Tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị nhân lực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2637     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị nhân lực - tài liệu, sách iDoc.Vn[b](Human Resources Tests – HR Tests)[/b][b][img]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CComputer%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.gif[/img][/b
Trường đại hc Ngoi Thương Hà Ni
Câu h i tr c nghi m môn qu n tr nhân l c
(Human Resources Tests – HR Tests)
1. T nào d i đây đ c đ nh nghĩa nh nh ng chính sách, ho t đ ng, h ướ ượ ư
th ng mà có nh h ng t i ho t đ ng, thái đ và cách c s c a nhân viên c a m t ưở ư
công ty?
a. Đ ng c thúc đ y (Motivation) ơ
b. Ti n b c (Money)
c. Qu n lý ngu n nhân l c (HRM – Human Resource Management)
d. Thi t k công vi c (Job design)ế ế
2. T t c nh ng đi u d i đây đ u c n thi t cho ch t l ng ngu n nhân l c ngo i ư ế ượ
tr :
a. Có giá tr
b. Hi mế
c. Ng i thay th không t tườ ế
d. D b t ch c ư
3. S không có hai phòng nhân s có chung nh ng vai trò gi ng nhau hoàn toàn.
a. Đúng
b. Sai
4. ____________công vi c ti n trình thu th p nh ng thông tin chi ti t v công ế ế
vi c.
a. Thi t kế ế
b. Phân tích
c. Hu n luy n
d. L a ch n
5. ____________ ti n trình qua đó m t t ch c ho c công ty tìm ki m nh ngế ế
ng viên vào nh ng v trí công vi c phù h p.
a. Tuy n d ng
b. Ch n l a
c. Thi t k công vi cế ế
ĐKC a3 K45A QTKD
- 1
Trường đại hc Ngoi Thương Hà Ni
d. Phân tích công vi c
6. Ti n trình đ m b o r ng nh ng ho t đ ng kh năng s n xu t c a nhân viênế
phù h p v i m c tiêu c a t ch c ho c công ty đ c g i là: ượ
a. K năng chuyên môn
b. Qu n lý, đánh giá thành tích công tác
c. Giáo d c, hu n luy n
d. Phát tri n
7. Ti n l ng và l i nhu n s có tác đ ng l n nh t khi chúng đ c d a trên nh ng ươ ượ
gì mà nhân viên th c s mu n và c n đ n nó? ế
a. Đúng
b. Sai
8. K năng này không ph i k năng c a nh ng ng i qu n ngu n nhân l c ườ
chuyên nghi p?
a. Ra quy t đ nhế
b. K năng lãnh đ o
c. K năng chuyên môn
d. K năng ti p th , marketing ế
9. Kh năng hi u làm vi c đ c t t h n v i ng i khác liên quan t i k ượ ơ ườ
năng qu n lý ngu n nhân l c (HRM – Human Resource Management)?
a. K năng ra quy t đ nh ế
b. K năng lãnh đ o
c. K năng quan h nhân s
d. K năng chuyên môn
10.Quy n _______ch p nh n m i ng i quy n t ch i làm nh ng vi c nh ườ
h ng đ n ni m tin đ o đ c c a h .ưở ế
a. Cá nhân, riêng tư
b. Tán thành
c. T do ngôn lu n
d. T do l ng tâm ươ
ĐKC a3 K45A QTKD
- 2
Trường đại hc Ngoi Thương Hà Ni
11.V i m t t ch c, công ty thì l c l ng lao đ ng bên trong bao g m nh ng ư
nhân đang tích c c tìm ki m vi c làm. ế
a. Đúng
b. Sai
12. L c l ng lao đ ng năm 2006 s g m ượ ph n trăm ng i non – Hispanic ườ
và ph n trăm ng i Hispanic (ng i Tây Ban Nha?) ườ ườ
a. 40,60
b. 56,21
c. 91,9
13.Theo hi p h i các nhà s n xu t qu c gia báo cáo v cu c đi u tra nghiên c u
ng i lao đ ng t ng i lao đ ng còn thi u nhi u các k năng căn b n nh chămườ ườ ế ư
ch và làm vi c đúng gi .
a. Đúng.
b. Sai.
14. nh ng ng i làm vi c đóng góp chính vào công ty,do đó ph i có ki n ườ ế
th c đ c thù,ví d nh ki n th c v khách hàng,ph ng pháp s n xu t ho c ư ế ươ
chuyên môn trong m t lãnh v c nào đó.
a. L c l ng lao đ ng n i đ a. ượ
b. Lao đ ng nh p c . ư
c. Ng i làm vi c có h c v n.ườ
d. L c l ng lao đ ng bên ngoài. ượ
15. Các nhóm d a vào k thu t v nh ng ph ng ti n liên l c nh ghi hình ươ ư
nh ph c v các cu c h p hành,h i ngh (videconference), e-mail đi n tho i di
đ ng đ liên l c và ph i h p các ho t đ ng.
a. Th t s ,chính th c.
b. Có kh năng.
c. Bên ngoài.
16.Câu nào trong các câu sau không ph i là m t giá tr c t lõi c a TQM?
a. Nh ng cách th c ph ng pháp đ c phác h a nh m đáp ng nhu c u ươ ượ
c a khách hàng n i đ a và n c ngoài. ướ
b. M i m t nhân viên trong công ty ph i đ c đào t o v ch t l ng. ượ ượ
c. Các nhà đi u hành đánh giá đo l ng s phát tri n v nh ng thông tin ườ
ph n h i d a trên các d li u thu th p.
ĐKC a3 K45A QTKD
- 3
Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị nhân lực
[b](Human Resources Tests – HR Tests)[/b][b][img]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CComputer%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.gif[/img][/b]   [list=1] [*]Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách, hoạt động, và hệ thống mà có ảnh hưởng tới hoạt động, thái độ và cách cư sử của nhân viên của một công ty? [list=a] [*]Động cơ thúc đẩy (Motivation) [*]Tiền bạc (Money) [*]Quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management) [*]Thiết kế công việc (Job design) [/list] [/list]   [list=1] [*]Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ: [list=a] [*]Có giá trị [*]Hiếm [*]Người thay thế không tốt [*]Dễ bắt chước [/list] [/list]  
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2637     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Báo cáo thực tâp về quản trị nhân sự Lượt tải: 377 Lượt xem: 34525
Đề cương môn Quản trị nguồn nhân lực Lượt tải: 132 Lượt xem: 16448
Giáo trình quản trị nhân sự toàn tập Lượt tải: 175 Lượt xem: 12918
Giáo trình TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ Lượt tải: 125 Lượt xem: 8260
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ Lượt tải: 125 Lượt xem: 8260
trắc nghiệm quản trị chiến lược Lượt tải: 87 Lượt xem: 7686
CHƯƠNG 6 - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Lượt tải: 32 Lượt xem: 4409
Quy chế công tác phí, tiếp khách. Lượt tải: 53 Lượt xem: 4409