Tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2964     Tải về: 22     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 123
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao1.1 Có hai điện tích điểm q1 vμ q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nμo sau đây
u i tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 Ch−¬ng tr×nh ng cao
1
C©u i tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11 n©ng
Líp: 11
PhÇn mét: §iÖn - §iÖn tõ häc
Ch−¬ng I: §iÖn tÝch - §iÖn trêng.
I. tng kiÕn thøc trong ch−¬ng
1. §Þnh luËt Cu ng.
§é n cña lùc t−¬ng t¸c ga hai ®iÖn ch ®m ®øng yªn trong ch©n kh«ng:
2
21
r
qq
kF =
Trong ®ã k = 9.10
9
SI.
C¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i h¹n th× lùc t−¬ng t¸c ga chóng gi¶m ®i
ε
n.
2. §iÖn trêng.
- VÐct¬ cêng ®é ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn tr−êng vÒ mÆt t¸c dôngc:
q
F
E =
- C−êng ®é ®iÖn trêng g©y ra bëi ®iÖn ch ®iÓm Q t¹i ®iÓm c¸ch nã t kho¶ng r trong ch©n kng ®îc
x¸c ®Þnh b»ng hÖ thøc:
2
r
Q
kE =
3.ng cña c ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ.
- C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn t ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®êng ®i a ®iÖn tÝch mµ chØ p
thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu ®iÓm ci a ®êng ®i trong ®n trêng
- C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiÖu ®iÖn thÕ:
q
A
U
MN
MN
=
- C«ng thøc ln hÖ gi÷a c−êng ®é ®iÖn tr−êng hiÖu ®iÖn thÕ trong ®iÖn tr−êng ®Òu:
'N'M
U
E
MN
=
Víi M’, N’ lµ h×nh chu a M, N lªn mét trôc trïngi mét ®êng c bÊt kú.
4. Tô ®iÖn.
- ng thøc ®Þnh nghÜa ®iÖn dung cña tô ®iÖn:
U
Q
C =
- §iÖn dunga ®iÖn png:
d4.10.9
S
C
9
π
ε
=
- §iÖn dunga n ®n ghÐp song song:
C = C
1
+ C
2
+ ......+ C
n
- §iÖn dunga n ®n ghÐp i tiÕp:
n21
C
1
.....
C
1
C
1
C
1
++=
- N¨ng l−îng a tô ®n:
u i tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 Ch−¬ng tr×nh ng cao
2
C2
Q
2
CU
2
QU
W
22
===
- MËt ®é n¨ng l−îng ®iÖn trêng:
π
ε
=
8.10.9
E
w
9
2
II. C©u hái vµ bµi tËp
1. §n tÝch ®Þnh luËt Cu L«ng
1.1 Cã hai ®iÖn ch ®iÓm q
1
q
2
, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y
®óng
?
A. q
1
> 0 vµ q
2
< 0.
B. q
1
< 0 vµ q
2
> 0.
C. q
1
.q
2
> 0.
D. q
1
.q
2
< 0.
1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch thíc nhá, nhiÔm ®n. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nhng i ®Èy C. VËt C t
vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y
kh«ng
®óng?
A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.
B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu.
C. §n tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu.
D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C ng d Êu.
1.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y
®óng
?
A. Khi nhiÔm ®n do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn.
B. Khi nhiÔm ®n do tiÕp c, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®n sang vËt nhm ®iÖn.
C. Khi nhiÔm ®n do hëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®n.
D. Sau khi nhiÔm ®n do hëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi.
1. 4 §é lín cña lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖnch ®m trong kh«ng khÝ
A. tØ lÖ i b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
B. tØ lÖ víi kho ¶ng c¸ch gi÷a h ai ®iÖn ch.
C.lÖ nghÞchi b×nh ph¬ng khong c¸ch ga hai ®iÖn tÝch.
D. tØ lÖ nghÞch i kho ¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
1.5 Tæng ®n tÝch d¬ng vµng ®iÖn ch ©m trong mét 1 cm
3
khÝ Hi® ë ®iÒu kn tu chuÈn:
A. 4,3.10
3
(C) vµ - 4,3.10
3
(C).
B. 8,6.10
3
(C) - 8,6.10
3
(C).
C. 4,3 (C) - 4,3 (C).
D. 8,6 (C) - 8,6 (C).
1.6 Khongch gi÷a mét pr«ton t ªlectron lµ r = 5.10
-9
(cm), coi ng pr«ton ªlectron c¸c ®iÖn
ch ®iÓm. Lùc t−¬ng t¸c ga chóng lµ:
A. lùc hót víi F = 9,216.10
-12
(N).
B.c ®Èy i F = 9,216.10
-12
(N).
C.c hó ti F = 9,216.10
-8
(N).
D. c ®Èy víi F = 9,216.10
-8
(N).
1.7 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng ch nh aut kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng
F = 1,6.10
-4
(N). §é lín cña hai ®iÖn ch ®ã lµ:
A. q
1
= q
2
= 2,67.10
-9
(
µ
C).
B. q
1
= q
2
= 2,67.10
-7
(
µ
C).
C. q
1
= q
2
= 2,67.10
-9
(C).
Liên hệ quảng cáo

u i tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 Ch−¬ng tr×nh ng cao
3
D. q
1
= q
2
= 2,67.10
-7
(C).
1.8 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho ng r
1
= 2 (cm). c ®Èy ga
chóngF
1
= 1,6.10
-4
(N). §Ó lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn ch ®ã b»ng F
2
= 2,5.10
-4
(N) th× khong c¸ch ga
chóng:
A. r
2
= 1,6 (m).
B. r
2
= 1,6 (cm).
C. r
2
= 1,28 (m).
D. r
2
= 1,28 (cm).
1.9 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q
1
= +3 (
µC)
q
2
= -3 (
µC),
®Æt trong dÇu (
ε
= 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm).
Lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. lùc hót víi ®én F = 45 (N).
B.c ®Èy i ®én F = 45 (N).
C.c hó ti ®é n F = 90 (N).
D. c ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).
1.10 Hai ®n tÝch ®iÓm b»ng nhau ®îc ®Æt trong níc (
ε
= 81) c¸ch nhau 3 (cm). c ®Èy gi÷a cng b»ng
0,2.10
-5
(N). Hai ®n ch ®ã
A. tr¸i dÊu, ®é n 4,472.10
-2
(
µ
C).
B.ng dÊu, ®é lín lµ 4,472.10
-10
(
µ
C).
C. tr¸i dÊu, ®é n 4,025.10
-9
(
µ
C).
D. ng dÊu, ®é lín lµ 4,025.10
-3
(
µ
C).
1.11 Hai qu cÇu nhá ®n ch 10
-7
(C) vµ 4.10
-7
(C), t−¬ng t¸c víi nhau mét c 0,1 (N) trong ch©n kh«ng.
Khong c¸ch ga chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm).
B. r = 0,6 (m).
C. r = 6 (m).
D. r = 6 (cm).
1.12* hai ®n tÝch q
1
= + 2.10
-6
(C), q
2
= - 2.10
-6
(C), ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B trong ch©n kh«ng c¸ch nhau
mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iÖn tÝch q
3
= + 2.10
-6
(C), ®Æt trªn ®¬ng trung trùc a AB, c¸ch AB mét kho ng 4
(cm). §é lína c ®iÖn do hai ®iÖn tÝch q
1
q
2
t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q
3
lµ:
A. F = 14,40 (N).
B. F = 17,28 (N).
C. F = 20,36 (N).
D. F = 28,80 (N).
2. ThuyÕt Electron. §Þnh luËto toµn ®iÖn tÝch
1.13 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y
kng
®óng?
A. H¹t ªlectron h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, ®é n 1,6.10
-19
(C).
B. H¹t ªlectron lµ h¹t khèi l−îng m = 9,1.10
-31
(kg).
C. Nguyªn thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion.
D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng vËt nµy sang vËt kh¸c.
1.14 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y
kng
®óng?
A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng lµ vËt th iÕu ªlectron.
B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©mvËt thõa ªlectron.
C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d−¬ng.
D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©mvËt ®· nhËn thªm ªlectron.
1.15 Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ
kh«ng
®óng ?
A. VËt dÉn ®iÖnvËt cã chøa nhiÒu ®n ch tù do.
B. VËt c¸ch ®iÖn vËt cã chøa rÊt Ýt ®n ch tù do.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao
Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao1.1 Có hai điện tích điểm q1 vμ q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nμo sau đây lμ đúng?A. q1> 0 vμ q2 < 0.B. q1< 0 vμ q2 > 0.C. q1.q2 > 0.D. q1.q2 < 0.1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích th−ớc nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nh−ng lại đẩy C. Vật C hútvật D. Khẳng định nμo sau đây lμ không đúng?A. Điện tích của vật A vμ D tr ái dấu.B. Điện tích của vật A vμ D cùng dấu.C. Điện tích của vật B vμ D cùng dấu.D. Điện tích của vật A vμ C cùng dấu.1.3 Phát biểu nμo sau đây lμ đúng?A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.C. Khi nhiễm điện do h−ởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu nμy sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.D. Sau khi nhiễm điện do h−ởng ứng, sự phân bố điện tích tr ên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2964     Tải về: 22     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm