Thành viên bautroidemcuaem1010

Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao

Chia sẻ
/123 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (123 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao

3,102
Báo lỗi

Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng cao1.1 Có hai điện tích điểm q1 vμ q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nμo sau đây lμ đúng?A. q1> 0 vμ q2 < 0.B. q1< 0 vμ q2 > 0.C. q1.q2 > 0.D. q1.q2 < 0.1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích th−ớc nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nh−ng lại đẩy C. Vật C hútvật D. Khẳng định nμo sau đây lμ không đúng?A. Điện tích của vật A vμ D tr ái dấu.B. Điện tích của vật A vμ D cùng dấu.C. Điện tích của vật B vμ D cùng dấu.D. Điện tích của vật A vμ C cùng dấu.1.3 Phát biểu nμo sau đây lμ đúng?A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.C. Khi nhiễm điện do h−ởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu nμy sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.D. Sau khi nhiễm điện do h−ởng ứng, sự phân bố điện tích tr ên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Nội dung
Microsoft Word - BT Vat ly 11 - Van Cuong St.8383

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

1

C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11 n©ng

Líp: 11

PhÇn mét: §iÖn - §iÖn tõ häc Ch−¬ng I: §iÖn t Ých - §iÖn tr−êng.

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. §Þnh luËt Cu l«ng.

§é lín cña lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm ®øng yªn trong ch©n kh«ng:

2

21

r

qq kF =

Trong ®ã k = 9.109SI. C¸ c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i v« h¹n th × lùc t−¬ng t¸c gi÷a chóng gi¶m ®i ε lÇn.

2. §iÖn tr−êng.

- VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn tr−êng vÒ mÆt t¸c dông lùc:

q

F E =

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch ®iÓm Q t¹i ®iÓm c¸ch nã mét kho¶ng r trong ch©n kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng hÖ thøc:

2r

Q kE =

3. C«ng cña lùc ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ.

- C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®−êng ®i cña ® iÖn tÝch mµ ch Ø phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®−êng ® i trong ®iÖn tr−êng - C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiÖu ®iÖn thÕ:

q A

U MNMN =

- C«ng thøc liªn hÖ gi÷a c−êng ®é ®iÖn tr−êng vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®iÖn tr−êng ®Òu:

'N'M U

E MN=

Víi M’, N’ lµ h×nh chiÕu cña M, N lªn mét trôc trïng víi mét ®−êng søc bÊt kú. 4. Tô ®iÖn.

- C«ng thøc ® Þnh nghÜa ® iÖn dung cña tô ®iÖn:

U Q

C =

- §iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng:

d4.10.9 S

C 9 pi ε

=

- §iÖn dung cña n tô ® iÖn ghÐp song song :

C = C1 + C2 + ......+ Cn - §iÖn dung cña n tô ® iÖn ghÐp nèi tiÕp:

n21 C

1 .....

C

1

C

1

C

1 ++=

- N¨ng l−îng cña tô ® iÖn:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

2

C2 Q

2 CU

2 QU

W 22

===

- MËt ®é n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng:

pi

ε =

8.10.9 E

w 9 2

II. C©u hái vµ bµi tËp 1. §iÖn tÝch ®Þnh luËt Cu L«ng

1.1 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q 2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. q1> 0 vµ q2 < 0.

B. q1< 0 vµ q 2 > 0. C. q1.q2 > 0. D. q1.q2 < 0.

1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th−íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nh−ng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu. B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu. C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu. D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.

1.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n d Þch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn. B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn. C. Khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn.

D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nh iÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi.

1. 4 §é lín cña lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ A. tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch g i÷a hai ®iÖn tÝch. B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

C. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

1.5 Tæng ®iÖn tÝch d−¬ng vµ tæng ®iÖn tÝch ©m trong mét 1 cm3 khÝ Hi®r« ë ®iÒu k iÖn tiªu chuÈn lµ: A. 4,3.103 (C) vµ - 4,3.103 (C).

B. 8,6.103 (C) vµ - 8,6.103 (C). C. 4,3 (C) vµ - 4,3 (C). D. 8,6 (C) vµ - 8,6 (C).

1.6 Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10- 9 (cm), coi r»ng pr«ton vµ ªlectron lµ c¸ c ®iÖn tÝch ®iÓm. Lùc t−¬ng t¸c gi÷a chóng lµ:

A. lùc hót víi F = 9,216.10- 12 (N). B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-12 (N).

C. lùc hó t ví i F = 9,216.10- 8 (N). D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-8 (N).

1.7 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c c¸h nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F = 1,6.10- 4 (N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. q1 = q2 = 2,67.10 -9 (µC).

B. q1 = q 2 = 2,67.10 - 7 (µC).

C. q1 = q2 = 2,67.10 - 9 (C).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

3

D. q1 = q2 = 2,67.10 - 7 (C).

1.8 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c c¸h nhau mét kho¶ng r1 = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10

- 4 (N). §Ó lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F2 = 2,5.10 -4 (N) th× kho¶ng c c¸h gi÷a

chóng lµ: A. r2 = 1,6 (m).

B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm).

1.9 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (µC) vµ q2 = -3 (µC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t−¬ng t c¸ gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).

B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N).

C. lùc hó t ví i ®é lín F = 90 (N). D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).

1.10 Hai ® iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®−îc ®Æt trong n−íc (ε = 81) c¸ch nhau 3 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng b»ng 0,2.10-5 (N). Hai ®iÖn tÝch ®ã

A. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,472.10- 2 (µC). B. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-10 (µC).

C. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,025.10- 9 (µC).

D. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-3 (µC).

1.11 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10 -7 (C) vµ 4.10-7 (C), t−¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:

A. r = 0,6 (cm).

B. r = 0,6 (m). C. r = 6 (m). D. r = 6 (cm).

1.12* Cã hai ® iÖn tÝch q1 = + 2.10 -6 (C), q2 = - 2.10

- 6 (C), ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B trong ch©n kh«ng vµ c¸ch nhau mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iÖn tÝch q3 = + 2.10

- 6 (C), ®Æt trªn ®−¬ng trung trùc cña AB, c¸ch AB mét kho¶ng 4 (cm). §é lín cña lùc ®iÖn do hai ® iÖn tÝch q1 vµ q 2 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q 3 lµ:

A. F = 14,40 (N).

B. F = 17,28 (N). C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N).

2. ThuyÕt Electron. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn t Ých

1.13 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. H¹t ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10- 19 (C).

B. H¹t ªlectron lµ h¹t cã khèi l−îng m = 9,1.10-31 (kg). C. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion. D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh c¸.

1.14 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng lµ vËt th iÕu ªlectron.

B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron. C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nh iÔm ®iÖn d−¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d−¬ng. D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron.

1.15 Ph t¸ biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. VËt dÉn ® iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.

B. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

4

C. VËt dÉn ® iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ® iÖn tÝch tù do. D. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

1.16 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Trong qu ¸tr ×nh nhiÔm ®iÖn do cä s t¸, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia. B. Trong qu ¸tr×nh nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn. C. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch−a nhiÔm ®iÖn, th × ªlectron chuyÓn tõ vËt ch−a nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng. D. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch−a nhiÔm ®iÖn, th × ®iÖn tÝch d−¬ng chuyÓn tõ vËt vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng sang ch−a nhiÔm ®iÖn.

1.17 Khi ®−a mét qu¶ cÇu kim lo¹i kh«ng nh iÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu kh¸c nhiÔm ®iÖn th×

A. hai qu¶ cÇu ®Èy nhau. B. hai qu¶ cÇu hót nhau. C. kh«ng hót mµ còng kh«ng ®Èy nhau. D. hai qu¶ cÇu trao ®æi ®iÖn tÝch cho nhau.

1.18 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Trong vËt dÉn ® iÖn cã rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch tù do. B. Trong ®iÖn m«i cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. C. XÐt vÒ toµn bé th× mét vËt nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn.

D. XÐt vÒ toµn bé th × mét vËt nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn.

3. §iÖn tr−êng

1.19 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn tr−êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra. B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr−êng lµ nã t¸c dông lùc ® iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã. C. VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ® iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu ví i vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng. D. VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu ví i vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d−¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng.

1.20 §Æt mét ®iÖn tÝch d−¬ng, khèi l−îng nhá vµo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:

A. däc theo chiÒu cña ®−êng søc ® iÖn tr−êng. B. ng−îc chiÒu ®−êng søc ® iÖn tr−êng. C. vu«ng gãc víi ®−êng søc ® iÖn tr−êng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.

1.21 §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l−îng nhá vµo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng: A. däc theo chiÒu cña ®−êng søc ® iÖn tr−êng. B. ng−îc chiÒu ®−êng søc ® iÖn tr−êng.

C. vu«ng gãc víi ®−êng søc ® iÖn tr−êng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.

1.22 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ®−êng søc ®iÖn lµ kh«ng ®óng?

A. T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn t−êng ta cã thÓ vÏ ®−îc mét ®−êng søc ®i qua. B. C¸c ®−êng søc lµ c¸c ®−êng cong kh«ng kÝn.

C. C c¸ ®−êng søc kh«ng bao g iê c¾t nhau. D. C¸c ®−êng søc ®iÖn lu«n xuÊt ph¸t tõ ® iÖn tÝch d−¬ng vµ kÕt thóc ë ® iÖn tÝch ©m.

1.23 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn phæ cho ta biÕt sù ph©n bè c¸ c ®−êng søc trong ®iÖn tr−êng. B. TÊt c¶ c¸c ®−êng søc ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d−¬ng vµ kÕt thóc ë ® iÖn tÝch ©m.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

5

C. Còng cã khi ®−êng søc ®iÖn kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d−¬ng mµ xuÊt ph¸t tõ v« cïng. D. C¸c ®−êng søc cña ® iÖn tr−êng ®Òu lµ c¸c ®−êng th¼ng song song vµ c c¸h ®Òu nhau.

1.24 C«ng thøc x¸c ®Þnh c−êng ®é ®iÖn tr−êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q < 0, t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng, c¸ ch ®iÖn tÝch Q mét kho¶ng r lµ:

A. 2 910.9

r

QE =

B. 2 910.9

r

QE −=

C. r

QE 910.9=

D. r

QE 910.9−=

1.25 Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã c−êng ®é ®iÖn tr−êng 0,16 (V/m). Lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10-4 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. q = 8.10 -6 (µC).

B. q = 12,5.10- 6 (µC). C. q = 8 (µC).

D. q = 12,5 (µC).

1.26 C−êng ®é ®iÖn tr−êng g©y ra bëi ® iÖn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:

A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m).

1.27 Ba ®iÖn tÝch q gièng hÖt nhau ®−îc ®Æt cè ®Þnh t¹i ba ® Ønh cña mét tam gi¸c ®Òu cã c¹nh a. §é lín c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i t©m cña tam gi¸c ®ã lµ:

A. 2 910.9

a

QE =

B. 2 910.9.3

a

QE =

C. 2 910.9.9

a

QE =

D. E = 0. 1.28 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10

-9 (C), q2 = - 5.10 -9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é

lín c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®−êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch lµ: A. E = 18000 (V/m).

B. E = 36000 (V/m).

C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m).

1.29 Hai ®iÖn tÝch q1 = q2 = 5.10 - 16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi c¸ ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm)

trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®Ønh A cña tam gi c¸ ABC cã ®é lín lµ:

A. E = 1,2178.10- 3 (V/m). B. E = 0,6089.10-3 (V/m). C. E = 0,3515.10- 3 (V/m). D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

6

1.30 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10 -9 (C), q2 = - 5.10

-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®−êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ ch q1 5 (cm), c¸ch q2 15 (cm) lµ:

A. E = 16000 (V/m). B. E = 20000 (V/m).

C. E = 1,600 (V/m). D. E = 2,000 (V/m).

1.31 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10 -16 (C), q2 = - 5.10

-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:

A. E = 1,2178.10- 3 (V/m). B. E = 0,6089.10-3 (V/m). C. E = 0,3515.10- 3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

4. C«ng cña lùc ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ

1.32 C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn tr−êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q trong ® iÖn tr−êng ®Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ:

A. kho¶ng c c¸h gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi.

B. kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ® iÓm ®Çu vµ h×nh ch iÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®−êng søc. C. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh ch iÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®−êng søc, tÝnh theo chiÒu ®−êng søc ®iÖn. D. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh ch iÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®−êng søc.

1.33 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. C«ng cña lùc ® iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®−êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ ch Ø phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®−êng ®i trong ®iÖn tr−êng. B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n n¨g sinh c«ng cña ®iÖn tr−êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch g i÷a hai ®iÓm ®ã.

C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ® iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn tr−êng t¸c dông lùc m¹nh hay yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ® iÓm ®ã. D. §iÖn tr−êng tÜnh lµ mét tr−êng thÕ.

1.34 Mèi liªn hÖ g i−a hiÖu ®iÖn thÕ UMN vµ hiÖu ® iÖn thÕ UNM lµ:

A. UMN = UNM. B. UMN = - UNM.

C. UMN = NMU 1

.

D. UMN = NMU 1

− .

1.35 Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®−êng søc cña mét ®iÖn tr−êng ®Òu cã c−êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. UMN = VM – VN.

B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN D. E = UMN.d

1.36 Mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng trong ®iÖn tr−êng kh«ng ®Òu theo mét ®−êng cong kÝn. Gäi c«ng cña lùc ®iÖn trong chuyÓn ®éng ®ã lµ A th ×

A. A > 0 nÕu q > 0. B. A > 0 nÕu q < 0.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

7

C. A ≠ 0 cßn dÊu cña A ch−a x c¸ ® Þnh v× ch−a biÕt ch iÒu chuyÓn ®éng cña q.

D. A = 0 trong mäi tr−êng hîp. 1.37 Hai tÊm kim lo¹i song song, c¸ch nhau 2 (cm) vµ ®−îc nhiÔm ®iÖn tr¸ i dÊu nhau. Muèn lµm cho ®iÖn tÝch q = 5.10-10 (C) d i chuyÓn tõ tÊm nµy ®Õn tÊm kia cÇn tèn mét c«ng A = 2.10-9 ( J). Co i ®iÖn tr−êng bªn trong kho¶ng gi÷a hai tÊm kim lo¹i lµ ®iÖn tr−êng ®Òu vµ cã c¸c ®−êng søc ®iÖn vu«ng gãc víi c¸ c tÊm. C−êng ®é ®iÖn tr−êng bªn trong tÊm kim lo¹i ®ã lµ:

A. E = 2 (V/m).

B. E = 40 (V/m). C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m).

1.38 Mét ªlectron chuyÓn ®éng däc theo ®−êng søc cña mét ®iÖn tr−êng ®Òu. C−êng ®é ®iÖn tr−êng E = 100 (V/m). VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron b»ng 300 (km/s). Khè i l−îng cña ªlectron lµ m = 9,1.10-31 (kg). Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc cña ªlectron b»ng kh«ng th× ªlectron chuyÓn ®éng ®−îc qu·ng ®−êng lµ:

A. S = 5,12 (mm).

B. S = 2,56 (mm). C. S = 5,12.10-3 (mm). D. S = 2,56.10- 3 (mm).

1.39 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn tr−êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = - 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ:

A. A = - 1 (µJ).

B. A = + 1 (µJ).

C. A = - 1 ( J). D. A = + 1 (J).

1.40 Mét qu¶ cÇu nhá khèi l−îng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr i¸ dÊu, c¸ ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ:

A. U = 255,0 (V).

B. U = 127,5 (V). C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V).

1.41 C«ng cña lùc ®iÖn tr−êng lµm di chuyÓn mét ® iÖn tÝch gi÷a hai ® iÓm cã h iÖu ®iÖn thÕ U = 2000 (V) lµ A = 1 (J). §é lín cña ®iÖn tÝch ®ã lµ

A. q = 2.10 -4 (C). B. q = 2.10- 4 (µC).

C. q = 5.10 -4 (C). D. q = 5.10 -4 (µC).

1.42 Mét ®iÖn tÝch q = 1 (µC) di chuyÓn tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B trong ®iÖn tr−êng, nã thu ®−îc mét n¨ng l−îng W = 0,2 (mJ). HiÖu ® iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A, B lµ:

A. U = 0,20 (V).

B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V).

5. Bµi tËp vÒ lùc Cu – l«ng vµ ®iÖn tr−êng

1.43 Cho hai ®iÖn tÝch d−¬ng q1 = 2 (nC) vµ q2 = 0,018 (µC) ®Æt cè ®Þnh vµ c¸ ch nhau 10 (cm). §Æt thªm ®iÖn tÝch thø ba q0 t¹i mét ®iÓm trªn ®−êng nè i hai ®iÖn tÝch q 1, q2 sao cho q 0 n»m c©n b»ng. VÞ trÝ cña q0 lµ

A. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c c¸h q2 7,5 (cm).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

8

B. c¸ch q1 7,5 (cm) vµ c c¸h q2 2,5 (cm). C. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 12,5 (cm).

D. c¸ch q1 12,5 (cm) vµ c¸ ch q2 2,5 (cm). 1.44 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10

-2 (µC) vµ q 2 = - 2.10 - 2 (µC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a =

30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q 0 = 2.10 -9 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M c c¸h ®Òu A vµ B mét

kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ: A. F = 4.10- 10 (N).

B. F = 3,464.10-6 (N). C. F = 4.10- 6 (N). D. F = 6,928.10- 6 (N).

1.45 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i trung ® iÓm cña AB cã ®é lín lµ:

A. E = 0 (V/m). B. E = 5000 (V/m).

C. E = 10000 (V/m). D. E = 20000 (V/m).

1.46 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm M n»m trªn trung trùc cña AB, c¸ch trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng l = 4 (cm) cã ®é lín lµ:

A. E = 0 (V/m). B. E = 1080 (V/m). C. E = 1800 (V/m).

D. E = 2160 (V/m). 1.47 Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr i¸ dÊu, mét ªlectron bay vµo ®iÖn tr−êng gi÷ hai b¶n kim lo¹i nãi trªn, víi vËn tèc ban ®Çu v0 vu«ng gãc víi c¸c ®−êng søc ®iÖn. Bá qua t¸c dông cña trong tr−êng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ:

A. ®−êng th¼ng song song víi c c¸ ®−êng søc ® iÖn. B. ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®−êng søc ®iÖn. C. mét phÇn cña ®−êng hypebol.

D. mét phÇn cña ®−êng parabo l. 1.48 Cho hai b¶n k im lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, th¶ mét ªlectron kh«ng vËn tèc ban ®Çu vµo ®iÖn tr−êng gi÷ hai b¶n k im lo¹i trªn. Bá qua t¸c dông cña träng tr−êng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ:

A. ®−êng th¼ng song song víi c c¸ ®−êng søc ® iÖn.

B. ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®−êng søc ®iÖn. C. mét phÇn cña ®−êng hypebol.

D. mét phÇn cña ®−êng parabo l. 1.49 Mét ®iÖn tÝch q = 10- 7 (C) ®Æt t¹i ® iÓm M trong ®iÖn tr−êng cña mét ® iÖn tÝch ®iÓm Q, chÞu t¸c dông cña lùc F = 3.10-3 (N). C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch ®iÓm Q g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín lµ:

A. EM = 3.10 5 (V/m).

B. EM = 3.10 4 (V/m).

C. EM = 3.10 3 (V/m).

D. EM = 3.10 2 (V/m).

1.50 Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d−¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c c¸h ® iÖn tÝch mét kho¶ng r = 30 (cm), mét ®iÖn tr−êng cã c−êng ®é E = 30000 (V/m). §é lín ®iÖn tÝch Q lµ:

A. Q = 3.10- 5 (C). B. Q = 3.10-6 (C). C. Q = 3.10- 7 (C).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

9

D. Q = 3.10- 8 (C). 1.51 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10

-2 (µC) vµ q 2 = - 2.10 - 2 (µC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a =

30 (cm) trong kh«ng khÝ. C−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ:

A. EM = 0,2 (V/m). B. EM = 1732 (V/m).

C. EM = 3464 (V/m). D. EM = 2000 (V/m).

6. VËt dÉn vµ ®iÖn m«i trong ®iÖn tr−êng

1.52 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y ®è i ví i vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn lµ kh«ng ®óng?

A. C−êng ®é ® iÖn tr−êng trong vËt dÉn b»ng kh«ng. B. Vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn. C. §iÖn tÝch cña vËt dÉn ch Ø ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn. D. §iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn.

1.53 Gi¶ sö ng−êi ta lµm cho mét sè ªlectron tù do tõ mét miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn di chuyÓn sang vËt kh¸c. Khi ®ã

A. bÒ mÆt miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn. B. bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d−¬ng.

C. bÒ mÆt miÕng s¾t nh iÔm ®iÖn ©m. D. trong lßng miÕng s¾t nh iÔm ®iÖn d−¬ng.

1.54 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi ®−a mét vËt nh iÔm ®iÖn d−¬ng l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng. B. Khi ®−a mét vËt nh iÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn ©m. C. Khi ®−a mét vËt nh iÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (® iÖn m«i) th × qu¶ cÇu bÊc bÞ ®Èy ra xa vËt nhiÔm ®iÖn ©m. D. Khi ®−a mét vËt nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn.

1.55 Mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®−îc nhiÔm ®iÖn th× ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu

A. chØ ph©n bè ë mÆt trong cña qu¶ cÇu. B. chØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu. C. ph©n bè c¶ ë mÆt trong vµ mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu.

D. ph©n bè ë mÆt trong nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn d−¬ng, ë mÆt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn ©m. 1.56 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Mét vËt dÉn nh iÔm ®iÖn d−¬ng th× ®iÖn tÝch lu«n lu«n ®−îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn. B. Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nh iÔm ®iÖn ©m th × vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ® iÓm bÊt k × bªn trong qu¶ cÇu cã h−íng vÒ t©m qu¶ cÇu.

C. Vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ®iÓm bªn ngoµi vËt nhiÔm ®iÖn lu«n cã ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt vËt ®ã. D. §iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i nh iÔm ®iÖn ®−îc ph©n bè nh− nhau ë mäi ®iÓm.

1.57 Hai qu¶ cÇu b»ng kim lo¹i cã b n¸ kÝnh nh− nhau, mang ®iÖn tÝch cïng dÊu. Mét qu¶ cÇu ®Æc, mét qu¶ cÇu rçng. Ta cho hai qu¶ cÇu tiÕp xóc víi nhau th×

A. ®iÖn tÝch cña hai qu¶ cÇu b»ng nhau. B. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc lín h¬n ® iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng.

C. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc.

D. hai qu¶ cÇu ®Òu trë thµnh trung hoµ ®iÖn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

10

1.58 §−a mét c¸ i ®òa nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn nh÷ng mÈu giÊy nhá, ta thÊy mÈu giÊy bÞ hót vÒ phÝa ®òa. Sau khi ch¹m vµo ®òa th×

A. mÈu giÊy cµng bÞ hót chÆt vµo ®òa. B. mÈu giÊy bÞ nhiÔm ®iÖn tÝch tr¸i dÊu ví i ®òa. C. mÈu giÊy bÞ trë lªn trung hoµ ®iÖn nªn bÞ ®òa ®Èy ra.

D. mÈu giÊy l¹i bÞ ®Èy ra khái ®òa do nhiÔm ®iÖn cïng dÊu víi ®òa TuÇn 3

Ngµy so¹n ............................... Ngµy ký .....................................

7. Tô ®iÖn

1.59 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tô ®iÖn lµ mét hÖ hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nh−ng kh«ng tiÕp xóc ví i nhau. Mçi vËt ®ã gäi lµ mét b¶n tô. B. Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn cã hai b¶n tô lµ hai tÊm kim lo¹i cã kÝch th−íc lín ®Æt ®èi diÖn ví i nhau. C. §iÖn dung cña tô ® iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n n¨g tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a ® iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô.

D. HiÖu ®iÖn thÕ giíi h¹n lµ hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ® iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô ® iÖn ®· bÞ ®¸nh thñng.

1.60 §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo :

A. H×nh d¹ng, kÝch th−íc cña hai b¶n tô. B. Kho¶ng c c¸h gi÷a hai b¶n tô.

C. B¶n chÊt cña hai b¶n tô.

D. ChÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô. 1.61 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n tô cã diÖn tÝch phÇn ®èi diÖn lµ S, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lµ d, líp ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε, ®iÖn dung ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:

A. d2.10.9

SC 9 pi

ε =

B. d4.10.9

SC 9 pi

ε =

C. d4. S.10.9C

9

piε =

D. d4

S10.9C 9

pi

ε =

1.62 Mét tô ®iÖn ph¼ng, gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®èi diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ng kho¶ng c c¸h gi÷a hai b¶n tô lªn hai lÇn th×

A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi. B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn. C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.

D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn. 1.63 Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung C ®−îc ghÐp nèi tiÕp víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ:

A. Cb = 4C. B. Cb = C/4. C. Cb = 2C.

D. Cb = C/2.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

11

1.64 Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ® iÖn dung C ®−îc ghÐp song song víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ:

A. Cb = 4C. B. Cb = C/4. C. Cb = 2C.

D. Cb = C/2. 1.65 Mét tô ®iÖn cã ® iÖn dung 500 (pF) ®−îc m¾c vµo hiÖu ® iÖn thÕ 100 (V). §iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ:

A. q = 5.10 4 (µC).

B. q = 5.104 (nC). C. q = 5.10 -2 (µC).

D. q = 5.10 -4 (C). 1.66 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n k Ýnh 3 (cm), ®Æt c¸ ch nhau 2 (cm) trong kh«ng khÝ. §iÖn dung cña tô ®iÖn ®ã lµ:

A. C = 1,25 (pF).

B. C = 1,25 (nF). C. C = 1,25 (µF).

D. C = 1,25 (F). 1.67 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n k Ýnh 5 (cm), ®Æt c¸ ch nhau 2 (cm) trong kh«ng khÝ. §iÖn tr−êng ® n¸h thñng ®è i ví i kh«ng khÝ lµ 3.10 5(V/m). HÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt cã thÓ ®Æt vµo hai b¶n cùc cña tô ®iÖn lµ:

A. Umax = 3000 (V).

B. Umax = 6000 (V).

C. Umax = 15.10 3 (V).

D. Umax = 6.10 5 (V).

1.68 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®−îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ® iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch g i÷a hai b¶n tô t n¨g gÊp hai lÇn th×

A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi. B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn. C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.

D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.

1.69 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®−îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ® iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch g i÷a hai b¶n tô t n¨g gÊp hai lÇn th×

A. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æ i.

B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn. C. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.

1.70 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®−îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ® iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c c¸h gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô cã gi ¸ trÞ lµ:

A. U = 50 (V).

B. U = 100 (V). C. U = 150 (V). D. U = 200 (V).

1.71 Hai tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 = 0,4 (µF), C2 = 0,6 (µF) ghÐp song song víi nhau. M¾c bé tô ®iÖn ®ã vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U < 60 (V) th × mét trong hai tô ®iÖn ®ã cã ®iÖn tÝch b»ng 3.10- 5 (C). HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn lµ:

A. U = 75 (V).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

12

B. U = 50 (V). C. U = 7,5.10- 5 (V).

D. U = 5.10- 4 (V). 1.72 Bé tô ®iÖn gåm ba tô ®iÖn: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) m¾c nèi tiÕp víi nhau. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ:

A. Cb = 5 (µF).

B. Cb = 10 (µF).

C. Cb = 15 (µF). D. Cb = 55 (µF).

1.73 Bé tô ®iÖn gåm ba tô ®iÖn: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF), C3 = 30 (µF) m¾c song song víi nhau. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ:

A. Cb = 5 (µF).

B. Cb = 10 (µF).

C. Cb = 15 (µF).

D. Cb = 55 (µF).

1.74 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). §iÖn tÝch cña bé tô ®iÖn lµ:

A. Qb = 3.10 -3 (C).

B. Qb = 1,2.10 - 3 (C).

C. Qb = 1,8.10 -3 (C).

D. Qb = 7,2.10 -4 (C).

1.75 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ:

A. Q1 = 3.10 -3 (C) vµ Q2 = 3.10

- 3 (C).

B. Q1 = 1,2.10 - 3 (C) vµ Q2 = 1,8.10

-3 (C). C. Q1 = 1,8.10

-3 (C) vµ Q2 = 1,2.10 - 3 (C)

D. Q1 = 7,2.10 -4 (C) vµ Q2 = 7,2.10

- 4 (C). 1.76 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). HiÖu ® iÖn thÕ trªn mçi tô ® iÖn lµ:

A. U1 = 60 (V) vµ U2 = 60 (V). B. U1 = 15 (V) vµ U2 = 45 (V).

C. U1 = 45 (V) vµ U2 = 15 (V). D. U1 = 30 (V) vµ U2 = 30 (V).

1.77 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ® iÖn: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) m¾c song song ví i nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). HiÖu ® iÖn thÕ trªn mçi tô ® iÖn lµ:

A. U1 = 60 (V) vµ U2 = 60 (V). B. U1 = 15 (V) vµ U2 = 45 (V).

C. U1 = 45 (V) vµ U2 = 15 (V). D. U1 = 30 (V) vµ U2 = 30 (V).

1.78 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ® iÖn: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) m¾c song song ví i nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ:

A. Q1 = 3.10 -3 (C) vµ Q2 = 3.10

- 3 (C).

B. Q1 = 1,2.10 - 3 (C) vµ Q2 = 1,8.10

-3 (C). C. Q1 = 1,8.10

-3 (C) vµ Q2 = 1,2.10 - 3 (C)

D. Q1 = 7,2.10 -4 (C) vµ Q2 = 7,2.10

- 4 (C).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

13

8. N¨ng l−îng ®iÖn tr−êng

1.79 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Sau khi n¹p ® iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l−îng, n¨ng l−îng ®ã tån t¹i d−íi d¹ng ho¸ n¨ng. B. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l−îng, n¨ng l−îng ®ã tån t¹i d−í i d¹ng c¬ n n¨g.

C. Sau khi n¹p ® iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l−îng, n¨ng l−îng ®ã tån t¹i d−íi d¹ng nhiÖt n¨ng. D. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l−îng, n¨ng l−îng ®ã lµ n¨ng l−îng cña ® iÖn tr−êng trong tô ®iÖn.

1.80 Mét tô ®iÖn cã ® iÖn dung C, ®−îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ® iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x c¸ ®Þnh n¨ng l−îng cña tô ®iÖn?

A. W = C

Q 2 1 2

B. W = C

U 2 1 2

C. W = 2CU 2 1

D. W = QU 2 1

1.81 Mét tô ®iÖn cã ® iÖn dung C, ®−îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc x¸c ®Þnh mËt ®é n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô ®iÖn lµ:

A. w = C

Q 2 1 2

B. w = 2CU 2 1

C. w = QU 2 1

D. w = pi

ε

8.10.9 E

9

2

1.82 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 6 (µF) ®−îc m¾c vµo nguån ® iÖn 100 (V). Sau khi ng¾t tô ®iÖn khá i nguån, do cã qu¸ tr×nh phãng ®iÖn qua líp ®iÖn m«i nªn tô ®iÖn mÊt dÇn ®iÖn tÝch. NhiÖt l−îng to¶ ra trong líp ®iÖn m«i kÓ tõ khi b¾t ®Çu ng¾t tô ®iÖn khá i nguån ®iÖn ®Õn khi tô phãng hÕt ®iÖn lµ:

A. 0,3 (mJ).

B. 30 (kJ). C. 30 (mJ). D. 3.104 (J).

1.83 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5 (µF) ®−îc tÝch ®iÖn, ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn b»ng 10-3 (C). Nèi tô ®iÖn ®ã vµo bé acquy suÊt ®iÖn ®éng 80 (V), b¶n ®iÖn tÝch d−¬ng nèi ví i cùc d−¬ng, b¶n ®iÖn tÝch ©m nèi víi cùc ©m cña bé acquy. Sau kh i ®· c©n b»ng ®iÖn th×

A. n¨ng l−îng cña bé acquy t¨ng lªn mét l−îng 84 (mJ). B. n¨ng l−îng cña bé acquy gi¶m ®i mét l−îng 84 (mJ). C. n¨ng l−îng cña bé acquy t¨ng lªn mét l−îng 84 (k J).

D. n¨ng l−îng cña bé acquy g i¶m ®i mét l−îng 84 (kJ). 1.84 Mét tô ® iÖn kh«ng kh Ý ph¼ng m¾c vµo nguån ® iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 200 (V). Hai b¶n tô c¸ch nhau 4 (mm). MËt ®é n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô ® iÖn lµ:

A. w = 1,105.10-8 (J/m 3).

B. w = 11,05 (mJ/m 3). C. w = 8,842.10- 8 (J/m3). D. w = 88,42 (mJ/m 3).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

14

9. Bµi tËp vÒ tô ®iÖn

1.85 Hai b¶n cña mét tô ®iÖn ph¼ng lµ h×nh trßn, tô ®iÖn ®−îc tÝch ® iÖn sao cho ®iÖn tr−êng trong tô ®iÖn b»ng E = 3.105 (V/m). Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ Q = 100 (nC). Líp ®iÖn m«i bªn trong tô ®iÖn lµ kh«ng khÝ. B¸n kÝnh cña c¸c b¶n tô lµ:

A. R = 11 (cm). B. R = 22 (cm).

C. R = 11 (m). D. R = 22 (m).

1.86 Cã hai tô ®iÖn : tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C1 = 3 (µF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 300 (V), tô ® iÖn 2 cã ®iÖn dung C2 = 2 (µF) tÝch ® iÖn ®Õn h iÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nè i hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn ®ã víi nhau. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a c¸c b¶n tô ® iÖn lµ:

A. U = 200 (V). B. U = 260 (V).

C. U = 300 (V). D. U = 500 (V).

1.87 Cã hai tô ®iÖn : tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C1 = 3 (µF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 300 (V), tô ® iÖn 2 cã ®iÖn dung C2 = 2 (µF) tÝch ® iÖn ®Õn h iÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nè i hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn ®ã víi nhau. NhiÖt l−îng to¶ ra sau khi nè i lµ:

A. 175 (mJ).

B. 169.10-3 ( J). C. 6 (mJ).

D. 6 (J). 1.88 Mét bé tô ®iÖn gåm 10 tô ®iÖn gièng nhau (C = 8 µF) ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Bé tô ® iÖn ®−îc nèi víi hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 150 (V). §é biÕn thiªn n¨ng l−îng cña bé tô ® iÖn sau kh i cã mét tô ®iÖn bÞ ®¸nh thñng lµ:

A. ∆W = 9 (mJ).

B. ∆W = 10 (mJ).

C. ∆W = 19 (mJ).

D. ∆W = 1 (mJ).

1.89 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®−îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng−êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ® iÖn m«i ε. Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn

A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn.

C. Gi¶m ®i ε lÇn.

D. Thay ®æi ε lÇn.

1.90 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®−îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng−êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ® iÖn m«i ε. Khi ®ã ®iÖn dung cña tô ®iÖn

A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn. C. Gi¶m ®i ε lÇn.

D. T n¨g lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ® iÖn m«i.

1.91 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®−îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng−êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ® iÖn m«i ε. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn

A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn.

C. Gi¶m ®i ε lÇn.

D. T n¨g lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ® iÖn m«i.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

15

Hä tªn:……………………………………………………………………..

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi

1. §iÖn tÝch ®Þnh luËt Cu L«ng

1.1 Chän: C H−íng dÉn: Hai ®iÖn tÝch ®Èy nhau vËy chóng ph¶i cïng dÊu suy ra tÝch q1.q2 > 0.

1.2 Chän: B H−íng dÉn : BiÕt r»ng vËt A hó t vËt B nh−ng l¹i ®Èy C suy ra A vµ C cïng dÊu, A vµ B tr¸i dÊu. VËt C hó t vËt D suy ra C vµ D cïng dÊu. Nh− vËy A, C vµ D cïng dÊu ®ång thê i tr¸i dÊu víi D.

1.3 Chän: C

H−íng dÉn: Khi nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu k ia cña vËt b Þ nhiÔm ®iÖn.

1.4 Chän: C H−íng dÉn: C«ng thøc tÝnh lùc Cul«ng lµ:

2 21

r

qq kF =

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

16

Nh− vËy lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm tØ lÖ nghÞch víi b ×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ® iÖn tÝch. 1.5 Chän: D

H−íng dÉn : Mét mol khÝ hi®r« ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn cã thÓ tÝch lµ 22,4 (lit). Mçi ph©n tö H2 l¹i cã 2 nguyªn tö, mçi nguyªn tö hi®r« gåm 1 pr«ton vµ 1 ªlectron. §iÖn tÝch cña pr«ton lµ +1,6.10-19 (C), ®iÖn tÝch cña ªlectron lµ -1,6.10- 19 (C). Tõ ®ã ta tÝnh ®−îc tæng ®iÖn tÝch d−¬ng trong 1 (cm3) khÝ hi®r« lµ 8,6 (C) vµ tæng ®iÖn tÝch ©m lµ - 8,6 (C).

1.6 Chän: C

H−íng dÉn : ¸p dông c«ng thøc 2 21

r

qq kF = víi q 1 = +1,6.10-19 (C), q2 = -1,6.10- 19 (C) vµ r = 5.10-9 (cm) =

5.10-11 (m) ta ®−îc F = = 9,216.10- 8 (N). 1.7 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2 21

r

qq kF = , víi q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10

-2 (m) vµ F = 1,6.10-4 (N). Ta

tÝnh ®−îc q1 = q 2 = 2,67.10 -9 (C).

1.8 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2 21

r

qq kF = , khi r = r 1 = 2 (cm) th× 2

1

21 1

r

qq kF = , khi r = r 2 th× 2

2

21 2

r

qq kF =

ta suy ra 2

1

2 2

2

1

r

r

F F

= , víi F1 = 1,6.10 -4 (N), F2 = 2,5.10

- 4 (N) , tõ ®ã ta tÝnh ®−îc r2 = 1,6 (cm).

1.9 Chän: A

H−íng dÉn : Hai ®iÖn tÝch tr i¸ dÊu nªn chóng hót nhau. ¸p dông c«ng thøc 2 21

r

qq kF

ε = , ví i q1 = +3 (µC) =

+ 3.10-6 (C) vµ q2 = -3 (µC) = - 3.10- 6 (C), ε = 2 vµ r = 3 (cm). Ta ®−îc lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã cã ®é lín F = 45 (N).

1.10 Chän: D H−íng dÉn: Hai ®iÖn tÝch ® iÓm ®Èy nhau do ®ã chóng cïng dÊu.

p¸ dông c«ng thøc 2

2

2 21

r

qk r

qq kF

ε =

ε = , víi ε = 81, r = 3 (cm) vµ F = 0,2.10-5 (N). Ta suy ra q = 4,025.10- 3

(µC).

1.11 Chän: D

H−íng dÉn : ¸p dông c«ng thøc 2 21

r

qq kF = , víi q1 = 10

- 7 (C), q2 = 4.10 -7 (C) vµ F = 0,1 (N) Suy ra kho¶ng

c c¸h gi÷a chóng lµ r = 0,06 (m) = 6 (cm). 1.12 Chän: B

H−íng dÉn:

- Lùc do q1 t¸ c dông lªn q3 lµ 2 13

31 13

r

qq kF = víi q1 = + 2.10-6 (C), q3 = + 2.10- 6 (C), kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÖn

tÝch q1 vµ q 3 lµ r13 = 5 (cm), ta suy ra F13 = 14,4 (N), cã h−íng tõ q1 tíi q 3.

- Lùc do q2 t¸ c dông lªn q3 lµ 2 23

32 23

r

qq kF = víi q2 = - 2.10

-6 (C), q3 = + 2.10 - 6 (C), kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÖn

tÝch q2 vµ q 3 lµ r23 = 5 (cm), ta suy ra F23 = 14,4 (N), cã h−íng tõ q3 tíi q 2.

- Lùc tæng hîp 2313 FFF += víi F13 = F23 ta suy ra F = 2.F13.cosα ví i co sα = 3/5 = 0,6 => F = 17,28 (N) 2. ThuyÕt Electron. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn t Ých

1.13 Chän: D

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

17

H−íng dÉn: Theo thuyÕt ªlectron th× ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch q = -1,6.10- 19 (C), cã khèi l−îng m = 9,1.10-31 (kg). Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion. Nh− vËy nÕ nãi “ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh c¸” lµ kh«ng ®óng.

1.14 Chän: C H−íng dÉn: Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng lµ vËt thiÕu ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron. Nh− vËy ph¸t biÓu “mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸ c ion d−¬ng” lµ kh«ng ®óng.

1.15 Chän: C H−íng dÉn: Theo ®Þnh nghÜa: VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ® iÖn tÝch tù do. VËt c¸ch ®iÖn (®iÖn m«i) lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. Nh− vËy ph t¸ biÓu “VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do” lµ kh«ng ®óng.

1.16 Chän: D H−íng dÉn: Theo thuyÕt ªlectron: Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt k ia. Trong qu¸ tr×nh nh iÔm ®iÖn do h−ëng øng, ªlectron chØ chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu k ia cña vËt cßn vËt bÞ nh iÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn. Kh i cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch−a nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt ch−a nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng. Nh− vËy ph¸t biÓu “Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch−a nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d−¬ng chuyÓn tõ vËt vËt nhiÔm ®iÖn d−¬ng sang ch−a nhiÔm ®iÖn” lµ kh«ng ®óng.

1.17 Chän: B

H−íng dÉn: Khi ®−a mét qu¶ cÇu kim lo¹i A kh«ng nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu B nhiÔm ®iÖn th× hai qu¶ cÇu hót nhau. Thùc ra khi ®−a qu¶ cÇu A kh«ng tÝch ®iÖn l¹i gÇn qu¶ cÇu B tÝch ®iÖn th× qu¶ cÇu A sÏ bÞ nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng phÇn ®iÖn tÝch tr¸i dÊu víi qu¶ cÇu B n»m gÇn qu¶ cÇu B h¬n so víi phÇn tÝch ®iÖn cïng dÊu. Tøc lµ qu¶ cÇu B võa ®Èy l¹i võa hót qu¶ cÇu A, nh−ng lùc hót lín h¬n lùc ®Èy nªn kÕt qu¶ lµ qu¶ cÇu B ®· hót qu¶ cÇu A.

1.18 Chän: D H−íng dÉn: Theo thuyÕt ªlectron th×: Trong vËt dÉn ® iÖn cã rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch tù do. Trong ®iÖn m«i cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. XÐt vÒ toµn bé th × mét vËt nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn. Cßn nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc th× ªlectron chuyÓn tõ vËt µy sang vËt kia dÉn ®Õn vËt nµy thõa hoÆc th iÕu ªlectron . Nªn ph¸t biÓu “XÐt vÒ toµn bé th× mét vËt nh iÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn” lµ kh«ng ®óng.

3. §iÖn tr−êng

1.19 Chän: C

H−íng dÉn: Theo ®Þnh ngh Üa vÒ ®iÖn tr−êng : §iÖn tr−êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr−êng lµ nã t¸c dông lùc ® iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã. Theo quy −íc vÒ chiÒu cña vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng: VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d−¬ng ®Æt t¹i ® iÓm ®ã trong ® iÖn tr−êng. NÕu ph¸t b iÓu “ VÐct¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph−¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ® iÖn t c¸ dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr−êng” lµ kh«ng ®óng v× cã thÓ ë ®©y lµ ®iÖn tÝch ©m.

1.20 Chän: A H−íng dÉn: §Æt mét ®iÖn tÝch d−¬ng, khèi l−îng nhá vµo mét ®iÖn tr−êng ®Òu råi th¶ nhÑ. D−íi t¸ c dông cña lùc ®iÖn lµm ®iÖn tÝch d−¬ng sÏ chuyÓn ®éng däc theo chiÒu cña ®−êng søc ®iÖn tr−êng. §iÖn tÝch ©m chuyÓn ®éng ng−îc ch iÒu ®−êng søc ®iÖn tr−êng.

1.21 Chän: B

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 1.20 1.22 Chän: D

H−íng dÉn: Theo tÝnh chÊt cña ®−êng søc ®iÖn : T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn t−êng ta cã thÓ vÏ ®−îc mét ®−êng søc ®i qua. C¸c ®−êng søc lµ c¸c ®−êng cong kh«ng kÝn. C¸c ®−êng søc kh«ng bao giê c¾t nhau . C c¸ ®−êng søc ®iÖn xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d−¬ng hoÆc ë v« cùc vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m hoÆc ë v« cùc. Nªn ph¸t biÓu “C¸ c ®−êng søc ®iÖn lu«n xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d−¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m” lµ kh«ng ®óng.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

18

1.23 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−ín dÉn c©u 1.22

1.24 Chän: B

H−íng dÉn: §iÖn tÝch Q < 0 nªn ®é lín cña c−êng ®é ®iÖn tr−êng lµ 2 910.9

r

QE −= . 1.25 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc E Fq

q FE =⇒= víi E = 0,16 (V/m) vµ F = 2.10- 4 (N). Suy ra ®é lín ®iÖn

tÝch ®ã lµ q = 8.10 -6 (C) = 8 (µC).

1.26 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2 9

r

Q 10.9E = víi Q = 5.10- 9 (C), r = 10 (cm) = 0,1 (m). Suy ra E = 4500

(V/m).

1.27 Chän: D

H−íng dÉn: Kho¶ng c¸ch tõ t©m cña tam gi¸ c ®Òu c¹nh a ®Õn mçi ®Ønh cña tam gi¸c lµ 3

a .

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do mçi ®iÖn tÝch Q g©y ra t¹i t©m cña tam gi¸c cã ®é lín b»ng nhau lµ

2321 r

QkEEE === , víi r = 3

a . H−íng cña mçi vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng h−íng ra xa mçi ®iÖn tÝch.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i t©m cña tam gi¸c ®Òu lµ 0EEEE 321 =++= 1.28 Chän: B

H−íng dÉn:

- §iÓm M n»m trªn ®−êng th¼ng nèi hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch, ®iÓm ®ã c¸ch mçi ®iÖn tÝch mét kho¶ng r = 5 (cm) = 0,05 (m).

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q 1 = 5.10 -9 (C) g©y ra t¹i M cã ®é lín 2

19 1

r

q 10.9E = = 18000 (V/m),

cã h−íng ra xa ®iÖn tÝch q1.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q2 = - 5.10 -9(C) g©y ra t¹i M cã ®é lín 2

29 2

r

q 10.9E = = 18000 (V/m),

cã h−íng vÒ phÝa q2 tøc lµ ra xa ® iÖn tÝch q1. Suy ra hai vect¬ 1E vµ 2E cïng h−íng.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm M lµ 21 EEE += do 1E vµ 2E cïng h−íng nªn E = E1 + E2 = 36000 (V/m).

1.29 Chän: A H−íng dÉn:

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q1 = 5.10 - 16 (C) n»m t¹i B g©y ra t¹i A cã ®é lín 2

19 1

r

q 10.9E = =

7,03.10-4 (V/m), cã h−íng tõ B tí i A.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ® iÖn tÝch q2 = 5.10 - 16 (C) n»m t¹i C g©y ra t¹i A cã ®é lín 2

29 2

r

q 10.9E = =

7,03.10-4 (V/m), cã h−íng tõ C tíi A.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ® iÓm A lµ 21 EEE += , do 1E vµ 2E hîp víi nhau mét gãc 60 0 vµ E1 = E2 nªn E = 2.E1.co s30

0 = 1,2178.10 -3 (V/m). 1.30 Chän: A

H−íng dÉn:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

19

- §iÓm M n»m trªn ®−êng th¼ng nèi hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch q1 mét kho¶ng r1 = 5 (cm) = 0.05 (m); c¸ch q2 mét kho¶ng r2 = 15 (cm) = 0,15 (m). §iÓm M n»m ngoµi kho¶ng q1q 2.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q 1 = 5.10 -9 (C) g©y ra t¹i M cã ®é lín 2

1

19 1

r

q 10.9E = = 18000 (V/m),

cã h−íng ra xa ®iÖn tÝch q1.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q 2 = - 5.10 -9(C) g©y ra t¹i M cã ®é lín 2

2

29 2

r

q 10.9E = = 2000 (V/m),

cã h−íng vÒ phÝa q2. Suy ra hai vect¬ 1E vµ 2E ng−îc h−íng.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm M lµ 21 EEE += do 1E vµ 2E ng−îc h−íng nªn E = E1 - E2 = 16000 (V/m).

1.31 Chän: D H−íng dÉn:

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q1 = 5.10 - 16 (C) n»m t¹i B g©y ra t¹i A cã ®é lín 2

19 1

r

q 10.9E = =

7,03.10-4 (V/m), cã h−íng tõ B tí i A.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do ®iÖn tÝch q2 = - 5.10 -16 (C) n»m t¹i C g©y ra t¹i A cã ®é lín 2

29 2

r

q 10.9E = =

7,03.10-4 (V/m), cã h−íng tõ A tíi C.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm A lµ 21 EEE += , do 1E vµ 2E hîp víi nhau mét gãc 1200 vµ E 1 = E 2 nªn E = E 1 = E2 = 7,03.10

-4 (V/m).

4. C«ng cña lùc ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ

1.32 Chän: C H−íng dÉn: C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn tr−êng lµm dÞch chuyÓn ® iÖn tÝch q trong ®iÖn tr−êng ®Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®−êng søc, tÝnh theo chiÒu ®−êng søc ®iÖn.

1.33 Chän: C H−íng dÉn: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn tr−êng vÒ kh¶ n n¨g thùc hiÖn c«ng khi ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn gi÷a hai ®iÓm ®ã. Nªn ph¸t b iÓu “HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr−êng lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ® iÖn tr−êng t¸c dông lùc m¹nh hay yÕu kh i ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ® iÓm ®ã” lµ kh«ng ®óng. §¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®iÖn tr−êng vÒ ph−¬ng diÖn t¸c dông lùc ®ã lµ c−êng ®é ®iÖn tr−êng.

1.34 Chän: B H−íng dÉn: Theo ®Þnh ngh Üa hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = VM – VN ta suy ra UNM = VN – VM nh− vËy UMN = - UNM.

1.35 Chän: D

H−íng dÉn : Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®−êng søc cña mét ® iÖn tr−êng ®Òu cã c−êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C¸c c«ng thøc UMN = VM – VN, UMN = E.d, AMN = q.UMN ®Òu lµ c¸c c«ng thøc ®óng.

1.36 Chän: D

H−íng dÉn : C«ng cña lùc ® iÖn tr−êng kh«ng phô thuéc vµo h×nh d¹ng ®−êng ®i mµ chØ phô thuéc vµo h×nh chiÕu ® iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi lªn mét ®−êng søc ® iÖn. Do ®ã ví i mét ®−êng cong k Ýn th × ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi trïng nhau, nªn c«ng cña lùc ®iÖn tr−êng trong tr−êng hîp nµy b»ng kh«ng.

Mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng trong ®iÖn tr−êng kh«ng ®Òu theo mét ®−êng cong kÝn. Gäi c«ng cña lùc ®iÖn trong chuyÓn ®éng ®ã lµ A th× A = 0 trong mäi tr−êng hîp.

1.37 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

20

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc A = qEd víi d = 2 (cm) = 0,02 (m), q = 5.10-10 (C) vµ A = 2.10- 9 ( J). Ta suy ra E = 200 (V/m).

1.38 Chän: B H−íng dÉn:

- Lùc ®iÖn tr−êng t¸c dông lªn ªlectron lµ F = e .E trong ®ã E = 100 (V/m)vµ e = - 1,6.10- 19 (C).

- ChuyÓn ®éng cña ªlectron lµ chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc lµ a = - F/m, m = 9,1.10-31 (kg).

VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron lµ v0 = 300 (km/s) = 3.10 5 (m/s). Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc

cña ªlectron b»ng kh«ng (v = 0) th× ªlectron chuyÓn ®éng ®−îc qu·ng ®−êng lµ S cã v2 –v0 2 = 2aS, tõ ®ã

tÝnh ®−îc S = 2,56.10-3 (m) = 2,56 (mm).

1.39 Chän: A

H−íng dÉn : ¸p dông c«ng thøc AMN = qUMN víi UMN = 1 (V), q = - 1 (µC) tõ ®ã tÝnh ®−îc AMN = - 1 (µJ) . DÊu (-) chøng tá c«ng cña ® iÖn tr−êng lµ c«ng c¶n, lµm ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng chËm dÇn.

1.40 Chän: B H−íng dÉn : Khi qu¶ cÇu n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nh iÔm ®iÖn tr¸i dÊu, th × qu¶ cÇu chÞu t¸c dông cña 2 lùc: Träng lùc P = mg h−íng xuèng d−íi, lùc ®iÖn F = qE h−íng lªn trªn. Hai lùc nµy c©n b»ng nhau, chóng cã cïng ®é lín P = F ↔ mg = qE, víi m = 3,06.10-15 (kg),q = 4,8.10- 18 (C) vµ g = 10 (m/s2) ta tÝnh ®−îc E. ¸p dông c«ng thøc U = Ed víi E tÝnh ®−îc ë trªn vµ d = 2 (cm) = 0,20 (m) ta tÝnh ®−îc U = 127,5 (V).

1.41 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc A = qU víi U = 2000 (V) lµ A = 1 ( J). §é lín cña ® iÖn tÝch ®ã lµ q = 5.10- 4 (C).

1.42 Chän: D H−íng dÉn: N¨ng l−îng mµ ®iÖn tÝch thu ®−îc lµ do ®iÖn tr−êng ®· thùc hiÖn c«ng, phÇn n¨ng l−îng mµ ®iÖn tÝch thu ®−îc b»ng c«ng cña ®iÖn tr−êng thùc h iÖn suy ra A = W = 0,2 (mJ) = 2.10 -4 ( J). ¸p dông c«ng thøc A = qU ví i q = 1 (µC) = 10- 6 (C) ta t×nh ®−îc U = 200 (V).

5. Bµi tËp vÒ lùc Cu – l«ng vµ ®iÖn tr−êng

1.43 Chän: A

H−íng dÉn: - Lùc ®iÖn do q1 = 2 (nC) = 2.10

-9 (C) vµ q 2 = 0,018 (µC) = 18.10 -9(C) t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q 0 ®Æt t¹i ®iÓm

lµ F = q 0.E = 0, suy ra c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¹i ®iÓm M lµ E = 0.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q1 vµ q2 g©y ra t¹i M lÇn l−ît lµ 1E vµ 2E .

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i M lµ 21 EEE += = 0, suy ra hai vect¬ 1E vµ 2E ph¶i cïng ph−¬ng, ng−îc chiÒu, ®é lín b»ng nhau E1 = E2, ®iÓm M tho¶ m·n ®iÒu k iÖn cña E1 vµ E2 th× M ph¶i n»m trªn ®−êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch q1 vµ q2, do q 1 vµ q 2 cïng dÊu nªn M n¨mg trong kho¶ng gi÷a q1 vµ q 2 suy ra r1 + r2 = 10 (cm).

- Tõ E1 = E2 ta cã 2 2

2 2

1

1 2

2

2 2

1

1

r

q r

q r

q .k

r

q .k =⇔= mµ r1 + r2 = 10 (cm) tõ ®ã ta tÝnh ®−îc r1 = 2,5 (cm) vµ r2 = 7,5

(cm).

1.44 Chän: C H−íng dÉn: Tam gi c¸ ABM lµ tam gi¸c ®Òu c¹nh a = 30 (cm) = 0,3 (m).

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q1 = 2.10 -2 (µC) = 2.10-8 (C) ®Æt t¹i A, g©y ra t¹i M lµ 2

19 1

a

q 10.9E = = 2000

(V/m), cã h−íng tõ A tíi M.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

21

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q2 = - 2.10 -2 (µC) = - 2.10- 8 (C) ®Æt t¹i B, g©y ra t¹i M lµ 2

19 2

a

q 10.9E = = 2000

(V/m), cã h−íng tõ M tíi B. Suy ra hai vect¬ 1E vµ 2E hîp ví i nhau mét gãc 1200.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm M lµ 21 EEE += , do 1E vµ 2E hîp víi nhau mét gãc 1200 vµ E 1 = E 2 nªn E = E 1 = E2 = 2000 (V/m). - Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q0 = 2.10

- 9 (C) ®Æt t¹i ® iÓm M cã h−íng song song víi AB vµ ®é lín lµ F = q0.E = 4.10

-6 (N). 1.45 Chän: C

H−íng dÉn: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) = 5.10 -10 (C) vµ q2 = - 0,5 (nC) = -5.10

-10(C) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng kh Ý. XÐt ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña AB, ta cã AM = BM = r = 3 (cm) = 0,03 (m).

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q1 = 5.10 -10 (C) ®Æt t¹i A, g©y ra t¹i M lµ 2

19 1

r

q 10.9E = = 5000 (V/m), cã h−íng

tõ A tí i M.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q 2 = - 5.10 -10 (C) ®Æt t¹i B, g©y ra t¹i M lµ 2

19 2

r

q 10.9E = = 5000 (V/m), cã

h−íng tõ M tíi B. Suy ra hai vect¬ 1E vµ 2E cïng h−íng.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm M lµ 21 EEE += , do 1E vµ 2E cïng h−íng nªn E = E1 + E2 = 10000 (V/m).

1.46 Chän: D

H−íng dÉn: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) = 5.10 -10 (C) vµ q2 = - 0,5 (nC) = -5.10

-10(C) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. XÐt ®iÓm M n»m trªn ®−êng trung trùc cña AB c¸ch trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng 4 (cm), ta cã AM = BM = r = 5 (cm) = 0,05 (m).

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q1 = 5.10 -10 (C) ®Æt t¹i A, g©y ra t¹i M lµ 2

19 1

r

q 10.9E = = 1800 (V/m), cã h−íng

tõ A tí i M.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q 2 = - 5.10 -10 (C) ®Æt t¹i B, g©y ra t¹i M lµ 2

19 2

r

q 10.9E = = 1800 (V/m), cã

h−íng tõ M tíi B.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm M lµ 21 EEE += , do 1E vµ 2E hîp ví i nhau mét gãc 2.α vµ E1 = E2 nªn E = 2E1.cosα, víi cosα = 3/5, suy ra E = 2160 (V/m).

1.47 Chän: D H−íng dÉn: Kh i ªlectron bay vµo ®iÖn tr−êng víi vËn tèc ban ®Çu v0 vu«ng gãc víi c¸ c ®−êng søc ®iÖn tr−êng khi ®ã ªlectron chØ chÞu t¸c dông cña lùc ®iÖn kh«ng ®æi cã h−íng vu«ng gãc víi vect¬ v0, chuyÓn ®éng cña ªlectron t−¬ng tù chuyÓn ®éng cña mét vËt b Þ nÐm ngang trong tr−êng träng lùc. Quü ®¹o cña ªlectron lµ mét phÇn cña ®−êng parabol.

1.48 Chän: A

H−íng dÉn : Khi ªlectron ®−îc th¶ vµo ®iÖn tr−êng ®Òu kh«ng vËn tèc ban ®Çu, d−íi t¸c dông cña lùc ®iÖn nªn ªlectron chuyÓn ®éng theo mét ®−êng th¼ng song song víi c¸c ®−êng søc ®iÖn tr−êng vµ ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng.

1.49 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc EM = F/q víi q = 10- 7 (C) vµ F = 3.10-3 (N). Ta ®−îc EM = 3.104 (V/m). 1.50 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2 r

Q .kE = víi r = 30 (cm) = 0,3 (m), E = 30000 (V/m). Suy ra ®é lín ®iÖn

tÝch Q lµ Q = 3.10- 7 (C).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

22

1.51 Chän: D H−íng dÉn: Tam gi c¸ ABM lµ tam gi¸c ®Òu c¹nh a = 30 (cm) = 0,3 (m).

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q1 = 2.10 -2 (µC) = 2.10-8 (C) ®Æt t¹i A, g©y ra t¹i M lµ 2

19 1

a

q 10.9E = = 2000

(V/m), cã h−íng tõ A tíi M.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng do q2 = - 2.10 -2 (µC) = - 2.10- 8 (C) ®Æt t¹i B, g©y ra t¹i M lµ 2

19 2

a

q 10.9E = = 2000

(V/m), cã h−íng tõ M tíi B. Suy ra hai vect¬ 1E vµ 2E hîp ví i nhau mét gãc 1200.

- C−êng ®é ®iÖn tr−êng tæng hîp t¹i ®iÓm M lµ 21 EEE += , do 1E vµ 2E hîp víi nhau mét gãc 1200 vµ E 1 = E 2 nªn E = E 1 = E2 = 2000 (V/m).

6. VËt dÉn vµ ®iÖn m«i trong ®iÖn tr−êng

1.52 Chän: D

H−íng dÉn: C¸ c ph¸t b iÓu sau lµ ®óng: - C−êng ®é ®iÖn tr−êng trong vËt dÉn b»ng kh«ng. - Vect¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn. - §iÖn tÝch cña vËt dÉn chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn.

Ph¸t biÓu: “§iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn” lµ kh«ng ®óng, v× ®iÖn tÝch ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn nÕu lµ vËt h×nh cÇu th× ®iÖn tÝch ph©n bè ®Òu, cßn c¸c vËt kh¸c ®iÖn tÝch ®−îc tËp trung chñ yÕu ë nh÷ng chç mòi nhän.

1.53 Chän: B H−íng dÉn : Gi¶ sö ng−êi ta lµm cho mét sè ªlectron tù do tõ mét miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn d i chuyÓn sang vËt kh¸c. Khi ®ã bÒ mÆt miÕng s¾t thiÕu ªlectron nªn nh iÔm ®iÖn d−¬ng.

1.54 Chän: C

H−íng dÉn: Kh i ®−a mét vËt nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bao giê qu¶ cÇu bÊc còng bÞ nhiÔm ®iÖn do h−ëng øng vµ b Þ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn.

1.55 Chän: B H−íng dÉn: Víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn th × ®iÖn tÝch chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn. Do ®ã mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®−îc nhiÔm ®iÖn th× ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu chØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu.

1.56 Chän: D H−íng dÉn: §iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÖn ®−îc ph©n bè nh− nhau ë mäi ®iÓm.

1.57 Chän: A

H−íng dÉn: Víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn th× ®iÖn tÝch ch Ø ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn. Do ®ã qu¶ cÇu ®Æc hay rçng th× sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn bÒ mÆt lµ nh− nhau.

Hai qu¶ cÇu b»ng kim lo¹i cã b n¸ kÝnh nh− nhau, mang ®iÖn tÝch cïng dÊu. Mét qu¶ cÇu ®Æc, mét qu¶ cÇu rçng. Ta cho hai qu¶ cÇu tiÕp xóc víi nhau th× ®iÖn tÝch cña hai qu¶ cÇu b»ng nhau.

1.58 Chän: D H−íng dÉn : §−a mét c¸i ®òa nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn nh÷ng mÈu giÊy nhá, ta thÊy mÈu giÊy b Þ hót vÒ phÝa ®òa. Sau khi ch¹m vµo ®òa th× mÈu giÊy nhiÔm ®iÖn cïng dÊu víi ®òa (nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc) nªn l¹i bÞ ®òa ®Èy ra.

7. Tô ®iÖn

1.59 Chän: D

H−íng dÉn : HiÖu ® iÖn thÕ gií i h¹n lµ hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô ®iÖn vÉn ch−a b Þ ®¸nh thñng.

1.60 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

23

H−íng dÉn: §iÖn dung cña tô ®iÖn phô thuéc vµo h×nh d¹ng, kÝch th−íc, kho¶ng c¸ ch gi÷a hai b¶n tô vµ chÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô. Kh«ng phô thuéc vµo b¶n chÊt cña hai b¶n tô.

1.61 Chän: B

H−íng dÉn: C«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng d4.10.9

SC 9 pi ε

= .

1.62 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng d4.10.9

SC 9 pi

ε = ta thÊy: Mét tô ®iÖn

ph¼ng, g i÷ nguyªn diÖn tÝch ®è i diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ ng kho¶ng c c¸h gi÷a hai b¶n tô lªn hai lÇn th × ®iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.

1.63 Chän: B

H−íng dÉn : p¸ dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña bé tô ®iÖn gåm n tô ®iÖn gièng nhau m¾c nèi tiÕp Cb = C/n

1.64 Chän: A

H−íng dÉn : p¸ dông c«ng thøc tÝnh ® iÖn dung cña bé tô ®iÖn gåm n tô ®iÖn gièng nhau m¾c song song Cb = n.C

1.65 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ® iÖn tÝch cña tô ® iÖn q = C.U ví i C = 500 (pF) = 5.10- 10 (F) vµ U= 100 (V). §iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ q = 5.10- 8 (C) = 5.10 -2 (µC).

1.66 Chän: A

H−íng dÉn: p¸ dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng d4.10.9

SC 9 pi ε

= ,víi kh«ng khÝ cã ε = 1,

diÖn tÝch S = piR2, R = 3 (cm) = 0,03 (m), d = 2 (cm) = 0,02 (m). §iÖn dung cña tô ® iÖn ®ã lµ C = 1,25.10 -12 (F) = 1,25 (pF).

1.67 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc Umax = Emax.d víi d = 2 (cm) = 0,02 (m) vµ Emax = 3.10 5(V/m). HÖu ®iÖn thÕ

lín nhÊt cã thÓ ®Æt vµo hai b¶n cùc cña tô ®iÖn lµ Umax = 6000 (V).

1.68 Chän: C H−íng dÉn : Mét tô ®iÖn ph¼ng ®−îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ® iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t n¨g gÊp hai lÇn th× ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi cßn ®iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i 2 lÇn.

1.69 Chän: A H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 1.68

1.70 Chän: B

H−íng dÉn : Mét tô ®iÖn ph¼ng ®−îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ® iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th× ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi cßn ®iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i 2 lÇn, suy ra hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô t¨ ng lªn 2 lÇn: U = 100 (V).

1.71 Chän: B H−íng dÉn: - XÐt tô ®iÖn C1 = 0,4 (µF) = 4.10

- 7 (C) ®−îc tÝch ®iÖn q = 3.10- 5 (C) ta suy ra U = q/C = 75 (V).

- XÐt tô ®iÖn C2 = 0,6 (µF) = 6.10 - 7 (C) ®−îc tÝch ®iÖn q = 3.10- 5 (C) ta suy ra U = q/C = 50 (V).

- Theo bµi ra U < 60 (V) suy ra hiÖu ®iÖn thÕ U = 50 (V) tho¶ m·n. Vëy hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ® iÖn lµ U = 50 (V).

1.72 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ® iÖn dung cña bé tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

24

n21 C

1 .....

C

1

C

1

C

1 ++=

1.73 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ® iÖn dung cña bé tô ®iÖn m¾c song song: C = C1 + C2 + ......+ Cn

1.74 Chän: D H−íng dÉn: - §iÖp dung cña bé tô ®iÖn lµ Cb = 12 (µF) = 12.10

-6 (F).

- §iÖn tÝch cña bé tô ® iÖn lµ Qb = Cb.U, víi U = 60 (V). Suy ra Qb = 7,2.10 -4 (C).

1.75 Chän: D H−íng dÉn:

- Xem h−íng dÉn c©u 1.74

- C¸ c tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp víi nhau th× ®iÖn tÝch cña bé tô ®iÖn b»ng ®iÖn tÝch cña mçi thô thµnh phÇn : Qb = Q1 = Q2 = ......= Qn. Nªn ®iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ Q1 = 7,2.10

-4 (C) vµ Q2 = 7,2.10 -4 (C).

1.76 Chän: C H−íng dÉn:

- Xem h−íng dÉn c©u 1.74 vµ 1.75

- ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn Q = CU, ví i Q1 = Q2 = 7,2.10 - 4 (C). Ta tÝnh ®−îc U1 = 45

(V) vµ U2 = 15 (V).

1.77 Chän: A H−íng dÉn: Bé tô ®iÖn gåm c¸c tô ®iÖn m¾c song song th × hiÖu ® iÖn thÕ ®−îc x¸c ®Þnh : U = U1 = U2.

1.78 Chän: B H−íng dÉn:

- Bé tô ®iÖn gåm c¸c tô ®iÖn m¾c song song th× h iÖu ®iÖn thÕ ®−îc x¸c ®Þnh: U1 = U2 = U = 60 (V) - §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ Q = CU, suy ra Q1 = 1,2.10

- 3 (C) vµ Q2 = 1,8.10 - 3 (C).

8. N¨ng l−îng ®iÖn tr−êng

1.79 Chän: D

H−íng dÉn : N¨ng l−îng trong tô ®iÖn lµ n n¨g l−îng ®iÖn tr−êng. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l−îng , n n¨g l−îng ®ã lµ n¨ng l−îng cña ®iÖn tr−êng trong tô ®iÖn.

1.80 Chän: B H−íng dÉn: Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®−îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng

thøc x¸c ®Þnh n¨ng l−îng cña tô ® iÖn lµ W = C

Q 2 1 2 = 2CU

2 1 = QU

2 1

1.81 Chän: D

H−íng dÉn: C«ng thøc x¸c ®Þnh mËt ®é n¨ng l−îng ® iÖn tr−êng lµ w = pi

ε

8.10.9 E

9

2

1.82 Chän: C

H−íng dÉn: Khi tô ®iÖn phãng hÕt ®iÖn th× n¨ng l−îng cña tô ®iÖn ®· chuyÓn hoµn toµn thµnh nhiÖt n n¨g .

NhiÖt l−îng to ¶ ra trong líp ®iÖn m«i b»ng n¨ng l−îng cña tô ®iÖn: W = 2CU 2 1 , víi C = 6 (µF) = 6.10 -6(C)

vµ U = 100 (V) ta tÝnh ®−îc W = 0,03 (J) = 30 (mJ). 1.83 Chän: A

H−íng dÉn:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

25

- Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5 (µF) = 5.10 -6 (C) ®−îc tÝch ®iÖn, ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ q = 10- 3 (C). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n cùc cña tô ®iÖn lµ U = q /C = 200 (V).

- Bé acquy suÊt ®iÖn ®éng E = 80 (V), nªn khi nè i tô ®iÖn ví i bé acquy sao cho b¶n ®iÖn tÝch d−¬ng nè i ví i cùc d−¬ng, b¶n ®iÖn tÝch ©m nèi víi cùc ©m cña bé acquy, th× tô ®iÖn sÏ n¹p ®iÖn cho acquy. Sau khi ®· c©n b»ng ®iÖn th× h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô b»ng suÊt ®iÖn ®éng cña acquy. PhÇn n¨ng l−îng mµ acquy

nhËn ®−îc b»ng phÇn n¨ng l−îng mµ tô ®iÖn ®· bÞ gi¶m ∆W = 2CU 2 1 - C

2 1

E2 = 84.10 -3 (J) = 84 (mJ).

1.84 Chän: B

H−íng dÉn:

MËt ®é n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô ®iÖn w = 29 2

9

2

d.8.10.9 U

8.10.9 E

pi

ε =

pi

ε víi ε = 1, U = 200 (V) vµ d = 4

(mm), suy ra w = 11,05.10-3 (J/m 3) = 11,05 (mJ/m3).

9. Bµi tËp vÒ tô ®iÖn

1.85 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c¸c c«ng thøc:

- §iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng: d4.10.9

SC 9 pi

ε = , víi S = pi.R2.

- Mèi liªn hÖ g i÷a hiÖu ®iÖn thÕ vµ c−êng ®é ® iÖn tr−êng : U = E.d - §iÖn tÝch cña tô ® iÖn: q = CU.

1.86 Chän: B H−íng dÉn: Khi nèi hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn ®ã víi nhau th× ®iÖn tÝch cña bé tô ®iÖn b»ng tæng ®iÖn tÝch cña hai tô ®iÖn: qb = q1 + q2 = C1U1 + C2U2 = 13.10

- 4 (C). §iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ Cb = C1 + C2 = 5 (µF) = 5.10

- 6 (C). MÆt kh¸c ta cã qb = Cb.Ub suy ra Ub = qb/Cb = 260 (V).

1.87 Chän: C

H−íng dÉn:

- N¨ng l−îng cña mçi tô ®iÖn tr−íc khi nèi chóng víi nhau lÇn l−ît lµ: W1 = 2 11UC2

1 = 0,135 (J) vµ W2 =

2 22UC2

1 = 0,04 (J).

- Xem h−íng dÉn c©u 1.86

- N¨ng l−îng cña bé tô ®iÖn sau khi nè i víi nhau lµ: Wb = 2 bbUC2

1 = 0,169 ( J).

- NhiÖt l−îng to¶ ra khi nèi hai tô ® iÖn víi nhau lµ ∆W = W1 + W 2 – W b = 6.10 -3 (J) = 6 (mJ).

1.88 Chän: D

H−íng dÉn:

- Tr−íc khi mét tô ®iÖn bÞ ® n¸h thñng, n¨ng l−îng cña bé tô ®iÖn lµ Wb1 = 2

1b UC2 1 = 2U

10 C

.

2 1 = 9.10- 3 ( J).

- Sau khi mét tô ® iÖn b Þ ®¸nh thñng, bé tô ®iÖn cßn 9 tô ®iÖn ghÐp nèi tiÕp ví i nhau, n n¨g l−îng cña bé tô

®iÖn lµ Wb2 = 2

2b UC2 1

= 2U 110

C .

2 1

= 10.10- 3 (J).

- §é biÕn thiªn n¨ng l−îng cña bé tô ®iÖn sau khi cã mét tô ® iÖn bÞ ® n¸h thñng lµ ∆W = 10-3 ( J) = 1 (mJ).

1.89 Chän: A H−íng dÉn:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

26

- Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®−îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ® iÖn. Ng−êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã tô ®iÖn c« lËp vÒ ®iÖn nªn ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æ i.

- §iÖn dung cña tô ®iÖn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: d4.10.9

SC 9 pi

ε = nªn ®iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn ε lÇn.

- HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n cùc cña tô ®iÖn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: U = q/C víi q = h»ng sè, C t¨ng ε lÇn suy ra hiÖu ® iÖn thÕ gi¶m ®i ε lÇn.

1.90 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 1.89

1.91 Chän: C H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 1.89

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

27

Hä vµ tªn: líp

Ch−¬ng II. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. Dßng ®iÖn

- Dßng ®iÖn lµ dßng dÞch chuyÓn cã h−íng cña c¸ c h¹t t¶i ®iÖn, cã chiÒu quy −íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸ c h¹t ®iÖn tÝch d−¬ng. T c¸ dông ®Æc tr−ng cña dßng ®iÖn lµ t c¸ dông tõ. Ngoµi ra dßng ®iÖn cßn cã thÓ cã c¸ c t¸c dông nhiÖt, ho¸ vµ mét sè t¸c dông kh¸c. - C−êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng ®Þnh l−îng cho t¸ c dông cña dßng ®iÖn. §èi víi dßng ®iÖn kh«ng

®æi th× t

q I =

2. Nguån ®iÖn

Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× h iÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®−îc x c¸ ®Þnh b»ng th−¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ lµm dÞch chuyÓn ®iÖ tÝch d−¬ng q bªn trong nguån ®iÖn vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.

E = q

A

M¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ mét phÇn ®iÖn n¨ng tiªu thô thµnh c c¸ d¹ng n¨ng l−îng kh¸c cã Ých, ngoµi nhiÖt. Khi nguån ®iÖn ®ang n¹p ®iÖn, nã lµ m¸y thu ®iÖn víi suÊt ph¶n ®iÖn cã trÞ sè b»ng suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn. 3. §Þnh luËt ¤m

- §Þnh luËt ¤m víi mét ®iÖn trë thuÇn :

R

U I AB= hay UAB = VA – VB = IR

TÝch ir gäi lµ ®é gi¶m ®iÖn thÕ trªn ®iÖn trë R. §Æc tr−ng v«n – ampe cña ®iÖn trë thuÇn cã ®å thÞ lµ ®o¹n th¼ng qua gèc to¹ ®é.

- §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch

E = I(R + r) hay rR

I +

= E

- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn:

UAB = VA – VB = E + Ir, hay r

I ABU+= E

(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua nguån tõ cùc ©m sang cùc d−¬ng) - §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa m¸y thu

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay 'r

U I pAB

E- =

(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua m¸y thu tõ cùc d−¬ng sang cùc ©m)

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

28

4. M¾c nguån ®iÖn thµnh bé - M¾c nèi tiÕp:

Eb = E1 + E 2 + ...+ En rb = r 1 + r2 + ... + rn

Trong tr−êng hîp m¾c xung ®èi: NÕu E1 > E 2 th×

Eb = E1 - E 2

rb = r 1 + r2

vµ dßng ®iÖn ®i ra tõ cùc d−¬ng cña E 1. - M¾c song song: (n nguån gièng nhau)

Eb = E vµ rb = n

r

4. §iÖn n¨ ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun – Lenx¬

- C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ë ®o¹n m¹ch (®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ® iÖn ë ®o¹n m¹ch)

A = UIt; P = UI

- §Þnh luËt Jun – Lenx¬ : Q = RI2t

- C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn:

A = EIt; P = EI

- C«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ® iÖn:

Víi dông cô to¶ nhiÖt: P = UI = RI2 = R

U2

Víi m¸y thu ®iÖn: P = EI + rI2

(P /= EI lµ phÇn c«ng suÊt mµ m¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l−îng cã Ých, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt)

- §¬n vÞ c«ng (®iÖn n¨ng) vµ nhiÖt l−îng lµ jun ( J), ®¬n vÞ cña c«ng suÊt lµ o¸t (W).

II. C©u hái vµ bµi tËp 10. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn

2.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã h−íng. B. C−êng ®é dßng ® iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho t¸c dông m¹nh, yÕu cña dßng ® iÖn vµ ®−îc ®o b»ng ®iÖn l−îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong mét ®¬n vÞ thêi gian.

C. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®−îc quy −íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng.

D. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®−îc quy −íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c c¸ ® iÖn tÝch ©m. 2.2 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ. VÝ dô: nam ch©m ®iÖn.

B. Dßng ®iÖn cã t¸c dông nhiÖt. VÝ dô: bµn lµ ®iÖn. C. Dßng ®iÖn cã t¸c dông ho¸ häc. VÝ dô: acquy nãng lªn kh i n¹p ®iÖn. D. Dßng ®iÖn cã t¸c dông sinh lý. VÝ dô: hiÖn t−îng ®iÖn giËt.

2.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr × hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn trong m¹ch. Trong nguån ®iÖn d−íi t¸c dông cña lùc l¹ c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng dÞch chuyÓn tõ cùc d−¬ng sang cùc ©m.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

29

B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d−¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d−¬ng vµ ®é lín cña ® iÖn tÝch q ®ã.

C. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch ©m q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d−¬ng vµ ®é lín cña ® iÖn tÝch q ®ã. D. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n n¨g sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d−¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc d−¬ng ®Õn cùc ©m vµ ®é lín cña ® iÖn tÝch q ®ã.

2.4 §iÖn tÝch cña ªlectron lµ - 1,6.10 -19 (C), ®iÖn l−îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong 30 ( s) lµ 15 (C). Sè ªlectron chuyÓn qua tiÕt d iÖn th¼ng cña d©y dÉn trong thê i gian mét gi©y lµ

A. 3,125.1018. B. 9,375.1019.

C. 7,895.1019. D. 2,632.1018.

2.5 §å thÞ m« t¶ ® Þnh luËt ¤m lµ:

2.6 SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc tr−ng cho A. kh¶ n n¨g tÝch ® iÖn cho hai cùc cña nã.

B. kh¶ n n¨g dù tr÷ ® iÖn tÝch cña nguån ®iÖn.

C. kh¶ n n¨g thùc hiÖn c«ng cña nguån ®iÖn. D. kh¶ n n¨g t¸c dông lùc cña nguån ®iÖn.

2.7 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë to µn m¹ch lµ:

A. RTM = 200 (Ω).

B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω).

D. RTM = 500 (Ω).

2.8 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp ví i ®iÖn trë R2 = 200 (Ω), h iÖu ® iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 12 (V). HiÖu ® iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R 1 lµ

A. U1 = 1 (V). B. U1 = 4 (V).

C. U1 = 6 (V). D. U1 = 8 (V).

2.9 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c song song ví i ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:

A. RTM = 75 (Ω).

B. RTM = 100 (Ω).

C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω).

I o U

A

I o U

B

I o U

C

I o U

D

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

30

2.10 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R 1 = 100 (Ω), m¾c nè i tiÕp víi ® iÖn trë R2 = 200 (Ω). ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U khi ®ã hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ 6 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:

A. U = 12 (V).

B. U = 6 (V). C. U = 18 (V). D. U = 24 (V).

11. Pin vµ ¸ cquy

2.11 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Trong nguån ®iÖn ho ¸häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ néi n n¨g thµnh ®iÖn n¨ng. B. Trong nguån ®iÖn ho ¸häc (pin, c¸quy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng. C. Trong nguån ®iÖn ho ¸häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ ho¸ n n¨g thµnh ®iªn n¨ng. D. Trong nguån ®iÖn ho ¸häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ quang n¨ng thµnh ® iÖn n¨ng.

2.12 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Nguån ® iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ® iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ® iÖn ph©n, trong ®ã mét ®iªn cùc lµ vËt dÉn ® iÖn, ®iÖn cùc cßn l¹i lµ vËt c¸ ch ®iÖn. B. Nguån ® iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ® iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ vËt c¸ch ®iÖn.

C. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung d Þch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ® iÖn cïng chÊt.

D. Nguån ® iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ® iÖn cùc nhóng vµo dung d Þch ® iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ® iÖn kh¸c chÊt.

2.13 Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông A. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng tõ cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn. B. lµm dÞch chuyÓn c¸ c ®iÖn tÝch d−¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d−¬ng cña nguån ® iÖn.

C. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng theo chiÒu ® iÖn tr−êng trong nguån ®iÖn. D. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng trong nguån ®iÖn.

2.14 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi pin phãng ®iÖn, trong pin cã qu ¸ tr×nh biÕn ®æi hãa n¨ng thµnh ® iÖn n n¨g.

B. Khi acquy phãng ®iÖn, trong acquy cã sù biÕn ®æi ho¸ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.

C. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy ch Ø cã sù biÕn ®æ i ®iÖn n n¨g thµnh ho¸ n¨ng. D. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy cã sù biÕn ®æi ®iÖn n n¨g thµnh ho¸ n¨ng vµ nh iÖt n n¨g.

12. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun – Lenx¬

2.15 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. C«ng cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch lµ c«ng cña lùc ®iÖn tr−êng lµm di chuyÓn c c¸ ®iÖn tÝch tù do trong ®o¹n m¹ch vµ b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch víi c−êng ®é dßng ®iÖn vµ thêi gian dßng ® iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.

B. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã.

C. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi c−êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thê i gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt. D. C«ng suÊt to ¶ nhiÖt ë vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æc tr−ng cho tèc ®é to¶ nhiÖt cña vËt dÉn ®ã vµ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÖt l−îng to ¶ ra ë vËt ®·n ®ã trong mét ®¬n vÞ thêi gian.

2.16 NhiÖt l−îng to¶ ra trªn vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua A. tØ lÖ thuËn ví i c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn. B. tØ lÖ thuËn víi b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.

C. tØ lÖ nghÞch víi c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

31

D. tØ lÖ nghÞch víi b ×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn. 2.17 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt.

B. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi thêi gian dßng ® iÖn ch¹y qua vËt. C. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ® iÖn c¹y qua vËt. D. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn vËt dÉn tØ lÖ nghÞch víi hiÖu ®iÖn thÕ g i÷a hai ®Çu vËt dÉn.

2.18 SuÊt ph¶n ®iÖn cña m y¸ thu ®Æc tr−ng cho sù

A. chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh nh iÖt n n¨g cña m¸y thu. B. chuyÓn ho¸ nhiÖt n¨ng thµnh ®iÖn n n¨g cña m¸y thu. C. chuyÓn ho¸ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cña m y¸ thu.

D. chuyÓn ho¸ ® iÖn n¨ng thµnh d¹ng n n¨g l−îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt cña m¸y thu. 2.19 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn ®−îc x¸c ® Þnh b»ng ® iÖn n¨ng mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n n¨g l−îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt n n¨g, khi cã mét ®¬n vÞ ®iÖn tÝch d−¬ng chuyÓn qua m¸y. B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d−¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d−¬ng vµ ®é lín cña ® iÖn tÝch q ®ã. C. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn ví i ®iÖn trë cña vËt, víi b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian dßng ® iÖn ch¹y qua vËt. D. SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ®iÖn ®−îc x¸c ® Þnh b»ng ® iÖn n¨ng mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n n¨g l−îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ c¬ n¨ng, khi cã mét ®¬n vÞ ® iÖn tÝch d−¬ng chuyÓn qua m¸y.

2.20 Dïng mét d©y dÉn m¾c bãng ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn. D©y tãc bãng ®Ìn nãng s¸ng, d©y dÉn hÇu nh− kh«ng s¸ ng lªn v×:

A. C−êng ®é dßng ® iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn. B. C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn. C. §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu so ví i ®iÖn trë cña d©y dÉn.

D. §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn nhá h¬n nhiÒu so víi ® iÖn trë cña d©y dÉn. 2.21 C«ng cña nguån ® iÖn ®−îc x c¸ ®Þnh theo c«ng thøc:

A. A = Eit.

B. A = UIt.

C. A = Ei.

D. A = UI. 2.22 C«ng cña dßng ® iÖn cã ®¬n vÞ lµ:

A. J/s

B. kWh C. W D. kVA

2.23 C«ng suÊt cña nguån ®iÖn ®−îc x c¸ ®Þnh theo c«ng thøc:

A. P = Eit. B. P = UIt.

C. P = Ei. D. P = UI.

2.24 Hai bãng ®Ìn §1( 220V – 25W), §2 (220V – 100W) khi s¸ng b ×nh th−êng th ×

A. c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 lín gÊp hai lÇn c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2. B. c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1. C. c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1 b»ng c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

32

D. §iÖn trë cña bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn ®iÖn trë cña bãng ®Ìn §1. 2.25 Hai bãng ®Ìn cã c«ng suÊt ®Þnh møc b»ng nhau, h iÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña chóng lÇn l−ît lµ U1 = 110 (V) vµ U2 = 220 (V). T Ø sè ®iÖn trë cña chóng lµ:

A. 2

1

R

R

2

1 =

B. 1 2

R R

2

1 =

C. 4 1

R R

2

1 =

D. 1 4

R R

2

1 =

2.26 §Ó bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh th−êng ë m¹ng ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 220V, ng−êi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iÖn trë cã gi¸ tr Þ

A. R = 100 (Ω). B. R = 150 (Ω). C. R = 200 (Ω). D. R = 250 (Ω).

13. §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch

2.27 §èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi A.tØ lÖ thuËn víi c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch. B. t¨ng khi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng. C. gi¶m khi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng. D. tØ lÖ nghÞch víi c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.

2.28 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. C−êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë R tØ lÖ víi hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë R. B. C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch kÝn tØ lÖ thuËn víi suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë toµn phµn cña m¹ch. C. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch ®ã. D. NhiÖt l−îng to¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, víi c−êng ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.

2.29 BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch trong tr−êng hîp m¹ch ngoµi chøa m¸y thu lµ:

A. R U

I =

B. rR

I +

= E

C. 'rrR

I P ++

= E-E

D. AB

AB

R U

I E+

=

2.30 Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®−îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ

A. I = 120 (A).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

33

B. I = 12 (A). C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).

2.31 Mét nguån ®iÖn cã ®iÖn trë trong 0,1 (Ω) ®−îc m¾c víi ®iÖn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 12 (V). SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ:

A. E = 12,00 (V).

B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V).

D. E = 11,75 (V).

2.32 Ng−êi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi ¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th × hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

2.33 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 6 (Ω).

2.34 Dïng mét nguån ®iÖn ®Ó th¾p s n¸g lÇn l−ît hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë R 1 = 2 (Ω) vµ R 2 = 8 (Ω), khi ®ã c«ng suÊt tiªu thô cña hai bãng ®Ìn lµ nh− nhau. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:

A. r = 2 (Ω). B. r = 3 (Ω). C. r = 4 (Ω). D. r = 6 (Ω).

2.35 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lµ 4 (W) th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω).

C. R = 5 (Ω). D. R = 6 (Ω).

2.36 Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 6 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

2.37 BiÕt r»ng khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi cña mét nguån ®iÖn t n¨g tõ R1 = 3 (Ω) ®Õn R2 = 10,5 (Ω) th× h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån t¨ng gÊp hai lÇn. §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn ®ã lµ:

A. r = 7,5 (Ω).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

34

B. r = 6,75 (Ω). C. r = 10,5 (Ω). D. r = 7 (Ω).

2.38 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

2.39* Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

14. §Þnh luËt ¤m cho c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch ®iÖn. M¾c nguån thµnh bé

2.40 Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. 21

21

rrR I

++

= EE

B. 21

21

rrR I

−+

= EE

C. 21

21

rrR I

−+

+ =

EE

D. 21

21

rrR I

++

+ =

EE

2.41 Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E, r 1 vµ E, r2 m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R. BiÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. 21 rrR

2 I

++ =

E

B.

21

21

rr

r.r R

I

+ +

= E

C.

21

21

rr

r.r R

2 I

+ +

= E

D.

21

21

r.r

rr R

I +

+ =

E

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

35

2.42 Cho ®o¹n m¹ch nh− h×nh vÏ (2.42) trong ®ã E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E 2 = 3 (V), r 2 = 0,4 (Ω); ®iÖn trë R = 28,4 (Ω). HiÖu ®iÖn thÕ g i÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 6 (V). C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu vµ ®é lín lµ:

A. chiÒu tõ A sang B, I = 0,4 (A). B. chiÒu tõ B sang A, I = 0,4 (A). C. chiÒu tõ A sang B, I = 0,6 (A).

D. chiÒu tõ B sang A, I = 0,6 (A).

2.43 Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ® iÖn trë trong r, m¾c víi ® iÖn trë ngoµi R = r, c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I. NÕu thay nguån ® iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn gièng hÖt nã m¾c nè i tiÕp th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. I’ = 3I. B. I’ = 2I.

C. I’ = 2,5I. D. I’ = 1,5I.

2.44 Nguån ®iÖn víi suÊt ®iÖn ®éng E, ® iÖn trë trong r, m¾c víi ® iÖn trë ngoµi R = r, c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I. NÕu thay nguång ® iÖn ®ã b»ng 3 nguån ®iÖn g ièng hÖt nã m¾c song song th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. I’ = 3I.

B. I’ = 2I. C. I’ = 2,5I. D. I’ = 1,5I.

2.45 Cho bé nguån gåm 6 acquy g ièng nhau ®−îc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iÖn ®éng E = 2 (V) vµ ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn l−ît lµ:

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).

B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V); r b = 3 (Ω).

D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

2.46* Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ (2.46). Mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng E = 1,5 (V), ®iÖn trë trong r = 1 (Ω). §iÖn trë m¹ch ngoµi R = 3,5 (Ω). C−êng ®é dßng ® iÖn ë m¹ch ngoµi lµ:

A. I = 0,9 (A). B. I = 1,0 (A).

C. I = 1,2 (A).

D. I = 1,4 (A).

15. Bµi tËp vÒ ®Þnh luËt ¤m vµ c«ng suÊt ®iÖn

2.47 Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi. NÕu gi¶m trÞ sè cña ®iÖn trë R 2 th×

A. ®é sô t thÕ trªn R 2 gi¶m.

B. dßng ®iÖn qua R 1 kh«ng thay ®æi. C. dßng ®iÖn qua R1 t¨ng lªn. D. c«ng suÊt tiªu thô trªn R 2 gi¶m.

E1, r1 E2, r 2 R A B

H×nh 2.42

R

H×nh 2.46

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

36

2.48 Cho mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song ví i mét ®iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

2.49 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th × c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:

A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W).

D. 80 (W).

2.50 Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c song vµo mét h iÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ 20 (W). NÕu m¾c chóng nè i tiÕp rå i m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ nãi trªn th× c«ng suÊt tiªu thô cña chóng lµ:

A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W).

D. 80 (W).

2.51 Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n−íc. NÕu dïng d©y R1 th × n−íc trong Êm sÏ s« i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n−íc sÏ s«i sau thêi g ian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n−íc sÏ s«i sau thê i gian lµ:

A. t = 4 (phót). B. t = 8 (phót). C. t = 25 (phót).

D. t = 30 (phót).

2.52 Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n−íc. NÕu dïng d©y R1 th × n−íc trong Êm sÏ s« i sau thêi gian t1 = 10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n−íc sÏ s«i sau thêi g ian t2 = 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th × n−íc sÏ s«i sau thê i gian lµ:

A. t = 8 (phót). B. t = 25 (phót). C. t = 30 (phót). D. t = 50 (phót).

2.53** Cho mét m¹ch ®iÖn k Ýn gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 3 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ® iÖn trë R. §Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iÖn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

16. Thùc hµnh: §o suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn

2.54 §èi víi m¹ch ®iÖn kÝn gåm nguån ®iÖn víi m¹ch ngoµi lµ ®iÖn trë th× hiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi A. gi¶m khi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng. B.tØ lÖ thuËn víi c−êng ®é dßng ® iÖn ch¹y trong m¹ch.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

37

C. t¨ng khi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng. D. tØ lÖ nghÞch víi c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.

2.55 BiÓu thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. rR

I +

= E

B. R UI =

C. E = U - Ir

D. E = U + Ir

2.56 §o suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ® iÖn ng−êi ta cã thÓ dïng c¸ch nµo sau ®©y? A. M¾c nguån ® iÖn víi mét ®iÖn trë ®· b iÕt tr Þ sè vµ mét ampekÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè ch Ø cña ampe kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.

B. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, m¾c thªm v«n kÕ vµo hai cùc cña nguån ®iÖn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn. C. M¾c nguån ® iÖn víi mét ®iÖn trë cã trÞ sè rÊt lín vµ mét v«n kÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè ch Ø cña v«n kÕ cho ta b iÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn. D. M¾c nguån ®iÖn víi mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè ch Ø cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.

2.57 Ng−êi ta m¾c hai cùc cña nguån ®iÖn víi mét biÕn trë cã thÓ thay ®æi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi ¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cña biÕn trë ®Õn khi c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 (A) th × hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4 (V). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ:

A. E = 4,5 (V) ; r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V) ; r = 0,25 (Ω).

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

2.58 §o suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ® iÖn ng−êi ta cã thÓ dïng c c¸h nµo sau ®©y? A. M¾c nguån ®iÖn víi mét ® iÖn trë ®· biÕt trÞ sè vµ mét ampekÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Sau ®ã m¾c thªm mét v«n kÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn. Dùa vµo sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn. B. M¾c nguån ®iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, m¾c thªm v«n kÕ vµo hai cùc cña nguån ®iÖn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn.

C. M¾c nguån ® iÖn víi mét ®iÖn trë ®· biÕt trÞ sè vµ mét v«n kÕ t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Sau ®ã m¾c v«n kÕ vµo hai cùc cña nguån ®iÖn. Thay ®iÖn trë nã i trªn b»ng mét ®iÖn trë kh¸c trÞ sè. Dùa vµo sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ trong hai tr−êng hîp cho ta biÕt suÊt ® iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn. D. M¾c nguån ®iÖn víi mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè ch Ø cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

38

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi

10. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn

2.1 Chän: D H−íng dÉn: ChiÒu cña dßng ® iÖn ®−îc quy −íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ® iÖn tÝch d−¬ng.

2.2 Chän: C

H−íng dÉn: Acquy nãng lªn khi n¹p ®iÖn ®ã lµ t c¸ dông nhiÖt cña dßng ®iÖn chø kh«ng ph¶i lµ t c¸ dông ho¸ häc.

2.3 Chän: B

H−íng dÉn: Theo ®Þnh nghÜa vÒ suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn: SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d−¬ng q bªn trong nguån ® iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d−¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.

2.4 Chän: A

H−íng dÉn : Sè ªlectron chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong thêi gian mét g i©y lµ N = t.e

q =

3,125.1018. 2.5 Chän: A

H−íng dÉn: BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m I = U/R ®−êng ®Æc tr−ng V – A lµ mét ®−êng th¼ng ®i qua gèc to¹ ®é.

2.6 Chän: C H−íng dÉn:SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cña nguån ®iÖn.

2.7 Chän: C H−íng dÉn: §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp lµ R = R1 + R2 +.....+ Rn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

39

2.8 Chän: B H−íng dÉn: - §iÖn trë toµn m¹ch lµ: R = R 1 + R2 = 300 (Ω).

- C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ: I = U/R = 0,04 (A). - HiÖu ® iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ® iÖn trë R 1 lµ U1 = I.R1 = 4 (V).

2.9 Chän: A H−íng dÉn:

§iÖn trë ®o¹n m¹ch m¾c song song ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: R-1 = R1 -1 + R 2

-1 suy ra R = 75 (Ω).

2.10 Chän: C

H−íng dÉn: - §iÖn trë toµn m¹ch lµ: R = R 1 + R2 = 300 (Ω).

- C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ: I = U1/R1 = 0,06 (A). - HiÖu ® iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ U = I.R = 18 (V).

11. Pin vµ ¸ cquy

2.11 Chän: C H−íng dÉn: Trong nguån ® iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho ¸ tõ ho¸ n¨ng thµnh ®iªn n n¨g.

2.12 Chän: D

H−íng dÉn: Nguån ®iÖn ho ¸häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn kh c¸ chÊt.

2.13 Chän: B H−íng dÉn: Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸ c dông lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn.

2.14 Chän: C H−íng dÉn: Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy cã sù biÕn ®æi ® iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng vµ ®iÖn n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng.

12. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun – Lenx¬

2.15 Chän: C H−íng dÉn : NhiÖt l−îng to ¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, ví i b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn vµ ví i thêi g ian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.

2.16 Chän: B

H−íng dÉn: Nh iÖt l−îng to ¶ ra trªn vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua tØ lÖ thuËn víi b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn.

2.17 Chän: D H−íng dÉn : NhiÖt l−îng to ¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, ví i b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn vµ ví i thêi g ian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.

BiÓu thøc ®Þnh luËt Jun – Lenx¬ cã thÓ viÕt Q = R.I2. t = t R U2

nh− vËy ph¸t biÓu “NhiÖt l−îng to¶ ra trªn

vËt dÉn tØ lÖ nghÞch ví i hiÖu ® iÖn thÕ g i÷a hai ®Çu vËt dÉn” lµ kh«ng ®óng.

2.18 Chän: D

H−íng dÉn: SuÊt ph¶n ®iÖn cña m y¸ thu ®Æc tr−ng cho sù chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh d¹ng n¨ng l−îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt cña m¸y thu.

2.19 Chän: D H−íng dÉn : SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu ® iÖn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ® iÖn n n¨g mµ dông cô chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l−îng kh¸c, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt n¨ng, khi cã mét ®¬n vÞ ® iÖn tÝch d−¬ng chuyÓn qua m¸y.

2.20 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

40

H−íng dÉn: Dïng mét d©y dÉn m¾c bãng ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn. D©y tãc bãng ®Ìn nãng s¸ng, d©y dÉn hÇu nh− kh«ng s n¸g lªn v× ®iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn lín h¬n nhiÒu so víi ®iÖn trë cña d©y dÉn.

2.21 Chän: A

H−íng dÉn: C«ng cña nguån ®iÖn ®−îc x¸c ® Þnh theo c«ng thøc A = Eit.

2.22 Chän: B H−íng dÉn: 1kWh = 3,6.10 6 ( J)

2.23 Chän: C

H−íng dÉn: C«ng suÊt cña nguån ®iÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc P = Ei.

2.24 Chän: B H−íng dÉn: Hai bãng ®Ìn §1( 220V – 25W), §2 (220V – 100W) khi s¸ng b×nh th−êng th× h iÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu bãng ®Ìn lµ U = 220 (V), c«ng suÊt cña mçi bãng ®Ìn lÇn l−î t lµ P 1 = 25 (W) vµ P2 = 100 (W) = 4P1. C−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc I = P/U suy ra c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn §1.

2.25 Chän: C

H−íng dÉn: §iÖn trë cña bãng ®Ìn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc R = P

U2 . Víi bãng ®Ìn 1 tao cã R1 = P

U21 .

Víi bãng ®Ìn 2 tao cã R2 = P U22 . Suy ra

4 1

U U

R R

2 2

2 1

2

1 ==

2.26 Chän: C

H−íng dÉn: - Bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh th−êng th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn lµ 120 (V), c−êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn lµ I = P/U = 0,5 (A).

- §Ó bãng ®Ìn s n¸g b×nh th−êng ë m¹ng ® iÖn cã h iÖu ®iÖn thÕ lµ 220V, ng−êi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp ví i bãng ®Ìn mét ®iÖn trë sao cho hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë lµ UR = 220 – 120 = 100 (V). §iÖn trë cña bãng ®Ìn lµ R = UR/I = 200 (Ω).

13. §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch

2.27 Chän: C

H−íng dÉn: BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch lµ rR

I +

= E hay E = IR + Ir = U + Ir ta suy ra U = E –

Ir víi E, r lµ c¸ c h»ng sè suy ra khi I t¨ng th× U gi¶m.

2.28 Chän: D H−íng dÉn : NhiÖt l−îng to ¶ ra trªn mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt, ví i b×nh ph−¬ng c−êng ®é dßng ®iÖn vµ ví i thêi g ian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt.

2.29 Chän: C H−íng dÉn: BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch trong tr−êng hîp m¹ch ngoµi chøa m¸y thu lµ

'rrR I P

++ =

E-E .

2.30 Chän: C

H−íng dÉn: C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I = )A(5,2 8,4

12 R U

== .

2.31 Chän: B H−íng dÉn:

- C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I = )A(5,2 8,4

12 R U

== .

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

41

- SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ E = IR + Ir = U + Ir = 12 + 2,5.0,1 = 12,25 (V).

2.32 Chän: C H−íng dÉn: - Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Suy ra suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ E = 4,5 (V).

- ¸p dông c«ng thøc E = U + Ir ví i I = 2 (A) vµ U = 4 (V) ta tÝnh ®−îc ®iÖn trë trong cña nguån ® iÖn lµ r = 0,25 (Ω).

2.33 Chän: A

H−íng dÉn : C«ng suÊt tiªu thô m¹ch ngoµi lµ P = R.I 2, c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ rR

I +

= E

suy ra

P = R. 2

rR  

  

+

E víi E = 6 (V), r = 2 (Ω), P = 4 (W) ta tÝnh ®−îc R = 1 (Ω).

2.34 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc P = R. 2

rR  

  

+

E ( xem c©u 2.33), khi R = R1 ta cã P1 = R1.

2

1 rR  

  

+

E , khi R

= R2 ta cã P2 = R2. 2

2 rR  

  

+

E , theo bµi ra P1 = P2 ta tÝnh ®−îc r = 4 (Ω).

2.35 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc P = R. 2

rR  

  

+

E ( xem c©u 2.33), víi E = 6 (V), r = 2 (Ω) vµ P = 4 (W) ta

tÝnh ®−îc R = 4 (Ω).

2.36 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc P = R. 2

rR  

  

+

E ( xem c©u 2.33), ta ®−îc P = E2. 2)rR(

R +

=

E2. ≤ ++ r2

R rR

1 2 E

2. r4

1 suy ra Pmax = E2. r4

1 x¶y ra khi R = r = 2 (Ω).

2.37 Chän: D H−íng dÉn: - Khi R = R1 = 3 (Ω) th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I 1 vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë lµ U1, khi R = R2 = 10,5 (Ω) th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I2 vµ h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë lµ U2. Theo bµi ra ta cã U2 = 2U1 suy ra I 1 = 1,75.I2.

- ¸p dông c«ng thøc E = I(R + r), khi R = R 1 = 3 (Ω) ta cã E = I1(R1 + r), khi R = R2 = 10,5 (Ω) ta cã E = I2(R2 + r) suy ra I1(R1 + r) = I2(R2 + r).

- Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:   

+=+

=

r). (10,5I r) (3I 1,75.I I

21

21 ta ®−îc r = 7 (Ω).

2.38 Chän: B H−íng dÉn: - §iÖn trë m¹ch ngoµi lµ RTM = R1 + R - Xem h−íng dÉn c©u 2.36: Khi c«ng suÊt tiªu thô m¹ch ngoµi lín nhÊt th× RTM = r = 2,5 (Ω).

2.39 Chän: C H−íng dÉn:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

42

- §o¹n m¹ch gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 2,5 (Ω), nèi tiÕp víi ®iÖn trë

R1 = 0,5 (Ω) cã thÓ coi t−¬ng ®−¬ng víi mét nguån ®iÖn cã E = 12 (V), ® iÖn trë trong r’ = r + R 1 = 3 (Ω).

- Xem h−íng dÉn c©u 2.36.

14. §Þnh luËt ¤m cho c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch ®iÖn. M¾c nguån thµnh bé

2.40 Chän: D

H−íng dÉn: Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E1, r1 vµ E2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R.

- Hai nguån ®iÖn m¾c nèi tiÕp nªn suÊt ®iÖn ®éng E = E1 + E 2, ®iÖn trë trong r = r1 + r2.

- BiÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 21

21

rrR I

++

+ =

EE

2.41 Chän: B

H−íng dÉn: Mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm hai nguån ®iÖn E, r 1 vµ E, r 2 m¾c song song víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iÖn trë R.

- Hai nguån ®iÖn m¾c nèi tiÕp nªn suÊt ®iÖn ®éng E = E1 = E 2, ®iÖn trë trong r = r1.r 2/(r1 + r 2).

- BiÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ

21

21

rr r.r

R I

+ +

= E

2.42 Chän: A H−íng dÉn: Gi¶ sö dßng ®iÖn ®i tõ A sang B nh− h×nh vÏ 2.42 khi ®ã E1 lµ nguån ®iÖn, E2 lµ m y¸ thu p¸ dông ®Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch

chøa m¸y thu: 21

AB

rrR UI

++

−+ =

21 EE = 0,4 (A) > 0, chiÒu dßng ®iÖn ®i theo

chiÒu gi¶ sö (chiÒu tõ A sang B). 2.43 Chän: D

H−íng dÉn:

- C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi m¹ch chØ cã mét nguån R2rR

I EE = +

= (v× R =r)

- Thay nguån ®iÖn trªn b»ng 3 nguån ®iÖn gièng nhau m¾c nèi tiÕp th× suÊt ®iÖn ®éng lµ 3.E, ® iÖn trë trong

3.r . BiÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ R4

3 r3R

3 'I EE =

+ = nh− vËy I’= 1,5.I.

2.44 Chän: D

H−íng dÉn:

- C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi m¹ch chØ cã mét nguån R2rR

I EE = +

= (v× R =r)

- Thay nguån ®iÖn trªn b»ng 3 nguån ®iÖn gièng nhau m¾c song song th × suÊt ®iÖn ®éng lµ E, ®iÖn trë

trong r/3 . BiÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ R4

3 3/rR

'I EE = +

= nh− vËy I’= 1,5.I.

2.45 Chän: B H−íng dÉn: Cho bé nguån gåm 6 acquy gièng nhau ®−îc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau. Mçi acquy cã suÊt ®iÖn ®éng E = 2 (V) vµ ®iÖn trë trong r = 1 (Ω).

- Mçi d·y gåm 3 acquy m¾c nèi tiÕp víi nhau nªn suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña mçi d·y lµ Ed = 3E = 6 (V) vµ r d = 3r = 3 (Ω).

E 1, r1 E2, r 2 R A B

H×nh 2.42

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

43

- Hai d·y gièng nhau m¾c song song víi nhau nªn suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lÇn l−ît lµ Eb = E d = 6 (V); rb = rd/2 = 1,5 (Ω).

2.46* Chän: B

H−íng dÉn: - Nguån ®iÖn gåm 7 pin m¾c nh− h×nh 2.46, ®©y lµ bé nguån gåm 3 pin ghÐp nèi tiÕp råi l¹i ghÐp nèi tiÕp víi mét bé kh¸c gåm hai d·y m¾c song song, mçi d·y gåm hai pin m¾c nèi tiÕp. ¸p dông c«ng thøc m¾c nguån thµnh bé trong tr−êng hîp m¾c nèi tiÕp vµ m¾c song song, ta tÝnh ®−îc suÊt ® iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lµ: E = 7,5 (V), r = 4 (Ω).

- p¸ dông c«ng thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch )A(1 rR

I = +

= E

15. Bµi tËp vÒ ®Þnh luËt ¤m vµ c«ng suÊt ®iÖn

2.47 Chän: B H−íng dÉn: Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi. NÕu gi¶m trÞ sè cña ®iÖn trë R2 th× h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R 1 kh«ng ®æi, gi ¸tr Þ cña ®iÖn ttrë R1 kh«ng ®æi nªn dßng ®iÖn qua R1 kh«ng thay ®æi.

2.48 Chän: C H−íng dÉn:

- §iÖn trë m¹ch ngoµi lµ RTM = RR R.R 1

+

- Xem h−íng dÉn c©u 2.36: Khi c«ng suÊt tiªu thô m¹ch ngoµi lín nhÊt th× RTM = r = 2 (Ω).

2.49 Chän: D

H−íng dÉn: C«ng suÊt tiªu thô trªn toµn m¹ch lµ P = R U2 .

- Khi hai ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp th× c«ng suÊt tiªu thô lµ P1 = R2 U2 = 20 (W)

- Khi hai ®iÖn trë gièng nhau song song th× c«ng suÊt tiªu thô lµ P2 =

2 R U2 =4

R2 U2 =80(W)

2.50 Chän: A H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 2.49

2.51 Chän: B H−íng dÉn: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n−íc, trong c¶ 3 tr−êng hîp nhiÖt l−îng mµ n−íc thu vµo ®Òu nh− nhau. - Khi dïng d©y R1 th× n−íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). NhiÖt l−îng d©y R1 to¶ ra trong thêi

gian ®ã lµ Q = R1I 1 2t1 = 1

1

2

t R U

- Khi dïng d©y R1 th× n−íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NhiÖt l−îng d©y R2 to¶ ra trong thêi

gian ®ã lµ Q = R2I 2 2t2 = 2

2

2

t R U

R

H×nh 2.46

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

44

- Khi dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× sÏ s«i sau thêi gian t. NhiÖt l−îng d©y to¶ ra trong thêi gian ®ã lµ

Q = t R

U2 víi

21 R 1

R 1

R 1

+= ta suy ra 21 t

1 t 1

t 1

+= ↔t = 8 (phót)

2.52 Chän: D H−íng dÉn: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n−íc, trong c¶ 3 tr−êng hîp nhiÖt l−îng mµ n−íc thu vµo ®Òu nh− nhau. - Khi dïng d©y R1 th× n−íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). NhiÖt l−îng d©y R1 to¶ ra trong thêi

gian ®ã lµ Q = R1I 1 2t1 = 1

1

2

t R U

- Khi dïng d©y R1 th× n−íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). NhiÖt l−îng d©y R2 to¶ ra trong thêi

gian ®ã lµ Q = R2I 2 2t2 = 2

2

2

t R U

- Khi dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th × sÏ s«i sau thêi gian t. NhiÖt l−îng d©y to¶ ra trong thêi gian ®ã lµ Q

= t R U2 víi R = R1 + R 2 ta suy ra t = t1 + t2 ↔t = 50 (phót)

2.53 Chän: B H−íng dÉn:

- §o¹n m¹ch gåm nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 12 (V), ®iÖn trë trong r = 3 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iÖn trë R1 = 6 (Ω) m¾c song song víi mét ®iÖn trë R, khi ®ã m¹ch ®iÖn cã thÓ coi t−¬ng ®−¬ng víi mét nguån ®iÖn cã E = 12 (V), ®iÖn trë trong r’ = r // R1 = 2 (Ω), m¹ch ngoµi gåm cã R

- Xem h−íng dÉn c©u 2.36. C«ng suÊt tiªu thô trªn R ®¹t gi¸ trÞ max khi R = r’ = 2 (Ω)

16. Thùc hµnh: §o suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn

2.54 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch ta cã U = E – Ir víi E = h»ng sè, khi I t¨ng th× U gi¶m. 2.55 Chän: C

H−íng dÉn:

- BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch: rR

I +

= E ↔ E = U + Ir

- BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch: R UI =

2.56 Chän: D H−íng dÉn:

- BiÓu thøc ®Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch: rR

I +

= E

, khi R rÊt lín th× I ≈ 0 khi ®ã E = U + Ir ≈ U

- M¾c nguån ®iÖn víi mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín t¹o thµnh mét m¹ch kÝn. Dùa vµo sè chØ cña v«n kÕ cho ta biÕt suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.

2.57 Chän: C H−íng dÉn: - Khi gi¸ trÞ cña biÕn trë rÊt lín th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn lµ 4,5 (V). Suy ra suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ E = 4,5 (V).

- ¸p dông c«ng thøc E = U + Ir víi I = 2 (A) vµ U = 4 (V) ta tÝnh ®−îc ®iÖn trë trong cña nguån ®iÖn lµ r = 0,25 (Ω).

2.58 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

45

H−íng dÉn: §o ®−îc hiÖu ®iÖn thÕ vµ c−êng ®é dßng ®iÖn trong hai tr−êng hîp ta cã hÖ ph−¬ng

tr×nh:   

+=

+=

r I U r I U

22

11

E

E gi¶i hÖ ph−¬ng tr ×nh ta ®−îc E vµ r.

Ch−¬ng III. Dßng ®iÖn trong c¸c m«i tr−êng

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i

- C¸c tÝnh chÊt ®iÖn cña kim lo¹i cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc dùa trªn sù cã mÆt cña c¸c electron tù do trong kim lo¹i. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng dÞch chuyÓn cã h−íng cña c¸c ªlectron tù do. - Trong chuyÓn ®éng, c¸ c ªlectron tù do lu«n lu«n va ch¹m víi c¸c ion dao ®éng quanh vÞ trÝ c©n b»ng ë c¸c nót m¹ng vµ truyÒn mét phÇn ®éng n n¨g cho chóng. Sù va ch¹m nµy lµ nguyªn nh©n g©y ra ®iÖn trë cña d©y d©nx kim lo¹i vµ t¸c dông nhiÖt. §iÖn trë suÊt cña kim lo¹i t n¨g theo nhiÖt ®é. - HiÖn t−îng khi nhiÖt ®é h¹ xuèng d−íi nhiÖt ®é Tc nµo ®ã, ® iÖn trë cña kim lo¹i (hay hîp kim) gi¶m ®ét ngét ®Õn gi ¸ trÞ b»ng kh«ng, lµ hiÖn t−îng siªu dÉn. 2. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n

- Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸c ion d−¬ng vÒ cat«t vµ ion ©m vÒ an«t. C¸ c ion trong chÊt ®iÖn ph©n xuÊt hiÖn lµ do sù ph©n li cña c¸c ph©n tö chÊt tan trong m«i tr−êng dung m«i. Khi ®Õn c¸c ®iÖn cùc th× c¸ c ion sÏ trao ®æi ªlectron víi c¸c ®iÖn cùc råi ®−îc gi¶i phãng ra ë ®ã, hoÆc tham gia c¸c ph¶n øng phô. Mét trong c¸c ph¶n øng phô lµ ph¶n øng cùc d−¬ng tan, ph¶n øng nµy x¶y ra trong c¸c b×nh ®iÖn ph©n cã an«t lµ kim lo¹i mµ muèi cÈu nã cã mÆt trong dung dÞch ®iÖn ph©n. - §Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ ®iÖn ph©n.

Khèi l−îng M cña chÊt ®−îc gi¶i phãng ra ë c c¸ ®iÖn cùc tØ lÖ víi ®−¬ng l−îng gam n Acña chÊt ®ã vµ víi

®iÖn l−îng q ®i qua dung dÞch ®iÖn ph©n. BiÓu thøc cña ®Þnh luËt Fa-ra-®©y

It n A

F 1

M = víi F ≈ 96500 (C/mol)

3. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ

- Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸c ion d−¬ng vÒ cat«t, c¸c ion ©m vµ ªlectron vÒ an«t. Khi c−êng ®é ®iÖn tr−êng trong chÊt khÝ cßn yÕu, muèn cã c¸c ion vµ ªlectron dÉn ®iÖn trong chÊt khÝ cÇn ph¶i cã t¸ c nh©n ion ho¸ (ngän löa, tia löa ®iÖn....). Cßn khi c−êng ®é ®iÖn tr−êng trong chÊt khÝ ®ñ m¹nh th× cã x¶y ra sù ion ho¸ do va ch¹m lµm cho sè ®iÖn tÝch tù do (ion vµ ªlectron) trong chÊt khÝ t¨ ng vät lªn (sù phãng ®iÖn tù lùc). Sù phô thuéc cña c−êng ®é dßng ®iÖn trong chÊt khÝ vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a an«t vµ cat«t cã d¹ng phøc t¹p, kh«ng tu©n theo ®Þnh luËt ¤m (trõ hiÖu ®iÖn thÕ rÊt thÊp). - Tia löa ®iÖn vµ hå quang ®iÖn lµ hai d¹ng phãng ®iÖn trong kh«ng khÝ ë ®iÒu kiÖn th−êng. C¬ chÕ cña tia löa ®iÖn lµ sù ion ho ¸do va ch¹m khi c−êng ®é ®iÖn tr−êng trong kh«ng khÝ lín h¬n 3.105 (V/m) - Khi ¸p suÊt trong chÊt khÝ chØ cßn vµo kho¶ng tõ 1 ®Õn 0,01mmHg, trong èng phãng ®iÖn cã sù phãng ®iÖn thµnh miÒn: ngay ë phÇn mÆt cat«t cã miÒn tè i cat«t, phÇn cßn l¹i cña èng cho ®Õn an«t lµ cét s¸ng anèt. Khi ¸p suÊt trong èng gi¶m d−íi 10-3mmHg th× miÒn tèi cat«t sÏ chiÕm toµn bé èng, lóc ®ã ta cã tia cat«t. Tia cat«t lµ dßng ªlectron ph¸t ra tõ cat«t bay trong ch©n kh«ng tù do. 4. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng

- Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸c ªlectron bøt ra tõ cat«t bÞ nung nãng do t c¸ dông cña ®iÖn tr−êng. §Æc ®iÓm cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ nã chØ ch¹y theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh t− an«t sang cat«t. 5. Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

46

- Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn tinh khiÕt lµ dßng dÞch chuyÓn cã h−íng cña c¸ c ªlectron tù do vµ lç trèng. Tuú theo lo¹i t¹p chÊt pha vµo b n¸ dÉn tinh khiÕt, mµ b¸n dÉn thuéc mét trong hai lo¹i lµ b n¸ dÉn lo¹i n vµ b¸n dÉn lo¹i p. Dßng ®iÖn trong b n¸ dÉn lo¹i n chñ yÕu lµ dßng ªlectron, cßn trong b¸n dÉn lo¹i p chñ yÕu lµ dßng c¸c lç trèng. Líp tiÕp xóc gi÷a hai lo¹i b¸n dÉn p vµ n ( líp tiÕp xóc p – n) cã tÝnh dÉn ®iÖn chñ yÕu theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh tõ p sang n.

II. C©u hái vµ bµi tËp 17. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i

3.1 Khi nhiÖt ®é cña d©y kim lo¹i t¨ ng, ®iÖn trë cña nã sÏ A. Gi¶m ®i. B. Kh«ng thay ®æi. C. T¨ng lªn. D. Ban ®Çu t n¨g lªn theo nhiÖt ®é nh−ng sau ®ã l¹i g i¶m dÇn.

3.2 Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t−îng to¶ nhiÖt trong d©y dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua lµ: A. Do n¨ng l−îng cña chuyÓn ®éng cã h−íng cña electron truyÒn cho ion(+) khi va ch¹m. B. Do n¨ng l−îng dao ®éng cña ion (+) truyÒn cho eclectron khi va ch¹m. C. Do n¨ng l−îng cña chuyÓn ®éng cã h−íng cña electron truyÒn cho ion (-) khi va ch¹m. D. Do n¨ng l−îng cña chuyÓn ®éng cã h−íng cña electron, ion (-) truyÒn cho ion (+) khi va ch¹m.

3.3 Nguyªn nh©n g©y ra ®iÖn trë cña kim lo¹i lµ: A. Do sù va ch¹m cña c c¸ electron víi c¸c ion (+) ë c c¸ nót m¹ng. B. Do sù va ch¹m cña c c¸ ion (+) ë c¸c nót m¹ng víi nhau. C. Do sù va ch¹m cña c c¸ electron víi nhau. D. C¶ B vµ C ®óng.

3.4 Khi nhiÖt ®é t¨ng th× ® iÖn trë suÊt cña thanh kim lo¹i còng t¨ng do :

A. ChuyÓn ®éng v× nhiÖt cña c¸c electron t n¨g lªn. B. ChuyÓn ®éng ®Þnh h−íng cña c¸c electron t n¨g lªn. C. Biªn ®é dao ®éng cña c¸c ion quanh nót m¹ng t n¨g lªn. D. Biªn ®é dao ®éng cña c¸c ion quanh nót m¹ng gi¶m ®i.

3.5 Mét sîi d©y ®ång cã ®iÖn trë 74Ω ë 500 C, cã ®iÖn trë suÊt α = 4,1.10-3K-1. §iÖn trë cña sîi d©y ®ã ë 1000 C lµ:

A. 86,6Ω B. 89,2Ω C. 95Ω D. 82Ω

3.6 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ electron. B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i tu©n theo ®Þnh luËt ¤m nÕu nhiÖt ®é trong kim lo¹i ®−îc gi÷ kh«ng ®æi C. H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ i«n d−¬ng vµ i«n ©m. D. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn kim lo¹i g©y ra t¸c dông nhiÖt.

3.7 Mét sîi d©y b»ng nh«m cã ®iÖn trë 120Ω ë nhiÖt ®é 20 0C, ®iÖn trë cña sîi d©y ®ã ë 1790C lµ 204Ω. §iÖn trë suÊt cña nh«m lµ:

A. 4,8.10-3K-1 B. 4,4.10-3K-1 C. 4,3.10-3K-1 D. 4,1.10-3K-1

3.8 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

47

Khi cho hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau tiÕp xóc víi nhau th×: A. Cã sù khuÕch t¸n electron tõ chÊt cã nhiÒu electron h¬n sang chÊt cã Ýt electron h¬n. B. Cã sù khuÕch t¸n i«n tõ kim lo¹i nµy sang kim lo¹i kia. C. Cã sù khuÕch t¸n eletron tõ kim lo¹i cã mËt ®é electron lín sang kim lo¹i cã mËt ®é electron nhá h¬n. D. Kh«ng cã hiÖn t−îng g× x¶y ra.

3.9 §Ó x¸c ®Þnh ®−îc sù biÕn ®æi cña ®iÖn trë theo nhiÖt ®é ta cÇn c¸c dông cô: A. ¤m kÕ vµ ®ång hå ®o thêi g ian. B. V«n kÕ, ampe kÕ, cÆp nhiÖt ®é. C. V«n kª, cÆp nhiÖt ®é, ®ång hå ®o thêi gian. D. V«n kª, ampe kÕ, ®ång hå ®o thêi g ian.

18. HiÖn t−îng siªu dÉn

3.10 Hai thanh kim lo¹i ®−îc nèi víi nhau bëi hai ®Çu mèi hµn t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, hiÖn t−îng nhiÖt ®iÖn chØ x¶y ra khi:

A. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn b»ng nhau. B. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau. C. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt gièng nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn b»ng nhau. D. Hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt gièng nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau.

3.11 SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn phô thuéc vµo: A. HiÖu nhiÖt ®é (T1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn. B. HÖ sè në dµi v× nhiÖt α.

C. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mèi hµn. D. §iÖn trë cña c¸c mèi hµn.

3.12 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. CÆp nhiÖt ® iÖn gåm hai d©y dÉn ®iÖn cã b¶n chÊt kh¸c nhau hµn nèi víi nhau thµnh mét m¹ch kÝn vµ hai mèi hµn cña nã ®−îc gi÷ ë hai nhiÖt ®é kh¸c nhau. B. Nguyªn nh©n g©y ra suÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn lµ do chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn trong m¹ch ®iÖn cã nhiÖt ®é kh«ng ®ång nhÊt.

C. SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn E tØ lÖ nghÞch víi hiÖu nhiÖt ®é (T1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn cña cÆp nhiÖt ®iÖn.

D. SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn E xÊp xØ tØ lÖ víi hiÖu nhiÖt ®é (T1 – T2) g i÷a hai ®Çu mèi hµn cña cÆp nhiÖt ®iÖn.

3.13 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, ®Ó cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch ta lu«n ph¶i duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ trong m¹ch. B. §iÖn trë cña vËt siªu dÉn b»ng kh«ng. C. §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, cã kh¶ n¨ng tù duy tr× dßng ®iÖn trong m¹ch sau khi ng¾t bá nguån ®iÖn. D. §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, n¨ng l−îng hao phÝ do to¶ nhiÖt b»ng kh«ng.

3.14 Mét mèi hµn cña mét cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè αT = 65 (µV/K) ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ ë 20 0C, cßn mèi hµn kia ®−îc nung nãng ®Õn nhiÖt ®é 2320C. SuÊt ® iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn cña cÆp nhiÖt khi ®ã lµ

A. E = 13,00mV.

B. E = 13,58mV.

C. E = 13,98mV.

D. E = 13,78mV.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

48

3.15 Mét mèi hµn cña mét cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè αT = 48 (µV/K) ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ ë 20 0C, cßn mèi hµn kia ®−îc nung nãng ®Õn nhiÖt ®é t0C, suÊt ® iÖn ®éng nhiÖt ® iÖn cña cÆp nhiÖt khi ®ã lµ E = 6 (mV). NhiÖt ®é cña mèi hµn cßn lµ:

A. 1250C. B. 3980K. C. 1450C. D. 4180K.

3.16 Mét mèi hµn cña mét cÆp nhiÖt ®iÖn cã hÖ sè αT ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ ë 20 0C, cßn mèi hµn kia ®−îc

nung nãng ®Õn nhiÖt ®é 5000C, suÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ®iÖn cña cÆp nhiÖt khi ®ã lµ E = 6 (mV). HÖ sè αT khi ®ã lµ:

A. 1,25.10-4 (V/K) B. 12,5 (µV/K) C. 1,25 (µV/K) D. 1,25(mV/K)

19. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n. §Þnh luËt Fa-ra-®©y

3.17 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Dßng ®iÖn trong chÊt ® iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸ c i«n ©m, electron ®i vÒ anèt vµ i«n d−¬ng ®i vÒ catèt. B. Dßng ®iÖn trong chÊt ® iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸c electron ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d−¬ng ®i vÒ catèt. C. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸c i«n ©m ®i vÒ anèt vµ c¸c i«n d−¬ng ®i vÒ catèt. D. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸ c electron ®i vÒ tõ catèt vÒ anèt, khi catèt bÞ nung nãng.

3.18 C«ng thøc nµo sau ®©y lµ c«ng thøc ®óng cña ®Þnh luËt Fara-®©y?

A. tI n

AFm .=

B. m = D.V

C. At

nFmI .

..

=

D. FIA nm

t ..

.

=

3.19 Mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch AgNO3, c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n lµ I = 1 (A). Cho AA g=108 (®vc), nA g= 1. L−îng Ag b¸m vµo catèt trong thêi gian 16 phót 5 gi©y lµ:

A. 1,08 (mg). B. 1,08 (g). C. 0,54 (g). D. 1,08 (kg).

3.20 Mét b×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 cã anèt lµm b»ng ®ång, ®iÖn trë cña b×nh ®iÖn ph©n R = 8 (Ω ), ®−îc m¾c vµo hai cùc cña bé nguån E = 9 (V), ®iÖn trë trong r =1 (Ω ). Khèi l−îng Cu b¸m vµo catèt trong thêi gian 5 h cã gi¸ trÞ lµ:

A. 5 (g). B. 10,5 (g). C. 5,97 (g). D. 11,94 (g).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

49

3.21 §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n. XÐt trong cïng mét kho¶ng thêi gian, nÕu kÐo hai cùc cña b×nh ra xa sao cho kho¶ng c c¸h gi÷a chóng t¨ng gÊp 2 lÇn th× khèi l−îng chÊt ®−îc gi¶i phãng ë ®iÖn cùc so víi lóc tr−íc sÏ:

A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. gi¶m ®i 2 lÇn. C. t¨ng lªn 4 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn.

3.22. §é dÉn ®iÖn cña chÊt ® iÖn ph©n t¨ng khi nhiÖt ®é t¨ng lµ do: A. ChuyÓn ®éng nhiÖt cña c c¸ ph©n tö t¨ ng vµ kh¶ n¨ng ph©n li thµnh i«n t¨ng. B. §é nhít cña dung dÞch gi¶m lµm cho c¸c i«n chuyÓn ®éng ®−îc dÔ dµng h¬n. C. Sè va ch¹m cña c c¸ i«n trong dung dÞch gi¶m. D. C¶ A vµ B ®óng.

3.23 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Khi hoµ tan axit, baz¬ hÆc muèi vµo trong n−íc, tÊt c¶ c¸c ph©n tö cña chóng ®Òu bÞ ph©n li thµnh c¸c i«n. B. Sè cÆp i«n ®−îc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iÖn ph©n kh«ng thay ®æi theo nhiÖt ®é. C. BÊt kú b×nh ®iÖn ph©n nµo còng cã suÊt ph¶n ®iÖn. D. Khi cã hiÖn t−îng cùc d−¬ng tan, dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m.

3.24 Ph t¸ biểu n…o sau ®©y l… kh«ng ®óng khi nãi về c c¸h mạ một huy chương bạc? A. Dïng muối AgNO3. B. Đặt huy chương ở giữa anốt v… catốt. C. Dïng anố t bằng bạc. D. Dïng huy chương l…m catốt.

20. Bµi tËp vÒ dßng ®iÖn trong kim lo¹i vµ chÊt ®iÖn ph©n

3.25 Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch muèi cña niken, cã an«t lµm b»ng niken, biÕt nguyªn tö khèi vµ hãa tr Þ cña niken lÇn l−ît b»ng 58,71 vµ 2. Trong thêi gian 1h dßng ®iÖn 10A ®· s¶n ra mét khèi l−îng niken b»ng:

A. 8.10-3kg B. 10,95 (g). C. 12,35 (g). D. 15,27 (g).

3.26 Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch CuSO4, cã an«t b»ng Cu. BiÕt r»ng ®−¬ng l−îng

hãa cña ®ång 710.3,3.1 −== n

A F

k kg/C. §Ó trªn cat«t xuÊt hiÖn 0,33 kg ®ång, th× ®iÖn tÝch chuyÓn qua b×nh

ph¶i b»ng: A. 105 (C). B. 106 (C). C. 5.106 (C). D. 107 (C).

3.27** §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 50 (V) vµo hai cùc b×nh ®iÖn ph©n ®Ó ®iÖn ph©n mét dung dÞch muèi ¨n trong n−íc, ng−êi ta thu ®−îc khÝ hi®r« vµo mét b×nh cã thÓ tÝch V = 1 ( lÝt), ¸p suÊt cña khÝ hi®r« trong b×nh b»ng p = 1,3 (at) vµ nhiÖt ®é cña khÝ hi®r« lµ t = 270C. C«ng cña dßng ®iÖn khi ®iÖn ph©n lµ: A. 50,9.105 J B. 0,509 MJ C. 10,18.105 J D. 1018 kJ

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

50

3.28 §Ó gi¶i phãng l−îng clo vµ hi®r« tõ 7,6g axit clohi®ric b»ng dßng ®iÖn 5A, th × ph¶i cÇn thêi gian ®iÖn ph©n lµ bao l©u? BiÕt r»ng ®−¬ng l−îng ®iÖn hãa cña hi®r« vµ clo lÇn l−ît lµ: k 1 = 0,1045.10

-7kg/C vµ k2 = 3,67.10-7kg/C

A. 1,5 h B. 1,3 h C. 1,1 h D. 1,0 h

3.29 ChiÒu dµy cña líp Niken phñ lªn mét tÊm kim lo¹i lµ d = 0,05(mm) sau khi ®iÖn ph©n trong 30 phót. DiÖn tÝch mÆt phñ cña tÊm kim lo¹i lµ 30cm2. Cho biÕt Niken cã khèi l−îng r iªng lµ ρ = 8,9.10 3 kg/m3, nguyªn tö khèi A = 58 vµ ho¸ trÞ n = 2. C−êng ®é dßng ®iÖn qua b×nh ®iÖn ph©n lµ:

A. I = 2,5 (µA).

B. I = 2,5 (mA). C. I = 250 (A). D. I = 2,5 (A).

3.30 Mét nguån gåm 30 pin m¾c thµnh 3 nhãm nèi tiÕp, mçi nhãm cã 10 pin m¾c song song, mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng 0,9 (V) vµ ®iÖn trë trong 0,6 (Ω). B×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 cã ®iÖn trë 205 Ω m¾c vµo hai cùc cña bé nguån. Trong thêi gian 50 phót khèi l−îng ®ång Cu b¸m vµo catèt lµ:

A. 0,013 g B. 0,13 g C. 1,3 g D. 13 g

3.31 Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U1 = 20mV th× c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn lµ I1 = 8mA, nhiÖt ®é d©y tãc bãng ®Ìn lµ t1 = 25

0 C. Khi s¸ng b×nh th−êng, h iÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U2 = 240V th× c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn lµ I2 = 8A. BiÕt hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë α = 4,2.10

-3 K-1. NhiÖt ®é t2 cña d©y tãc ®Ìn khi s¸ng b×nh th−êng lµ:

A. 2600 (0C) B. 3649 (0C) C. 2644 (0K) D. 2917 (0C)

3.32 Mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch b¹c nitrat víi anèt b»ng b¹c. §iÖn trë cña b×nh ®iÖn ph©n lµ R= 2 (Ω ). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai cùc lµ U= 10 (V). Cho A= 108 vµ n=1. Khèi l−îng b¹c b¸m vµo cùc ©m sau 2 giê lµ:

A. 40,3g B. 40,3 kg C. 8,04 g D. 8,04.10-2 kg

3.33* Khi ® iÖn ph©n dung dÞch muèi n¨ trong n−íc, ng−êi ta thu ®−îc khÝ hi®r« t¹i catèt. KhÝ thu ®−îc cã thÓ tÝch V= 1 ( lÝt) ë nhiÖt ®é t = 27 (0C), ¸p suÊt p = 1 (atm). §iÖn l−îng ®· chuyÓn qua b×nh ®iÖn ph©n lµ:

A. 6420 (C). B. 4010 (C). C. 8020 (C). D. 7842 (C).

21. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng

3.34 C©u nµo d−íi ®©y nãi vÒ ch©n kh«ng vËt lý lµ kh«ng ®óng?

A. Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i tr−êng trong ®ã kh«ng cã bÊt kú ph©n tö khÝ nµo. B. Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i tr−êng trong ®ã c c¸ h¹t chuyÓn ®éng kh«ng bÞ va ch¹m víi c¸c h¹t kh c¸.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

51

C. Cã thÓ coi bªn trong mét b×nh lµ ch©n kh«ng nÕu ¸p suÊt trong b×nh ë d−íi kho¶ng 0,0001mmHg. D. Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i tr−êng kh«ng chøa s½n c¸c h¹t t¶i ®iÖn nªn b×nh th−êng nã kh«ng dÉn ®iÖn.

3.35 B¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ A. Dßng dÞch chuyÓn cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng cïng chiÒu ®iÖn tr−êng vµ cña c c¸ i«n ©m ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng B. Dßng dÞch chuyÓn cã h−íng cña c¸c electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng C. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng cña c¸c electron bøt ra khái catèt khi bÞ nung nãng D. Dßng dÞch chuyÓn cã h−íng cña c c¸ i«n d−¬ng cïng chiÒu ®iÖn tr−êng, cña c¸ c i«n ©m vµ electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng

3.36 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tia catèt cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn qua c c¸ l ¸kim lo¹i máng. B. Tia catèt kh«ng bÞ lÖch trong ®iÖn tr−êng vµ tõ tr−êng. C. Tia catèt cã mang n¨ng l−îng. D. Tia catèt ph¸t ra vu«ng gãc víi mÆt catèt.

3.37 C−êng ®é dßng ®iÖn b·o hoµ trong ch©n kh«ng t n¨g khi nhiÖt ®é cat«t t¨ng lµ do: A. Sè h¹t t¶i ®iÖn do bÞ i«n ho¸ t¨ ng lªn. B. Søc c¶n cña m«i tr−êng lªn c c¸ h¹t t¶i ®iÖn gi¶m ®i. C. Sè electron bËt ra khái catèt nhiÒu h¬n. D. Sè eletron bËt ra khái catèt trong mét gi©y t n¨g lªn.

3.38 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng tu©n theo ®Þnh luËt ¤m. B. Khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo ®ièt ch©n kh«ng t n¨g th× c−êng ®é dßng ®iÖn t¨ng. C. Dßng ®iÖn trong ®ièt ch©n kh«ng chØ theo mét chiÒu tõ anèt ®Õn catèt. D. Quü ®¹o cña electron trong tia catèt kh«ng ph¶i lµ mét ®−êng th¼ng.

3.39 C−êng ®é dßng ®iÖn b·o hoµ trong ®ièt ch©n kh«ng b»ng 1mA, trong thêi gian 1s sè electron bøt ra khái mÆt catèt lµ:

A. 6,6.1015 electron. B. 6,1.1015 electron. C. 6,25.1015 electron. D. 6.0.1015 electron.

3.40 Trong c¸ c ®−êng ®Æc tuyÕn v«n-ampe sau, ®−êng nµo lµ cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng? 3.41 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. ChÊt khÝ trong èng phãng ®iÖn tö cã ¸ p suÊt thÊp h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi khÝ quyÓn mét chót. B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt vµ catèt cña èng phãng ®iÖn tö ph¶i rÊt lín, cì hµng ngh×n v«n.

C. èng phãng ®iÖn tö ®−îc øng dông trong Tivi, mÆt tr−íc cña èng lµ mµn huúnh quang ®−îc phñ chÊt huúnh quang. D. Trong èng phãng ®iÖn tö cã c¸c cÆp b¶n cùc gièng nh− cña tô ®iÖn ®Ó l¸i tia ®iÖn tö t¹o thµnh h×nh ¶nh trªn mµn huúnh quang.

I(A) O U(V)

A

I(A) O U(V)

B

I(A) O U(V)

C

I(A) O U(V)

D

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

52

22. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ

3.42 B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ: A. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c c¸ i«n ©m, electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. B. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸c i«n ©m ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. C. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸c electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. D. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c electron theo ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng.

3.43 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. H¹t t¶i ®iÖn trong chÊt khÝ chØ cã c¸c c¸c i«n d−¬ng vµ ion ©m. B. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ tu©n theo ®Þnh luËt ¤m. C. H¹t t¶i ®iÖn c¬ b¶n trong chÊt khÝ lµ electron, i«n d−¬ng vµ i«n ©m. D. C−êng ®é dßng ®iÖn trong chÊt khÝ ë ¸p suÊt b×nh th−êng tØ lÖ thuËn víi h iÖu ®iÖn thÕ.

3.44 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i còng nh− trong ch©n kh«ng vµ trong chÊt khÝ ®Òu lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸c electron, ion d−¬ng vµ ion ©m. B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸ c electron. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng vµ trong chÊt khÝ ®Òu lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng vµ i«n ©m. C. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i vµ trong ch©n kh«ng ®Òu lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c c¸ electron. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸c electron, cña c c¸ i«n d−¬ng vµ i«n ©m. D. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i vµ dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸ c electron. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸ c i«n d−¬ng vµ i«n ©m.

3.45 HiÖn t−îng hå quang ®iÖn ®−îc øng dông A. trong kÜ thuËt hµn ®iÖn. B. trong kÜ thuËt m¹ ®iÖn. C. trong ®ièt b¸n dÉn.

D. trong èng phãng ®iÖn tö. 3.46 C¸ch t¹o ra tia löa ®iÖn lµ

A. Nung nãng kh«ng khÝ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn ®−îc tÝch ®iÖn. B. §Æt vµo hai ®Çu cña hai thanh than mét hiÖu ®iÖn thÕ kho¶ng 40 ®Õn 50V. C. T¹o mét ®iÖn tr−êng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong ch©n kh«ng. D. T¹o mét ®iÖn tr−êng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong kh«ng khÝ.

3.47 Khi t¹o ra hå quang ®iÖn, ban ®Çu ta cÇn ph¶i cho hai ®Çu thanh than ch¹m vµo nhau ®Ó A. T¹o ra c−êng ®é ®iÖn tr−êng rÊt lín. B. T¨ng tÝnh dÉn ®iÖn ë chç tiÕp xóc cña hai thanh than. C. Lµm gi¶m ®iÖn trë ë chç tiÕp xóc cña hai thanh than ®i rÊt nhá. D. Lµm t n¨g nhiÖt ®é ë chç tiÕp xóc cña hai thanh than lªn rÊt lín.

3.48 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. HiÖu ®iÖn thÕ g©y ra sÐt chØ cã thÓ lªn tíi hµng triÖu v«n. B. HiÖn t−îng hå quang ®iÖn chØ x¶y ra khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo c¸c cÆp cùc cña thanh than kho¶ng 10 4V. C. C−êng ®é dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lu«n lu«n tu©n theo ®Þnh luËt ¤m. D. Tia catèt lµ dßng chuyÓn ®éng cña c¸c electron bøt ra tõ catèt.

3.49 §èi víi dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng, khi cat«t bÞ nung nãng ®ång thêi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu anèt vµ catèt cña b»ng 0 th×

A. Gi÷a anèt vµ catèt kh«ng cã c¸c h¹t t¶i ®iÖn. B. Cã c¸c h¹t t¶i ®iÖn lµ electron, i«n d−¬ng vµ i«n ©m.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

53

C. C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y ch¹y m¹ch b»ng 0. D. C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y ch¹y m¹ch kh¸c 0.

23. Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn

3.50 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ ®Æc ®iÓm cña chÊt b¸n dÉn lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn trë suÊt cña chÊt b¸n dÉn lín h¬n so víi kim lo¹i nh−ng nhá h¬n so víi chÊt ®iÖn m«i. B. §iÖn trë suÊt cña chÊt b¸n dÉn gi¶m m¹nh khi nhiÖt ®é t¨ng. C. §iÖn trë suÊt phô thuéc rÊt m¹nh vµo hiÖu ®iÖn thÕ.

D. TÝnh chÊt ®iÖn cña b n¸ dÉn phô thuéc nhiÒu vµo c¸c t¹p chÊt cã mÆt trong tinh thÓ. 3.51 B¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn lµ:

A. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c electron vµ lç trèng ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. B. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸ c electron vµ lç trèng cïng chiÒu ®iÖn tr−êng. C. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c electron theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸ c lç trèng ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. D. Dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c lç trèng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸c electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng.

3.52 ë nhiÖt ®é phßng, trong b n¸ dÉn Si tinh khiÕt cã sè cÆp ®iÖn tö – lç trèng b»ng 10-13 lÇn sè nguyªn tö Si. Sè h¹t mang ®iÖn cã trong 2 mol nguyªn tö Si lµ:

A. 1,205.1011 h¹t. B. 24,08.1010 h¹t. C. 6,020.1010 h¹t. D. 4,816.1011 h¹t.

3.53 C©u nµo d−íi ®©y nãi vÒ ph©n lo¹i chÊt b n¸ dÉn lµ kh«ng ®óng?

A. B n¸ dÉn hoµn toµn tinh khiÕt lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron b»ng mËt ®é lç trèng. B. B¸n dÉn t¹p chÊt lµ b n¸ dÉn trong ®ã c¸c h¹t t¶i ®iÖn chñ yÕu ®−îc t¹o bëi c¸c nguyªn tö t¹p chÊt. C. B¸n dÉn lo¹i n lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é lç trèng lín h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é electron. D. B n¸ dÉn lo¹i p lµ b¸n dÉn trong ®ã mËt ®é electron tù do nhá h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é lç trèng.

3.54 Chän c©u ®óng?

A. Electron tù do vµ lç trèng ®Òu chuyÓn ®éng ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. B. Electron tù do vµ lç trèng ®Òu mang ®iÖn tÝch ©m. C. MËt ®é c¸c h¹t t¶i ®iÖn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh− nhiÖt ®é, møc ®é chiÕu s¸ng. D. §é linh ®éng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn hÇu nh− kh«ng thay ®æi khi nhiÖt ®é t¨ng.

3.55 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. CÊu t¹o cña ®ièt b¸n dÉn gåm mét líp tiÕp xóc p-n. B. Dßng electron chuyÓn qua líp tiÕp xóc p-n chñ yÕu theo chiÒu tõ p sang n. C. Tia ca tè t m¾t th−êng kh«ng nh×n thÊy ®−îc. D. §é dÉn ®iÖn cña chÊt ®iÖn ph©n t¨ ng khi nhiÖt ®é t n¨g.

3.56 §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn lµ: A. ChØ cÇn vËt dÉn ®iÖn nèi liÒn víi nhau thµnh m¹ch ®iÖn kÝn. B. ChØ cÇn duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn. C. ChØ cÇn cã hiÖu ®iÖn thÕ. D. ChØ cÇn cã nguån ®iÖn.

3.57 HiÖu ®iÖn thÕ cña líp tiÕp xóc p-n cã t¸c dông: A. T n¨g c−êng sù khuÕch t¸n cña c c¸ h¹t c¬ b¶n. B. T¨ng c−êng sù khuÕch t¸n c c¸ lç trèng tõ b n¸ dÉn p sang b n¸ dÉn n. C. T¨ng c−êng sù khuÕch t¸n c c¸ electron tõ b n¸ dÉn n sang b n¸ dÉn p.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

54

D. T n¨g c−êng sù khuÕch t¸n c c¸ electron tõ b n¸ dÉn p sang b¸n dÉn n. 3.58 Khi líp tiÕp xóc p-n ®−îc ph©n cùc thuËn, ®iÖn tr−êng ngoµi cã t¸c dông:

A. T n¨g c−êng sù khuÕch t¸n cña c c¸ kh«ng h¹t c¬ b¶n. B. T¨ng c−êng sù khuÕch t¸n c c¸ lç trèng tõ b n¸ dÉn n sang b n¸ dÉn p. C. T¨ng c−êng sù khuÕch t¸n c c¸ electron tõ b n¸ dÉn n sang b n¸ dÉn p. D. T n¨g c−êng sù khuÕch t¸n c c¸ electron tõ b n¸ dÉn p sang b¸n dÉn n.

3.59 Chän ph¸t biÓu ®óng. A. ChÊt b¸n dÉn lo¹i n nhiÔm ®iÖn ©m do sè h¹t electron tù do nhiÒu h¬n c¸ c lç trèng. B. Khi nhiÖt ®é cµng cao th× chÊt b n¸ dÉn nhiÔm ®iÖn cµng lín. C. Khi m¾c ph©n cùc ng−îc vµo líp tiÕp x¸c p-n th× ®iÖn tr−êng ngoµi cã t c¸ dông t¨ng c−êng sù khuÕch t n¸ cña c c¸ h¹t c¬ b¶n. D. Dßng ®iÖn thuËn qua líp tiÕp xóc p - n lµ dßng khuÕch t¸n cña c¸c h¹t c¬ b¶n.

24. Linh kiÖn b¸n dÉn

3.60 §i«t b n¸ dÉn cã cÊu t¹o gåm: A. mét líp tiÕp xóc p – n. B. hai líp tiÕp xóc p – n. C. ba líp tiÕp xóc p – n. D. bèn líp tiÕp xóc p – n.

3.61 §i«t b n¸ dÉn cã t¸c dông: A. chØnh l−u. B. khuÕch ®¹i. C. cho dßng ®iÖn ®i theo hai chiÒu. D. cho dßng ®iÖn ®i theo mét chiÒu tõ cat«t sang an«t.

3.62 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §i«t b¸n dÉn cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng ®iÖn xoay chiÒu thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu. B. §i«t b n¸ dÉn cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng ®iÖn mét chiÒu thµnh dßng ®iÖn xoay chiÒu.

C. §i«t b n¸ dÉn cã kh¶ n¨ng ph t¸ quang khi cã dßng ®iÖn ®i qua. D. §i«t b¸n dÉn cã kh¶ n¨ng æn ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®i«t khi bÞ ph©n cùc ng−îc

3.63 Tranzito b n¸ dÉn cã cÊu t¹o gåm: A. mét líp tiÕp xóc p – n. B. hai líp tiÕp xóc p – n. C. ba líp tiÕp xóc p – n. D. bèn líp tiÕp xóc p – n.

3.64 Tranzito b n¸ dÉn cã t c¸ dông: A. chØnh l−u. B. khuÕch ®¹i. C. cho dßng ®iÖn ®i theo hai chiÒu. D. cho dßng ®iÖn ®i theo mét chiÒu tõ cat«t sang an«t.

25. Thùc hµnh: Kh¶o s t¸ ®Æc tÝnh chØnh l−u cña ®i èt b¸n dÉn vµ ®Æc tÝnh khuÕch ®¹i cña Tranzito

3.65 Dïng mét mini ampe kÕ ®o c−êng ®é dßng ®iÖn I qua ®i«t, vµ mét v«n kÕ ®o hiÖu ®iÖn thÕ UAK gi÷a hai cùc A(an«t) vµ K(cat«t) cña ®i«t. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. UAK = 0 th× I = 0. B. UAK > 0 th× I = 0. C. UAK < 0 th× I = 0.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

55

D. UAK > 0 th× I > 0. 3.66 Dïng mét mini ampe kÕ ®o c−êng ®é dßng ®iÖn I qua ®i«t, vµ mét v«n kÕ ®o hiÖu ®iÖn thÕ UAK gi÷a hai cùc A(an«t) vµ K(cat«t) cña ®i«t. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. UAK = 0 th× I = 0. B. UAK > 0 vµ t¨ng th× I > 0 vµ còng t¨ng. C. UAK > 0 vµ gi¶m th× I > 0 vµ còng gi¶m. D. UAK < 0 vµ gi¶m th× I < 0 vµ còng gi¶m.

3.67 Dïng mét mini ampe kÕ ®o c−êng ®é dßng ®iÖn IB qua cùc baz¬, vµ mét ampe kÕ ®o c−êng ®é dßng ®iÖn IC qua c«lect¬ cña tranzto. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. IB t¨ ng th× IC t n¨g. B. IB t¨ ng th × IC gi¶m. C. IB gi¶m th× IC gi¶m. D. IB rÊt nhá th× IC còng nhá.

3.68 Dïng mét mini ampe kÕ ®o c−êng ®é dßng ®iÖn IB qua cùc baz¬, vµ mét v«n kÕ ®o hiÖu ®iÖn thÕ UCE gi÷a c«lect¬ vµ emint¬ cña tranzto m¾c E chung. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. IB t¨ ng th× UCE t¨ng. B. IB t¨ ng th × UCE gi¶m. C. IB gi¶m th× UCE t¨ng. D. IB ®¹t b·o hµo th× UCE b»ng kh«ng.

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi

17. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i

3.1 Chän: C H−íng dÉn: §iÖn të cña d©y kim lo¹i phô thuéc vµo nhiÖt ®é Rt = R 0(1+ α t), víi hÖ sè nhiÖt ® iÖn trë α > 0 nªn khi nhiÖt ®é t¨ng th× ®iÖn trë cña d©y kim lo¹i t¨ng.

3.2 Chän: A H−íng dÉn: Nguyªn nh©n g©y ra h iÖn t−îng to¶ nhiÖt trong d©y dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua lµ do n¨ng l−îng cña chuyÓn ®éng cã h−íng cña electron truyÒn cho ion(+) khi va ch¹m.

3.3 Chän: A H−íng dÉn: Nguyªn nh©n g©y ra ®iÖn trë cña kim lo¹i lµ do sù va ch¹m cña c¸c electron víi c c¸ ion (+) ë c c¸ nót m¹ng.

3.4 Chän: C H−íng dÉn: Khi nhiÖt ®é t¨ng th× ®iÖn trë suÊt cña thanh kim lo¹i còng t¨ng do biªn ®é dao ®éng cña c¸c ion quanh nót m¹ng t¨ng lªn.

3.5 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc Rt = R0(1+ α t), ta suy ra 2

1

2

1

t1 t1

R R

α+

α+ = ↔

1

2 12 t1

t1RR α+

α+ = = 86,6 (Ω).

3.6 Chän: C H−íng dÉn: H¹t t¶i ®iÖn trong kim lo¹i lµ electron. H¹t t¶i ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ ion d−¬ng vµ ion ©m.

3.7 Chän: A

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 3.5 suy ra 1221

12

tRtR RR

+

=α = 4,827.10-3K-1.

3.8 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

56

H−íng dÉn: Khi cho hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh¸c nhau tiÕp xóc víi nhau th× cã sù khuÕch t¸n eletron tõ kim lo¹i cã mËt ®é electron lín sang kim lo¹i cã mËt ®é electron nhá h¬n.

3.9 Chän: B H−íng dÉn: §Ó x¸c ®Þnh ®−îc sù biÕn ®æi cña ®iÖn trë theo nhiÖt ®é ta cÇn c¸ c dông cô: v«n kÕ, ampe kÕ, cÆp nhiÖt ®é.

18. HiÖn t−îng siªu dÉn

3.10 Chän: B H−íng dÉn: Hai thanh kim lo¹i ®−îc nèi víi nhau bëi hai ®Çu mèi hµn t¹o thµnh mét m¹ch kÝn, h iÖn t−îng nhiÖt ® iÖn chØ x¶y ra khi hai thanh kim lo¹i cã b¶n chÊt kh c¸ nhau vµ nhiÖt ®é ë hai ®Çu mèi hµn kh¸c nhau.

3.11 Chän: A H−íng dÉn: SuÊt ®iÖn ®éng nhiÖt ® iÖn phô thuéc vµo: HiÖu nhiÖt ®é (T1 – T2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn.

3.12 Chän: C

H−íng dÉn: SuÊt ® iÖn ®éng nhiÖt ® iÖn E xÊp xØ tØ lÖ víi hiÖu nhiÖt ®é (T1 – T 2) gi÷a hai ®Çu mèi hµn cña cÆp nhiÖt ® iÖn.

3.13 Chän: A H−íng dÉn: §èi víi vËt liÖu siªu dÉn, ®Ó cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch ta kh«ng ph¶i duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ trong m¹ch.

3.14 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc E = αT(T 2 – T 1) = 13,78.10-3 V = 13,78mV. 3.15 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 3.14

3.16 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 3.14

19. Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n. §Þnh luËt Fa-ra-®©y

3.17 Chän: C H−íng dÉn: Dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dÞch cã h−íng cña c¸c i«n ©m ®i vÒ anèt vµ c c¸ i«n d−¬ng ®i vÒ catèt.

3.18 Chän: C

H−íng dÉn: C«ng thøc cña ®Þnh luËt Fara-®©y lµ t.I n

A F 1

m =

3.19 Chän: B

H−íng dÉn: ¸ p dông c«ng thøc ®Þnh luËt Fara-®©y lµ t.I n

A F 1

m = víi I = 1 (A), A = 108, n = 1, t = 965 (s), F

= 96500 (g/mol.C) 3.20 Chän: C

H−íng dÉn:

- C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ rR

I +

=

E = 1 (A).

- ¸p dông c«ng thøc ®Þnh luËt Fara-®©y lµ t.I n

A F 1

m = víi I = 1 (A), A = 64, n = 2, t = 18000 (s), F =

96500(g/mol.C) 3.21 Chän: B

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

57

H−íng dÉn: §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n. §iÖn trë cña b×nh ®iÖn

ph©n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: S lR ρ= , nÕu kÐo hai cùc cña b×nh ra xa sao cho kho¶ng c¸ ch gi÷a chóng

t n¨g gÊp 2 lÇn th× ®iÖn trë cña b×nh ®iÖn ph©n t¨ng lªn 2 lÇn. C−êng ®é dßng ®iÖn qua b×nh ®iÖn ph©n gi¶m 2 lÇn. XÐt trong cïng mét kho¶ng thêi g ian, khèi l−îng chÊt ®−îc gi¶i phãng ë ®iÖn cùc so víi lóc tr−íc sÏ gi¶m ®i 2 lÇn.

3.22 Chän: A H−íng dÉn: §é dÉn ®iÖn cña chÊt ®iÖn ph©n t¨ng khi nhiÖt ®é t¨ng lµ do chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö t n¨g vµ kh¶ n¨ng ph©n li thµnh i«n t¨ng.

3.23 Chän: D H−íng dÉn: - Khi cã hiÖn t−îng cùc d−¬ng tan, dßng ®iÖn trong chÊt ® iÖn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m. - Khi hoµ tan axit, baz¬ hÆc muèi vµo trong n−íc, chØ khi nång ®é cña dung dÞch ®iÖn ph©n ch−a b·o hoµ th× tÊt c¶ c¸c ph©n tö cña chóng ®Òu bÞ ph©n li thµnh c c¸ i«n. - ChØ khi dung dÞch ®iÖn ph©n ch−a b·o hoµ th × sè cÆp i«n ®−îc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iÖn ph©n kh«ng thay ®æi theo nhiÖt ®é. - B×nh ®iÖn ph©n cã suÊt ph¶n ®iÖn lµ nh÷ng b×nh ®iÖn ph©n kh«ng x¶y ra h iÖn t−îng d−¬ng cùc tan.

3.24 Chän: B H−íng dÉn: Muèn mạ một huy chương bạc ng−êi ta ph¶i dïng dung dÞch muối AgNO3, an«t lµm b»ng bạc, huy chương l…m catốt.

20. Bµi tËp vÒ dßng ®iÖn trong kim lo¹i vµ chÊt ®iÖn ph©n

3.25 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 3.19

3.26 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc ®Þnh luËt Fara-®©y lµ q.kt.I n

A F 1

m == tõ ®ã tÝnh ®−îc q = 106(C).

3.27** Chän: B H−íng dÉn:

- ¸p dông ph−¬ng tr×nh Clap©yron – Men®ªlªep cho khÝ lý t−ëng: pV = RTm µ

, trong ®ã p = 1,3 (at) =

1,3. 1,013.105 (Pa), V = 1 (lÝt) = 10 -3 (m3), µ = 2 (g/mol), R = 8,31 (J/mol.K), T = 3000K.

- p¸ dông c«ng thøc ®Þnh luËt luËt Fara-®©y: q. n

A F 1

t.I n

A F 1

m == víi A = 1, n = 1

- p¸ dông c«ng thøc tÝnh c«ng A = qU. Tõ c c¸ c«ng thøc trªn ta tÝnh ®−îc A = 0,509 (MJ)

3.28 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc ®Þnh luËt luËt Fara-®©y: t.I).kk(t.I n

A F 1

m 21 +==

3.29 Chän: D

H−íng dÉn: Khèi l−îng Ni gi¶i phãng ra ë ®iÖn cùc ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: m = ρdS = t.I n

A F 1 tõ ®ã ta

tÝnh ®−îc I (l−u ý ph¶i ®æi ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l−îng) 3.30 Chän: A

H−íng dÉn:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

58

- Bé nguån ®iÖn gåm 30 pin m¾c thµnh 3 nhãm nèi tiÕp, mçi nhãm cã 10 pin m¾c song song, mçi pin cã suÊt ®iÖn ®éng 0,9 (V) vµ ®iÖn trë trong 0,6 (Ω). SuÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé nguån lµ E = 2,7 (V), r = 0,18 (Ω).

- B×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 cã ®iÖn trë R = 205 Ω m¾c vµo hai cùc cña bé nguån. C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n lµ

rR I

+ = E = 0,0132 (A).

- Trong thêi gian 50 phót khèi l−îng ®ång Cu b¸m vµo catèt lµ t.I n

A F 1

m = = 0,013 (g).

3.31 Chän: B H−íng dÉn:

- §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn khi nhiÖt ®é lµ t1 = 25 0 C lµ R1 =

1

1

I U = 2,5 (Ω).

- §iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn khi nhiÖt ®é lµ t2 lµ R 2 = 2

2

I U = 30 (Ω).

- Sù phô thuéc ®iÖn trë cña vËt dÉn vµo nhiÖt ®é R1 = R0(1+ αt1) vµ R2 = R0(1+ αt2) suy ra t2 =

1

1212

R. t..RRR

α

α+− = 36490C

3.32 Chän: A H−íng dÉn: - C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ I = U/R = 5 (A).

- Trong thêi gian 2 (h) khèi l−îng ®ång Ag b¸m vµo catèt lµ t.I n

A F 1

m = = 40,3 (g).

3.33 Chän: D H−íng dÉn:

- ¸p dông ph−¬ng tr×nh Clap©yron – Men®ªlªep cho khÝ lý t−ëng: pV = RTm µ

, trong ®ã p = 1 (atm) =

1,013.105 (Pa), V = 1 (lÝt) = 10 -3 (m3), µ = 2 (g /mol), R = 8,31 (J/mol.K), T = 3000K.

- p¸ dông c«ng thøc ®Þnh luËt luËt Fara-®©y: q. n

A F 1

t.I n

A F 1

m == víi A = 1, n = 1

Tõ ®ã tÝnh ®−îc q = 7842 (C)

21. Dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng

3.34 Chän: D H−íng dÉn: Cã thÓ nãi: - Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i tr−êng trong ®ã kh«ng cã bÊt kú ph©n tö khÝ nµo - Ch©n kh«ng vËt lý lµ mét m«i tr−êng trong ®ã c¸c h¹t chuyÓn ®éng kh«ng bÞ va ch¹m víi c¸ c h¹t kh¸c - Cã thÓ coi bªn trong mét b×nh lµ ch©n kh«ng nÕu ¸p suÊt trong b×nh ë d−íi kho¶ng 0,0001mmHg

3.35 Chän: C H−íng dÉn: B¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ dßng chuyÓn dêi cã h−íng ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng cña c c¸ electron bøt ra khái catèt khi cat«t bÞ nung nãng.

3.36 Chän: B H−íng dÉn: Tia catèt b Þ lÖch trong ®iÖn tr−êng vµ tõ tr−êng.

3.37 Chän: D H−íng dÉn: C−êng ®é dßng ®iÖn b·o hoµ trong ch©n kh«ng t n¨g khi nhiÖt ®é cña cat«t t¨ng lµ do sè eletron bËt ra khái catèt trong mét gi©y t¨ng lªn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

59

3.38 Chän: C H−íng dÉn: Dßng ®iÖn trong ®ièt ch©n kh«ng chØ theo mét chiÒu tõ anèt ®Õn catèt.

3.39 Chän: C H−íng dÉn: Khi dßng ®iÖn trong ®i«t ch©n kh«ng ®¹t gi¸ trÞ b·o hoµ th× cã bao nhiªu ªlectron bøt ra khái

cat«t sÏ chuyÓn hÕt vÒ an«t. Sè ªlectron ®i tõ cat«t vÒ an«t trong 1 gi©y lµ N = e

t.Ibh = 6,25.1015.

3.40 Chän: B H−íng dÉn: Xem h×nh d¹ng ®−êng ®Æc tr−ng V«n – Ampe cña dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng trong SGK.

3.41 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p suÊt khÝ trong èng phãng ®iÖn tö rÊt nhá, cã thÓ co i lµ ch©n kh«ng. Nªn ph¸t biÓu “ChÊt khÝ trong èng phãng ®iÖn tö cã ¸p suÊt thÊp h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi khÝ quyÓn mét chót” lµ kh«ng ®óng.

22. Dßng ®iÖn trong chÊt khÝ

3.42 Chän: A H−íng dÉn: - B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt khÝ lµ dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸c i«n ©m, electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. - B¶n chÊt dßng ®iÖn trong chÊt ®iÖn ph©n lµ dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c i«n d−¬ng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸c i«n ©m ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng. - B¶n chÊt dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c c¸ electron theo ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng.

3.43 Chän: C H−íng dÉn: H¹t t¶i ®iÖn c¬ b¶n trong chÊt khÝ lµ electron, i«n d−¬ng vµ i«n ©m.

3.44 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 3.42 3.45 Chän: A

H−íng dÉn: KÜ thuËt hµn kim lo¹i th−êng ®−îc hµn b»ng hå quang ®iÖn. 3.46 Chän: D

H−íng dÉn:C¸ ch t¹o ra tia löa ®iÖn lµ t¹o mét ®iÖn tr−êng rÊt lín kho¶ng 3.106 V/m trong kh«ng khÝ. 3.47 Chän: D

H−íng dÉn: Khi chËp hai thái than víi nhau, nhiÖt ®é ë chç tiÕp xóc rÊt lín ®Ó t¹o ra c c¸ h¹t t¶i ®iÖn trong vïng kh«ng khÝ xung quanh hai ®Çu thái than.

3.48 Chän: D H−íng dÉn: Tia catèt lµ dßng chuyÓn ®éng cña c¸c electron bøt ra tõ catèt.

3.49 Chän: C H−íng dÉn: Khi UAK = 0 th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong ch©n kh«ng lµ I = 0.

23. Dßng ®iÖn trong b¸n dÉn

3.50 Chän: C H−íng dÉn: - §iÖn trë suÊt cña chÊt b¸n dÉn lín h¬n so víi k im lo¹i nh−ng nhá h¬n so víi chÊt ®iÖn m«i. - §iÖn trë suÊt cña chÊt b¸n dÉn gi¶m m¹nh khi nhiÖt ®é t n¨g. - TÝnh chÊt ® iÖn cña b¸n dÉn phô thuéc nhiÒu vµo c¸ c t¹p chÊt cã mÆt trong tinh thÓ.

3.51 Chän: D

H−íng dÉn: B¶n chÊt cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn lµ dßng chuyÓn dêi cã h−íng cña c¸c lç trèng theo chiÒu ®iÖn tr−êng vµ c¸c electron ng−îc chiÒu ®iÖn tr−êng.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

60

3.52 Chän: A H−íng dÉn: Sè h¹t mang ®iÖn cã trong 2 mol nguyªn tö Si lµ N = 2.NA.10

-13 = 1,205.1011 h¹t. 3.53 Chän: C

H−íng dÉn: B¸n dÉn lo¹i n lµ b n¸ dÉn trong ®ã mËt ®é lç trèng nhá h¬n rÊt nhiÒu mËt ®é electron. 3.54 Chän: C

H−íng dÉn: MËt ®é c¸c h¹t t¶i ®iÖn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh− nhiÖt ®é, møc ®é chiÕu s¸ng.

3.55 Chän: B H−íng dÉn: Dßng electron chuyÓn qua líp tiÕp xóc p-n chñ yÕu theo chiÒu tõ n sang p, cßn lç trèng chñ yÕu ®i tõ p sang n.

3.56 Chän: B H−íng dÉn: §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn lµ cÇn duy tr × mét hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.

3.57 Chän: D H−íng dÉn: HiÖu ®iÖn thÕ cña líp tiÕp xóc p-n cã t¸c dông t¨ng c−êng sù khuÕch t¸ n cña c¸c electron tõ b n¸ dÉn p sang b¸n dÉn n, t n¨g c−êng sù khuÕch t n¸ cña lç trèng tõ n sang p.

3.58 Chän: C H−íng dÉn: Khi líp tiÕp xóc p-n ®−îc ph©n cùc thuËn, ® iÖn tr−êng ngoµi cã t¸ c dông t¨ng c−êng sù khuÕch t n¸ c c¸ electron tõ b n¸ dÉn n sang b¸n dÉn p.

3.59 Chän: D H−íng dÉn: Dßng ®iÖn thuËn qua líp tiÕp xóc p - n lµ dßng khuÕch t¸n cña c c¸ h¹t c¬ b¶n.

24. Linh kiÖn b¸n dÉn

3.60 Chän: A H−íng dÉn: §i«t b¸n dÉn cã cÊu t¹o gåm mét líp tiÕp xóc p – n.

3.61 Chän: A H−íng dÉn: §i«t b¸n dÉn cã t¸c dông chØnh l−u.

3.62 Chän: B H−íng dÉn: §i«t b¸n dÉn cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng ®iÖn xoay chiÒu thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu, kh«ng thÓ biÕn ®æi dßng ®iÖn méy chiÒu thµnh dßng ®iÖn xoay chiÒu

3.63 Chän: B H−íng dÉn: Tranzito b¸n dÉn cã cÊu t¹o gåm hai líp tiÕp xóc p – n.

3.64 Chän: B H−íng dÉn: Tranzito b¸n dÉn cã t¸c dông khuÕch ®¹i.

25. Thùc hµnh: Kh¶o s t¸ ®Æc tÝnh chØnh l−u cña ®i èt b¸n dÉn vµ ®Æc tÝnh khuÕch ®¹i cña Tranzito

3.65 Chän: B H−íng dÉn: Xem ®−êng ®Æc tr−ng v«n – ampe cña ®i«t b n¸ dÉn.

3.66 Chän: D H−íng dÉn: Xem ®−êng ®Æc tr−ng v«n – ampe cña ®i«t b n¸ dÉn.

3.67 Chän: B H−íng dÉn: Xem ®−êng ®Æc tr−ng v«n – ampe cña tranzito b n¸ dÉn.

3.68 Chän: A H−íng dÉn: Xem ®−êng ®Æc tr−ng v«n – ampe cña tranzito b n¸ dÉn.

Ch−¬ng IV. Tõ tr−êng

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

61

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. Tõ tr−êng. C¶m øng tõ

- Xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn tån t¹i tõ tr−êng. Tõ tr−êng cã tÝnh chÊt c¬ b¶n lµ t¸c dông lùc tõ lªn nam ch©m hay lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã. - Vect¬ c¶m øng tõ lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho tõ tr−êng vÒ mÆt t¸c dông lùc tõ. §¬n vÞ c¶m øng tõ lµ Tesla (T). - Tõ tr−êng cña dßng ®iÖn trong d©y dÉn th¼ng, dµi ®Æt trong kh«ng khÝ:

r I

10.2B 7−=

r lµ kho¶ng c¸ch tõ ® iÓm kh¶o s¸t ®Õn d©y dÉn. - Tõ tr−êng t¹i t©m cña dßng ®iÖn trong khung d©y trßn:

R NI

10.2B 7−pi=

R lµ b¸n kÝnh cña khung d©y, N lµ sè vßng d©y trong khung, I lµ c−êng ®é dßng ®iÖn trong mçi vßng. - Tõ tr−êng cña dßng ®iÖn trong èng d©y:

nI10.4B 7−pi= n lµ sè vßng d©y trªn mét ®¬n vÞ dµi cña èng. 2. Lùc tõ

- Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n dßng ®iÖn ng¾n: F = Bilsinα α lµ gãc hîp bëi ®o¹n dßng ®iÖn vµ vect¬ c¶m øng tõ.

- Lùc tõ t¸c dông trªn mçi ®¬n vÞ dµi cña hai dßng ®iÖn song song:

r II

10.2F 217−=

r lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai dßng ®iÖn. 3. M«men ngÉu lùc tõ

M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã dßng ®iÖn: M = IBS.sinθ, trong ®ã S lµ diÖn tÝch phÇn mÆt ph¼ng giíi h¹n bëi khung, θ lµ gãc hîp bëi vect¬ ph¸p tuyÕn cña khung vµ vect¬ c¶m øng tõ 4. Lùc Lorenx¬

Lùc Lorenx¬ t c¸ dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng: α= sinBvqf , trong ®ã q lµ ®iÖn tÝch cña h¹t, α lµ

gãc hîp bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vµ vect¬ c¶m øng tõ

II. C©u hái vµ bµi tËp 26. Tõ tr−êng

4.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

Ng−êi ta nhËn ra tõ tr−êng tån t¹i xung quanh d©y dÉn mang dßng ®iÖn v×:

A. cã lùc t¸c dông lªn mét dßng ®iÖn kh¸c ®Æt song song c¹nh nã.

B. cã lùc t¸c dông lªn mét kim nam ch©m ®Æt song song c¹nh nã. C. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng däc theo nã. D. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn ®øng yªn ®Æt bªn c¹nh nã.

4.2 TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tõ tr−êng lµ:

A. g©y ra lùc tõ t¸ c dông lªn nam ch©m hoÆc lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã. B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Æt trong nã. C. g©y ra lùc ®µn hå i t¸c dông lªn c c¸ dßng ® iÖn vµ nam ch©m ®Æt trong nã. D. g©y ra sù biÕn ®æ i vÒ tÝnh chÊt ® iÖn cña m«i tr−êng xung quanh.

4.3 Tõ phæ lµ:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

62

A. h×nh ¶nh cña c¸c ®−êng m¹t s¾t cho ta h×nh ¶nh cña c¸c ®−êng søc tõ cña tõ tr−êng. B. h×nh ¶nh t−¬ng t¸c cña hai nam ch©m víi nhau.

C. h×nh ¶nh t−¬ng t¸c gi÷a dßng ® iÖn vµ nam ch©m. D. h×nh ¶nh t−¬ng t¸c cña hai dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng song song.

4.4 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Qua bÊt kú ® iÓm nµo trong tõ tr−êng ta còng cã thÓ vÏ ®−îc mét ®−êng søc tõ.

B. §−êng søc tõ do nam ch©m th¼ng t¹o ra xung quanh nã lµ nh÷ng ®−êng th¼ng.

C. §−êng søc mau ë n¬i cã c¶m øng tõ lín, ®−êng søc th−a ë n¬i cã c¶m øng tõ nhá. D. C¸c ®−êng søc tõ lµ nh÷ng ®−êng cong kÝn.

4.5 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

Tõ tr−êng ®Òu lµ tõ tr−êng cã

A. c¸c ®−êng søc song song vµ c¸ch ®Òu nhau. B. c¶m øng tõ t¹i mäi n¬i ®Òu b»ng nhau. C. lùc tõ t¸ c dông lªn c¸c dßng ®iÖn nh− nhau. D. c¸c ®Æc ® iÓm bao gåm c¶ ph−¬ng ¸n A vµ B.

4.6 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. T−¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn lµ t−¬ng t¸c tõ. B. C¶m øng tõ lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho tõ tr−êng vÒ mÆt g©y ra t¸c dông tõ.

C. Xung quanh mçi ®iÖn tÝch ®øng yªn tån t¹i ®iÖn tr−êng vµ tõ tr−êng.

D. §i qua mçi ®iÓm trong tõ tr−êng chØ cã mét ®−êng søc tõ. 4.7 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. C c¸ ®−êng m¹t s¾t cña tõ phæ chÝnh lµ c¸c ®−êng søc tõ. B. C¸c ®−êng søc tõ cña tõ tr−êng ®Òu cã thÓ lµ nh÷ng ®−êng cong c¸ch ®Òu nhau. C. C c¸ ®−êng søc tõ lu«n lµ nh÷ng ®−êng cong kÝn.

D. Mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng theo quü ®¹o trßn trong tõ tr−êng th × quü ®¹o chuyÓn ®éng cña h¹t chÝnh lµ mét ®−êng søc tõ.

4.8 D©y dÉn mang dßng ®iÖn kh«ng t−¬ng t¸c ví i

A. c¸c ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng.

B. nam ch©m ®øng yªn.

C. c¸c ®iÖn tÝch ®øng yªn. D. nam ch©m chuyÓn ®éng.

27. Ph−¬ng vµ chiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn

4.9 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

Mét dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ, chiÒu cña lùc tõ t¸ c dông vµo dßng ®iÖn sÏ kh«ng thay ®æi khi

A. ®æi chiÒu dßng ®iÖn ng−îc l¹i. B. ®æi chiÒu c¶m øng tõ ng−îc l¹i.

C. ®ång thêi ®æ i chiÒu dßng ®iÖn vµ ®æi chiÒu c¶m øng tõ.

D. quay dßng ®iÖn mét gãc 90 0 xung quanh ®−êng søc tõ. 4.10 Mét ®o¹n d©y dÉn cã dßng ®iÖn I n»m ngang ®Æt trong tõ tr−êng cã c¸ c ®−êng søc tõ th¼ng ®øng tõ trªn xuèng nh− h×nh vÏ. Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã chiÒu

A. th¼ng ®øng h−íng tõ trªn xuèng. B. th¼ng ®øng h−íng tõ d−í i lªn.

C. n»m ngang h−íng tõ tr¸i sang ph¶i.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

63

D. n»m ngang h−íng tõ ph¶i sang tr¸ i. 4.11 ChiÒu cña lùc tõ t c¸ dông lªn ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn, th−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng quy t¾c:

A. vÆn ®inh èc 1. B. vÆn ®inh èc 2. C. bµn tay tr¸i.

D. bµn tay ph¶i. 4.12 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ® iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc víi dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc ví i ®−êng c¶m øng tõ. C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa dßng ®iÖn vµ ®−êng c¶m øng tõ. D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng tiÕp thuyÕn víi c c¸ ®−êng c¶m øng tõ.

4.13 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ® iÖn ®æi chiÒu kh i ®æi ch iÒu dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æ i chiÒu ®−êng c¶m øng tõ.

C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ® iÖn ®æi chiÒu kh i t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn.

D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn kh«ng ®æi ch iÒu khi ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®−êng c¶m øng tõ.

28. C¶m øng tõ. §Þnh luËt Ampe

4.14 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. C¶m øng tõ lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho tõ tr−êng vÒ mÆt t¸c dông lùc

B. §é lín cña c¶m øng tõ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc αsinIl

FB = phô thuéc vµo c−êng ®é dßng ®iÖn I

vµ ch iÒu dµi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ tr−êng

C. §é lín cña c¶m øng tõ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc αsinIl

FB = kh«ng phô thuéc vµo c−êng ®é dßng

®iÖn I vµ chiÒu ®µi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ tr−êng D. C¶m øng tõ lµ ®¹i l−îng vect¬

4.15 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi c−êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n d©y. B. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi chiÒu dµi cña ®o¹n d©y.

C. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi gãc hîp bëi ®o¹n d©y vµ ®−êng søc tõ. D. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi c¶m øng tõ t¹i ® iÓm ®Æt ®o¹n d©y.

4.16 Ph t¸ biÓu nµo d−íi ®©y lµ §óng?

Cho mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn I ®Æt song song víi ®−êng søc tõ, ch iÒu cña dßng ® iÖn ng−îc chiÒu víi ch iÒu cña ®−êng søc tõ.

A. Lùc tõ lu«n b»ng kh«ng kh i t¨ ng c−êng ®é dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¨ng khi t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn.

C. Lùc tõ gi¶m khi t n¨g c−êng ®é dßng ®iÖn. D. Lùc tõ ®æ i chiÒu khi ta ®æi chiÒu dßng ®iÖn.

4.17 Mét ®o¹n d©y dÉn dµi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu vµ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c−êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lµ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng ®ã cã ®é lín lµ:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

64

A. 0,4 (T). B. 0,8 (T).

C. 1,0 (T). D. 1,2 (T).

4.18 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu th×

A. lùc tõ t¸c dông lªn mäi phÇn cña ®o¹n d©y.

B. lùc tõ chØ t¸c dông vµo trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. C. lùc tõ chØ t¸ c dông lªn ®o¹n d©y khi nã kh«ng song song víi ®−êng søc tõ. D. lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®iÓm ®Æt lµ trung ®iÓm cña ®o¹n d©y.

4.19 Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dµi 6 (cm) cã dßng ® iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10-2(N). Gãc α hîp bëi d©y MN vµ ®−êng c¶m øng tõ lµ:

A. 0,50

B. 300

C. 600

D. 900

4.20 Mét d©y dÉn th¼ng cã dßng ®iÖn I ®Æt trong vïng kh«ng g ian cã tõ tr−êng ®Òu nh− h×nh vÏ. Lùc tõ t c¸ dông lªn d©y cã

A. ph−¬ng ngang h−íng sang tr i¸. B. ph−¬ng ngang h−íng sang ph¶i. C. ph−¬ng th¼ng ®øng h−íng lªn. D. ph−¬ng th¼ng ®øng h−íng xuèng.

29. Tõ tr−êng cña mét sè dßng ®iÖn cã d¹ng ®¬n gi¶n

4.21 Ph t¸ biÓu nµo d−íi ®©y lµ §óng?

A. §−êng søc tõ cña tõ tr−êng g©y ra bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi lµ nh÷ng ®−êng th¼ng song song víi dßng ®iÖn B. §−êng søc tõ cña tõ tr−êng g©y ra bëi dßng ®iÖn trßn lµ nh÷ng ®−êng trßn

C. §−êng søc tõ cña tõ tr−êng g©y ra bëi dßng ®iÖn trßn lµ nh÷ng ®−êng th¼ng song song c¸ch ®Òu nhau D. §−êng søc tõ cña tõ tr−êng g©y ra bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi lµ nh÷ng ®−êng trßn ®ång t©m n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi d©y dÉn

4.22 Hai ®iÓm M vµ N gÇn mét dßng ®iÖn th¼ng dµi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iÖn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ ch tõ N ®Õn dßng ® iÖn. §é lín cña c¶m øng tõ t¹i M vµ N lµ BM vµ BN th×

A. BM = 2BN B. BM = 4BN

C. NM BB 2 1

=

D. NM BB 4 1

=

4.23 Dßng ®iÖn I = 1 (A) ch¹y trong d©y dÉn th¼ng dµi. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c c¸h d©y dÉn 10 (cm) cã ®é lín lµ:

A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T)

C. 2.10-6(T) D. 4.10-7(T)

I

B

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

65

4.24 T¹i t©m cña mét dßng ® iÖn trßn c−êng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®−îc lµ 31,4.10-6(T). §−êng kÝnh cña dßng ®iÖn ®ã lµ:

A. 10 (cm) B. 20 (cm) C. 22 (cm)

D. 26 (cm) 4.25 Mét d©y dÉn th¼ng dµi cã dßng ®iÖn I ch¹y qua. Hai ®iÓm M vµ N n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng chøa d©y dÉn, ®èi xøng víi nhau qua d©y. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Vect¬ c¶m øng tõ t¹i M vµ N b»ng nhau. B. M vµ N ®Òu n»m trªn mét ®−êng søc tõ.

C. C¶m øng tõ t¹i M vµ N cã chiÒu ng−îc nhau. D. C¶m øng tõ t¹i M vµ N cã ®é lín b»ng nhau.

4.26 Mét dßng ®iÖn cã c−êng ®é I = 5 (A) ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dµi. C¶m øng tõ do dßng ®iÖn nµy g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín B = 4.10-5 (T). §iÓm M c c¸h d©y mét kho¶ng

A. 25 (cm) B. 10 (cm) C. 5 (cm)

D. 2,5 (cm) 4.27 Mét dßng ®iÖn th¼ng, dµi cã c−êng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5 (cm) cã ®é lín lµ:

A. 8.10-5 (T)

B. 8pi.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T) D. 4pi.10-6 (T)

4.28 Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10 -5 (T). C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ:

A. 10 (A) B. 20 (A)

C. 30 (A) D. 50 (A)

4.29 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoµi kho¶ng 2 dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng I2 8 (cm). §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã

A. c−êng ®é I2 = 2 (A) vµ cïng ch iÒu víi I 1 B. c−êng ®é I2 = 2 (A) vµ ng−îc chiÒu ví i I1 C. c−êng ®é I2 = 1 (A) vµ cïng ch iÒu víi I1

D. c−êng ®é I2 = 1 (A) vµ ng−îc chiÒu víi I1

4.30 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I 1 = 5 (A), dßng ® iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng−îc chiÒu víi I 1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ ch ®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:

A. 5,0.10-6 (T) B. 7,5.10-6 (T) C. 5,0.10-7 (T)

D. 7,5.10-7 (T)

4.31 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c c¸h nhau 32 (cm) trong kh«ng kh Ý, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng−îc chiÒu ví i I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn ngoµi kho¶ng hai dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng ®iÖn I 1 8 (cm). C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ:

A. 1,0.10-5 (T)

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

66

B. 1,1.10-5 (T) C. 1,2.10-5 (T)

D. 1,3.10-5 (T) 4.32 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau c c¸h nhau 40 (cm). Trong hai d©y cã hai dßng ®iÖn cïng c−êng ®é I1 = I2 = 100 (A), cïng chiÒu ch¹y qua. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ® iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng hai d©y, c c¸h dßng I 1 10 (cm), c¸ch dßng I2 30 (cm) cã ®é lín lµ:

A. 0 (T) B. 2.10-4 (T) C. 24.10-5 (T)

D. 13,3.10-5 (T)

30. Bµi tËp vÒ tõ tr−êng

4.33 Mét èng d©y dµi 50 (cm), c−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi vßng d©y lµ 2 (A). c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 25.10-4 (T). Sè vßng d©y cña èng d©y lµ:

A. 250

B. 320 C. 418 D. 497

4.34 Mét sîi d©y ®ång cã ®−êng kÝnh 0,8 (mm), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y cã dµi l = 40 (cm). Sè vßng d©y trªn mçi mÐt ch iÒu dµi cña èng d©y lµ:

A. 936

B. 1125

C. 1250 D. 1379

4.35 Mét sîi d©y ®ång cã ®−êng kÝnh 0,8 (mm), ®iÖn trë R = 1,1 (Ω), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y dµi l = 40 (cm). Cho dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th × c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 6,28.10 -3 (T). HiÖu ® iÖn thÕ ë hai ®Çu èng d©y lµ:

A. 6,3 (V)

B. 4,4 (V)

C. 2,8 (V) D. 1,1 (V)

4.36 Mét d©y dÉn rÊt dµi c n¨g th¼ng, ë gi÷a d©y ®−îc uèn thµnh vßng trßn b¸n kÝnh R = 6 (cm), t¹i chç chÐo nhau d©y dÉn ®−îc c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y cã c−êng ®é 4 (A). C¶m øng tõ t¹i t©m vßng trßn do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín lµ:

A. 7,3.10-5 (T)

B. 6,6.10-5 (T)

C. 5,5.10-5 (T) D. 4,5.10-5 (T)

4.37 Hai dßng ®iÖn cã c−êng ®é I1 = 6 (A) vµ I2 = 9 (A) ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng I1 ng−îc chiÒu I2. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ® iÖn g©y ra t¹i ® iÓm M c¸ ch I1 6 (cm) vµ c¸ ch I2 8 (cm) cã ®é lín lµ:

A. 2,0.10-5 (T)

B. 2,2.10-5 (T)

C. 3,0.10-5 (T) D. 3,6.10-5 (T)

4.38 Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c−êng ®é 5 (A) ng−îc chiÒu nhau. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai dßng ®iÖn mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

67

A. 1.10-5 (T) B. 2.10-5 (T)

C. 2 .10-5 (T) D. 3 .10-5 (T)

31. T−¬ng t¸ c gi÷a ha i dßng ®iÖn th¼ng song song. §Þnh nghÜa ampe

4.39 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?

A. Lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song cã ph−¬ng n»m trong mÆt ph¼ng hai dßng ®iÖn vµ vu«ng gãc víi hai dßng ®iÖn. B. Hai dßng ®iÖn th¼ng song song cïng chiÒu hó t nhau, ng−îc chiÒu ®Èy nhau.

C. Hai dßng ®iÖn th¼nh song song ng−îc chiÒu hót nhau, cïng chiÒu ®Èy nhau.

D. Lùc t−¬ng t¸c g i÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song cã ®é lín tØ lÖ thuËn víi c−êng ®é cña hai dßng ®iÖn. 4.40 Khi t¨ng ®ång thêi c−êng ®é dßng ®iÖn trong c¶ hai d©y dÉn th¼ng song song lªn 3 lÇn th × lùc tõ t c¸ dông lªn mét ®¬n vÞ dµi cña mçi d©y sÏ t¨ ng lªn:

A. 3 lÇn B. 6 lÇn C. 9 lÇn D. 12 lÇn

4.41 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song vµ c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng, dßng ®iÖn trong hai d©y cïng chiÒu cã c−êng ®é I1 = 2 (A) vµ I 2 = 5 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn 20 (cm) chiÒu dµi cña mçi d©y lµ:

A. lùc hót cã ®é lín 4.10-6 (N)

B. lùc hót cã ®é lín 4.10-7 (N) C. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-7 (N) D. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-6 (N)

4.42 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song ®Æt trong kh«ng khÝ. Dßng ® iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c−êng ®é 1 (A). Lùc tõ t¸ c dông lªn mçi mÐt chiÒu dµi cña mçi d©y cã ®é lín lµ 10-6(N). Kho¶ng c c¸h gi÷a hai d©y ®ã lµ:

A. 10 (cm)

B. 12 (cm) C. 15 (cm)

D. 20 (cm) 4.43 Hai d©y dÉn th¼ng song song mang dßng ®iÖn I1 vµ I2 ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng r trong kh«ng khÝ. Trªn mçi ®¬n vÞ dµi cña mçi d©y ch Þu t¸c dông cña lùc tõ cã ®é lín lµ:

A. 2 21710.2

r

IIF −=

B. 2 21710.2

r

IIF −= pi

C. r

IIF 21710.2 −=

D. 2 21710.2

r

IIF −= pi

4.44 Hai vßng d©y trßn cïng b¸n kÝnh R = 10 (cm) ®ång trôc vµ c¸ch nhau 1(cm). Dßng ®iÖn ch¹y trong hai vßng d©y cïng chiÒu, cïng c−êng ®é I1 = I2 = 5 (A). Lùc t−¬ng t c¸ gi÷a hai vßng d©y cã ®é lín lµ

A. 1,57.10-4 (N) B. 3,14.10-4 (N)

C. 4.93.10-4 (N) D. 9.87.10-4(N)

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

68

32. Lùc Lorenx¬

4.45 Lùc Lorenx¬ lµ: A. lùc tõ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng.

B. lùc tõ t¸ c dông lªn dßng ®iÖn. C. lùc tõ t¸ c dông lªn h¹t mang ®iÖn ®Æt ®øng yªn trong tõ tr−êng. D. lùc tõ do dßng ® iÖn nµy t c¸ dông lªn dßng ®iÖn kia.

4.46 ChiÒu cña lùc Lorenx¬ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng:

A. Qui t¾c bµn tay tr¸i. B. Qui t¾c bµn tay ph¶i. C. Qui t¾c c¸i ®inh èc.

D. Qui t¾c vÆn nót chai. 4.47 ChiÒu cña lùc Lorenx¬ phô thuéc vµo

A. ChiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t mang ®iÖn. B. ChiÒu cña ®−êng søc tõ.

C. §iÖn tÝch cña h¹t mang ®iÖn. D. C¶ 3 yÕu tè trªn

4.48 §é lín cña lùc Lorex¬ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc

A. vBqf = B. αsinvBqf = C. αtanqvBf = D. αcosvBqf =

4.49 Ph−¬ng cña lùc Lorenx¬ A. Trïng ví i ph−¬ng cña vect¬ c¶m øng tõ. B. Trïng víi ph−¬ng cña vect¬ vËn tèc cña h¹t mang ®iÖn. C. Vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng hîp bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vµ vect¬ c¶m øng tõ.

D. Trïng víi mÆt ph¼ng t¹o bëi vect¬ vËn tèc cña h¹t vµ vect¬ c¶m øng tõ. 4.50 Chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt.

ChiÒu cña lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trßn trong tõ tr−êng A. Trïng ví i chiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t trªn ®−êng trßn. B. H−íng vÒ t©m cña quü ®¹o khi h¹t tÝch ®iÖn d−¬ng.

C. H−íng vÒ t©m cña quü ®¹o khi h¹t tÝch ®iÖn ©m.

D. Lu«n h−íng vÒ t©m quü ®¹o kh«ng phô thuéc ® iÖn tÝch ©m hay d−¬ng. 4.51 Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 2.105 (m/s) vu«ng gãc ví i B . Lùc Lorenx¬ t¸c dông vµo electron cã ®é lín lµ:

A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N)

C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N)

4.52 Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 10-4 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 3,2.106 (m/s) vu«ng gãc víi B , khèi l−îng cña electron lµ 9,1.10-31(kg). B¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng lµ:

A. 16,0 (cm)

B. 18,2 (cm)

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

69

C. 20,4 (cm) D. 27,3 (cm)

4.53 Mét h¹t pr«t«n chuyÓn ®éng víi vËn tèc 2.106 (m/s) vµo vïng kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu B = 0,02 (T) theo h−íng hîp víi vect¬ c¶m øng tõ mét gãc 300. BiÕt ®iÖn tÝch cña h¹t pr«t«n lµ 1,6.10-19 (C). Lùc Lorenx¬ t c¸ dông lªn h¹t cã ®é lín lµ.

A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N)

4.54 Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr−êng ®Òu B víi vËn tèc ban ®Çu 0v vu«ng gãc c¶m øng tõ. Quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng lµ mét ®−êng trßn cã b¸n kÝnh R. Khi t n¨g ®é lín cña c¶m øng tõ lªn gÊp ®«i th×:

A. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng t n¨g lªn gÊp ®« i B. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng g i¶m ®i mét nöa

C. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng t n¨g lªn 4 lÇn D. b¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr−êng gi¶m ®i 4 lÇn

33. Khung d©y cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng

4.55 Mét khung d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Lu«n cã lùc tõ t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c c¹nh cña khung

B. Lùc tõ t¸c dông lªn c c¸ c¹nh cña khung kh i mÆt ph¼ng khung d©y kh«ng song song víi ®−êng søc tõ C. Khi mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc ví i vect¬ c¶m øng tõ th× khung d©y ë tr¹ng th¸i c©n b»ng D. M«men ngÉu lùc tõ cã t¸c dông lµm quay khung d©y vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng bÒn

4.56 Mét khung d©y dÉn ph¼ng, diÖn tÝch S, mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu B, mÆt ph¼ng khung d©y song song víi c¸ c ®−êng søc tõ. M«men ngÉu lùc tõ t¸ c dông lªn khung d©y lµ:

A. M = 0 B. M = IBS C. M = IB/S

D. M = IS/B 4.57 Mét khung d©y mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y vu«ng gãc víi ®−êng c¶m øng tõ (H×nh vÏ). KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng vÒ lùc tõ t¸c dông lªn c¸ c c¹nh cña khung d©y

A. b»ng kh«ng

B. cã ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung d©y C. n»m trong mÆt ph¼ng khung d©y, vu«ng gãc víi c¸c c¹nh vµ cã t c¸ dông kÐo d·n khung

D. n»m trong mÆt ph¼ng khung d©y, vu«ng gãc víi c c¸ c¹nh vµ cã t c¸ dông nÐn khung

4.58 Mét khung d©y mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®−êng c¶m øng tõ, khung cã thÓ quay xung quanh mét trôc 00' th¼ng ®øng n»m trong mÆt ph¼ng khung (H×nh vÏ). KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. lùc tõ t¸c dông lªn c c¸ c¹nh ®Òu b»ng kh«ng B. lùc tõ t¸ c dông lªn c¹nh NP & QM b»ng kh«ng C. lùc tõ t¸ c dông lªn c¸c c¹nh tr iÖt tiªu nhau lµm cho khung d©y ®øng c©n b»ng D. lùc tõ g©y ra m«men cã t¸c dông lµm cho khung d©y quay quanh trôc 00 '

I

B

B

I M

Q P

N 0

0'

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

70

4.59 Khung d©y dÉn h×nh vu«ng c¹nh a = 20 (cm) gåm cã 10 vßng d©y, dßng ®iÖn ch¹y trong mçi vßng d©y cã c−êng ®é I = 2 (A). Khung d©y ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T), mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸c ®−êng c¶m øng tõ. M«men lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lµ:

A. 0 (Nm) B. 0,016 (Nm)

C. 0,16 (Nm) D. 1,6 (Nm)

4.60 Chän c©u sai

M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn mét khung d©y cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu A. tØ lÖ thuËn ví i diÖn tÝch cña khung.

B. cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi mÆt ph¼ng khung vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ. C. cã gi¸ trÞ lín nhÊt kh i mÆt ph¼ng khung song song víi ®−êng søc tõ. D. phô thuéc vµo c−êng ®é dßng ®iÖn trong khung.

4.61 Mét khung d©y ph¼ng n»m trong tõ tr−êng ®Òu, mÆt ph¼ng khung d©y chøa c¸ c ®−êng søc tõ. Khi gi¶m c−êng ®é dßng ®iÖn ®i 2 lÇn vµ t¨ng c¶m õng tõ lªn 4 lÇn th× m«men lùc tõ t c¸ dông lªn khung d©y sÏ:

A. kh«ng ®æi B. t¨ng 2 lÇn

C. t¨ng 4 lÇn D. gi¶m 2 lÇn

4.62 Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt ABCD ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 5.10 -2 (T). C¹nh AB cña khung dµi 3 (cm), c¹nh BC dµi 5 (cm). Dßng ®iÖn trong khung d©y cã c−êng ®é I = 5 (A). Gi¸ tr Þ lín nhÊt cña m«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn khung d©y cã ®é lín lµ:

A. 3,75.10-4 (Nm) B. 7,5.10-3 (Nm) C. 2,55 (Nm)

D. 3,75 (Nm) 4.63 Mét khung d©y cøng h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th−íc 2 (cm) x 3 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu. Khung cã 200 vßng d©y. Khi cho dßng ®iÖn cã c−êng ®é 0,2 (A) ® i vµo khung th× m«men ngÉu lùc tõ t¸c dông vµo khung cã gi¸ trÞ lín nhÊt lµ 24.10-4 (Nm). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng cã ®é lín lµ:

A. 0,05 (T) B. 0,10 (T) C. 0,40 (T)

D. 0,75 (T) 34. Sù tõ ho ,¸ c¸c chÊt s¾t tõ

4.64 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. ChÊt thuËn tõ lµ chÊt bÞ nhiÔm tõ rÊt m¹nh, chÊt nghÞch tõ lµ chÊt kh«ng b Þ nhiÔm tõ B. ChÊt thuËn tõ vµ chÊt nghÞch tõ ®Òu bÞ tõ hãa khi ®Æt trong tõ tr−êng vµ bÞ mÊt tõ tÝnh khi tõ tr−êng ngoµi mÊt ®i.

C. C c¸ nam ch©m lµ c¸c chÊt thuËn tõ. D. S¾t vµ c¸c hîp chÊt cña s¾t lµ c¸c chÊt thuËn tõ.

4.65 C¸c chÊt s¾t tõ bÞ nh iÔm tõ rÊt m¹nh lµ do: A. trong chÊt s¾t tõ cã c c¸ miÒn nhiÔm tõ tù nhiªn gièng nh− c¸ c kim nam ch©m nhá

B. trong chÊt s¾t tõ cã c c¸ dßng ® iÖn ph©n tö g©y ra tõ tr−êng C. chÊt s¾t tõ lµ chÊt thuËn tõ D. chÊt s¾t tõ lµ chÊt nghÞch tõ

4.66 Chän c©u ph¸t biÓu ®óng?

A. Tõ tÝnh cña nam ch©m vÜnh cöu lµ kh«ng ®æi, kh«ng phô thuéc c¸c yÕu tè bªn ngoµi

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

71

B. Nam ch©m ®iÖn lµ mét èng d©y cã lâi s¾t, khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y lâi s¾t bÞ nhiÔm tõ, khi ng¾t dßng ®iÖn qua èng d©y tõ tÝnh cña lâi s¾t kh«ng bÞ mÊt ®i

C. Nam ch©m ®iÖn lµ mét èng d©y cã lâi s¾t, khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y lâi s¾t bÞ nhiÔm tõ rÊt m¹nh, khi ng¾t dßng ®iÖn qua èng d©y tõ tÝnh cña lâi s¾t bÞ mÊt ®i D. Nam ch©m vÜnh cöu lµ c¸c nam ch©m cã trong tù nhiªn, con ng−êi kh«ng t¹o ra ®−îc

4.67 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. C c¸ chÊt s¾t tõ ®−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o ra c¸c nam ch©m ®iÖn vµ nam ch©m vÜnh cöu. B. C¸c chÊt s¾t tõ ®−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o lâ i thÐp cña c c¸ ®éng c¬, m¸y biÕn thÕ. C. C c¸ chÊt s¾t tõ ®−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o b¨ng tõ ®Ó gh i ©m, ghi h×nh. D. C c¸ chÊt s¾t tõ ®−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o ra c¸c dông cô ®o l−êng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi tõ tr−êng bªn ngoµi.

35. Tõ tr−êng Tr i¸ §Êt

4.68 §é tõ thiªn lµ A. gãc lÖch gi÷a kinh tuyÕn tõ vµ mÆt ph¼ng n»m ngang B. gãc lÖch gi÷a kinh tuyÕn tõ vµ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña tr¸i ®Êt

C. gãc lÖch gi÷a kinh tuyÕn tõ vµ kinh tuyÕn ®Þa lý D. gãc lÖch gi÷a k inh tuyÕn tõ vµ vÜ tuyÕn ®Þa lý

4.69 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. §é tõ th iªn d−¬ng øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ phÝa ®«ng, ®é tõ thiªn ©m øng ví i tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ ph Ýa t©y

B. §é tõ thiªn d−¬ng øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ phÝa t©y, ®é tõ thiªn ©m øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ ph Ýa ®«ng C. §é tõ thiªn d−¬ng øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ phÝa b¾c, ®é tõ thiªn ©m øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ ph Ýa nam D. §é tõ thiªn d−¬ng øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña k im la bµn lÖch vÒ ph Ýa nam, ®é tõ thiªn ©m øng ví i tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ ph Ýa b¾c

4.70 §é tõ khuynh lµ:

A. gãc hîp bëi kim nam ch©m cña la bµn vµ mÆt ph¼ng n»m ngang B. gãc hîp bëi kim nam ch©m cña la bµn vµ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng C. gãc hîp bëi kim nam ch©m cña la bµn vµ kinh tuyÕn ®Þa lý D. gãc hîp bëi kim nam ch©m cña la bµn vµ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña tr¸i ®Êt

4.71 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. §é tõ khuynh d−¬ng khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn n»m d−íi mÆt ph¼ng ngang, ®é tõ khuynh ©m khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn n»m ph Ýa trªn mÆt ph¼ng ngang B. §é tõ khuynh d−¬ng khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn n»m trªn mÆt ph¼ng ngang, ®é tõ khuynh ©m khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn n»m ph Ýa d−íi mÆt ph¼ng ngang C. §é tõ khuynh d−¬ng kh i cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn lÖch vÒ h−íng b¾c, ®é tõ khuynh ©m khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn lÖch vÒ h−íng nam D. §é tõ khuynh d−¬ng khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn lÖch vÒ h−íng ®«ng, ®é tõ khuynh ©m khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn lÖch vÒ h−íng nam

4.72 Chän c©u ph¸t biÓu kh«ng ®óng.

A. Cã ®é tõ thiªn lµ do c¸c cùc tõ cña tr¸i ®Êt kh«ng trïng víi c¸c ®Þa cùc B. §é tõ thiªn vµ ®é tõ khuynh phô thuéc vÞ trÝ ® Þa lý C. B¾c cùc cã ®é tõ khuynh d−¬ng, nam cùc cã ®é tõ khuynh ©m

D. B¾c cùc cã ®é tõ khuynh ©m, nam cùc cã ®é tõ khuynh d−¬ng 4.73 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

72

A. HiÖn nay cùc tõ b¾c cña tr¸i ®Êt n»m t¹i b¾c cùc, cùc tõ nam cña tr¸ i ®Êt n»m t¹i nam cùc B. HiÖn nay cùc tõ b¾c cña tr¸i ®Êt n»m t¹i nam cùc, cùc tõ nam cña tr¸i ®Êt n»m t¹i b¾c cùc

C. HiÖn nay cùc tõ b¾c cña tr¸i ®Êt n»m gÇn b¾c cùc, cùc tõ nam cña tr¸i ®Êt n»m gÇn nam cùc D. HiÖn nay cùc tõ b¾c cña tr¸i ®Êt n»m gÇn nam cùc, cùc tõ nam cña tr¸i ®Êt n»m gÇn b¾c cùc

4.74 Chän c©u ph¸t biÓu kh«ng ®óng.

A. B·o tõ lµ sù biÕn ®æ i cña tõ tr−êng tr¸i ®Êt x¶y ra trong mét kho¶ng thêi g ian rÊt dµi

B. B·o tõ lµ sù b iÕn ®æi cña tõ tr−êng tr¸i ®Êt x¶y ra trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n

C. B·o tõ lµ sù biÕn ®æ i cña tõ tr−êng tr¸i ®Êt trªn qu i m« hµnh tinh D. B·o tõ m¹nh ¶nh h−ëng ®Õn viÖc liªn l¹c v« tuyÕn trªn hµnh tinh

36. Bµi tËp vÒ lùc tõ

4.75 Mét d©y dÉn ®−îc gËp thµnh khung d©y cã d¹ng tam gi¸c vu«ng c©n MNP. C¹nh MN = NP = 10 (cm). §Æt khung d©y vµo trong tõ tr−êng ®Òu B = 10-2 (T) cã chiÒu nh− h×nh vÏ. Cho dßng ®iÖn I cã c−êng ®é 10 (A) vµo khung d©y theo chiÒu MNPM. Lùc tõ t c¸ dông vµo c¸c c¹nh cña khung d©y lµ

A. FMN = FNP = FMP = 10 -2 (N)

B. FMN = 10 -2 (N), FNP = 0 (N), FMP = 10

-2 (N) C. FMN = 0 (N), FNP = 10

-2 (N), FMP = 10 -2 (N)

D. FMN = 10 -3 (N), FNP = 0 (N), FMP = 10

-3 (N)

4.76 Mét d©y dÉn ®−îc gËp thµnh khung d©y cã d¹ng tam gi¸c vu«ng MNP. C¹nh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). §Æt khung d©y vµo trong tõ tr−êng ®Òu B = 10-2 (T) vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung d©y cã chiÒu nh− h×nh vÏ. Cho dßng ®iÖn I cã c−êng ®é 10 (A) vµo khung d©y theo chiÒu MNPM. Lùc tõ t¸c dông vµo c c¸ c¹nh cña khung d©y lµ

A. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cã t c¸ dông nÐn khung B. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cã t c¸ dông kÐo d·n khung C. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lùc tõ t¸ c dông lªn c¸c c¹nh cã t c¸ dông nÐn khung

D. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh cã t¸c dông kÐo d·n khung khung

4.77 Thanh MN dµi l = 20 (cm) cã khèi l−îng 5 (g) treo n»m ngang b»ng hai sîi chØ m¶nh CM vµ DN. Thanh n»m trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,3 (T) n»m ngang vu«ng gãc víi thanh cã chiÒu nh− h×nh vÏ. Mçi sîi chØ treo thanh cã thÓ chÞu ®−îc lùc kÐo tèi ®a lµ 0,04 (N). Dßng ®iÖn ch¹y qua thanh MN cã c−êng ®é nhá nhÊt lµ bao nhiªu th× mét trong hai sîi chØ treo thanh bÞ ®øt. Cho gia tèc träng tr−êng g = 9,8 (m/s2)

A. I = 0,36 (A) vµ cã chiÒu tõ M ®Õn N B. I = 0,36 (A) vµ cã chiÒu tõ N ®Õn M

C. I = 0,52 (A) vµ cã chiÒu tõ M ®Õn N

D. I = 0,52 (A) vµ cã ch iÒu tõ N ®Õn M 4.78 Mét h¹t tÝch ® iÖn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng ®Òu, mÆt ph¼ng quü ®¹o cña h¹t vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ. NÕu h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc v1 = 1,8.10

6 (m/s) th× lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã gi¸ trÞ f1 = 2.10 -6

(N), nÕu h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc v2 = 4,5.10 7 (m/s) th× lùc Lorenx¬ t¸ c dông lªn h¹t cã gi¸ trÞ lµ

A. f2 = 10 -5 (N)

B. f2 = 4,5.10 -5 (N)

C. f2 = 5.10 -5 (N)

D. f2 = 6,8.10 -5 (N)

4.79 H¹t α cã khèi l−îng m = 6,67.10-27 (kg), ®iÖn tÝch q = 3,2.10-19 (C). XÐt mét h¹t α cã vËn tèc ban ®Çu kh«ng ® n¸g kÓ ®−îc t¨ng tèc bëi mét hiÖu ® iÖn thÕ U = 106 (V). Sau khi ®−îc t n¨g tèc nã bay vµo vïng kh«ng

B

P

M

N

B P

M

N

B

D C

N M

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

73

gian cã tõ tr−êng ®Òu B = 1,8 (T) theo h−íng vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ. VËn tèc cña h¹t α trong tõ tr−êng vµ lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã ®é lín lµ

A. v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 2,82.110-12 (N)

B. v = 9,8.106 (m/s) vµ f = 5,64.110-12 (N) C. v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 1.88.110 -12 (N)

D. v = 9,8.106 (m/s) vµ f = 2,82.110-12 (N) 4.80 Hai h¹t bay vµo trong tõ tr−êng ®Òu víi cïng vËn tèc. H¹t thø nhÊt cã khèi l−îng m1 = 1,66.10

-27 (kg), ®iÖn tÝch q1 = - 1,6.10

-19 (C). H¹t thø hai cã khèi l−îng m2 = 6,65.10 -27 (kg), ®iÖn tÝch q2 = 3,2.10

-19 (C). B¸n kÝnh quü ®¹o cña h¹t thø nh©t lµ R1 = 7,5 (cm) th× b¸n kÝnh quü ®¹o cña h¹t thø hai lµ

A. R2 = 10 (cm) B. R2 = 12 (cm)

C. R2 = 15 (cm)

D. R2 = 18 (cm)

37. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh thµnh phÇn n»m ngang cña tõ tr−êng Tr i¸ §Êt

4.81 Mét khung d©y trßn b¸n kÝnh R = 10 (cm), gåm 50 vßng d©y cã dßng ®iÖn 10 (A) ch¹y qua, ®Æt trong kh«ng khÝ. §é lín c¶m øng tõ t¹i t©m khung d©y lµ:

A. B = 2.10-3 (T). B. B = 3,14.10-3 (T). C. B = 1,256.10-4 (T).

D. B = 6,28.10 -3 (T).

4.82 Tõ tr−êng t¹i ®iÓm M do dßng ®iÖn thø nhÊt g©y ra cã vect¬ c¶m øng tõ 1B , do dßng ®iÖn thø hai g©y ra cã vect¬ c¶m øng tõ 2B , hai vect¬ 1B vµ 2B cã h−íng vu«ng gãc ví i nhau. §é lín c¶m øng tõ tæng hîp ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. B = B1 + B2. B. B = B 1 - B 2.

C. B = B2 – B1.

D. B = 22 2 1 BB +

4.83 Tõ tr−êng t¹i ®iÓm M do dßng ®iÖn thø nhÊt g©y ra cã vect¬ c¶m øng tõ 1B , do dßng ®iÖn thø hai g©y ra cã vect¬ c¶m øng tõ 2B , hai vect¬ 1B vµ 2B cã h−íng vu«ng gãc ví i nhau. Gãc hîp bëi vect¬ c¶m øng tõ tæng hîp B víi vect¬ 1B lµ α ®−îc tinh theo c«ng thøc:

A. tanα = 2

1

B B

B. tanα = 1

2

B B

C. sinα = B B1

D. cosα = B B2

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi

26. Tõ tr−êng

4.1 Chän: D

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

74

H−íng dÉn: Ng−êi ta nhËn ra tõ tr−êng tån t¹i xung quanh d©y dÉn mang dßng ®iÖn b»ng 3 c¸ch: cã lùc t¸c dông lªn mét dßng ®iÖn kh c¸ ®Æt c¹nh nã, hoÆc cã lùc t¸c dông lªn mét kim nam ch©m ®Æt c¹nh nã, hoÆc cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng däc theo nã.

4.2 Chän: A H−íng dÉn : TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tõ tr−êng lµ g©y ra lùc tõ t¸c dông lªn nam ch©m hoÆc lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã.

4.3 Chän: A H−íng dÉn: Tõ phæ lµ h×nh ¶nh cña c¸c ®−êng m¹t s¾t cho ta h×nh ¶nh cña c¸c ®−êng søc tõ cña tõ tr−êng.

4.4 Chän: B

H−íng dÉn: TÝnh chÊt cña ®−êng søc tõ lµ: - Qua bÊt kú ®iÓm nµo trong tõ tr−êng ta còng cã thÓ vÏ ®−îc mét ®−êng søc tõ. - Qua mét ®iÓm trong tõ tr−êng ta chØ cã thÓ vÏ ®−îc mét ®−êng søc tõ, tøc lµ c¸ c ®−êng søc tõ kh«ng c¾t nhau.

- §−êng søc mau ë n¬i cã c¶m øng tõ lín, ®−êng søc th−a ë n¬i cã c¶m øng tõ nhá. - C¸ c ®−êng søc tõ lµ nh÷ng ®−êng cong kÝn.

4.5 Chän: C

H−íng dÉn : Tõ tr−êng ®Òu lµ tõ tr−êng cã c¸c ®−êng søc song song vµ c¸ ch ®Òu nhau, c¶m øng tõ t¹i mäi n¬i ®Òu b»ng nhau.

4.6 Chän: C

H−íng dÉn: Xung quanh mçi ®iÖn tÝch ®øng yªn chØ tån t¹i ®iÖn tr−êng.

4.7 Chän: C H−íng dÉn: C¸ c ®−êng søc tõ lu«n lµ nh÷ng ®−êng cong kÝn.

4.8 Chän: C H−íng dÉn:

* D©y dÉn mang dßng ®iÖn t−¬ng t c¸ víi: - c¸ c ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng. - nam ch©m ®øng yªn.

- nam ch©m chuyÓn ®éng. * D©y dÉn mang dßng ®iÖn kh«ng t−¬ng t¸c víi c¸c ®iÖn tÝch ®øng yªn.

27. Ph−¬ng vµ chiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn

4.9 Chän: C H−íng dÉn:Mét dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ, ch iÒu cña lùc tõ t¸c dông vµo dßng ®iÖn sÏ kh«ng thay ®æ i khi ®ång thê i ®æi ch iÒu dßng ®iÖn vµ ®æi ch iÒu c¶m øng tõ.

4.10 Chän: D H−íng dÉn: ¸p dông quy t¾c bµn tay tr¸i ta ®−îc lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã ph−¬ng n»m ngang h−íng tõ ph¶i sang tr¸i.

4.11 Chän: C H−íng dÉn: ChiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn, th−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng quy t¾c bµn tay tr¸i.

4.12 Chän: D

H−íng dÉn: Lùc tõ t¸ c dông lªn dßng ®iÖn cã ph−¬ng vu«ng gãc ví i mÆt ph¼ng chøa dßng ®iÖn vµ ®−êng c¶m øng tõ.

4.13 Chän: C

H−íng dÉn: - Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æ i chiÒu khi ®æi chiÒu dßng ®iÖn. - Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æ i chiÒu khi ®æi chiÒu ®−êng c¶m øng tõ.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

75

- Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn kh«ng ®æ i chiÒu khi ®ång thê i ®æi ch iÒu dßng ®iÖn vµ ®−êng c¶m øng tõ.

28. C¶m øng tõ. §Þnh luËt Ampe

4.14 Chän: B

H−íng dÉn : C¶m øng tõ ®Æc tr−ng cho tõ tr−êng t¹i mét ®iÓm vÒ ph−¬ng d iÖn t¸c dông lùc, phô thuéc vµo b¶n th©n tõ tr−êng t¹i ®iÓm ®ã.

4.15 Chän: C H−íng dÉn: Lùc tõ t c¸ dông lªn ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F = B.I.l. sinα

4.16 Chän: A

H−íng dÉn : ¸p dông c«ng thøc F = B.I.l. sinα ta thÊy khi d©y dÉn song song víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ th × α = 0, nªn khi t¨ng c−êng ®é dßng ®iÖn th× lùc tõ vÉn b»ng kh«ng.

4.17 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = B.I.l. sinα víi α = 900, l = 5 (cm) = 0,05 (m), I = 0,75 (A), F = 3.10-2

(N). C¶m øng tõ cña tõ tr−êng ®ã cã ®é lín lµ B = 0,8 (T). 4.18 Chän: B

H−íng dÉn : Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu th× lùc tõ t c¸ dông lªn mäi phÇn cña ®o¹n d©y.

4.19 Chän: B

H−íng dÉn : p¸ dông c«ng thøc F = B.I.l. sinα víi l = 6 (cm) = 0,06 (m), I = 5 (A), F = 7,5.10 -2 (N) vµ B = 0,5 (T) ta tÝnh ®−îc α = 300

4.20 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông quy t¾c bµn tay tr i¸.

29. Tõ tr−êng cña mét sè dßng ®iÖn cã d¹ng ®¬n gi¶n

4.21 Chän: D H−íng dÉn: §−êng søc tõ cña tõ tr−êng g©y ra bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi lµ nh÷ng ®−êng trßn ®ång t©m n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi d©y dÉn.

4.22 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng dµi g©y ra t¹i mét ®iÓm trong tõ

tr−êng, c c¸h dßng ® iÖn mét kho¶ng r lµ r

I10.2B 7−=

4.23 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng dµi g©y ra t¹i mét ®iÓm trong tõ

tr−êng, c c¸h dßng ® iÖn mét kho¶ng r lµ r

I10.2B 7−=

4.24 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ t¹i t©m cña khung d©y trßn b¸n kÝnh R lµ R I10..2B 7−pi=

4.25 Chän: A

H−íng dÉn: Mét d©y dÉn th¼ng dµi cã dßng ®iÖn I ch¹y qua. Hai ®iÓm M vµ N n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng chøa d©y dÉn, ®èi xøng ví i nhau qua d©y th× M vµ N ®Òu n»m trªn mét ®−êng søc tõ, vect¬ c¶m øng tõ t¹i M vµ N cã chiÒu ng−îc nhau, cã ®é lín b»ng nhau.

4.26 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng dµi g©y ra t¹i mét ®iÓm trong tõ

tr−êng, c c¸h dßng ® iÖn mét kho¶ng r lµ r

I10.2B 7−=

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

76

4.27 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng dµi g©y ra t¹i mét ®iÓm trong tõ

tr−êng, c c¸h dßng ® iÖn mét kho¶ng r lµ r

I10.2B 7−=

4.28 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng dµi g©y ra t¹i mét ®iÓm trong tõ

tr−êng, c c¸h dßng ® iÖn mét kho¶ng r lµ r

I10.2B 7−=

4.29 Chän: D H−íng dÉn:

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn I1 g©y ra t¹i ® iÓm M cã ®é lín 1

17 1

r

I10.2B −= .

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn I2 g©y ra t¹i ® iÓm M cã ®é lín 2

27 2

r

I10.2B −= .

- §Ó c¶m øng tõ t¹i M lµ B = 0 th× hai vect¬ 1B vµ 2B ph¶i cïng ph−¬ng, ng−îc chiÒu, cïng ®é lín. Tõ ®ã ta tÝnh ®−îc c−êng ®é I2 = 1 (A) vµ ng−îc ch iÒu víi I 1

4.30 Chän: B

H−íng dÉn: - §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ch ®Òu hai d©y cã r1 = r2 = 16 (cm).

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn I1 g©y ra t¹i ® iÓm M cã ®é lín 1

17 1

r

I10.2B −= = 6,25.10-6 (T).

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn I2 g©y ra t¹i ® iÓm M cã ®é lín 2

27 2

r

I10.2B −= = 1,25.10-6 (T).

- Theo nguyªn lÝ chång chÊt tõ tr−êng, c¶m øng tõ t¹i M lµ 21 BBB += , do M n»m trong kho¶ng gi÷a hai dßng ®iÖn ng−îc ch iÒu nªn hai vect¬ 1B vµ 2B cïng h−íng, suy ra B = B1 + B2 = 7,5.10

-6 (T).

4.31 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 4.30 4.32 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 4.30

30. Bµi tËp vÒ tõ tr−êng

4.33 Chän: D

H−íng dÉn : ¸p dung c«ng thøc B = 4.pi.10 -7.n.I vµ N = n.l víi n lµ sè vßng d©y trªn mét ®¬n vÞ dµi, N lµ sè vßng cña èng d©y.

4.34 Chän: C

H−íng dÉn: - Sè vßng cña èng d©y lµ: N = l/d = 500 (vßng). - Sè vßng d©y trªn mçi mÐt ch iÒu dµi lµ: n = N/l = 1250 (vßng).

4.35 Chän: B

H−íng dÉn: - Sè vßng cña èng d©y lµ: N = l/d’ = 500 (vßng). Víi d’ = 0,8 (mm). - Sè vßng d©y trªn mçi mÐt ch iÒu dµi lµ: n = N/l = 1250 (vßng). - C¶m øng tõ trong lßng èn d©y lµ: B = 4.pi.10 -7.n.I suy ra I = 4(A).

- HiÖu ® iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu èng d©y lµ U = I.R = 4,4 (V).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

77

4.36 Chän: C H−íng dÉn:

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng g©y ra t¹i t©m O cña vßng d©y lµ: r

I10.2B 71 −

= = 1,3.10-5 (T).

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn trong vßng d©y trßn g©y ra t¹i t©m O cña vßng d©y lµ: r

I10..2B 72 −pi= = 4,2.10-5

(T).

- ¸p dông quy t¾c vÆn ®inh èc ®Ó x¸c ® Þnh chiÒu cña vect¬ c¶m øng tõ ta thÊy hai vect¬ 1B vµ 2B cïng h−íng.

- Theo nguyªn lÝ chång chÊt tõ tr−êng, c¶m øng tõ t¹i t©m O lµ 21 BBB += , do hai vect¬ 1B vµ 2B cïng h−íng nªn B = B1 + B2 = 5,5.10

-5 (T).

4.37 Chän: C H−íng dÉn: - Gäi vÞ trÝ cña hai dßng ®iÖn I1, I2 lµ A, B ®iÓm cÇn t×m c¶m øng tõ lµ C ta thÊy tam gi c¸ ABC lµ tam gi¸c vu«ng t¹i C.

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng I1 g©y ra t¹i C lµ: 1

17 1

r

I10.2B −= = 2.10-5 (T).

- C¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng I2 g©y ra t¹i C lµ: 2

27 2

r

I10.2B −= = 2,25.10-5 (T).

- ¸p dông quy t¾c vÆn ®inh èc ®Ó x¸c ® Þnh chiÒu cña vect¬ c¶m øng tõ ta thÊy hai vect¬ 1B vµ 2B cã h−íng vu«ng gãc víi nhau.

- Theo nguyªn lÝ chång chÊt tõ tr−êng, c¶m øng tõ t¹i t©m O lµ 21 BBB += , do hai vect¬ 1B vµ 2B cã h−íng vu«ng gãc nªn B = 22

2 1 BB + = 3,0.10

-5 (T).

4.38 Chän: A H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù bµi 4.30

31. T−¬ng t¸ c gi÷a ha i dßng ®iÖn th¼ng song song. §Þnh nghÜa ampe

4.39 Chän: C

H−íng dÉn: Hai dßng ®iÖn th¼ng song song cïng chiÒu hót nhau, ng−îc chiÒu ®Èy nhau. 4.40 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = r

II10.2 217− , khi t¨ng ®ång thêi I1 vµ I2 lªn 3 lÇn th × F t¨ng lªn 9 lÇn.

4.41 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = l. r

II10.2 217− = 4.10-6 (N), hai dßng ®iÖn cïng ch iÒu nªn hó t nhau.

4.42 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = r

II10.2 217− , víi I 1 = I 2 = 1 (A), F = 10-6 (N) ta tÝnh ®−îc r = 20 (cm).

4.43 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = r

II10.2 217−

4.44 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = l. r

II10.2 217− víi l = 2.pi.R

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

78

32. Lùc Lorenx¬

4.45 Chän: A H−íng dÉn: Lùc Lorenx¬ lµ lùc tõ t c¸ dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng.

4.46 Chän: A H−íng dÉn: ChiÒu cña lùc Lorenx¬ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng qui t¾c bµn tay tr¸i. Néi dung quy t¾c bµn tay tr¸ i: XoÌ bµn tay tr¸i høng c¸c ®−êng c¶m øng tõ, chiÒu tõ cæ tay ®Õn c¸ c ngãn tay chØ chiÒu chuyÓn ®éng cña ®iÖn tÝch th× ngãn tai c¸i cho·i ra 900 chØ chiÒu cña lùc Lorenx¬ øng vã i ®iÖn tÝch d−¬ng vµ ng−îc chiÒu lùc Lorenx¬ víi ®iÖn tÝch ©m.

4.47 Chän: D H−íng dÉn: Ch iÒu cña lùc Lorenx¬ phô thuéc vµo: chiÒu chuyÓn ®éng cña h¹t mang ®iÖn, chiÒu cña ®−êng søc tõ vµdßng ® iÖn dÊu ®iÖn tÝch cña h¹t mang ®iÖn.

4.48 Chän: B

H−íng dÉn: §é lín cña lùc Lorex¬ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc αsinvBqf = 4.49 Chän: C

H−íng dÉn : Ph−¬ng cña lùc Lorenx¬ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng hîp bë i vect¬ vËn tèc cña h¹t vµ vect¬ c¶m øng tõ.

4.50 Chän: D H−íng dÉn : ChiÒu cña lùc Lorenx¬ t c¸ dông lªn h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng trßn trong tõ tr−êng lu«n h−íng vÒ t©m quü ®¹o kh«ng phô thuéc ®iÖn tÝch ©m hay d−¬ng.

4.51 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc αsinvBqf = = 6,4.10-15 (N) 4.52 Chän: B

H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc αsinvBqf = = 5,12.10 -17 (N)

- Lùc lorenx¬ ®ãng vai trß lùc h−íng t©m: f = Fht = R v

m 2 0 suy ra R = 18,2 (cm)

4.53 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc αsinvBqf = = 3,2.10-15 (N) 4.54 Chän: B

H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc αsinvBqf =

- Lùc lorenx¬ ®ãng vai trß lùc h−íng t©m: f = Fht = R v

m 2 0

- Khi B t n¨g 2 lÇn th× R gi¶m 2 lÇn.

33. Khung d©y cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng

4.55 Chän: A H−íng dÉn : Khi vect¬ c¶m øng tõ song song víi c¹nh cña khung th × kh«ng cã lùc tõ t¸c dông lªn c¹nh cña khung.

4.56 Chän: B

H−íng dÉn: M«men ngÉu lùc tõ cã gi¸ tr Þ M = IBS

4.57 Chän: C H−íng dÉn: Dïng quy t¾c bµn tay tr¸i ®Ó x c¸ ®Þnh chiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn tõng ®o¹n d©y dÉn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

79

4.58 Chän: D H−íng dÉn: Dïng quy t¾c bµn tay tr¸i ®Ó x c¸ ®Þnh chiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn tõng ®o¹n d©y dÉn.

4.59 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc M = N.I.B.S 4.60 Chän: B

H−íng dÉn: M«men ngÉu lùc tõ t¸c dông lªn mét khung d©y cã dßng ® iÖn ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã g i¸ tr Þ nhá nhÊt khi mÆt ph¼ng khung vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ.

4.61 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc M = I.B.S 4.62 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc M = I.B.S 4.63 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc M = N.I.B.S

34. Sù tõ ho ,¸ c¸c chÊt s¾t tõ

4.64 Chän: B

H−íng dÉn: ChÊt thuËn tõ vµ chÊt nghÞch tõ ®Òu bÞ tõ hãa khi ®Æt trong tõ tr−êng vµ bÞ mÊt tõ tÝnh khi tõ tr−êng ngoµi mÊt ®i.

4.65 Chän: A

H−íng dÉn : C¸c chÊt s¾t tõ b Þ nhiÔm tõ rÊt m¹nh lµ do trong chÊt s¾t tõ cã c c¸ miÒn nhiÔm tõ tù nhiªn gièng nh− c¸c k im nam ch©m nhá

4.66 Chän: C H−íng dÉn : Nam ch©m ®iÖn lµ mét èng d©y cã lâ i s¾t, khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y lâi s¾t bÞ nhiÔm tõ rÊt m¹nh, khi ng¾t dßng ®iÖn qua èng d©y tõ tÝnh cña lâi s¾t bÞ mÊt ®i.

4.67 Chän: D H−íng dÉn: C¸ c chÊt s¾t tõ ®−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o ra c¸c nam ch©m ®iÖn vµ nam ch©m vÜnh cöu, lâ i thÐp cña c¸c ®éng c¬, m¸y biÕn thÕ, b¨ng tõ ®Ó ghi ©m, ghi h×nh, ®Üa cøng, ® Üa mÒm cña m¸y vi tÝnh .....

35. Tõ tr−êng Tr i¸ §Êt

4.68 Chän: C H−íng dÉn: Theo ®Þnh nghÜa: §é tõ th iªn lµ gãc lÖch gi÷a kinh tuyÕn tõ vµ kinh tuyÕn ®Þa lý.

4.69 Chän: A H−íng dÉn: §é tõ thiªn d−¬ng øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ phÝa ®«ng, ®é tõ thiªn ©m øng víi tr−êng hîp cùc b¾c cña kim la bµn lÖch vÒ phÝa t©y.

4.70 Chän: A H−íng dÉn: §é tõ khuynh lµ gãc hîp bëi k im nam ch©m cña la bµn vµ mÆt ph¼ng n»m ngang.

4.71 Chän: A H−íng dÉn: §é tõ khuynh d−¬ng khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn n»m d−íi mÆt ph¼ng ngang, ®é tõ khuynh ©m khi cùc b¾c cña kim nam ch©m cña la bµn n»m phÝa trªn mÆt ph¼ng ngang.

4.72 Chän: D

H−íng dÉn: B¾c cùc cã ®é tõ khuynh d−¬ng, nam cùc cã ®é tõ khuynh ©m. 4.73 Chän: D

H−íng dÉn: HiÖn nay cùc tõ b¾c cña tr i¸ ®Êt n»m gÇn nam cùc, cùc tõ nam cña tr¸ i ®Êt n»m gÇn b¾c cùc.

4.74 Chän: A

H−íng dÉn: B·o tõ lµ sù b iÕn ®æi cña tõ tr−êng tr¸i ®Êt x¶y ra trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

80

36. Bµi tËp vÒ lùc tõ

4.75 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = B.I.l.sinα 4.76 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc F = B.I.l.sinα 4.77 Chän: D

H−íng dÉn: - Thanh chÞu t¸c dông cña 4 lùc: lùc tõ F = B.I.l, träng lùc P = m.g, lùc c n¨g T cña hai d©y. - §Ó sîi d©y kh«ng bÞ ®øt th× F + P = 2.Tmax

4.78 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc αsinvBqf = 4.79 Chän: B

H−íng dÉn: - Khi h¹t α chuyÓn ®éng trong ®iÖn tr−êng nã thu ®−îc vËn tèc v: gi¶i theo phÇn ®iÖn tr−êng.

- Khi cã vËn tèc v h¹t α bay vµo tõ tr−êng, nã chiÞu t¸c dông cña lùc Lorenx¬ αsinvBqf = 4.80 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù bµi 4.52

37. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh thµnh phÇn n»m ngang cña tõ tr−êng Tr i¸ §Êt

4.81 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc: B = 2.pi.10-7.N. R I

4.82 Chän: D

H−íng dÉn: V× hai vect¬ 1B vµ 2B cã h−íng vu«ng gãc ví i nhau. 4.83 Chän: B

H−íng dÉn: Xem h×nh vÏ

Ch−¬ng V. C¶m øng ®iÖn tõ

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. Tõ th«ng qua diÖn tÝch S:

Φ = BS.cosα 2. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong m¹ch ®iÖn kÝn:

t ec ∆

∆Φ −=

- §é lín suÊt ® iÖn ®éng c¶m øng trong mét ®o¹n d©y chuyÓn ®éng:

ec = Bvlsinθ

- SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m:

t

I Lec ∆

∆ −=

3. N¨ng l−îng tõ tr−êng trong èng d©y:

2LI 2

1 W =

2B B α

1B

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

81

4. MËt ®é n¨ ng l−îng tõ tr−êng:

27B10 8

1

pi =ω

II. C©u hái vµ bµi tËp 38. HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ

SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong m¹ch ®iÖn kÝn

5.1 Mét diÖn tÝch S ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B, gãc g i÷a vect¬ c¶m øng tõ vµ cect¬ ph¸p tuyÕn lµ α . Tõ th«ng qua diÖn tÝch S ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:

A. Ф = BS.sinα B. Ф = BS.cosα

C. Ф = BS.tanα

D. Ф = BS.ctanα

5.2 §¬n vÞ cña tõ th«ng lµ: A. Tesla (T). B. Ampe (A).

C. Vªbe (Wb). D. V«n (V).

5.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®è i xøng OO’ song song víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ th× trong khung cã xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng.

B. Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®è i xøng OO’ song song ví i c¸ c ®−êng c¶m øng tõ th × trong khung kh«ng cã dßng ®iÖn c¶m øng. C. Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®è i xøng OO’ vu«ng víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ th × trong khung cã xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng. D. Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®èi xøng OO’ hîp víi c c¸ ®−êng c¶m øng tõ mét gãc nhän th× trong khung cã xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng.

5.4 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Mét khung d©y h×nh ch÷ nhËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trong tõ tr−êng ®Òu sao cho mÆt ph¼ng khung lu«n song song víi c¸ c ®−êng c¶m øng tõ th× trong khung xuÊt h iÖn dßng ®iÖn c¶m øng. B. Mét khung d©y h×nh ch÷ nhËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trong tõ tr−êng ®Òu sao cho mÆt ph¼ng khung lu«n vu«ng gãc víi c¸ c ®−êng c¶m øng tõ th× trong khung xuÊt h iÖn dßng ®iÖn c¶m øng.

C. Mét khung d©y h ×nh ch÷ nhËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trong tõ tr−êng ®Òu sao cho mÆt ph¼ng khung hîp víi c c¸ ®−êng c¶m øng tõ mét gãc nhän th× trong khung xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng. D. Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®èi xøng OO’ hîp víi c c¸ ®−êng c¶m øng tõ mét gãc nhän th× trong khung cã xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng.

5.5 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi cã sù biÕn ®æi tõ th«ng qua mÆt gií i h¹n bë i mét m¹ch ®iÖn, th× trong m¹ch xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng. HiÖn t−îng ®ã gäi lµ hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. B. Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn khi cã sù biÕn thiªn tõ th«ng qua m¹ch ®iÖn kÝn gäi lµ dßng ®iÖn c¶m øng. C. Dßng ®iÖn c¶m øng cã chiÒu sao cho tõ tr−êng do nã sinh ra lu«n ng−îc chiÒu víi chiÒu cña tõ tr−êng ®· sinh ra nã. D. Dßng ®iÖn c¶m øng cã chiÒu sao cho tõ tr−êng do nã sinh ra cã t¸c dông chèng l¹i nguyªn nh©n ®· sinh ra nã.

5.6 §é lín cña suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong mét m¹ch kÝn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. t

ec ∆ ∆Φ

=

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

82

B. t.ec ∆∆Φ=

C. ∆Φ ∆

= t

ec

D. t

ec ∆ ∆Φ

−=

5.7 Khung d©y dÉn ABCD ®−îc ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu nh− h×nh vÏ 5.7. Coi r»ng bªn ngoµi vïng MNPQ kh«ng cã tõ tr−êng. Khung chuyÓn ®éng däc theo hai ®−êng xx’, yy’. Trong khung sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng khi:

A. Khung ®ang chuyÓn ®éng ë ngoµi vïng NMPQ.

B. Khung ®ang chuyÓn ®éng ë trong vïng NMPQ.

C. Khung ®ang chuyÓn ®éng ë ngoµi vµo trong vïng NMPQ. D. Khung ®ang chuyÓn ®éng ®Õn gÇn vïng NMPQ.

5.8 Tõ th«ng Ф qua mét khung d©y biÕn ®æi, trong kho¶ng thêi gian 0,2 (s) tõ th«ng gi¶m tõ 1,2 (Wb) xuèng cßn 0,4 (Wb). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung cã ®é lín b»ng:

A. 6 (V).

B. 4 (V). C. 2 (V). D. 1 (V).

5.9 Tõ th«ng Ф qua mét khung d©y biÕn ®æi, trong kho¶ng thêi gian 0,1 (s) tõ th«ng t¨ng tõ 0,6 (Wb) ®Õn 1,6 (Wb). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt h iÖn trong khung cã ®é lín b»ng:

A. 6 (V). B. 10 (V). C. 16 (V). D. 22 (V).

5.10 Mét h×nh ch÷ nhËt k Ých th−íc 3 (cm) x 4 (cm) ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 5.10-4 (T). Vect¬ c¶m øng tõ hîp ví i mÆt ph¼ng mét gãc 300. Tõ th«ng qua h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ:

A. 6.10-7 (Wb). B. 3.10-7 (Wb).

C. 5,2.10-7 (Wb). D. 3.10-3 (Wb).

5.11 Mét h×nh vu«ng c¹nh 5 (cm), ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 4.10-4 (T). Tõ th«ng qua h×nh vu«ng ®ã b»ng 10-6 (Wb). Gãc hîp bëi vect¬ c¶m øng tõ vµ vect¬ ph p¸ tuyÕn víi h×nh vu«ng ®ã lµ:

A. α = 00.

B. α = 300.

C. α = 600.

D. α = 900.

5.12 Mét khung d©y ph¼ng, diÖn tÝch 20 (cm 2), gåm 10 vßng d©y ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu. Vect¬ c¶m øng tõ lµm thµnh víi mÆt ph¼ng khung d©y mét gãc 30 0 vµ cã ®é lín B = 2.10 -4 (T). Ng−êi ta lµm cho tõ tr−êng gi¶m ®Òu ®Õn kh«ng trong kho¶ng thêi g ian 0,01 (s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung d©y trong kho¶ng thêi gian tõ tr−êng biÕn ®æi lµ:

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V). D. 4 (mV).

M N

x A B x’

B y D C y’

Q P

H×nh 5.7

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

83

5.13 Mét khung d©y ph¼ng, d iÖn tÝch 25 (cm 2) gåm 10 vßng d©y, khung d©y ®−îc ®Æt trong tõ tr−êng cã c¶m øng tõ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung vµ cã ®é lín t¨ ng dÇn tõ 0 ®Õn 2,4.10 -3 (T) trong kho¶ng thê i gian 0,4 (s). SuÊt ® iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung trong kho¶ng thê i gian cã tõ tr−êng biÕn th iªn lµ:

A. 1,5.10-2 (mV). B. 1,5.10-5 (V).

C. 0,15 (mV). D. 0,15 (µV).

5.14 Mét khung d©y cøng, ®Æt trong tõ tr−êng t¨ng dÇn ®Òu nh− h×nh vÏ 5.14. Dßng ®iÖn c¶m øng trong khung cã chiÒu :

H×nh 5.14

39. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong mét ®oan d©y dÉn chuyÓn ®éng

5.15 Nguyªn nh©n g©y ra suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng lµ: A. Lùc ho¸ häc t¸c dông lªn c¸c ªlectron lµm c¸ c ªlectron dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña thanh.

B. Lùc Lorenx¬ t¸ c dông lªn c¸c ªlectron lµm c¸ c ªlectron d Þch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña thanh. C. Lùc ma s¸t gi÷a thanh vµ m«i tr−êng ngoµi lµm c¸c ªlectron dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña thanh. D. Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn kh«ng cã dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr−êng lµm c c¸ ªlectron dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña thanh.

5.16 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. §Æt bµn tay tr¸i høng c¸c ®−êng søc tõ, ngãn tay c¸i cho·i ra 900 h−íng theo chiÒu chuyÓn ®éng cña ®o¹n d©y, khi ®ã ®o¹n d©y dÉn ®ãng vai trß nh− mét nguån ®iÖn, ch iÒu tõ cæ tay ®Õn c c¸ ngãn tay ch Ø chiÒu tõ cùc ©m sang cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn ®ã.

B. §Æt bµn tay ph¶i høng c c¸ ®−êng søc tõ, ngãn tay c¸i cho·i ra 900 h−íng theo ch iÒu chuyÓn ®éng cña ®o¹n d©y, khi ®ã ®o¹n d©y dÉn ®ãng vai trß nh− mét nguån ®iÖn, ch iÒu tõ cæ tay ®Õn c c¸ ngãn tay ch Ø chiÒu tõ cùc ©m sang cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn ®ã.

C. §Æt bµn tay ph¶i høng c¸c ®−êng søc tõ, ch iÒu tõ cæ tay ®Õn c¸c ngãn tay h−íng theo ch iÒu chuyÓn ®éng cña ®o¹n d©y, khi ®ã ®o¹n d©y dÉn ®ãng vai trß nh− mét nguån ®iÖn, ngãn tay c i¸ cho·i ra 900 chØ chiÒu tõ cùc ©m sang cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn ®ã. D. §Æt bµn tay tr¸ i høng c¸c ®−êng søc tõ, ch iÒu tõ cæ tay ®Õn c¸c ngãn tay h−íng theo chiÒu chuyÓn ®éng cña ®o¹n d©y, khi ®ã ®o¹n d©y dÉn ®ãng vai trß nh− mét nguån ®iÖn, ngãn tay c i¸ cho·i ra 900 chØ chiÒu tõ cùc ©m sang cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn ®ã.

5.17 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Mét thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu sao cho thanh lu«n n»m däc theo mét ®−êng søc ®iÖn th× trong thanh xuÊt hiÖn mét ®iÖn tr−êng c¶m øng.

B. Mét thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng däc theo mét ®−êng søc tõ cña mét tõ tr−êng ®Òu sao cho thanh lu«n vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ th× trong thanh xuÊt h iÖn mét ®iÖn tr−êng c¶m øng. C. Mét thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng c¾t c¸c ®−êng søc tõ cña mét tõ tr−êng ®Òu sao cho thanh lu«n vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ th× trong thanh xuÊt hiÖn mét ®iÖn tr−êng c¶m øng. D. Mét thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng theo mét quü ®¹o bÊt k× trong mét tõ tr−êng ®Òu sao cho thanh lu«n n»m däc theo c¸c ®−êng søc ®iÖn th× trong thanh xuÊt hiÖn mét ®iÖn tr−êng c¶m øng.

5.18 M y¸ ph¸t ®iÖn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c dùa trªn:

A. hiÖn t−îng mao dÉn. B. hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ.

B I

A

B I

B

B I

C

B I

D

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

84

C. hiÖn t−îng ®iÖn ph©n. D. hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

5.19 Mét thanh d©y dÉn dµi 20 (cm) chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu cã B = 5.10 -4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh, vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ vµ cã ®é lín 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong thanh lµ:

A. 0,05 (V). B. 50 (mV). C. 5 (mV). D. 0,5 (mV).

5.20 Mét thanh dÉn ®iÖn dµi 20 (cm) ®−îc nèi hai ®Çu cña nã víi hai ®Çu cña mét m¹ch ®iÖn cã ®iÖn trë 0,5 (Ω). Cho thanh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu c¶m øng tõ B = 0,08 (T) víi vËn tèc 7 (m/s), vect¬ vËn tèc vu«ng gãc víi c¸c ®−êng søc tõ vµ vu«ng gãc víi thanh, bá qua ®iÖn trë cña thanh vµ c¸c d©y nèi. C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ:

A. 0,224 (A).

B. 0,112 (A). C. 11,2 (A). D. 22,4 (A).

5.21 Mét thanh dÉn ®iÖn dµi 40 (cm), chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu, c¶m øng tõ b»ng 0,4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh vµ hîp víi c c¸ ®−êng søc tõ mét gãc 300, ®é lín v = 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng gi÷a hai ®Çu thanh lµ:

A. 0,4 (V). B. 0,8 (V).

C. 40 (V). D. 80 (V).

5.22 Mét thanh dÉn ®iÖn dµi 40 (cm), chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu, c¶m øng tõ b»ng 0,4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh vµ hîp víi c¸c ®−êng søc tõ mét gãc 300. SuÊt ®iÖn ®éng gi÷a hai ®Çu thanh b»ng 0,2 (V). VËn tèc cña thanh lµ:

A. v = 0,0125 (m/s). B. v = 0,025 (m/s).

C. v = 2,5 (m/s). D. v = 1,25 (m/s).

40. Dßng ®iªn Fu-c«

5.23 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Dßng ®iÖn c¶m øng ®−îc sinh ra trong khèi vËt dÉn khi chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng hay ®Æt trong tõ tr−êng biÕn ®æi theo thê i gian gäi lµ dßng ®iÖn Fuc«.

B. Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn khi cã sù biÕn thiªn tõ th«ng qua m¹ch ®iÖn kÝn gäi lµ dßng ®iÖn c¶m øng. C. Dßng ®iÖn Fuc« ®−îc sinh ra khi khèi kim lo¹i chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng, cã t¸c dông chèng l¹i chuyÓn ®éng cña khèi kim lo¹i ®ã. D. Dßng ®iÖn Fuc« chØ ®−îc sinh ra khi khèi vËt dÉn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng, ®ång thêi to¶ nhiÖt lµm khèi vËt dÉn nãng lªn.

5.24 Muèn lµm gi¶m hao phÝ do to¶ nhiÖt cña dßng ®iÖn Fuc« g©y trªn khèi kim lo¹i, ng−êi ta th−êng: A. chia khèi kim lo¹i thµnh nh iÒu l ¸kim lo¹i máng ghÐp c¸ ch ®iÖn víi nhau.

B. t¨ng ®é dÉn ® iÖn cho khèi k im lo¹i. C. ®óc khèi kim lo¹i kh«ng cã phÇn rçng bªn trong. D. s¬n phñ lªn khèi kim lo¹i mét líp s¬n c c¸h ®iÖn.

5.25 Khi sö dông ®iÖn, dßng ® iÖn Fuc« sÏ xuÊt hiÖn trong:

A. Bµn lµ ®iÖn.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

85

B. BÕp ®iÖn. C. Qu¹t ®iÖn.

D. Siªu ®iÖn. 5.26 Khi sö dông ®iÖn, dßng ® iÖn Fuc« kh«ng xuÊt hiÖn trong:

A. Qu¹t ®iÖn. B. Lß vi sãng.

C. Nåi c¬m ®iÖn.

D. BÕp tõ. 5.27 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Sau khi qu¹t ®iÖn ho¹t ®éng, ta thÊy qu¹t ®iÖn bÞ nãng lªn. Sù nãng lªn cña qu¹t ®iÖn mét phÇn lµ do dßng ®iÖn Fuc« xuÊt h iÖn trong lâi s¾t cña cña qu¹t ® iÖn g©y ra.

B. Sau khi siªu ®iÖn ho¹t ®éng, ta thÊy n−íc trong siªu nãng lªn. Sù nãng lªn cña n−íc chñ yÕu lµ do dßng ®iÖn Fuc« xuÊt hiÖn trong n−íc g©y ra. C. Khi dïng lß vi sãng ®Ó n−íng b n¸h, b¸nh bÞ nãng lªn. Sù nãng lªn cña b n¸h lµ do dßng ®iÖn Fuc« xuÊt hiÖn trong b n¸h g©y ra.

D. M¸y biÕn thÕ dïng trong gia ®×nh khi ho¹t ®éng bÞ nãng lªn. Sù nãng lªn cña m¸y biÕn thÕ chñ yÕu lµ do dßng ®iÖn Fuc« trong lâi s¾t cña m¸y b iÕn thÕ g©y ra.

41. HiÖn t−îng tù c¶m

5.28 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ trong mét m¹ch ®iÖn do chÝnh sù biÕn ®æi cña dßng ®iÖn trong m¹ch ®ã g©y ra gäi lµ hiÖn t−îng tù c¶m.

B. SuÊt ®iÖn ®éng ®−îc sinh ra do hiÖn t−îng tù c¶m gäi lµ suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m. C. HiÖn t−îng tù c¶m lµ mét tr−êng hîp ®Æc biÖt cña hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. D. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng còng lµ suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m.

5.29 §¬n vÞ cña hÖ sè tù c¶m lµ: A. V«n (V). B. Tesla (T). C. Vªbe (Wb).

D. Henr i (H). 5.30 BiÓu thøc tÝnh suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ:

A. t ILe

∆ ∆

−=

B. e = L.I C. e = 4pi. 10-7.n2.V

D. I tLe

∆ ∆

−=

5.31 BiÓu thøc tÝnh hÖ sè tù c¶m cña èng d©y dµi lµ:

A. t I

eL ∆ ∆

−=

B. L = Ф.I C. L = 4pi. 10-7.n2.V

D. I t

eL ∆ ∆

−=

5.32 Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c−êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y gi¶m ®Òu ®Æn tõ 2 (A) vÒ 0 trong kho¶ng thêi gian lµ 4 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt h iÖn trong èng trong kho¶ng thêi g ian ®ã lµ:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

86

A. 0,03 (V). B. 0,04 (V).

C. 0,05 (V). D. 0,06 (V).

5.33 Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c−êng ®é dßng ® iÖn qua èng d©y t¨ng ®Òu ®Æn tõ 0 ®Õn 10 (A) trong kho¶ng thêi gian lµ 0,1 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt h iÖn trong èng trong kho¶ng thêi gian ®ã lµ:

A. 0,1 (V). B. 0,2 (V). C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V). 5.34 Mét èng d©y dµi 50 (cm), diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng lµ 10 (cm2) gåm 1000 vßng d©y. HÖ sè tù c¶m cña èng d©y lµ:

A. 0,251 (H).

B. 6,28.10-2 (H).

C. 2,51.10-2 (mH). D. 2,51 (mH).

5.35 Mét èng d©y ®−îc quÊn víi mËt ®é 2000 vßng/mÐt. èng d©y cã thÓ tÝch 500 (cm3). èng d©y ®−îc m¾c vµo mét m¹ch ®iÖn. Sau kh i ®ãng c«ng t¾c, dßng ®iÖn trong èng biÕn ®æi theo thêi gian nh− ®å trªn h×nh 5.35. SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trong èng tõ sau khi ®ãng c«ng t¾c ®Õn thêi ®iÓm 0,05 (s) lµ:

A. 0 (V). B. 5 (V).

C. 100 (V). D. 1000 (V).

5.36 Mét èng d©y ®−îc quÊn víi mËt ®é 2000 vßng/mÐt. èng d©y cã thÓ tÝch 500 (cm3). èng d©y ®−îc m¾c vµo mét m¹ch ®iÖn. Sau khi ®ãng c«ng t¾c, dßng ®iÖn trong èng biÕn ®æi theo thê i gian nh− ®å trªn h ×nh 5.35. SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trong èng tõ thêi ®iÓm 0,05 (s) vÒ sau lµ:

A. 0 (V).

B. 5 (V). C. 10 (V). D. 100 (V).

42. N¨ng l−îng tõ tr−êng

5.37 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× trong èng d©y tån t¹i mét n¨ng l−îng d−íi d¹ng n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng. B. Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× trong èng d©y tån t¹i mét n¨ng l−îng d−í i d¹ng c¬ n n¨g.

C. Khi tô ®iÖn ®−îc tÝch ®iÖn th× trong tô ®iÖn tån t¹i mét n¨ng l−îng d−íi d¹ng n¨ng l−îng tõ tr−êng. D. Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× trong èng d©y tån t¹i mét n¨ng l−îng d−íi d¹ng n n¨g l−îng tõ tr−êng.

5.38 N¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén d©y khi cã dßng ® iÖn ch¹y qua ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. 2CU 2 1W =

B. 2LI 2 1W =

I(A) 5 O 0,05 t(s)

H×nh 5.35

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

87

C. w = pi

ε

8.10.9 E

9

2

D. w = VB10. 8 1 27 pi

5.39 MËt ®é n¨ng l−îng tõ tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

A. 2CU 2 1W =

B. 2LI 2 1W =

C. w = pi

ε

8.10.9 E

9

2

D. w = 27 B10. 8 1 pi

5.40 Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H), cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ch¹y èng d©y. N n¨g l−îng tõ tr−êng trong èng d©y lµ:

A. 0,250 (J). B. 0,125 (J).

C. 0,050 (J). D. 0,025 (J).

5.41 Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H). Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng, èng d©y cã n¨ng l−îng 0,08 (J). C−êng ®é dßng ® iÖn trong èng d©y b»ng:

A. 2,8 (A). B. 4 (A). C. 8 (A). D. 16 (A).

5.42 Mét èng d©y dµi 40 (cm) cã tÊt c¶ 800 vßng d©y. DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng d©y b»ng 10 (cm 2). èng d©y ®−îc nèi víi mét nguån ®iÖn, c−êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t n¨g tõ 0 ®Õn 4 (A). Nguån ®iÖn ®· cung cÊp cho èng d©y mét n¨ng l−îng lµ:

A. 160,8 (J).

B. 321,6 (J). C. 0,016 (J).

D. 0,032 (J).

43. Bµi tËp vÒ c¶m øng ®iÖn tõ

5.43 Mét khung d©y dÉn h×nh ch÷ nhËt cã k Ých th−íc 3 (cm) x 4 (cm) ®−îc ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu c¶m øng tõ B = 5.10-4 (T). Vect¬ c¶m øng tõ hîp ví i mÆt ph¼ng khung mét gãc 300. Tõ th«ng qua khung d©y dÉn ®ã lµ:

A. 3.10-3 (Wb).

B. 3.10-5 (Wb). C. 3.10-7 (Wb).

D. 6.10-7 (Wb). 5.44 Mét khung d©y ph¼ng cã diÖn tÝch 20 (cm 2) gåm 100 vßng d©y ®−îc ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã vect¬ c¶m øng tõ vu«ng gãc ví i mÆt ph¼ng khung d©y vµ cã ®é lín b»ng 2.10 -4 (T). Ng−êi ta cho tõ tr−êng gi¶m ®Òu ®Æn ®Õn 0 trong kho¶ng thêi gian 0,01 (s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt h iÖn trong khung lµ:

A. 40 (V). B. 4,0 (V).

C. 0,4 (V).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

88

D. 4.10-3 (V). 5.45 Mét khung d©y ph¼ng cã diÖn tÝch 25 (cm 2) gåm 100 vßng d©y ®−îc ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã vect¬ c¶m øng tõ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung d©y vµ cã ®é lín b»ng 2,4.10-3 (T). Ng−êi ta cho tõ tr−êng gi¶m ®Òu ®Æn ®Õn 0 trong kho¶ng thêi gian 0,4 (s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung lµ:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV). C. 15 (V). D. 150 (V).

5.46 Dßng ®iÖn qua mét èng d©y gi¶m ®Òu theo thêi gian tõ I1 = 1,2 (A) ®Õn I2 = 0,4 (A) trong thêi gian 0,2 (s). èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,4 (H). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trong èng d©y lµ:

A. 0,8 (V). B. 1,6 (V).

C. 2,4 (V).

D. 3,2 (V). 5.47 Dßng ®iÖn qua èng d©y t n¨g dÇn theo thêi gian tõ I1 = 0,2 (A) ®Õn I2 = 1,8 (A) trong kho¶ng thêi gian 0,01 (s). èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,5 (H). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trong èng d©y lµ:

A. 10 (V). B. 80 (V). C. 90 (V).

D. 100 (V). 5.48 Mét thanh dÉn ®iÖn dµi 40 (cm), chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr−êng ®Òu, c¶m øng tõ b»ng 0,4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh vµ hîp víi c c¸ ®−êng søc tõ mét gãc 300, ®é lín v = 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng gi÷a hai ®Çu thanh lµ:

A. 0,4 (V). B. 0,8 (V). C. 40 (V).

D. 80 (V).

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi

38. HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ

SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong m¹ch ®iÖn kÝn

5.1 Chän: B H−íng dÉn: Mét diÖn tÝch S ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu cã c¶m øng tõ B, gãc gi÷a vect¬ c¶m øng tõ vµ cect¬ ph¸p tuyÕn lµ α . Tõ th«ng qua diÖn tÝch S ®−îc tÝnh theo c«ng thøc Ф = BS.cosα

5.2 Chän: C H−íng dÉn: §¬n vÞ cña tõ th«ng lµ Vªbe (Wb).

5.3 Chän: A H−íng dÉn : Mét khung d©y dÉn h ×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®èi xøng OO’ song song ví i c¸c ®−êng c¶m øng tõ th× tõ th«ng trong qua khung kh«ng biÕn thiªn, trong khung kh«ng xuÊt hiÖn dßng ® iÖn c¶m øng.

5.4 Chän: D H−íng dÉn : Mét khung d©y dÉn h ×nh ch÷ nhËt, quay ®Òu trong mét tõ tr−êng ®Òu quanh mét trôc ®èi xøng OO’ hîp víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ mét gãc nhän th× tõ th«ng qua khung biÕn thiªn, trong khung cã xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng.

5.5 Chän: C H−íng dÉn: Dßng ®iÖn c¶m øng cã chiÒu sao cho tõ tr−êng do nã sinh ra cã t¸c dông chèng l¹i nguyªn nh©n ®· sinh ra nã. Khi tõ th«ng t¨ng th× tõ tr−êng do dßng ®iÖn c¶m øng sinh ra ng−îc chiÒu víi tõ tr−êng

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

89

®· sinh ra nã, vµ ng−îc l¹i khi tõ th«ng gi¶m th× tõ tr−êng do dßng ®iÖn c¶m øng sinh ra cïng ch iÒu víi tõ tr−êng ®· sinh ra nã

5.6 Chän: A H−íng dÉn : §é lín cña suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong mét m¹ch kÝn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc

t ec ∆

∆Φ =

5.7 Chän: C

H−íng dÉn : Khung d©y dÉn ABCD ®−îc ®Æt trong tõ tr−êng ®Òu nh− h×nh vÏ 5.7. Coi r»ng bªn ngoµi vïng MNPQ kh«ng cã tõ tr−êng. Khung chuyÓn ®éng däc theo hai ®−êng xx’, yy’. Trong khung sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng khi khung ®ang chuyÓn ®éng ë ngoµi vµo trong vïng NMPQ v× khi ®ã tõ th«ng qua khung biÕn thiªn.

5.8 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc t

ec ∆ ∆Φ

=

5.9 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc t

ec ∆ ∆Φ

=

5.10 Chän: B H−íng dÉn: Tõ th«ng qua diÖn tÝch S ®−îc tÝnh theo c«ng thøc Ф = BS.cosα

5.11 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc Ф = BS.cosα 5.12 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc t

.Nec ∆ ∆Φ

= vµ Ф = BS.cosα

5.13 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc t

.Nec ∆ ∆Φ

= vµ Ф = BS.cosα

5.14 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông ®Þnh luËt Lenx¬ ®Ó x c¸ ®Þnh chiÒu dßng ® iÖn c¶m øng.

39. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong mét ®oan d©y dÉn chuyÓn ®éng

5.15 Chän: B

H−íng dÉn: Nguyªn nh©n g©y ra suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng lµ lùc Lorenx¬ t c¸ dông lªn c¸c ªlectron lµm c c¸ ªlectron dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña thanh.

5.16 Chän: B

H−íng dÉn : Quy t¾c bµn tay ph¶i ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu cña suÊt ®iÖn ®éng trong thanh : §Æt bµn tay ph¶i høng c c¸ ®−êng søc tõ, ngãn tay c¸i cho·i ra 90 0 h−íng theo chiÒu chuyÓn ®éng cña ®o¹n d©y, kh i ®ã ®o¹n d©y dÉn ®ãng vai trß nh− mét nguån ® iÖn, ch iÒu tõ cæ tay ®Õn c¸c ngãn tay chØ chiÒu tõ cùc ©m sang cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn ®ã.

5.17 Chän: C H−íng dÉn: Mét thanh d©y dÉn chuyÓn ®éng c¾t c¸c ®−êng søc tõ cña mét tõ tr−êng ®Òu sao cho thanh lu«n vu«ng gãc víi ®−êng søc tõ th× trong thanh xuÊt hiÖn mét ®iÖn tr−êng c¶m øng.

5.18 Chän: B

H−íng dÉn: M¸y ph t¸ ®iÖn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c dùa trªn hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. 5.19 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dung c«ng thøc e = B.v.l. sinθ

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

90

5.20 Chän: A H−íng dÉn:

- p¸ dung c«ng thøc e = B.v. l.sinθ

- p¸ dung c«ng thøc rR

I +

= E

5.21 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dung c«ng thøc e = B.v.l. sinθ 5.22 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dung c«ng thøc e = B.v.l. sinθ

40. Dßng ®iªn Fu-c«

5.23 Chän: D

H−íng dÉn: Dßng ®iÖn c¶m øng ®−îc sinh ra trong khèi vËt dÉn khi chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng hay ®Æt trong tõ tr−êng biÕn ®æi theo thêi gian gäi lµ dßng ®iÖn Fuc«.

5.24 Chän: A

H−íng dÉn : Muèn lµm gi¶m hao phÝ do to¶ nhiÖt cña dßng ®iÖn Fuc« g©y trªn khèi kim lo¹i, ng−êi ta th−êng chia khè i kim lo¹i thµnh nhiÒu l¸ k im lo¹i máng ghÐp c¸ch ® iÖn víi nhau.

5.25 Chän: C H−íng dÉn: Khi sö dông ®iÖn dßng ®iÖn Fuc« sÏ xuÊt hiÖn trong lâi s¾t cña qu¹t ®iÖn.

5.26 Chän: C H−íng dÉn: Trong kÜ thuËt h iÖn ®¹i ng−êi ta dïng dßng ®iÖn Fuc« ®Ó lµm chÝn thøc n¨ trong lß vi sãng , hoÆc bÕp tõ.

5.27 Chän: B H−íng dÉn: Sau khi siªu ®iÖn ho¹t ®éng, ta thÊy n−íc trong siªu nãng lªn. Sù nãng lªn cña n−íc chñ yÕu lµ do d©y dÉn trong siªu ®iÖn cã dßng ®iÖn ch¹y qua, to¶ nh iÖt theo ®Þnh luËt Jun – Lenx¬.

41. HiÖn t−îng tù c¶m

5.28 Chän: D

H−íng dÉn: SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ tr−êng hîp ®Æc biÖt cña suÊt ® iÖn ®éng c¶m øng. 5.29 Chän: D

H−íng dÉn: §¬n vÞ cña hÖ sè tù c¶m lµ Henri (H). 5.30 Chän: A

H−íng dÉn: BiÓu thøc tÝnh suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ t ILe

∆ ∆

−=

5.31 Chän: C H−íng dÉn: BiÓu thøc tÝnh hÖ sè tù c¶m cña èng d©y dµi lµ L = 4pi. 10-7.n 2.V

5.32 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é lín cña suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ t

I Le

∆ ∆

=

5.33 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é lín cña suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ t

I Le

∆ ∆

=

5.34 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc L = 4pi. 10-7.n2.V 5.35 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

91

H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc L = 4pi. 10-7.n 2.V

- p¸ dông c«ng thøc tÝnh ®é lín cña suÊt ® iÖn ®éng tù c¶m lµ t

I Le

∆ ∆

=

5.36 Chän: A H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 5.35

42. N¨ng l−îng tõ tr−êng

5.37 Chän: D

H−íng dÉn : Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× trong èng d©y tån t¹i mét n¨ng l−îng d−íi d¹ng n¨ng l−îng tõ tr−êng. N¨ng l−îng ®iÖn tr−êng tån t¹i trong tô ®iÖn khi ®−îc tÝch ® iÖn.

5.38 Chän: B H−íng dÉn : N¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén d©y khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng

thøc 2LI 2 1W =

5.39 Chän: D

H−íng dÉn: MËt ®é n¨ng l−îng tõ tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc w = 27 B10. 8 1 pi

5.40 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2LI 2 1W =

5.41 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2LI 2 1W =

5.42 Chän: C H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc L = 4pi. 10-7.n 2.V

- p¸ dông c«ng thøc 2LI 2 1W =

43. Bµi tËp vÒ c¶m øng ®iÖn tõ

5.43 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc Ф = BS.cosα 5.44 Chän: D

H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc Ф = BS.cosα

- p¸ dông c«ng thøc t

.Nec ∆ ∆Φ

=

5.45 Chän: A

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 5.44 5.46 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é lín cña suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ t

I Le

∆ ∆

=

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

92

5.47 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 5.46

5.48 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dung c«ng thøc e = B.v.l. sinθ

PhÇn hai: Quang häc

Ch−¬ng VI. Khóc x¹ ¸ nh s¸ng

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. §Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ ng:

Tia khóc x¹ n»m trong mÆt ph¼ng tíi.

Tia tíi vµ tia khóc x¹ n»m ë hai bªn ®−êng ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi. TØ sè gi÷a sin gãc tí i vµ sin gãc khóc x¹ lµ h»ng sè:

n ssin

isin =

(H»ng sè n ®−îc gäi lµ ch iÕt suÊt tû ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ ®èi víi m«i tr−êng tíi). 2. ChiÕt suÊt cña mét m«i tr−êng

- ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr−êng 2 ®è i ví i m«i tr−êng 1 b»ng tØ sè gi÷a c¸c tèc ®é truyÒn ¸nh s n¸g v1 vµ v2 trong m«i tr−êng 1 vµ m«i tr−êng 2

2

1

1

2 21 v

v

n

n nn ===

n1 vµ n2 lµ c¸c chiÕt suÊt ruyÖt ®èi cña m«i tr−êng 1 vµ m«i tr−êng 2. - C«ng thøc khóc x¹:

sini = nsinr ↔ n 1sini = n2sinr. 3. HiÖn t−îng ph¶n x¹ toµn phÇn:

HiÖn t−îng ph¶n x¹ toµn phÇn chØ x¶y ra trong tr−êng hîp m«i tr−êng tíi ch iÕt quang h¬n m«i tr−êng khóc x¹ (n1 > n2) vµ gãc tíi lín h¬n mét gi¸ trÞ igh:

i > igh víi sinigh = n 2/n 1

II. C©u hái vµ bµi tËp 44. Khóc x¹ ¸nh s¸ng

6.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. ChiÕt suÊt tØ ®è i cña m«i tr−êng chiÕt quang nhiÒu so víi m«i tr−êng chiÕt quang Ýt th× nhá h¬n ®¬n vÞ. B. M«i tr−êng chiÕt quang kÐm cã ch iÕt suÊt tuyÖt ®èi nhá h¬n ®¬n vÞ. C. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr−êng 2 so ví i m«i tr−êng 1 b»ng tØ sè chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n2 cña m«i tr−êng 2 víi chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n1 cña m«i tr−êng 1.

D. ChiÕt suÊt tØ ®è i cña hai m«i tr−êng lu«n lín h¬n ®¬n vÞ v× vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng lµ vËn tèc lín nhÊt.

6.2 Víi mét tia s¸ng ®¬n s¾c, chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña n−íc lµ n1, cña thuû tinh lµ n2. ChiÕt suÊt tØ ®èi khi tia s¸ ng ®ã truyÒn tõ n−íc sang thuû tinh lµ:

A. n21 = n1/n 2 B. n21 = n2/n1 C. n21 = n2 – n1

D. n12 = n1 – n2 6.3 Chän c©u tr¶ lê i ®óng.

Trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s n¸g:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

93

A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi. B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi.

C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi. D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn.

6.4 ChiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr−êng khóc x¹ víi m«i tr−êng tíi

A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1.

C. b»ng tØ sè g i÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tíi. D. b»ng hiÖu sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tíi.

6.5 Chän c©u ®óng nhÊt.

Khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng trong suèt n1 tíi mÆt ph©n c¸ch víi m«i tr−êng trong suèt n2 (ví i n2 > n 1), tia s¸ ng kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c c¸h th ×

A. tia s¸ng bÞ g·y khóc khi ®i qua mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr−êng. B. tÊt c¶ c¸c tia s¸ ng ®Òu b Þ khóc x¹ vµ ®i vµo m«i tr−êng n2.

C. tÊt c¶ c¸ c tia s¸ ng ®Òu ph¶n x¹ trë l¹i m«i tr−êng n1. D. mét phÇn tia s¸ ng b Þ khóc x¹, mét phÇn bÞ ph¶n x¹.

6.6 ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr−êng truyÒn ¸nh s n¸g

A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1. C. lu«n b»ng 1. D. lu«n lín h¬n 0.

6.7 ChiÕu mét tia s n¸g ®¬n s¾c ®i tõ kh«ng khÝ vµo m«i tr−êng cã chiÕt suÊt n, sao cho tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia khóc x¹. Khi ®ã gãc tí i i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc

A. sini = n

B. sini = 1/n

C. tani = n D. tani = 1 /n

6.8 Mét bÓ chøa n−íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n−íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ 4/3. n¸h n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph−¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n−íc lµ

A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm)

C. 63,7 (cm)

D. 44,4 (cm) 6.9 Mét bÓ chøa n−íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n−íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ 4/3. n¸h n¾ng chiÕu theo ph−¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph−¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn ®¸y bÓ lµ:

A. 11,5 (cm)

B. 34,6 (cm) C. 51,6 (cm) D. 85,9 (cm)

6.10 Mét ®iÓm s¸ng S n»m trong chÊt láng (ch iÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), ph¸t ra chïm s n¸g hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo ph−¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph−¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ cña S d−êng nh− c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lµ

A. n = 1,12

B. n = 1,20

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

94

C. n = 1,33 D. n = 1,40

6.11 Cho chiÕt suÊt cña n−íc n = 4/3. Mét ng−êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n−íc s©u 1,2 (m) theo ph−¬ng gÇn vu«ng gãc ví i mÆt n−íc, thÊy ¶nh S’ n»m c c¸h mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng

A. 1,5 (m)

B. 80 (cm) C. 90 (cm) D. 1 (m)

6.12 Mét ng−êi nh×n hßn sái d−íi ®¸y mét bÓ n−íc thÊy ¶nh cña nã d−êng nh− c¸ ch mÆt n−íc mét kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n−íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ:

A. h = 90 (cm) B. h = 10 (dm) C. h = 15 (dm)

D. h = 1,8 (m)

6.13 Mét ng−êi nh×n xuèng ® y¸ mét chËu n−íc (n = 4 /3). ChiÒu cao cña líp n−íc trong chËu lµ 20 (cm). Ng−êi ®ã thÊy ®¸y chËu d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét kho¶ng b»ng

A. 10 (cm) B. 15 (cm) C. 20 (cm) D. 25 (cm)

6.14 Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tí i b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 kh i ®ã tia lã khái b¶n sÏ

A. hîp víi tia tíi mét gãc 450. B. vu«ng gãc víi tia tí i.

C. song song ví i tia tíi. D. vu«ng gãc víi b¶n mÆt song song.

6.15 Mét b¶n mÆt song song cã bÒ dµy 10 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tí i b¶n mét tia s¸ng SI cã gãc tíi 450 . Kho¶ng c¸ch gi÷a gi¸ cña tia tíi vµ tia lã lµ:

A. a = 6,16 (cm).

B. a = 4,15 (cm). C. a = 3,25 (cm).

D. a = 2,86 (cm). 6.16 Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm s¸ng S c¸ ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch S mét kho¶ng

A. 1 (cm). B. 2 (cm). C. 3 (cm). D. 4 (cm).

6.17 Mét b¶n hai mÆt song song cã bÒ dµy 6 (cm), chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. §iÓm s¸ng S c¸ ch b¶n 20 (cm). ¶nh S’ cña S qua b¶n hai mÆt song song c¸ch b¶n hai mÆt song song mét kho¶ng

A. 10 (cm).

B. 14 (cm). C. 18 (cm). D. 22(cm).

45. Ph¶n x¹ toµn phÇn

6.18 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

95

A. Khi cã ph¶n x¹ toµn phÇn th× toµn bé ¸nh s¸ ng ph¶n x¹ trë l¹i m«i tr−êng ban ®Çu chøa chïm tia s¸ ng tíi.

B. Ph¶n x¹ toµn phÇn chØ x¶y ra khi n¸h s¸ng ®i tõ m«i tr−êng chiÕt quang sang m«i tr−êng kÐm chÕt quang h¬n. C. Ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn igh.

D. Gãc gií i h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn ®−îc x¸c ® Þnh b»ng tØ sè gi÷a ch iÕt suÊt cña m«i tr−êng kÐm chiÕt quang víi m«i tr−êng chiÕt quang h¬n.

6.19 Khi mét chïm tia s¸ ng ph¶n x¹ toµn phÇn t¹i mÆt ph©n c¸ ch gi÷a hai m«i tr−êng th× A. c−êng ®é s¸ng cña chïm khóc x¹ b»ng c−êng ®é s n¸g cña chïm tíi.

B. c−êng ®é s¸ng cña chïm ph¶n x¹ b»ng c−êng ®é s¸ng cña chïm tíi. C. c−êng ®é s¸ ng cña chïm khóc x¹ bÞ triÖt tiªu. D. c¶ B vµ C ®Òu ®óng.

6.20 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng cã ch iÕt suÊt nhá sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín h¬n. B. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt nhá h¬n.

C. Khi chïm tia s¸ ng ph¶n x¹ toµn phÇn th× kh«ng cã chïm tia khóc x¹. D. Khi cã sù ph¶n x¹ toµn phÇn, c−êng ®é s¸ng cña chïm ph¶n x¹ gÇn nh− b»ng c−êng ®é s¸ng cña chïm s n¸g tí i.

6.21 Khi ¸nh s¸ng ®i tõ n−íc (n = 4/3) sang kh«ng khÝ, gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn cã gi¸ trÞ lµ:

A. igh = 41 048’.

B. igh = 48 035’.

C. igh = 62 044’.

D. igh = 38 026’.

6.22 Tia s¸ng ®i tõ thuû tinh (n1 = 1,5) ®Õn mÆt ph©n c¸ ch ví i n−íc (n2 = 4/3). §iÒu kiÖn cña gãc tí i i ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ trong n−íc lµ:

A. i ≥ 62044’. B. i < 62044’. C. i < 41048’. D. i < 48035’.

6.23 Cho mét tia s¸ng ®i tõ n−íc (n = 4/3) ra kh«ng khÝ. Sù ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi gãc tíi:

A. i < 490. B. i > 42 0. C. i > 490.

D. i > 430.

6.24 Mét miÕng gç h×nh trßn, b¸n kÝnh 4 (cm). ë t©m O, c¾m th¼ng gãc mét ®inh OA. Th¶ miÕng gç næi trong mét chËu n−íc cã chiÕt suÊt n = 1,33. §inh OA ë trong n−íc, cho OA = 6 (cm). M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ sÏ thÊy ®Çu A c c¸h mÆt n−íc mét kho¶ng lín nhÊt lµ:

A. OA’ = 3,64 (cm). B. OA’ = 4,39 (cm). C. OA’ = 6,00 (cm).

D. OA’ = 8,74 (cm).

6.25 Mét miÕng gç h×nh trßn, b¸n kÝnh 4 (cm). ë t©m O, c¾m th¼ng gãc mét ®inh OA. Th¶ miÕng gç næi trong mét chËu n−íc cã chiÕt suÊt n = 1,33. §inh OA ë trong n−íc, cho OA = 6 (cm). M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, chiÒu dµi lín nhÊt cña OA ®Ó m¾t kh«ng thÊy ®Çu A lµ:

A. OA = 3,25 (cm).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

96

B. OA = 3,53 (cm). C. OA = 4,54 (cm).

D. OA = 5,37 (cm).

46. Bµi tËp vÒ khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ toµn phÇn

6.26 Mét ngän ®Ìn nhá S ®Æt ë ®¸y mét bÓ n−íc (n = 4 /3), ®é cao mùc n−íc h = 60 (cm). B¸n k Ýnh r bÐ nhÊt cña tÊm gç trßn næi trªn mÆt n−íc sao cho kh«ng mét tia s¸ng nµo tõ S lät ra ngoµi kh«ng khÝ lµ:

A. r = 49 (cm). B. r = 53 (cm). C. r = 55 (cm). D. r = 51 (cm).

6.27 ChiÕu mét chïm tia s n¸g song song trong kh«ng khÝ tíi mÆt n−íc ( n = 4 /3) víi gãc tíi lµ 450. Gãc hîp bëi tia khóc x¹ vµ tia tíi lµ:

A. D = 70032’.

B. D = 450.

C. D = 25032’. D. D = 12058’.

6.28 Mét chËu n−íc chøa mét líp n−íc dµy 24 (cm), chiÕt suÊt cña n−íc lµ n = 4 /3. M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, nh×n gÇn nh− vu«ng gãc víi mÆt n−íc sÏ thÊy ®¸y chËu d−êng nh− c¸ch mÆt n−íc mét ®o¹n b»ng

A. 6 (cm). B. 8 (cm). C. 18 (cm).

D. 23 (cm).

6.29* Mét c¸ i chËu ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang, chøa mét líp n−íc dµy 20 (cm), chiÕt suÊt n = 4/3. §¸y chËu lµ mét g−¬ng ph¼ng. M¾t M c¸ch mÆt n−íc 30 (cm), nh×n th¼ng gãc xuèng ®¸y chËu. Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh cña m¾t tíi mÆt n−íc lµ:

A. 30 (cm). B. 45 (cm). C. 60 (cm). D. 70 (cm).

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi

44. Khóc x¹ ¸nh s¸ng

6.1 Chän: A H−íng dÉn: - ChiÕt suÊt tØ ®èi cã thÓ lín h¬n, nhá h¬n hoÆc b»ng 1. ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi lu«n lín h¬n ®¬n vÞ. - ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr−êng chiÕt quang nh iÒu so víi m«i tr−êng chiÕt quang Ýt th× nhá h¬n ®¬n vÞ.

6.2 Chän: B H−íng dÉn: Víi mét tia s¸ng ®¬n s¾c, chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña n−íc lµ n1, cña thuû tinh lµ n2. ChiÕt suÊt tØ ®èi khi tia s n¸g ®ã truyÒn tõ n−íc sang thuû tinh tøc lµ ch iÕt suÊt tØ ®èi cña thuû tinh ®èi víi n−íc n21 = n2/n1

6.3 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc ®Þnh luËt khóc x¹ n¸h s¸ng 1

2

n

n

rsin isin

= ta thÊy khi i t n¨g th × r còng t n¨g.

6.4 Chän: C

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

97

H−íng dÉn: ChiÕt suÊt tØ ®è i gi÷a m«i tr−êng khóc x¹ víi m«i tr−êng tíi b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®è i cña m«i tr−êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tí i.

6.5 Chän: D H−íng dÉn : Khi tia s¸ ng ® i tõ m«i tr−êng trong suèt n1 tíi mÆt ph©n c¸ ch ví i m«i tr−êng trong suèt n 2 (ví i n2 > n1), tia s¸ ng kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ ch th × mét phÇn tia s n¸g bÞ khóc x¹, mét phÇn bÞ ph¶n x¹.

6.6 Chän: A H−íng dÉn: ChiÕt suÊt tuyÖt ®è i cña mét m«i tr−êng truyÒn ¸nh s n¸g lu«n lín h¬n 1.

6.7 Chän: C

H−íng dÉn:

- ¸p dông ® Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng, tia ph¶n x¹ vµ tia khóc x¹ vu«ng gãc víi nhau ta cã r + i’ = 900 hay lµ r + i = 900.

- p¸ dông ® Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng: 1

2

n

n

rsin isin

= ↔

1

2 0 n

n

)i90sin( isin

=

↔tani = n 21 = n.

6.8 Chän: B H−íng dÉn: §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n−íc lµ (80 – 60).tan30 0 = 34,6 (cm)

6.9 Chän: D H−íng dÉn:

- §é dµi phÇn bãng ®en trªn mÆt n−íc lµ a = 34,6 (cm).

- §é dµi phÇn bãng ®en trªn ® y¸ bÓ lµ b = 34,6 + 60.tanr trong ®ã r ®−îc tÝnh n rsin isin

= suy ra b = 85,9

(cm). 6.10 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc l−ìng chÊt ph¼ng kh i n¸h s¸ng ®i tõ m«i tr−êng n ra kh«ng kh Ý n

1 d 'd

= suy

ra n = 10 12= 1,2

6.11 Chän: C

H−íng dÉn : p¸ dông c«ng thøc l−ìng chÊt ph¼ng khi ¸nh s¸ng ® i tõ m«i tr−êng n ra kh«ng kh Ý n

1 d 'd

= suy

ra d’ = 0,9 (m) 6.12 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 6.11

6.13 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 6.11

6.14 Chän: C H−íng dÉn: Dïng ®Þnh luËt khóc x¹ t¹i hai mÆt cña b¶n hai mÆt song song.

6.15 Chän: A H−íng dÉn: VËn dông ® Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s n¸g vµ kÕt hîp gi¶i h×nh häc ph¼ng.

6.16 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc ¶nh cña mét ®iÓm s¸ng qua b¶n hai mÆt song song khi ¸nh s¸ng truyÒn gÇn

nh− vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña hai b¶n SS’ = e  

  

 −

n

11

6.17 Chän: C H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 6.16

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

98

45. Ph¶n x¹ toµn phÇn

6.18 Chän: D

H−íng dÉn: Gãc gií i h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc n

1isin gh =

6.19 Chän: C

H−íng dÉn : Khi mét chïm tia s¸ng ph¶n x¹ toµn phÇn t¹i mÆt ph©n c¸ch g i÷a hai m«i tr−êng th× c−êng ®é s n¸g cña chïm khóc x¹ bÞ triÖt tiªu.

6.20 Chän: B

H−íng dÉn: Khi tia s¸ ng ® i tõ m«i tr−êng cã chiÕt suÊt lín sang m«i tr−êng cã chiÕt suÊt nhá h¬n th× cã kh i cã tia khóc x¹ vµ cã kh i kh«ng cã tia khóc x¹.

6.21 Chän: B

H−íng dÉn: Gãc gií i h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc n

1isin gh =

6.22 Chän: A

H−íng dÉn:

- Gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 1

2 gh

n

nisin =

- §iÒu k iÖn ®Ó cã tia khóc x¹ lµ i ≤ igh.

6.23 Chän: C

H−íng dÉn:

- Gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc n

1isin gh =

- §iÒu k iÖn ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ lµ i ≥ igh.

6.24 Chän: A

H−íng dÉn: ¶nh A’ cña ®Çu A cña ®inh OA c¸ ch mÆt n−íc mét kho¶ng lín nhÊt khi tia s n¸g ®i tõ ®Çu A tíi mÆt n−íc ®i qua mÐp cña miÕng gç. Khi ¸nh s n¸g truyÒn tõ n−íc ra kh«ng khÝ, gäi gãc n»m trong n−íc lµ r, gãc n»m ngoµi kh«ng khÝ lµ i, ta tÝnh ®−îc OA’max = R. tan(90

0- i), ví i sini = n.sinr, tanr = R/OA. Suy ra OA’max = 3,64 (cm).

6.25 Chän: B H−íng dÉn: M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, ®Ó m¾t kh«ng thÊy ®Çu A th× ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ ®Çu A ®i tí i mÆt

n−íc vµ ®i gÇn mÐp cña miÕng gç sÏ x¶y ra h iÖn t−îng ph¶n x¹ toµn phÇn. Khi ®ã r = igh víi n

1isin gh = ta

tÝnh ®−îc OA = R/tanr = 3,53 (cm).

46. Bµi tËp vÒ khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹ toµn phÇn

6.26 Chän: B

H−íng dÉn: Xem h−ín dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 6.25 6.27 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng n rsin isin

= víi n = 4/3, i = 450, ta tÝnh ®−îc r = 32 02’ suy ra

gãc hîp bëi tia khóc x¹ vµ tia tíi lµ i – r = 12058’. 6.28 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 6.11 6.29 Chän: B

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

99

H−íng dÉn: n¸h s¸ng truyÒn tõ m¾t n»m trong kh«ng khÝ vµo n−íc, bÞ g−¬ng ph¶n x¹ sau ®ã l¹ truyÒn tõ n−íc ra kh«ng khÝ. Ta cã thÓ coi hÖ quang häc trªn bao gåm: LCP (kh«ng khÝ – n−íc) + G−¬ng ph¼ng + LCP (n−íc – kh«ng khÝ). Gi¶i bµi to¸n qua hÖ quang häc nµy ta sÏ ®−îc kÕt qu¶.

Ch−¬ng VII. M¾t vµ c¸c dông cô quang häc

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng 1. L¨ng kÝnh

C¸ c c«ng thøc cña l¨ng kÝnh:

 

 

−+= +=

=

=

A'iiD 'rrA

'rsinn'isin rsinnisin

§iÒu k iÖn ®Ó cã tia lã

 

 

τ−= ≥ ≤

)Asin(nisin ii i2A

0

0

gh

Khi tia s¸ ng cã gãc lÖch cùc tiÓu : r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2 2. ThÊu kÝnh

§é tô cña thÊu kÝnh: ) R

1

R

1 )(1n(

f

1 D

21

+−==

C«ng thøc thÊu kÝnh: 'd

1

d

1

f

1 +=

Sè phãng ®¹i: d

'd k −=

3. M¾t

Hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¾t lµ thÊu kÝnh m¾t vµ vâng m¹c.

§iÒu k iÖn ®Ó m¾t nh×n râ vËt lµ vËt n»m trong giíi h¹n thÊy râ cña m¾t vµ m¾t nh×n vËt d−íi gãc tr«ng α ≥ αmin (n¨ng suÊt ph©n li) 4. KÝnh lóp

Sè béi gi¸ c: l'd

§ kG

0 + =

α

α =

+ Khi ng¾m chõng ë ®iÓm cùc cËn: Gc = kc + Khi ng¾m chõng ë v« cùc: G∞ = §/f (kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ ®Æt m¾t)

5. KÝnh hiÓn vi

Sè béi gi¸ c kh i ng¾m chõng ë v« cùc: G∞ = k1.G2∞

(víi k1 lµ sè phãng ®¹i cña ¶nh A1B1 qua vËt kÝnh, G 2∞ lµ sè béi gi¸c cña th Þ kÝnh

21ff

§ G

δ =

∞ (víi δ lµ ®é dµi quang häc cña k Ýnh hiÓn vi)

6. KÝnh thiªn v¨n

KÝnh thiªn v¨n khóc x¹ gåm vËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù lín vµ thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù nhá. KÝnh th iªn v¨ n ph¶n x¹ gåm g−¬ng lâm cã tiªu cù lín vµ thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù nhá.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

100

Ng¾m chõng lµ quan s t¸ vµ ®iÒu chØnh kho¶ng c c¸h qi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng thÊy râ cña m¾t.

Sè béi gi¸ c kh i ng¾m chøng ë v« cùc: 2

1

f

f G =

II. C©u hái vµ bµi tËp 47. L¨ng kÝnh

7.1 Mét l¨ng kÝnh b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n, gãc chiÕt quang A. Tia s¸ng tíi mét mÆt bªn cã thÓ lã ra khái mÆt bªn thø hai kh i

A. gãc chiÕt quang A cã gi¸ trÞ bÊt kú. B. gãc chiÕt quang A nhá h¬n hai lÇn gãc giíi h¹n cña thuû tinh. C. gãc chiÕt quang A lµ gãc vu«ng.

D. gãc chiÕt quang A lín h¬n hai lÇn gãc gií i h¹n cña thuû tinh. 7.2 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Khi tia s¸ng ®i qua l n¨g kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc lã i’ cã gi¸ trÞ bÐ nhÊt. B. Khi tia s¸ng ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc tíi i cã g i¸ trÞ bÐ nhÊt.

C. Khi tia s¸ng ®i qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc lã i’ b»ng gãc tíi i. D. Khi tia s¸ng ®i qua l n¨g kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu th× gãc lã i’ b»ng hai lÇn gãc tíi i.

7.3 ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi l¨ng kÝnh. T¨ng dÇn gãc tíi i tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt th × A. gãc lÖch D t¨ng theo i.

B. gãc lÖch D gi¶m dÇn. C. gãc lÖch D t¨ng tíi mét gi¸ trÞ x¸c ®Þnh råi gi¶m dÇn. D. gãc lÖch D g i¶m tíi mét gi¸ trÞ råi t n¨g dÇn.

7.4 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

ChiÕu mét chïm s¸ng vµo mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh ®Æt trong khong khÝ:

A. Gãc khóc x¹ r bÐ h¬n gãc tíi i. B. Gãc tíi r’ t¹i mÆt bªn thø hai bÐ h¬n gãc lã i’. C. Lu«n lu«n cã chïm tia s n¸g lã ra khái mÆt bªn thø hai.

D. Chïm s¸ng b Þ lÖch ®i khi ® i qua l¨ng kÝnh.

7.5 Cho mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i qua l n¨g kÝnh cã gãc ch iÕt quang A = 600 vµ thu ®−îc gãc lÖch cùc tiÓu Dm = 600. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ

A. n = 0,71

B. n = 1,41 C. n = 0,87 D. n = 1,51

7.6 Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. T ia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ

A. A = 410. B. A = 38016’.

C. A = 660. D. A = 240.

7.7 Mét tia s¸ng tíi vu«ng gãc víi mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt 2n = vµ gãc chiÕt quang A = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ ng kÝnh lµ:

A. D = 50.

B. D = 130. C. D = 150.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

101

D. D = 220. 7.8 Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lµ mét tam gi¸c ®Òu, ®−îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l n¨g kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi ® i qua l¨ng kÝnh lµ:

A. D = 2808’. B. D = 31052’.

C. D = 37023’. D. D = 52023’.

7.9 L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l n¨g kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lµ Dm = 420. Gãc tíi cã gi¸ tr Þ b»ng

A. i = 510. B. i = 30 0. C. i = 210. D. i = 180.

7.10 L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ ng k Ýnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lµ Dm = 420. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ:

A. n = 1,55.

B. n = 1,50. C. n = 1,41. D. n = 1,33.

48. ThÊu kÝnh máng

7.11 §èi víi thÊu kÝnh ph©n k×, nhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt ¶nh cña vËt thËt lµ ®óng?

A. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, cïng chiÒu vµ lín h¬n vËt.

B. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, ng−îc chiÒu vµ nhá h¬n vËt.

C. VËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt cã thÓ cho ¶nh thËt hoÆc ¶nh ¶o tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña vËt.

7.12 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt.

B. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vµ lín h¬n vËt. C. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng−îc chiÒu vµ nhá h¬n vËt. D. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng−îc chiÒu vµ lín h¬n vËt.

7.13 ¶nh cña mét vËt qua thÊu k Ýnh héi tô A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n cïng chiÒu víi vËt.

D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt

7.14 ¶nh cña mét vËt thËt qua thÊu k Ýnh ph©n kú A. lu«n nhá h¬n vËt.

B. lu«n lín h¬n vËt. C. lu«n ng−îc chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt

7.15 NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Víi thÊu kÝnh héi tô, vËt thËt lu«n cho ¶nh lín h¬n vËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt lu«n cho ¶nh lín h¬n vËt. C. Víi thÊu kÝnh héi tô, vËt thËt lu«n cho ¶nh thËt. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

102

7.16 NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ thÊu kÝnh ph©n k× lµ kh«ng ®óng?

A. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh thËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt cho ¶nh ¶o.

C. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã tiªu cù f ©m. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã ®é tô D ©m.

7.17 NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ t c¸ dông cña thÊu kÝnh ph©n kú lµ kh«ng ®óng?

A. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g song song tõ chïm s¸ng héi tô.

B. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g ph©n k × tõ chïm s¸ng ph©n k×.

C. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g hé i tô tõ chïm s¸ ng song song. D. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g hé i tô tõ chïm s¸ng héi tô.

7.18 NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ t c¸ dông cña thÊu kÝnh héi tô lµ kh«ng ®óng?

A. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g song song tõ chïm s¸ng héi tô.

B. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g ph©n k × tõ chïm s¸ng ph©n k×. C. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g hé i tô tõ chïm s¸ ng song song. D. Cã thÓ t¹o ra chïm s n¸g hé i tô tõ chïm s¸ng héi tô.

7.19 Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c c¸ b n¸ kÝnh 10 (cm) vµ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ lµ:

A. f = 20 (cm). B. f = 15 (cm).

C. f = 25 (cm). D. f = 17,5 (cm).

7.20 Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 hai mÆt cÇu låi cã c c¸ b n¸ kÝnh 10 (cm) vµ 30 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh ®Æt trong n−íc cã ch iÕt suÊt n’ = 4 /3 lµ:

A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm).

C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm).

7.21 Mét thÊu kÝnh máng, ph¼ng – låi, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 5 (®p). B n¸ kÝnh mÆt cÇu lå i cña thÊu kÝnh lµ:

A. R = 10 (cm). B. R = 8 (cm).

C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm).

7.22 §Æt vËt AB = 2 (cm) tr−íc thÊu kÝnh ph©n kú cã tiªu cù f = - 12 (cm), c¸ ch thÊu kÝnh mét kho¶ng d = 12 (cm) th× ta thu ®−îc

A. ¶nh thËt A’B’, ng−îc ch iÒu víi vËt, v« cïng lín. B. ¶nh ¶o A’B’, cïng ch iÒu ví i vËt, v« cïng lín. C. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, cao 1 (cm).

D. ¶nh thËt A’B’, ng−îc ch iÒu víi vËt, cao 4 (cm). 7.23 ThÊu kÝnh cã ®é tô D = 5 (®p), ®ã lµ:

A. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 5 (cm). B. thÊu kÝnh ph©n k × cã tiªu cù f = - 20 (cm).

C. thÊu k Ýnh héi tô cã tiªu cù f = + 5 (cm).

D. thÊu kÝnh hé i tô cã tiªu cù f = + 20 (cm). 7.24 VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc ch Ýnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô D = + 5 (®p) vµ c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 30 (cm). ¶nh A’B’ cña AB qua thÊu kÝnh lµ:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

103

A. ¶nh thËt, n»m sau thÊu k Ýnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm).

C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu k Ýnh, c¸ ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm). D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm).

7.25 VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc ch Ýnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô D = + 5 (®p) vµ c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 10 (cm). ¶nh A’B’ cña AB qua thÊu kÝnh lµ:

A. ¶nh thËt, n»m sau thÊu k Ýnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 60 (cm).

C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu k Ýnh, c¸ ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm). D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 20 (cm).

7.26 ChiÕu mét chïm s¸ ng song song tí i thÊu kÝnh thÊy chïm lã lµ chïm ph©n k× coi nh− xuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm n»m tr−íc thÊu kÝnh vµ c c¸h thÊu kÝnh mét ®o¹n 25 (cm). ThÊu kÝnh ®ã lµ:

A. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 25 (cm). B. thÊu kÝnh ph©n k × cã tiªu cù f = 25 (cm). C. thÊu k Ýnh héi tô cã tiªu cù f = - 25 (cm).

D. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 25 (cm).

7.27 VËt s¸ng AB ®Æ vu«ng gãc ví i trôc chÝnh cña thÊu k Ýnh ph©n k× (tiªu cô f = - 25 cm), c¸ch thÊu kÝnh 25cm. ¶nh A’B’ cña AB qua thÊu kÝnh lµ:

A. ¶nh thËt, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao gÊp hai lÇn vËt.

B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao b»ng nöa lÇn vËt. C. ¶nh thËt, n»m sau thÊu k Ýnh, cao gÊp hai lÇn vËt. D. ¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh, cao b»ng nöa lÇn vËt.

49. Bµi tËp vÒ thÊu kÝnh máng

7.28 VËt AB = 2 (cm) n»m tr−íc thÊu kÝnh héi tô, c¸ch thÊu k Ýnh 16cm cho ¶nh A’B’ cao 8cm. Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh lµ:

A. 8 (cm). B. 16 (cm). C. 64 (cm).

D. 72 (cm). 7.29 VËt s¸ng AB qua thÊu k Ýnh héi tô cã tiªu cù f = 15 (cm) cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 5 lÇn vËt. Kho¶ng c¸ ch tõ vËt tíi thÊu kÝnh lµ:

A. 4 (cm).

B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm).

7.30 VËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc ví i trôc chÝnh cña thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 20 (cm), qua thÊu kÝnh cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 3 lÇn AB. Tiªu cù cña thÊu k Ýnh lµ:

A. f = 15 (cm). B. f = 30 (cm).

C. f = -15 (cm). D. f = -30 (cm).

7.31 Mét thÊu kÝnh máng, hai mÆt lå i gièng nhau, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 10 (®p). B n¸ kÝnh mçi mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lµ:

A. R = 0,02 (m). B. R = 0,05 (m). C. R = 0,10 (m).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

104

D. R = 0,20 (m). 7.32 * Hai ngän ®Ìn S1 vµ S2 ®Æt c¸ch nhau 16 (cm) trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh cã tiªu cù lµ f = 6 (cm). ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh cña S1 vµ S2 trïng nhau t¹i S’. Kho¶ng c¸ch tõ S’ tíi thÊu kÝnh lµ:

A. 12 (cm). B. 6,4 (cm).

C. 5,6 (cm). D. 4,8 (cm).

7.33 ** Cho hai thÊu kÝnh héi tô L1, L2 cã tiªu cù lÇn l−ît lµ 20 (cm) vµ 25 (cm), ®Æt ®ång trôc vµ c¸ch nhau mét kho¶ng a = 80 (cm). VËt s¸ng AB ®Æt tr−íc L1 mét ®o¹n 30 (cm), vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña hai thÊu kÝnh. ¶nh A”B” cña AB qua quang hÖ lµ:

A. ¶nh thËt, n»m sau L1 c¸ ch L1 mét ®o¹n 60 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc L 2 c¸ch L 2 mét ®o¹n 20 (cm).

C. ¶nh thËt, n»m sau L2 c¸ ch L2 mét ®o¹n 100 (cm).

D. ¶nh ¶o, n»m tr−íc L2 c¸ch L 2 mét ®o¹n 100 (cm). 7.34 ** HÖ quang häc ®ång trôc gåm thÊu kÝnh héi tô O1 (f1 = 20 cm) vµ thÊu kÝnh héi tô O2 (f2 = 25 cm) ®−îc ghÐp s¸ t víi nhau. VËt s n¸g AB ®Æt tr−íc quang hÖ vµ c¸ch quang hÖ mét kho¶ng 25 (cm). ¶nh A”B” cña AB qua quang hÖ lµ:

A. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 20 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 100 (cm).

C. ¶nh thËt, n»m sau O1 c¸ch O1 mét kho¶ng 100 (cm). D. ¶nh thËt, n»m sau O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 20 (cm).

7.35 **Cho thÊu k Ýnh O1 (D1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc ví i thÊu k Ýnh O2 (D2 = -5 ®p), kho¶ng c¸ ch O1O2 = 70 (cm). §iÓm s¸ng S trªn quang trôc chÝnh cña hÖ, tr−íc O1 vµ c¸ch O1 mét kho¶ng 50 (cm). ¶nh S” cña S qua quang hÖ lµ:

A. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 10 (cm). B. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét kho¶ng 20 (cm).

C. ¶nh thËt, n»m sau O1 c¸ch O1 mét kho¶ng 50 (cm). D. ¶nh thËt, n»m tr−íc O2 c c¸h O2 mét kho¶ng 20 (cm).

7.36 **Cho thÊu kÝnh O1 (D 1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc ví i thÊu kÝnh O2 (D 2 = -5 ®p), chiÕu tíi quang hÖ mét chïm s n¸g song song vµ song song víi trôc chÝnh cña quang hÖ. §Ó chïm lã ra khái quang hÖ lµ chïm song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh lµ:

A. L = 25 (cm). B. L = 20 (cm).

C. L = 10 (cm). D. L = 5 (cm).

50. M¾t

7.37 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Do cã sù ®iÒu tiÕt, nªn m¾t cã thÓ nh×n râ ®−îc tÊt c¶ c¸c vËt n»m tr−íc m¾t. B. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t cong dÇn lªn.

C. Khi quan s¸ t c¸ c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn xuèng. D. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn m¾t th × thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn xuèng.

7.38 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th × ®é tô cña m¾t gi¶m xuèng sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c. B. Khi quan s¸ t c¸ c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× ®é tô cña m¾t t n¨g lªn sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

105

C. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn m¾t th× ®é tô cña m¾t t n¨g lªn sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c.

D. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn m¾t th× ®é tô cña m¾t gi¶m xuèng ®Õn mét gi¸ trÞ x¸c ®Þnh sau ®ã kh«ng gi¶m n÷a.

7.39 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÓm xa nhÊt trªn trôc cña m¾t mµ vËt ®Æt t¹i ®ã th× ¶nh cña vËt qua thÊu k Ýnh m¾t n»m trªn vâng m¹c gäi lµ ®iÓm cùc viÔn (CV). B. §iÓm gÇn nhÊt trªn trôc cña m¾t mµ vËt ®Æt t¹i ®ã th× ¶nh cña vËt qua thÊu k Ýnh m¾t n»m trªn vâng m¹c gäi lµ ®iÓm cùc cËn (CC). C. N n¨g suÊt ph©n li lµ gãc tr«ng nhá nhÊt αmin khi nh×n ®o¹n AB mµ m¾t cßn cã thÓ ph©n biÖt ®−îc hai ®iÓm A, B. D. §iÒu kiÖn ®Ó m¾t nh×n râ mét vËt AB chØ cÇn vËt AB ph¶i n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.40 NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t b×nh th−êng. B. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm) lµ m¾t m¾c tËt cËn thÞ. C. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 80 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t m¾c tËt viÔn thÞ.

D. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 15 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t m¾c tËt cËn thÞ. 7.41 NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. VÒ ph−¬ng d iÖn quang h ×nh häc, cã thÓ co i m¾t t−¬ng ®−¬ng víi mét thÊu k Ýnh héi tô. B. VÒ ph−¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ co i hÖ thèng bao gåm gi c¸ m¹c, thuû dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh t−¬ng ®−¬ng víi mét thÊu kÝnh héi tô.

C. VÒ ph−¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi c¸ m¹c, thuû dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh vµ vâng m¹c t−¬ng ®−¬ng ví i mét thÊu kÝnh hé i tô. D. VÒ ph−¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi c¸ m¹c, thuû dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh, vâng m¹c vµ ®iÓm vµng t−¬ng ®−¬ng ví i mét thÊu kÝnh hé i tô.

7.42 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi ®é cong c c¸ mÆt cña thuû tinh thÓ ®Ó gi÷ cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c. B. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi kho¶ng c¸ch thuû tinh thÓ vµ vâng m¹c ®Ó gi÷ cho ¶nh cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c.

C. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi kho¶ng c¸ch thuû tinh thÓ vµ vËt cÇn quan s¸t ®Ó gi÷ cho ¶nh cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c. D. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi c¶ ®é cong c¸c mÆt cña thuû tinh thÓ, kho¶ng c¸ ch gi÷a thuû tinh thÓ vµ vâng m¹c ®Ó gi÷ cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan s¸ t hiÖn râ trªn vâng m¹c.

51. C¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc

7.43 NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ c¸c tËt cña m¾t lµ kh«ng ®óng?

A. M¾t cËn kh«ng nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë xa, chØ nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë gÇn. B. M¾t viÔn kh«ng nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë gÇn, ch Ø nh×n râ ®−îc c c¸ vËt ë xa. C. M¾t l·o kh«ng nh×n râ c c¸ vËt ë gÇn mµ còng kh«ng nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë xa.

D. M¾t l·o hoµn toµn g ièng m¾t cËn vµ m¾t viÔn. 7.44 C¸ch söa c c¸ tËt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Muèn söa tËt cËn th Þ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét thÊu kÝnh ph©n k× cã ®é tô phï hîp. B. Muèn söa tËt viÔn th Þ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô phï hîp. C. Muèn söa tËt l·o thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm nöa trªn lµ k Ýnh héi tô, nöa d−íi lµ kÝnh ph©n k ×. D. Muèn söa tËt l·o th Þ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm nöa trªn lµ kÝnh ph©n k×, nöa d−íi lµ kÝnh héi tô.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

106

7.45 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ c¸ ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ cña m¾t lµ ®óng?

A. Söa tËt cËn thÞ lµ lµm t¨ng ®é tô cña m¾t ®Ó cã thÓ nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë xa. B. Söa tËt cËn thÞ lµ m¾t ph¶i ®eo mét thÊu kÝnh ph©n kú cã ®é lín tiªu cù b»ng kho¶ng c¸ch tõ quang t©m tíi viÔn ®iÓm. C. Söa tËt cËn thÞ lµ chän kÝnh sao cho ¶nh cña c¸c vËt ë xa v« cùc khi ®eo kÝnh hiÖn lªn ë ®iÓm cùc cËn cña m¾t.

D. Mét m¾t cËn khi ®eo kÝnh ch÷a tËt sÏ trë thµnh m¾t tèt vµ miÒn nh ×n râ sÏ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc. 7.46 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ m¾t cËn lµ ®óng?

A. M¾t cËn ®eo kÝnh ph©n k × ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. B. M¾t cËn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. C. M¾t cËn ®eo kÝnh ph©n k × ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn.

D. M¾t cËn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn. 7.47 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ m¾t viÔn lµ ®óng?

A. M¾t viÔn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. B. M¾t viÔn ®eo kÝnh hé i tô ®Ó nh ×n râ vËt ë xa v« cùc.

C. M¾t viÔn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn.

D. M¾t viÔn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn. 7.48 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. M¾t kh«ng cã tËt kh i quan s t¸ c c¸ vËt ë v« cïng kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. B. M¾t kh«ng cã tËt khi quan s t¸ c¸c vËt ë v« cïng ph¶i ®iÒu tiÕt tèi ®a. C. M¾t cËn thÞ khi kh«ng ®iÒu tiÕt sÏ nh×n râ c c¸ vËt ë v« cùc.

D. M¾t viÔn th Þ khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cùc kh«ng ® iÒu ph¶i ®iÒu tiÕt. 7.49 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. M¾t l·o nh×n râ c c¸ vËt ë xa v« cïng khi ®eo kÝnh hé i tô vµ m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt. B. M¾t l·o nh×n râ c c¸ vËt ë xa v« cïng khi ®eo kÝnh ph©n k× vµ m¾t kh«ng ® iÒu tiÕt.

C. M¾t l·o nh×n râ c c¸ vËt ë xa v« cïng kh i kh«ng ®iÒu tiÕt.

D. M¾t l·o nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng kh i ®eo kÝnh l·o. 7.50 Mét ng−êi cËn thÞ ph¶i ®eo k Ýnh cËn sè 0,5. NÕu xem tivi mµ kh«ng muèn ®eo kÝnh, ng−êi ®ã ph¶i ngåi c¸ ch mµn h×nh xa nhÊt lµ:

A. 0,5 (m). B. 1,0 (m). C. 1,5 (m). D. 2,0 (m).

7.51 Mét ng−êi cËn thÞ vÒ giµ, khi ®äc s¸ch c¸ ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) ph¶i ®eo kÝnh sè 2. Kho¶ng thÊy râ nh¾n nhÊt cña ng−êi ®ã lµ:

A. 25 (cm).

B. 50 (cm). C. 1 (m). D. 2 (m).

7.52 Mét ng−êi cËn thÞ ®eo kinh cã ®é tô – 1,5 (®p) th× nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë xa mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Kho¶ng thÊy râ lín nhÊt cña ng−êi ®ã lµ:

A. 50 (cm).

B. 67 (cm). C. 150 (cm).

D. 300 (cm). 7.53 Mét ng−êi viÔn thÞ cã ®iÓm cùc cËn c¸ ch m¾t 50 (cm). Khi ®eo kÝnh cã ®é tô + 1 (®p), ng−ê i nµy sÏ nh×n râ ®−îc nh÷ng vËt gÇn nhÊt c¸ch m¾t

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

107

A. 40,0 (cm). B. 33,3 (cm).

C. 27,5 (cm). D. 26,7 (cm).

7.54 M¾t viÔn nh×n râ ®−îc vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 40 (cm). §Ó nh×n râ vËt ®Æt c¸ ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) cÇn ®eo kÝnh (k Ýnh ®eo s¸t m¾t) cã ®é tô lµ:

A. D = - 2,5 (®p). B. D = 5,0 (®p). C. D = -5,0 (®p).

D. D = 1,5 (®p). 7.55* Mét ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 12,5 (cm) ®Õn 50 (cm). Khi ®eo kÝnh ch÷a tËt cña m¾t, ng−êi nµy nh×n râ ®−îc c c¸ vËt ®Æt gÇn nhÊt c¸ch m¾t

A. 15,0 (cm).

B. 16,7 (cm).

C. 17,5 (cm). D. 22,5 (cm).

7.56* Mét ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 12,5 (cm) ®Õn 50 (cm). Khi ®eo kÝnh cã ®é tô -1 (®p). MiÒn nh×n râ khi ®eo kÝnh cña ng−êi nµy lµ:

A. tõ 13,3 (cm) ®Õn 75 (cm). B. tõ 1,5 (cm) ®Õn 125 (cm).

C. tõ 14,3 (cm) ®Õn 100 (cm). D. tõ 17 (cm) ®Õn 2 (m).

7.57**M¾t viÔn nh×n râ ®−îc vËt ®Æt c c¸h m¾t gÇn nhÊt 40 (cm). §Ó nh×n râ vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) cÇn ®eo kÝnh (k Ýnh c¸ ch m¾t 1 cm) cã ®é tô lµ:

A. D = 1,4 (®p). B. D = 1,5 (®p). C. D = 1,6 (®p).

D. D = 1,7 (®p).

52. KÝnh lóp

7.58 KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t c¸c vËt cã kÝch th−íc A. nhá.

B. rÊt nhá.

C. lín. D. rÊt lín.

7.59 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua k Ýnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt ngoµi kho¶ng tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

B. Khi quan s¸ t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. C. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ kÝnh ®Ó ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

D. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®iÒu chØnh ¶nh cña vËt n»m ë ®iÓm cùc viÔn cña m¾t ®Ó viªc quan s¸t ®ì bÞ mái m¾t.

7.60 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ kÝnh lóp lµ kh«ng ®óng?

A. KÝnh lóp lµ dông cô quang häc bæ trî cho m¾t lµm t¨ ng gãc tr«ng ®Ó quan s¸t mét vËt nhá.

B. VËt cÇn quan s¸t ®Æt tr−íc k Ýnh lóp cho ¶nh thËt lín h¬n vËt.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

108

C. KÝnh lóp ®¬n gi¶n lµ mét thÊu k Ýnh héi tô cã tiªu cù ng¾n. D. KÝnh lóp cã t¸c dông lµm t¨ng gãc tr«ng ¶nh b»ng c¸ ch t¹o ra mét ¶nh ¶o lín h¬n vËt vµ n»m trong gií i h¹n nh×n râ cña m¾t.

7.61 Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè 0

G α

α = trong ®ã

A. α lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt, α0 lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh. B. α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt. C. α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt khi vËt t¹i cùc cËn. D. α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt khi vËt t¹i cùc cËn, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt .

7.62 C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: A. G∞ = §/f. B. G∞ = k1.G2∞

C. 21ff §

G δ

= ∞

D. 2

1

f f

G = ∞

7.63 Trªn vµnh kÝnh lóp cã ghi x10, tiªu cù cña kÝnh lµ: A. f = 10 (m). B. f = 10 (cm). C. f = 2,5 (m). D. f = 2,5 (cm).

7.64 Mét ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 40 (cm), quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô + 10 (®p). M¾t ®Æt s¸t sau kÝnh. Muèn nh×n râ ¶nh cña vËt qua kÝnh ta ph¶i ®Æt vËt

A. tr−íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 8 (cm) ®Õn 10 (cm). B. tr−íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 5 (cm) ®Õn 8 (cm). C. tr−íc kÝnh vµ c¸ ch kÝnh tõ 5 (cm) ®Õn 10 (cm). D. tr−íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 10 (cm) ®Õn 40 (cm).

7.65 Mét ng−êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 20 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë v« cùc. §é béi gi¸c cña kÝnh lµ:

A. 4 (lÇn). B. 5 (lÇn). C. 5,5 (lÇn). D. 6 (lÇn).

7.66 Mét ng−êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 20 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë cùc cËn. §é béi gi c¸ cña kÝnh lµ:

A. 4 (lÇn). B. 5 (lÇn). C. 5,5 (lÇn). D. 6 (lÇn).

7.67 * Mét ng−êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm), quan s¸ t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 8 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë cùc cËn. §é béi gi¸c cña kÝnh lµ:

A. 1,5 (lÇn). B. 1,8 (lÇn). C. 2,4 (lÇn). D. 3,2 (lÇn).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

109

7.68** Mét ng−êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm), quan s¸ t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 8 (®p), m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm cña kÝnh. §é béi g i¸ c cña kÝnh lµ:

A. 0,8 (lÇn). B. 1,2 (lÇn). C. 1,5 (lÇn).

D. 1,8 (lÇn). 7.69** Mét ng−êi ®Æt m¾t c¸ch kÝnh lóp cã ®é tô D = 20 (®p) mét kho¶ng l quan s¸ t mét vËt nhá. §Ó ®é béi gi¸c cña kÝnh kh«ng phô thuéc vµo c¸ch ng¾m chõng, th× kho¶ng c¸ch l ph¶i b»ng

A. 5 (cm). B. 10 (cm). C. 15 (cm). D. 20 (cm).

53. KÝnh hiÓn vi

7.70 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh cña kÝnh hiÓn vi lµ ®óng?

A. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù rÊt ng¾n, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n. B. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù rÊt ng¾n, th Þ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n. C. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù dµi, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù rÊt ng¾n. D. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù dµi, thÞ k Ýnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n.

7.71 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ c¸ ch ng¾m chõng cña kÝnh hiÓn vi lµ ®óng?

A. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ th Þ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. B. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a m¾t vµ thÞ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. C. §iÒu chØnh kho¶ng c c¸h gi÷a vËt vµ vËt kÝnh sao cho ¶nh qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. D. §iÒu chØnh tiªu cù cña thÞ kÝnh sao cho ¶nh cuèi cïng qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.72 §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc A. tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ th Þ kÝnh. B. tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña vËt k Ýnh vµ tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña thÞ k Ýnh. C. tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña thÞ kÝnh. D. tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tiªu cù cña thÞ kÝnh.

7.73 §iÒu chØnh kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng trong tr−êng hîp nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ vËt k Ýnh b»ng c¸ch ®−a toµn bé èng kÝnh lªn hay xuèng sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt. B. Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ vËt kÝnh b»ng c c¸h gi÷ nguyªn toµn bé èng kÝnh, ®−a vËt l¹i gÇn vËt kÝnh sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt. C. Thay ®æi kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ k Ýnh sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt. D. Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a vËt vµ thÞ kÝnh sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt.

7.74 §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: A. G∞ = §/f.

B. § ff

G 21 δ

= ∞

C. 21ff §

G δ

= ∞

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

110

D. 2

1

f f

G = ∞

7.75 Mét ng−êi m¾t tèt cã kho¶ng nh×n râ tõ 24 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸ t mét vËt nhá qua kÝnh hiÓn vi cã vËt kÝnh O1 (f1 = 1cm) vµ thÞ kÝnh O2 (f2 = 5cm). Kho¶ng c¸ch O1O2 = 20cm. §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi trong tr−êng hîp ng¾m chõng ë v« cùc lµ:

A. 67,2 (lÇn). B. 70,0 (lÇn). C. 96,0 (lÇn). D. 100 (lÇn).

7.76 Mét ng−êi m¾t tèt cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸ t mét vËt nhá qua kÝnh hiÓn vi cã vËt kÝnh O1 (f 1 = 1cm) vµ thÞ kÝnh O2 (f2 = 5cm). Kho¶ng c¸ch O1O2 = 20cm. M¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh. §é béi gi c¸ cña kÝnh hiÓn vi trong tr−êng hîp ng¾m chõng ë cùc cËn lµ:

A. 75,0 (lÇn). B. 82,6 (lÇn). C. 86,2 (lÇn). D. 88,7 (lÇn).

7.77* §é phãng ®¹i cña kÝnh hiÓn vi víi ®é dµi quang häc δ = 12 (cm) lµ k1 = 30. Tiªu cù cña thÞ kÝnh f2 = 2cm vµ kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt cña m¾t ng−êi quan s¸t lµ § = 30 (cm). §é béi gi¸ c cña kÝnh hiÓn vi ®ã khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ:

A. 75 (lÇn).

B. 180 (lÇn). C. 450 (lÇn). D. 900 (lÇn).

7.78 Mét kÝnh hiÓn vi gåm vËt kÝnh cã tiªu cù 0,5 (cm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù 2 (cm), kho¶ng c c¸h gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh lµ 12,5 (cm). §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ:

A. 175 (lÇn). B. 200 (lÇn). C. 250 (lÇn). D. 300 (lÇn).

7.79** Mét kÝnh hiÓn vi cã vËt k Ýnh víi tiªu cù f1 = 4 (mm), thÞ kÝnh víi tiªu cù f 2 =20 (mm) vµ ®é dµi quang häc δ = 156 (mm). Ng−êi quan s¸t cã m¾t b×nh th−êng víi ®iÓm cùc cËn c c¸h m¾t mét kho¶ng § = 25 (cm). M¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh. Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi vËt k Ýnh khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ:

A. d1 = 4,00000 (mm). B. d1 = 4,10256 (mm). C. d1 = 4,10165 (mm). D. d1 = 4,10354 (mm).

7.80** Mét kÝnh hiÓn vi cã vËt k Ýnh víi tiªu cù f1 = 4 (mm), thÞ kÝnh víi tiªu cù f 2 =20 (mm) vµ ®é dµi quang häc δ = 156 (mm). Ng−êi quan s¸t cã m¾t b×nh th−êng víi ®iÓm cùc cËn c c¸h m¾t mét kho¶ng § = 25 (cm). M¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh. Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi vËt k Ýnh khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ:

A. d1 = 4,00000 (mm). B. d1 = 4,10256 (mm). C. d1 = 4,10165 (mm). D. d1 = 4,10354 (mm).

54. KÝnh thiªn v¨n

7.81 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ t¸ c dông cña kÝnh thiªn v¨n lµ ®óng?

A. Ng−êi ta dïng kÝnh thiªn v¨n ®Ó quan s¸t nh÷ng vËt rÊt nhá ë rÊt xa. B. Ng−êi ta dïng kÝnh thiªn v¨n ®Ó quan s t¸ nh÷ng vËt nhá ë ngay tr−íc kÝnh.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

111

C. Ng−êi ta dïng kÝnh thiªn v¨n ®Ó quan s t¸ nh÷ng thiªn thÓ ë xa. D. Ng−êi ta dïng kÝnh thiªn v¨n ®Ó quan s t¸ nh÷ng vËt cã kÝch th−íc lín ë gÇn.

7.82 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ c¸ ch ng¾m chõng cña kÝnh thiªn v n¨ lµ ®óng?

A. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt vµ vËt kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. B. §iÒu chØnh kho¶ng c c¸h gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. C. Gi÷ nguyªn kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh, thay ®æi kho¶ng c¸ ch gi÷a kÝnh víi vËt sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. D. Gi÷ nguyªn kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh, thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a m¾t vµ thÞ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.83 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y vÒ vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh cña kÝnh thiªn v¨n lµ ®óng?

A. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù rÊt ng¾n, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n. B. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù rÊt ng¾n, th Þ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n. C. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù dµi, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù rÊt ng¾n. D. VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù dµi, thÞ k Ýnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n.

7.84 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña thÞ kÝnh. B. §é béi gi c¸ cña kÝnh thiªn v n¨ tØ lÖ nghÞch víi tÝch c¸c tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tiªu cù cña thÞ kÝnh. C. §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v n¨ tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña thÞ kÝnh. D. §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v n¨ tØ lÖ thuËn víi tÝch c c¸ tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tiªu cù cña thÞ kÝnh.

7.85 Víi kÝnh thiªn v¨n khóc x¹, c c¸h ®iÒu chØnh nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh b»ng c¸ch gi÷ nguyªn vËt kÝnh, d Þch chuyÓn thÞ kÝnh sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt. B. Thay ®æi kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh b»ng c c¸h dÞch chuyÓn kÝnh so víi vËt sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt. C. Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh b»ng c c¸h gi÷ nguyªn thÞ kÝnh, d Þch chuyÓn vËt kÝnh sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt. D. DÞch chuyÓn thÝch hîp c¶ vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt.

7.86 §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: A. G∞ = §/f. B. G∞ = k1.G2∞

C. 21ff §

G δ

= ∞

D. 2

1

f f

G = ∞

7.87 Mét kÝnh thiªn v¨n gåm vËt kÝnh cã tiªu cù f1 = 120 (cm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù f2 = 5 (cm). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai k Ýnh khi ng−êi m¾t tèt quan s¸t MÆt Tr¨ng trong tr¹ng th¸i kh«ng ®iÒu tiÕt lµ:

A. 125 (cm). B. 124 (cm). C. 120 (cm). D. 115 (cm).

7.88 Mét kÝnh thiªn v¨n gåm vËt kÝnh cã tiªu cù f1 = 120 (cm) vµ thÞ k Ýnh cã tiªu cù f2 = 5 (cm). §é béi gi¸c cña kÝnh khi ng−êi m¾t tèt quan s¸t MÆt Tr¨ng trong tr¹ng th¸i kh«ng ®iÒu tiÕt lµ:

A. 20 (lÇn). B. 24 (lÇn).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

112

C. 25 (lÇn). D. 30 (lÇn).

7.89 Mét kÝnh thiªn v n¨ häc sinh gåm vËt k Ýnh cã tiªu cù f1 = 1,2 (m), thÞ kÝnh cã tiªu cù f 2 = 4 (cm). Khi ng¾m chõng ë v« cùc, kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt k Ýnh vµ thÞ k Ýnh lµ:

A. 120 (cm).

B. 4 (cm). C. 124 (cm). D. 5,2 (m).

7.90 Mét kÝnh thiªn v n¨ häc sinh gåm vËt k Ýnh cã tiªu cù f1 = 1,2 (m), thÞ kÝnh cã tiªu cù f 2 = 4 (cm). Khi ng¾m chõng ë v« cùc, ®é béi gi¸ c cña kÝnh lµ:

A. 120 (lÇn). B. 30 (lÇn). C. 4 (lÇn). D. 10 (lÇn).

7.91* Mét ng−êi m¾t b×nh th−êng khi quan s¸t vËt ë xa b»ng kÝnh thiªn v¨n, trong tr−êng hîp ng¾m chõng ë v« cùc thÊy kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh lµ 62 (cm), ®é béi gi c¸ lµ 30 (lÇn). Tiªu cù cña vËt k Ýnh vµ thÞ kÝnh lÇn l−ît lµ:

A. f1 = 2 (cm), f2 = 60 (cm). B. f1 = 2 (m), f2 = 60 (m). C. f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm). D. f1 = 60 (m), f2 = 2 (m).

55. Bµi tËp vÒ dông cô quang häc

7.92 Mét tia s¸ng chiÕu th¼ng gãc ®Õn mÆt bªn thø nhÊt cña l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 300. Gãc lÖch gi÷a tia lã vµ tia lí i lµ D = 30 0. ChiÕt suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh lµ

A. n = 1,82. B. n = 1,73. C. n = 1,50. D. n = 1,41.

7.93 Mét tia s¸ng chiÕu ®Õn mÆt bªn cña l¨ ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 60 0, chiÕt suÊt chÊt lµm l n¨g kÝnh lµ n = 3 . Gãc lÖch cùc tiÓu gi÷a tia lã vµ tia tíi lµ:

A. Dmin = 30 0.

B. Dmin = 45 0.

C. Dmin = 60 0.

D. Dmi n = 75 0.

7.94 Mét kÝnh hiÓn vi gåm vËt kÝnh cã tiªu cù 5 (mm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù 20 (mm). VËt AB n»m tr−íc vµ c¸ ch vËt k Ýnh 5,2 (mm). VÞ trÝ ¶nh cña vËt cho bëi vËt kÝnh lµ:

A. 6,67 (cm). B. 13,0 (cm). C. 19,67 (cm). D. 25,0 (cm).

7.95* Mét kÝnh thiªn v n¨ cã vËt k Ýnh víi ®é tô 0,5 (®p). ThÞ kÝnh cho phÐp nh×n vËt cao 1 (mm) ®Æt trong tiªu diÖn vËt d−íi gãc lµ 0,05 (rad). Tiªu cù cña thÞ kÝnh lµ:

A. f2 = 1 (cm). B. f2 = 2 (cm). C. f2 = 3 (cm). D. f2 = 4 (cm).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

113

7.96* Mét kÝnh thiªn v n¨ cã vËt k Ýnh víi ®é tô 0,5 (®p). ThÞ kÝnh cho phÐp nh×n vËt cao 1 (mm) ®Æ trong tiªu diÖn vËt d−íi gãc lµ 0,05 (rad). §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ:

A. G∞ = 50 (lÇn). B. G∞ = 100 (lÇn). C. G∞ = 150 (lÇn).

D. G∞ = 200 (lÇn).

7.97 Mét kÝnh hiÓn vi gåm vËt kÝnh cã tiªu cù 5 (mm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù 20 (mm). VËt AB n»m tr−íc vµ c¸ ch vËt k Ýnh 5,2 (mm). §é phãng ®¹i ¶nh qua vËt k Ýnh cña kÝnh hiÓn vi lµ:

A. 15. B. 20. C. 25. D. 40.

7.98* HÖ ®ång trôc gåm hai thÊu kÝnh O1 vµ O2 cã tiªu cù lÇn l−ît lµ f1 = 20 (cm), f2 = - 20 (cm), ®Æt c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm), vËt ph¼ng AB vu«ng gãc víi trôc chÝnh tr−íc O1 vµ c¸ ch O1 mét ®o¹n 20 (cm). ¶nh cuèi cïng cña vËt qua quang hÖ lµ:

A. ¶nh thËt, n»m sau O2 c¸ch O2 mét ®o¹n 10 (cm). B. ¶nh thËt, n»m tr−íc O2 c c¸h O2 mét ®o¹n 20 (cm). C. ¶nh ¶o, n»m tr−íc O2 c¸ch O2 mét ®o¹n 10 (cm). D. ¶nh thËt, n»m sau O2 c¸ch O2 mét ®o¹n 20 (cm).

56. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh chiÕt suÊt cña n−íc vµ

tiªu cù cña thÊu kÝnh ph©n kú

7.99 Ph t¸ biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt ph¼ng t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng t¹i ®iÓm ®ã. B. Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt trô t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng trïng víi b¸n kÝnh cña mÆt trô ®i qua ®iÓm ®ã. C. Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt cÇu t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng trïng víi b¸n kÝnh cña mÆt cÇu ®i qua ®iÓm ®ã. D. Ph¸p tuyÕn ®èi víi mÆt trô t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi tiÕp tuyÕn cña mÆt trô ®i qua ®iÓm ®ã.

7.100 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

Khi n¸h s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n−íc, A. lu«n lu«n cã tia khóc x¹. B. lu«n lu«n cã tia ph¶n x¹. C. gãc khóc x¹ lu«n nhá h¬n gãc tíi. D. khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ còng t¨ng.

7.101 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

Khi n¸h s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n−íc ®ùng trong mét cèc thuû tinh th× A. thµnh cèc kh«ng ¶nh h−ëng tíi ®−êng ®i cña tia s¸ng. B. thµnh cèc cã ¶nh h−ëng tíi ®−êng ®i cña tia s¸ng. C. thµnh cèc cã vai trß nh− mét l−ìng chÊt cong. D. thµnh cèc rÊt máng, ®é cong nhá th× ¶nh h−ëng Ýt tíi ®−êng ®i cuat tia s¸ng.

7.102 ChiÕu mét chïm s¸ng héi tô qua mét lç trßn trªn mét mµn ch¾n s¸ng, thÊy chïm s¸ ng héi tô t¹i mét ®iÓm trªn ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña lç vµ ®i qua t©m lç trßn, c¸ch t©m lç trßn mét kho¶ng 10 (cm). §Æt vµo lç trßn mét thÊu kÝnh ph©n k× th × thÊy chïm s¸ng héi tô t¹i mét ®iÓm c¸ch t©m lç trßn mét kho¶ng 20 (cm). Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ:

A. f = 6,7 (cm). B. f = 20 (cm). C. f = - 6,7 (cm).

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

114

D. f = - 20 (cm).

III. h−íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi 47. L¨ng kÝnh

7.1 Chän: B H−íng dÉn: Mét l¨ng kÝnh b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n, gãc chiÕt quang A. Tia s n¸g tí i mét mÆt bªn cã thÓ lã ra khái mÆt bªn thø hai khi gãc chiÕt quang A nhá h¬n hai lÇn gãc giíi h¹n cña thuû tinh.

§iÒu kiÖn ®Ó cã tia lã  

 

τ−= ≥ ≤

)Asin(nisin ii i2A

0

0

gh

7.2 Chän: C

H−íng dÉn: Khi tia s¸ ng cã gãc lÖch cùc tiÓu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2 7.3 Chän: D

H−íng dÉn: ChiÕu mét chïm s n¸g song song tíi l¨ng kÝnh. T¨ng dÇn gãc tíi i tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt th × gãc lÖch D gi¶m tíi mét gi¸ trÞ råi t n¨g dÇn. V× gãc lÖch cã gi ¸tr Þi cùc tiÓu.

7.4 Chän: C H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.1

7.5 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh gãc lÖch cùc tiÓu 2 A

sinn 2

AD sin m =+

7.6 Chän: B H−íng dÉn: Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn nªn ta cã i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A ¸p dông c«ng thøc sini’ = nsinr’↔ sin(D + A) = nsinA víi D = 300 n n = 1,5 ta gi¶i ra ®−îc A = 38016’.

7.7 Chän: C H−íng dÉn: Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn nªn ta cã i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A ¸p dông c«ng thøc sini’ = nsinr’, víi n = 2 , r’ =A = 300 ta tÝnh ®−îc i’ = 450 suy ra D = i’ – A = 15 0.

7.8 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc l¨ng kÝnh:  

 

−+= +=

=

=

A'iiD 'rrA

'rsinn'isin rsinnisin

7.9 Chän: A H−íng dÉn: Khi gãc lÖch cùc tiÓu ta cã i = i’ nªn 2.i = Dm + A

7.10 Chän: A

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 7.5

48. ThÊu kÝnh máng

7.11 Chän: C H−íng dÉn: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt.

7.12 Chän: A

H−íng dÉn: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt.

7.13 Chän: D

H−íng dÉn: ¶nh cña mét vËt qua thÊu kÝnh héi tô cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt. 7.14 Chän: A

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

115

H−íng dÉn: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt. 7.15 Chän: D

H−íng dÉn: §èi víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt. 7.16 Chän: A

H−íng dÉn: Víi thÊu kÝnh ph©n k ×, vËt thËt cho ¶nh ¶o, cã tiªu cù f ©m., ®é tô D ©m.

7.17 Chän: C H−íng dÉn: Víi mét thÊu kÝnh ph©n kú kh«ng thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s n¸g song song.

7.18 Chän: A H−íng dÉn: §èi víi thÊu kÝnh héi tô kh«ng thÓ t¹o ra chïm s n¸g song song tõ chïm s¸ng héi tô.

7.19 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh ) R

1

R

1 )(1n(

f

1 D

21

+−==

7.20 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh ) R 1

R 1)(1

'n

n( f 1D

21

+−==

7.21 Chän: A

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh ph¼ng – låi:

R 1)1n(

f 1D −==

7.22 Chän: C H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+=

- p¸ dông c«ng thøc k AB

'B'A = víi

d 'dk −=

7.23 Chän: D

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc ®é tô f 1D = víi D lµ ®é tô (®i«p), f lµ tiªu cù cña thÊu kÝnh (met).

7.24 Chän: A H−íng dÉn:

- Tiªu cù cña thÊu k Ýnh lµ D 1f = = 0,2 (m) = 20 (cm).

- ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi d = 30 (cm) ta tÝnh ®−îc d’ = 60 (cm) >0 suy ra ¶nh A’B’ lµ

¶nh thËt, n»m sau thÊu kÝnh.

7.25 Chän: D H−íng dÉn:

- Tiªu cù cña thÊu k Ýnh lµ D 1f = = 0,2 (m) = 20 (cm).

- p¸ dông c«ng thøc thÊu k Ýnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi d = 10 (cm) ta tÝnh ®−îc d’ = -20 (cm) <0 suy ra ¶nh A’B’ lµ

¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh. 7.26 Chän: D

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

116

H−íng dÉn: Chïm s n¸g song song coi nh− xuÊt ph¸t tõ v« cùc, ta cã thÓ coi d = ∞. Chïm lã coi nh− xuÊt

ph¸t tõ mét ®iÓm n»m tr−íc thÊu kÝnh, c¸ch thÊu k Ýnh 25 (cm) suy ra d’ = -25 (cm). ¸p dông c«ng thøc

thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= ta tÝnh ®−îc f = - 25 (cm). VËy thÊu kÝnh lµ thÊu k Ýnh ph©n k× cã tiªu cù f = -25 (cm)

7.27 Chän: B

H−íng dÉn:

- p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f = - 25 (cm), d = 25 (cm) ta tÝnh ®−îc d’ = - 12,5 (cm)

- p¸ dông c«ng thøc k AB

'B'A = víi

d 'dk −= = 0,5

VËy ¶nh lµ ¶nh ¶o, n»m tr−íc thÊu kÝnh, cao b»ng nöa lÇn vËt.

49. Bµi tËp vÒ thÊu kÝnh máng

7.28 Chän: C H−íng dÉn:

Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:

  

 

=

=

d 'dk

AB 'B'Ak

Ta ®−îc d’ = 64 (cm) 7.29* Chän: D

H−íng dÉn:

Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:

  

  

=

=

+=

d 'dk

AB 'B'Ak

'd 1

d 1

f 1

Víi d > 0 vµ d’ >0 ta thu ®−îc d = 18 (cm), d’ = 90 (cm). 7.30 Chän: A

H−íng dÉn: - VËt AB lµ vËt s n¸g nªn d > 0, ¶nh A’B’ lµ ¶nh thËt nªn d’ > 0 suy ra d’ = 3d = 60 (cm)

- p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi d = 20 (cm), d’ = 60 (cm) ta tÝnh ®−îc f = 15 (cm).

7.31 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh cã hai mÆt cÇu gièng nhau:

R 2)1n(

f 1D −==

7.32* Chän: A

H−íng dÉn: Gi¶i hÖ ph−¬ng tr ×nh:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

117

  

  

−=

=+

+=

+=

'd'd )cm(16dd

'd 1

d 1

f 1

'd 1

d 1

f 1

21

21

22

11

Ta ®−îc d1 = 12 (cm) hoÆc d1 = 4 (cm) tøc lµ mét trong hai ngän ®Ìn nµy c¸ ch thÊu kÝnh 4 (cm) th× ngän ®Ìn kia c¸ch thÊu k Ýnh 12 (cm). Tõ ®ã tÝnh d 1’ = 12 (cm), ¶nh S’ cña hai ngän ®Ìn n»m c¸ch thÊu kÝnh 12 (cm).

7.33** Chän: D H−íng dÉn:

S¬ ®å t¹o ¶nh cña vËt AB qua hÖ hai thÊu k Ýnh lµ:

"B"A'B'AAB 21 LL →→

- p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

111

+= ta cã d1’ = 60 (cm).

- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh lµ a = d1’ + d2 suy ra d2 = 20 (cm).

- p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

222

+= ta cã d 2’ = 100 (cm).

7.34** Chän: D H−íng dÉn:

- HÖ quang häc ghÐp s t¸ ta cã thÓ thay thÕ b»ng mét dông cô quang häc t−¬ng ®−¬ng cã ®é tô ®−îc tÝnh

theo c«ng thøc: D = D1 + D2 ↔ 21 f 1

f 1

f 1

+=

- p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+=

7.35** Chän: A H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.33

7.36** Chän: D

H−íng dÉn: HÖ quang häc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn; chïm tí i lµ chïm song song cho chïm lã lµ chïm song song, hÖ ®ã gäi lµ hÖ v« tiªu. Khi ®ã kho¶ng c c¸h gi÷a hai thÊu kÝnh lµ L = f 1 + f 2.

50. M¾t

7.37 Chän: C

H−íng dÉn : Do sù ®iÒu tiÕt cña m¾t: Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn xuèng, vµ ®é tô cña m¾t gi¶m xuèng sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c. Khi quan s¸t c c¸ vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t cong dÇn lªn vµ ®é tô cña m¾t t n¨g lªn sao cho ¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c.

7.38 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.37

7.39 Chän: D H−íng dÉn: §iÒu kiÖn ®Ó m¾t nh×n râ mét vËt AB lµ vËt AB ph¶i n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t vµ gãc tr«ng vËt ph¶i lín h¬n n n¨g suÊt ph©n li.

7.40 Chän: D

H−íng dÉn: M¾t cã kho¶ng nh ×n râ tõ 15 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t b×nh th−êng (cã thÓ nã i lµ m¾t rÊt t« t). 7.41 Chän: B

d1 d1’ d2 d2’

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

118

H−íng dÉn: VÒ ph−¬ng diÖn quang h ×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi¸c m¹c, thuû d Þch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh t−¬ng ®−¬ng ví i mét thÊu kÝnh hé i tô.

7.42 Chän: A H−íng dÉn: Theo ®Þnh ngh Üa vÒ sù ®iÒu tiÕt cña m¾t: Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æ i ®é cong c¸c mÆt cña thuû tinh thÓ ®Ó gi÷ cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c.

51. C¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc

7.43 Chän: D H−íng dÉn: M¾t bÞ l·o ho¸ chØ gièng m¾t cËn vµ m¾t viÔn vÒ ph−¬ng diÖn m¾c tËt. M¾t cËn nh×n ®−îc rÊt gÇn, m¾t viÔn nh×n ®−îc rÊt xa, ®iÒu nµy kh«ng g ièng m¾t l·o.

7.44 Chän: C H−íng dÉn: Muèn söa tËt l·o thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm nöa trªn lµ kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n xa, nöa d−íi lµ kÝnh héi tô ®Ó nh ×n gÇn.

7.45 Chän: B

H−íng dÉn: Söa tËt cËn thÞ lµ m¾t ph¶i ®eo mét thÊu kÝnh ph©n kú cã ®é lín tiªu cù b»ng kho¶ng c¸ch tõ quang t©m tíi viÔn ®iÓm (f = - OCV).

7.46 Chän: A

H−íng dÉn: M¾t cËn nh×n râ ®−îc c¸ c vËt ë gÇn mµ kh«ng nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë xa nªn cÇn ®eo k Ýnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc.

7.47 Chän: D H−íng dÉn : M¾t viÔn nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë xa mµ kh«ng nh×n râ ®−îc c¸ c vËt ë gÇn nªn cÇn ®eo kÝnh hé i tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn (khi ®äc s¸ch).

7.48 Chän: A H−íng dÉn: M¾t kh«ng cã tËt khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cïng kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt.

7.49 Chän: B

H−íng dÉn: M¾t l·o kh i nh×n c c¸ vËt ë xa gièng nh− m¾t cËn, muèn nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt th× ph¶i ®eo kÝnh ph©n k × gièng nh− söa tËt cËn thÞ.

7.50 Chän: D H−íng dÉn: Ng−êi ®ã ®eo kÝnh cËn sè 0,5 cã ngh Üa lµ ®é tô cña k Ýnh lµ D = - 0,5 (®i«p), tiªu cù cña kÝnh lµ

f = D 1 = - 2 (m), suy ra OCV = - f = 2 (m). Ng−êi ®ã chØ cã thÓ xem ®−îc Tivi xa nhÊt c c¸h m¾t 2 (m).

7.51 Chän: B H−íng dÉn: Ng−êi cËn thÞ khi vÒ g iµ m¾c tËt l·o ho¸, kh i nh×n gÇn ph¶i ®eo kÝnh héi tô. KÝnh sè 2 tøc la ®é tô D = 2 (®i«p), vËt c¸ch kinh 25 (cm), cho ¶nh ¶o n»m ë ®iÓm CC.

p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f = 50 (cm), d = 25 (cm) ta suy ra d’ = - 50 (cm) mµ OCC = -

d’ = 50 (cm). 7.52 Chän: B

H−íng dÉn: §Ó söa tËt cËn th Þ nh− m¾t b×nh th−êng cÇn ®eo k Ýnh cã tiªu cù f = - OCV suy ra OCV = 67 (cm).

7.53 Chän: B H−íng dÉn: Khi vËt n»m t¹i CC(míi) qua k Ýnh cho ¶nh ¶o n»m t¹i CC.

p¸ dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f = 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 33,3 (cm).

7.54 Chän: D H−íng dÉn: Xe h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 7.53

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

119

7.55 Chän: B H−íng dÉn:

- Tiªu cù cña kÝnh cÇn ®eo lµ f = - OCV = -50 (cm).

- Khi ®eo kÝnh, vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o n»m t¹i CC. ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh

'd 1

d 1

f 1

+= víi f = - 50 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 16,7 (cm).

7.56 Chän: C

H−íng dÉn: Khi ®eo kÝnh cã ®é tô D = -1 (®i«p), f = - 100 (cm).

- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f = - 100

(cm), d’ = -12,5 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 14,3 (cm).

- VËt n»m t¹i CV(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CV, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f = - 100

(cm), d’ = -50 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 100 (cm).

7.57 Chän: C H−íng dÉn : Khi ®eo k Ýnh c c¸h m¾t 1 (cm), vËt n»m t¹i CC(míi) qua k Ýnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng

thøc thÊu k Ýnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi d’ = - 39 (cm) vµ d = 24 (cm), ta tÝnh ®−îc f = 62,4 (cm). §é tô D = 1,6

(®i«p)

52. KÝnh lóp

7.58 Chän: A

H−íng dÉn: KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t c¸c vËt cã kÝch th−íc nhá. 7.59 Chän: A

H−íng dÉn: Khi quan s t¸ mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh ¶o cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.60 Chän: B H−íng dÉn: Khi quan s t¸ mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh ¶o cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.61 Chän: C

H−íng dÉn: Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè 0

G α

α = trong ®ã α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua k Ýnh, α0 lµ gãc

tr«ng trùc tiÕp vËt khi vËt t¹i cùc cËn. 7.62 Chän: A

H−íng dÉn: - C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = §/f.

- C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = k1.G2∞ hoÆc 21ff

§ G

δ =

- C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: 2

1

f

f G =

7.63 Chän: D H−íng dÉn: Trªn vµnh kÝnh lóp cã gh i x10, tøc lµ ®é béi gi¸c cña k Ýnh khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ G∞ = 10 víi § = 25 (cm) suy ra tiªu cù cña kÝnh lµ f = §/G = 2,5 (cm).

7.64 Chän: B H−íng dÉn: Khi quan s t¸ mét vËt nhá qua kÝnh lóp, ¶nh cña vËt ph¶i n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. M¾t s¸ t sau kÝnh:

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

120

- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu k Ýnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f =10 (cm),

d’ = - 10 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 5 (cm).

- VËt n»m t¹i CV(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CV, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f =10 (cm),

d’ = - 40 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 8 (cm).

7.65 Chän: B H−íng dÉn: - Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm) - Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = §/f.

7.66 Chän: D

H−íng dÉn: - Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm)

- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f =12,5

(cm), d’ = - 25 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 25/6 (cm). - Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: GC = kC = -d’/d = 6

7.67* Chän: B

H−íng dÉn: - Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,125 (m) = 12,5 (cm)

- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f =12,5

(cm), d’ = - 10 (cm) ta tÝnh ®−îc d = 50/9 (cm). - Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: GC = kC = -d’/d = 1,8

7.68* Chän: A

H−íng dÉn: Khi m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm cña kÝnh th × ®é béi gi¸c lµ G = §/f = 0,8

7.69** Chän: A H−íng dÉn: Muèn ®é béi gi¸c kh«ng phô thuéc vµo c¸ ch ng¾m chõng th× m¾t ph¶i ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña kÝnh (l= f)

53. KÝnh hiÓn vi

7.70 Chän: B

H−íng dÉn : KÝnh hiÓn vi cã cÊu t¹o gåm: VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù rÊt ng¾n, th Þ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n.

7.71 Chän: C

H−íng dÉn : C¸ ch ng»m chõng cña k Ýnh hiÓn vi: §iÒu ch Ønh kho¶ng c¸ ch g i÷a vËt vµ vËt k Ýnh sao cho ¶nh qua kÝnh hiÓn vi n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.72 Chän: D

H−íng dÉn: C«ng thøc tÝnh ®é bé i gi¸c cña k Ýnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc 21ff

§ G

δ =

7.73 Chän: A

H−íng dÉn : C¸ ch ng»m chõng cña k Ýnh hiÓn vi: §iÒu ch Ønh kho¶ng c¸ ch g i÷a vËt vµ vËt k Ýnh sao cho ¶nh qua kÝnh h iÓn vi n»m trong kho¶ng nh ×n râ cña m¾t. Thay ®æi kho¶ng c c¸h gi÷a vËt vµ vËt kÝnh b»ng c¸ ch ®−a toµn bé èng kÝnh lªn hay xuèng sao cho nh×n thÊy ¶nh cña vËt to vµ râ nhÊt.

7.74 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.62

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

121

7.75 Chän: A

H−íng dÉn: §é béi gi¸c cña kÝnh h iÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ 21ff

§ G

δ =

∞ víi δ = O1O2 – (f1 + f 2).

7.76 Chän: A

H−íng dÉn: - §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë cùc cËn b»ng ®é phãng ®¹i : GC = kC. - Khi m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh th× d 2’ = - 20 (cm) vËn dông c«ng thøc thÊu k Ýnh, tõ ®ã ta tÝnh ®−îc d2 = 4 (cm), d1’ = 16 (cm) vµ d1 = 16 /15 (cm).

- §é phãng ®¹i kC = k1.k2 = 75 (lÇn) 7.77 Chän: C

H−íng dÉn: §é béi gi¸c cña kÝnh h iÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ G∞ = k 1.G2∞ 7.78 Chän: C

H−íng dÉn: §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ 21ff

§ G

δ =

∞ víi δ = O1O2 – (f1 + f2)

vµ § = 25 (cm).

7.79** Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 7.76

7.80** Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng tù c©u 7.76

54. KÝnh thiªn v¨n

7.81 Chän: C H−íng dÉn: Ng−êi ta dïng kÝnh thiªn v n¨ ®Ó quan s¸t nh÷ng thiªn thÓ ë xa.

7.82 Chän: B

H−íng dÉn: C¸ ch ng¾m chõng cña kÝnh thiªn v¨n: §iÒu ch Ønh kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ th Þ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.83 Chän: D H−íng dÉn: KÝnh thiªn v¨n cã cÊu t¹o gåm: VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù dµi, thÞ kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n.

7.84 Chän: A

H−íng dÉn: C«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: 2

1

f

f G =

∞ . §é béi

gi¸ c cña kÝnh th iªn v¨ n tØ lÖ thuËn víi tiªu cù cña vËt kÝnh vµ tØ lÖ nghÞch víi tiªu cù cña thÞ kÝnh. 7.85 Chän: A

H−íng dÉn: C¸ ch ng¾m chõng cña kÝnh thiªn v¨n: §iÒu ch Ønh kho¶ng c¸ ch gi÷a vËt kÝnh vµ th Þ kÝnh sao cho ¶nh cña vËt qua kÝnh n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t.

7.86 Chän: D

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.62 7.87 Chän: A

H−íng dÉn : Khi ng¾m chõng ë v« cùc kho¶ng c¸ch g i÷a vËt kÝnh vµ thj kinÝh cña k Ýnh th iªn v¨n lµ O1O2 = f1+ f 2 (v× F1’ ≡ F2)

7.88 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc tÝnh sè béi g i¸c cña k Ýnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc: 2

1

f

f G =

∞ .

7.89 Chän: C

H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.87

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

122

7.90 Chän: B H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn c©u 7.88

7.91* Chän: C H−íng dÉn: Gi¶i hÖ ph−¬ng tr ×nh:

 

 

==+

== ∞

)cm(62OOff

30G f f

2121

2

1

ta ®−îc f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).

55. Bµi tËp vÒ dông cô quang häc

7.92 Chän: B

H−íng dÉn : Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn nªn ta cã i = 0, r = 0, suy ra r’ = A = 300, i’ = D + A = 600, ¸p dông c«ng thøc sini’ = nsinr’, ta tÝnh ®−îc n = 3 .

7.93 Chän: C

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc 2 A

sin.n 2

AD sin min =+ víi A = 600 vµ n = 3 , ta ®−îc Dmi n = 60

0.

7.94 Chän: B

H−íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f =5 (mm), d = 5,2 (mm) ta tÝnh ®−îc d’ = 130

(mm).

7.95* Chän: B

H−íng dÉn: Tiªu cù cña th Þ kÝnh lµ f2 ta cã tanα = 2f

'B'A suy ra f2 =

α ≈

α

'B'A tan

'B'A = 2 (cm)

7.96 Chän: B H−íng dÉn: - Xem h−íng dÉn c©u 7.96 cã f2 = 2 (cm).

- Tiªu cù cña vËt kÝnh lµ f1 = 1D

1 = 2 (m) = 200 (cm)

- p¸ dông c«ng thøc tÝnh sè béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng ë v« cùc: 2

1

f

f G =

∞ .

7.97 Chän: C H−íng dÉn:

XÐt vËt kÝnh cña kÝnh h iÓn vi, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= víi f = 5 (mm), d = 5,2 (mm) suy ra

d’ = 130 (mm).

§é phãng ®¹i qua vËt kiÝnh lµ k = d

'd− = - 25

7.98 Chän: C H−íng dÉn: Xem h−íng dÉn vµ lµm t−¬ng t− c©u 7.33

56. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh chiÕt suÊt cña n−íc vµ

tiªu cù cña thÊu kÝnh ph©n kú

7.99 Chän: D H−íng dÉn:

- Ph¸p tuyÕn ®è i ví i mÆt ph¼ng t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng t¹i ®iÓm ®ã.

- Ph¸p tuyÕn ®è i ví i mÆt trô t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng trïng víi b n¸ kÝnh cña mÆt trô ®i qua ®iÓm ®ã.

C©u hái tr¾ c nghiÖm VËt l ý líp 11 – Ch−¬ng tr×nh n©ng cao

123

- Ph¸p tuyÕn ®è i ví i mÆt cÇu t¹i mét ®iÓm lµ ®−êng th¼ng trïng víi b n¸ kÝnh cña mÆt cÇu ® i qua ®iÓm ®ã. 7.100 Chän: C

H−íng dÉn: Khi ¸nh s¸ng truyÒn vu«ng gãc ví i mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr−êng th× gãc tíi b»ng gãc khóc x¹ vµ b»ng kh«ng.

7.101 Chän: A

H−íng dÉn: Thµnh cèc lu«n ¶nh h−ëng tí i ®−êng ®i cña tia s¸ng. 7.102 Chän: D

H−íng dÉn: Trong tr−êng hîp nµy vËt lµ vËt ¶o cã d = -10 (cm), ¶nh lµ ¶nh thËt d’ = 20 (cm). ¸p dông

c«ng thøc thÊu kÝnh 'd

1 d 1

f 1

+= ta tÝnh ®−îc f = -20 (cm)

HÕt

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang