Thành viên idoc2012

Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 3

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 3

- 12 tháng trước
3,483
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các câu hỏi trong trò chơi truyền hình trực tuyến Rung Chuông Vàng giúp các bạn giải trí thư gian và thử kho kiến thức của bản thân

Nội dung
§Ò thi Vßng s¬ lo¹i Rung chu«ng vµng 2007

Đề thi Vòng 2 Rung chuông vàng 2007

Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi đáp án trả lời ở ô bên cạnh:

STT

Nội dung câu hỏi

Đáp án

1

Ngày thu phân là ngày nào?

23-9

2

Loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới thổi gần nh​ quanh năm về phía áp thấp ôn đới?

Tây ôn đới?

3

Cảng lớn nhất Trung Quốc là cảng nào?

Thư​ợng Hải

4

Ai đ​ược vua Quang Trung xem nh​ vị cố vấn bậc thầy?

Nguyễn Thiếp

5

Trong các loài sâu bọ thì con ng​ời chỉ thuần d​ưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì?

6

Nhờ hiện tự​ợng vật lý gì mà rễ cây có thể hút n​ớc dễ dàng?

Mao dẫn

7

Chí tuyến có vĩ độ baonhiêu ?

22,5độ

8

Quốc giáo ở Iran là tôn giáo nào?

Đạo Hồi

9

Trục của Trái Đất hợp với mặt phẳng xích đạo một góc bao nhiêu độ?

66,5

10

Khi bị thua trong cuộc chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc phải nh​ường vùng đất nào cho nư​ớc Anh 155 năm ?

Hồng Kông

11

Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông gì?

Sông Tiền

12

Công trình đạt giải nhất của Hội Kiến Trúc s​ư Việt Nam năm 2006?

Trung Tâm hội nghĩ quốc gia của Kiến trúc sư​ ngư​ời Đức

13

Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới giành thắng lợi và lập ra nhà nước kiểu mới nào?

công xã Pari

14

Ng​ời ta quy định lấy kinh tuyến ở kinh độ bao nhiêu làm đ​ờng chuyển ngày?

180

15

Sông có diện tích l​u vực lớn nhất thế giới là con sông nào?

amazon

16

2-8-1971 Đavid Scot đã thả đồng thời ở cùng một độ cao 1 cáI búa và một chiếc lông vũ 2 vật này rơI và chạm đất cùng một lúc? Hỏi ông đã làm thí nghiệm này ở đâu?

Mặt Trăng

17

Trong việc tạo ra giống mới ng​ời ta th​ờng dùng phương pháp lai nào là chủ yếu?

Lai khác thứ

18

Chiếc tem thư​ đầu tiên do b​ưu cục Anh in 1840.Bạn cho biết trên tiếc tem đó in hình gì?

Nữ hoàng Anh

19

Ai là ngư​ời đ​ợc mệnh danhlà nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới ?

Xuân Diệu

20

Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là Tay không?

Karate

21

Mác đánh giá ai là nhà t​ư t​ởng vĩ đại nhất của phương tây cổ đại?

Aritxtot

22

Trạng tháI đ​ợc xem là trạng tháI thứ 4 của vật chất sau các trạng thái: Rắn Lỏng Khí là gì?

Plasma

23

Nhạc cụ gõ cổ nhất nước ta tên là gì?

Đàn Đá

24

Hai biểu t​ợng của lễ Phục Sinh là gì?

Trứng và Thỏ

25

Có bao nhiêu vị trạng nguyên d​ới thời vua Gia Long?

Gia Long không lấy trạng nguyên

26

Ngày truyền thống HS-SV Việt nam là ngày nào?

9-1

27

Nếu ta đun n​ơc trong nồi đậy vung thật chặt và kín mít thì n​ớc trong nồi sôI ở bao nhiêu độ?

Không thể sôI vì áp suất ngoài luôn lớn hơn áp hơI bão hoà của n​ớc ở nhiệt độ mà n​ớc đạt tới.

28

Ai được tôn sùng là Thánh nhân của muôn đời?

Khổng tử

29

Phiên bản phủ sóng diện rộng (tới 50km) của mạng không dây viết tắt là gì?

wimax

30

Điền 2 động từ vào chỗ trống trong câu thơ sau:

Hình ảnh của Đảng lồng vào trong hình của nước

Phút ....đầu tiên là phút Bác Hồ ......

Khóc, (Bác Hồ)cười

31

Cầu thủ Bồ Đào Nha được mệnh danh là ‘Vua Ngọc Đen’’?

Esibio

32

1 sào bằng bao nhiêu thước?

15 thước

33

Người việt nam đầu tiên được Unessco công nhận là danh nhân văn hoá thế giới? Năm nào?

Nguyễn Trãi-1980

34

Hoàng Triều luật lệ còn gọi là bộ luật gì?

Gia Long

35

Cặp bố mẹ xuất phát ký hiệu bằng gì trong di truyền học?

P(parents)

36

Anghe gọi định luật gì là quy luật vĩ đại của cuộc sống?

Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

37

Ai là người đề nghị tam rời rừng núi Thanh Hóa chuyển về Nghệ An trong nghĩa quân Lam Sơn ?

Nguyễn Chích

38

Cái gì được ví như Địa Trung Hải của Châu Mỹ?

Ngũ Hồ

39

Tên Quốc gia nào ở Châu Phi có nghĩa là tự do?

Liberia

40

Which country was made the statute of Liberty?

France

41

Ai là người đặt nền móng cho di truyền học?

Grego Menden.

42

Một trong những nguyên nhân làm suy giảm tầng Ozon là do sử dụng các chất CFC như CCl2F2, CCl3F ...Các chất này có tên chung là gì?

Frêon

43

3 chữ khắc trên Tháp Bút(Hồ Gươm) là ba chữ nào? (bằng tiếng Việt)

Tả Thiên Thanh

44

Hạ viện Nga còn có tên gọi khác là gì?

Duma quốc gia.

45

Sông MeKông bắt nguồn từ đâu?

CN Tây Tạng

46

RơI phát ra âm thanh từ bộ phận nào của cơ thể?

Cổ họng

47

Bµi h¸t hay nhÊt thÕ kû XX lµ bµi h¸t nµo?

Yes terday-The Beatles

48

Cuéc ®ä søc ®Çu tiªn gi÷a qu©n chñ lùc bé ®éi ta vµ qu©n viÔn chinh Mü lµ trËn ®¸nh nµo?

V¹n T­êng

49

ở n​íc ta quÆng Boxit cã nhiÒu nhÊt ë ®©u?

L©m §ång

50

Thø​ 6 ngµy 13 ai ®· chÞu tuÉn n¹n do sù ph¶n béi cña ng​êi häc trß cña m×nh(Juda)?

Giª su

51

Quèc tÕ I ®​îc thµnh lËp ë ®©u?

Lu©n §«n

52

1867 Hoa Kú ®· mua l¹i vïng ®Êt Alaska cña n​íc nµo?

Nga

53

Tæng thèng cã sè nhiÖm kú l©u nhÊt ë n­​íc Mü lµ ai?Bao nhiªu nhiÖm kú

Rooselver 4 nhiÖmkú

54

N​­íc céng hßa nµo ®​îc ®Æt tªn theo nhµ c¸ch mang Simon Bolivar? ë khu vùc nµo?

Bolivia- Nam Mü

55

Ngµy 14-7-1889,kØ niÖm 100 n¨m ngµy ph¸ ngôc Baxti trong cuéc c¸ch m¹ng Ph¸p 1789 tæ chøc nµo ®· ®­îc ra ®êi ?

Quèc tÕ thø 2

56

Ai lµ t¸c gi¶ cña “Nh÷ng cuéc phiªu l​u cña Tom Sawyer” ?

Mark Twain

57

Ai ®​îc mÖnh danh lµ “MÆt trêi cña th¬ ca Nga” ?

Puskin

58

UNESCO c«ng nhËn Di s¶n thÕ giíi cã mÊy lo¹i ? KÓ tªn ?

Di s¶n v¨n hãa (vËt thÓ vµ phi vËt thÓ), di s¶n thiªn nhiªn, di s¶n hçn hîp

59

Ng​ười đầu tiên nêu lên thuyết vũ trụ “nhật tâm” ?

Nhà thiên văn học ng​ời Ba Lan Nicolai Copernic (1473-1543)

60

Tỉnh nào có 2 di sản văn hóa thế giới ?

Quảng Nam

61

Ng​ười cho in tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam là ai?

Hồ Quý Ly

62

Từ 1914 – 1917 Bác Hồ sống và làm việc ở nước nào ?

Nư​ớc Anh

63

Đại hội lần thứ 1 của Đảng ta đ​ợc tổ chưc ở đâu?

Macao-TQ

64

Những vị nữ tướng: Lê Chân, Vũ thị Nương là nữ tướng của cuộc khởi nghĩa nào?

Hai bà Trưng

65

Quê mẹ của Bác Hồ là làng gi?

Hoàng Trù

66

Bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới tên là gì? ở đâu?

Louvre(Pháp)

67

Đàn ghi ta có nguồn gốc từ n​ước nào?

TBN

68

Công của TráI Đất quay một vòng quanh mặt trời là bao nhiêu? (cho bán kính tráI đất R=6400km)?

0(vì lực hư​ớng tâm vuông góc với quỹ đạo quay)

69

Vị trạng nguyên đầu tiên của nư​ớc ta là ai?

Nguyễn Văn Thịnh

70

Trong các tác phẩm văn học đã học ở phổ thông có một tác phẩm mà cácnhân vật không đự​ợc đặt tên.Bạn cho biết tác phẩm đó là tác phẩm nào?

Lặng lẽ Sapa

71

Bài ca chính thức của Đoàn TNCSHCM là bài hát nào? do ai sáng tác?

Thanh niên làm theo lời bác-sáng tác Hoàng Hà

72

Càn Long và Khang Hi có quan hệ nh​ư thế nào?

Càn Long là cháu nội Khang Hi

73

Từ 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu kỳ quốc hội ?

11

74

Hạt nhân của tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội là tổ chức gì?

Cộng sản đoàn

75

Văn bản nào mà bác Hồ ký năm 1946 hòa Pháp để đuổi Tưổng có tên là gì?

Sơ bộ 6-3-1946

76

Bài hát Lên ngàn là sáng tác của ai?

Hoàng Việt

77

Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCSHCM đã mấy lần đổi tên:

7

78

Chế độ TháI Thượng Hoàng có từ thời nhà nào?

Trần

79

Cầu Hiền Lương bắc qua sông gi?

Sông Bến Hải

80

Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc?

Võ Tắc Thiên

81

GDP của nước ta năm 2006 là bao nhiêu?(chính xác đến 2 con số)

8,17

82

Biểu tượng giảI thưởng của liên hoan phim Canner là gì?

Cành cọ( vàng)

83

Asiad 15 được tổ chức ở đâu?

Đoha-Cata

84

Chỉ số tổng hợp cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Newyork tên là gì?

Đowjones

85

Lá cờ của nước My co bao nhiêu ngôI sao?

50-Tượng trưng cho 50 bang

86

Ai là người sáng lập ra đạo Hồi-Sứ giả của thánh Alla ?

Mohhamad

87

Bộ nhớ chết-Tác dùng dùng để kiểm tra cấu hình tạo ra sự giao tiếp ban đầu giữa phần cứng và hệ điều hành có tên là gì?

ROM

88

Học sinh nào ở Sài Gòn đã hi sinh trong cuộc biểu tình ngay 9-1-1950:

Trần Văn ơn

89

Đảng ta xác định mô hình kinh tế hiện nay của nước ta là gì?

Kinh tế thị trường định hướng XHCN

90

Chùa Vàng-ngôI chùa nổi tiếng nằm ở nước nào?

Myanma

91

Thập Đạo Tướng quân là ai?

Lê Hoàn

92

Tên Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở nước ta là gì?

Quốc hội

93

Văn miếu được xây dựng dưới thời vua nào?

Lý Thánh Tông -1070

94

Bộ tiểu thuyết bách khoa về xã hội phong kiên Trung Quốc có tên là gì?

Hồng Lâu Mộng

95

Bán đảo Scandinavi bao gồm những nước nào?

Nauy-Thụy Điển-phần Lan

96

Tên Quốc gia vô địch bóng đá châu âu nămg 1992?

Đan Mạch

97

Loài ếch sống ở trên cạn hay dưới nước?

Cả hai-ếch là loài lưỡng cư

98

Trước khi tan vỡ Lien bang Xô viết có bao nhiêu nước?

15

99

Con mèo có 3 màu : Vàng Trắng Đen có tên là gì?

Tam Thể

100

Tên một vũ khí của thổ dân Uc có khả năng bay vòng lại vị trí ban đầu là gi?

Bomerang

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang