178, là doanh ườ
nghi p đ u tiên Vi t Nam cung c p d ch v tho i s d ngng ngh IP (VoIP) trên toàn
qu c.
2003: Viettel đã t ch c l p đ t t ng đài đ a d ch v đi n tho i c đ nh (PSTN), c ng v ư
tinh qu c t vào ho t đ ng kinh doanh trên th tr ng ế ườ
2004: Cung c p đi n tho i di đ ng, khai tr ng o ny 15/10/2004 v i th ng hi u 098. ươ ươ
Cung c p c ng cáp quang qu c t . ế
2005: Thành l p T ng Công ty Vi n thông quân đ i ngày 02/3/2005. Cung c p d ch v
m ng riêng o
2006: Đ u t sango Campuchia ư
2007: Doanh thu đ t 1 t USD, có 12 tri u thbao. H i t 3 d ch v c đinh – di đ ng -
Internet
2008: Doanh thu đ t 2 t USD. N m trong 100 th ng hi u vi n thông l n nh t th gi i. S ươ ế
1 Campuchia v h t ng Vi n thông.
1.2 S m nh – t m nhìn c a Viettel
1.2.1 Quan đi m pt tri n
K t h p ch t ch kinh t v i qu c phòngế ế
Đ u t vào c s h t ng. ư ơ
Kinh doanh đ nh h ng kch hàng ướ
Phát tri n nhanh, liên t c c i cách đ n đ nh.
L y con ng i làm y u t c t lõi. ườ ế
1.2.2 T m nn th ng hi u c a Viettel ươ
T m nn th ng hi u c a Viettel ng n g n nh ng đã th hi n s tôn tr ng kch hàng ươ ư
s quan tâm l ng nghe c a Viettel: “Hãy nói theo cách c a b n” (Say it your way)
M i khách hàng là m t con ng i – m t cá th riêng bi t c n đ c tôn tr ng, quan tâm và ườ ượ
l ng nghe, th u hi u và ph c v m t cách riêng bi t, liên t c đ i m i, cùng khách hàng sáng t o ra
các s n ph m d ch v ngày càng hoàn h o.
N n t ng cho m t doanh nghi p phát tri n là xã h i. Vietel cam k t tái đ u t cho xã h i thông ế ư
qua vi c g n k t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh v i các ho t đông xã h i, ho t đ ng nhân đ o. ế
S n sàng h p tác, chia s v i các đ i tác kinh doanh đ cùng phát tri n.
Chân thành v i đ ng nghi p, cùng nhau g n bó, góp s c xây d ng mái nhà chung Viettel
1.2.3 S m nh c a Viettel
Viettel luôn luôn bi t quan tâm, l ng nghe và c m nh n, trân tr ng nh ng ý ki n c a m iế ế
ng i nh nh ng cá th riêng bi t – các thành viên c a công ty, khách hàng và đ i tác đ cùng h t oườ ư
ra các s n ph m, d ch v ngày càng hoàn h o.
Tri t lý th ng hi u: luôn đ t phá, đi đ u, tiên phong; công ngh m i, đa s n ph m, d ch vế ươ
ch t l ng t t; liên t c c i ti n; làm vi c và t duy có tình c m, ho t đ ng có trách nhi m xã h i; ượ ế ư
trung th c v i khách hàng, chân thành v i đ ng nghi p.
Đem nh ng gì t t nh t c a Vi t Nam ra n c ngoài. Viettel sinh ra t khó khăn và v i tinh ướ
th n c a ng i lính nên không ng i đi vào vùng có "đ a tô" th p. Vì khó khăn nên Viettel đêm không ườ
ng đ c và ph i th c nghĩ cách nên s tr ng thành h n. Viettel có tri t lý văn hoá là vào "ch ch t ượ ưở ơ ế ế
đ tìm đ ng s ng", đây là nh n th c r t quan tr ng c a Viettel. ườ
1.2.4 Giá tr c t lõi
1.2.4.1 Th c ti n là tiêu chu n đ ki m nghi m chân lý
Lý thuy t là màu xám, ch có cây đ i là mãi mãi xanh t i. Lý lu n đ t ng k t th c ti n rút raế ươ ế
kinh nghi m, ti m c n chân lý và d đoán t ng lai. C n có lý lu n và d đoán đ d n d t nh ng ch ươ ư
có th c ti n m i kh ng đ nh đ c nh ng lý lu n và d đoán đó đúng hay sai. Ti p c n chân lý thông ượ ế
qua th c ti n ho t đ ng
Ph ng châm ho t đ ng “Dò đá qua sông” và liên t c đi u ch nh cho phù h p v i th c ti n.ươ
1.2.4.2 Tr ng thành qua nh ng thách th c và th t b iưở
Thách th c là ch t kích thích. Khó khăn là lò luy n, “V t nó vào ch ch t thì nó s s ng”. ế
Không s m c sai l m, ch s không dám nhìn th ng vào sai l m đ tìm cách s a. Sai l m là không
th tránh kh i trong quá trình ti n t i m i thành công. Sai l m t o ra c h i cho s phát tri n ti p ế ơ ế
theo.
Là nh ng ng i dám th t b i và đ ng viên nh ng ai th t b i, tìm trong th t b i nh ng l i sai ườ
c a h th ng đ đi u ch nh. Không cho phép t n d ng sai l m c a ng i khác đ đánh đ ng i đó. ườ ườ
Không l p l i nh ng l i l m cũ. Phê bình th ng th n và xây d ng ngay t khi s vi c còn nh . Th c
s c u th , c u s ti n b . ế
1.2.4.3 Thích ng nhanh là s c m nh c nh tranh
Cái duy nh t không thay đ i đó là s thay đ i. Trong môi tr ng c nh tranh s thay đ i di n ra ườ
t ng ngày, t ng gi . N u nh n th c đ c s t t y u c a thay ế ượ ế đ i thì s ch p nh n thay đ i m t
cách d dàng h n. M i giai ơ đo n, m i qui c n m t chi n l c, m t c c u m i p h p. ế ượ ơ
S c m nh ngày hôm nay không ph i là ti n, là qui mô mà kh năng thay đ i nhanh, thích ng
nhanh. C i cách đ ng l c cho s phát tri n.
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTELTầm nhìn thương hiệu của Viettel ngắn gọn nhưng đã thể hiện sự tôn trọng khách hàng và sự quan tâm lắng nghe của Viettel: “Hãy nói theo cách của bạn” (Say it your way)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8139     Tải về: 77     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm