Thành viên idoc2012

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10

- 12 tháng trước
1,003
Báo lỗi

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng B. Để vật rắn có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm phải luôn nằm trên mặt chân đế. C. Trọng tâm của bất kì vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật đó D. Các vật rắn có dạng hình học đối xứng, trọng tâm là tâm đối xứng của vật Câu 2/ Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra, nếu A. vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền B. vật lập tức trở về vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng phiếm định

Nội dung
Microsoft Word - Bai tap TNKQ_Chuong III_Ly_10NC_30 cau

GV: Trần Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN.

Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng B. Để vật rắn có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm phải luôn nằm trên mặt chân đế. C. Trọng tâm của bất kì vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật đó D. Các vật rắn có dạng hình học đối xứng, trọng tâm là tâm đối xứng của vật Câu 2/ Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra, nếu A. vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền B. vật lập tức trở về vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng phiếm định C. vật càng dời xa hơn vị trí cân bằng cũ thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng không bền D. vật thiết lập một vị trí cân bằng mới, thì vị trí cân bằng đó gọi là cân bằng bền Câu 3/ Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng ? A. Ba lực đồng qui B. Ba lực đồng phẳng C. Ba lực đồng phẳng và đồng qui D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. Câu 4/ Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300N, một thúng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1,2m. Bỏ qua

trọng lượng của đòn gánh. Vai người ấy đặt ở điểm cách đầu có thúng gạo một đoạn bằng : A. 0,80m. B. 0,72m. C. 0,400. D. 0,48m. Câu 5/ Hai lực song song cùng chiều và cách nhau một đoạn 0,2m. Nếu một trong hai lực có giá trị là 13N và hợp lực

của chúng có đường tác dụng cách lực kia một đoạn 0,08m. Độ lớn hợp lực là: A. 32,5N B. 21,5N C. 19,5N D. 25,6N Câu 6/ Nói về sự so sánh giữa điều kiện cân bằng của chất điểm và điều kiện cân bằng của vật rắn, hãy chọn câu phát

biểu đúng. A. Đều thể hiện 1 2 3F F F 0  

   , nhưng đối với chất điểm cần có thêm điều kiện ba lực phải có giá đồng phẳng,

vật rắn không cần điều kiện này. B. Đều có tổng độ lớn của hai lực cân bằng với lực thứ ba C. Đều có hợp lực bằng 0, chất điểm cần điều kiện ba lực có giá đồng phẳng, vật rắn cần thêm điều kiện đồng qui. D. Đều thể hiện 1 2 3F F F 0  

   , nhưng đối với vật rắn cần có thêm điều kiện ba lực phải có giá đồng qui.

Câu 7/ Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N và 30N, khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8m. Khoảng cách giữa hai lực đó là:

A. 1,6m B. 1,5m C. 1,8m D. 2,0m Câu 8/ Hai lực song song ngược chiều 1 2F ,F

  cách nhau một đoạn 0,2m. Cho F

1 =13 N, khoảng cách từ giá của hợp

lực F 

đến giá của lực 2F 

là d2 = 0,08 m. Độ lớn của hợp lực F 

là: A. 25,6N B. 19,5N C. 32,5N D. 22,5N Câu 9/ Một thanh sắt dài đồng chất, tiết diện đều được đặt trên mặt bàn sao cho 1/4

chiều dài của nó nhô ra khỏi mặt bàn (hình 3.7). Tác dụng vào đầu nhô ra một lực F hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi lực tác dụng đạt tới giá trị 60N thì đầu kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Trọng lượng của thanh sắt là

A. 240N B. 30N C. 120N D. 60N Câu 10. Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ? A. Lực có giá cắt trục quay B. Lực có giá song song với trục quay C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Câu 11/ Một thanh chắn đường dài 5,6m, có trọng lượng 115N và có trọng tâm cách đầu bên trái 0,8m. Thanh có thể

quay quanh một trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,0m. Để giữ thanh ấy nằm ngang phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng:

A. 25 N. B. 10 N. C. 15 N. D. 5 N. Câu 12/ Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N và 30N, khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của

chúng đến lực lớn hơn bằng 0,4m. Khoảng cách giữa hai lực đó là: A. 1,2 m. B. 0,6 m. C. 1,0 m. D. 2,0 m. Câu 13/ Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật. B. vị trí của trục quay. C. hình dạng và kích thước của vật. D. tốc độ góc của vật. Câu 14/ Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc  = 2(rad/s). Nếu bỗng nhiên mômen lực tác dụng lên nó

mất đi thì A. vật quay đều với tốc độ góc =2 (rad/s). B. vật quay chậm dần rồi dừng lại. C. vật đổi chiều quay. D. vật dừng lại ngay. Câu 15/ Mômen lực được xác định bằng công thức: A. F = ma. B. M = F/d. C. P = mg. D. M = F.d.

A O B

F 

Hình 3.7

GV: Trần Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế

Câu 16/ Một vật có khối lượng 20kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của lực nằm ngang F=100N. Hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là 0,2. Cho g = 10m/s2. Vận tốc của vật ở cuối giây thứ hai là:

A. 4m/s B. 6m/s C. 8m/s D. 10m/s Câu 17/ Hai lực của ngẫu lực có độ lớn 6N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là 15cm. Mômen ngẫu lực là: A. 90Nm B. 4Nm C. 0,9Nm D. 9Nm Câu 18/ Mô men lực có đơn vị là: A. kgm/s2. B. N.m C. kgm/s D. N/m Câu 19. Một quả cầu có trọng lượng P = 60N được treo vào tường nhờ một sợi dây hợp với mặt tường một góc  =

30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu là:

A. 40 3 N; 20 3 N B. 40 3 N; 30 3 N C. 60 3 N; 20 3 N D. 40N; 30N Câu 20. Một ngọn đèn khối lượng m = 1,5kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Dây chỉ chịu được lực căng

lớn nhất là 8N. Người ta đã treo đèn này bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà. Khi đó hai nửa sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng 60o. Cho g=10m/s2. Lực căng của mỗi nửa sợi dây bằng:

A. 10 3 N B. 5 3 N C. 15N D. 10N Câu 21. Ba lực 1 2 3F ,F ,F

   tác dụng lên cùng một vật rắn giữ cho vật cân bằng. Vật tiếp tục cân bằng nếu

A. di chuyển điểm đặt của một lực trên giá của nó. B. tăng độ lớn của mộửctong ba lực lên gấp hai lần. C. làm giảm độ lơn hai trong ba lực đi hai lần. D. di chuyển giá của một trong ba lực. Câu 22. Một tấm ván nặng 240N được bắt qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng

2,4m và cách điểm tựa B 1,2m (hình 2). Tính các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

A. 150N; 90N B. 80N; 160N C. 100N; 140N D. 60N; 180N Sử dụng giả thiết sau để trả lời câu 23 và 24. Thanh OA có khối lượng không đáng kể, chiều dài 20cm, quay dễ dàng quanh trục nằm ngang O. Một lò xo gắn vào điểm chính giữa C của thanh OA. Tác dụng vào đầu A của thanh một lực F = 20N, hướng thẳng đứng xuống dưới (hình 3). Khi thanh ở trạng thái cân bằng, lò xo vuông góc với OA,  = 30o so với đường nằm ngang. Câu 23. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo. A.10 3 N B. 20 3 N C. 15N D. 30N Câu 24. Biết lò xo ngắn đi 8cm so với lúc không bị nén. Độ cứng k của lò xo là : A.150 3 N/m B. 350N C. 250 3 N/m D. 450N Câu 25. Một dây thép mãnh đồng chất tiết diện đều, có chiều dài MN = 2L. Gập sợi dây sao cho đầu N trùng với

trung điểm O của đoạn MN. Trọng tâm vẫn sẽ: A. vẫn nằm tại O. B. nằm tại điểm cách O một đoạn L/8, về phía M. C. nằm tại điểm cách O một đoạn L/4, về phía M. D. nằm tại điểm cách O một đoạn 3L/8, ở phần bị gấp.

Câu 26. Một cái gậy gỗ đồng chất, một đầu to một đầu nhỏ. Dùng một sợi dây mãnh buộc cái gậy ở một vị trí mà khi treo dây lên thì gậy nằm ngang. Cưa đôi gậy ở chỗ buộc dây thành hai phần. Kết luận nào sau đây về trọng lượng của hai phần gậy là đúng ? A. Trọng lượng phần có đầu nhỏ lớn hơn phần kia vì dài hơn B. Không chắc chắn phần nào có trọng lượng lớn hơn. Phải cân từng phần C. Trọng lượng phần có đầu to lớn hơn. D. Trọng lượng của hai phần bằng nhau vì dây buộc đúng vị trí trọng tâm của thanh.

Câu 27. Hai người A và B dùng một chiết gậy để khiêng một cổ máy nặng 1000N. Điểm treo cổ máy cách vai người A 60cm, cách vai người B 40cm. Lực mà người A và B phải chịu lần lượt là

A. 600N và 400N B. 400N và 600N C. 500N và 500N. D. 300N và 700N. Sử dụng giả thiết sau để trả lời câu 28 và 29. Một vật khối lượng m = 450g, nằm yên trên mặt nghiêng một góc  = 30o so với mặt nằm

ngang (hình 4). Cho g =10m/s2. Câu 28. Độ lớn của lực ma sát giữa vật và mặt nghiêng là: A. 4,5 N. B. 2,25 N. C. 9 N. D. 2,205 N. Câu 29. Biết hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt nghiêng là n = 1. Góc nghiêng cực đại để vật không bị trượt bằng: A. 75o B. 60o C. 52,5o D. 45o Câu 30. Chọn câu sai. Mômen ngẫu lực

A. phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực. B. không phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay (vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực) đến hai giá của

ngẫu lực. C. phụ thuộc vào độ lớn của ngẫu lực. D. phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

-------------------- Hết ---------------------

G A B

Hình 2

C

A

O ) 

F 

Hình 3

)

m

Hình 4

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang