Thành viên ankomankom

CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRONG MARKETING

- 04/06/2012
Chia sẻ
/20 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (20 trang)
Thành viên ankomankom

CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRONG MARKETING

- 04/06/2012
2,655
Báo lỗi

CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRONG MARKETING

CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ: là một hoạt động giới thiệu thông tin, các hoạt động của công ty, giới thiệu về sản phẩm thương hiệu, nhằm mục đích kích thích tiêu thụ sản phẩm để đạt mục đích tuyên truyền của công ty

Nội dung
Slide 1

I. Khái quát v chi n l c chiêu thề ế ượ ị 1. Khái ni m:ệ Chiêu thị là ho t đ ng th c hi n ch c năng thông ạ ộ ự ệ ứ tin c a doanh nghi pủ ệ Chi n l c chiêu thế ượ ị là t p h p các ho t đ ng ậ ợ ạ ộ thông tin, gi i thi u s n ph m, th ng hi u, v t ớ ệ ả ẩ ươ ệ ề ổ ch c, các bi n pháp kích thích tiêu th nh m đ t ứ ệ ụ ằ ạ m c tiêu truy n th ng c a doanh nghi p.ụ ề ố ủ ệ Ph i th c chiêu thố ứ ị là vi c ph i h p các công c ệ ố ợ ụ chiêu th đ th c hi n m c tiêu truy n th ng đáp ị ể ự ệ ụ ề ố

ng v i th tr ng m c tiêu đã ch n.ứ ớ ị ườ ụ ọ

PH I TH C CHIÊU THỐ Ứ Ị

Marketing tr c ti pự ế

Qu ng ả cáo

Khuy n ế m iạ Giao tế

Chào hàng

2. Vai trò c a chiêu thủ ị a. Đ i v i doanh nghi p:ố ớ ệ

– Là công c c nh tranhụ ạ – C i thi n doanh thuả ệ – Gi i thi u s n ph mớ ệ ả ẩ – T o s thu n ti n cho phân ph iạ ự ậ ệ ố – Xây d ng hình nh tích c c c a doanh nghi p đ i v i các ự ả ự ủ ệ ố ớ nhóm công chúng.

b. Đ i v i tiêu dùng:ố ố – Cung c p thông tinấ – Cung c p ki n th c nâng cao nh n th c v s n ph m ấ ế ứ ậ ứ ề ả ẩ trong th tr ng.ị ườ – Cung c p các l i ích kinh t cho ng i tiêu dùngấ ợ ế ườ – Doanh nghi p c i ti n ho t đ ng marketing nh m th a ệ ả ế ạ ộ ắ ỏ mãn t t h n nhu c u c a ng i tiêu dùng.ố ơ ầ ủ ườ

c. Đ i v i xã h i:ố ớ ộ – H tr cho các ph ng ti n truy n thông nâng cao ỗ ợ ươ ệ ề ch t l ng và gi m chi phí phát hànhấ ượ ả – T o công vi c cho ng i trong lĩnh v c s n xu t ạ ệ ườ ự ả ấ và t o đ ng l c cho s c nh tranh.ạ ộ ự ự ạ – Đánh giá s năng đ ng, phát tri n c a n n kinh t .ự ộ ể ủ ề ế 3. Ch c năng c a chiêu th :ứ ủ ị – Thông tin – Kích thích – Liên k t, t o quan hế ạ ệ

II. Mô hình truy n thông:ề

Các y u t trong quá trình truy n thôngế ố ề

Ph ng ti nươ ệ

Thông tin

Gi i mãả Ng i nh nườ ậMã hóaNg i g iườ ử

Ph n h iả ồ Đáp ngứ

Nhi uễ

3. Các b c phát tri n k ho ch ướ ể ế ạ truy n thông Marketing:ề

Xác đ nh đ i t ng m c tiêuị ố ượ ụ

Xác đ nh m c tiêu truy n th ngị ụ ề ố

Thi t k thông đi pế ế ệ

L a ch n ph ng ti nự ọ ươ ệ

Ti p nh n thông tin ph n h iế ậ ả ồ

Qu ng cáoả

Khuy n m iế ạ

Giao tế

Chào hàng

Chào hàng

Khuy n m iế ạ

Qu ng cáoả

Giao tế

Hàng tiêu dùng Hàng công nghi pệ

IV. Ch n l a ph i th c chiêu th :ọ ự ố ứ ị 1. Lo i s n ph m kinh doanhạ ả ẩ

2. Chi n l c đ y và kéo:ế ượ ẩ

Nhà s n xu tả ấ

Chi n l c đ yế ượ ẩ

Các trung gian Ng i tiêu dùngườ

Chiêu th c a ị ủ nhà s n xu tả ấ

Chiêu th c a ị ủ nhà phân ph iố

Nhà s n xu tả ấ Ng i tiêu dùngườ

Ho t đ ng chiêu th nhà s n xu tạ ộ ị ả ấChi n l c kéoế ượ

Các trung gian

C uầ C uầ

Chi n l c đ yế ượ ẩ Đ a s n ph m vào các kênh tiêu th b ng vi c s ư ả ẩ ụ ằ ệ ử d ng qu ng cáo, có các ch ng trình khích l dành ụ ả ươ ệ cho trung gian và nhân viên chào hàng đ tác đ ng và ể ộ đ y s n ph m vào kênh phân ph i.ẩ ả ẩ ố Các ho t đ ng chiêu th t p trung vào các trung gian ạ ộ ị ậ đ thông tin.ể Chi n l c kéoế ượ Thu hút ng i tiêu dùng đ n v i s n ph m b ng ườ ế ớ ả ẩ ằ các chi n l c qu ng cáo nh m t o s chú ý và hình ế ượ ả ằ ạ ự thành nhu c u n i ng i tiêu dùng.ầ ơ ườ Ho t đ ng chiêu th l i u tiên t p trugn vào các ạ ộ ị ạ ư ậ ho t đ ng truy n thông, qu ng cáo, khuy n m i đ n ạ ộ ề ả ế ạ ế ng i tiêu dùng.ườ

V. N i dung các công c c a chi n l c ộ ụ ủ ế ượ chiêu th .ị 1. Qu ng cáo:ả

a. Khái ni m:ệ Qu ng cáo là s truy n thông không tr c ti p c a ả ự ề ự ế ủ hàng hóa, d ch v hay t t ng mà ng i ta ph i tr ị ụ ư ưở ườ ả ả ti n đ nh n bi t ng i qu ng cáo.ề ể ậ ế ườ ả

b. Ch c năng c a qu ng cáo:ứ ủ ả – Ch c năng thông tinứ – Ch c năng thuy t ph cứ ế ụ – Ch c năng nh c nhứ ắ ở

c. Các ph ng tiên thông tin qu ng cáo:ươ ả – Báo chí – Radio – Truy n hìnhề Tuy nhiên chi phí cao là h n ch l n nh t khi ch n ạ ế ớ ấ ọ ph ng ti n này.ươ ệ – Qu ng cáo ngoài tr i: b ng các pa-nô, b ng hi u, ả ờ ằ ả ệ b ng đi n…ả ệ – n ph m g i tr c ti pẤ ẩ ở ự ế – M ng Internetạ – Qu ng cáo trên khôngả – Ph ng ti n v n chuy n, v t ph m qu ng cáo.ươ ệ ậ ể ậ ẩ ả

u đi mƯ ể Nh c đi mượ ể Báo chí

– Linh đ ng, uy n chuy nộ ể ể – Kh năng bao quát th tr ng caoả ị ườ – Đ c ch p nh n và s d ng ượ ấ ậ ử ụ r ng rãiộ – Có đ tin t ng caoộ ưở

– Th i gian t n t i ng nờ ồ ạ ắ – Khách hàng ít chú ý, đ c qua loa, s l c, ọ ơ ượ l t nhanh.ướ – H n ch s l ng ạ ế ở ố ượ phát hành

T p chíạ – Ch n l c đ i t ng và đ a lý caoọ ọ ố ượ ị – Gây chú ý, thông tin d ch p ễ ấ nh nậ – Ch t l ng qu ng cáo caoấ ượ ả – Có th i gian t n t i lâu h n báoờ ồ ạ ơ

– Th i gian l p l i ờ ậ ạ qu ng cáo dàiả – H n ch l ng phát ạ ế ở ượ hành – Chi phí cao.

• Radio • Kh năng bao quát th tr ng cao.ả ị ườ • Thính giá có tính ch n l c t ng đ iọ ọ ươ ố • Chi phí qu ng cáo và s n xu t th pả ả ấ ấ • Linh đ ng v khu v c đ a lýộ ề ự ị • M c đ chú ý th p vì ch có âm thanhứ ộ ấ ỉ • Có tính đ a ph ngị ươ • Th i gian ng nờ ắ

• Truy n hìnhề • Bao quát th tr ng caoị ườ • S ng đ ng do k t h p t t gi a hình nh, ố ộ ế ợ ố ữ ả

âm thanh, màu s c.ắ • H p d n, thú v ng i xemấ ẫ ị ườ • Chi phí m t l n ti p xúc th pộ ầ ế ấ • Tình ch n l c khán gi th pọ ọ ả ấ • Có th nhàm chán và b quaể ỏ • Th i gian t n t i ng nờ ồ ạ ắ • C nh tranh cao gi a các QCạ ữ • Chi phí cao

• Qu ng cáo ngoài tr iả ờ • T o n t ng nh kích thích màu s c hình nh, ít ạ ấ ượ ờ ắ ả

c nh tranhạ • Th i gian t n t i caoờ ồ ạ • Chi phí th pấ • H n ch thông tin qu ng cáoạ ế ả • Qu n lý không ch t s nh h ng đ n m quan ả ặ ẽ ả ưở ế ỹ

đô thị • Không ch n l c khán giọ ọ ả • Th tr c ư ự ti pế • Khán gi có tính ch n l c caoả ọ ọ • Linh đ ngộ • Không ch u tác đ ng c nh tranhị ộ ạ • Mang tính ch t cá nhânấ • T ng đ i đ t ti nươ ố ắ ề • Đ i t ng d b qua ho c ít chú ý thông tinố ượ ễ ỏ ặ • C p nh t thông tin khóậ ậ • Qu ng cáo qua m ngả ạ • Thông tin truy n nhanh, r ng, t ng tácề ộ ươ • Tính l a ch n cao, chi phí th pự ọ ấ • D đo l ng s ng i l t qua trang Web, băng ễ ườ ố ườ ướ

qu ng cáoả • Là ph ng ti n đang đ c a chu ngươ ệ ượ ư ộ • H n ch b i l ng khách hàng s d ng m ng.ạ ế ở ượ ử ụ ạ • Xu h ng gia tăng chi phíướ • Thông đi p d b khách hàng l t quaệ ễ ị ướ

d. Xây d ng k ho ch qu ng cáo theo mô ự ế ạ ả hình : Mission – M c tiêuụ – T o s nh n th c v nhãnạ ự ậ ứ ề – Thông tin gi i thi u v s n ph m m iớ ệ ề ả ẩ ớ – Thuy t ph c ng i tiêu dùng v đ c đi m c a s n ế ụ ườ ề ặ ể ủ ả ph mẩ – Tăng doanh s - khuy n khích ng i tiêu dùng mua ố ế ườ s n ph m.ả ẩ Money – Ngân sách qu ng cáoả Đóng vai trò quan tr ng trong ho ch đ nh k ho ch ọ ạ ị ế ạ qu ng cáoả

Media – Ph ng ti n qu ng cáo:ươ ệ ả – M c tiêu qu ng cáoụ ả – Chu kỳ s ng c a s n ph m – PLCố ủ ả ẩ – Tình hình c nh tranhạ – Đ c đi m c a ph ng ti n: đ i t ng, ph m vi phát hành…ặ ể ủ ươ ệ ố ượ ạ Messaga – Thông đi p qu ng cáoệ ả – Qu ng cáo ph i có ý t ng rõ ràngả ả ưở – Ph i đ c đáo, sáng t oả ộ ạ – Nh m đ n khách hàng m c tiêuắ ế ụ – Phù h p v i t ng đ c đi m c a m i ph ng ti nợ ớ ừ ặ ể ủ ỗ ươ ệ – B o đ m tính ngh thu t, m thu tả ả ệ ậ ỹ ậ – Thông đi p ph i phù h p v i đ c đi m văn hóaệ ả ợ ớ ặ ể Measurement – Đo l ng hi u qu qu ng cáoườ ệ ả ả Đánh giá hi u qu qu ng cáo b ng kh o sát, nghiên c u th tr ng sau ệ ả ả ằ ả ứ ị ườ chi n d ch qu ng cáo đ bi t đ c m c đ ti p nh n qu ng cáo, ế ị ả ể ế ượ ứ ộ ế ậ ả nh ng hi u bi t, n t ng qua thông đi p và nh ng thay đ i v hành vi ữ ể ế ấ ượ ệ ữ ổ ề d i tác đ ng c a qu ng cáo.ướ ộ ủ ả

2. Khuy n m i:ế ạ Khuy n m i là t p h p các k thu t nh m t o s khích l ế ạ ậ ợ ỹ ậ ằ ạ ự ệ ng n h n, thúc đ y khách hàng ho c các trung gian mua ắ ạ ẩ ặ ngay, mua nhi u h n và mua th ng xuyên h n.ề ơ ườ ơ 3. Giao t :ế

a. Khái ni m:ệ Giao t là ho t đ ng nh m xây d ng quan h t t đ p v i ế ạ ộ ắ ự ệ ố ẹ ớ công chúng b ng vi c s d ng các ph ng ti n truy n ằ ệ ử ụ ươ ệ ề thông đ a thông tin v ho t đ ng c a doanh nghi p.ư ề ạ ộ ủ ệ

b. Các hình th c PRứ Ho t đ ng giao t đ c th c hi n thông qua các hình th c ạ ộ ế ượ ự ệ ứ sau: – Thông qua báo chí – H p báoọ – Tài trợ – T ch c s ki n nhân các ngày tr ng đ i c a doanh ổ ứ ự ệ ọ ạ ủ nghi p.ệ

4. Chào hàng cá nhân: Chào hàng cá nhân là hình th c truy n th ng tr c ti p gi a nhân viên ứ ề ố ự ế ữ bán hàng và khách hàng ti m năng nh m gi i thi u và thuy t ph c h ề ằ ớ ệ ế ụ ọ quan tâm ho c mua s n ph m.ặ ả ẩ 5. Marketing tr c ti pự ế

a. Khái ni m:ệ Marketing tr c ti p là ph ng th c truy n thông tr c ti p doanh ự ế ươ ứ ề ự ế nghi p s d ng đ ti p c n khách hàng m c tiêu d i hình th c nh ệ ử ụ ể ế ậ ụ ướ ứ ư th chào hàng, phi u đ t hàng, mua hàng, g i phi u góp ý,… đ c g i ư ế ặ ử ế ượ ử tr c ti p đ n các đ i t ng đã xác đ nh thông qua th tín, phone, e-ự ế ế ố ượ ị ư mail,fax… v i mong mu n nh n đ c s đáp ng t c th i.ớ ố ậ ượ ự ứ ứ ờ

b. Hình th c c a Markeitng tr c ti p:ứ ủ ự ế Qu ng cáo đáp ng tr c ti p là m t d ng qu ng cáo nh ng có đ i ả ứ ự ế ộ ạ ả ư ố t ng xác đ nh và đ t m c tiêu t o nh ng đáp ng t c th i.ượ ị ặ ụ ạ ữ ứ ứ ờ – Th chào hàngư – Direct mail – Marketing tr c ti pự ế

Slide 1 I. Khái quát về chiến lược chiêu thị Slide 3 Slide 4 Slide 5 II. Mô hình truyền thông: 3. Các bước phát triển kế hoạch truyền thông Marketing: IV. Chọn lựa phối thức chiêu thị: Slide 9 Slide 10 V. Nội dung các công cụ của chiến lược chiêu thị. Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang