Tài liệu

CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9141     Tải về: 60     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC - tài liệu, sách iDoc.Vn3.3. CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC Nguyên tắc làmviệc: Dung dịch trong ống truyền nhiệt sôi tạo thành hỗn hợp hơi - lỏn
1
Chương 3
đặc
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 2
3.4. CU TO THIT BĐẶC
Các loithiếtb đặc đun nóng bng hơi được dùng ph biến, gm hai phn
chính:
a) b phn đun sôi dung dch (phòng đốt) trong đób trí b mttruyn
nhit để đun sôi dung dch ;
b) b phnbchơi (phòng bchơi ) là mt phòng trng, ởđây hơith
đượctáchkhihnhplng - hơica dung dch sôi (khác vithiếtb
ch
phòng đốt). Có th cuto thêm b phnphânlyhơi-lng trong phòng bc
hơihoc trên ng dnhơith, để thu hicácht dung dch b hơith mang
theo viyêucu Đơngin, gn, chc, d chế to, sacha, lp ráp, các chi
tiếtphi quy chun hoá, giá thành r;
Yêu cuk thutcathiếtb:
ch
ếđlàm vic n định, ít bám cn, d làm sch, dễđiuchnh và kim
tra.
Cường độ truyn nhitln( h s truyn nhitK ln).
Phân loithiếtb:
-theo s b trí b mttruyn nhit: nm ngang, thng đứng,loi nghiêng;
-theo cutob mttruynnhit: v bc ngoài, ng xon, ng chùm;
-theo chttinhi
t: đun nóng bng dòng đin, bng khói lò, bng hơi
nước, bng chtti nhit đặcbit;
-theo tính chttun hoàn ca dung dch: tun hoàn t nhiên, tun hoàn
cưỡng bc .. .
2
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 3
Thiếtb đặccóng tun hòan tâm
Cuto:
-Phndướicathiếtb là phòng đốt, có các ng
truyn nhitvàng tunhoàntương đốiln
- Dung dch trong ng còn hơi đốt đivàokhong
trng phía ngoài ng.
3.3. CU TO THIT BĐẶC
Nguyên tclàmvic:
Dung dch trong ng truynnhitsôito thành hn
hphơi-lng có khilượng riêng gim đivàb
đẩyt dưới lên trên ming ng
Trong ng tun hoàn, th tích dung dch theo mt
đơnv b mttruynnhitlnhơnso vi ng
truyn nhitdo đólượng hơitoratrongng ít
hơn,vì vykhilượng riêng cah
nhphơi-lng
ởđây lnhơn trong ng truyn nhit, s bịđy
xung dưới
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 4
ưu đim cuto đơngin, d sacha
và làm sch,
nhược đim tc độ tun hoàn b gimvì
ng tun hoàn cũng bịđun nóng.
Thiếtb đặccóng tun hòan tâm
3.3. CU TO THIT BĐẶC
Kếtqu là trong thiếtb có chuyn động tun hoàn
t nhiên t dưới lên trong ng truynnhitvàt
trên xung trong ng tunhoàn
Tc độ tun hoàn càng lnthìh s cp nhit phía
dung dch càng tăng và quá trình đóng cntrênb
mttruynnhitcũng gim.
-Tc độ tun hoàn thường không quá 1,5 m/s.
Khi năng sutthiếtb lncóth thay ng tun hoàn
b
ng vài ng có đường kính nh hơn
Phía trên phòng đốt là phòng bchơi trong đócób
phntáchbt dùng để tách các gitlng do hơith
mang theo.
3
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 5
Thiếtb đặc phòng đốttreo
Cuto:
- Phòng đốt đặt giathiếtb, khong trng vành
khăn gia phòng đốtvàvỏđóng vai trò ng
tun hoàn, hơi đốt đi vào phòng theo ng
- Phòng đốtcóth đượcly ra ngoài khi cnsa
chahoclàmsch
-Tc độ tun hoàn tthơnvìv ngoài không bịđt
nóng
Nhược đim:
-Cutoph
ctp
-Kíchthướcln do có khong trng hình vành
khăn.
3.3. CU TO THIT BĐẶC
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 6
Thiếtb đặc phòng đốt ngoài kiu đứng
3.3. CU TO THIT BĐẶC
Cuto - Nguyên tclàmvic:
- Dung dch đi vào phòng đốt được đun sôi to thành
hnhplng đi qua ng vào phòng bchơi
-Hơith đượctáchrađi lên phía trên, dung dch
còn li điv phòng đốt theo ng tunhoàn
-Cácng truyn nhitcóth làm dài (đến 7m) nên
cường độ tun hoàn ln, do đócường độ bchơiln
- Đôi khi ghép mt vài phòng đốtvàomtbu
ng bc
hơi để làm victhaythế khi cnlàmsch và sa
cha để đảmbo quá trình làm vic liên tc
CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC
3.3. CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC Nguyên tắc làmviệc: Dung dịch trong ống truyền nhiệt sôi tạo thành hỗn hợp hơi - lỏng có khối lượng riêng giảm đi và bị đẩy từ dưới lên trên miệng ống Trong ống tuần hoàn, thể tích dung dịch theo một đơn vị bề mặt truyền nhiệt lớn hơn so với ống truyền nhiệt do đó lượng hơi tạo ra trong ống ít hơn,vì vậy khối lượng riêng của hỗn hợp hơi - lỏng ở đây lớn hơn trong ống truyền nhiệt, sẽ bị đẩy xuống dưới
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9141     Tải về: 60     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SẢN XUẤT KIM CHI Lượt tải: 12 Lượt xem: 98918
Chủng nấm mốc Aspergillus oryzae Lượt tải: 126 Lượt xem: 17853
Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng Lượt tải: 76 Lượt xem: 11577
Có thể bạn quan tâm