Thành viên songtu435

câu hỏi trắc nghiệm thi TPT đội giỏi

- 01/01/2014
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên songtu435

câu hỏi trắc nghiệm thi TPT đội giỏi

- 01/01/2014
4,142
Báo lỗi

CÂU HỎI Phần thi kiến thức TPT Đội giỏi năm (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)Câu 1: Chi đội phụ trách gồm những thành viên nào?a. Hiệu trưởng, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm các lớp chi đội và nhi đồng.b. Hiệu trưởng, tổng phụ trách, ban chỉ huy liên đội.c. Hiệu trưởng, tổng phụ trách, ban chỉ huy liên đội, ban chỉ huy chi đội.d. Tổng phụ trách, tất cả chi đội trưởng của các chi đội.Câu 2: Theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, mỗi sao nhi đồng có số lượng tối thiểu là bao nhiêu em?a. 3 em b. 6 em c. 4 em d. 5 emCâu 3: Theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, số lượng ban chỉ huy liên đội tối thiểu và tối đa là bao nhiêu thành viên?a. Tối thiểu là 5, tối đa không quá 21 thành viênTối thiểu là 7, tối đa không quá 19 thành viênTối thiểu là 7, tối đa không quá 15 thành viênTối thiểu là 5, tối đa không quá 17 thành viênCâu 4: Theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, số lượng ban chỉ huy chi đội tối thiểu và tối đa là bao nhiêu thành viên?Tối thiểu là 3, tối đa không quá 7 thành viênTối thiểu là 3, tối đa không quá 9 thành viênTối thiểu là 3, tối đa không quá 5 thành viênTối thiểu là 3, tối đa không quá 11 thành viênCâu 5: Ý nào sau đây là không đúng theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh ?a.Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo chương trình dự bị đội viên.b.Quỹ của liên đội do tổng phụ trách quản lý, sử dụng vào các hoạt động của đội và báo cáo công khai trước đại hội.c.Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của đội.d. Ban chỉ huy chi đội, liên đội do đại hội chi đội, đại hội liên đội bầu raCâu 6: Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nhi đồng bao nhiêu tuổi là lớp dự bị của đội TNTP Hồ Chí Minh?a.Từ 6 đến 9 tuổi b. Từ 6 đến 8 tuổic.Từ 7 đến 9 tuổi d. Từ 7 đến 10 tuổiCâu 7: Hội đồng đội trung ương triển khai chương trình rèn luyện đội viên với bao nhiêu chuyên hiệu?11 chuyên hiệu b. 13 chuyên hiệu14 chuyên hiệu d. 11 chuyên hiệuCâu 8: Điều lệ đội quy định chi đội được thành lập khi có từ bao nhiêu đội viên?a. 3 đội viên trở lên b. 5 đội viên trở lênc. 4 đội viên trở lên d. 6 đội viên trở lênCâu 9: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào?a. 15/5/1941 b. 19/5/1941c. 15/5/1942 d. 19/5/1942Câu 10: Người phụ trách đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?a. Anh Đức Thanh (tên thật là Đàm Minh Viễn)b. Anh Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền)c. Anh Lý Tự Trọng( tên thật là Lê Văn Trọng)d. Anh Lý Văn Minh (tên thật là Đinh Chương Long)Câu 11: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được ban chấp hành trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa IX thông qua vào ngày tháng năm nào?a. 23/7/2008 b. 27/3/2008 c. 28/7/2003 d. 23/8/2007Câu 12: Ý nào sau đây là đúng?a. Phong trào kế hoạch nhỏ được khởi xướng năm 1958 theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và Hải Phòng.b. Đội viên đeo huy hiệu đội ở ngực áo bên phải.c. Anh Kim Đồng hy sinh vào ngày 15/2/ 1843d. Khăn quàng đỏ có hình tam giác cân, đường cao bằng một phần ba cạnh đáy.Câu 13: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được ban chấp hành trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa IX thông qua gồm mấy chương và mấy điều?a. 7 chương và 19 điều b. 9 chương và 17 điều

Nội dung
CÂU HỎI THI TPT ĐỘI GIỎI

CÂU HỎI

Phần thi kiến thức TPT Đội giỏi năm

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Chi đội phụ trách gồm những thành viên nào?

a. Hiệu trưởng, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm các lớp chi đội và nhi đồng.

b. Hiệu trưởng, tổng phụ trách, ban chỉ huy liên đội.

c. Hiệu trưởng, tổng phụ trách, ban chỉ huy liên đội, ban chỉ huy chi đội.

d. Tổng phụ trách, tất cả chi đội trưởng của các chi đội.

Câu 2: Theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, mỗi sao nhi đồng có số lượng tối thiểu là bao nhiêu em?

a. 3 em b. 6 em c. 4 em d. 5 em

Câu 3: Theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, số lượng ban chỉ huy liên đội tối thiểu và tối đa là bao nhiêu thành viên?

a. Tối thiểu là 5, tối đa không quá 21 thành viên

Tối thiểu là 7, tối đa không quá 19 thành viên

Tối thiểu là 7, tối đa không quá 15 thành viên

Tối thiểu là 5, tối đa không quá 17 thành viên

Câu 4: Theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, số lượng ban chỉ huy chi đội tối thiểu và tối đa là bao nhiêu thành viên?

