Tài liệu

câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 27215     Tải về: 169     Lượt mua: 18    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô 1 - tài liệu, sách iDoc.Vnbộ môn Kinh Tế Hoc Trường  ĐH Thương Mại Hà Nội
Câu hi và bài tp thc hành môn Kinh tế hc vĩ mô I – B môn Kinh tế hc - ĐHTM
1
TRƯỜNG ĐẠI HC THƯƠNG MI
B môn Kinh tế hc
***************
CÂU HI VÀ BÀI TP THC HÀNH (ÔN TP VÀ THO LUN)
KINH T HC VĨ MÔ I
I. BÌNH LUN CÁC NHN ĐNNH SAU: (S dng đồ th minh ha khi cn thiết)
Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hch toán thu nhp quc dân
1. Mc tiêu quan trng nht ca mt nước đang phát trin nhm tc đấy s phát trin kinh tếđNy
nhanh tc độ tăng trưởng kinh tế.
2. Nếu các s liu được thu thp đầy đủ, chính xác và kp thi, đồng thi quá trình x lý s liu cũng
chính xác và kp thi thì ba phương pháp tính GDP phi cho cùng mt kế
t qu.
3. GDP và GNP là nhng ch tiêu hoàn ho để đánh giá thành tu kinh tế ca mt quc gia.
4. Mun so sánh mc sn xut ca mt quc gia gia hai năm khác nhau người ta thường dùng ch
tiêu GNP hoc GDP danh nghĩa.
5. Sn lượng tim năng là mc sn lượng ti đa mà nn kinh tế có kh năng sn xut được trong điu
kin toàn dng nhân công và không gây lm phát.
6. Khi tin công và tin lương ca người lao động tăng thì c đưng AS trong ngn hn và đường AD
s dch chuyn.
7. Xu hướng tiêu dùng biên tăng lên s làm đường tng cu dch chuyn song song lên phía trên.
8. Trong trường hp thu nhp bao nhiêu cũng tiêu dùng hết thì đường tiêu dùng s trùng vi đường
tiết kim.
9. Tiêu dùng t định tăng s làm cho đường tng c
u thay đổi độ dc và sn lượng cân bng ca nn
kinh tế cũng tăng.
10. Tiêu dùng t định gim s làm cho đưng tng cu thay đổi độ dc và sn lượng cân bng ca nn
kinh tế cũng gim.
11. Xu hướng tiêu dùng cn biên tăng lên s làm cho sn lượng cân bng ca nn kinh tế cũng tăng lên.
12. Mt quc gia có xu hướng nh
p khNu cn biên tăng lên s làm cho thu nhp cân bng ca nn kinh
tế tăng lên.
13. Giá tr ca ch s giá tiêu dùng ging vi giá tr ca ch s điu chnh GDP.
14. T l lm phát và tc độ tăng trưởng kinh tế có mi quan h cùng chiu vi nhau.
15. T l tht nghip và tc độ tăng trưởng kinh tế có m
i quan h ngược chiu vi nhau.
Chương 3: Tng cu và Chính sách tài khóa
16. Khi t sut thuế ròng tăng thì sn lượng cân bng ca nn kinh tế s gim.
17. Mc ngân sách Nhà nước tt nht phi là mc ngân sách được cân bng hàng năm.
18. Khi ngân sách nhà nước thâm ht 100 t, nếu chính ph tăng chi tiêu thêm 100 t thì cán cân ngân
sách s cân bng tr li.
Câu hi và bài tp thc hành môn Kinh tế hc vĩ mô I – B môn Kinh tế hc - ĐHTM
2
19. Cn bng mi cách gim bt thâm ht ngân sách, đặc bit là khi nn kinh tế suy thoái.
20. Khi chính ph tăng chi tiêu cho hàng hóa và dch v 500 t, đồng thi tăng thuế thêm 500 t (trong
trường hp thuế là thuế t định) s làm cho sn lượng cân bng tăng 500 t.
21. Khi nn kinh tế tăng trưởng quá nóng, lm phát gia tăng, để kim chế lm phát, chính ph cn s
dng chính sách tài khóa m rng.
22. Để gim tht nghip trong nn kinh tế, chính ph cn s dng chính sách tài khóa m rng và chính
sách tin t m rng.
23. Khi chính ph s dng chính sách tài khóa m rng s làm cho sn lượng cân bng ca nn kinh tế
tăng lên.
24. Khi chính ph tăng thuế s làm cho tng cu và sn lượng cân bng tăng.
25. Khi nn kinh t
ế tăng trưởng quá cao (quá nóng), chính ph cn s dng chính sách tài khóa m
rng để n định nn kinh tế.
26. Chi tiêu cho hàng hóa và dch v ca chính ph có tác động ngược chiu đến sn lượng cân bng
ca nn kinh tế.
27. Khi chính ph tăng chi tiêu cho hàng hóa và dch v sm cho tng cu và sn lượng cân bng ca
nn kinh tế tăng lên mt lượng như nhau.
28.
Vic thc hin chính sách tài khóa m rng có th dn ti tháo lui đầu tư.
29. Các gii pháp bù đắp thâm ht ngân sách tt yếu dn đến lm phát.
30. Tăng thu ca chính ph là bin pháp duy nht để chng thâm ht ngân sách
31. Gim chi ca chính ph là bin pháp duy nht để chng thâm ht ngân sách.
32. Vay n trong dân để tài tr thâm ht ngân sách s gây ra nhng gánh nng n nn trong tương lai.
Chương 4: Tin t và Chính sách tin t
33. NHTW mua trái phiếu trên th trường m s làm gim sn lượng và vic làm trong nn kinh tế.
34. NHTW mua trái phiếu trên th trường m s làm tăng sn lượng và vic làm trong nn kinh tế.
35. NHTƯ mua trái phiếu trên th trường m s làm tăng d tr thc tế ca các ngân hàng thương mi
và lãi sut có xu hướng gi
m.
36. NHTW gim mc lãi sut chiết khu s khuyến khích hot động ca h thng ngân hàng thương
mi và làm cho lãi sut th trường gim.
37. S nhân tin ch có liên quan đến hot động ca h thng ngân hàng thương mi
38. NHTW tăng t l d tr bt buc s hn chế kh năng hot động c
a h thng ngân hàng thương
mi do vy mc cung tin trong nn kinh tế gim.
39. Lượng tin tiết kim gi vào ngân hàng tăng lên thì t l d tr bt buc cũng tăng lên.
40. T l d tr bt buc tăng lên s làm đường cung tin dch chuyn sang trái do đó lãi sut tăng.
41. NHTƯ tăng lãi sut chiết khu (các yế
u t khác không đổi) s làm tăng sn lượng và vic làm trong
nn kinh tế
42. Khi nn kinh tế tăng trưởng quá nhanh thì chính ph phi điu chnh bng vic s dng chính chính
tài khóa ni lng phi hp vi chính sách tin t ni lng.
43. Khi nn kinh tế rơi vào tình trng suy thoái thì chính ph cn phi điu chnh bng vic áp dng
phi h
p chính sách tài khóa cht vi chính sách tin t cht.
44. Nếu MPC tăng lên thì đường IS s dch chuyn song song sang phi.
45. Nếu cu tin rt nhy cm vi thu nhp thì đường LM s dch chuyn song song sang trái.
46. Chính ph tăng t sut thuế ròng (t) là nguyên nhân làm cho đường IS s dch chuyn song song
sang trái.
Câu hi và bài tp thc hành môn Kinh tế hc vĩ mô I – B môn Kinh tế hc - ĐHTM
3
Chương 5: Tng cung và Chu k kinh doanh
47. Thc cht ca hàm tng cung ngn hn là hàm theo giá c.
48. Các nhà kinh tế có th biết được trng thái ca nn kinh tế và kết qu ca vic thc thi các chính
sách thông qua độ dc ca đường tng cung và tng cu.
Chương 6: Lm phát và tht nghip
49. Khái nim tht nghip là ch nhng người không có vic làm.
50. L
m phát và tht nghip không có mi quan h vi nhau.
51. Lm phát chi phí đNy là do tăng chi tiêu gây ra.
52. Nếu chính ph tăng chi tiêu mà gây ra lm phát thì đó là lm phát cu kéo.
53. Lm phát cu kéo xy ra khi giá c ca các yếu t đầu vào tăng nhanh.
54. Tht nghip t nguyn được coi là tht nghip t nhiên.
55. Tht nghip tm thi là tht nghip t nhiên.
56. Lm phát luôn luôn là m
t hin tượng ca tin t.
57. Lm phát và tht nghip là hai căn bnh kinh niên ca nn kinh tế.
58. Lm phát cao luôn đi kèm vi tht nghip thp và ngược li.
59. Khi thy giá vàng và tht bò tăng lên chúng ta có th kết lun rng nn kinh tế đang b lm phát.
60. Khi giá xăng du trong nn kinh tế tăng, chúng ta có th kết lun rng nn kinh tế
đang b lm pt.
61. Khi chi phí đầu vào ca tt c các doanh nghip đều tăng lên thì nn kinh tế s b lm phát.
62. Lm phát và tht nghip cao đều gây nhng nh hưởng tiêu cc đến nn kinh tế.
63. Hàm s Phillips ban đầu cho thy gia tht nghip - lm phát không có mi quan h đánh đổi cho
nhau.
64. Vit Namtc độ tăng trưởng kinh tế
năm 2007 (khong 8,5%) là tương đối cao nhưng không
bin vng.
Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nn kinh tế m
65. Cán cân thanh toán là mt cơ s quan trng để phân tích nhng biến đổi kinh tế vĩ mô trong mt
nn kinh tế m. S thâm ht hay thng dư ca cán cân thanh toán s nh hưởng đến s thay đổi ca
t giá hi đoái.
66. Khi xut khNu tă
ng thì t giá hi đoái gia đồng ni t so vi đồng ngoi t tăng.
67. Lm phát tương đối là nhân t duy nht tác động đến t giá hi đoái.
68. Khi nhp khNu ca mt nước tăng thì t giá hi đoái gia đồng ni t so vi đồng ngoi t tăng.
II. TR LI CÁC CÂU SAU:
1. Cách xác định các ch tiêu GDP, GNP, NNP,...
2. Nêu và gii thích các bin pháp bù đắp thâm ht ngân sách nhà nước Vit Nam.
3. Phân tích các yếu t làm thay đổi độ dc ca đường IS. S thay đổi độ dc ca đường IS tác động
đến lãi sut và thu nhp như thế nào?
4. Phân tích các yếu t làm thay đổi độ dc ca đường LM. S thay đổi độ dc ca đường LM tác
động đến lãi sut và thu nhp như thế nào?
5. Phânch s thay đổi trng thái cân bng ca nn kinh tế khi đường IS và LM thay đổi v trí.
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô 1
bộ môn Kinh Tế Hoc Trường  ĐH Thương Mại Hà Nội
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 27215     Tải về: 169     Lượt mua: 18    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 848 Lượt xem: 58999
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 346 Lượt xem: 45564
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 193 Lượt xem: 33315
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 193 Lượt xem: 33315
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 169 Lượt xem: 27146
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 121 Lượt xem: 14971
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13532
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10819