Tối thiểu là 3, tối đa không quá 7 thành viên

Tối thiểu là 3, tối đa không quá 9 thành viên

Tối thiểu là 3, tối đa không quá 5 thành viên

Tối thiểu là 3, tối đa không quá 11 thành viên

Câu 5: Ý nào sau đây là không đúng theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh ?

a.Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo chương trình dự bị đội viên.

b.Quỹ của liên đội do tổng phụ trách quản lý, sử dụng vào các hoạt động của đội và báo cáo công khai trước đại hội.

c.Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của đội.

d. Ban chỉ huy chi đội, liên đội do đại hội chi đội, đại hội liên đội bầu ra

Câu 6: Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nhi đồng bao nhiêu tuổi là lớp dự bị của đội TNTP Hồ Chí Minh?

a.Từ 6 đến 9 tuổi b. Từ 6 đến 8 tuổi

c.Từ 7 đến 9 tuổi d. Từ 7 đến 10 tuổi

Câu 7: Hội đồng đội trung ương triển khai chương trình rèn luyện đội viên với bao nhiêu chuyên hiệu?

11 chuyên hiệu b. 13 chuyên hiệu

14 chuyên hiệu d. 11 chuyên hiệu

Câu 8: Điều lệ đội quy định chi đội được thành lập khi có từ bao nhiêu đội viên?

a. 3 đội viên trở lên b. 5 đội viên trở lên

c. 4 đội viên trở lên d. 6 đội viên trở lên

Câu 9: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào?

a. 15/5/1941 b. 19/5/1941

c. 15/5/1942 d. 19/5/1942

Câu 10: Người phụ trách đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?

a. Anh Đức Thanh (tên thật là Đàm Minh Viễn)

b. Anh Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền)

c. Anh Lý Tự Trọng( tên thật là Lê Văn Trọng)

d. Anh Lý Văn Minh (tên thật là Đinh Chương Long)

Câu 11: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được ban chấp hành trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa IX thông qua vào ngày tháng năm nào?

a. 23/7/2008 b. 27/3/2008 c. 28/7/2003 d. 23/8/2007

Câu 12: Ý nào sau đây là đúng?

a. Phong trào kế hoạch nhỏ được khởi xướng năm 1958 theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và Hải Phòng.

b. Đội viên đeo huy hiệu đội ở ngực áo bên phải.

c. Anh Kim Đồng hy sinh vào ngày 15/2/ 1843

d. Khăn quàng đỏ có hình tam giác cân, đường cao bằng một phần ba cạnh đáy.

Câu 13: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được ban chấp hành trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa IX thông qua gồm mấy chương và mấy điều?

a. 7 chương và 19 điều b. 9 chương và 17 điều

c. 7 chương và 17 điều d. 9 chương và 19 điều

Câu 14: Ngày 20/10/1994, hội đồng đội trung ương đã phát động phong trào gì?

a. “Áo lụa tặng bà” b. “Vòng tay bè bạn”

c. “Những viên gạch hồng” d. “Nghìn việc tốt”

Câu 15: Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ nhất được tổ chức ở đâu?có bao nhiêu đại biểu chính thức dự?

a. Thủ đô Hà Nội, có 233 ĐB dự b. Thủ đô Hà Nội, có 373 ĐB dự

c. Hải Phòng, có 233 ĐB dự d. Hưng Yên, có 373 ĐB dự

Câu 16: Có bao nhiêu loại sổ được quy định trong nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh?

a. 5 loại b. 4 loại c. 6 loại d. 3 loại

Câu 17: Có bao nhiêu nghi lễ của Đội theo quy định của nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh?

a. 9 nghi lễ b. 6 nghi lễ c. 7 nghi lễ d. 8 nghi lễ

Câu 18: Tổ chức Đội chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu (Đội TNTP Hồ Chí Minh) vào ngày tháng năm nào?

a. 30/01/1970 b. 15/5/1941 c. 15/10/1956 d. 15/5/1970

Câu 19: Khaên quaøng ñoäi vieân coù kích thöôùc toái thieåu laø :

a. Ñöôøng cao :0.25 m; Caïnh ñaùy : 1.00 m. b. Ñöôøng cao :0.26 m; Caïnh ñaùy : 1.20 m.

c. Ñöôøng cao :0.30 m; Caïnh ñaùy : 1.20 m. d. Ñöôøng cao :0.55 m; Caïnh ñaùy : 1.00 m.

Câu 20: Anh Kim Ñoàng teân thaät laø gì?

a. Ong Văn Dền b. Phan Văn Dền c. Noâng Vaên Deàn d . Phạm Văn Dền

Câu 21: Heä thoáng toå chöùc Ñoäi cao nhaát laø ?

a.Chi Đội b.Lieân Ñoäi c.Hội đồng Đội d. Phuï traùch sao

Câu 22: Ñoä tuoåi ñöôïc keát naïp vaøo ñoäi TNTP Hoà Chí Minh laø bao nhieâu ñeán bao nhieâu tuoåi?

a. 9 -11 tuoåi. b. 9 -12 tuổi c) 9 - 13 tuổi d. 9 - 14 tuổi

Câu 23: Heä thoáng phaân caáp quaûn lyù toå chöùc ñoäi goàm coù bao nhieâu caáp?

a. 2 caáp b. 3 cấp c. 4 cấp d. 5cấp

Câu 24: Coù maáy kyõ naêng ngöôøi Ñoäi Vieân TNTP Hồ Chí Minh caàn naém ?

a. 6 kyõ naêng vaø 3 baøi troáng b. 3 kỹ năng và 6 bài trống

c. 6 kỹ năng và 6 bài trống d. 3 kỹ năng và 3 bài trống

Câu 25: Hai phong traøo lôùn do Hoäi ñoàng ñoäi tænh Soùc Traêng phaùt ñoäng laø 2 phong traøo naøo?

a. kế hoạch nhỏ và phiếu học tốt b. Phieáu hoïc toát vaø Nuoâi heo ñaát

c. kế hoạch nhỏ và Nuoâi heo ñaát d. áo ấm tặng bà và kế hoạch nhỏ

Câu 26: Anh Kim Ñoàng bò ñòch baén vaø hy sinh vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?

a. 9/01/1943 b. 22/12/1943 c. 26/03/1944 d. 15/02/1943

Câu 27: Soá löôïng Hoäi ñoàng Ñoäi caáp xaõ töø :

a. 6 - 7 b. 7 – 9 c. 9 - 11 d. 11 - 19

Câu 28: Baøi ñoäi ca : “Cuøng nhau ta ñi leân” cuûa taùc giaû naøo ?

a. Trònh Coâng Sôn. b. Phong Nhaõ c. Vaên Cao d. Xuaân Giao.

Câu 29: Ñieàu leä Ñoäi thieáu nieân Tieàn Phong Hoà Chí Minh sữa đổi được ban chấp hành Trung Öông Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Hoà Chí Minh khoaù (VIII) thoâng qua tại hội nghị lần thứ III ngaøy thaùng naêm naøo ?

a. 25 /7 /2003. b. 23 /7 /2007. c. 24 /7 /2007. d. 23 /7 /2008.

Câu 30: Haõy cho bieát Ñoaøn Vieân khoâng ñoùng ñoaøn phí bao nhieâu laàn treân naêm khoâng coù lyù do chính ñaùng thì hoäi nghò chi ñoaøn xem xeùt quyeát ñònh xoaù teân?

a. 1 năm b.3 thaùng /naêm c.6 tháng /năm d.4 tháng/năm

Câu 31: Haõy cho bieát ngaøy truyeàn thoáng cuûa Hoäi lieân hieäp thanh nieân Vieät Nam?

a. 15/10/1956 b. 15/10/1957 c. 15/05/1956 d. 30/10/1951

Câu 32: Baùc Hoà ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc vaøo ngaøy thaùng naêm naøo ?

a. 05/06/1910 b. 07/05/1910 c. 06/05/1911 d . 05/06/1911

Câu 33: Baïn haõy cho bieát Anh Lyù Töï Troïng sinh vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?

a. 02/11/1931 b. 03/11/1931 c. 02/12/1931 d. 04/11/1932

Câu 34: Anh Lyù Töï Troïng ñöôïc Baùc Hoà – Ñoaøn theå ñöa ñi hoïc ôû ñaâu?

a. Úc b. Hà Lan c.Trung Quoác d. Nhật Bản

Câu 35: Anh Lyù Töï Troïng hy sinh vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?

a. 4/12/1932 b. 2/11/1931 c. 8/11/1931 d. 3/11/1932

Câu 36: Ai laø bí thö Trung Öông Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh ñaàu tieân ?

a .Nguyeãn Lam b. Võ Văn Thưởng

c. Đào Ngọc Dung d. Lâm Phương Thanh

Câu 37: Ñ/c Hiện nay ai là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a .Nguyeãn Lam b. Võ Văn Thưởng c. Đào Ngọc Dung d. Nguyễn Đắc Vinh

Câu 38: Luùc ñi hoïc tại Trung Quốc Anh Lyù Töï Troïng ôû löùa tuoåi naøo?

a. 7-8 tuoåi b. 8 - 9 tuổi c. 9-10 tuổi d. 11- 12 tuổi

Câu 39: Tháng nào trong năm được gọi là tháng thanh niên? Được tính từ năm nào?

a. tháng 3/2001 b. tháng 3/2003 c. tháng 9/2005 d. tháng 3/2009

Câu 40: Năm 2012 kỷ niệm bai nhiêu năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong hoạt động tổ chức Đoàn qua mấy lần đổi tên?

a. 81 năm, 7 lần đổi tên b. 80 năm, 7 lần đổi tên

c. 81 năm, 6 lần đổi tên d. 80 năm, 8 lần đổi tên

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang