Thành viên bautroidemcuaem1010

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/104 trang
Tải xuống
Thành viên bautroidemcuaem1010

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

- 12 tháng trước
1,947
Báo lỗi

1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm đểsản xuất ra các hàng hoá.b. Để biết cách đánh đổi số l-ợng hàng hoá lấy chất l-ợng cuộcsống.c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểubiết toàn diện thực tế.d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách côngcộng.e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinhtế học.2. Kinh tế học có thể định nghĩa là:a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch traođổi giữa mọi ng-ờib. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất vàviệc phân phối các hàng hoá dịch vụ.c. Nghiên cứu của cải.d. Nghiên cứu con ng-ời trong cuộc sống kinh doanh th-ờng ngày,kiếm tiền và h-ởng thụ cuộc sống.

Nội dung
Microsoft Word - BAI TAP TRAC NGHIEM KINH TE VI MO.doc

A - c©u hái tr¾c nghiÖm kinh tế vi mô

1.1 Chän c©u tr¶ lêi 1. Lý do nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh tÕ häc?

a. §Ó biÕt c¸ch thøc ng−êi ta ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó

s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸.

b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi sè l−îng hµng ho¸ lÊy chÊt l−îng cuéc

sèng.

c. §Ó biÕt mét m« h×nh cã hÖ thèng vÒ c¸c nguyªn lý kinh tÕ vÒ hiÓu

biÕt toµn diÖn thùc tÕ.

d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch c«ng

céng.

e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu lµ nh÷ng lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh

tÕ häc. 2. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:

a. Nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn vµ nh÷ng giao dÞch trao

®æi gi÷a mäi ng−êi

b. Nghiªn cøu sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm cho s¶n xuÊt vµ

viÖc ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch vô.

c. Nghiªn cøu cña c¶i.

d. Nghiªn cøu con ng−êi trong cuéc sèng kinh doanh th−êng ngµy,

kiÕm tiÒn vµ h−ëng thô cuéc sèng.

e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.

3. Lý thuyÕt trong kinh tÕ:

a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®−îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc t¹p cña thùc tÕ.

b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.

c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã lµ trõu t−îng trong khi ®ã thùc tÕ kinh tÕ l¹i

lµ cô thÓ.

d. "§óng trong lý thuyÕt nh−ng kh«ng ®óng trong thùc tÕ".

e. TÊt c¶ ®Òu sai

4. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:

a. C¸ch làm t¨ng l−îng tiÒn cña gia ®×nh.

b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ tr−êng chøng kho¸n

c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm.

d. C¸ch sö dông c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng

ho¸ dÞch vô vµ ph©n bæ c¸c hµng ho¸ dÞch vô nµy cho c¸c c¸ nh©n

trong x· héi.

e. T¹i sao tµi nguyªn l¹i khan hiÕm nh− thÕ.

5. Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc:

a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ.

b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ mµ kh«ng ®−îc chøng minh.

c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc thÝ nghiÖm.

d. NÕu lµ lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.

e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ.

6. Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò trong:

a. Nh©n chñng häc.

b. T©m lý häc.

c. X· héi häc.

d. Khoa häc chÝnh trÞ.

e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn.

7. Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt mµ kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i quyÕt lµ:

a. ThÞ tr−êng.

b. TiÒn.

c. T×m kiÕm lîi nhuËn.

d. C¬ chÕ gi¸.

e. Sù khan hiÕm.

8. Tµi nguyªn khan hiÕm nªn:

a. Ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái.

b. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.

c. TÊt c¶ mäi ng−êi, trõ ng−êi giµu, ®Òu ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.

d. ChÝnh phñ ph¶i ph©n bæ tµi nguyªn.

e. Mét sè c¸ nh©n ph¶i nghÌo.

9. Trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hµng ho¸ ®−îc tiªu dïng bëi:

a. Nh÷ng ng−êi xøng ®¸ng.

b. Nh÷ng ng−êi lµm viÖc ch¨m chØ nhÊt.

c. Nh÷ng ng−êi cã quan hÖ chÝnh trÞ tèt.

d. Nh÷ng ng−êi s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.

e. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt ra chóng.

10.ThÞ tr−êng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ mét trong ba thÞ tr−êng chÝnh?

a. ThÞ tr−êng hµng ho¸.

b. ThÞ tr−êng lao ®éng.

c. ThÞ tr−êng vèn.

d. ThÞ tr−êng chung ch©u ¢u.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

11.Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c h·ng, hé gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c thÞ tr−êng ë ®ã hä giao dÞch víi nhau gäi lµ:

a. Kinh tÕ häc vÜ m«.

b. Kinh tÕ häc vi m«.

c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.

d. Kinh tÕ häc thùc chøng.

e. Kinh tÕ häc tæng thÓ.

12.Nghiªn cøu hµnh vi cña c¶ nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ c¸c yÕu tè nh− thÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t gäi lµ:

a. Kinh tÕ häc vÜ m«.

b. Kinh tÕ häc vi m«.

c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.

d. Kinh tÕ häc thùc chøng.

e. Kinh tÕ häc thÞ tr−êng.

13.Mét lý thuyÕt hay mét m« h×nh kinh tÕ lµ:

a. Ph−¬ng tr×nh to¸n häc.

b. Sù dù ®o¸n vÒ t−¬ng lai cña mét nÒn kinh tÕ.

c. C¶i c¸ch kinh tÕ ®−îc khuyÕn nghÞ trong chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ

nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quy luËt kinh tÕ.

d. TËp hîp c¸c gi¶ ®Þnh vµ c¸c kÕt luËn rót ra tõ c¸c gi¶ ®Þnh nµy.

e. Mét céng ®ång kinh tÕ nhá ®−îc thµnh lËp ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh

hiÖu qu¶ cña mét ch−¬ng tr×nh cña chÝnh phñ.

14.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc chuÈn t¾c?

a. Th©m hôt ng©n s¸ch lín trong nh÷ng n¨m 1980 ®· g©y ra th©m hôt

c¸n c©n th−¬ng m¹i.

b. Trong c¸c thêi kú suy tho¸i, s¶n l−îng gi¶m vµ thÊt nghiÖp t¨ng.

c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−.

d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−.

e. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng sÏ lµm gi¶m l·i suÊt.

15.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc thùc chøng?

a. ThuÕ lµ qu¸ cao.

b. TiÕt kiÖm lµ qu¸ thÊp.

c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−.

d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt thÊp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−.

e. ë c¸c n−íc t− b¶n cã qu¸ nhiÒu sù bÊt b×nh ®¼ng kinh tÕ.

16.Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän v×:

a. Tµi nguyªn khan hiÕm.

b. Con ng−êi lµ ®éng vËt biÕt thùc hiÖn sù lùa chän.

c. Nh÷ng ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.

d. C¸c biÕn sè kinh tÕ cã t−¬ng quan víi nhau.

e. Kh«ng cã sù lùa chän sÏ kh«ng cã kinh tÕ häc.

17."Sù khan hiÕm" trong kinh tÕ häc ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn:

a. Thêi kú cã n¹n ®ãi.

b. §éc quyÒn ho¸ viÖc cung øng hµng ho¸.

c. §éc quyÒn ho¸ c¸c tµi nguyªn dïng ®Ó cung øng hµng ho¸.

d. §éc quyÒn ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi hµng ho¸.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

18.Trong kinh tÕ häc "ph©n phèi" ®Ò cËp ®Õn:

a. B¸n lÎ, b¸n bu«n vµ vËn chuyÓn. b. C©u hái c¸i g×.

c. C©u hái nh− thÕ nµo. d. C©u hái cho ai.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

Sö dông c¸c sè liÖu sau cho c©u hái 10, 11 vµ 12. C¸c sè liÖu ®ã ph¶n ¸nh ba kÕt hîp kh¸c nhau cña quÇn ¸o vµ thøc ¨n cã thÓ

s¶n xuÊt ra tõ c¸c tµi nguyªn x¸c ®Þnh.

Thøc ¨n 10 5 0

QuÇn ¸o 0 x 50

19.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x sÏ:

a. B»ng 25. b. NhiÒu h¬n 25. c. Ýt h¬n 25. d. B»ng 5. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.

20.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:

a. B»ng 25. b. NhiÒu h¬n 25. c. Ýt h¬n 25. d. B»ng 50. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.

21.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o vµ thøc ¨n ®Òu sö dông tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo theo mét tû lÖ nh− nhau th× x ph¶i:

a. B»ng 25

b. NhiÒu h¬n 25.

c. Ýt h¬n 25.

d. B»ng 50.

e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.

Sö dông c¸c sè liÖu nµy cho c©u 22 vµ23. C¸c sè liÖu ®ã ph¶n

¸nh c¸c kÕt hîp kh¸c nhau cña vò khÝ vµ s÷a:

Vò khÝ 0 50 x

S÷a 100 50 0

22.NÕu ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:

a. B»ng 100 .

b. NhiÒu h¬n 100.

c. Ýt h¬n 100.

d. B»ng 150.

e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ sè liÖu ®· cho.

23.NÕu viÖc s¶n xuÊt vò khÝ cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:

a. B»ng 100 b. NhiÒu h¬n 100. c. Ýt h¬n 100.

d. B»ng 150. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ sè liÖu ®· cho.

24.XuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã nghÜa lµ:

a. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè l−îng vò khÝ. b. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè l−îngs÷a. c. ChØ cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu vò khÝ h¬n b»ng viÖc gi¶m bít s÷a.

d. D©n sè ®ang c©n b»ng. e. NÕu x· héi cã n¨ng suÊt s¶n xuÊt s÷a cao h¬n th× cã thÓ cã nhiÒu

s÷a h¬n chø kh«ng nhiÒu vò khÝ h¬n.

25.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é v×:

a. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt khan hiÕm cã thÓ chuyÓn tõ ngµnh nµy sang

ngµnh kh¸c.

b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn

c. Nguyªn lý ph©n c«ng lao ®éng.

d. VÊn ®Ò Malthus.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

26.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn ®−îc gi¶i thÝch tèt nhÊt b»ng:

a. ChØ hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

b. HiÖu suÊt gi¶m dÇn cïng víi sù kh¸c nhau trong c−êng ®é sö dông

lao ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai cña c¸c hµng ho¸.

c. C¸c tr÷ l−îng má kho¸ng s¶n bÞ c¹n kiÖt.

d. L¹m ph¸t.

e. Sù khan hiÕm cña c¸c tµi nguyªn kinh tÕ.

27.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt tuyÕn tÝnh cho thÊy:

a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«.

b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«.

c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao

®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.

d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao

®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

28.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc t¹o ®é biÓu thÞ:

a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«.

b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«.

c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao

®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.

d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao

®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

29.Khi vÏ ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ph¶i gi÷ nguyªn yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau:

a. Tæng tµi nguyªn.

b. Tæng sè l−îng tiÒn.

c. C¸c møc gi¸.

d. Sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau.

e. Sè l−îng mét hµng hãa.

30.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ:

a. C«ng ®oµn ®Èy møc tiÒn c«ng danh nghÜa lªn.

b. ChÝnh phñ chi qu¸ nhiÒu g©y ra l¹m ph¸t.

c. X· héi ph¶i hy sinh nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ nµy

®Ó ®¹t ®−îc thªm nh÷ng l−îng b»ng nhau cña hµng ho¸ kh¸c.

d. X· héi kh«ng thÓ ë trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.

d. Mçi thËp kû qua ®i c¸c má cÇn ph¶i khai th¸c s©u h¬n.

31.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn phï hîp víi :

a. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®i tõ t©y b¾c sang ®«ng nam.

b. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é.

c. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

d. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã ®é dèc thay ®æi.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

32.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét nÒn kinh tÕ dÞch chuyÓn ra ngoµi do c¸c yÕu tè sau. Sù gi¶i thÝch nµo lµ sai, nÕu cã?

a. Chi tiªu vµo c¸c nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ míi th−êng xuyªn ®−îc thùc

hiÖn.

b. D©n sè t¨ng.

c. T×m ra c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt tèt h¬n.

d. T×m thÊy c¸c má dÇu míi.

e. Tiªu dïng t¨ng.

33.Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ do:

a. ThÊt nghiÖp.

b. L¹m ph¸t.

c. Nh÷ng thay ®æi trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt.

d. Nh÷ng thay ®æi trong kÕt hîp hµng ho¸ s¶n xuÊt ra.

e. Nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng.

34.Mét nÒn kinh tÕ cã thÓ ho¹t ®éng ë phÝa trong ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã do c¸c nguyªn nh©n sau. Nguyªn nh©n nµo lµ kh«ng ®óng?

a. §éc quyÒn.

b. ThÊt nghiÖp.

c. Sù thay ®æi chÝnh trÞ.

d. S¶n xuÊt hµng quèc phßng.

e. Sù thÊt b¹i cña hÖ thèng gi¸.

35.Nh©n d©n biÓu quyÕt c¾t gi¶m chi tiªu cña chÝnh phñ nh−ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng kh¸ h¬n. §iÒu nµy sÏ:

a. Lµm dÞch chuyÓn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra phÝa ngoµi.

b. Lµm dÞch chuyÓn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµo phÝa

trong.

c. Lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt bít cong.

d. ChuyÓn x· héi ®Õn mét ®iÓm trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n

xuÊt cã nhiÒu hµng ho¸ c¸ nh©n h¬n vµ Ýt hµng ho¸ c«ng céng h¬n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

36.Trong nÒn kinh tÕ nµo sau ®©y chÝnh phñ gi¶I quyÕt vÊn ®Ò c¸i g× ®−îc s¶n xuÊt ra, s¶n xuÊt nh− thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai?

a. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.

b. NÒn kinh tÕ hçn hîp.

c. NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung.

d. NÒn kinh tÕ truyÒn thèng.

e. TÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ trªn.

37.Trong thÞ tr−êng lao ®éng

a. C¸c hé gia ®×nh mua s¶n phÈm cña c¸c h·ng.

b. C¸c h·ng mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c c¸ nh©n.

c. C¸c h·ng gäi vèn ®Ó ®Çu t−.

d. C¸c hé gia ®×nh mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c h·ng.

e. ViÖc vay vµ cho vay ®−îc phèi hîp víi nhau.

38.C¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng thùc hiÖn sù lùa chän v×

a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.

b. Sù hîp lý.

c. Sù khan hiÕm.

d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

39.Kh¸i niÖm hîp lý ®Ò cËp ®Õn:

a. Thùc tÕ khan hiÕm.

b. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

c. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng cã nh÷ng môc ®Ých cña m×nh.

d. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng c©n nh¾c chi phÝ vµ lîi Ých

cña nh÷ng sù lùa chän cña m×nh.

e. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng biÕt ch¾c c¸c kÕt qu¶ cña c¸c

sù lùa chän cña m×nh.

40.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng thuÇn tuý, ®éng c¬ lµm viÖc nhiÒu h¬n vµ s¶n xuÊt hiÖu qu¶ ®−îc t¹o ra bëi:

a. §éng c¬ lîi nhuËn.

b. §iÒu tiÕt cña chÝnh phñ.

c. QuyÒn së h÷u t− nh©n.

d. C¶ ®éng c¬ lîi nhuËn vµ quyÒn së h÷u t− nh©n.

e. TÊt c¶.

41.Sù lùa chän cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng bÞ giíi h¹n bëi:

a. Rµng buéc thêi gian.

b. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.

c. Rµng buéc ng©n s¸ch.

d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

42.T©m cã 10$ ®Ó chi tiªu vµo thÎ ch¬i bãng chuyÒn vµ ¨n ®iÓm t©m. Gi¸ cña thÎ ch¬i bãng chuyÒn lµ 0,5$ mét trËn. Thøc ¨n ®iÓm t©m cã gi¸ lµ 1$ mét mãn. C¸c kh¶ n¨ng nµo sau ®©y kh«ng n»m trong tËp hîp c¸c c¬ héi cña

T©m?

a. 10 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 0 trËn bãng chuyÒn.

b. 5 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 10 trËn bãng chuyÒn.

c. 2 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 16 trËn bãng chuyÒn.

d. 1 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 18 trËn bãng chuyÒn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

43.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt

a. BiÓu thÞ l−îng hµng ho¸ mµ mét h·ng hay x· héi cã thÓ s¶n

xuÊt ra.

b. Kh«ng ph¶i lµ ®−êng th¼ng v× quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

c. Minh ho¹ sù ®¸nh ®æi gi÷a c¸c hµng ho¸.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

44.H−ng bá ra mét giê ®Ó ®i mua s¾m vµ ®· mua mét c¸i ¸o 30$. Chi phÝ c¬ héi cña c¸i ¸o lµ:

a. Mét giê.

b. 30$.

c. Mét giê céng 30$.

d. Ph−¬ng ¸n sö dông thay thÕ tèt nhÊt mét giê vµ 30$ ®ã.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

45.Khi thuª mét c¨n hé Thanh ký mét hîp ®ång thuª mét n¨m ph¶i tr¶ 400$ mçi th¸ng. Thanh gi÷ lêi høa nªn sÏ tr¶ 400$ mçi th¸ng dï ë hay kh«ng. 400$ mçi th¸ng biÓu thÞ:

a. Chi phÝ c¬ héi.

b. Chi phÝ ch×m.

c. Sù ®¸nh ®æi.

d. Rµng buéc ng©n s¸ch.

e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.

46.Mua mét gãi m&m gi¸ 2,55$. Mua hai gãi th× gãi thø hai sÏ ®−îc gi¶m 0,5$ so víi gi¸ b×nh th−êng. Chi phÝ cËn biªn cña gãi thø hai lµ:

a. 2,25$.

b. 3,05$.

c. 2,05$.

d. 1,55$.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

47.Thùc hiÖn mét sù lùa chän hîp lý bao gåm:

a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi.

b. X¸c ®Þnh sù ®¸nh ®æi.

c. TÝnh c¸c chi phÝ c¬ héi.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

48.Long ®ang c©n nh¾c thuª mét c¨n hé. C¨n hé mét phßng ngñ gi¸ 400$, c¨n hé xinh ®Ñp hai phßng ngñ gi¸ 500$. Chªnh lÖch 100 $ lµ:

a. Chi phÝ c¬ héi cña c¨n hé hai phßng ngñ.

b. Chi phÝ cËn biªn cña phßng ngñ thø hai.

c. Chi phÝ ch×m.

d. Chi phÝ cËn biªn cña mét c¨n hé.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng..

49.NÕu mét h·ng tr¶ tiÒn hoa hång theo l−îng b¸n cho mçi thµnh viªn cña lùc l−îng b¸n hµng víi l−¬ng th¸ng cè ®Þnh th× nã sÏ:

a. B¸n ®−îc Ýt h¬n.

b. C«ng b»ng h¬n trong thu nhËp cña nh÷ng ®¹i diÖn b¸n hµng.

c. Kh«ng thÊy g× kh¸c v× thï lao lµ chi phÝ ch×m.

d. a vµ b.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

1.2 §óng hay sai

1. M« h×nh c¬ b¶n cña kinh tÕ häc t×m c¸ch gi¶i thÝch t¹i sao mäi ng−êi

muèn c¸i mµ hä muèn.

2. C¸i g×, nh− thÕ nµo vµ cho ai lµ c¸c c©u hái then chèt cña mét hÖ

thèng kinh tÕ.

3. Mét ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý cã thÓ chän vµ quyÕt ®Þnh trong nhiÒu

ph−¬ng ¸n kh¸c nhau mµ kh«ng t×m thªm th«ng tin tèt nÕu ng−êi ®ã

dù kiÕn r»ng chi phÝ ®Ó cã thªm th«ng tin lín h¬n lîi Ých thu ®−îc.

4. Mét ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý lu«n lu«n dù ®o¸n t−¬ng lai mét c¸ch

chÝnh x¸c.

5. TËp hîp c¸c c¬ héi bao gåm chØ nh÷ng ph−¬ng ¸n tèt nhÊt.

6. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ biªn giíi cña tËp hîp c¸c

c¬ héi.

7. NÕu mét nÒn kinh tÕ kh«ng sö dông tµi nguyªn cña m×nh theo c¸ch

n¨ng suÊt nhÊt th× c¸c nhµ kinh tÕ nãi r»ng ®ã lµ kh«ng hiÖu qu¶.

8. Chi phÝ ch×m kh«ng biÓu thÞ chi phÝ c¬ héi.

9. NÕu mét c¸i b¸nh cã thÓ b¸n víi gi¸ 8$ nh−ng hai c¸i b¸nh th× cã thÓ

mua ®−îc b»ng 12$, chi phÝ cËn biªn cña c¸i b¸nh thø hai lµ 6$.

10. HÖ thèng gi¸ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®èi víi C¸i g×, nh− thÕ

nµo vµ cho ai trong nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa.

11. Sù khan hiÕm lµm cho c¸c hµng ho¸ trë thµnh hµng hãa kinh tÕ.

12. Chñ nghÜa x· héi gÆp c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ kh¸c víi chñ nghÜa t− b¶n.

13. Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ mét thùc tÕ lµ x· héi ph¶i hy

sinh nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ nµy ®Ó ®¹t ®−îc

nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ kh¸c.

14. NÕu ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét n−íc ®ang ®−îc më

réng th× n−íc ®ã kh«ng cã mèi lo tõ viÖc d©n sè t¨ng.

15. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ c¸i tªn c¸c nhµ kinh tÕ ®Æt cho

®−êng hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

16. BiÕt x· héi ®ang ë ®©u trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ ®ñ

®Ó tr¶ lêi c©u hái cho ai cña x· héi nµy.

17. Cã thÊt nghiÖp trµn lan cã nghÜa lµ x· héi ®ang ho¹t ®éng ë phÝa trong

®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.

18. NÕu x· héi kh«ng ë trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh

cã nghÜa lµ nã sö dông c¸c tµi nguyªn cña m×nh kh«ng hiÖu qu¶.

19. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®−a ra mét danh môc c¸c sù lùa

chän c¸c gi¶i ph¸p cho c©u hái cho ai.

1.3 C©u hái th¶o luËn

1. §èi víi nh÷ng ng−êi ch−a häc kinh tÕ häc, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ

hµnh vi ®i ng−îc l¹i mong muèn cña x· héi. H·y bµn luËn mét

c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng lý do cña quan niÖm nµy.

2. H·y bµn luËn vÒ vai trß cña lý thuyÕt, c¸c sè liÖu thùc tÕ, nh÷ng ®Þnh

h−íng chÝnh s¸ch vµ x¸c suÊt trong kinh tÕ häc.

3. Mét m«n khoa häc bÊt kú cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo? Mét

m«n khoa häc x· héi cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo?

4. T¹i sao kh«ng thÓ lo¹i bá hoµn toµn tÝnh chñ quan trong nghiªn cøu

kinh tÕ häc? Ph¶i ch¨ng ®iÒu nµy ñng hé cho sù phª ph¸n ph−¬ng

ph¸p khoa häc ¸p dông trong kinh tÕ häc? H·y bµn luËn.

5. H·y sö dông ®−êng PPF ®Ó minh ho¹ nh÷ng kh¶ n¨ng lùa chän cña

x· héi gi÷a tiªu dïng hiÖn t¹i vµ ®Çu t− cho t−¬ng lai. B¹n cã thÓ

nãi g× vÒ x· héi n»m trªn ®−êng PPF víi x· héi kh«ng n¨m trªn

®−êng PPF.

6. NÕu mét quèc gia chuyÓn tõ t×nh huèng h÷u nghiÖp toµn phÇn sang

thÊt nghiÖp trµn lan th× ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n bÞ ¶nh h−ëng nh− thÕ

nµo?

7. HÖ thèng gi¸ cung cÊp gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò s¶n xuÊt cho ai trong nÒn

kinh tÕ thÞ tr−êng nh− thÕ nµo. Trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay,

cã c¸c yÕu tè quan träng nµo kh¸c?

2. Cung vµ cÇu

2.1 Chän c©u tr¶ lêi

1. Gi¸ thÞ tr−êng:

a. §o sù khan hiÕm.

b. TruyÒn t¶i th«ng tin.

c. T¹o ®éng c¬.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. a vµ b.

2. §−êng cÇu c¸ nh©n vÒ mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô

a. Cho biÕt sè l−îng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mµ mét c¸ nh©n sÏ

mua ë mçi møc gi¸.

b. Cho biÕt gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng.

c. BiÓu thÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo sÏ ®−îc thay thÕ theo

nguyªn lý thay thÕ.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. a vµ c.

3. ý t−ëng lµ cã c¸c hµng ho¸ hoÆc dÞch vô kh¸c cã thÓ cã chøc n¨ng lµ c¸c ph−¬ng ¸n thay thÕ cho mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cô thÓ gäi lµ:

a. LuËt cÇu.

b. Nguyªn lý thay thÕ.

c. §−êng cÇu thÞ tr−êng.

d. Nguyªn lý khan hiÕm.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

4. NÕu biÕt c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n cña mçi ng−êi tiªu dïng th× cã thÓ t×m ra ®−êng cÇu thÞ tr−êng b»ng c¸ch:

a. TÝnh l−îng cÇu trung b×nh ë mçi møc gi¸.

b. Céng tÊt c¶ c¸c møc gi¸ l¹i.

c. Céng l−îng mua ë mçi møc gi¸ cña c¸c c¸ nh©n l¹i.

d. TÝnh møc gi¸ trung b×nh.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

5. Khi gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m däc trªn mét ®−êng cÇu c¸ nh©n v×:

a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c.

b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ tr−êng.

c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ tr−êng.

d. L−îng cung t¨ng.

e. a vµ b.

6. Khi gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m däc theo ®−êng cÇu thÞ tr−êng v×:

a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c.

b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ tr−êng.

c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ tr−êng.

d. L−îng cung t¨ng.

e. a vµ b.

7. Khi gi¸ t¨ng l−îng cung t¨ng däc theo ®−êng cung c¸ nh©n v×:

a. Gi¸ cao h¬n t¹o ®éng c¬ cho c¸c h·ng b¸n nhiÒu h¬n.

b. Nguyªn lý thay thÕ dÉn ®Õn c¸c h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ

dÞch vô kh¸c.

c. §−êng cung thÞ tr−êng lµ tæng cña tÊt c¶ sè l−îng do c¸ nh©n

c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸.

d. b vµ c.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

8. Khi gi¸ t¨ng l−îng cung t¨ng däc theo ®−êng cung thÞ tr−êng v×:

a. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng s½n sµng gia nhËp thÞ tr−êng ®Ó s¶n

xuÊt hµng ho¸ h¬n.

b. Mçi h·ng ë trong thÞ tr−êng s½n sµng s¶n xuÊt nhiÒu h¬n.

c. §−êng cung thÞ tr−êng lµ tæng cña tÊt c¶ sè l−îng do c¸ nh©n

c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸.

d. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô

kh¸c h¬n.

e. a vµ b.

9. ViÖc c¾t gi¶m s¶n l−îng dÇu cña OPEC lµm t¨ng gi¸ dÇu v×:

a. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

b. Quy luËt ®−êng cÇu co d·n

c. §−êng cÇu dèc xuèng.

d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.

e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.

10. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn l−îng cÇu gi¶m v×:

a. Ng−êi cung sÏ cung sè l−îng nhá h¬n

b. Mét sè c¸ nh©n kh«ng mua hµng ho¸ nµy n÷a

c. Mét sè c¸ nh©n mua hµng ho¸ nµy Ýt ®i

d. a vµ b

e. b vµ c

P E’

E

0 Q

H×nh 2.1

11. NÕu trong h×nh 2.1 E lµ c©n b»ng ban ®Çu trong thÞ tr−êng l−¬ng thùc vµ E' lµ c©n b»ng míi, yÕu tè cã kh¶ n¨ng g©y ra sù thay ®æi nµy lµ:

a. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®−êng cÇu dÞch chuyÓn

b. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®−êng cung dÞch chuyÓn

c. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng lµm cho ®−êng cÇu dÞch

chuyÓn

d. C¶ cung vµ cÇu ®Òu dÞch chuyÓn

e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn

12. Sù thay ®æi cña yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau ®©y sÏ kh«ng lµm thay ®æi ®−êng cÇu vÒ thuª nhµ?

a. Quy m« gia ®×nh.

b. Gi¸ thuª nhµ.

c. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng.

d. Gi¸ n¨ng l−îng.

e. D©n sè cña céng ®ång t¨ng.

13. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý:

a. §−êng cÇu dèc lªn.

b. §−êng cÇu dèc xuèng.

c. §−êng cung dèc lªn.

d. §−êng cÇu dèc xuèng.

e. BÊt kú ®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu trªn ®Òu cã nghÜa.

14. Khi nãi r»ng gi¸ trong thÞ tr−êng c¹nh tranh lµ "qu¸ cao so víi c©n b»ng" nghÜa lµ (®· cho c¸c ®−êng cung dèc lªn):

a. Kh«ng ng−êi s¶n xuÊt nµo cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt

cña hä ë møc gi¸ ®ã

b. L−îng cung v−ît l−îng cÇu ë møc gi¸ ®ã

c. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt rêi bá ngµnh

d. Ng−êi tiªu dïng s½n sµng mua tÊt c¶ nh÷ng ®¬n vÞ s¶n phÈm

s¶n xuÊt ra ë møc gi¸ ®ã.

e. L−îng cÇu v−ît l−îng cung ë møc gi¸ ®ã.

15. N¾ng h¹n cã thÓ sÏ:

a. Lµm cho ng−êi cung g¹o sÏ dÞch chuyÓn ®−êng cung cña hä lªn

mét møc gi¸ cao h¬n.

b.G©y ra cÇu cao h¬n vÒ g¹o dÉn ®Õn mét møc gi¸ cao h¬n.

c. Lµm cho ng−êi tiªu dïng gi¶m cÇu cña m×nh vÒ g¹o.

d. Lµm cho ®−êng cung vÒ g¹o dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ lªn trªn.

e. Lµm gi¶m gi¸ c¸c hµng ho¸ thay thÕ cho g¹o.

16. Mét lý do lµm cho l−îng cÇu vÒ mét hµng ho¸ t¨ng khi gi¸ cña nã gi¶m lµ:

a. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung lªn trªn.

b. Mäi ng−êi c¶m thÊy m×nh giµu thªm mét Ýt vµ t¨ng viÖc sö

dông hµng ho¸ lªn.

c. CÇu ph¶i t¨ng ®Ó ®¶m b¶o c©n b»ng khi gi¸ gi¶m.

d. ë c¸c møc gi¸ thÊp h¬n ng−êi cung cung nhiÒu h¬n.

e. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu lªn trªn.

17. Møc gi¸ mµ ë ®ã sè l−îng hµng ho¸ ng−êi mua muèn mua ®Ó tiªu dïng cao h¬n sè l−îng ng−êi b¸n muèn s¶n xuÊt ®Ó b¸n (®−êng cung dèc lªn)

a. N»m ë bªn trªn gi¸ c©n b»ng dµi h¹n.

b. N»m ë bªn d−íi gi¸ c©n b»ng dµi h¹n.

c. SÏ g©y ra sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu trong dµi h¹n.

d. Kh«ng thÓ cã ngay c¶ trong ng¾n h¹n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

18. Trong thÞ tr−êng c¹nh tranh gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh bëi:

a. Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸

b. ThÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng.

c. Sù s½n sµng thanh to¸n cña ng−êi tiªu dïng.

d. Sè l−îng ng−êi b¸n vµ ng−êi mua.

e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn

19. T¨ng cung hµng ho¸ X ë mét møc gi¸ x¸c ®Þnh nµo ®ã cã thÓ do

a. T¨ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c.

b. T¨ng gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.

c. Gi¶m gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.

d. Kh«ng n¾m ®−îc c«ng nghÖ.

e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn.

20. §−êng cung thÞ tr−êng :

a. Lµ tæng c¸c ®−êng cung cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt lín nhÊt trªn

thÞ tr−êng.

b. Lu«n lu«n dèc lªn.

c. Cho thÊy c¸ch thøc mµ nhãm c¸c ng−êi b¸n sÏ øng xö trong thÞ

tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o.

d. Lµ ®−êng cã thÓ t×m ra chØ khi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi b¸n hµnh

®éng nh− nh÷ng ng−êi Ên ®Þnh gi¸.

e. Lµ ®−êng cã thÓ t×m ra chØ nÕu thÞ tr−êng lµ thÞ tr−êng quèc gia.

21. C©u nµo trong c¸c c©u sau lµ sai? Gi¶ ®Þnh r»ng ®−êng cung dèc lªn:

a. NÕu ®−êng cung dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®−êng cÇu gi÷

nguyªn gi¸ c©n b»ng sÏ t¨ng.

b. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ cung t¨ng gi¸ c©n b»ng

sÏ t¨ng.

c. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®−êng cung dÞch

chuyÓn sang ph¶i gi¸ c©n b»ng sÏ gi¶m.

d. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ ®−êng cung dÞch

chuyÓn sang tr¸i gi¸ sÏ t¨ng.

e. NÕu ®−êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ cÇu gi÷ nguyªn gi¸

c©n b»ng sÏ gi¶m.

22. "Gi¸ c©n b»ng" trong thÞ tr−êng c¹nh tranh:

a. Lµ gi¸ ®−îc thiÕt lËp ngay khi ng−êi mua vµ ng−êi b¸n ®Õn víi

nhau trªn thÞ tr−êng.

b. SÏ æn ®Þnh nÕu nh− ®¹t ®−îc nh−ng kh«ng cã ý nghÜa quan

träng trong ®êi sèng thùc tÕ do thiÕu nh÷ng lùc l−îng cã xu

h−íng ®Èy gi¸ ®Õn møc nµy.

c. Kh«ng cã ý nghÜa trong cuéc sèng thùc tÕ v× sù ph©n tÝch nµy

kh«ng tÝnh ®Õn thu nhËp, thÞ hiÕu, hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c ¶nh

h−ëng ®Õn cÇu.

d. Cã xu h−íng ®¹t ®−îc nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®¹t ®−îc

ngay v× cã c¸c lùc l−îng c¹nh tranh bÊt cø khi nµo gi¸ ë møc

kh¸c víi møc c©n b»ng.

e. Kh«ng cã øng dông g× trõ khi mäi ng−êi ®Òu lµ mét "con ng−êi

kinh tÕ"

23. NÕu ®−êng cÇu lµ P = 100 - 4Q vµ cung lµ P = 40 + 2Q th× gi¸ vµ l−îng c©n b»ng sÏ lµ:

a. P = 60, Q = 10

b. P = 10, Q = 6

c. P = 40, Q = 6

d. P = 20, Q = 20

e. kh«ng c©u nµo ®óng.

24. Cho cung vÒ thÞt lµ cè ®Þnh, gi¶m gi¸ c¸ sÏ dÉn ®Õn:

a. §−êng cÇu vÒ thÞt dÞch chuyÓn sang ph¶i.

b. §−êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang ph¶i.

c. §−êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang tr¸i.

d. T¨ng gi¸ thÞt.

e. Gi¶m gi¸ thÞt.

25. Bèn trong sè n¨m sù kiÖn m« t¶ d−íi ®©y cã thÓ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu vÒ thÞ bß ®Õn mét vÞ trÝ míi. Mét sù kiÖn sÏ kh«ng lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu vÒ thÞ bß. §ã lµ:

a. T¨ng gi¸ mét hµng ho¸ nµo ®ã kh¸c mµ ng−êi tiªu dïng coi nh−

hµng ho¸ thay thÕ cho thÞ bß.

b. Gi¶m gi¸ thÞt bß.

c. T¨ng thu nhËp danh nghÜa cña ng−êi tiªu dïng thÞt bß.

d. ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o réng lín cña ng−êi s¶n xuÊt mét hµng

ho¸ c¹nh tranh víi thÞt bß (vÝ dô thÞt lîn).

e. Thay ®æi trong thÞ hiÕu cña mäi ng−êi vÒ thÞt bß.

26. §−êng cÇu cña ngµnh dÞch chuyÓn nhanh sang tr¸i khi ®−êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i, cã thÓ hy väng:

a. Gi¸ cò vÉn thÞnh hµnh.

b. L−îng cò vÉn thÞnh hµnh.

c. Gi¸ vµ l−îng cung t¨ng.

d. Gi¸ vµ l−îng cung gi¶m.

e. Gi¸ vµ l−îng cÇu t¨ng.

27. Trong m« h×nh chuÈn vÒ cung cÇu ®iÒu g× x¶y ra khi cÇu gi¶m? a. Gi¸ gi¶m l−îng cÇu t¨ng.

b. Gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m.

c. Gi¸ vµ l−îng cung t¨ng.

d. Gi¸ vµ l−îng cung gi¶m.

e. Gi¸ vµ l−îng c©n b»ng gi¶m.

28. Lý do kh«ng ®óng gi¶i thÝch cho ®−êng cung dèc lªn vµ sang ph¶i lµ:

a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn

b. Mäi ng−êi s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho nhiÒu hµng ho¸ h¬n.

c. S¶n phÈm s¶n xuÊt thªm lµ kÐm hiÖu qu¶ h¬n, ng−êi s¶n xuÊt

cã chi phÝ cao h¬n.

d. S¶n l−îng t¨ng thªm cña ngµnh cã thÓ g©y ra thiÕu hôt lao ®éng

vµ dÉn ®Õn t¨ng l−¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt

e. S¶n xuÊt nhiÒu h¬n cã thÓ ph¶i sö dông c¶ nh÷ng tµi nguyªn

thø cÊp.

29. NÕu n«ng d©n lµm viÖc ch¨m h¬n ®Ó duy tr× thu nhËp vµ møc sèng cña m×nh khi tiÒn c«ng gi¶m xuèng, ®iÒu ®ã biÓu thÞ:

a. ViÖc lo¹i trõ ®−êng cÇu lao ®éng dèc xuèng.

b. ViÖc lo¹i trõ ®−êng cung lao ®éng dèc lªn.

c. ViÖc x¸c nhËn ®−êng cung lao ®éng dèc xuèng.

d. ViÖc x¸c nhËn ®−êng cung lao ®éng dèc lªn.

e. Kh«ng tr−êng hîp nµo.

30. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn l−îng cÇu thÊp h¬n v×:

a. Ng−êi cung sÏ cung sè l−îng Ýt h¬n

b. ChÊt l−îng gi¶m

c. Mäi ng−êi sÏ gi¶m bít l−îng mua.

d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.

e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.

31. §−êng cung dèc lªn lµ do:

a. HiÖu suÊt t¨ng cña quy m«.

b. HiÖu suÊt gi¶m.

c. TÝnh kinh tÕ h−íng ngo¹i.

d. Thay ®æi trong c«ng nghÖ.

e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.

32. Mét nguyªn nh©n t¹i sao l−îng cÇu hµng ho¸ gi¶m khi khi gi¸ cña nã t¨ng lµ:

a. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung lªn trªn.

b. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu xuèng d−íi.

c. ë c¸c møc gi¸ cao h¬n ng−êi cung s½n sµng cung Ýt h¬n.

d. Mäi ng−êi c¶m thÊy nghÌo h¬n vµ c¾t gi¶m viÖc sö dông hµng

ho¸ cña m×nh.

e. CÇu ph¶i gi¶m ®Ó ®¶m bao c©n b»ng sau khi gi¸ t¨ng.

33. Thay ®æi trong cung (kh¸c víi thay ®æi trong l−îng cung) vÒ mét hµng ho¸ ®· cho cã thÓ do:

a. Thay ®æi trong cÇu vÒ hµng ho¸.

b. Thay ®æi trong së thÝch cña ng−êi tiªu dïng.

c. Thay ®æi trong c«ng nghÖ lµm thay ®æi chi phÝ s¶n xuÊt.

d. Cã nh÷ng ng−êi tiªu dïng míi gia nhËp thÞ tr−êng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

34. T¹i sao doanh thu cña n«ng d©n l¹i cao h¬n trong nh÷ng n¨m s¶n l−îng thÊp do thêi tiÕt xÊu?

a. CÇu co d·n h¬n cung.

b. Cung co d·n hoµn toµn.

c. CÇu kh«ng co d·n; sù dich chuyÓn sang tr¸i cña cung sÏ lµm cho

doanh thu t¨ng.

d. Cung kh«ng co d·n; sù dÞch chuyÓn sang tr¸i cña cung sÏ lµm cho

tæng doanh thu t¨ng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

35. H·y s¾p xÕp c¸c ®−êng cÇu ë h×nh 2.2 theo thø tù tõ ®é co d·n lín nhÊt (vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) ®Õn nhá nhÊt ë ®iÓm c¾t.

a. A, B, C.

H×nh 2.2

b. B, C, A

c. B, A, C.

d. C, A, B.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

36. Sè l−îng hµng ho¸ mµ mét ng−êi muèn mua kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau?

a. Gi¸ cña hµng ho¸ ®ã.

b. ThÞ hiÕu cña ng−êi ®ã.

c. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ.

H×nh 2.3

d. Thu nhËp cña ng−êi ®ã.

e. §é co d·n cña cung.

37. H·y s¨p xÕp c¸c ®iÓm A, B vµ C ë h×nh 2.3 theo thø tù tõ ®é co d·n cña cÇu lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt (vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi).

a. C, A, B.

b. B, A, C.

c. A, B, C.

d. Chóng cã ®é co d·n b»ng nhau.

e. CÇn cã thªm th«ng tin.

C

A

B

Q

P

O

• C

• A

• B

Q

P

O

P A

B

C

0 Q* Q

H×nh 2.4

38. H·y s¾p xÕp c¸c ®−êng cÇu ë h×nh 2.4 theo thø tù tõ ®é co d·n lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt ë Q*

a. A, B, C.

b. C, A, B.

c. C, B, A.

d. Chóng cã co d·n b»ng nhau ë Q*

e. CÇn cã thªm th«ng tin.

39. KiÓm so¸t gi¸ b»ng h¹n chÕ sè l−îng:

a. Lµ cè g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn thiÕu hôt b»ng

viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu.

b. Lµ mét g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn thiÕu hôt

b»ng viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung.

c. Cã nghÜa lµ cung vµ cÇu kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn viÖc x¸c

®Þnh gi¸.

d. Cã nghÜa lµ thu nhËp danh nghÜa kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn cÇu.

e. Kh«ng ®−îc m« t¶ thÝch ®¸ng b»ng mét trong nh÷ng c©u trªn.

40. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ:

a. Thay ®æi trong tæng doanh thu chia cho thay ®æi trong gi¸.

b. Kh«ng ®æi ®èi víi c¸c ®−êng cÇu kh¸c nhau bÊt kÓ h×nh d¹ng

cña chóng.

c. Lu«n lu«n lµ co d·n, hoÆc kh«ng co d·n, hoÆc co d·n ®¬n vÞ

trong suèt ®é dµI cña ®−êng cÇu.

d. L−îng cÇu chia cho thay ®æi trong gi¸.

e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong l−îng cÇu chia cho thay ®æi phÇm

tr¨m trong gi¸.

41. T¨ng cung sÏ lµm gi¶m gi¸ trõ khi:

a. Cung lµ kh«ng co d·n hoµn toµn.

b. CÇu lµ co d·n hoµn toµn.

c. Sau ®ã l−îng cÇu t¨ng.

d. CÇu kh«ng co d·n.

e. C¶ cÇu vµ cung ®Òu kh«ng co d·n.

42. §−êng cung th¼ng ®øng cã thÓ ®−îc m« t¶ lµ:

a. T−¬ng ®èi co d·n. b. Hoµn toµn kh«ng co d·n. c. T−¬ng ®èi kh«ng co d·n.

d. Co d·n hoµn toµn.

e. Kh«ng sù m« t¶ nµo lµ chÝnh x¸c c¶.

43. §−êng cÇu lµ ®−êng th¼ng cã tÝnh chÊt nµo trong c¸c tÝnh chÊt sau:

a. Cã ®é dèc kh«ng ®æi vµ ®é co d·n thay ®æi.

b. Cã ®é co d·n kh«ng ®æi vµ ®é dèc thay ®æi.

c. Cã ®é dèc vµ ®é co d·n thay ®æi.

d. Nãi chung kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc nh− c¸c c©u trªn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

44. L−îng cÇu nh¹y c¶m h¬n ®èi víi nh÷ng thay ®æi trong gi¸ khi:

a. Cung lµ kh«ng co d·n t−¬ng ®èi.

b. Cã nhiÒu hµng ho¸ thay thÕ ®−îc nã ë møc ®é cao.

c. Nh÷ng ng−êi tiªu dïng lµ ng−êi hîp lý.

d. Ng−êi tiªu dïng ®−îc th«ng tin t−¬ng ®èi tèt h¬n vÒ chÊt l−îng

cña mét hµng ho¸ nµo ®ã.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

45. Gi¶ sö r»ng gi¸ gi¶m 10% vµ l−îng cÇu t¨ng 20%. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ:

a. 2.

b. 1.

c. 0.

d. 1/2.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

46. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1/3. NÕu gi¸ t¨ng 30% th× l−îng cÇu sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo?

a. L−îng cÇu t¨ng 10%.

b. L−îng cÇu gi¶m 10%.

c. L−îng cÇu t¨ng 90%.

d. L−îng cÇu gi¶m 90%.

e. L−îng cÇukh«ng thay ®æi.

47. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1,5. NÕu gi¸ gi¶m tæng doanh thu sÏ:

a. Gi÷ nguyªn.

b. Gi¶m.

c. T¨ng.

d. T¨ng gÊp ®«i.

e. c vµ d.

48. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 0,7. CÇu vÒ hµng ho¸ nµy lµ:

a. Hoµn toµn kh«ng co d·n.

b. Kh«ng co d·n.

c. Co d·n ®¬n vÞ.

d. Co d·n.

e. Co d·n hoµn toµn.

49. C©u nµo liªn quan ®Õn co d·n cña cÇu theo gi¸ sau ®©y lµ ®óng:

a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ kh«ng ®æi ®èi víi bÊt kú ®−êng cÇu

nµo.

b. CÇu trong ng¾n h¹n co d·n theo gi¸ nhiÒu h¬n so víi trong dµi

h¹n.

c. NÕu tæng doanh thu gi¶m khi gi¸ t¨ng th× khi ®ã cÇu lµ t−¬ng

®èi kh«ng co d·n.

d. a vµ c.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

50. NÕu ®−êng cung lµ th¼ng ®øng th× co d·n cña cung theo gi¸ lµ:

a. 0.

b. Nhá h¬n 1.

c. 1.

d. Lín h¬n 1.

e. B»ng v« cïng.

51. Co d·n dµi h¹n cña cung lín h¬n co d·n ng¾n h¹n cña cung v×:

a. Trong dµi h¹n sè l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhµ x−ëng cã thÓ

®iÒu chØnh ®−îc.

b. Trong dµi h¹n c¸c h·ng míi cã thÓ gia nhËp vµ c¸c h·ng ®ang

tån t¹i cã thÓ rêi bá ngµnh.

c. Trong dµi h¹n ng−êi tiªu dïng cã thÓ t×m ra c¸c hµng ho¸ thay

thÕ.

d. a vµ b.

e. TÊt c¶.

52. Gi¶ sö r»ng cung lµ co d·n hoµn toµn. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i th×:

a. Gi¸ vµ l−îng sÏ t¨ng.

b. L−îng sÏ t¨ng nh−ng gi¸ gi÷ nguyªn.

c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng l−îng gi÷ nguyªn.

d. C¶ gi¸ vµ l−îng ®Òu kh«ng t¨ng.

e. Gi¸ t¨ng nh−ng l−îng gi¶m.

53. Gi¶ sö r»ng cÇu lµ hoµn toµn kh«ng co d·n vµ cung dÞch chuyÓn sang tr¸i th×:

a. Gi¸ vµ l−îng sÏ t¨ng.

b. L−îng sÏ t¨ng nh−ng gi¸ gi÷ nguyªn.

c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng l−îng gi÷ nguyªn.

d. C¶ gi¸ vµ l−îng ®Òu kh«ng t¨ng.

e. Gi¸ t¨ng nh−ng l−îng gi¶m.

54. Co d·n cña cÇu vÒ s¶n phÈm A theo gi¸ lµ 1,3 vµ ®−êng cung dèc lªn. NÕu

thuÕ 1$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm b¸n ra ®¸nh vµo ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A th×

gi¸ c©n b»ng sÏ:

a. Kh«ng thay ®æi v× thuÕ ®¸nh vµo s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i vµo

tiªu dïng.

b. T¨ng thªm 1$.

c. T¨ng thªm Ýt h¬n 1$.

d. Gi¶m xuèng Ýt h¬n 1$.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

55. Nãi chung ng−êi tiªu dïng chÞu phÇn lín trong thuÕ khi cÇu lµ:

a. T−¬ng ®èi kh«ng co d·n.

b. Co d·n ®¬n vÞ.

c. T−¬ng ®èi co d·n.

d. Lµ nh− thÕ nµo ®ã ®Ó ng−êi tiªu dïng lu«n lu«n chÞu toµn bé

g¸nh nÆng thuÕ.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

56. Gi¶ sö cung mét hµng ho¸ lµ hoµn toµn kh«ng co d·n. ThuÕ 1$ ®¸nh vµo

hµng ho¸ ®ã sÏ lµm cho gi¸ t¨ng thªm:

a. Ýt h¬n 1$.

b. 1$.

c. NhiÒu h¬n 1$.

d. 0,5$.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

P P

d d 0 Q 0 Q

(a) (b) P P

d d

(c) (d) H×nh 2.5

57. ChÝnh phñ tuyªn bè sÏ mua tÊt c¶ vµng do c¸c má néi ®Þa cung øng ë gi¸

50$ mét chØ. S¬ ®å nµo - nÕu cã - trong c¸c s¬ ®å ë h× cã thÓ sö dông ®Ó m«

t¶ ®−êng cÇu cña chÝnh phñ?

a. a.

b.b.

c. c.

d. d.

e. Kh«ng s¬ ®å nµo.

0 Q 0 Q

58. NÕu c¶ cung vµ cÇu ®Òu t¨ng th× gi¸ thÞ tr−êng sÏ:

a. T¨ng chØ trong tr−êng hîp cung kh«ng co d·n hoµn toµn.

b. Kh«ng thÓ dù ®o¸n ®−îc chØ víi c¸c ®iÒu kiÖn nµy.

c. Gi¶m nÕu cung lµ co d·n hoµn toµn.

d. T¨ng chØ nÕu cÇu lµ kh«ng co d·n hoµn toµn.

e. Gi¶m dï cung cã ph¶i lµ kh«ng co d·n hoµn toµn hay kh«ng.

59. NÕu gi¸ lµ 10$, l−îng mua sÏ lµ 400 vµ ë gi¸ 15$, l−îng mua sÏ lµ 500 mét ngµy, khi ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ xÊp xØ b»ng:

a. 0,1

b. 3,3

c. 0,7

d. 2,5

e. 6,0

60. Co d·n cña cÇu theo gi¸ l−îng hãa

a. Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu.

b. Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cung.

c. Sù vËn ®éng däc theo ®−êng cÇu

d. Sù vËn ®éng däc theo ®−êng cung.

e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong tæng doanh thu g©y do thay ®æi gi¸ 1%

g©y ra.

61. NÕu toµn bé g¸nh nÆng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chuyÓn hÕt sang ng−êi tiªu dïng th× cã thÓ nãi r»ng:

a. CÇu hoµn toµn kh«ng co d·n.

b. CÇu co d·n hoµn toµn.

c. CÇu co d·n h¬n cung.

d. Cung kh«ng co d·n cÇu co d·n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

P S A

B

C D

0 D F G Q

H×nh 2.6

62. NÕu trÇn gi¸ ®−îc ®Æt ra ®èi víi ®¬n gi¸ thuª nhµ th× tõ h×nh 2.5 ta thÊy:

a. Gi¸ OC ®i liÒn víi sè l−îng nhµ bá trèng lµ FG.

b. Gi¸ OA ®i liÒn víi sè l−îng nhµ bá trèng lµ FG.

c. Gi¸ OC ®i liÒn víi "danh s¸ch chê ®îi" lµ DG.

d. Kh«ng kh¼ng ®Þnh ®−îc sè l−îng bá trèng hoÆc danh s¸ch chê

®îi khi kh«ng cho ®é co d·n.

H

E

I

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

63. ChÝnh phñ ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 7$ mét ®¬n vÞ b¸n ra ®èi víi ng−êi b¸n trong mét ngµnh c¹nh tranh. C¶ cung vµ cÇu ®Òu cã mét ®é co d·n nµo

®ã theo gi¸. ThuÕ nµy lµm:

a. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn s¸ng tr¸i 7$ nh−ng gi¸ sÏ

kh«ng t¨ng (trõ khi cÇu co d·n hoµn toµn).

b. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn Ýt h¬n 7$ nh−ng gi¸

sÏ t¨ng kh«ng nhiÒu h¬n 7$ (trõ khi cÇu co d·n cao).

c. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn s¸ng tr¸i Ýt h¬n 7$ nh−ng gi¸

sÏ t¨ng kh«ng nhiÒu h¬n 7$ (trõ khi cÇu co d·n cao).

d. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn 7$ nh−ng gi¸ sÏ t¨ng

Ýt h¬n 7$ (trõ khi cung co d·n hoµn toµn).

64. NÕu trî cÊp 2$ cho ng−êi cung øng lµm cho gi¸ mµ ng−êi tiªu dïng tr¶ gi¶m ®i 2$, vµ ®−êng cÇu dèc xuèng d−íi sang ph¶i th× ®©y ph¶i lµ ngµnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi:

a. T« kinh tÕ thuÇn tuý.

b. Chi phÝ t¨ng.

c. Chi phÝ kh«ng ®æi.

d. §−êng cung vßng vÒ ph¸i sau.

e. Chi phÝ gi¶m.

2.2 §óng hay sai 1. ë møc gi¸ P l−îng cÇu lín h¬n l−îng cung th× P cã xu h−íng bÞ ®Èy

lªn.

2. §−êng cÇu thÞ tr−êng lµ tæng c¸c sè l−îng vµ c¸c møc gi¸ cña c¸c cÇu

c¸ nh©n.

3. §−êng cÇu c¸ nh©n lµ vÝ dô vÒ mèi quan hÖ c©n b»ng.

4. Khi gi¸ gi¶m l−îng cÇu gi¶m.

5. Mét lý do lµm cho ®−êng cung dèc lªn lµ ë c¸c møc gi¸ cao h¬n cã

nhiÒu ng−êi gia nhËp thÞ tr−êng h¬n.

6. ë c©n b»ng kh«ng cã cÇu v−ît hoÆc cung v−ît.

7. NÕu gi¸ cao h¬n gi¸ c©n b»ng ng−êi tiªu dïng cã thÓ mua ®−îc

mét sè l−îng mµ hä s½n sµng mua.

8. NÕu gi¸ thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng ng−êi b¸n kh«ng thÓ b¸n ®−îc mét

sè l−îng nhiÒu nh− hä s½n sµng b¸n.

9. LuËt cung vµ luËt cÇu ph¸t biÓu r»ng gi¸ c©n b»ng sÏ lµ gi¸ mµ ë ®ã

l−îng cung b»ng l−îng cÇu.

10. Gi¸ kim c−¬ng cao h¬n gi¸ n−íc v× kim c−¬ng cã gi¸ trÞ sö dông

cao h¬n.

11. Thay ®æi trong thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng sÏ lµm dÞch chuyÓn

®−êng cÇu.

12. T¨ng gi¸ hµng ho¸ thay thÕ cña mét hµng hãa x¸c ®Þnh nµo ®ã sÏ lµm

dÞch chuyÓn ®−êng cÇu hµng ho¸ ®ã sang ph¶i.

13. Thay ®æi gi¸ cña mét hµng ho¸ sÏ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu thÞ

tr−êng cña nã sang ph¶i.

14. Gi¶m gi¸ hµng ho¸ bæ sung cña mét hµng hãa x¸c ®Þnh nµo ®ã sÏ lµm

dÞch chuyÓn ®−êng cÇu hµng ho¸ ®ã sang ph¶i.

15. T¨ng gi¸ dÇu sÏ lµm cho l−îng cung dÇu t¨ng vµ l−îng cÇu dÇu gi¶m.

16. V× l−îng mua ph¶i b»ng l−îng b¸n nªn kh«ng thÓ cã mét møc gi¸

mµ ë ®ã l¹i kh«ng cã sù b»ng nhau cña l−îng cÇu vµ l−îng cung.

17. Khi mäi ng−êi tr¶ nhiÒu ®ång h¬n cho ®«la th× tû gi¸ hèi ®o¸i c¹nh

tranh ®ång/®«la sÏ t¨ng.

18. Gi¸ t¹o ®éng c¬ cho nÒn kinh tÕ sö dông tµi nguyªn mét c¸ch hiÖu

qu¶.

19. NÕu ®−êng cung lµ dèc lªn th× sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña

®−êng cÇu sÏ lµm cho gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng t¨ng.

20. NÕu ®−êng cÇu lµ dèc xuèng th× sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña

®−êng cung sÏ lµm cho gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng t¨ng.

21. Khi ®−êng cÇu rÊt co d·n th× ng−êi s¶n xuÊt sÏ ph¶i chÞu mét phÇn

lín h¬n trong thuÕ ®¸nh vµo ng−êi s¶n xuÊt.

22. ThuÕ ®¸nh vµo sè l−îng hµng ho¸ b¸n ra lµm dÞch chuyÓn ®−êng

cung lªn trªn mét l−îng ®óng b»ng thuÕ.

23. Khi gi¸ cøng nh¾c cã thÓ cã d− thõa hoÆc thiÕu hôt trong ng¾n h¹n.

24. TrÇn gi¸ ®−îc ®Æt cao h¬n gi¸ c©n b»ng sÏ kh«ng cã ¶nh h−ëng

®Õn thÞ tr−êng.

25. TrÇn gi¸ ®−îc ®Æt thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng sÏ kh«ng cã ¶nh h−ëng

®Õn thÞ tr−êng.

26. Sµn gi¸ ®−îc ®Æt bªn trªn gi¸ c©n b»ng trong thÞ tr−êng s÷a dÉn

®Õn d− thõa s÷a.

27. Gi¸ t«m hïm cao vµ ®ang t¨ng kh«ng nhÊt thiªt lµ chØ dÉn vÒ ®éc

quyÒn trong thÞ tr−êng t«m hïm.

28. Sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña ®−êng cÇu biÓu thÞ mäi ng−êi mua

Ýt h¬n ë mçi møc gi¸.

29. ë gi¸ trÇn hîp ph¸p l−îng cung vµ l−îng cÇu kh«ng bao giê lµ

l−îng c©n b»ng.

30. LuËt cÇu ph¸t biÓu r»ng cã mèi quan hÖ nghÞch biÕn gi÷a gi¸ vµ

l−îng, khi gi¸ t¨ng th× l−îng cÇu gi¶m.

31. Thay ®æi trong thu nhËp sÏ lµm cho mäi ng−êi vËn ®éng lªn phÝa

trªn däc ®−êng cÇu, kh«ng gièng nh− thay ®æi trong thÞ hiÕu lµm cho

®−êng cÇu dÞch chuyÓn.

32. ViÖc qu¶ng c¸o cho mét s¶n phÈm lµ sù cè g¾ng cña nh÷ng ng−êi

qu¶ng c¸o lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu lªn trªn hoÆc sang ph¶i.

33. Nãi r»ng gi¸ "lµm c©n b»ng thÞ tr−êng" lµ nãi r»ng mäi ng−êi muèn

hµng ho¸ ®ã ®ang ®¹t ®−îc tÊt c¶ nh÷ng g× m×nh muèn.

34. Gi¶m cÇu cïng víi gi¶m cung nhÊt thiÕt sÏ lµm gi¶m c¶ gi¸ vµ

l−îng c©n b»ng.

35. NÕu cung gi¶m vµ thu nhËp cña gia ®×nh gi¶m th× cã thÓ lµm cho

l−îng cÇu gi÷ nguyªn.

36. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý ®−êng cÇu dèc lªn.

37. Víi cung kh«ng co d·n, t¨ng Q lµm gi¶m tæng doanh thu.

38. NÕu 2% t¨ng P lµm Q t¨ng 3% th× cÇu lµ co d·n.

39. Khi cÇu lµ co d·n ®¬n vÞ th× doanh thu b»ng nhau ë mäi gi¸.

40. Cho:

2005 2006 2007

Gi¸ hµng ho¸ A 1,29$ 1,59$ 1,79$

L−îng b¸n 400 500 600

Tõ sè liÖu ®· cho kh«ng thÓ kÕt luËn r»ng cÇu vÒ hµng ho¸ A lµ

dèc lªn trªn vÒ phÝa ph¶i.

41. §Æt trÇn cho møc l·i suÊt cã thÓ lµm cho l−îng cung vÒ vèn gi¶m so

víi l−îng cÇu ë møc l·i suÊt hiÖn hµnh.

42. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét hµng ho¸ th−êng ®Î ra g¸nh

nÆng chØ ®èi víi ng−êi cung øng.

43. §èi víi mét sè hµng ho¸ sè tiÒn thu ®−îc ë c¸c møc gi¸ cao h¬n l¹i

thÊp h¬n.

44. Co d·n cña cÇu theo gi¸ däc theo ®−êng cÇu lu«n lu«n kh«ng ®æi.

45. §−êng cÇu n»m ngang lµ ®−êng cÇu co d·n hoµn toµn.

46. §−êng cung th¼ng ®øng lµ hoµn toµn kh«ng co d·n.

47. NÕu ®−êng cung lµ co d·n ®¬n vÞ th× tæng doanh thu lµ kh«ng ®æi

khi gi¸ thay ®æi.

48. Cã mét møc gi¸ nµo ®ã mµ ë ®ã mét sù thay ®æi nhá vÒ gi¸ theo

h−íng nµy hoÆc theo h−íng kia thùc tÕ kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn

tæng doanh thu. PhÇn ®ã cña ®−êng cÇu ®−îc gäi lµ cã ®é co d·n

b»ng v« cïng.

49. §−êng cÇu tuyÕn tÝnh, trõ khi lµ ®−êng th¼ng ®øng hoÆc n»m

ngang, cã ®é co d·n kh«ng ®æi ë mäi ®iÓm.

50. §èi víi mét sù dÞch chuyÓn x¸c ®Þnh cña ®−êng cÇu, cã thÓ hy väng

sù thay ®æi gi¸ trong ng¾n h¹n sÏ lín h¬n trong dµi h¹n.

51. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ thay ®æi phÇn tr¨m trong gi¸ chia cho

thay ®æi phÇn tr¨m trong tæng doanh thu.

52. Nãi chung, kho¶ng thêi gian xem xÐt cµng dµi th× c¸c ®−êng cung

cµng co d·n nhiÒu h¬n.

53. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô cã nhiÒu hµng ho¸ thay thÕ ®−îc nã ë

møc ®é cao h¬n sÏ cã co d·n theo gi¸ cao h¬n.

54. Khi n«ng d©n may m¾n cã vô mïa béi thu th× tæng doanh thu (tÝnh

chung cho tÊt c¶ n«ng d©n) cã thÓ gi¶m. §iÒu ®ã cho thÊy cÇu thÞ

tr−êng vÒ n«ng s¶n lµ co d·n.

55. §−êng cung tuyÕn tÝnh ®i qua gèc to¹ ®é cã ®é co d·n b»ng 1 ë

mäi ®iÓm.

56. CÇu vÒ mét hµng ho¸ cµng co d·n th× phÇn trong thuÕ tÝnh theo

®¬n vÞ s¶n phÈm r¬i vµo ng−êi tiªu dïng cµng lín vµ tæng doanh thu

thuÕ chÝnh phñ thu ®−îc cµng lín.

57. NÕu mét hµng ho¸ mµ ch¼ng mÊt tÝ chi phÝ nµo ®Ó s¶n xuÊt vµ b¸n

ra th× kh«ng thÓ b¸n cao h¬n møc gi¸ b»ng 0.

58. §−êng cÇu vÒ mét hµng ho¸ cµng kh«ng co d·n phÇn trong thuÕ

tÝnh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm r¬i vµo ng−êi s¶n xuÊt cµng lín.

59. NÕu mét ngµnh cã chi phÝ kh«ng ®æi th× thuÕ b¸n hµng sÏ r¬i hoµn

toµn vµo ng−êi b¸n.

60. NÕu chÝnh phñ thu thuÕ 3$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nµo ®ã tõ ng−êi

s¶n xuÊt th× cã nghÜa lµ ng−êi s¶n xuÊt bÞ buéc ph¶i ®Æt gi¸ cao h¬n

tr−íc ®©y 3$ ®Ó b¸n hµng ho¸ ®ã.

61. §Æt trÇn cho l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt c©n b»ng trªn thÞ tr−êng tù do

sÏ lµm c¹n kiÖt vèn s½n cã.

2.3 C©u hái th¶o luËn

1. “§−êng cÇu gi¶ ®Þnh r»ng l−îng cÇu mét hµng ho¸ chØ phÞ thuéc

vµo gi¸ hµng ho¸ ®ã”. B¹n cã ®ång ý víi nhËn ®Þnh nµy kh«ng?

Nh÷ng yÕu tè nµo ®−îc gi¶ ®Þnh lµ gi÷ nguyªn khi vÏ ®−êng cÇu.

2. NÕu lµm t¨ng cung th× cÇu vµ cung x¸c ®Þnh gi¸ nh− thÕ nµo?

3. H·y sö dông ®å thÞ cung cÇu ®Ó gi¶i thÝch viÖc b·i bá ®iÒu tiÕt gi¸

dÇu lµm cho c¬ chÕ gi¸ cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó thóc ®Èy viÖc b¶o

tån vµ h¹n chÕ viÖc sö dông n¨ng l−îng.

4. H·y b×nh luËn nhËn ®Þnh sau: “Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cung chøa

®ùng sù vËn ®éng cña tr¹ng th¸i c©n b»ng däc theo ®−êng cÇu vµ

ng−îc l¹i”. Minh ho¹ b»ng ®å thÞ.

5. “C©n b»ng thÞ tr−êng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã cung b»ng

cÇu ë mét møc gi¸ ®· cho. V× l−îng b¸n lu«n lu«n b»ng l−îng mua,

nªn thÞ tr−êng lu«n lu«n c©n b»ng. C¸c ®iÓm kh¸c trªn ®−êng ®ã lµ

kh«ng liªn quan”. H·y ®¸nh gi¸ nhËn ®Þnh trªn.

6. “N−íc Ph¸p thùc tÕ kh«ng cã viÖc x©y dùng nhµ ë tõ 1914 ®Õn 1948

v× cã sù kiÓm so¸t gi¸ thuª nhµ”. H·y gi¶i thÝch b»ng ®å thÞ. §iÒu g×

sÏ x¶y ra khi lo¹i bá sù kiÓm so¸t gi¸ thuª nhµ.

7. H·y gi¶i thÝch (víi sù hç trî cña ®å thÞ) t¹i sao khi chÝnh phñ muèn t¨ng doanh thu thuÕ tõ thuÕ trªn ®¬n vÞ hµng ho¸ th× chÝnh phñ nªn

®¸nh thuÕ vµo hµng ho¸ cã cÇu kh«ng co d·n.

3.Tiªu dïng

3.1 Chän c©u tr¶ lêi

1. Gi¶ ®Þnh r»ng kh«ng cã tiÕt kiÖm hay ®i vay, vµ thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng lµ cè ®Þnh, rµng buéc ng©n s¸ch cña ng−êi ®ã:

a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi cña ng−êi ®ã.

b. ChØ ra r»ng tæng chi tiªu kh«ng thÓ v−ît qu¸ tæng thu nhËp.

c. BiÓu thÞ Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn.

d. TÊt c¶.

e. a vµ b. 2. Gi¶ sö r»ng gi¸ vÐ xem phim lµ 2$ vµ gi¸ mét c¸i b¸nh lµ 4$. Sù ®¸nh ®æi

gi÷a hai hµng ho¸ nµy lµ:

a. Mét c¸i b¸nh lÊy m«t vÐ xem phim.

b. Hai vÐ xem phim lÊy mét c¸i b¸nh.

c. Hai c¸i b¸nh lÊy mét vÐ xem phim.

d. 2$ mét vÐ xem phim.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 3. Ých lîi cËn biªn cña mét hµng ho¸ chØ ra

a. R»ng tÝnh h÷u Ých cña hµng ho¸ lµ cã h¹n.

b. Sù s·n sµng thanh to¸n cho mét ®¬n vÞ bæ sung.

c. R»ng hµng ho¸ ®ã lµ khan hiÕm.

d. R»ng ®é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch lµ gi¸ t−¬ng ®èi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

4. Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn cã nghÜa lµ:

a. TtÝnh h÷u Ých cña hµng ho¸ lµ cã h¹n.

b. Sù s·n sµng thanh to¸n cho mét ®¬n vÞ bæ sung gi¶m khi tiªu

dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n.

c. Hµng ho¸ ®ã lµ khan hiÕm.

d. §é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch nhá h¬n khi tiªu dïng nhiÒu hµng

ho¸ ®ã h¬n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

5. NÕu Long s½n sµng thanh to¸n 100$ cho m«t c¸i m¸y pha cµ phª vµ 120$ cho hai c¸i m¸y ®ã th× Ých lîi cËn biªn cña c¸i m¸y thø hai lµ

a. 20$.

b. 120$.

c. 100$.

d. 60$.

e. 50$.

6. Khi thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng, rµng buéc ng©n s¸ch cña ng−êi tiªu dïng

a. DÞch chuyÓn ra ngoµi song song víi ®−êng ng©n s¸ch ban ®Çu.

b. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.

c. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.

d. DÞch chuyÓn vµo trong song song víi ®−êng ng©n s¸ch ban ®Çu.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

7. Thay ®æi phÇn tr¨m trong l−îng cÇu do thay ®æi 1% t¨ng trong thu nhËp g©y ra lµ:

a. 1.

b. Lín h¬n 0.

c. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp.

d. Co d·n cña cÇu theo gi¸.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

8. NÕu phÇn thu nhËp mµ mét c¸ nh©n chi vµo mét hµng ho¸ gi¶m khi thu nhËp cña ng−êi ®ã t¨ng th× co d·n cña cÇu theo thu nhËp lµ:

a. Lín h¬n 1.

b. Gi÷a 0 vµ 1.

c. 0.

d. Nhá h¬n 0.

e. Kh«ng thÓ nãi g× tõ th«ng tin trªn.

9. Trong dµi h¹n,

a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lín h¬n trong ng¾n h¹n.

b. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp lín h¬n trong ng¾n h¹n.

c. Co d·n cña cÇu theo gi¸ nhá h¬n trong ng¾n h¹n.

d. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp h¬n trong ng¾n h¹n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

10.Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ (biÓu thÞ trªn trôc hoµnh) gi¶m th× rµng buéc ng©n s¸ch

a. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.

b. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.

c. DÞch chuyÓn ra ngoµi song song víi rµng buéc ng©n s¸ch ban

®Çu.

d. DÞch chuyÓn vµo trong song song víi rµng buéc ng©n s¸ch ban

®Çu.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

11.NÕu cÇu vÒ mét hµng ho¸ gi¶m khi thu nhËp gi¶m th×

a. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.

b. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ cÊp thÊp.

c. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp nhá h¬n 0.

d. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp ë gi÷a 0 vµ 1.

e. b vµ c.

12.Khi gi¸ mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh h−ëng thay thÕ

a. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã nhiÒu h¬n.

b. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã Ýt h¬n.

c. DÉn ®Õn tiªu dïng nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,

Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.

d. DÉn ®Õn tiªu dïng Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,

nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.

e. a vµ c.

13.Khi gi¸ mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh h−ëng thu nhËp

a. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã nhiÒu h¬n.

b. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã Ýt h¬n.

c. DÉn ®Õn tiªu dïng nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,

Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.

d. DÉn ®Õn tiªu dïng Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp, nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.

e. a vµ c. 14.NÕu gi¸ cña hµng hãa gi¶m vµ cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c t¨ng th× c¸c hµng

ho¸ ®ã lµ:

a. Thø cÊp.

b. Bæ sung.

c. Thay thÕ.

d. B×nh th−êng.

e. b vµ c.

15.NÕu gi¸ cña hµng hãa t¨ng vµ cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c t¨ng th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ:

a. Thø cÊp.

b. Bæ sung.

c. Thay thÕ.

d. B×nh th−êng.

e. b vµ b.

16.§èi víi hµng ho¸ b×nh th−êng khi thu nhËp t¨ng

a. §−êng ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song ra ngoµi.

b. §−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i.

c. L−îng cÇu t¨ng.

d. Chi nhiÒu tiÒn h¬n vµo hµng ho¸ ®ã.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

17.§èi víi hµng ho¸ b×nh th−êng khi gi¸ t¨ng

a. ¶nh h−ëng thay thÕ khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n.

b. ¶nh h−ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n.

c. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ thay thÕ t¨ng.

d. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ bæ sung gi¶m.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

18.§èi víi hµng ho¸ thø cÊp khi gi¸ t¨ng

a. ¶nh h−ëng thay thÕ khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n.

b. ¶nh h−ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n.

c. ¶nh h−ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng nhiÒu h¬n.

d. L−îng cÇu gi¶m.

e. a vµ c.

19.§é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch phô thuéc vµo

a. Gi¸ t−¬ng ®èi cña c¸c hµng ho¸.

b. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng.

c. Sù s½n cã cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ.

d. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng b×nh th−êng hay thø cÊp.

e. a. vµ b.

20.NÕu nh÷ng ng−êi së h÷u kh«ng cho b¸n tµi nguyªn cña hä th×

a. Tµi nguyªn kh«ng thÓ ®Õn ®−îc nh÷ng ng−êi sö dông gi¸ trÞ cao

nhÊt.

b. Nh÷ng ng−êi së h÷u sÏ kh«ng hµnh ®éng mét c¸ch hîp lý.

c. Nh÷ng sù lùa chän cña hä kh«ng bÞ giíi h¹n bëi c¸c tËp hîp c¬

héi.

d. ThÞ tr−êng sÏ lµ c¹nh tranh hoµn h¶o.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

21.Ph©n bæ hµng ho¸ b»ng xÕp hµng, sæ xè, vµ tem phiÕu lµ c¸c vÝ dô vÒ:

a. H¹n chÕ tiªu dïng.

b. Kh«ng b¸n cho ng−êi tr¶ gi¸ cao nhÊt.

c. Nh÷ng c¸ch ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶.

d. §éng c¬ lîi nhuËn.

e. a, b vµ c.

22.H¹n chÕ tiªu dïng b»ng xÕp hµng a. DÉn ®Õn ph©n bæ tµi nguyªn kh«ng hiÖu qu¶.

b. Ph©n bæ tµi nguyªn cho nh÷ng ng−êi tr¶ nhiÒu tiÒn nhÊt.

c. L·ng phÝ thêi gian khi sö dông ®Ó xÕp hµng.

d. Lµ c¸ch ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶.

e. a vµ c.

23.Khi c¸c hµng ho¸ bÞ h¹n chÕ tiªu dïng b»ng tem phiÕu vµ tem phiÕu kh«ng ®−îc mua b¸n,

a. Hµng ho¸ kh«ng ®Õn víi nh÷ng ng−êi ®¸nh gi¸ nã cao nhÊt.

b. ThÞ tr−êng trî ®en sÏ ph¸t sinh.

c. C¸c c¸ nh©n sÏ kh«ng hµnh ®éng mét c¸ch hîp lý.

d. a vµ b.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

24.ë cÇu c©n b»ng, sù lùa chän Q1 vµ Q2 lµ:

a. MU1 = MU2

b. MU1/Q1 = MU2/Q2

c. MU1/P1 = MU2/P2

d. P1 = P2

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

25.NÕu biÕt ®−êng cÇu cña c¸c c¸ nh©n ta cã thÓ t×m ra cÇu thÞ tr−êng b»ng c¸ch:

a. Céng chiÒu däc c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n l¹i.

b. Céng chiÒu ngang tÊt c¶ c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n l¹i.

c. LÊy trung b×nh cña c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n.

d. Kh«ng thÓ lµm ®−îc nÕu kh«ng biÕt thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

P

10$

5$

0 A B Q

H×nh 3.1

26.Trong h×nh 3.1 t¨ng gi¸ tõ 5 dÕn 10 lµm cho thÆng d− tiªu dïng gi¶m mÊt diÖn tÝch:

a. FGH

b. CEH

c. FGDC

d. CEGF

e. DEG

27.YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn cÇu vÒ cµ phª? H

F

a. Gi¸ cµ phª.

b. Gi¸ chÌ.

c. Thu nhËp cña g−êi tiªu dïng.

d. Thêi tiÕt.

e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.

28.Ng−êi tiªu dïng ®−îc cho lµ ë c©n b»ng trong sù lùa chän cña m×nh gi÷a hai hµng ho¸ A vµ B khi:

a. ViÖc mua hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n b»ng viÖc mua hµng

ho¸ B

b. §¬n vÞ mua cuèi cïng cña hµng ho¸ A ®em l¹i phÇn t¨ng thªm

trong sù tho¶ m·n b»ng ®¬n vÞ mua cuèi cïng cña hµng ho¸ B.

c. Mçi ®ång chi vµo hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n nh− mçi

®ång chi vµo hµng ho¸ B.

d. §ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n nh−

®ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ B.

e. Nh÷ng ®ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ A vµ B kh«ng lµm t¨ng

sù tho¶ m·n.

29.NÕu mét hµng ho¸ ®−îc coi lµ "thø cÊp" th×:

a. Gi¸ cña nã t¨ng ng−êi ta sÏ mua nã Ýt ®i.

b. Gi¸ cña nã gi¶m ng−êi ta sÏ mua nã nhiÒu h¬n.

c. Khi thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng ng−êi ta sÏ mua hµng

ho¸ ®ã Ýt ®i.

d. Khi thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng gi¶m ng−êi ta sÏ mua hµng

ho¸ ®ã Ýt ®i.

e. NÕu gi¸ hoÆc thu nhËp thay ®æi sÏ kh«ng g©y ra sù thay ®«i

trong tiªu dïng hµng hãa ®ã.

30.Quy t¾c ph©n bæ ng©n s¸ch tèi −u cña ng−êi tiªu dïng lµ:

a. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ ®¬n vÞ cuèi cïng cña mçi hµng ho¸

chia cho gi¸ cña nã ph¶i b»ng nhau.

b. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ mçi hµng ho¸ nh©n víi gi¸ cña nã

ph¶i b»ng nhau.

c. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ mçi hµng ho¸ ph¶i b»ng kh«ng.

d. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ mçi hµng ho¸ ph¶i b»ng v« cïng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

31.Gi¸ cña hµng ho¸ X gi¶m. ¶nh h−ëng thu nhËp (nÕu cã) cña sù thay ®æi gi¸ nµy:

a. SÏ th−êng lµm cho sè hµng ho¸ X ®−îc mua t¨ng lªn.

b. SÏ th−êng lµm cho sè hµng ho¸ X ®−îc mua gi¶m xuèng.

c. Cã thÓ lµm cho sè hµng ho¸ X ®−îc mua t¨ng hoÆc gi¶m, kh«ng

cã kÕt qu¶ "th−êng".

d. Theo ®Þnh nghÜa kh«ng lµm t¨ng hoÆc gi¶m sè l−îng hµng ho¸

X mua.

e. SÏ kh«ng ¸p dông ®−îc v× ¶nh h−ëng thu nhËp ®Ò cËp ®Õn

nh÷ng thay ®æi trong thu nhËp ®−îc sö dông chø kh«ng ph¶i

®Õn nh÷ng thay ®æi trong gi¸.

32.Gi¶ sö r»ng hai hµng ho¸ A vµ B lµ bæ sung hoµn h¶o cho nhau trong tiªu dïng vµ r»ng gi¸ cña hµng ho¸ B t¨ng cao do cung gi¶m. HiÖn t−îng nµo sau ®©y sÏ x¶y ra?

a. L−îng cÇu hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng t¨ng.

b. Gi¸ cña hµng hãa A sÏ cã xu h−íng gi¶m.

c. C¶ gi¸ vµ l−îng cÇu hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng t¨ng.

d. Gi¸ cña hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng t¨ng l−îng cÇu hµng ho¸ A

sÏ cã xu h−íng gi¶m.

e. Gi¸ cña hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng gi¶m, vµ l−îng cÇu sÏ cã xu

h−íng t¨ng.

33.Mét ng−êi tiªu dïng cã 20$ mét tuÇn ®Ó chi tiªu theo ý m×nh vµo hµng hãa A vµ B. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ nµy, c¸c sè l−îng mµ ng−êi ®ã mua vµ sù ®¸nh gi¸ cña ng−êi ®ã vÒ Ých lîi thu ®−îc tõ c¸c sè l−îng ®ã ®−îc cho nh− sau:

Gi¸ L−îng mua Tæng Ých lîi Ých lîi cËn biªn

A 0,7$ 20 500 30

B 0,5$ 12 1000 20

§Ó tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n ng−êi tiªu dïng nµy ph¶i (gi¶ ®Þnh

cã thÓ mua nh÷ng sè lÎ cña A vµ B):

a. Mua Ýt A h¬n, nhiÒu B h¬n n÷a.

b. Mua sè l−îng A vµ B b»ng nhau.

c. Mua nhiÒu A h¬n, Ýt B h¬n n÷a.

d. Mua nhiÒu A h¬n n÷a, sè l−îng B nh− cò.

e. Kh«ng lµm g× c¶, ng−êi nµy ®ang ë vÞ trÝ tèt nhÊt.

34. §Ó ë vÞ trÝ c©n b»ng (nghÜa lµ tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n) ng−êi tiªu dïng ph¶i: a. Kh«ng mua hµng ho¸ thø cÊp.

b. Lµm cho Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ mua cuèi cïng cña c¸c

hµng ho¸ b»ng nhau.

c. §¶m b¶o r»ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ tû lÖ víi tæng Ých lîi cña

chóng.

d. Ph©n bæ thu nhËp sao cho ®ång chi tiªu cuèi cïng vµo hµng hãa

nµy ®em l¹i phÇn Ých lîi t¨ng thªm b»ng ®ång chi tiªu cuèi

cïng vµo hµng hãa kia.

e. §¶m b¶o r»ng gi¸ cña hµng ho¸ b»ng Ých lîi cËn biªn cña tiÒn.

PChÌ PChÌ

0 QCµ phª 0 QCµ phª

(a) (b)

PChÌ PChÌ PChÌ

0 QCµ phª 0 QCµ phª 0 QCµ phª

(c) (d) (a)

H×nh 3.2

35.¶nh h−ëng thu nhËp ®−îc m« t¶ lµ:

a. ¶nh h−ëng do thay ®æi thu nhËp danh nghÜa ®Õn cÇu vÒ mét

hµng ho¸ kh«ng liªn quan ®Õn sù thay ®æi cña gi¸.

b. ¶nh h−ëng do thay ®æi trong thu nhËp thùc tÕ g©y ra ®èi víi cÇu

vÒ mét hµng ho¸.

c. Thay ®æi trong së thÝch cña ng−êi tiªu dïng do ¶nh h−ëng cña

ph©n phèi thu nhËp.

d. ¶nh h−ëng do thay ®æi gi¸ thÞ tr−êng g©y ra ®èi víi cÇu vÒ mét

hµng ho¸.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

H

µ

n

g

h

ã

a

1

F

F

Hµng hãa 2

H×nh 3.3

36.NÕu hai hµng ho¸, ch¼ng h¹n chÌ vµ cafe, cã thÓ lµ thay thÕ hoµn h¶o cho nhau, th× mèi quan hÖ gi¸ - l−îng cña chóng cã thÓ m« t¶ nh− h×nh 3.2:

a. a.

b. b.

c. c.

d. d

e. e.

f. kh«ng h×nh nµo ®óng.

Hµng hãa 1

H×nh 3.4

37.ë c©n b»ng tû lÖ Ých lîi cËn biªn/gi¸ cña hµng ho¸ thiÕt yÕu so víi cña hµng

ho¸ xa xØ cã xu h−íng:

a. T¨ng khi gi¸ cña hµng ho¸ thiÕt yÕu t¨ng.

b. Gi¶m khi gi¸ cña hµng ho¸ xa xØ gi¶m.

c. T¨ng khi thu nhËp t¨ng.

d. Gi¶m khi thu nhËp gi¶m.

e. Gi÷ nguyªn mÆc dï gi¸ vµ thu nhËp thay ®æi.

38.Trong h×nh 3.3 t¨ng thu nhËp sÏ lµm dich chuyÓn tiªu dïng tõ: a. E ®Ðn F

b. E ®Õn G

A

B

H

µ

n

g

h

ã

a

2

H

µ

n

g

h

ã

a

2

A Hµng hãa 1

H×nh 3.5

c. E ®Õn E’

d. G ®Ðn E’

e. F ®Õn E’ 39.C¸c ®−êng bµng quan cña ng−êi tiªu dïng bÞ ¶nh h−ëng cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè

sau trõ: a. Tuæi t¸c.

b. Thu nhËp.

c. Quy m« gia ®×nh.

d. Nh÷ng ng−êi tiªu dïng kh¸c.

e. Kh«ng yÕu tè nµo.

40.Nh− biÓu thÞ trong h×nh 3.4, ®−êng ng©n s¸ch chuyÓn tõ AC ®Õn BC biÓu thÞ:

a. Thu nhËp gi¶m

b. Gi¸ cña hµng ho¸ 2 t¨ng

c. Gi¸ cña hµng ho¸ 1 t¨ng

d. Gi¸ cña hµng ho¸ 2 gi¶m

e. Gi¸ cña hµng ho¸ 1 gi¶m

41.ë h×nh 3.5 nÕu ng−êi tiªu dïng ®ang ë ®iÓm A, víi ®−êng ng©n s¸ch vµ c¸c ®−êng bµng quang ®· cho, th× ph¶i:

a. ChuyÓn ®Õn ®iÓm B.

b. Mua Ýt hµng ho¸ 1 vµ nhiÒu hµng ho¸ 2 h¬n n÷a.

c. Mua Ýt hµng ho¸ 1 vµ Ýt hµng ho¸ 2 h¬n n÷a.

d. Gi÷ nguyªn ë A.

e. Mua nhiÒu hµng hãa 1 vµ Ýt hµng ho¸ 2 h¬n n÷a.

42.§iÒu kiÖn c©n b»ng ®èi víi ng−êi tiªu dïng lµ:

a. §−êng ng©n s¸ch lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng bµng quan.

b. Chi tiªu vµo c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.

c. Ých lîi cËn biªn cña mçi hµng ho¸ b»ng gi¸ cña nã.

d. Ých lîi cËn cËn biªn cña c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.

e. a vµ c.

43.Môc ®Ých cña ph©n tÝch bµng quan lµ:

a. Mçi ®iÓm trªn ®−êng ng©n s¸ch biÓu thÞ mét kÕt hîp hµng ho¸

kh¸c nhau.

b. TÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn ®−êng bµng quan biÓu thÞ cïng mét møc

tho¶ m·n.

c. TÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn ®−êng ng©n s¸ch biÓu thÞ cïng mét møc

tho¶ m·n.

d. §é cong cña ®−êng bµng quan biÓu thÞ: cµng tiªu dïng nhiÒu

hµng ho¸ X th× mét c¸ nh©n s½n sµng thay thÕ mét sè l−îng

cµng nhiÒu hµng ho¸ X ®Ó ®¹t ®−îc thªm mét l−îng Y vµ vÉn

cã møc ®é tho¶ m·n nh− cò.

e. c vµ d.

44.C¸c ®−êng bµng quan th−êng låi so víi gèc to¹ ®é v×:

a. Quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn.

b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

c. Nh÷ng h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ trong viÖc cung cÊp nh÷ng sè

l−îng ngµy cµng t¨ng c¸c hµng ho¸ ®ang xem xÐt.

d. Sù kh«ng æn ®Þnh cña nhu cÇu cña c¸ nh©n mét ng−êi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

45.Thay ®æi gi¸ c¸c hµng ho¸ vµ thu nhËp cïng mét tû lÖ sÏ:

a. Lµm cho sè l−îng c©n b»ng kh«ng ®æi.

b. Lµm thay ®æi c¶ gi¸ vµ l−îng c©n b»ng.

c. Lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c gi¸ c©n b»ng nh−ng l−îng c©n b»ng

kh«ng thay ®æi.

d. Lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c l−îng c©n b»ng nh−ng gi¸ c©n b»ng

kh«ng thay ®æi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

3.2 §óng hay sai

1. Rµng buéc ng©n s¸ch chØ ra r»ng l−îng chi tiªu vµo hµng ho¸

dÞch vô kh«ng thÓ v−ît thu nhËp.

2. §é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch biÓu thÞ sù ®¸nh ®æi gi÷a hai

hµng ho¸.

3. Thu nhËp x¸c ®Þnh ®é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch.

4. L−îng tiÒn mµ ng−êi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho cµ phª gäi lµ Ých

lîi cËn biªn cña cµ phª.

5. L−îng tiÒn mµ ng−êi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho mét cèc cµ phª

bæ sung lµ Ých lîi cËn biªn cña cèc cµ phª.

6. Mét ng−êi tiªu dïng hîp lý sÏ t¨ng tiªu dïng mét hµng ho¸ cho ®Õn

tËn khi Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ cuèi cïng b»ng gi¸.

7. Khi thu nhËp t¨ng, ®−êng ng©n s¸ch quay, trë nªn tho¶i h¬n.

8. Khi thu nhËp t¨ng ng−êi tiªu dïng cÇu nhiÒu hµng thø cÊp h¬n.

9. NÕu mét c¸ nh©n cÇu nhiÒu hµng ho¸ h¬n khi thu nhËp gi¶m th×

hµng ho¸ ®ã gäi lµ hµng ho¸ bæ sung.

10. NÕu co d·n cña cÇu theo thu nhËp nhá h¬n 0 th× hµng ho¸ ®ã lµ

hµng cÊp thÊp.

11. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp trong dµi h¹n lín h¬n co d·n cña cÇu

theo thu nhËp trong ng¾n h¹n.

12. NÕu gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c còng

gi¶m th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ thay thÕ.

13. NÕu gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c còng

gi¶m th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ bæ sung.

14. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh h−ëng thay thÕ khuyÕn khÝch

tiªu dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n.

15. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ b×nh th−êng gi¶m, ¶nh h−ëng thu nhËp

khuyÕn khÝch tiªu dïng hµng ho¸ ®ã nhiÒu h¬n.

16. Ých lîi cËn biªn cã xu h−íng t¨ng khi møc tiªu dïng t¨ng

17. Ých lîi cËn biªn cã xu h−íng t¨ng khi tæng Ých lîi t¨ng.

18. §−êng cÇu thÞ tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng tÊt c¶ c¸c

®−êng cÇu c¸ nh©n riªng biÖt l¹i.

19. Lý thuyÕt "thÆng d− tiªu dïng" nãi r»ng khi hµng ho¸ ®−îc trao ®æi

gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi mua th× ng−êi mua ®−îc cßn ng−êi b¸n mÊt.

20. Chªnh lÖch gi÷a tæng Ých lîi vµ tæng gi¸ trÞ thÞ tr−êng lµm lîi cho

ng−êi tiªu dïng v× ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc nhiÒu Ých lîi h¬n phÇn

hä tr¶.

21. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu

vÒ trøng lªn trªn nh−ng kh«ng lµm thay ®æi l−îng cÇu.

22. Víi gi¸ vµ thu nhËp x¸c ®Þnh, ng−êi tiªu dïng c©n b»ng khi nh÷ng

sè l−îng mua thªm sÏ lµm gi¶m tæng møc tho¶ m·n.

23. Khi mét hµng ho¸ ®−îc ng−êi ta rÊt thÝch nh−ng kh«ng cã c¸c hµng

ho¸ thay thÕ ë møc ®é cao th× ®−êng cÇu vÒ nã cã xu h−íng t−¬ng ®èi

kh«ng co d·n ë vïng l©n cËn møc gi¸ hiÖn hµnh.

24. Khi mét hµng ho¸ ph¶I mua b»ng mét tû lÖ lín trong ng©n s¸ch

cña ng−êi tiªu dïng th× ®iÒu ®ã sÏ cã xu h−íng lµm cho cÇu vÒ

hµng ho¸ ®ã t−¬ng ®èi kh«ng co d·n.

25. Cã hai yÕu tè gi¶i thÝch cho quy luËt ®−êng cÇu dèc xuèng: ¶nh

h−ëng thay thÕ - hµng ho¸ rÎ h¬n sÏ ®−îc ng−êi ta thay thÕ cho hµng

ho¸ ®¾t h¬n, vµ ¶nh h−ëng thu nhËp - cÇu cña ng−êi tiªu dïng phô

thuéc vµo thu nhËp danh nghÜa cña hä.

26. L−îng cÇu vÒ hµng ho¸ cÊp thÊp t¨ng khi thu nhËp t¨ng.

27. Quy t¾c tèi ®a ho¸ Ých lîi trong viÖc chi tiªu lµ: lµm cho Ých lîi

cËn biªn cña ®¬n vÞ mua cuèi cïng b»ng nhau.

28. §é dèc cña ®−êng bµng quang ®o Ých lîi cËn biªn t−¬ng ®èi cña

hai hµng ho¸.

29. §−êng ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song vµo phÝa trong khi thu

nhËp gi¶m xuèng.

30. Thu nhËp gi¶m ®i mét nöa ®−êng ng©n s¸ch sÏ dÞch chuyÓn song song

ra ngoµi (tÝnh tõ gèc to¹ ®é) xa gÊp hai lÇn so víi ban ®Çu.

31. §é dèc cña ®−êng bµng quan biÓu thÞ tû lÖ mµ ng−êi tiªu dïng

s½n sµng ®¸nh ®æi hai hµng ho¸ cho nhau.

32. Khi gi¸ cña hµng ho¸ X thay ®æi, ®−êng kh¶ n¨ng tiªu dïng vÒ hµng

ho¸ X vµ Y sÏ quay xung quanh ®iÓm n»m trªn trôc biÓu thÞ hµng ho¸

Y.

33. ë c©n b»ng, tû lÖ thay thÕ hai hµng ho¸ cho nhau cña ng−êi tiªu

dïng b»ng tû sè gi¸ cña hai hµng ho¸.

34. §é co d·n cña ®−êng ng©n s¸ch b»ng tû sè gi¸ cña hai hµng

ho¸.

35. Thay ®æi tÊt c¶ c¸c gi¸ cña hai hµng ho¸ vµ thu nhËp theo cïng

mét tû lÖ sÏ lµm cho c¸c l−îng cÇu c©n b»ng thay ®æi ®óng tû lÖ nh−

thÕ.

3.3 C©u hái th¶o luËn

1. H·y ®Þnh nghÜa tæng Ých lîi vµ Ých lîi cËn biªn. Gi¶i thÝch quy luËt

Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn

2. H·y dïng quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn ®Ó gi¶i thÝch ®−êng

cÇu dèc xuèng.

3. H·y sö dông ¶nh h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ ®Ó gi¶I thÝch

®−êng cÇu dèc xuèng. §−êng cÇu cã lu«n lu«n dèc xuèng kh«ng?

H·y gi¶i thÝch theo chiÒu vµ ®é lín t−¬ng ®èi cña ¶nh h−ëng thu

nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ.

4. ThÆng d− tiªu dïng lµ g×? Kh¸i niÖm nµy cã ý nghÜa g×?

5. H·y ®Þnh nghÜa hµng ho¸ thay thÕ; hµng hãa bæ sung, vµ hµng

hãa ®éc lËp, mçi lo¹i hµng hãa cho mét vÝ dô.

4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ

4.1 Chän c©u tr¶ lêi 1. S¶n phÈm cËn biªn cña mét yÕu tè s¶n xuÊt lµ:

a. Chi phÝ cña viÖc s¶n xuÊt thªm mét ®¬n vÞ s¶n phÈm.

b. S¶n phÈm bæ sung ®−îc t¹o ra tõ viÖc thuª thªm mét ®¬n vÞ yÕu

tè s¶n xuÊt.

c. Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thuª thªm mét ®¬n vÞ yÕu tè s¶n xuÊt.

d. S¶n l−îng chia cho sè yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

e. a vµ c.

2. NÕu hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng theo quy m« th×

a. S¶n phÈm cËn biªn cña yÕu tè s¶n xuÊt t¨ng cïng víi sè l−îng

s¶n phÈm s¶n xuÊt ra.

b. Chi phÝ cËn biªn t¨ng cïng víi s¶n l−¬ng.

c. N¨ng suÊt cao h¬n.

d. Hµm s¶n xuÊt dèc xuèng.

e. a vµ d.

3. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt cè ®Þnh lµ:

a. C¸c yÕu tè kh«ng thÓ di chuyÓn ®i ®−îc.

b. C¸c yÕu tè cã thÓ mua chØ ë mét con sè cè ®Þnh.

c. C¸c yÕu tè cã thÓ mua chØ ë gi¸ cè ®Þnh.

d. C¸c yÕu tè kh«ng phô thuéc vµo møc s¶n l−îng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

4. Chi phÝ cè ®Þnh

a. Lµ c¸c chi phÝ g¾n víi c¸c yÕu tè cè ®Þnh.

b. Kh«ng thay ®æi theo møc s¶n l−îng.

c. Bao gåm nh÷ng thanh to¸n tr¶ cho mét sè yÕu tè kh¶ biÕn.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. a vµ b.

5. Mèi quan hÖ gi÷a s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng vµ chi phÝ cËn biªn cña s¶n phÈm lµ:

a. Chi phÝ cËn biªn lµ nghÞch ®¶o cña s¶n phÈm cËn biªn.

b. Chi phÝ cËn biªn b»ng l−¬ng chia cho s¶n phÈm cËn biªn.

c. Chi phÝ cËn biªn dèc xuèng khi s¶n phÈm cËn biªn dèc xuèng.

d. Chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi nh−ng s¶n phÈm cËn biªn th× tu©n

theo hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

e. b vµ d. 6. Khi ®−êng chi phÝ cËn biªn n»m trªn ®−êng chi phÝ trung b×nh th×

a. §−êng chi phÝ trung b×nh ë møc tèi thiÓu cña nã.

b. §−êng chi phÝ cËn biªn ë møc cùc ®¹i cña nã.

c. §−êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.

d. §−êng chi phÝ trung b×nh dèc xuèng.

e. §−êng chi phÝ trung b×nh dèc lªn. 7. Theo nguyªn lý thay thÕ cËn biªn th×

a. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh ë møc tèi thiÓu cña chi

phÝ trung b×nh.

b. T¨ng gi¸ m«t yÕu tè sÏ dÉn ®Õn h·ng thay thÕ nã b»ng c¸c yÕu

tè kh¸c.

c. Gi¶m gi¸ cña mét yÕu tè sÏ dÉn ®Õn h·ng thay thÕ nã b»ng c¸c

yÕu tè kh¸c.

d. NÕu h·ng kh«ng biÕt ®−êng chi phÝ cËn biªn cña m×nh th× nã cã

thÓ thay thÕ b»ng ®−êng chi phÝ trung b×nh cña nã.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 8. Sù kh¸c nhau gi÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ

a. Trong ng¾n h¹n cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi nh−ng trong dµi h¹n

kh«ng cã.

b. Trong dµi h¹n tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Òu cã thÓ thay ®æi ®−îc.

c. Ba th¸ng.

d. Trong ng¾n h¹n ®−êng chi phÝ trung b×nh gi¶m dÇn, cßn trong

dµi h¹n th× nã t¨ng dÇn.

e. a vµ b. 9. §−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n lµ

a. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n.

b. §−êng biªn phÝa d−íi cña c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n

h¹n.

c. §−êng biªn phÝa trªn cña c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n

h¹n.

d. N»m ngang.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

10. §−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n

a. Cã thÓ dèc xuèng.

b. Cã thÓ cuèi cïng sÏ dèc lªn v× vÊn ®Ò qu¶n lý.

c. Lu«n lu«n biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng cña quy m«.

d. a vµ c.

e. a vµ b.

11. Kh¸i niÖm tÝnh kinh tÕ cña quy m« cã nghÜa lµ

a. S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cïng víi nhau sÏ rÎ

h¬n lµ s¶n xuÊt chóng riªng rÏ.

b. S¶n xuÊt sè l−îng lín sÏ ®¾t h¬n s¶n xuÊt sè l−îng nhá.

c. Chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh thÊp h¬n khi s¶n xuÊt sè l−îng lín

h¬n.

d. §−êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.

e. c vµ d.

12. Kh¸i niÖm tÝnh kinh tÕ cña ph¹m vi cã nghÜa lµ

a. S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cïng víi nhau sÏ rÎ

h¬n lµ s¶n xuÊt chóng riªng rÏ.

b. S¶n xuÊt sè l−îng lín sÏ ®¾t h¬n s¶n xuÊt sè l−îng nhá.

c. Chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh thÊp h¬n khi s¶n xuÊt sè l−îng lín

h¬n.

d. §−êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.

e. a vµ b.

13. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn cã thÓ ®−îc m« t¶ ®óng nhÊt b»ng:

a. Tæng s¶n l−îng sÏ gi¶m nÕu sö dông qu¸ nhiÒu yÕu tè vµo mét

qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

b. S¶n l−îng gia t¨ng sÏ gi¶m khi sö dông thªm ngµy cµng nhiÒu

mét yÕu tè.

c. Nh÷ng phÇn gia t¨ng cña tæng s¶n l−îng sÏ t¨ng khi tÊt c¶ c¸c

yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng tû lÖ víi nhau.

d. Nh÷ng phÇn gia t¨ng cña tæng s¶n l−îng sÏ gi¶m khi tÊt c¶ c¸c

yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng tû lÖ víi nhau.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

14. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m« cã nghÜa lµ:

a. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l−îng t¨ng Ýt h¬n

hai lÇn.

b. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè trõ mét ®Çu vµo sÏ lµm cho s¶n

l−îng t¨ng Ýt h¬n hai lÇn.

c. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l−îng t¨ng ®óng

gÊp ®«i.

d. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l−îng t¨ng nhiÒu

h¬n hai lÇn.

e. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn kh«ng ®óng n÷a.

15. C©u nµo hµm ý hiÖu suÊt gi¶m dÇn?

a. Khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng t¨ng Ýt h¬n hai lÇn.

LAC

q1

H×nh 4.1

b. Khi mét yÕu tè t¨ng th× s¶n phÈm t¨ng thªm tÝnh trªn ®¬n vÞ yÕu tè bæ sung gi¶m xuèng.

c. Khi mét yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng t¨ng nhiÒu h¬n hai lÇn. d. Khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng t¨ng nhiÒu h¬n hai

lÇn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

16. HiÖu suÊt gi¶m cña lao ®éng ¸p dông cho ®Êt ®ai cè ®Þnh ®−îc gi¶i thÝch ®óng nhÊt bëi:

a. Tæng s¶n l−îng gi¶m.

b. §Êt chua.

c. S¶n phÈm gia t¨ng gi¶m v× mçi ®¬n vÞ lao ®éng sö dông thªm

cã Ýt ®Êt h¬n ®Ó lµm viÖc.

d. C¸c c«ng nh©n tèt nhÊt ®−îc thuª tr−íc.

e. §Êt tèt nhÊt ®−îc gi÷ b¶o tån.

17. Cho c¸c ®−êng ë h×nh 4.1, cã thÓ nãi g× vÒ ®−êng chi phÝ cËn biªn ng¾n h¹n (SMC) (kh«ng ®−îc biÓu thÞ trong h×nh)?

a. SMC b»ng LMC ë q1.

SAC

P

LAC

b. §−êng SMC tho¶i h¬n ®−êng SAC

c. §−êng SMC tho¶i h¬n ®−êng LMC

d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn

e. Kh«ng c©u nµo ®óng

18. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh:

a. Lµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm ®ãng cöa.

b. Lµ tèi thiÓu ë ®iÓm hoµ vèn.

c. Lu«n lu«n dèc xuèng vÒ phÝa ph¶i.

d. Lµ tèi thiÓu ë ®iÓm tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

19. NÕu q = 1, 2, 3 ®¬n vÞ s¶n phÈm, tæng chi phÝ t−¬ng øng lµ 2, 3, 4$ th× MC:

a. Lµ kh«ng ®æi

b. T¨ng dÇn

c. Gi¶m dÇn

d. Lµ 2, 1,5, 1,3$.

e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.

20. Mét ng−êi l¸i xe muèn mua x¨ng vµ röa xe « t«. Ng−êi nµy thÊy r»ng chi phÝ röa xe « t« lµ 0,52$ khi mua 24 lÝt x¨ng víi gi¸ 0,52$ mét lÝt, nh−ng nÕu

mua 25 lÝt th× röa xe sÏ kh«ng mÊt tiÒn. Do vËy chi phÝ cËn biªn cña lÝt x¨ng thø 25 lµ:

a. 0,52$.

b. 0,52$.

c. 0,50$.

d. 0,02$.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

21. NÕu tæng chi phÝ cña viÖc s¶n xuÊt 6 ®¬n vÞ lµ 48$ vµ chi phÝ cËn biªn cña ®¬n vÞ thø 7 lµ 15$ th× :

a. Tæng chi phÝ trung b×nh cña 7 ®¬n vÞ lµ 9.

b. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña 7 ®¬n vÞ lµ 9.

c. Chi phÝ cè ®Þnh lµ 8.

d. Chi phÝ cè ®Þnh lµ 33.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

22. BiÕt tæng chi phÝ biÕn ®æi vµ chi phÝ cè ®Þnh th× cã thÓ x¸c ®Þnh chi phÝ nµo trong c¸c chi phÝ sau?

a. Chi phÝ trung b×nh.

b. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh.

c. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

d. Chi phÝ cËn biªn.

e. TÊt c¶ c¸c chi phÝ trªn.

23. ë møc s¶n l−îng mµ chi phÝ trung b×nh ®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu:

a. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh sÏ b»ng chi phÝ trung b×nh.

b. Lîi nhuËn ph¶i ë møc tèi ®a.

c. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

d. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh.

e. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ cè ®Þnh.

24. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y kh«ng ®óng?

a. AC ë d−íi MC hµm ý AC ®ang t¨ng.

b. AC ë trªn MC hµm ý MC ®ang t¨ng.

c. MC t¨ng hµm ý AC t¨ng.

d. AC gi¶m hµm ý MC ë d−íi AC.

e. MC = AC ë mäi ®iÓm hµm ý AC lµ ®−êng th¼ng.

25. Trong kinh tÕ häc vÒ h·ng, ng¾n h¹n ®−îc ®Þnh nghÜa lµ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó :

a. Thu thËp sè liÖu vÒ chi phÝ chø kh«ng ph¶i vÒ s¶n xuÊt.

b. Thu thËp sè liÖu vÒ chi phÝ vµ vÒ s¶n xuÊt.

c. Thay ®æi s¶n l−îng chø kh«ng ph¶i c«ng suÊt nhµ m¸y.

d. Thay ®æi s¶n l−îng vµ c«ng suÊt nhµ m¸y.

e. Thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng ph¶i s¶n l−îng.

26. §−êng cung dµi h¹n cña ngµnh:

a. Lµ tæng c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cña tÊt c¸c h·ng

thµnh viªn, phÇn n»m d−íi chi phÝ cËn biªn dµi h¹n.

b. Lµ tæng c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn dµi h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng

thµnh viªn, phÇn n»m trªn chi phÝ trung b×nh dµi h¹n.

c. §−îc t×m ra b»ng c¸ch céng tÊt c¶ c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn

ng¾n h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng thµnh viªn.

d. Lµ tæng cña c¸c ®−êng tæng chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c h·ng thµnh

viªn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

27. Kh¸i niÖm chi phÝ t−êng kh¸c chi phÝ Èn ë chç chi phÝ t−êng:

a. Lµ chi phÝ c¬ héi vµ chi phÝ Èn lµ l·i suÊt vµ t«.

b. Lµ l·i suÊt vµ t« cßn chi phÝ Èn lµ chi phÝ c¬ héi.

c. Lµ chi phÝ bá ra ®Ó tr¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh«ng thuéc së

h÷u cña h·ng vµ chi phÝ Èn lµ chi phÝ c¬ héi cña c¸c yÕu tè s¶n

xuÊt thuéc së h÷u cña h·ng.

d. Lµ chi phÝ bá ra ®Ó tr¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ chi phÝ Èn lµ

c¸c ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i.

e. ChØ cã thÓ biÓu thÞ b»ng c¸c ®−êng chi phÝ ng¾n h¹n vµ chi phÝ

Èn chØ cã thÓ biÓu thÞ b»ng c¸c ®−êng chi phÝ dµi h¹n.

28. Trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m:

a. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i kh«ng cã liªn quan vµ kh«ng thÓ øng

dông ®−îc.

b. Mçi h·ng trong ngµnh sÏ tiÕp tôc s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm h¬n

khi chi phÝ ®¬n vÞ ®ang gi¶m.

c. CÇn ph¶i x©y dùng thªm c¸c nhµ m¸y ®Ó c¹nh tranh víi mét

lo¹i hµnh ®éng tËp thÓ nµo ®ã.

d. Mét sè ng−êi b¸n lín cã thÓ khèng chÕ c¶ ngµnh.

e. Kh«ng thÓ ®éc quyÒn ho¸ ®−îc ngµnh.

4.2 §óng hay sai

1. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn cã nghÜa lµ khi bæ sung thªm c¸c yÕu tè

s¶n xuÊt th× sau mét ®iÓm nµo ®ã phÇn bæ sung thªm cho s¶n l−îng

gi¶m xuèng.

2. S¶n phÈm cËn biªn lµ ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng.

3. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn cho thÊy r»ng khi mét yÕu tè ®−îc ®−a

vµo nhiÒu h¬n, c¸c yÕu tè kh¸c gi÷ nguyªn, th× s¶n phÈm cËn biªn cña

yÕu tè ®−a thªm vµo ®ã gi¶m dÇn.

4. Víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo quy m«, nÕu tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp

1/3 th× s¶n l−îng còng t¨ng gÊp 1/3.

5. C¸c chi phÝ g¾n víi c¸c yÕu tè mµ thay ®æi theo sù thay ®æi cña s¶n

l−îng gäi lµ chi phÝ biÕn ®æi.

6. Tæng chi phÝ lµ tæng cña chi phÝ trung b×nh vµ chi phÝ cËn biªn.

7. NÕu lao ®éng lµ yÕu tè duy nhÊt kh¶ biÕn th× chi phÝ cËn biªn b»ng

møc l−¬ng chia cho s¶n phÈm cËn biªn.

8. §−êng chi phÝ biÕn ®æi b×nh qu©n n»m d−íi ®−êng tæng chi phÝ trung

b×nh.

9. §−êng chi phÝ cËn biªn c¾t ®−êng chi phÝ trung b×nh ë ®iÓm tèi thiÓu

cña ®−êng chi phÝ cËn biªn.

10. NÕu gi¸ cña mét yÕu tè t¨ng h·ng sÏ thay thÕ c¸c yÕu tè kh¸c ë mét

møc ®é nµo ®ã nh−ng c¸c ®−êng chi phÝ cña nã vÉn dÞch chuyÓn lªn

trªn.

11. C¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n ®iÓn h×nh cã d¹ng ch÷ U.

12. NÕu cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« th× c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh dµi

h¹n dèc xuèng d−íi.

13. Møc s¶n l−îng mµ ë ®ã ®−êng chi phÝ trung b×nh ®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu

phô thuéc vµo quy m« t−¬ng ®èi cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn

®æi.

14. Chi phÝ cè ®Þnh t−¬ng ®èi cao hµm ý r»ng chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu

x¶y ra ë møc s¶n l−îng t−¬ng ®èi thÊp.

15. Khi s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖu suÊt gi¶m dÇn th× cã thÓ nãi r»ng

l−îng yÕu tè biÕn ®æi cÇn thiÕt ph¶i t¨ng luü tiÕn ®Ó s¶n l−îng t¨ng

thªm nh÷ng l−îng b»ng nhau.

16. NÕu ®Êt ®ai mµu mì nh− nhau th× ta kh«ng nªn nãi vÒ hiÖu suÊt gi¶m

dÇn.

17. Tæng chi phÝ chia cho s¶n l−îng, TC/q,, b»ng MC.

18. §−êng MC dµi h¹n n»m ngang g¾n víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo quy

m«.

19. NÕu MC thÊp h¬n AC th× AC ®ang gi¶m.

20. AFC kh«ng bao giê t¨ng khi s¶n l−îng t¨ng.

21. Tõ ®−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cã thÓ t×m ra ®−êng chi phÝ

cËn biªn dµi h¹n.

22. Chi phÝ cËn biªn b»ng thay ®æi theo ®¬n vÞ s¶n phÈm trong tæng chi

phÝ.

23. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh c¾t chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh ë møc tèi

thiÓu cña chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

24. Khi chi phÝ cËn biªn ®ang t¨ng th× chi phÝ trung b×nh lu«n lu«n t¨ng.

25. Mét sè h·ng lín kiÕm ®−îc lîi nhuËn cao trong khi mét sè h·ng nhá

trong ngµnh ®ã bÞ lç, ®iÒu nµy b¶n th©n nã kh«ng ph¶i lµ chØ dÉn vÒ

søc m¹nh ®éc quyÒn.

26. MC c¾t c¶ ATC vµ AVC ë nh÷ng ®iÓm tèi thiÓu cña chóng.

27. NÕu chi phÝ cËn biªn ®ang gi¶m th× tæng chi phÝ ®ang gi¶m víi tèc ®é

t¨ng dÇn.

28. Trong ng¾n h¹n chØ cã thÓ thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng thÓ

thay ®æi s¶n l−îng.

29. V× t«i thÝch c¶ b¬i vµ ®¸nh tennis nªn kh«ng cã chi phÝ c¬ héi nÕu t«i

chän ®i b¬i vµo ngµy nãng chø kh«ng ph¶i chän ®i ®¸nh tennis.

4.3 c©u hái th¶o luËn

1. Th«ng th−êng ph¶i sö dông c¶ lao ®éng vµ t− b¶n ®Ó s¶n xuÊt ra

s¶n phÈm. Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ t¸ch riªng phÇn ®ãng gãp cña mçi

yÕu tè cho s¶n l−îng

2. H·y gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a hµm s¶n xuÊt, tæng s¶n phÈm, vµ s¶n

phÈm cËn biªn. Khi d©n sè t¨ng th× c¸c ®−êng tæng s¶n phÈm vµ s¶n

phÈm cËn biªn cña ®Êt ®ai thay ®æi nh− thÕ nµo?

3. §Ó ®¹t ®−îc tæng chi phÝ thÊp nhÊt cho mçi møc s¶n l−îng, mét h·ng

hîp lý ph¶i thuª yÕu tè nh− thÕ nµo?

5. C¹nh tranh hoµn h¶o

5.1 Chän c©u tr¶ lêi 1. Doanh thu cËn biªn

a. Nhá h¬n gi¸ ®èi víi h·ng c¹nh tranh v× khi b¸n nhiÒu s¶n phÈm

nã ph¶i h¹ gi¸.

b. B»ng gi¸ ®èi víi h·ng c¹nh tranh.

c. Lµ doanh thu mµ h·ng nhËn ®−îc tõ mét ®¬n vÞ b¸n thªm.

d. Lµ lîi nhuËn bæ sung mµ h·ng thu ®−îc khi b¸n thªm mét ®¬n

vÞ s¶n phÈm sau khi ®· tÝnh tÊt c¶ c¸c chi phÝ c¬ héi.

e. b vµ c.

2. H·ng cung møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi

a. Doanh thu cËn biªn b»ng gi¸.

b. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.

c. Lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng.

d. Lîi nhuËn kÕ to¸n b»ng kh«ng.

e. Chi phÝ ch×m b»ng chi phÝ cè ®Þnh.

3. Mét h·ng sÏ gia nhËp thÞ tr−êng bÊt cø khi nµo

a. Gi¸ thÞ tr−êng lín h¬n chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu mµ h·ng cã

thÓ s¶n xuÊt.

b. H·ng cã thÓ thu ®−îc doanh thu lín h¬n c¸c chi phÝ biÕn ®æi.

c. Gi¸ lín h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung

b×nh.

d. Gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn.

e. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.

4. H·ng nªn rêi bá thÞ tr−êng khi

a. Kh«ng thÓ thu ®−îc doanh thu Ýt nhÊt lµ b»ng chi phÝ biÕn ®æi.

b. Gi¸ nhá h¬n chi phÝ cËn biªn.

c. Gi¸ nhá h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ trung b×nh.

d. Gi¸ nhá h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung

b×nh.

e. a vµ d.

5. C©u nµo sau ®©y lµ ®óng?

a. Chi phÝ kÕ to¸n lu«n lu«n lín h¬n chi phÝ kinh tÕ.

b. Chi phÝ kinh tÕ lu«n lu«n lín h¬n chi phÝ kÕ to¸n.

c. Lîi nhuËn kÕ to¸n lu«n lu«n lín h¬n lîi nhuËn kinh tÕ.

d. Lîi nhuËn kinh tÕ lu«n lu«n lín h¬n lîi nhuËn kÕ to¸n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

6. C¸c chi phÝ kinh tÕ cña h·ng bao gåm;

a. Chi phÝ c¬ héi cña thêi gian cña nhµ kinh doanh. b. Doanh thu cã thÓ thu ®−îc tõ c¸c tµi s¶n mµ h·ng së h÷u khi sö

dông theo c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c. c. Thu nhËp tõ vèn cæ phÇn mµ c¸c chñ së h÷u ®Çu t− vµo h·ng.

d. KhÊu hao nhµ x−ëng vµ m¸y mãc mµ h·ng së h÷u. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

7. §−êng cung dµi h¹n ®èi víi mét ngµnh lµ

a. Co d·n hoµn toµn. b. Co d·n h¬n ®−êng cung ng¾n h¹n. c. Ýt co d·n h¬n ®−êng cung ng¾n h¹n.

d. §−êng biªn phÝa d−íi cña tÊt c¶ c¸c ®−êng cung ng¾n h¹n. e. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®−êng cung ng¾n h¹n.

8. T« kinh tÕ ®Ò cËp ®Õn

a. Lîi nhuËn kinh tÕ trõ chi phÝ ch×m. b. Mét kho¶n thanh to¸n nµo ®ã cho mét ®Çu vµo cao h¬n møc tèi

thiÓu cÇn thiÕt ®Ó gi÷ ®Çu vµo ®ã trong viÖc sö dông hiÖn thêi cña nã.

c. Nh÷ng kho¶n thanh to¸n cña t¸ ®iÒn cho ®Þa chñ. d. L−¬ng cho nh÷ng ng−êi cã tay nghÒ ®Æc biÖt. e. Doanh thu mµ c¸c h·ng cã hiÖu qu¶ nhËn ®−îc.

9. Trong m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n lîi nhuËn gi¶m xuèng b»ng kh«ng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ:

a. Doanh thu võa ®ñ ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ biÕn ®æi. b. Doanh thu võa ®ñ ®Ó bï ®¾p tÊt c¶ c¸c chi phÝ, bao gåm c¶ chi

phÝ c¬ héi cña t− b¶n tµi chÝnh ®· ®Çu t−. c. Gi¸ b»ng møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh. d. Lîi nhuËn kÕ to¸n b»ng kh«ng. e. b vµ d.

10.Trong m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n, mét h·ng ®Æt gi¸ cao h¬n gi¸ hiÖn hµnh

a. SÏ mÊt dÇn mét Ýt kh¸ch hµng cña m×nh. b. SÏ mÊt tÊt c¶ kh¸ch hµng cña m×nh. c. Cã thÓ gi÷ ®−îc kh¸ch hµng cña m×nh nÕu chÊt l−îng hµng ho¸

cña m×nh cao h¬n cña nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh klh¸c. d. SÏ kh«ng mÊt kh¸ch hµng nÕu gi¸ cña nã b»ng chi phÝ cËn biªn

cña nã. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

11.Theo m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n,

a. Nh÷ng ng−êi qu¶n lý c¸c c«ng ty lín ®«i khi cã thÓ øng xö theo c¸ch kh«ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña h·ng.

b. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ng¾n h¹n cña m×nh nh−ng bá qua c¸c ¶nh h−ëng dµi h¹n cña c¸c quyÕt ®Þnh hiÖn thêi.

c. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn c©n nh¾c c¶ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n.

d. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña m×nh. e. c vµ d.

12.Khi gi¸ lín h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh h·ng

a. Gia nhËp thÞ tr−êng. b. Rêi bá thÞ tr−êng. c. Cã thÓ tiÕp tôc hoÆc rêi bá tuú thuéc vµo ®é lín cña chi phÝ ch×m. d. §ãng cöa s¶n xuÊt nh−ng kh«ng rêi bá. e. Gia nhËp chØ nÕu chi phÝ cè ®Þnh b»ng kh«ng.

13.§−êng cung thÞ tr−êng

a. Lµ tæng c¸c sè l−îng cña c¸c ®−êng cung cña c¸c h·ng. b. Lµ Ýt co d·n h¬n so víi c¸c ®−êng cung cña tÊt c¶ c¸c h·ng. c. Lµ ®−êng chi phÝ cËn biªn cña h·ng cuèi cïng gia nhËp thÞ tr−êng. d. Lu«n lu«n lµ ®−êng n»m ngang. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

14.NÕu tÊt c¶ c¸c chi phÝ cè ®Þnh cña h·ng ®Òu lµ chi phÝ ch×m th× nã sÏ ®ãng cöa khi:

a. Gi¸ thÊp h¬n chi phÝ cËn biªn. b. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung

b×nh. c. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ trung b×nh.

d. Lîi nhuËn kÕ to¸n gi¶m xuèng d−íi kh«ng. e. Lîi nhuËn kinh tÕ gi¶m xuèng d−íi kh«ng.

15.NÕu kh«ng cã chi phÝ cè ®Þnh nµo cña h·ng lµ chi phÝ ch×m th× nã sÏ ®ãng cöa khi

a. Gi¸ thÊp h¬n chi phÝ cËn biªn.

b. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung

b×nh.

c. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ trung b×nh.

d. Lîi nhuËn kinh tÕ gi¶m xuèng d−íi kh«ng.

e. c vµ d.

16.NÕu h·ng víi ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n h×nh ch÷ U t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng cña m×nh lªn b»ng c¸ch t¨ng gÊp ®«i sè nhµ m¸y vµ gi÷ nguyªn

chi phÝ trung b×nh cña m×nh th× ®−êng cung dµi h¹n lµ

a. Co d·n hoµn toµn.

b. Kh«ng co d·n hoµn toµn.

c. Dèc lªn.

d. Dèc xuèng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

17.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sau khi cÇu gi¶m, ph¶n øng ng¾n h¹n ®èi víi cung qu¸ nhiÒu lµ:

a. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng lîi nhuËn gi¶m. b. Gi¸ vµ lîi nhuËn sÏ gi¶m. c. Gi¸ sÏ gi¶m nh−ng lîi nhuËn sÏ kh«ng thay ®æi.

d. Gi¸ sÏ gi¶m nh−ng lîi nhuËn t¨ng.

e. Gi¸ vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng.

18.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sau khi cÇu t¨ng, ph¶n øng ng¾n h¹n ®èi víi thiÕu hôt lµ:

a. Gi¸ sÏ gi¶m nh−ng lîi nhuËn t¨ng. b. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng lîi nhuËn gi¶m. c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng lîi nhuËn gi÷ nguyªn. d. Gi¸ vµ lîi nhuËn sÏ t¨ng. e. S¶n l−îng sÏ gi¶m nh−ng gi¸ t¨ng.

19.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng chøc n¨ng quan träng cña gi¸ lµ

a. §¶m b¶o sù ph©n phèi hµng ho¸ c«ng b»ng.

b. §¶m b¶o tµi nguyªn ®−îc sö dông theo c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.

c. §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c ngµnh sÏ lµ c¹nh tranh hoµn h¶o trong dµi h¹n.

d. Lµm cho Ých lîi cËn biªn cña tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô

®−¬c tiªu dïng b»ng nhau.

e. Lµm cho møc mua b»ng møc nhu cÇu.

20.§−êng cung cña mét h·ng c¹nh tranh trong dµi h¹n trïng víi

a. PhÇn ®i lªn cña ®−êng chi phÝ cËn biªn, bªn trªn ®−êng chi phÝ

trung b×nh.

b. PhÇn ®i lªn cña ®−êng chi phÝ trung b×nh cña nã.

c. Toµn bé ®−êng chi phÝ trung b×nh cña nã.

d. Toµn bé phÇn cña ®−êng tæng chi phÝ khi mµ tæng chi phÝ t¨ng

hoÆc gi÷ nguyªn khi s¶n l−îng t¨ng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

21.ThÆng d− s¶n xuÊt cã thÓ biÓu thÞ lµ

a. Chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ cña h·ng.

b. Tæng cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng.

c. DiÖn tÝch n»m gi÷a ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña h·ng

vµ ®−êng gi¸ giíi h¹n bëi møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn

vµ møc s¶n l−îng b»ng kh«ng.

d. Chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng.

e. c vµ d.

22.Ng−êi cung trong mét thÞ tr−êng c¹nh tranh thuÇn tuý ®−îc ®Æc tr−ng bëi tÊt c¶ trõ ®Æc ®iÓm nµo trong c¸c ®Æc ®iÓm sau?

a. Cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ s¶n phÈm cña m×nh.

b. S¶n xuÊt sao cho chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸.

c. Nã cã thÓ b¸n bao nhiªu tuú ý ë møc gi¸ ®ang thÞnh hµnh.

c. S¶n xuÊt mét sè d−¬ng khèi l−îng s¶n phÈm trong ng¾n h¹n

nÕu cã thÓ bï ®¾p ®−îc c¸c chi phÝ biÕn ®æi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

23.H×nh nµo trong c¸c h×nh ë h×nh 5.1 chØ ra mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt møc s¶n l−îng mµ ng−êi cung trong thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ s¶n xuÊt, sè

l−îng s¶n phÈm lµ sè d−¬ng?

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

e. e.

P P P MC MC MC 0 q q 0 q q 0 q q (a) (b) (c) P P MC 0 q q 0 q q

(d) (e)

H×nh 5.1 24.YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau kh«ng phï hîp víi c¹nh tranh hoµn h¶o. §èi

víi mçi h·ng:

a. Chi phÝ cËn biªn nhÊt ®Þnh gi¶m.

b. Chi phÝ cËn biªn nhÊt ®Þnh t¨ng.

c. Chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi.

d. CÇu co d·n v« cïng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

MC

25.NÕu h·ng ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh ë møc gi¸ thÞ tr−êng, bÊt kÓ gi¸ thÞ tr−êng ®ã lµ bao nhiªu, vµ muèn thu ®−îc lîi nhuËn cùc ®¹i cã thÓ th× nã

ph¶i:

a. Cè g¾ng s¶n xuÊt vµ b¸n møc s¶n l−îng ë ®ã chi phÝ cËn biªn

t¨ng vµ b»ng gi¸.

b. Cè g¾ng b¸n tÊt c¶ sè l−îng mµ nã cã thÓ s¶n xuÊt.

c. Cè g¾ng s¶n xuÊt vµ b¸n møc s¶n l−îng ë ®ã chi phÝ cËn biªn

®¹t møc tèi thiÓu.

d. Kh«ng bao giê ®Ó cho chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸, v× ®ã lµ ®iÓm

lµm cho lîi nhuËn b»ng kh«ng.

e. Gi÷ cho chi phÝ cËn biªn cao h¬n gi¸.

26.NÕu h·ng ë trong hoµn c¶nh c¹nh tranh thuÇn tuý (hoµn h¶o) ho¹t ®éng ë møc tæng doanh thu kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p tæng chi phÝ biÕn ®æi th× tèt nhÊt lµ

ph¶i:

a. LËp kÕ ho¹ch ®ãng cöa s¶n xuÊt.

b. LËp kÕ ho¹ch tiÕp tôc ho¹t ®éng æn ®Þnh.

c. TiÕp tôc ho¹t ®éng nÕu ë møc s¶n l−îng ®ã gi¸ ®ñ ®Ó bï ®¾p chi

phÝ trung b×nh.

d. T¨ng gi¸.

e. Gi¶m gi¸.

27.NÕu bèn h·ng trong ngµnh c¹nh tranh cã biÓu cung sau ®©y th× cung tæng céng cña chóng cã thÓ coi lµ c¸c biÓu ®−îc liÖt kª ë d−íi

Q1 S = 16+4P

Q2 S = 5+5P

Q3 S = 32+8P

Q4 S = 60+10P

P

MC AC C d B AVC A 0 A B q

H×nh 5.2

a. Q = 113 -27P.

b. Q = 113 + 27P.

c. Q = 51 + 4P.

d. CÇn thªm sè liÖu n÷a.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

28.§èi víi h×nh 5.2, c©u nµo sau ®©y lµ ®óng?

a. B lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt

b. Ng−êi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sÏ chän s¶n xuÊt ë B.

c. C lµ ®iÓm hoµ vèn.

d. A lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt.

e. C lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt.

29.Lý do t¹i sao ë c©n b»ng P ph¶i b»ng MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµng hãa lµ

a. ë ®iÓm nµy mét sè ng−êi cã thÓ ®−îc lµm cho cã lîi h¬n mµ

kh«ng ph¶i lµm cho ng−êi kh¸c bÞ thiÖt

b. ë ®iÓm nµy kh«ng thÓ t¨ng lîi nhuËn tõ mét hµng ho¸ mµ

kh«ng ph¶i gi¶m lîi nhuËn tõ mét hµng ho¸ kh¸c.

c. X· héi vÉn ch−a ®¹t phóc lîi tèi −u.

d. X· héi kh«ng thÓ ®¹t ®−îc phóc lîi tèi −u.

e. Hµng ho¸ kh«ng ®−îc s¶n xuÊt ra mét c¸ch hiÖu qu¶.

30.§iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt lµ ®iÓm mµ ë ®ã:

a. Gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn.

b. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.

c. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.

d. Tæng chi phÝ trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

31.§iÒu g× sÏ x¶y ra khi mét n«ng tr¹i trong c¹nh tranh thuÇn tuý h¹ gi¸ cña m×nh xuèng thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng c¹nh tranh?

a. TÊt c¶ c¸c n«ng tr¹i kh¸c còng sÏ h¹ gi¸ cña m×nh xuèng.

b. Nã sÏ kh«ng tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn cña m×nh.

c. Nã sÏ cã thÞ phÇn lín h¬n vµ ®iÒu nµy lµm cho nã cã lîi.

d. TÊt c¶ c¸c n«ng tr¹i kh¸c sÏ bÞ lo¹i ra khái ngµnh.

e. C¸c h·ng kh¸c sÏ ra nhËp ngµnh.

32.§«i khi ®èi víi h·ng nªn ho¹t ®éng bÞ lç trong thÞ tr−êng c¹nh tranh thuÇn tuý khi mµ gi¸ bï ®¾p ®−îc:

a. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh. b. Chi phÝ trung b×nh.

c. Chi phÝ cËn biªn.

d. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

33.§èi víi h·ng, ng¾n h¹n ®−îc ®Þnh nghÜa lµ kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ®Ó:

a. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i lµ

c¸c sè liÖu vÒ s¶n l−îng.

b. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ s¶n l−îng vµ vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.

c. Thay ®æi møc s¶n l−îng chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c yÕu tè s¶n

xuÊt.

d. Thay ®æi møc s¶n l−îng vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.

e. Thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng ph¶i møc s¶n l−îng.

34.Khi chØ cã nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ (bá qua ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i) th× cã sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ v×:

a. MÆc dï thu ®−îc lîi nhuËn kinh tÕ d−¬ng ë mét sè ngµnh

nh−ng t− b¶n còng bÞ ng¨n kh«ng cho chuyÓn ®Õn c¸c ngµnh

nµy.

b. MÆc dï thu ®−îc lîi nhuËn kinh tÕ d−¬ng ë mét sè ngµnh

nh−ng mét sè ngµnh kh¸c l¹i bÞ lç.

c. Mét sè h·ng sÏ s¶n xuÊt qu¸ Ýt s¶n phÈm cßn c¸c h·ng kh¸c l¹i

s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu s¶n phÈm.

d. Gi¸ cña hµng ho¸ sÏ ph¶n ¸nh chi phÝ cËn biªn cña s¶n xuÊt.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

35.NÕu tÊt c¶ c¸c h·ng trong mét ngµnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi chi phÝ gi¶m cïng ®Æt gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn th× sù dÞch chuyÓn lªn phÝa trªn cña ®−êng cÇu trong dµi h¹n sÏ

a. Lµm t¨ng s¶n l−îng cña ngµnh vµ gi¶m gi¸.

b. Lµm gi¶m s¶n l−îng cña ngµnh vµ t¨ng gi¸.

c. Kh«ng lµm thay ®æi gi¸ hoÆc l−îng cña ngµnh.

d. T¹o ra mét cÊu tróc ngµnh c¹nh tranh nhiÒu h¬n.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

36.Trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m:

a. S¶n l−îng cña ngµnh cã thÓ t¨ng mµ kh«ng cÇn t¨ng gi¸.

b. Mçi h·ng trong ngµnh sÏ tiÕp tôc s¶n xuÊt s¶n l−îng lín h¬n

víi chi phÝ ®¬n vÞ gi¶m dÇn mµ gi¸ kh«ng bÞ gi¶m.

c. Cã thÓ kh«ng ®¹t ®−îc c©n b»ng.

d. Kh«ng thÓ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶.

e. ViÖc ®éc quyÒn ho¸ ngµnh lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc.

5.2 §óng hay sai 1. Theo m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n, c¸c h·ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña h·ng.

2. H·ng chän ®−îc møc yÕu tè s¶n xuÊt tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi gi¸ yÕu

tè s¶n xuÊt b»ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn.

3. H·ng chän ®−îc møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi gi¸ b»ng chi

phi cËn biªn.

4. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn b»ng s¶n phÈm cËn biªn chia cho møc

l−¬ng.

5. Trong m« h×nh c¹nh tranh doanh thu cËn biªn nhá h¬n gi¸ v× t¨ng s¶n

l−îng dÉn ®Õn gi¶m gi¸.

6. TÊt c¶ c¸c chi phÝ cè ®Þnh lµ chi phÝ ch×m nh−ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c

chi phÝ ch×m ®Òu lµ chi phÝ cè ®Þnh.

7. Lîi nhuËn kÕ to¸n lu«n lu«n nhá h¬n lîi nhuËn kinh tÕ.

8. Trong ngµnh c¹nh tranh lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng ®èi víi bÊt

kú ng−êi gia nhËp tiÒm tµng nµo.

9. C¸c h·ng rêi bá ngµnh khi gi¸ gi¶m xuèng thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña

chi phÝ trung b×nh.

10. Mét h·ng sÏ gia nhËp ngµnh khi gi¸ cao h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng

chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

11. T« kinh tÕ lµ mét kho¶n thanh to¸n nµo ®ã cho mét yÕu tè s¶n xuÊt

thÊp h¬n møc cÇn thiÕt ®Ó gi÷ ®Çu vµo ®ã ë viÖc sö dông hiÖn thêi

cña nã.

12. §Êt ®ai lµ ®Çu vµo duy nhÊt cã thÓ ®em l¹i t« kinh tÕ.

13. §−êng cung dµi h¹n co d·n h¬n ®−êng cung ng¾n h¹n ®èi víi ngµnh

nh−ng kh«ng ph¶i ®èi víi h·ng.

14. §−êng cung dµi h¹n cña ngµnh lµ tæng cña c¸c ®−êng cung cña c¸c

h·ng, bao gåm c¶ nh÷ng h·ng gia nhËp ë c¸c møc gi¸ cao.

15. Ngay c¶ khi ®−êng cung cña h·ng lµ dèc lªn trong ng¾n h¹n th× nã cã

thÓ lµ co d·n hoµn toµn trong dµi h¹n.

16. Tæng chi phÝ, tÝnh ®óng, ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ c¬ héi cña

ho¹t ®éng.

17. Chi phÝ cËn biªn b»ng Ých lîi cËn biªn trong mét x· héi ®−îc ®iÒu

hµnh tèt, do ®ã vÒ mÆt b¶n chÊt chóng gièng nhau.

18. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ph¶i ®−îc s¶n xuÊt ë

møc chi phÝ cËn biªn tèi thiÓu.

19. Sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸c gi¸ linh ho¹t.

20. HÖ thèng gi¸ c¹nh tranh ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ vÒ vÊn ®Ò Nh− thÕ nµo

nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt c«ng b»ng vÒ vÊn ®Ò Cho ai.

21. Víi nh÷ng møc gi¸ thÊp chóng ta kh«ng thÓ céng chiÒu ngang c¸c

®−êng cung cña c¸c h·ng ®Ó ®−îc cung thÞ tr−êng v× ngay c¶ trong

ng¾n h¹n mét sè h·ng vÉn sÏ ®ãng cöa nÕu chóng kh«ng bï ®¾p

®−îc chi phÝ cè ®Þnh cña m×nh.

22. Ng−êi b¸n c¹nh tranh hoµn h¶o ®−îc ®Þnh nghÜa lµ ng−êi cã thÓ b¸n

bao nhiªu tuú ý ë møc gi¸ thÞnh hµnh trªn thÞ tr−êng.

23. B¹n cã thÓ t×m ra ®−êng cung ng¾n h¹n cña thÞ tr−êng b»ng viÖc céng

chiÒu ngang c¸c ®−êng cung ng¾n h¹n cña c¸c h·ng l¹i víi nhau.

24. Khi chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng nhá h¬n tæng doanh thu th× h·ng nªn

®ãng cöa s¶n xuÊt.

25. Trong x· héi kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung th× nguyªn lý chi phÝ cËn biªn

b»ng nhau cã thÓ ¸p dông cho sù lùa chän cña nhµ n−íc nh−ng

kh«ng ¸p dông ®−îc cho sù lùa chän cña ng−êi tiªu dïng.

26. H·ng c¹nh tranh nªn s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ cËn biªn thÊp nhÊt.

27. Trong dµi h¹n ®−êng cung cña ngµnh cã thÓ ph¶n ¸nh chi phÝ kh«ng

®æi, t¨ng hoÆc gi¶m.

28. NÕu cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i th× cã thÓ cã sù kh¸c nhau gi÷a chi

phÝ x· héi vµ chi phÝ b»ng tiÒn cña t− nh©n.

29. H·ng sÏ ®ãng cöa nÕu MU cao h¬n MC.

30. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ph¶i s¶n xuÊt ë chi phÝ

cËn biªn thÊp nhÊt.

31. Cã thÓ cã sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ ngay c¶ khi P kh«ng b»ng

MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµng ho¸.

32. §−êng chi phÝ cËn biªn n»m ngang g¾n víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña

quy m«.

33. H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o lu«n lu«n muèn s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ

trung b×nh thÊp nhÊt.

34. Mét sè h·ng lín h¬n ®ang thu ®−îc lîi nhuËn trong khi ®ã mét sè

h·ng nhá h¬n ®ang bÞ lç th× ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ mét chØ dÉn tèt vÒ

søc m¹nh ®éc quyÒn.

35. ViÖc gia nhËp vµ rót khái tù do kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n

®èi víi nh÷ng ®iÒu chØnh s¶n l−îng ngµnh theo nh÷ng thay ®æi gi¸

trong thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o.

5.3 C©u hái th¶o luËn

1. T¹i sao h·ng cung hµng hãa däc theo ®−êng chi phÝ cËn biªn khi bÞ

lç?

2. “C¹nh tranh hoµn h¶o cã thÓ lµ mét c«ng cô h÷u Ých t¹o cho mäi

ng−êi hµng hãa mµ hä muèn ë c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt hiÖu qu¶

nhÊt vµ víi sè l−îng ®óng ë ®ã chi phÝ cËn biªn vµ lîi Ých cËn

biªn b»ng nhau. Nh−ng tÊt nhiªn nÕu nh÷ng l¸ phiÕu b»ng tiÒn kh¸c

nhau qu¸ møc th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mang l¹i sù c«ng b»ng”. H·y sö

dông c¸c c«ng cô cung vµ cÇu ®Ó gi¶i thÝch møc ®é ®óng sai cña nhËn

®Þnh trªn.

3. Mét nghµnh cã 1.000 h·ng. H·y m« t¶ ®−êng cung dµi h¹n cña h·ng

khi:

- ViÖc gia nhËp vµ rót khái thÞ tr−êng lµ tù do.

- C¸c h·ng míi kh«ng thÓ gia nhËp ngµnh.

4. Cho ®−êng chi phÝ cËn biªn cña h·ng, h·y gi¶i thÝch c¸ch x©y dùng

®−êng cung cña h·ng. Trong ng¾n h¹n, ë ®iÓm nµo h·ng sÏ ®ãng cöa

s¶n xuÊt.

5. H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi h·ng cã chi phÝ gi¶m th× h·ng kh«ng t−¬ng

thÝch víi m« h×nh c¹nh tranh hoµn h¶o cña c¸c nhµ kinh tÕ.

6.§éc quyÒn

6.1 Chän c©u tr¶ lêi 1. Mét ngµnh ®éc quyÒn tù nhiªn ®Æt P = AC:

a. Lµm cho ngµnh thu ®−îc qu¸ nhiÒu lîi nhuËn.

b. Lo¹i trõ lîi nhuËn ®éc quyÒn vµ ®iÒu x· héi kh«ng muèn vÒ

®éc quyÒn.

c. Cã thÓ vÉn kh«ng ®¹t ®−îc P = MC.

d. Lµ nh÷ng giíi h¹n hîp lý ®èi víi tù do.

e. §¹t ®−îc tèi −u Pareto.

2. §éc quyÒn ®i trÖch khái P = MC cã nghÜa lµ:

a. Kh«ng ai cã thÓ ®−îc lîi mµ l¹i kh«ng cã ng−êi nµo ®ã kh¸c bÞ

thiÖt.

b. Hµng ho¸ ®−îc s¶n xuÊt ra mét c¸ch hiÖu qu¶.

c. X· héi cã kh¶ n¨ng nhiÒu h¬n ®Ó ®¹t ®−îc tèi −u phóc lîi cña

m×nh.

d. Cã thÓ lµm cho mét ng−êi nµo ®ã ®−îc lîi mµ kh«ng ph¶i lµm

cho ng−êi kh¸c bÞ thiÖt.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

3. Trong ®éc quyÒn bÞ ®iÒu tiÕt th«ng th−êng, gi¸ bÞ ®iÒu tiÕt ë trong h×nh 6.1 lµ:

a. OA.

b. OB.

D

O Q

C

P

B

A

MR

MC

AC

D

H×nh 6.1

c. OC.

d. OD.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

4. Víi c¸c ®−êng cÇu vµ ®−êng chi phÝ ®· cho ë h×nh 6.2 c©u nµo sau ®©y lµ ®óng ®èi víi nhµ ®éc quyÒn?

a. ë B h·ng ®ang tèi thiÓu ho¸ thua lç trong ng¾n h¹n; trong dµi

h¹n h·ng nªn ®ãng cöa s¶n xuÊt.

b. ë C, P = MC , h·ng ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

c. ë A h·ng ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, nh−ng trong dµi h¹n h·ng

ph¶i bá kinh doanh.

d. ë B h·ng ph¶i ®ãng cöa ng¾n h¹n

e. Kh«ng c©u nµo ®óng

5. Khi c¸c nhµ kinh tÕ thóc giôc chÝnh phñ cè g¾ng lo¹i bá ®éc quyÒn b¸n, hä lµm thÕ chñ yÕu nh»m môc ®Ých:

a. Ng¨n chÆn sù t¨ng tr−ëng cña doanh nghiÖp lín.

b. Më réng nh÷ng dÞch vô c«ng céng cã tÝnh kinh tÕ cña quy m«.

c. Ng¨n chÆn kh«ng cho gi¶m sè c¸c h·ng nhá.

d. H¹n chÕ viÖc s¸t nhËp.

e. §¶m b¶o sù c¹nh tranh.

6. Trong h×nh 6.3 diÖn tÝch nµo biÓu thÞ thÆng d− tiªu dïng bÞ mÊt do ®Æt gi¸ ®éc quyÒn b¸n?

P

P

Q

ATC

MC = AVC

A B

MR

C

D

H×nh 6.2

E

B

A

F

D

C

D

H×nh 6.3

MR

a. DEF.

b. ACF.

c. BDFC.

d.BCDE.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

7. Mét h·ng b¸n cïng mét lo¹i s¶n phÈm cho hai nhãm kh¸ch hµng: A vµ B. H·ng cho r»ng viÖc ph©n biÖt gi¸ cÊp ba lµ kh¶ thi vµ muèn ®Æt c¸c møc gi¸ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. BiÓu thøc nµo trong c¸c biÓu thøc sau ®©y m« t¶ s¸t

nhÊt chiÕn l−îc gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn?

a. PA = PB = MC b. MRA = MRB c. MRA = MRB = MC

d. MRA – MRB = 1 – MC

e. Kh«ng c©u nµo ®óng

8. Tr−êng hîp nµo trong c¸c tr−êng hîp sau lµ hµng rµo gia nhËp ñng hé c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o?

a. §Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ gia nhËp.

b. B¶o hé ngµnh trong n−íc khái sù c¹nh tranh thÕ giíi b»ng thuÕ

quan.

c. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm.

d. S¶n l−îng t¨ng th× chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m.

e. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn.

9. LËp luËn nµo sau ®©y ñng hé c¹nh tranh?

a. C¹nh tranh t¹o ra sè h·ng s¶n xuÊt hiÖu qu¶.

b. C¹nh tranh lu«n lu«n lµm cho gi¸ s¶n phÈm thÊp h¬n.

c. C¹nh tranh lµm cho gi¸ s¶n phÈm ph¶n ¸nh s¸t h¬n chi phi c¬

héi cña viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸.

d. C¹nh tranh hoµn h¶o lµm cho P = MC.

e. TÊt c¶ c¸c lËp luËn trªn ®Òu ñng hé c¹nh tranh.

10.LËp luËn nµo sau ®©y kh«ng ñng hé c¹nh tranh hoµn h¶o?

a. Trong c¸c ngµnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi tÝnh kinh tÕ cña quy m« th×

viÖc tËp trung ho¸ sÏ lµm cho gi¸ thÊp h¬n.

b. §éc quyÒn cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ®ßi

hái nhiÒu kinh phÝ h¬n.

c. Chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m dÇn trong mét

chuçi s¶n phÈm tiÒm tµng.

d. H·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o tèi ®a ho¸ lîi nhuËn b»ng

viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ë MC = MR.

e. TÊt c¶ c¸c lËp luËn trªn.

11.Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ ®óng? a. §−êng cung ®éc quyÒn lµ phÇn cña ®−êng chi phÝ cËn biªn n»m

trªn møc chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh tèi thiÓu.

b. §−êng cung ®éc quyÒn lµ kÕt qu¶ cña mèi quan hÖ 1:1 gi÷a gi¸

vµ l−îng.

c. Nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®−êng cung v× l−îng cung ë mét møc

gi¸ cô thÓ phô thuéc vµo ®−êng cÇu cña nhµ ®éc quyÒn.

d. Nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®−êng cung v× ®−êng chi phÝ cËn biªn

(cña nhµ ®éc quyÒn) thay ®æi ®¸ng kÓ theo thêi gian.

e. TÊt c¶ ®Òu sai.

6.2 §óng hay sai

1. Trong ®éc quyÒn tù nhiªn mét h·ng cã thÓ s¶n xuÊt víi chi phÝ trung

b×nh thÊp h¬n møc cã thÓ nÕu nã ph¶i chia sÎ thÞ tr−êng cho c¸c h·ng

kh¸c.

2. ThiÖt h¹i cña ®éc quyÒn mµ x· héi ph¶i chÞu ®−îc minh ho¹ bëi sù

kh¸c nhau gi÷a gi¸ vµ chi phÝ cËn biªn.

3. NÕu sù gia nhËp vµo mét ngµnh lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu dèc

xuèng cña mçi h·ng sang bªn tr¸i ®ñ ®Ó lo¹i trõ tÊt c¶ lîi nhuËn

th× hÇu hÕt c¸i gäi lµ l·ng phÝ cña c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o sÏ

bÞ lo¹i bá.

4. Mét trong nh÷ng lîi Ých cña ®éc quyÒn so víi c¹nh tranh hoµn h¶o lµ

trong nh÷ng tr−êng hîp cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« th× chi phÝ s¶n

xuÊt sÏ thÊp h¬n.

5. Mét lËp luËn m¹nh mÏ ñng hé cho th−¬ng m¹i tù do lµ nã sÏ khuyÕn

khÝch c¸c ngµnh trong n−íc tËp trung cao ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶

h¬n.

6. Mét khi h·ng ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch luü cña nghiªn cøu vµ

qu¶ng c¸o vµ cã ®−îc mét søc m¹nh ®éc quyÒn nµo ®ã ®èi víi

gi¸ th× c¸c h·ng nhá khã mµ ®uæi kÞp vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶.

7. Trong mét ngµnh mµ ë ®ã tÝnh kinh tÕ cña quy m« lµ lín th× c¸c h·ng

c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ cã chi phÝ thÊp h¬n c¸c h·ng mang tÝnh chÊt

®éc quyÒn.

8. NÕu ngµnh ®éc quyÒn tù nhiªn thu ®−îc lîi nhuËn b×nh th−êng th×

møc s¶n l−îng lµ tèi −u vÒ mÆt x· héi.

9. Trong nh÷ng ngµnh c¹nh tranh nghiªn cøu vµ triÓn khai ®−îc theo

®uæi tÝch cùc h¬n so víi trong c¸c ngµnh mang tÝnh ®éc quyÒn.

10. §¸nh thuÕ thu mét lÇn vµo lîi nhuËn ®éc quyÒn cã thÓ lµm gi¶m bít

sù bãp mÐo vÒ s¶n l−îng.

11. Kh«ng cã c¸c hµng rµo nhËp khÈu th× viÖc c¹nh tranh nhËp khÈu

buéc nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt trong n−íc ®Æt gi¸ cña m×nh b»ng gi¸ thÕ

giíi trõ nh÷ng ngµnh trong n−íc tËp trung cao.

6.3 C©u hái th¶o luËn

1. Theo b¹n sù tån t¹i cña søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra mèi quan t©m x·

héi hay mèi quan t©m ph¸t sinh chØ v× sù l¹m dông søc m¹nh ®ã.

2. Gi¶i thÝch t¹i sao viÖc ®Æt gi¸ lý t−ëng vÒ mÆt x· héi ®èi víi nhµ ®éc

quyÒn lµ P = MC thËm chÝ ®iÒu nµy dÉn ®Õn thua lç cho nhµ ®éc

quyÒn, vµ do ®ã ®ßi hái trî cÊp cña chÝnh phñ.

3. H·y gi¶i thÝch c¸c b−íc trong viÖc ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®èi víi mét

ngµnh cô thÓ. Cã thÓ ®iÒu tiÕt g× trong ngµnh? B¹n cã nghÜ r»ng cã c¸c

hoµn c¶nh trong ®ã c¸c nhµ kinh tÕ thÝch kÕt qu¶ kh«ng ®iÒu tiÕt h¬n

kÕt qu¶ bÞ ®iÒu tiÕt tèt nhÊt? Gi¶i thÝch.

4. Gi¶ sö r»ng toµn bé lîi nhuËn cña nhµ ®éc quyÒn bÞ ®¸nh thuÕ hÕt,

ch¼ng h¹n, b»ng thuÕ ®¹i lý ®éc quyÒn. §iÒu nµy cã dÉn ®Õn viÖc lo¹i

bá sù bãp mÐo ®éc quyÒn kh«ng? Gi¶i thÝch b»ng lêi vµ h×nh vÏ.

7. C¹nh tranh ®éc quyÒn

7.1 Chän c©u tr¶ lêi

1. Trong m« h×nh c¹nh tranh th×

a. Doanh thu cËn biªn ®èi víi mét h·ng b»ng gi¸ thÞ tr−êng.

b. NÕu h·ng n©ng gi¸ cña m×nh lªn cao h¬n gi¸ mµ c¸c ®èi thñ ®Æt

th× nã sÏ mÊt tÊt c¶ kh¸ch hµng.

c. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ ®−êng n»m ngang.

d. H·ng lµ ng−êi chÊp nhËn gi¸.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

2. NÕu mét h·ng cung cho toµn bé thÞ tr−êng th× cÊu tróc thÞ tr−êng lµ

a. C¹nh tranh hoµn h¶o.

b. §éc quyÒn tËp ®oµn.

c. §éc quyÒn.

d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.

e. kh«ng c©u nµo ®óng.

3. C¹nh tranh ®éc quyÒn kh¸c víi ®éc quyÒn ë chç

a. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn c¸c h·ng kh«ng lo l¾ng vÒ c¸c

ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ cña m×nh.

b. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn kh«ng cã sù c¹nh tranh.

c. §éc quyÒn tËp ®oµn lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh.

d. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn ®−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ mét

®−êng dèc xuèng.

e. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

4. NÕu thÞ tr−êng do mét sè h·ng chi phèi th× cÊu tróc thÞ tr−êng cña nã lµ

a. C¹nh tranh hoµn h¶o.

b. §éc quyÒn tËp ®oµn.

c. §éc quyÒn.

d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

5. Khi cã c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o th×

a. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp b»ng ®−êng cÇu thÞ tr−êng.

b. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ ®−êng n»m ngang.

c. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ dèc xuèng.

d. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ dèc lªn.

e. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ th¼ng ®øng.

6. Khi ®−êng cÇu h·ng gÆp lµ ®−êng dèc xuèng th× doanh thu cËn biªn nhá h¬n gi¸

a. V× nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

b. Trong ng¾n h¹n chø kh«ng ph¶i trong dµi h¹n.

c. V× khi s¶n l−îng t¨ng gi¸ ph¶i gi¶m cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n

phÈm.

d. V× ph¶i tr¶ thuÕ.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

7. "Chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸" lµ quy t¾c tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho cÊu tróc thÞ tr−êng nµo sau ®©y?

a. C¹nh tranh hoµn h¶o.

b. §éc quyÒn tËp ®oµn.

c. §éc quyÒn.

d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.

e. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc thÞ tr−êng trªn.

8. So víi c¹nh tranh, ®éc quyÒn b¸n

a. §Æt gi¸ cao h¬n.

b. B¸n nhiÒu s¶n l−îng h¬n.

c. §Æt gi¸ thÊp h¬n.

d. B¸n Ýt s¶n l−îng h¬n.

e. a vµ d.

9. §−êng cÇu thÞ tr−êng lµ ®−êng cÇu h·ng gÆp khi cÊu tróc thÞ tr−êng lµ

a. C¹nh tranh hoµn h¶o.

b. §éc quyÒn tËp ®oµn.

c. §éc quyÒn.

d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.

e. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc thÞ tr−êng trªn.

10.§éc quyÒn b¸n chªnh lÖch gi÷a gi¸ vµ chi phÝ cËn biªn sÏ lín h¬n khi ®−êng cÇu lµ

a. Co d·n h¬n.

b. Ýt co d·n h¬n.

c. Co d·n ®¬n vÞ.

d. Co d·n hoµn toµn

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

11.V× hä lµ nh÷ng ng−êi b¸n duy nhÊt nªn ®éc quyÒn b¸n cã thÓ thu ®−îc

a. Lîi nhuËn kinh tÕ thÇn tuý.

b. Lîi nhuËn kÕ to¸n thuÇn tuý.

c. Lîi nhuËn b»ng kh«ng.

d. Tû lÖ lîi nhuËn b×nh th−êng tõ vèn ®Çu t−.

e. c vµ d.

12.Th−íc ®o søc m¹nh thÞ tr−êng cña h·ng lµ

a. Sè c«ng nh©n h·ng cã.

b. Quy m« t− b¶n.

c. Gi¸ thÞ tr−êng cña c¸c cæ phiÕu cña nã.

d. Møc ®é mµ ®−êng cÇu nã gÆp dèc xuèng.

e. TÊt c¶.

13.§−êng cÇu mµ h·ng gÆp dèc xuèng nh− thÕ nµo ®−îc quy ®Þnh bëi

a. Sè h·ng trong ngµnh.

b. Møc ®é mµ s¶n phÈm cña nã kh¸c víi cña c¸c ®èi thñ.

c. Quy m« t− b¶n.

d. Møc tèi thiÓu cña chi phÝ trung b×nh cña nã.

e. a vµ b.

14.Sù kh¸c biÖt s¶n phÈm lµ do

a. Nh÷ng sù kh¸c nhau trong ®Æc tÝnh cña c¸c s¶n phÈm do c¸c

h·ng kh¸c nhau s¶n xuÊt ra.

b. Nh÷ng sù kh¸c nhau trong vÞ trÝ cña c¸c h·ng.

c. Nh÷ng sù kh¸c nhau nhËn ®−îc do qu¶ng c¸o.

d. Th«ng tin kh«ng hoµn h¶o vÒ gi¸ vµ sù s½n cã.

e. TÊt c¶.

15.Khi c¸c s¶n phÈm b¸n trong mét ngµnh lµ kh¸c nhau th× nÕu mét h·ng n©ng gi¸ cña m×nh lªn

a. SÏ mÊt hÕt kh¸ch hµng.

b. SÏ kh«ng mÊt kh¸ch hµng nµo.

c. SÏ mÊt mét sè chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ kh¸ch hµng.

d. SÏ rêi bá kinh doanh.

e. Lîi nhuËn cña nã sÏ t¨ng.

16.C¸c hµng rµo gia nhËp

a. Lµ c¸c yÕu tè ng¨n c¶n c¸c h·ng míi gia nhËp ngµnh.

b. Lµ bÊt hîp ph¸p.

c. Cho phÐp c¸c h·ng ®ang ë trong ngµnh tiÕp tôc thu ®−îc lîi

nhuËn kinh tÕ.

d. Hµm ý r»ng doanh thu cËn biªn lín h¬n chi phÝ cËn biªn.

e. a vµ c.

17.ë c©n b»ng trong c¹nh tranh ®éc quyÒn

a. C¸c h·ng thu ®−îc lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng.

b. Gi¸ b»ng chi phÝ trung b×nh.

c. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.

d. Gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

e. TÊt c¶.

18.§Æt c¸c gi¸ kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau gäi lµ

a. Ph©n biÖt s¶n phÈm.

b. Ph©n biÖt gi¸.

c. §Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng.

d. §Æt gi¸ giíi h¹n.

e. §éc quyÒn tù nhiªn.

19.TÝnh kinh tÕ cña quy m« ®Ò cËp ®Õn

a. Khi s¶n l−îng t¨ng chi phÝ trung b×nh gi¶m.

b. §Æt c¸c gi¸ kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau.

c. Mét yÕu tè nµo ®ã dùng lªn c¸c hµng rµo gia nhËp ®èi víi c¸c

®èi thñ c¹nh tranh míi.

d. Khi s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau b»ng cïng mét nhµ

m¸y vµ m¸y mãc thiÕt bÞ th× chi phÝ trung b×nh thÊp h¬n.

e. §Æt gi¸ thÊp cho trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó ®uæi c¸c ®èi

thñ c¹nh tranh ra ngoµi thÞ tr−êng.

20.Mét h·ng kh«ng thÓ ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ s¶n phÈm mµ m×nh b¸n ra gäi lµ:

a. Ng−êi ®Æt gi¸.

b. Ng−êi chÊp nhËn gi¸.

c. Ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý.

d. Kh«ng c©u nµo ®óng.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng

21.NÕu D lµ ®−êng th¼ng th×

a. MR b¾t ®Çu ë cïng mét ®iÓm víi ®−êng cÇu vµ lµ ®−êng dèc

xuèng nh−ng víi ®é dèc lín gÊp ®«i.

b. MR cao h¬n P.

c. MR d−¬ng.

d. MR kh«ng ®æi

e. MR chÝnh lµ ®−êng th¼ng ®ã.

22.S¶n l−îng cña h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o trong ng¾n h¹n lµ sè l−îng cã:

a. MC = MR =P.

b. AVC = P.

c. Tèi thiÓu ho¸ ATC.

d. ATC = P.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

23.NÕu ®−êng cÇu cña h·ng lµ ®−êng n»m ngang th× doanh thu cËn biªn cña h·ng:

a. Nhá h¬n gi¸ cña s¶n phÈm.

b. B»ng gi¸ cña s¶n phÈm.

c. Lín h¬n gi¸ cña s¶n phÈm.

d. Lín h¬n, b»ng, hoÆc nhá h¬n gi¸ cña s¶n phÈm phô thuéc vµo

c¸c hoµn c¶nh cô thÓ.

e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c th«ng tin trªn.

24.C©u nµo sau ®©y m« t¶ mét h·ng ë ®iÓm c©n b»ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña nã?

a. Doanh thu cËn biªn lu«n lu«n b»ng doanh thu trung b×nh.

b. §é dèc cña ®−êng tæng lîi nhuËn b»ng 1.

c. §é dèc cña ®−êng tæng doanh thu vµ ®−êng tæng chi phÝ b»ng

nhau.

d. CÇu lín h¬n cung.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

25.Trong t×nh huèng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o mèi quan hÖ gi÷a gi¸ thÞ tr−êng vµ doanh thu cËn biªn cña h·ng lµ:

a. P nhá h¬n MR ë tÊt c¶ hay hÇu hÕt c¸c møc s¶n l−îng.

b. P lín h¬n MR ë hÇu hÕt c¸c møc s¶n l−îng.

c. P b»ng MR ë tÊt c¶ c¸c møc s¶n l−îng.

d. P hoÆc nhá h¬n MR ë nh÷ng møc s¶n l−îng cô thÓ hoÆc b»ng

MR.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

26.Trong ng¾n h¹n h·ng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn (hoÆc tèi thiÓu ho¸ thua lç) ph¶i ®¶m b¶o:

a. Tæng chi phÝ trung b×nh cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

b. Doanh thu trung b×nh cao h¬n tæng chi phÝ trung b×nh.

c. Tæng doanh thu lín h¬n tæng chi phÝ.

d. Gi¸ cao h¬n chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

e. Doanh thu trung b×nh lín h¬n chi phÝ trung b×nh.

27.NÕu nhµ ®éc quyÒn muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× nã ph¶i lµm ®iÒu g× sau ®©y?

a. Tèi ®a ho¸ doanh thu.

b. Tèi ®a hãa lîi nhuËn ®¬n vÞ.

c. Chän møc s¶n l−îng nµo cã chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu.

d. Chän møc s¶n l−îng nµo cã chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh tèi thiÓu.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

28.NÕu mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o hiÖn ®ang s¶n xuÊt ë ®iÓm mµ doanh thu trung b×nh cao h¬n chi phÝ cËn biªn th× ban qu¶n lý ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch nµo trong c¸c chÝnh s¸ch sau ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

a. Më réng s¶n l−îng vµ h¹ gi¸.

b. Thu hÑp s¶n l−îng vµ t¨ng gi¸.

c. Thu hÑp s¶n l−îng vµ gi÷ nguyªn gi¸.

d. Më réng s¶n l−îng vµ gi÷ gi¸ kh«ng ®æi.

e. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµm mét ®iÒu nµo ®ã trong c¸c ®iÒu trªn v× cã thÓ nã ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

29.§Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn (hoÆc tèi thiÓu ho¸ thua lç) h·ng ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt ë møc s¶n l−îng mµ t¹i ®ã:

a. Doanh thu cËn biªn gi¶m nhanh h¬n chi phÝ cËn biªn.

b. Chi phÝ trung b×nh ®ang t¨ng.

c. Chi phÝ cËn biªn ®ang gi¶m.

d. Doanh thu cËn biªn ®ang t¨ng.

e. Doanh thu cËn biªn ®ang gi¶m.

30.Mét nhµ ®éc quyÒn thÊy r»ng, ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi, doanh thu cËn biªn b»ng 4$ vµ chi phÝ cËn biªn b»ng 3,2$, ®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu sau sÏ tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn?

a. Gi÷ gi¸ vµ s¶n l−îng kh«ng ®æi. b. T¨ng gi¸ vµ gi÷ s¶n l−îng kh«ng ®æi. c. Gi¶m gi¸ vµ t¨ng s¶n l−îng. d. Gi¶m gi¸ vµ t¨ng s¶n l−îng. e. Gi¶m gi¸ vµ gi÷ nguyªn s¶n l−îng.

31.NÕu c¸c ®iÒu kiÖn cÇu ®ang lµm cho h·ng kh«ng thÓ thu ®−¬c lîi nhuËn ë bÊt kú møc s¶n l−îng nµo th× chÝnh s¸ch ng¾n h¹n tèt nhÊt mµ h·ng nªn thùc

hiÖn lµ g×?

a. §ãng cöa. b. TiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu cã mét møc s¶n l−îng nµo ®ã mµ h·ng

cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ cè ®Þnh cña m×nh. c. TiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu cã mét møc s¶n l−îng nµo ®ã mµ h·ng

cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ biÕn ®æi cña m×nh.

d. Lo¹i bá quy t¾c doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn. e. Cho doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh.

32.Trong mét t×nh huèng ®éc quyÒn b¸n thuÇn tuý:

a. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n l−îng ph¶i b»ng trong c¹nh tranh thuÇn tuý. b. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n l−îng ph¶i cao h¬n trong c¹nh tranh thuÇn tuý.

c. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n l−îng ph¶i thÊp h¬n trong c¹nh tranh thuÇn tuý.

d. Gi¸ s¶n phÈm th«ng th−êng lµ cao h¬n vµ s¶n l−îng thÊp h¬n trong c¹nh tranh thuÇn tuý.

e. Gi¸ s¶n phÈm thÊp h¬n vµ s¶n l−îng cao h¬n so víi c¹nh tranh thuÇn tuý.

33.Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm cho c¹nh tranh hoµn h¶o t¹o ra sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ h¬n lµ ®éc quyÒn?

a. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

b. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng tèi ®a ho¸ s¶n l−îng trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.

c. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng ®Æt gi¸ thÊp h¬n trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng ®Æt gi¸ cao h¬n.

d. Mét h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o kh«ng kiÓm so¸t ®−îc gi¸ thÞ tr−êng cña s¶n phÈm cña m×nh trong khi ®éc quyÒn cã thÓ ®−îc lîi tõ viÖc t¹o ra sù kh¸c nhau gi÷a P vµ MC.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

34.NÕu ®−êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P: ($) 5, 4, 3, 2, 1, vµ q: 8, 12, 17, 22, 27, th× l−îng doanh thu bæ sung do gi¸ gi¶m ®i

1$ lµ:

a. 3, 8, 12($). b. 3, 8, 12, -7($). c. 8, 12 -7, -17($).

d. 8, 3, -7, -17($).

e. 0, 3, -7($).

35.§−êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P: 5, 4, 3, 2, 1($), vµ q: 8, 12, 17, 22, 27. NÕu h·ng kh«ng thÓ s¶n xuÊt ë møc s¶n l−îng bÊt kú nµo kh¸c th× gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ doanh thu lµ:

a. P = 5, q = 8.

b. P =4, q = 12.

c. P = 3, q = 17.

d. P = 2; q = 22.

e. P = 1, q = 27.

36.§−êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P: 5, 4, 3, 2, 1($), vµ q: 8, 12, 17, 22, 27. vµ MC kh«ng ®æi ë 4,5$. NÕu h·ng kh«ng thÓ

s¶n xuÊt ë møc s¶n l−îng bÊt kú nµo kh¸c th× gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a lîi nhuËn lµ:

a. P = 5, q = 8.

b. P = 4 q = 12.

c. P = 3 q = 17.

d. P = 2. q = 22.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

37.Mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã c¸c mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ cÇu ®−îc cho ë h×nh 7.1:

a. §ang bÞ lç.

b. §ang cã lîi nhuËn thuÇn tuý.

c. §ang kh«ng cã lîi nhuËn thuÇn tuý.

d. §ãng cöa s¶n xuÊt.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

38.§éc quyÒn tËp ®oµn cã nghÜa lµ:

a. Mét ng−êi b¸n.

b. Hai ng−êi b¸n.

c. Mét sè ng−êi b¸n.

d. §éc quyÒn tù nhiªn bÞ ®iÒu tiÕt.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

39.§Æc ®iÓm nµo sau ®©y lµ cña ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn?

a. Mét thÞ tr−êng më v× lîi Ých tèt nhÊt cña ng−êi tiªu dïng.

b. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã kh«ng cã c¹nh tranh.

c. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã chØ cã mét ng−êi b¸n.

P

d. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã cã mét sè ng−êi b¸n c¹nh

tranh víi nhau.

e. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã cã mét sè ng−êi mua c¹nh

tranh víi nhau.

7.2 §óng hay sai 1. Trong c¹nh tranh hoµn h¶o ®−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ mét ®−êng

dèc xuèng.

2. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn ®−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ mét ®−êng

dèc xuèng.

3. Khi h·ng gÆp ®−êng cÇu dèc xuèng th× doanh thu cËn biªn nhá

h¬n gi¸.

4. Doanh thu cËn biªn nhá h¬n gi¸ b¸n v× gi¸ ph¶i gi¶m ®Ó s¶n

l−îng t¨ng.

5. Ngµnh cã mét ng−êi b¸n lµ ®éc quyÒn b¸n.

6. §−êng cÇu mµ nhµ ®éc quyÒn gÆp còng lµ ®−êng cÇu cña ngµnh.

7. Trong ®éc quyÒn b¸n gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

8. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

9. So víi c¹nh tranh hoµn h¶o, ®éc quyÒn s¶n xuÊt nhiÒu h¬n nh−ng

®Æt gi¸ cao h¬n.

10. NÕu cã hµng rµo gia nhËp th× c¸c h·ng cã thÓ tiÕp tôc thu ®−îc lîi

nhuËn rßng.

11. Sù kh¸c biÖt s¶n phÈm do c¸c hµng rµo gia nhËp g©y ra.

12. ë c©n b»ng trong c¹nh tranh ®éc quyÒn gi¸ cao h¬n chi phÝ trung

b×nh.

13. Møc ®é cña søc m¹nh thÞ tr−êng cña h·ng ®−îc ®o bëi ®−êng cÇu

cña ngµnh dèc nh− thÕ nµo.

14. §−êng cÇu cµng co d·n th× gi¸ cµng cao h¬n chi phÝ cËn biªn trong

®éc quyÒn.

15. §éc quyÒn b¸n tËp ®oµn cã ®óng hai ng−êi b¸n.

16. ThÐp lµ mét ngµnh ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn.

17. NÕu mét ngµnh lµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn th× h·ng sÏ bÞ h¹n chÕ

h¬n trong viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu cña m×nh do c¸c hµnh

®éng cña c¸c h·ng kh¸c so víi khi h·ng lµ c¹nh tranh ®éc quyÒn.

18. H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o kh¸c biÖt ë chç nã kh«ng cã ®−îc sù kiÓm

so¸t ®èi víi gi¸.

19. S¶n l−îng mµ h·ng ph¶i s¶n xuÊt ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ møc

s¶n l−îng mµ ë ®ã lîi nhuËn tõ ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng lín h¬n

ë bÊt kú møc s¶n l−îng nµo ®ã kh¸c.

20. NÕu doanh thu cËn biªn ©m cã nghÜa lµ tæng doanh thu ®ang gi¶m.

21. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hoµn h¶o doanh thu cËn biªn vµ gi¸ ®èi

víi c¸ nh©n h·ng lµ mét.

22. Mét h·ng lu«n cè g¾ng s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu.

23. Mét h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sÏ lu«n lu«n cè g¾ng ho¹t ®éng ë

møc chi phÝ cËn biªn b»ng doanh thu cËn biªn nÕu chi phÝ trung

b×nh kh«ng ®¹t tèi thiÓu ë ®iÓm ®ã.

24. Nhµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn ®¹t c©n b»ng khi doanh thu cËn biªn

b»ng chi phÝ cËn biªn.

25. S¶n xuÊt lóa ®−îc m« t¶ tèt nhÊt lµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn.

26. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn x¶y ra ë ®é co d·n cña cÇu theo gi¸ b»ng 1.

27. Mét nhµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o kh«ng gia nhËp ngµnh ë møc

gi¸ ®ang thÞnh hµnh v× lµm nh− thÕ sÏ lµm gi¶m doanh thu cËn

biªn.

28. ThuÕ c¶ gãi (kh«ng phô thuéc vµo s¶n l−îng) ®¸nh vµo h·ng c¹nh

tranh kh«ng hoµn h¶o sÏ lµm dÞch chuyÓn ®−êng doanh thu cËn biªn

cña nã lªn trªn vµ do ®ã lµm t¨ng gi¸ c©n b»ng vµ lµm gi¶m s¶n l−îng

c©n b»ng.

29. Khi mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o ®Æt chi phÝ cËn biªn b»ng

doanh thu cËn biªn sÏ dÉn ®Õn s¶n l−îng nhá h¬n vµ gi¸ cao h¬n

so víi chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸.

30. NÕu mét h·ng cã chi phÝ b»ng kh«ng th× s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi

nhuËn lµ møc mµ ë ®ã doanh thu cËn biªn b»ng kh«ng.

31. Mét h·ng kh«ng thÓ tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn cña m×nh nÕu nã

ho¹t ®éng ë miÒn kh«ng co d·n cña ®−êng cÇu.

32. §−êng tæng doanh thu cña mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o lµ mét

®−êng th¼ng dèc lªn xuÊt ph¸t tõ gèc to¹ ®é.

33. Quy m« tèi thiÓu cã hiÖu qu¶ lµ møc s¶n l−îng mµ ë ®ã tÝnh kinh tÕ

cña quy m« kh«ng cßn n÷a.

34. Trong thùc tÕ mét doanh nghiÖp kh«ng ®Æt gi¸ cho s¶n phÈm cña

m×nh b»ng c¸ch lµm chi phÝ cËn biªn b»ng doanh thu cËn biªn v× nã

thÊy r»ng nã cã thÓ t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn h¬n b»ng c¸ch ®Æt gi¸

cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

35. Trong nh÷ng ngµnh chi phÝ gi¶m m¹nh kh«ng thÓ hy väng cã c¹nh

tranh hoµn h¶o.

7.3 C©u hái th¶o luËn

1. §¸nh gi¸ nhËn ®Þnh: “Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o,

gi¸ thÞ tr−êng kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh bëi cung vµ cµu”. C¸c nhµ kinh

tÕ nãi “nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®−êng cung” cã nghÜa g×?

2. Chi phÝ cËn biªn kh«ng bao giê lµ sè ©m, nªn h·ng cã chi phÝ kh«ng

b»ng kh«ng chØ cã thÓ tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn khi doanh thu cËn

biªn lµ sè d−¬ng. Nãi c¸ch kh¸c: mét h·ng nh− thÕ chØ cã thÓ tèi ®a

ho¸ lîi nhuËn ë møc gi¸ n»m ë phÇn co d·n cña ®−êng cÇu”. B¹n cã

®ång ý kh«ng? T¹i sao?

3. “NÕu h·ng tèi ®a hãa lîi nhuËn th× mét møc thuÕ thÊp (50.000 ®ång

ch¼ng h¹n) ®¸nh vµo lîi nhuËn sÏ kh«ng lµm thay ®æi gi¸ vµ s¶n

l−îng c©n b»ng”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i sao?

4. “Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm kh«ng t−¬ng thÝch víi c¹nh tranh hoµn

h¶o”. H·y bµn luËn.

5. “C¸c ngµnh cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« lín h¬n cã xu h−íng cã tû lÖ

tËp trung lín h¬n”. B¹n cã ®ång ý víi nhËn ®Þnh ®ã kh«ng? Thùc tÕ

ë ViÖt Nam nh− thÕ nµo?

6. H·y ®−a ra c¸c vÝ dô vÒ hµnh vi cña c¸c h·ng kinh doanh cho thÊy

r»ng chóng kh«ng cè g¾ng tèt ®a hãa lîi nhuËn. H·y ®−a ra mét sè

ngo¹i lÖ. H·y bµn luËn xem lý thuyÕt kinh tÕ dùa trªn gi¶ ®Þnh tèi ®a

hãa lîi nhuËn cã liªn quan g× trong tr−êng hîp c¸c vÝ dô nµy.

7. “Mçi kho¶n chi cho ho¹t ®éng tõ thiÖn cña c«ng ty chøng minh r»ng

gi¶ ®Þnh h·ng tèi ®a hãa lîi nhuËn lµ sai”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i

sao?

8. §éc quyÒn tËp ®oµn

8.1 Chän c©u tr¶ lêi

1. Kh«ng gièng nh− c¸c h·ng ho¹t ®éng trong c¸c thÞ tr−êng c¹nh tranh ®éc quyÒn, c¸c nhµ ®éc quyÒn tËp ®oµn

a. GÆp ®−êng cÇu dèc xuèng.

b. Lµ nh÷ng ng−êi chÊp nhËn gi¸.

c. Ph¶i lo l¾ng vÒ c¸ch mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ph¶n øng l¹i c¸c

quyÕt ®Þnh cña hä.

d. §Æt gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.

e. a vµ d.

2. Mét nhãm c¸c c«ng ty hµnh ®éng phèi hîp vµ ph©n chia ngµnh ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn gäi lµ

a. §éc quyÒn b¸n.

b. §éc quyÒn mua.

c. Cartel.

d. Antitrust.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

3. Mét khã kh¨n mµ c¸c cartel gÆp ph¶i lµ c¸ nh©n c¸c h·ng cã thÓ gian lËn vµ

a. §Æt gi¸ thÊp h¬n møc ®· thèng nhÊt.

b. B¸n nhiÒu h¬n møc s¶n l−îng ®· thèng nhÊt.

c. §Æt gi¸ cao h¬n møc ®· thèng nhÊt.

d. a vµ b.

e. b vµ c.

4. Trong T×nh thÕ l−ìng nan cña nh÷ng ng−êi tï a. C¶ hai ng−êi ®Òu hµnh ®éng v× lîi Ých riªng cña m×nh, dÉn ®Õn

ph−¬ng ¸n tèt nhÊt trªn quan ®iÓm kÕt hîp cña hä.

b. C¶ hai ng−êi phèi hîp ®Ó thùc hiÖn ph−¬ng ¸n tèt nhÊt.

c. Hµnh ®éng v× lîi Ých riªng cña m×nh, nh÷ng ng−êi tï thùc hiÖn

ph−¬ng ¸n xÊu nhÊt.

d. Kh«ng thÓ nãi ®iÒu g× sÏ x¶y ra v× mçi ng−êi tï ®Òu ph¶i lo

l¾ng vÒ c¸c ph¶n øng cña ng−êi kia.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

5. CÊu kÕt trong thùc tÕ lµ khã kh¨n v× a. LuËt chèng cÊu kÕt lµm cho nh÷ng hiÖp ®Þnh c«ng khai cè ®Þnh

gi¸ lµ bÊt hîp ph¸p.

b. C¸ nh©n c¸c h·ng cã ®éng c¬ gian lËn vµ c¾t gi¶m gi¸ lÉn nhau.

c. Khi ®iÒu kiÖn cÇu vµ chi phÝ thay ®æi khã mµ ®µm ph¸n l¹i

nh÷ng hiÖp ®Þnh ngÇm.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

6. Khi c¸c nhµ ®éc quyÒn c«ng bè sÏ lµm theo nh÷ng sù thay ®æi gi¸ do mét h·ng nµo ®ã ®Æt ra, th× sÏ cã

a. C¹nh tranh gi¸ nhiÒu h¬n.

b. Møc ®é c¹nh tranh gi¸ vÉn nh− thÕ.

c. C¹nh tranh gi¸ Ýt h¬n.

d. R¾c rèi v× sù c«ng bè lµm theo lµ bÊt hîp ph¸p.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

7. Mét h·ng cã thÓ ®Æt gi¸ thÊp h¬n chi phÝ ®Ó ®uæi ®èi thñ c¹nh tranh khái lÜnh vùc kinh doanh mµ nã ®ang tiÕn hµnh gäi lµ

a. §Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng. b. §Æt gi¸ giíi h¹n. c. §Æt gi¸ cã thÓ c¹nh tranh giµnh lÊy thÞ tr−êng.

d. §Æt gi¸ cÊu kÕt.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 8. Mét h·ng cã thÓ sö dông c«ng suÊt thõa ®Ó

a. Lµm cho nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng tin r»ng c«ng viÖc

kinh doanh ®ã kh«ng tèt.

b. §e däa nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng b»ng viÖc s¶n l−îng

t¨ng nÕu hä gia nhËp thÞ tr−êng.

c. Lµm cho nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng kh«ng ph©n biÖt ®−îc

chi phÝ s¶n xuÊt.

d. Lµm t¨ng chi phÝ cña ®èi thñ cña m×nh.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 9. Mét h·ng ®ang ë trong ngµnh cã thÓ h¹ thÊp gi¸ cña m×nh ®Ó

a. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng chi phÝ cËn biªn cña nã cao.

b. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng chi phÝ cËn biªn cña nã thÊp.

c. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng tæng chi phÝ cña nã cao.

d. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng tæng chi phÝ cña nã thÊp.

e. b vµ d. 10.C¸c h·ng trong ®éc quyÒn tËp ®oµn cã thÓ ng¨n c¶n viÖc gia nhËp b»ng

a. §e do¹ ®Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng. b. X©y dùng c«ng suÊt thõa. c. §Æt gi¸ giíi h¹n. d. TÊt c¶. e. a vµ b.

11.Trong c¹nh tranh Cournot c¸c h·ng a. C¹nh tranh b»ng viÖc chän s¶n l−îng, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã

vÒ s¶n l−îng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt.

b. C¹nh tranh b»ng viÖc chän gi¸, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã vÒ gi¸

mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Æt.

c. Lµm theo viÖc gi¶m gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh nh−ng kh«ng

lµm theo viÖc t¨ng gi¸.

d. CÊu kÕt ®Ó cè ®Þnh gi¸ vµ thu lîi nhuËn ®éc quyÒn.

e. Ph©n chia thÞ tr−êng theo mét c¸ch cã trËt tù.

12.Trong c¹nh tranh Bertrand c¸c h·ng a. C¹nh tranh b»ng viÖc chän s¶n l−îng, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã

vÒ s¶n l−îng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt.

b. C¹nh tranh b»ng viÖc chän gi¸, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã vÒ gi¸

mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Æt.

c. Lµm theo viÖc gi¶m gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh nh−ng kh«ng

lµm theo viÖc t¨ng gi¸.

d. CÊu kÕt ®Ó cè ®Þnh gi¸ vµ thu lîi nhuËn ®éc quyÒn.

e. Ph©n chia thÞ tr−êng theo mét c¸ch cã trËt tù.

13.Trong m« h×nh Cournot, hµm ph¶n øng a. X¸c ®Þnh møc s¶n l−îng cña h·ng víi dù kiÕn cña nã vÒ møc

s¶n l−îng h·ng kia sÏ s¶n xuÊt. b. X¸c ®Þnh møc gi¸ cña h·ng víi dù kiÕn cña nã vÒ møc gi¸ h·ng

kia sÏ ®Æt. c. BiÓu thÞ c¸ch mµ thÞ tr−êng sÏ ph¶n øng víi sù t¨ng lîi nhuËn

cña h·ng. d. V¹ch ra c¸ch thøc mµ c¸c h·ng trong cartel sÏ ph¶n øng víi sù

gian lËn cña mét trong c¸c thµnh viªn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

14.S¶n l−îng c©n b»ng trong m« h×nh Cournot lµ

a. Cao h¬n trong c¹nh tranh hoµn h¶o. b. ThÊp h¬n trong c¹nh tranh hoµn h¶o. c. Cao h¬n trong ®éc quyÒn b¸n. d. ThÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.

e. b vµ c.

15.Doanh thu cËn biªn ®èi víi h·ng cã ®−êng cÇu gÉy

a. Lµ cao h¬n trong ®éc quyÒn b¸n. b. Lµ thÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n. c. B»ng trong ®éc quyÒn b¸n. d. Cã sù gi¸n ®o¹n ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

16.NÕu c¸c hµng ho¸ lµ thay thÕ hoµn h¶o th× gi¸ c©n b»ng trong m« h×nh Bertrand lµ

a. Cao h¬n chi phÝ cËn biªn. b. ThÊp h¬n chÝ phÝ cËn biªn. c. B»ng chi phÝ cËn biªn. d. ThÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n. e. a vµ d.

17.NÕu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµm theo viÖc gi¶m gi¸ nh−ng kh«ng lµm theo viÖc t¨ng gi¸ th× ®−êng cÇu h·ng gÆp

a. GÉy ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi. b. Cã sù gi¸n ®o¹n ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi. c. N»m ngang ë møc gi¸ hiÖn thêi. d. Th¼ng ®øng ë møc gi¸ hiÖn thêi. e. HoÆc c hoÆc d.

18.Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ ®óng?

a. M« h×nh ®−êng cÇu gÉy gi¶ ®Þnh r»ng mçi h·ng coi møc s¶n l−îng cña c¸c ®èi thñ cña m×nh lµ cè ®Þnh.

b. M« h×nh ®−êng cÇu gÉy gi¶ ®Þnh r»ng mçi h·ng coi møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ cña m×nh lµ cè ®Þnh.

c. Trong m« h×nh h·ng tréi c¸c h·ng nhá lµ nh÷ng ng−êi chÊp nhËn gi¸.

d. Trong m« h×nh Cournot, hai nhµ ®éc quyÒn c¹nh tranh b»ng viÖc chän møc gi¸ cïng mét lóc.

e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

8.2 §óng hay sai

1. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn, c¸c h·ng lo l¾ng vÒ c¸c ph¶n øng cña c¸c

®èi thñ c¹nh tranh.

2. Trong c¹nh tranh Cournot, c¸c nhµ ®éc quyÒn tËp ®oµn chän s¶n

l−îng cña m×nh dù kiÕn r»ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt møc

s¶n l−îng ®óng b»ng thÕ.

3. Trong c¹nh tranh Bertrand, c¸c h·ng chän gi¸ cña m×nh dù kiÕn c¸c

®èi thñ gi÷ nguyªn gi¸.

4. Trong c¹nh tranh Bertrand, c¸c h·ng cho r»ng ®−êng cÇu co d·n h¬n

trong m« h×ng Cournot.

5. Trong c¹nh tranh Cournot, s¶n l−îng ®−îc chän cao h¬n møc sÏ

®−îc chän trong c¹nh tranh nh−ng thÊp h¬n møc sÏ ®−îc chän

trong ®éc quyÒn b¸n.

6. NÕu hµng ho¸ cña c¸c h·ng lµ thay thÕ hoµn h¶o th× gi¸ trong c¹nh

tranh Bertrand lµ gi¸ ®éc quyÒn b¸n.

7. NÕu h·ng coi ®−êng cÇu lµ gÉy th× cã kho¶ng trèng trong doanh thu

cËn biªn ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi

8. Cartel lµ mét nhãm c¸c h·ng c¹nh tranh víi nhau b»ng gi¸.

9. LuËt chèng cÊu kÕt cho phÐp c¸c cartel ®µm ph¸n c«ng khai ®Ó cè

®Þnh gi¸.

10. ViÖc sÏ ®Æt gi¸ theo gi¸ do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Æt ra g©y ra c¹nh

tranh gi¸ nhiÒu h¬n.

11. Ng−êi chØ ®¹o gi¸ gióp cartel ®iÒu chØnh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn th−êng

xuyªn thay ®æi.

12. Mét khã kh¨n mµ c¸c cartel gÆp ph¶i lµ khi chóng thµnh c«ng trong

viÖc n©ng gi¸ th× c¸c thµnh viªn cartel l¹i cè g¾ng c¾t gi¶m gi¸ cartel.

13. §Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng lµ viÖc cè t×nh ®Æt gi¸ thÊp h¬n chi phÝ s¶n

xuÊt ®Ó lo¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ra khái lÜnh vùc kinh doanh.

14. §Æt gi¸ giíi h¹n lµ ®Æt gi¸ cao ®Ó khuyÕn khÝch sù gia nhËp.

15. C¸c h·ng cã thÓ ®Ó c«ng suÊt thõa ®Ó ®e do¹ nh÷ng ng−êi gia nhËp

tiÒm tµng lµ sÏ t¨ng s¶n l−îng khi chóng gia nhËp thÞ tr−êng.

8.3 C©u hái th¶o luËn

1. CÊu kÕt ngÇm lµ g×? Nã kh¸c cÊu kÕt c«ng khai ë chç nµo? Theo

b¹n ChÝnh phñ cã thÓ h¹n chÕ cÊu ngÇm b»ng c¸c biÖn ph¸p

nµo?

2. C¸c ®iÒu kiÖn ph¶i tho¶ m·n ë c©n b»ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña

h·ng lµ g×? Gi¶i thÝch t¹i sao chuyÓn khái c©n b»ng theo bÊt kú

h−íng nµo còng ®Òu lµm gi¶m lîi nhuËn cña h·ng.

9. Cung vµ cÇu lao ®éng

9.1 Chän c©u tr¶ lêi

1. NÕu mét ng−êi cã thÓ thu ®−îc 10$ mét giê th× ®é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch nghØ ng¬i tiªu dïng lµ

a. 1/10.

b. 10.

c. 0,01.

d. 0,10.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

2. NÕu thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng t¨ng lªn th× rµng buéc ng©n s¸ch

a. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.

b. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.

c. DÞch chuyÓn song song lªn trªn.

d. DÞch chuyÓn song song xuèng d−íi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

3. NÕu thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng gi¶m xuèng th× rµng buéc ng©n s¸ch

a. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.

b. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.

c. DÞch chuyÓn song song lªn trªn.

d. DÞch chuyÓn song song xuèng d−íi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

4. T¨ng thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng th−êng dÉn ®Õn

a. Gi¶m l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.

b. Gi¶m l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëng thu nhËp.

c. T¨ng l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.

d. T¨ng l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëngthu nhËp.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

5. ¶nh h−ëng thay thÕ cña møc l−¬ng t¨ng dÉn ®Õn

a. Gi¶m l−îng cung lao ®éng.

b. T¨ng l−îng cung lao ®éng.

c. Gi¶m nghØ ng¬i.

d. Rµng buéc ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song.

e. b vµ c.

6. §−êng cung lao ®éng cña mét c¸ nh©n

a. Lµ ®−êng lu«n lu«n dèc lªn.

b. Lµ ®−êng lu«n lu«n dèc xuèng.

c. Cã thÓ dèc lªn hoÆc dèc xuèng phô thuéc vµo ®é lín cña ¶nh

h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ.

d. Lµ th¼ng ®øng v× ¶nh h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ

triÖt tiªu hÕt lÉn nhau.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

7. Gi¶m møc thuÕ thu nhËp cËn biªn sÏ

a. Lµm cho l−îng cung lao ®éng t¨ng nhiÒu v× ¶nh h−ëng thu nhËp

nhá h¬n ¶nh h−ëng thay thÕ.

b. Lµm cho l−îng cung lao ®éng gi¶m nhiÒu v× ¶nh h−ëng thay

thÕ nhá h¬n ¶nh h−ëng thu nhËp.

c. DÉn ®Õn thay ®æi nhá trong l−îng cung lao ®éng.

d. Kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn l−îng cung lao ®éng v× thuÕ kh«ng

¶nh h−ëng ®Õn rµng buéc ng©n s¸ch.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

8. Cña c¶i cã ®−îc trong c¶ cuéc ®êi t¨ng lªn dÉn ®Õn

a. NghØ viÖc sím h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thu nhËp.

b. NghØ viÖc muén h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.

c. NghØ viÖc sím h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.

d. NghØ viÖc muén h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thu nhËp.

e. a vµ c.

9. C¸c ch−¬ng tr×nh phóc lîi

a. Lµm gi¶m cung lao ®éng cña nh÷ng ng−êi nhËn trî cÊp th«ng

qua ¶nh h−ëng thu nhËp.

b. Lµm gi¶m cung lao ®éng cña nh÷ng ng−êi nhËn trî cÊp th«ng

qua ¶nh h−ëng thay thÕ.

c. Lµm t¨ng cung lao ®éng cña nh÷ng ng−êi nhËn trî cÊp th«ng

qua ¶nh h−ëng thu nhËp.

d. a vµ b.

e. a vµ c.

10.Gi¶ sö ®−êng cÇu vÒ s¶n phÈm cña mét h·ng nh− sau:

S¶n l−îng Gi¸

25 9 40 8 54 7 67 6 79 5 90 4

Gi¶ sö r»ng tæng s¶n l−îng cña lao ®éng yÕu tè biÕn ®æi duy

nhÊt) lµ:

L−îng lao ®éng S¶n l−îng

2 25 3 40 4 54 5 67 6 79 7 90

Víi c¸c sè liÖu nµy h·ng ph¶i thuª bao nhiªu lao ®éng nÕu chi

phÝ lao ®éng lµ 30$ mét ®¬n vÞ?

a. 3 ®¬n vÞ lao ®éng.

b. 4 ®¬n vÞ lao ®éng.

c. 5 ®¬n vÞ lao ®éng.

d. 6 ®¬n vÞ lao ®éng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

11.VÝ dô nµo sau ®©y lµ vÒ ®Çu t− vµo vèn con ng−êi

a. §i häc phæ th«ng chÝnh thøc.

b. Häc th«ng qua lµm viÖc.

c. §µo t¹o kü thuËt.

d. Nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ.

e. TÊt c¶.

12.C©u nµo sau ®©y lµ nhÊt qu¸n víi lý thuyÕt gi¸o dôc t¹o ra tÝn hiÖu cho ng−êi sö dông lao ®éng vÒ n¨ng suÊt bÈm sinh cña ng−êi ®¨ng ký xin viÖc

a. ë tr−êng sinh viªn häc c¸c kü n¨ng ®Ó trë thµnh cã n¨ng suÊt

h¬n ë n¬i lµm viÖc.

b. Sinh viªn häc thuéc lo¹i kiªn tr× ®−îc ®¸nh gi¸ cao trong thÕ

giíi kinh doanh.

c. Nh÷ng c¸ nh©n vèn th«ng minh h¬n thÊy häc dÔ h¬n, dÔ chÞu

h¬n vµ tho¶ m·n h¬n.

d. TÊt c¶.

e. a vµ b.

13.Chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®i häc kh«ng bao gåm

a. Chi phÝ tr¶ häc phÝ.

b. Chi phÝ vµo tµi liÖu s¸ch vë.

c. Phßng vµ b¶ng.

d. Thu nhËp bÞ bá mÊt khi tham dù häc trªn líp vµ nghiªn cøu.

e. TÊt c¶ ®Ò lµ chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®i häc.

14.Trong h×nh 9.1 ®iÒu g× x¶y ra khi l−¬ng tèi thiÓu t¨ng?

a. ThÊt nghiÖp gi¶m.

b. ThÊt nghiÖp t¨ng.

c. §−êng cÇu sÏ dÞch chuyÓn hoÆc sang tr¸i hoÆc sang ph¶i.

d. §−êng cung sÏ dèc h¬n.

e. C¶ ®−êng cung vµ ®−êng cÇu ®Òu dÞch chuyÓn nh−ng kh«ng thÓ

biÕt chóng dÞch chuyÓn nh− thÕ nµo .

15.Nãi chung, khi cña c¶i cña mét quèc gia t¨ng lªn

a. Tû lÖ sinh gi¶m.

b. Tû lÖ sinh kh«ng thay ®æi.

c. Tû lÖ sinh t¨ng.

d. Tû lÖ sinh t¨ng gÊp ®«i.

e. Kh«ng cã mèi quan hÖ ®iÓn h×nh gi÷a cña c¶i vµ tû lÖ sinh.

w

S

Min

D

0 L

H×nh 9.1

16.Gi¸ trÞ cña viÖc thuª thªm mét c«ng nh©n ®èi víi h·ng

a. B»ng chi phÝ cËn biªn.

b. B»ng doanh thu cËn biªn.

c. B»ng s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng.

d. B»ng s¶n phÈm cËn biªn nh©n víi gi¸ s¶n phÈm.

e. B»ng s¶n phÈm cËn biªn nh©n víi møc l−¬ng.

17.Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng b»ng

a. Doanh thu mµ h·ng thu ®−îc ®èi víi ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi

cïng.

b. Doanh thu mµ h·ng thu ®−îc tõ viÖc gia nhËp thÞ tr−êng.

c. S¶n phÈm cËn biªn nh©n víi møc l−¬ng.

d. S¶n phÈm cËn biªn nh©n víi gi¸ s¶n phÈm.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

18.CÇu lao ®éng cña thÞ tr−êng b»ng

a. Cung s¶n phÈm cña thÞ tr−êng.

b. Tæng c¸c cÇu lao ®éng cña c¸c h·ng.

c. L−¬ng.

d. S¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

19.Khi t×m ra ®−êng cÇu lao ®éng cña ngµnh tõ ®−êng cÇu cña c¸ nh©n h·ng ta ph¶i tÝnh ®Õn

a. Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh¸c.

b. Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ s¶n phÈm.

c. Nh÷ng kh¸c nhau gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c h·ng kh¸c

nhau.

d. Nh÷ng kh¸c nhau gi÷a n¨ng suÊt t− b¶n cña c¸c h·ng kh¸c

nhau.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

9.2 §óng hay sai 1. Thay ®æi phÇn tr¨m trong cung lao ®éng do 1% thay ®æi trong møc

l−¬ng g©y ra lµ co d·n cña cung lao ®éng.

2. ¶nh h−ëng thu nhËp cña møc gi¶m l−¬ng lµ lµm t¨ng l−îng cung lao

®éng.

3. ¶nh h−ëng thay thÕ cña gi¶m møc l−¬ng lµ lµm t¨ng l−îng cung lao

®éng.

4. §Çu t− vµo gi¸o dôc lµ mét vÝ dô vÒ vèn con ng−êi.

5. T¨ng thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng lµm cho ®−êng ng©n s¸ch quay.

6. T¨ng thu nhËp tõ b¶o hiÓm x· héi sÏ dÉn mäi ng−êi, tÝnh trung b×nh,

®Õn nghØ viÖc muén h¬n.

7. C¸c ch−¬ng tr×nh phóc lîi lµm gi¶m cung lao ®éng th«ng qua c¶ ¶nh

h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ.

8. C¾t gi¶m thuÕ thu nhËp cËn biªn sÏ g©y ra gi¶m cung lao ®éng 50%.

9. Co d·n cña cung lao ®éng n÷ kh«ng kh¸c co d·n cña cung lao ®éng

nam.

10. Khi cña c¶i cña mét ®Êt n−íc t¨ng lªn th× tû lÖ sinh còng t¨ng lªn.

11. Sinh con lµ quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi c¸c ®éng

c¬ kinh tÕ.

12. N÷ tham gia vµo lùc l−îng lao ®éng t¨ng lªn tõ sau chiÕn tranh thÕ

giíi thø hai.

13. Theo lý thuyÕt vèn con ng−êi, gi¸o dôc lµm t¨ng n¨ng suÊt cña sinh

viªn lµm cho hä cã thÓ kiÕm ®−îc nhiÒu thu nhËp h¬n trong thÞ tr−êng

lao ®éng.

14. Khi cung vµ cÇu lao ®éng co d·n nhiÒu th× l−¬ng tèi thiÓu ®Æt bªn trªn

l−¬ng c©n b»ng sÏ dÉn ®Õn thÊt nghiÖp nhiÒu h¬n.

15. Møc l−¬ng tèi thiÓu cao h¬n sÏ cã Ýt chç lµm viÖc h¬n cho nh÷ng

ng−êi kh«ng cã tay nghÒ.

9.3 C©u hái th¶o luËn

1. T« kinh tÕ lµ g×? ¶nh h−ëng cña viÖc ®¸nh thuÕ vµo nh÷ng yÕu tè ®em

l¹i t« kinh tÕ thuÇn tóy lµ g×?

2. CÇu thø ph¸t lµ g×? Cho vÝ dô minh ho¹

3. “CÇu vÒ mçi yÕu tè s¶n xuÊt sÏ phô thuéc vµo gi¸ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè

chø kh«ng chØ vµo gi¸ cña b¶n th©n nã.” Gi¶i thÝch vµ cho vÝ dô minh

ho¹

10. Vai trß cña chÝnh phñ

10.1 Chän c©u tr¶ lêi

1. Vai trß cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tª bao gåm

a. T¹o ra khung ph¸p luËt ®Ó cho c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ diÔn ra.

b. Ph©n bæ hÇu hÕt c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô.

c. X¸c ®Þnh møc gi¸ vµ møc l−¬ng.

d. Tham gia vµo khi thÞ tr−êng kh«ng t¹o ra ®−îc c¸c kÕt qu¶ hiÖu qu¶.

e. a vµ d.

2. C¸c vÝ dô vÒ thÊt b¹i cña thÞ tr−êng bao gåm

a. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i.

b. ThiÕu sù c¹nh tranh ®ñ liÒu l−îng.

c. C¸c vÊn ®Ò th«ng tin.

d. §æi míi c«ng nghÖ kh«ng ®ñ liÒu l−îng.

e. TÊt c¶.

3. ThiÖt h¹i cña « nhiÔm m«i tr−êng lµ c¸c vÝ dô vÒ

a. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tÝch cùc.

b. Hµng ho¸ c«ng céng.

c. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc.

d. Chi phÝ t− nh©n.

e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.

4. Chi phÝ x· héi cËn biªn bao gåm

a. TÊt c¶ chi phÝ cËn biªn mµ tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ

ph¶i chÞu.

b. ChØ nh÷ng chi phÝ cËn biªn kh«ng n»m trong chi phÝ t− nh©n

cËn biªn.

c. ChØ nh÷ng chi phÝ cËn biªn n»m trong chi phÝ t− nh©n cËn biªn.

d. Tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ t− nh©n.

e. Doanh thu cËn biªn trõ chi phÝ cËn biªn.

5. Hµng ho¸ c«ng céng

a. Lµ nh÷ng hµng hãa mµ tÊt c¶ mäi ng−êi cã thÓ ®−îc h−ëng thô

mét khi chóng ®· ®−îc cung.

b. Lµ nh÷ng hµng ho¸ mµ khã cã thÓ lo¹i trõ mét ng−êi nµo ®ã

khái viÖc tiªu dïng.

c. Lµ d¹ng cùc ®oan nhÊt cña ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tÝch cùc.

d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

6. VÝ dô nµo sau ®©y lµ vÒ sù ®iÒu tiÕt mÖnh lÖnh vµ kiÓm so¸t?

a. Trî cÊp cho viÖc s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ cã ¶nh h−ëng h−íng

ngo¹i tÝch cùc.

b. §¸nh thuÕ nh÷ng hµng ho¸ cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc.

c. Nh÷ng quy ®Þnh giíi h¹n møc « nhiÔm ®−îc phÐp.

d. X¸c ®Þnh quyÒn tµi s¶n cho nh÷ng ng−êi bÞ thiÖt h¹i tõ « nhiÔm

m«i tr−êng.

e. Tiªu dïng mang tÝnh kh«ng c¹nh tranh.

7. §Ó gi¶m chÊt th¶i g©y « nhiÔm chÝnh phñ cã thÓ

a. §¸nh thuÕ viÖc gi¶m bít « nhiÔm.

b. Trî cÊp cho viÖc gi¶m « nhiÔm.

c. Trî cÊp cho viÖc b¸n nh÷ng hµng ho¸ g©y « nhiÔm nh− s¾t thÐp,

ho¸ chÊt.

d. X¸c ®Þnh l¹i quyÒn tµi s¶n cho nh÷ng ng−êi g©y « nhiÔm.

e. TÞch thu nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt g©y « nhiÔm cña c¸c h·ng.

8. Theo ph−¬ng ph¸p cÊp giÊy phÐp g©y « nhiÔm cã thÓ mua b¸n ®−îc ®Ó gi¶m « nhiÔm,

a. C¸c h·ng mua giÊy phÐp tõ chÝnh phñ. b. GiÊy phÐp cho phÐp c¸c h·ng th¶i mét l−îng x¸c ®Þnh chÊt th¶i

« nhiÔm. c. Tån t¹i thÞ tr−êng ®Ó mua b¸n giÊy phÐp g©y « nhiÔm gi÷a c¸c

h·ng víi nhau. d. C¸c h·ng cã ®éng c¬ m¹nh mÏ lµm gi¶m « nhiÔm. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

9. HÖ thèng thÞ tr−êng khuyÕn khÝch b¶o tån v×

a. Gi¸ tµi nguyªn thiªn nhiªn, ch¼ng h¹n nh− mét giÕng dÇu, b»ng gi¸ trÞ chiÕt khÊu vÒ hiÖn t¹i cña nh÷ng viÖc sö dông tiÒm tµng trong t−¬ng lai.

b. ViÖc khai th¸c l·ng phÝ bÞ ph¹t b»ng tiÒn hoÆc ph¹t tï.

c. ThÞ tr−êng lu«n lu«n ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶. d. Ph¶i cã giÊy phÐp chÝnh phñ cÊp tr−íc khi b¸n tµi nguyªn thiªn

nhiªn. e. Cã sù thõa th·i vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn.

10.Nh÷ng ng−êi së h÷u t− nh©n cã thÓ ®¸nh gi¸ thÊp cÇu t−¬ng lai vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn nÕu

a. Cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc g¾n víi viÖc sö dông tµi

nguyªn ®ã.

b. Cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tÝch cùc g¾n víi viÖc sö dông tµi

nguyªn ®ã.

c. QuyÒn së h÷u tµi s¶n kh«ng ®−îc ®¶m b¶o.

d. Nh÷ng ng−êi së h÷u cã thÓ cã c¸c c¬ héi ®i vay h÷u h¹n.

e. b, c vµ d.

11.ViÖc ®iÒu tiÕt ®éc quyÒn tù nhiªn th−êng ®Æt gi¸ b»ng

a. Doanh thu cËn biªn.

b. Chi phÝ cËn biªn.

c. Doanh thu trung b×nh.

d. Chi phÝ trung b×nh.

e. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.

12.§éc quyÒn tù nhiªn bÞ ®iÒu tiÕt th−êng

a. §Çu t− qu¸ nhiÒu.

b. §Çu t− qu¸ Ýt.

c. Thuª qu¸ nhiÒu lao ®éng.

d. Thuª qu¸ Ýt lao ®éng.

e. B¸n qu¸ nhiÒu s¶n l−îng.

13.C¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¹nh tranh cña chÝnh phñ ®−îc gäi lµ

a. Chèng cÊu kÕt.

b. KiÕm chªnh lÖch.

c. Qu¶n lý láng lÎo.

d. §éc quyÒn tù nhiªn.

e. S¸p nhËp ngang.

14.Khi ®¸nh gi¸ xem mét nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng nh− thÕ nµo chóng ta cÇn xem xÐt:

a. HiÖu qu¶.

b. C«ng b»ng.

c. Nh÷ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ.

d. ViÖc hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô.

e. TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªn.

15.C©n b»ng cña mét nÒn kinh tÕ ®−îc coi lµ hiÖu qu¶ Pareto nÕu:

a. M¸y mãc ®−îc sö dông tèt.

b. Kh«ng ai cã thÓ lµm cho ®−îc lîi mµ kh«ng ph¶i lµm cho ng−êi

kh¸c bÞ thiÖt.

c. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.

d. Mét sù ph©n phèi thu nhËp thÝch hîp ®−îc duy tr×.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

16.§iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i cña mét gi¶i ph¸p c©n b»ng tæng thÓ x¸c ®Þnh trong c¹nh tranh hoµn h¶o lµ:

a. Chi phÝ kh«ng ®æi vµ c¸c ®−êng cung n»m ngang ë tÊt c¶ c¸c

ngµnh.

b. Sù can thiÖp Ýt nhÊt cña chÝnh phñ.

c. Cã ®iÒu kiÖn cung vµ cÇu cho mçi yÕu tè s¶n xuÊt vµ mçi hµng

hãa.

d. Kh«ng cã sù khan hiÕm ®èi víi bÊt kú yÕu tè s¶n xuÊt nµo.

e. Mçi thÞ tr−êng hµng hãa hoÆc yÕu tè cã thÓ ®−îc ph©n tÝch

trong c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng bé phËn.

17.Trong mét x· héi c¹nh tranh hoµn h¶o:

a. Sù v©n ®éng ra khái c©n b»ng sÏ kh«ng lµm cho mét ai lîi h¬n.

b. Thu nhËp ®−îc ph©n phèi theo nhu cÇu.

c. TÝnh kh«ng c«ng b»ng cña ph©n phèi thu nhËp lµ tèi thiÓu.

d. Mét c¸ nh©n b»ng viÖc cè g¾ng lµm viÖc v× lîi Ých cña b¶n th©n

kh«ng nhÊt thiÕt ®i ®Õn thóc ®Èy lîi Ých x· héi.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

18.T×nh huèng nµo sau ®©y kh«ng phï hîp víi tèi −u kinh tÕ?

a. C¹nh tranh hoµn h¶o.

b. Kh«ng cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i.

c. §éc quyÒn.

d. TÊt c¶ ®Òu kh«ng phï hîp.

e. Kh«ng cã t×nh huèng nµo kh«ng phï hîp.

19.C¸i nµo kh«ng ph¶i lµ trung t©m cña mét qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ c¹nh tranh ®éc lËp?

a. Nh÷ng ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i lµm cho hÖ thèng kh«ng ë c¸c

®iÒu kiÖn hiÖu qu¶ vµ tèi −u cña nã.

b. Lîi nhuËn cã xu h−íng b»ng kh«ng trong ®iÒu kiÖn cã sù ch¾c

ch¾n vµ kh«ng cã sù thay ®æi c«ng nghÖ.

c. S¶n phÈm doanh thu cËn biªn t¹o ra ®−êng cÇu thø ph¸t vÒ c¸c

yÕu tè.

d. S¶n phÈm cËn biªn lµ tû lÖ thuËn víi gi¸ c¸c yÕu tè.

e. TÊt c¶ c¸c tµi s¶n ®−îc ®¸nh gi¸ ë gi¸ trÞ hiÖn t¹i ®· chiÕt khÊu

cña chóng.

20.Trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o th× ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn cÇn cho hiÖu qu¶ kinh tÕ?

a. Ng−êi tiªu dïng ®−îc tù do chi tiªu thu nhËp cña m×nh theo ý

muèn

b. Dù tr÷ vèn t¨ng th«ng qua ®Çu t−.

c. S¶n l−îng cña mçi s¶n phÈm lµ møc mµ gi¸ b»ng chi phÝ cËn

biªn.

d. Mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®ang sö dông ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt ®em

l¹i chi phÝ trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp nhÊt.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

21.Trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o:

a. Mét sù vËn ®éng ®Õn vÞ t rÝ c©n b»ng sÏ kh«ng lµm cho mét ai

lîi h¬n.

b. Mét sù vËn ®éng khái vÞ trÝ c©n b»ng cã thÓ lµm cho mét ai ®ã

lîi h¬n, nh−ng mét ai ®ã kh¸c bÞ thiÖt.

c. C¸ nh©n kh«ng hµnh ®éng theo c¸ch cã lîi nhÊt cho b¶n th©n

m×nh.

d. TÝnh kh«ng c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp lµ tèi ®a.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

22.C¸i khã ®èi víi c¹nh tranh tù do kinh doanh (laissez-faire) lµ:

a. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ quan träng cã thÓ qu¸ cao lµm cho mét sè

ng−êi kh«ng mua ®−îc chóng.

b. NghÌo khæ cã thÓ qu¸ cao.

c. Ph©n phèi thu nhËp cã thÓ lµ kh«ng c«ng b»ng.

d. TÊt c¶ ®ªu cã thÓ ®−îc lîi víi nh÷ng sù thay ®æi gi¸.

e. TÊt c¶ c¸c c©u trªn.

23.§©u kh«ng ph¶i lµ vai trß tiÒm tµng cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ hçn hîp?

a. §−a ra mét khung luËt ph¸p cho hµnh vi kinh tÕ vµ x· héi.

b. §−a ra mét hÖ thèng x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u tµi s¶n.

c. Ph©n bæ l¹i tµi nguyªn ®Ó cã hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng h¬n.

d. ¶nh h−ëng ®Õn sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lín h¬n th«ng qua

chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

24.Trong h×nh 10.1 møc « nhiÔm do t− nh©n g©y ra khi kh«ng cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ ®−îc biÓu thÞ b»ng:

a. §iÓm A.

b. §iÓm B.

c. §iÓm C.

d. §iÓm D.

e. §iÓm E.

25.ChuÈn « nhiÔm tèt nhÊt chÝnh phñ cã thÓ ®Æt ra ng¨n ®−îc « nhiÔm trªn møc chØ ra trong h×nh 10.1 biÓu thÞ b»ng kho¶ng c¸ch:

a. 0B.

b. 0F.

c. 0C.

d. 0D.

e. 0E.

26.Hµng ho¸ c«ng céng lµ:

a. Gièng nh− ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i theo nghÜa lµ phóc lîi cña

nhiÒu h¬n mét ng−êi cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng ®ång thêi do sù cã

mÆt cña nã.

b. Tèt nhÊt lµ cã thÓ lÊy vÝ dô b»ng mét hµng ho¸ mua b¸n ®−îc

vµ sù ph©n bæ nã ®−îc tËp thÓ x¸c ®Þnh.

$

¤ nhiÔm

O

E

F

D C

A

B

Chi phÝ cËn biªn cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm ThiÖt h¹i

x· héi cËn biªn

ThiÖt h¹i t− nh©n cËn biªn

H×nh 10.1 (dïng cho c©u 24 vµ 25)

c. Lµ mét chñ ®Ò cña mèi quan t©m khoa häc trong mét x· héi

d©n chñ v× quy t¾c ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ th−êng kh«ng dÉn ®Õn

kÕt qu¶.

d. §−îc ®Æc ch−ng bëi chi phÝ s¶n xuÊt thÊp vµ chi phÝ lo¹i trõ bít

mét ng−êi tiªu dïng cao.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

27.Hµng ho¸ nµo sau ®©y vÒ mÆt b¶n chÊt kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ c«ng céng?

a. Quèc phßng.

b. DÞch vô b−u ®iÖn.

c. Ngän h¶i ®¨ng.

d. Sù b¶o vÖ cña c¶nh s¸t.

e. KiÓm so¸t b·o lôt.

28.Hµng ho¸ c«ng céng cã xu h−íng kh«ng ®−îc b¸n trªn thÞ tr−êng v×:

a. ChÝnh hµnh ®éng b¸n chóng theo kiÓu nµy sÏ tù ®éng lµm mÊt

lîi Ých cã ®−îc tõ chóng vµ sù ®Æc biÖt cña chóng.

b. Chóng lµ qu¸ ®¾t mµ chØ nh÷ng ng−êi mua giµu nhÊt míi cã thÓ

mua ®−îc nÕu chóng ®−îc b¸n theo kiÓu nµy.

c. Ng−êi nµy cã nhiÒu h¬n th× ng−êi kh¸c sÏ ph¶i cã Ýt h¬n.

d. NÕu cung cho mét ng−êi mua th× chóng trë thµnh cã s½n cho

nh÷ng ng−êi kh¸c kh«ng mua chóng.

e. Kh«ng lý do nµo trªn ®©y lµ ®óng.

29. Hµng ho¸ c«ng céng ®−îc ®Æc tr−ng bëi:

a. Chi phÝ cung øng nhá h¬n lîi Ých c¸ nh©n vµ viÖc lo¹i trõ mäi

ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ thÊp.

b. Chi phÝ cung øng lín h¬n lîi Ých c¸ nh©n vµ viÖc lo¹i trõ mäi

ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ cao.

c. Chi phÝ cung øng lín h¬n lîi Ých c¸ nh©n rÊt nhiÒu vµ viÖc lo¹i

trõ mäi ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ thÊp.

d. Chi phÝ cung øng nhá h¬n lîi Ých c¸ nh©n rÊt nhiÒu vµ viÖc lo¹i

trõ mäi ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ cao.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

30.Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ sai?

a. §èi víi hµng ho¸ c«ng céng th× kh«ng thÓ (hoÆc rÊt tèn kÐm)

lo¹i trõ c¸c c¸ nh©n khái viÖc tiªu dïng nã.

b. C¸c hµng ho¸ c«ng céng lµ kh«ng c¹nh tranh trong tiªu dïng.

c. VÊn ®Ò kÎ ¨n kh«ng tån t¹i ®èi víi c¸c hµng ho¸ c«ng céng.

d. Nhãm cµng lín th× vÊn ®Ò kÎ ¨n kh«ng cµng nghiªm träng.

e. Kh«ng cã c©u nµo.

31.¤ nhiÔm lµ sù t−¬ng ph¶n víi hµng ho¸ c«ng céng (cã nghÜa lµ nã lµ hµng ho¸ c«ng céng tåi) v×:

a. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sè l−îng ®ßi hái mét lo¹i hµnh ®éng tËp thÓ nµo ®ã.

b. ¶nh h−ëng phóc lîi cña « nhiÔm më réng ra ngoµi nh÷ng ng−êi t¹o ra « nhiÔm.

c. Chi phÝ c¸ nh©n cña viÖc h¹ thÊp « nhiÔm cao h¬n lîi Ých c¸ nh©n cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.

d. Chi phÝ c¸ nh©n cña viÖc h¹ thÊp « nhiÔm nhá h¬n lîi Ých x· héi cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.

e. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn.

32.Khi mét tµi s¶n lµ së h÷u chung th× nh÷ng ng−êi sö dông;

a. Kh«ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. b. Vi ph¹m nguyªn lý hîp lý.

c. Bá qua nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.

d. Cã Ýt ®éng c¬ ®Ó duy tr× vµ b¶o tån tµi s¶n ®ã.

e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

10.2 §óng hay sai

1. Khi kh«ng cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ, thÞ tr−êng lu«n lu«n t¹o ra

c¸c kÕt qu¶ hiÖu qu¶.

2. Nh÷ng thÊt b¹i cña thÞ tr−êng giao cho chÝnh phñ nhiÖm vô c¶i thiÖn

khi thÞ tr−êng ph©n bæ tµi nguyªn kh«ng hiÖu qu¶.

3. ThÞ tr−êng thÊt b¹i v× qu¸ nhiÒu ng−êi bÞ cã ®éng c¬ tham lam.

4. ThÞ tr−êng lu«n lu«n cung qu¸ nhiÒu hµng ho¸ mµ cã ¶nh h−ëng

h−íng ngo¹i tÝch cùc.

5. Chi phÝ x· héi cËn biªn lín h¬n chi phÝ t− nh©n cËn biªn ®èi víi

nh÷ng hµng ho¸ t¹o ra ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc.

6. X¸c ®Þnh l¹i quyÒn së h÷u tµi s¶n ®«i khi cã thÓ söa ch÷a ®−îc thÊt

b¹i cña thÞ tr−êng.

7. V× « nhiÔm lµ mét vÝ dô cña ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc nªn c¸c

nhµ kinh tÕ khuyÕn nghÞ ®¸nh thuÕ viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.

8. C¸c hµng ho¸ g©y ra ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc ph¶i bÞ ®¸nh

thuÕ ®Ó cho gi¸ ph¶n ¸nh ®−îc nhiÒu h¬n chi phÝ x· héi.

9. Hµng ho¸ c«ng céng lµ kh«ng c¹nh tranh trong tiªu dïng ë chç mét

khi nã ®· ®−îc cung ra cho mét sè nµo ®ã th× mäi ng−êi ®Òu cã thÓ

h−ëng thô chóng.

10. Chóng ta ®ang sö dông hÕt tµi nguyªn thiªn nhiªn h÷u h¹n v× chóng

®−îc b¸n mµ kh«ng quan t©m ®Õn nhu cÇu cña nh÷ng ng−êi sö dông

tiÒm tµng trong t−¬ng lai.

11. Th«ng tin kh«ng hoµn h¶o lµ mét lý do cña sù thÊt b¹i cña thÞ tr−êng

chø kh«ng ph¶i sù thÊt b¹i c«ng céng.

12. NghÞch lý cña bá phiÕu hµm ý r»ng c¸c ®¶ng chÝnh trÞ sÏ ph¶n ¸nh së

thÝch cña cö tri trung dung.

13. Khi nh÷ng ng−êi cã nhµ ®Êt cho thuª qu¶ng c¸o mét kh«ng gian cho

thuª lµ hä ®ang t×m kiÕm t«.

14. Gi¸ c©n b»ng cña chÌ cã thÓ phô thuéc vµo gi¸ cµ phª vµ ng−îc l¹i.

15. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i cã thÓ lµ mét tr−êng hîp xa rêi khái tù do

kinh doanh.

16. NÕu chØ cÇn nhµ n−íc ®¸nh thuÕ ®Ó lµm gi¶m lîi nhuËn ®éc quyÒn th×

thiÖt h¹i cña ®éc quyÒn sÏ bÞ lo¹i bá.

17. HÖ thèng c¹nh tranh ®¶m b¶o ph©n phèi thu nhËp c«ng b»ng.

18. NÕu ®óng lµ nh÷ng ng−êi nghÌo kh«ng thÓ mua ®−îc s÷a cho con

m×nh vµ ng−êi giµu th× cho chã cña hä ¨n s÷a th× mét sè hÖ thèng ®¹o

®øc sÏ nghÜ r»ng ®©y lµ khiÕm khuyÕt cña c¬ chÕ thÞ tr−êng.

19. NÕu thu nhËp ®−îc ph©n phèi thÝch hîp th× c©n b»ng c¹nh tranh tæng

thÓ sÏ ®−a c¸c tµi nguyªn ®Õn viÖc sö dông tèt nhÊt ®Ó tho¶ m·n ng−êi

tiªu dïng.

20. S¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶ th−êng thÊy trong ng¾n h¹n nhiÒu h¬n lµ

trong dµi h¹n.

21. Ngay c¶ hÖ thèng gi¸ c¹nh tranh còng cã thÓ kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc

tÊt c¶ c¸c chi phÝ x· héi mét c¸ch thÝch hîp trong ph©n bæ tµi nguyªn.

22. TiÒn c«ng, t«, chi phÝ tr¶ l·i, vµ gi¸ ph¶i chøa phÇn th−ëng ®Ó lµm cho

mäi ng−êi ®Çu t− vèn vµo nh÷ng ngµnh cã hiÖu suÊt biÕn ®æi.

23. NÕu nh− nh÷ng l¸ phiÕu b»ng tiÒn mµ ®−îc ®iÒu chØnh kh«ng mÊt chi

phÝ th× hÖ thèng c¹nh tranh hoµn h¶o cã thÓ t¹o ra phóc lîi x· héi lín

nhÊt.

24. ë c©n b»ng tæng thÓ sù thay ®æi gi¸ mét yÕu tè s¶n xuÊt cã thÓ ¶nh

h−ëng ®Õn gi¸ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ s¶n

phÈm.

25. C¸c nhµ kinh tÕ th−êng nhÊt trÝ r»ng ph©n phèi thu nhËp trong hÖ

thèng c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ lu«n lu«n lµ "c«ng b»ng" nhÊt.

26. Trong c¹nh tranh thuÇn tuý mçi ®¬n vÞ tiÒn ®−îc ng−êi ta bá phiÕu

®óng b»ng c¸i mµ nã t¹o ra.

27. C¹nh tranh thuÇn tuý cã thÓ lµ mong muèn nhÊt trong mäi ngµnh.

28. Sù thay ®æi mang tÝnh chÊt ®æi míi ®éng t¹o ra sù kh«ng ch¾c ch¾n

kh«ng thÓ gi¶m ®−îc gi÷a hiÖu suÊt c©n b»ng vµ hiÖu suÊt thùc tÕ.

29. Duy tr× sù æn ®Þnh vÜ m«, ph©n bæ tµi nguyªn ®Ó c¶i thiÖn hiÖu qu¶

kinh tÕ vµ c«ng b»ng, vµ ®−a ra khung ph¸p luËt lµ tÊt c¶ c¸c chøc

n¨ng mµ chÝnh phñ cã thÓ thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ hçn hîp.

30. Chøc n¨ng hiÖu qu¶ cña chÝnh phñ ®−îc h×nh thµnh chñ yÕu bëi mèi

quan t©m vÒ c¸c c©u hái C¸i g× vµ ThÕ nµo mµ trªn thÞ tr−êng ®−îc

tr¶ lêi kh«ng ®óng.

31. Sù lùa chän c«ng céng chØ liªn quan ®Õn c¸i chÝnh phñ ph¶i lµm chø

kh«ng liªn quan ®Õn liÖu chÝnh phñ cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc ®Ých ®ã

nh− thÕ nµo.

32. Lý thuyÕt sù lùa chän c«ng céng bá qua kh¶ n¨ng lµ chÝnh s¸ch cña

chÝnh phñ cã thÓ thÊt b¹i vµ lµm gi¶m phóc lîi cña tÊt c¶ c¸c c«ng

d©n.

33. Khi viÖc lµm gi¶m « nhiÔm tèn rÊt nhiÒu chi phÝ th× « nhiÔm b»ng

kh«ng kh«ng ph¶i lµ møc « nhiÔm tèi −u.

34. Hµng ho¸ c«ng céng vµ ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i kh¸c nhau ®ñ ®Ó mét

ph©n tÝch vÒ c¸i nµy cã thÓ kh«ng cho thÊy b¶n chÊt ®Ó ph©n tÝch c¸i

kia.

35. X¸c ®Þnh c¬ cÊu ph¸p lý lµ mét trong c¸c chøc n¨ng chÝnh cña chÝnh

phñ trong nÒn kinh tÕ hçn h¬p.

36. ChÝnh phñ cã thÓ ho¹t ®éng ®Ó ph©n bæ l¹i tµi nguyªn c«ng b»ng h¬n,

nh−ng kh«ng thÓ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ cao h¬n.

37. Hµnh ®éng tËp thÓ cã thÓ kh«ng bao giê c¶i thiÖn ®−îc phóc lîi cña

mäi thµnh viªn cïng mét lóc.

38. Quy t¾c bá phiÕu theo ®a sè kh«ng nhÊt thiÕt t¹o ra sù ®iÒu chØnh

hoµn thiÖn Pareto trong ho¹t ®éng kinh tÕ.

39. C¸c ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i cã thÓ ®−îc "néi ho¸" b»ng ®µm ph¸n,

®Æt ra nh÷ng quy t¾c nghÜa vô, kiÓm so¸t trùc tiÕp, vµ/hoÆc ®¸nh thuÕ.

40. C¸c chÝnh s¸ch tù do kinh doanh cho phÐp møc « nhiÔm ®−îc t− nh©n

quyÕt ®Þnh b»ng viÖc tÝnh to¸n chi phÝ vµ thiÖt h¹i cã thÓ dÉn ®Õn

viÖc s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu mét c¸ch kh«ng hiÖu qu¶.

10.3 C©u hái th¶o luËn

1. §èi víi mçi mét trong nh÷ng ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i sau, h·y chØ ra

tr−êng hîp nµo kh«ng nghiªm träng ®Õn møc cÇn hµnh ®éng tËp thÓ,

tr−êng hîp nµo nghiªm träng ®Õn møc cÇn hµnh ®éng tËp thÓ, theo

b¹n nªn sö dông biÖn ph¸p kh¾c phôc nµo, t¹i sao?

a) Hót thuèc trong m¸y bay.

b) Hót thuèc ë s©n vËn ®éng.

c) L¸i xe khi ®· say r−îu.

d) Khãi axit lµm c¸ ë gÇn ®ã bÞ chÕt.

e) Khãi axit lµm c¸ ë xa ®ã bÞ chÕt.

2. Ng−êi ta cho r»ng môc ®Ých duy nhÊt cña ®¸nh thuÕ lµ cã tiÒn ®Ó tr¶

cho nh÷ng chi tiªu cña chÝnh phñ. Cã ®óng thÕ kh«ng hay lµ cã nh÷ng

khÝa c¹nh kh¸c ®èi víi viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam.

3. H·y liÖt kª nh÷ng vai trß chÝnh cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ hçn

hîp vµ bµn luËn xu h−íng cña mçi vai trß trong thËp kû qua.

4. C¸c hµng hãa c«ng céng ®Þa ph−¬ng – tr−êng häc - ®−êng s¸…, lµ

nh÷ng hµng hãa lµm lîi chñ yÕu cho d©n c− ®Þa ph−¬ng. C¸c ®Þa

ph−¬ng cã c¹nh tranh víi nhau b»ng viÖc thay ®æi hçn hîp hµng hãa

c«ng céng mµ chóng cung cÊp kh«ng? T¹i sao?

B - Bµi tËp

1. ë Mü thiÕu kü s−. §iÒu nµy lµm cho Mü ph¶i lùa chän gi÷a

viÖc thuª kü s− ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ quèc phßng vµ thuª hä

lµm thµy d¹y cho sinh viªn. Gi¶ sö biÓu sau ®©y m« t¶ sù ®¸nh

®æi gi÷a sè sinh viªn ®−îc c¸c nhµ khoa häc ®µo t¹o mçi n¨m

vµ sè c¸c ch−¬ng tr×nh quèc phßng ®−îc thùc hiÖn.

Sè sinh viªn (triÖu/n¨m) 0 2 4 6 8

Sè ch−¬ng tr×nh quèc phßng 27 24 18 10 0

a) H·y vÏ ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ sù ®¸nh ®æi

gi÷a sè sinh viªn ®−îc ®µo t¹o vµ sè ch−¬ng tr×nh quèc phßng

®−îc thùc hiÖn.

b) H·y tÝnh vµ minh ho¹ trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt

chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®µo t¹o 2 triÖu, 4 triÖu, 6 triÖu, vµ 8

triÖu sinh viªn mét n¨m.

c) T¹i sao chi phÝ c¬ héi thay ®æi?

2. CÇu vÒ s¶n phÈm A lµ P = 190 - 0,01Q. Gi¶ sö cung vÒ s¶n

phÈm nµy lµ cè ®Þnh ë møc 10.000 ®¬n vÞ. Trong ®ã P tÝnh

b»ng ®«la.

a) TÝnh gi¸ c©n b»ng cña s¶n phÈm A vµ thÆng d− tiªu dïng ë

møc gi¸ ®ã.

b) TÝnh ®é co d·n cña cÇu t¹i møc gi¸ c©n b»ng. ë møc gi¸ vµ s¶n

l−îng nµo tæng doanh thu lín nhÊt?

c) Minh häa c¸c kÕt qu¶ t×m ®−îc trªn cïng mét ®å thÞ.

3. Cung vµ cÇu s¶n phÈm A trªn thÞ tr−êng ®−îc cho bëi

P = 50 + 8QS

P = 100 - 2QD

Trong ®ã P tÝnh b»ng $/mét triÖu ®¬n vÞ vµ Q tÝnh b»ng triÖu

®¬n vÞ.

a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ thÞ tr−êng tù do vµ s¶n l−îng trao ®æi thùc tÕ

trªn thÞ tr−êng.

b) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 80$ vµ cung toµn bé phÇn thiÕu

hôt th× gi¸ vµ s¶n l−îng trao ®æi thùc tÕ trªn thÞ tr−êng lµ bao

nhiªu?

c) TÝnh thÆng d− tiªu dïng ë c©u a vµ b. Trong tr−êng hîp nµo

ng−êi tiªu dïng cã lîi h¬n?

d) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn gi¸ vµ s¶n l−îng trao ®æi trªn thÞ

tr−êng gièng nh− ë kÕt qu¶ c©u b nh−ng kh«ng ph¶i b»ng

c¸ch ®Æt trÇn gi¸ vµ hiÖu lùc ho¸ nã mµ b»ng c¸ch trî cÊp cho

ng−êi s¶n xuÊt th× kho¶n trî cÊp tÝnh trªn mét triÖu ®¬n vÞ s¶n

phÈm ph¶i b»ng bao nhiªu? Ng−êi tiªu dïng vµ ng−êi s¶n

xuÊt mçi bªn ®−îc lîi bao nhiªu tõ ch−¬ng tr×nh trî cÊp nµy?

4. Mét lo¹i s¶n phÈm A ®−îc trao ®æi tù do trªn thÞ tr−êng quèc

tÕ, gi¸ thÕ giíi cña nã lµ 3$ mét ®¬n vÞ. Cung vµ cÇu trong

n−íc ë mét quèc gia ®−îc cho d−íi ®©y:

Gi¸ ($/®¬n vÞ) 7 6 5 4 3 2 L−îng cung (triÖu ®¬n vÞ) 13 11 9 7 5 3 L−îng cÇu (triÖu ®¬n vÞ) 4 5 6 7 8 9

a) H·y viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng cung vµ ph−¬ng tr×nh ®−êng

cÇu.

b) §é co d·n cña cÇu vµ cña cung theo gi¸ ë møc gi¸ 3$ lµ bao

nhiªu? ë møc gi¸ 4$ lµ bao nhiªu?

c) NÕu kh«ng cã c¸c hµng rµo th−¬ng m¹i th× gi¸ trong n−íc vµ

l−îng nhËp khÈu s¶n phÈm A lµ bao nhiªu?

d) NÕu chÝnh phñ ®Æt møc thuÕ quan lµ 3$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm

th× l−îng nhËp khÈu lµ bao nhiªu? ChÝnh phñ sÏ thu ®−îc

doanh thu lµ bao nhiªu tõ thuÕ quan nµy? MÊt kh«ng trong

tr−êng hîp nµy lµ bao nhiªu?

e) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

5. Cho c¸c th«ng tin sau vÒ thÞ tr−êng s¶n phÈm g¹o ë Nam §Þnh:

Gi¸ thÞ tr−êng tù do cña g¹o lµ 5 ngh×n ®ång mét kg; s¶n l−îng

trao ®æi lµ 10 tÊn; co d·n cña cÇu theo gi¸ cña g¹o ë møc gi¸

hiÖn hµnh lµ -0,5; co d·n cña cung g¹o ë møc gi¸ ®ã lµ 1.

a) H·y viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng cung vµ ph−¬ng tr×nh ®−êng cÇu

cña thÞ tr−êng vÒ g¹o, biÕt r»ng chóng lµ nh÷ng ®−êng th¼ng.

b) NÕu chÝnh phñ trî cÊp cho ng−êi s¶n xuÊt 1 ngh×n ®ång mét kg

g¹o b¸n ra th× gi¸ vµ s¶n l−îng trao ®æi sÏ lµ bao nhiªu?

c) Ng−êi tiªu dïng cã ®−îc lîi tõ viÖc trî cÊp nµy kh«ng? NÕu cã

th× ng−êi tiªu dïng (tÝnh theo tæng thÓ) ®−îc bao nhiªu tõ tæng

trî cÊp chÝnh phñ thanh to¸n?

6. Mét c«ng ty s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö x¸c ®Þnh ®−îc r»ng ë

c¸c møc gi¸ hiÖn thêi cÇu trong ng¾n h¹n vÒ ®Ìn h×nh v« tuyÕn

nã s¶n xuÊt ra cã co d·n theo gi¸ lµ -2 vµ cÇu vÒ loa cña v«

tuyÕn lµ -1,5.

a) NÕu c«ng ty nµy quyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ cña c¶ hai lo¹i s¶n phÈm

lªn10% th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi l−îng b¸n vµ doanh thu cña

nã?

b) Tõ nh÷ng th«ng tin trªn b¹n cã thÓ nãi ®−îc s¶n phÈm nµo t¹o

ra nhiÒu doanh thu nhÊt cho h·ng kh«ng? NÕu cã th× t¹i sao?

NÕu kh«ng th× cÇn thªm th«ng tin g×?

7. ThÞ tr−êng g¹o ë Hµ néi ®−îc cho bëi c¸c ®−êng cung cÇu sau:

cung P = 3Q - 12,8 cÇu P = 8,26 - Q

Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng ngh×n ®ång/kg, s¶n l−îng tÝnh b»ng tÊn.

a) H·y tÝnh møc gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng tù do.

b) TÝnh thÆng d− tiªu dïng vµ co d·n cña cÇu theo gi¸ ë møc gi¸

thÞ tr−êng tù do.

c) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn trî cÊp cho n«ng d©n ®Ó gi¸ g¹o gi¶m

xuèng cßn 2,5 ngh×n ®ång/kg th× møc trî cÊp/kg ph¶i lµ bao

nhiªu?

d) Ai, ng−êi s¶n xuÊt hay ng−êi tiªu dïng, lµ ng−êi nhËn ®−îc

nhiÒu h¬n tõ tæng sè tiÒn trî cÊp cña chÝnh phñ?

8. ë s©n bay Kennedy cung vÒ diÖn tÝch cho m¸y bay h¹ c¸nh lµ

60 chç/giê khi thêi tiÕt tèt. Gi¶ sö r»ng nh÷ng chç h¹ c¸nh bÞ

h¹n chÕ b»ng gi¸. PhÝ h¹ c¸nh thÝch hîp

a) Vµo lóc 5 ®Õn 6 giê s¸ng nh÷ng ngµy thø s¸u lµ bao nhiªu khi

cÇu lµ P = 6000 -5QD?

b) Vµo lóc 10 ®Õn 11 giê s¸ng nh÷ng ngµy thø hai lµ bao nhiªu

khi cÇu lµ 100 - 2QD?

9. CÇu thÞ tr−êng vÒ m¸y vi tÝnh ë thÞ trÊn S−¬ng Mai lµ P = 1000

- Q. Cung m¸y vi tÝnh cè ®Þnh ë møc 500 ®¬n vÞ. Gi¸ tÝnh b»ng

$.

a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña m¸y vi tÝnh. ë møc

gi¸ ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ bao nhiªu?

b) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 400 th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi gi¸

vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng? Ai ®−îc lîi vµ ai bÞ thiÖt

trong tr−êng hîp nµy? Kho¶n thiÖt h¹i hay lîi Ých (nÕu cã) ®ã

b»ng bao nhiªu?

c) NÕu chÝnh phñ ®¸nh thuÕ vµo ng−êi tiªu dïng 5$ mét m¸y vi

tÝnh hä mua th× ai sÏ bÞ thiÖt h¹i? Kho¶n thiÖt h¹i ®ã b»ng bao

nhiªu? Ng−êi tiªu dïng cã ®−îc lîi kh«ng?

d) NÕu chÝnh phñ muèn tèi ®a ho¸ doanh thu cho nh÷ng ng−êi s¶n

xuÊt th× gi¸ nµo sÏ ®−îc chÝnh phñ ®Æt ra?

10. Ngµnh s¶n xuÊt xi m¨ng cã thÓ b¸n ë thÞ tr−êng miÒn B¾c

hoÆc thÞ tr−êng miÒn Nam. Hµm cÇu vÒ xi m¨ng ë thÞ tr−êng

miÒn B¾c lµ

P = 20 - 0,01Q

cßn ë thÞ tr−êng miÒn Nam lµ

P = 15 - 0,005Q

a) Cung xi m¨ng cho mçi thÞ tr−êng lµ cè ®Þnh ë møc Q = 1100.

H·y x¸c ®Þnh gi¸ cña xi m¨ng b¸n ë thÞ tr−êng miÒn B¾c, b¸n ë

thÞ tr−êng miÒn Nam.

b) TÝnh co d·n cña cÇu theo gi¸ ë c¸c møc gi¸ tÝnh ®−îc trong

c¸c tr−êng hîp trªn.

c) H·y dù ®o¸n doanh thu cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A

khi cung t¨ng lªn thµnh Q = 1150.

d) Gi¶ sö thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng ë thÞ tr−êng X thay ®æi

lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu ®Õn

P = 25 - 0,01Q

H·y cho biÕt ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi nµy ®Õn gi¸ vµ co d·n

cña cÇu theo gi¸.

11. Cho hµm cÇu sau

QDb = 52 - 1,8Pb + 0,2 Pl + 0,9Pg

trong ®ã QDb lµ l−îng cÇu vÒ thÞt bß, Pb lµ gi¸ thÞt bß, Pl lµ gi¸

thÞt lîn, vµ Pg lµ gi¸ thÞt gµ. C¸c gi¸ tÝnh b»ng ngh×n ®ång/kg,

c¸c sè l−îng tÝnh b»ng kg. H·y x¸c ®Þnh:

a) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ cña b¶n th©n nã.

b) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ thÞt lîn.

c) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ thÞt gµ.

d) C¸c gi¸ trÞ chÝnh x¸c cña c¸c co d·n nµy, biÕt Pb = 30

ngh×n ®ång/kg, Pl = 25 ngh×n ®ång/kg, Pg = 20 ngh×n ®ång/ kg.

12. Mét ng−êi tiªu dïng cã hµm Ých lîi lµ U (X,Y) = (Y-1)X, trong

®ã X vµ Y lµ c¸c sè l−îng hµng ho¸ tiªu dïng. Gi¸ cña c¸c

hµng ho¸ t−¬ng øng lµ PX vµ PY.

a) C¸c ®−êng bµng quan cña ng−êi tiªu dïng nµy cã d¹ng g×?

b) H·y x¸c ®Þnh tû lÖ thay thÕ cËn biªn ë mét ®iÓm trªn ®−êng

bµng quan.

c) H·y x¸c ®Þnh ®−êng thu nhËp - tiªu dïng cho c¸ nh©n nµy.

d) NÕu ng©n s¸ch cña ng−êi nµy lµ B0 = 1000, PX = 10 vµ PY = 10

th× kÕt hîp hµng ho¸ nµo sÏ tèi ®a ho¸ møc tháa m·n cña ng−êi

tiªu dïng nµy?

e) NÕu ng©n s¸ch cña ng−êi nµy t¨ng lªn thµnh B1 = 1200 th× kÕt

hîp tiªu dïng tèi −u nµo sÏ ®−îc chän?

f) NÕu ng©n s¸ch vÉn nh− ban ®Çu nh−ng gi¸ hµng ho¸ Y gi¶m

xuèng mét nöa th× l−îng cÇu hµng ho¸ X vµ hµng ho¸ Y thay

®æi nh− thÕ nµo?

13. Gi¶ sö mét c¸ nh©n hµng n¨m chi cho l−¬ng thùc thùc phÈm

10.000$ khi gi¸ cña l−¬ng thùc thùc phÈm lµ 2$ mét ®¬n vÞ,

thu nhËp cña c¸ nh©n nµy lµ 25.000$ mét n¨m, cÇu vÒ l−¬ng

thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy cã co d·n theo thu nhËp lµ 0,5

vµ co d·n theo gi¸ lµ - 1.

a) NÕu thuÕ b¸n hµng tÝnh theo ®¬n vÞ b¸n ra lµm cho gi¸ cña

l−¬ng thùc thùc phÈm t¨ng lªn gÊp ®«i th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi

tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy? (Gîi ý: sö

dông co d·n cña cÇu theo gi¸ trong mét kho¶ng).

b) Gi¶ sö chÝnh phñ gi¶m thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n nµy 5000$

mét n¨m ®Ó gi¶m bít ¶nh h−ëng cña thuÕ b¸n hµng ®¸nh vµo

l−¬ng thùc thùc phÈm th× tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña

c¸ nh©n nµy sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo?

c) C¸ nh©n nµy sÏ ®−îc lîi hay bÞ thiÖt khi cã thuÕ b¸n hµng kÕt

hîp víi gi¶m thuÕ thu nhËp so víi ban ®Çu? (Gîi ý: so s¸nh

møc ®é tho¶ m·n tr−íc vµ sau khi cã c¸c sù kiÖn ®· nªu).

14. Mét c¸ nh©n, cã hµm Ých lîi lµ U = W1/2, trong ®ã W lµ cña c¶i.

Ng−êi nµy ®ang c©n nh¾c mét viÖc c¸ c−îc mµ x¸c suÊt ®−îc

49$ lµ 30%, vµ x¸c suÊt kh«ng ®−îc g× lµ 70%.

a) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc kh«ng nÕu ph¶i c−îc 5$?

b) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc kh«ng nÕu ph¶i c−îc 2$?

c) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc víi chi phÝ 5$ kh«ng nÕu hµm Ých lîi cã

d¹ng U = W?

d) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc víi chi phÝ 20$ kh«ng nÕu hµm Ých lîi

cã d¹ng U = W?

e) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc víi chi phÝ 20$ kh«ng nÕu hµm Ých lîi

cã d¹ng U = W2?

15. Hµm s¶n xuÊt cña mét h·ng s¶n xuÊt m¸y tÝnh, A, ®−îc cho

bëi Q = 10K0,5L0,5, trong ®ã Q lµ sè m¸y tÝnh ®−îc s¶n xuÊt

ra/ngµy, K lµ sè giê t− b¶n/ngµy, vµ L lµ sè giê lao ®éng/ngµy.

Mét h·ng kh¸c, B, cã hµm s¶n xuÊt lµ Q = 10K0,6 L0,4.

a) NÕu c¶ hai h·ng sö dông cïng mét sè l−îng lao ®éng b»ng sè

l−îng t− b¶n th× h·ng nµo sÏ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n?

b) Gi¶ sö sè giê t− b¶n bÞ giíi h¹n lµ 9 giê m¸y, nh−ng lao ®éng cã

cung kh«ng h¹n chÕ. ë h·ng nµo s¶n phÈm cËn biªn cña lao

®éng lín h¬n? Gi¶i thÝch.

c) C¸c hµm s¶n xuÊt nµy biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng, gi¶m hay kh«ng

®æi theo quy m«?

16. Mét h·ng cã hµm s¶n xuÊt dµi h¹n (s¶n l−îng/tuÇn) lµ

Q = 10L1/2K1/2

Gi¸ c¸c yÕu tè lµ: Lao ®éng100$ mét tuÇn;

M¸y mãc thiÕt bÞ 200$ mét tuÇn. a) NÕu h·ng s¶n xuÊt 200 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè l−îng lao ®éng

vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ bao nhiªu?

b) NÕu h·ng s¶n xuÊt 400 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè l−îng lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ bao nhiªu? Chi phÝ

cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh dµi h¹n trong mçi tr−êng hîp lµ bao nhiªu? (nghÜa lµ nÕu s¶n l−îng b»ng 200 vµ 400).

c) §iÒu g× x¶y ra víi tæng chi phÝ, chi phÝ trung b×nh vµ chi phÝ cËn biªn khi s¶n l−îng lµ 200, 400 nÕu h·ng s¶n xuÊt cã

hiÖu qu¶ h¬n nªn hµm s¶n xuÊt trë thµnh Q = 11K1/2L1/2?

d) Khi gi¸ thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tiÒn l−¬ng t¨ng 10% th× ®iÒu g× x¶y ra víi tæng chi phÝ vµ chi phÝ cËn biªn.

17. Hµm s¶n xuÊt ®èi víi s¶n phÈm A lµ Q = 100KL (®¬n vÞ s¶n

phÈm/ngµy). NÕu gi¸ t− b¶n lµ 120 ngh×n ®ång mét ngµy vµ gi¸

lao ®éng lµ 30 ngh×n ®ång mét ngµy th× chi phÝ tèi thiÓu cña

viÖc s¶n xuÊt 10.000 ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ bao nhiªu?

18. Gi¶ sö r»ng hµm s¶n xuÊt ®−îc cho bëi f(K,L) = KL2, vµ r»ng

gi¸ cña t− b¶n lµ 10 ngh×n ®ång vµ gi¸ lao ®éng lµ 15 ngh×n

®ång. KÕt hîp lao ®éng - t− b¶n nµo tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cña

viÖc s¶n xuÊt mét møc s¶n l−îng bÊt kú nµo ®ã lµ g×?

19. Cho hµm s¶n xuÊt cña mét h·ng nh− sau:

Sè l−îng lao ®éng (ng−êi/ngµy) 1 2 3 4 5 6 7

S¶n l−îng(®¬n vi s¶n phÈm/ngµy) 21 50 73 82 92 99 102

a) H·y tÝnh s¶n phÈm cËn biªn cho c¸c c«ng nh©n.

b) ë l−îng lao ®éng nµo quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn b¾t ®Çu thÓ hiÖn?

c) Mèi quan hÖ gi÷a ®é dèc cña ®−êng tæng s¶n l−îng vµ ®−êng s¶n phÈm cËn biªn lµ g×?

20. TÝnh s¶n phÈm cËn biªn vµ s¶n phÈm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c

yÕu tè trong c¸c hµm s¶n xuÊt sau:

a) Q = f(L,K,T) = 100L2KT

b) Q = f(L,K) = 10L + 5K –L2 - 2K +3KL

c) Q = L0,64K0,36

d) Q = L0,43K0,58

e) Q = LaKb

21. Mét h·ng cã hµm s¶n xuÊt ng¾n h¹n sau:

Lao ®éng/tuÇn 0 1 2 3 4 5 6

S¶n l−îng/tuÇn 0 3 7 11,5 16 19 21

a) H·y vÏ c¸c ®−êng s¶n phÈm trung b×nh vµ s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng trªn mét ®å thÞ.

b) Gi¶ sö tiÒn l−¬ng lµ 5$/tuÇn, h·y vÏ c¸c ®−êng chi phÝ biÕn ®æi vµ chi phÝ cËn biªn ng¾n h¹n.

c) Gi¶ sö chi phÝ cè ®Þnh lµ 10$/tuÇn, h·y vÏ c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn vµ trung b×nh ng¾n h¹n.

22. Gi¶ sö r»ng hµm tæng chi phÝ ®èi víi mét ngµnh ®−îc cho bëi

ph−¬ng tr×nh bËc ba sau: TC = a + bQ + cQ2 +dQ3. H·y chØ

ra r»ng hµm nµy nhÊt qu¸n víi ®−êng chi phÝ trung b×nh d¹ng

ch÷ U víi Ýt nhÊt lµ mét sè gi¸ trÞ cña c¸c tham sè a, b, c, vµ d.

23. Trong mét thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o cã 200 ng−êi b¸n vµ

100 ng−êi mua. Nh÷ng ng−êi b¸n cã hµm cung gièng nhau lµ

6q = 10P - 1000. Nh÷ng ng−êi b¸n cã hµm cÇu gièng nhau lµ

q = -7,5P + 2250.

a) H·y x¸c ®Þnh hµm cung vµ hµm cÇu thÞ tr−êng.

b) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng nµy. c) NÕu hµm cÇu thÞ tr−êng lµ P = -0,003Q + 300 th× gi¸ vµ s¶n

l−îng c©n b»ng míi sÏ lµ bao nhiªu?

24. Gi¶ sö r»ng biÓu cÇu thÞ tr−êng vÒ s¶n phÈm A lµ:

Gi¸($) 8 7 6 5 4 3 2 1 L−îng cÇu 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 32.000 64.000 150.000

Chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh cña mçi h·ng c¹nh tranh lµ

Møc s¶n l−îng 100 200 300 400 500 600 Chi phÝ cËn biªn ($) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Chi phÝ trung b×nh($) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Gi¶ sö r»ng gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng cña s¶n phÈm A lµ 6$.

a) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng vµ

lîi nhuËn tèi ®a ®ã.

b) VÏ ®−êng cÇu thÞ tr−êng vµ x¸c ®Þnh ®iÓm c©n b»ng thÞ

tr−êng.

c) Lóc ®Çu cã bao nhiªu h·ng (gièng nhau) s¶n xuÊt s¶n phÈm A?

d) Trong dµi h¹n lîi nhuËn sÏ b»ng kh«ng. §iÒu ®ã x¶y ra ë møc

gi¸ nµo? ë gi¸ ®ã cã bao nhiªu h·ng s¶n xuÊt s¶n phÈm A?

25. Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm tæng chi phÝ sau:

C = 250X - 20X2 + 2X3

a) Hµm cung cña h·ng lµ g×?

b) S¶n l−îng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cËn biªn lµ bao nhiªu?

c) S¶n l−îng vµ gi¸ c©n b»ng dµi h¹n cña h·ng lµ bao nhiªu nÕu

mäi h·ng ®Òu cã hµm chi phÝ gièng nhau.

d) ë c©n b»ng dµi h¹n nµy lîi nhuËn lµ bao nhiªu?

e) Gi¶ sö b©y giê h·ng nµy lµ nhµ ®éc quyÒn vµ gÆp ®−êng cÇu

P = 550 - 10X. Gi¸, s¶n l−îng vµ lîi nhuËn c©n b»ng lµ

bao nhiªu?

26. §−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng trong

ngµnh lµ

C = 50 + (X - 50)2 C¸c h·ng b¸n cho hai nhãm ng−êi tiªu dïng, nhãm 1 vµ nhãm 2.

§−êng cÇu cña nhãm 1 lµ P1 = 250 - 2X1, vµ cña nhãm 2 lµ P 2 =

200 -X2. H·y tÝnh:

a) S¶n l−îng vµ gi¸ nÕu c¶ thÞ tr−êng ®−îc gi¶ ®Þnh lµ øng xö

theo nh÷ng gi¶ ®Þnh cña c¹nh tranh hoµn h¶o.

b) S¶n l−îng, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn trong ®éc quyÒn b¸n thuÇn tuý.

c) S¶n l−îng, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn trong ®éc quyÒn b¸n ph©n biÖt

gi¸.

27. Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm chi phÝ biÕn ®æi trung

b×nh lµ

AVC = 2q+ 3

a) ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn ®−êng cung cña h·ng vµ x¸c ®Þnh

møc gi¸ mµ h·ng ph¶i ®ãng cöa s¶n xuÊt.

b) Khi gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ 19$ th× h·ng bÞ lç 5,5$. T×m møc gi¸

vµ s¶n l−îng hoµ vèn cña h·ng.

c) H·ng sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn

nÕu gi¸ b¸n trªn thÞ tr−êng lµ 30$. TÝnh lîi nhuËn cùc ®¹i ®ã.

d) NÕu chi phÝ cËn biªn cña h·ng gi¶m 1$ th× s¶n l−îng vµ lîi nhuËn cña h·ng sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo (gi¸ thÞ tr−êng vÉn lµ 30$)?

28. Mét h·ng ®· x©y dùng nhµ m¸y vµ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ

®Ó s¶n xuÊt ®Üa ca nh¹c vµ cã thÓ b¸n mét sè l−îng kh«ng h¹n chÕ ë møc gi¸ 21 ngh×n mét ®Üa. C¸c sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cña h·ng lµ:

S¶n l−îng/ngµy (b¨ng) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tæng chi phÝ/ ngµy (ngh×n) 50 55 62 75 96 125 162 203

248

a) Møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng lµ bao nhiªu?

b) H·ng cã nªn s¶n xuÊt kh«ng? T¹i sao?

c) H·y tÝnh thÆng d− s¶n xuÊt cña h·ng ë møc gi¸ hiÖn thêi.

29. Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm chi phÝ biÕn ®æi b×nh

qu©n lµ: AVC = 2q + 4 ($)

a) ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn hµm chi phÝ cËn biªn cña h·ng vµ

x¸c ®Þnh møc gi¸ mµ h·ng ph¶i ®ãng cöa s¶n xuÊt.

b) Khi gi¸ b¸n cña s¶n phÈm lµ $24 th× h·ng bÞ lç vèn $150. T×m

møc gi¸ vµ s¶n l−îng hoµ vèn cña h·ng.

c) H·ng sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn

nÕu gi¸ b¸n trªn thÞ tr−êng lµ $84. TÝnh lîi nhuËn cùc ®¹i ®ã.

d) Minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

30. Mét h·ng ®éc quyÒn b¸n cã hµm cÇu vÒ s¶n phÈm cña m×nh lµ:

P = 1000 - Q. Chi phÝ b×nh qu©n cña h·ng lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 300.

a) Chi phÝ cËn biªn cña h·ng lµ bao nhiªu?

b) X¸c ®Þnh s¶n l−îng, gi¸, doanh thu vµ lîi nhuËn cña h·ng khi theo ®uæi c¸c môc tiªu: tèi ®a ho¸ doanh thu; tèi ®a ho¸ lîi

nhuËn.

c) Gi¶ sö h·ng ph¶i chÞu mét møc thuÕ cè ®Þnh (®ãng mét lÇn) T = 1500 th× gi¸ s¶n l−îng vµ lîi nhuËn cùc ®¹i cña h·ng sÏ thay

®æi thÕ nµo?

d) NÕu nhµ ®éc quyÒn nµy cã thÓ ph©n biÖt gi¸ hoµn h¶o th× lîi nhuËn cña nã sÏ lµ bao nhiªu?

31. Mét h·ng ®øng tr−íc ®−êng cÇu P = 50 - 2Q. Chi phÝ cËn biªn

cña h·ng lµ MC = Q + 5.

a) §Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn h·ng ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm vµ ®Æt gi¸ nµo? Khi ®ã tæng doanh thu cña h·ng b»ng bao nhiªu?

b) Gi¶ sö h·ng ph¶i chÞu thuÕ cè ®Þnh ®ãng mét lÇn lµ $60 th× lîi nhuËn cña h·ng sÏ thay ®æi thÕ nµo? Gi¶i thÝch?

c) NÕu ph¶i ®ãng thuÕ $10 trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× h·ng sÏ ph¶i s¶n xuÊt s¶n l−îng bao nhiªu vµ ®Æt gi¸ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn?

d) TÝnh kho¶n mÊt kh«ng (thiÖt h¹i cña x· héi) do søc m¹nh thÞ tr−êng ë c©u a g©y ra.

32. Trong mçi tr−êng hîp ®· cho d−íi ®©y h·y tÝnh gi¸ vµ s¶n

l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh− møc lîi nhuËn tèi ®a ®ã.

a) P = 50 - 2Q - 4Q2 vµ ATC = Q + 5

b) TR = 25Q - 0,8Q2 vµ TC = 2 + 20Q + 0,1Q2

c) P = 50 -5Q vµ TC = Q2 + 4Q

33. Víi t×nh huèng ë bµi 32, h·y x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña viÖc

®¸nh thuÕ m« t¶ d−íi ®©y:

a) ThuÕ ®¸nh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm t = 2 ®¸nh vµo 32a, ®iÒu g×

x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn?

Doanh thu thuÕ b»ng bao nhiªu?

b) NÕu thuÕ 10% ®¸nh vµo doanh thu ë c©u 32b th× ®iÒu g× sÏ x¶y

ra víi víi gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn míi

lµ bao nhiªu? Doanh thu thuÕ b»ng bao nhiªu?

c) NÕu thuÕ thu trän gãi T = 3 ®¸nh vµo c©u 32c th× ®iÒu g× sÏ

x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn míi

lµ bao nhiªu?

34. CÇu thÞ tr−êng vÒ s¶n phÈm Y lµ

P = 100 - Q

ThÞ tr−êng nµy do mét h·ng ®éc quyÒn khèng chÕ. Chi phÝ cña

h·ng ®éc quyÒn nµy lµ

C = 500 + Q2 + 4Q

a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n l−îng tèi −u cho h·ng ®éc quyÒn nµy.

H·ng t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn vµ thÆng d− tiªu dïng? MÊt

kh«ng do søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra lµ bao nhiªu?

b) NÕu h·ng muèn tèi ®a ho¸ doanh thu th× nã ph¶i chän gi¸ vµ

s¶n l−îng nµo? Khi ®ã lîi nhuËn lµ bao nhiªu?

c) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 60 th× h·ng sÏ s¶n xuÊt bao

nhiªu ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn cùc ®¹i? Lóc ®ã thÆng d− tiªu dïng

vµ mÊt kh«ng bÞ ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo?

d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®−îc trªn ®å thÞ.

35. Mét ngµnh c¹nh tranh hoµn h¶o gÆp ®−êng cÇu P = 20 - 2Q,

trong ®ã P lµ gi¸ tÝnh b»ng $/mét ngh×n ®¬n vÞ, Q lµ ngh×n ®¬n

vÞ s¶n phÈm mét tuÇn, s¶n xuÊt víi gi¸ cung kh«ng ®æi lµ

1$/mét ngh×n ®¬n vÞ.

a) TÝnh thÆng d− tiªu dïng mµ nh÷ng ng−êi mua s¶n phÈm nµy ®−îc h−ëng.

b) B©y giê gi¶ sö r»ng mét h·ng hîp nhÊt ®−îc c¶ ngµnh l¹i. Chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cña h·ng tÝnh cho

mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ 1$. H·y tÝnh s¶n l−îng, gi¸, lîi nhuËn vµ thÆng d− tiªu dïng.

c) Gi¶ sö thuÕ 0,1$/mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n phÈm ®−îc ®Æt ra. H·y tÝnh l¹i c¸c c©u tr¶ lêi cho c©u a vµ c©u b.

36. Mét h·ng ho¹t ®éng trong nh÷ng thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o. Gi¸ s¶n phÈm cña nã lµ 40$, gi¸ yÕu tè s¶n xuÊt cña nã lµ

300$. H·ng chØ sö dông mét yÕu tè s¶n xuÊt biÕn ®æi lµ K.

Hµm s¶n xuÊt cña h·ng lµ Q = 200K - K2. H·y x¸c ®Þnh c¸c sè l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sau ®©y:

a) L−îng t− b¶n sö dông.

b) Tæng s¶n l−îng s¶n xuÊt ra.

c) Tæng doanh thu, tæng chi phÝ vµ tæng lîi nhuËn, biÕt chi phÝ cè ®Þnh lµ 300.000$.

37. Mét h·ng kiÓm so¸t ®−îc toµn bé thÞ tr−êng gÆp cÇu ®èi víi

hai nhãm kh¸ch hµng nh− sau: Nhãm 1 P = 40 - 2Q1

Nhãm 2 P = 20 - 2Q2 Trong ®ã Q lµ ngh×n ®¬n vÞ mét tuÇn, chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh dµi h¹n lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 2$ (cho mét ngh×n

®¬n vÞ s¶n phÈm).

a) H·y tÝnh s¶n l−îng, gi¸ vµ lîi nhuËn cho nhµ ®éc quyÒn nµy.

b) TÝnh kho¶n mÊt kh«ng do søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra ë c©u a.

c) Gi¶ sö nhµ ®éc quyÒn nµy cã thÓ ph©n biÖt ®èi xö víi kh¸ch hµng b»ng gi¸. H·y x¸c ®Þnh s¶n l−îng vµ gi¸ b¸n cho mçi nhãm kh¸ch hµng.

d) TÝnh lîi nhuËn mµ nhµ ®éc quyÒn cã thÓ thu ®−îc khi tiÕn hµnh ph©n biÖt gi¸.

38. §−êng cÇu cña mét h·ng ®−îc cho bëi P = 500 - 2Q. Gi¸ hiÖn

thêi cña h·ng lµ 300$ vµ h·ng b¸n 100 s¶n phÈm mét tuÇn.

a) H·y tÝnh doanh thu cËn biªn cho h·ng ë møc gi¸ vµ s¶n l−îng hiÖn thêi dïng biÓu thøc doanh thu cËn biªn.

b) Gi¶ sö r»ng chi phÝ cËn biªn cña h·ng b»ng kh«ng th× cã ph¶i h·ng hiÖn ®ang tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn cña m×nh kh«ng?

39. ë mét ®Þa ph−¬ng cã 100 hé gia ®×nh, mçi hé gia ®×nh cã

®−êng cÇu vÒ ®iÖn lµ P = 10 - q. C«ng ty ®iÖn lùc ®éc quyÒn ë ®Þa ph−¬ng ®ã cã chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn lµ TC = 1000 + Q.

a) NÕu chÝnh phñ muèn kh«ng cã mÊt kh«ng (DL) th× chÝnh phñ ph¶i buéc c«ng ty ®iÖn lùc ®Æt gi¸ b»ng bao nhiªu? Trong

tr−êng hîp nµy s¶n l−îng ®−îc t¹o ra lµ bao nhiªu? H·y tÝnh lîi nhuËn cña h·ng vµ thÆng d− tiªu dïng ë møc gi¸ ®ã.

b) NÕu chÝnh phñ muèn c«ng ty ®iÖn ë ®Þa ph−¬ng ®ã kh«ng bÞ lç th× møc gi¸ thÊp nhÊt chÝnh phñ cã thÓ buéc c«ng ty ®iÖn

lùc ph¶i ®Æt ra lµ bao nhiªu? H·y tÝnh s¶n l−îng, lîi nhuËn cña nhµ ®éc quyÒn vµ thÆng d− cña ng−êi tiªu dïng trong

tr−êng hîp nµy. NÕu cã mÊt kh«ng (DL) th× mÊt kh«ng ®ã b»ng bao nhiªu?

c) §Ó tr¸nh mÊt kh«ng (DL) chÝnh phñ cã thÓ b¾t c¸c hé gia ®×nh

®ãng mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh th× míi ®−îc mua ®iÖn. Khi ®ã

c«ng ty cã thÓ ®Æt gi¸ nh− ®· tÝnh ®−îc ë c©u a. L−îng tiÒn mçi

hé sÏ tr¶ lµ bao nhiªu? C¸c hé cã s½n sµng ®ãng kho¶n tiÒn ®ã

®Ó ®−îc mua ®iÖn kh«ng? T¹i sao?

d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

40. Mét h·ng s¶n xuÊt ®éc quyÒn gÆp ®−êng cÇu

2

144

P Q =

Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña h·ng lµ AVC = Q1/2 vµ chi phÝ

cè ®Þnh lµ 5. (Gi¸ vµ chi phÝ tÝnh b»ng $.)

a) Gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng lµ bao nhiªu?

TÝnh lîi nhuËn tèi ®a ®ã.

b) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 4$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th×

nhµ ®éc quyÒn sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu? Lîi nhuËn cña nã

khi ®ã b»ng bao nhiªu?

c) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn ®Æt trÇn gi¸ ®Ó sao cho nhµ ®éc quyÒn

s¶n xuÊt ra møc s¶n l−îng cao nhÊt cã thÓ (nhµ ®éc quyÒn

kh«ng bÞ lç) th× chÝnh phñ ph¶i chän møc gi¸ nµo?

d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

41. Mét h·ng cã hai nhµ m¸y, chi phÝ cña mçi nhµ m¸y lµ:

Nhµ m¸y 1: 2111 10)( =QC

Nhµ m¸y 2: 2222 20)( =QC .

H·ng gÆp ®−êng cÇu sau:

P = 700 - 5Q, trong ®ã Q lµ tæng s¶n l−îng,

nghÜa lµ Q = Ql + Q2

a) H·y vÏ c¸c ®−êng doanh thu cËn biªn cho hai nhµ m¸y, c¸c ®−êng doanh thu trung b×nh, doanh thu cËn biªn vµ chi phÝ cËn biªn tæng céng (nghÜa lµ chi phÝ cËn biªn cña viÖc s¶n xuÊt Q = Ql +Q2). H·y chØ ra s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho

mçi nhµ m¸y, tæng s¶n l−îng vµ gi¸.

b) H·y tÝnh gi¸ trÞ cña Q1, Q2 vµ Q, P tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ®ã.

c) Gi¶ sö chØ cã chi phÝ ë nhµ m¸y 1 t¨ng lªn. H·ng nªn ®iÒu chØnh nh− thÕ nµo (nghÜa lµ t¨ng, gi¶m hay gi÷ nguyªn) s¶n l−îng ë nhµ m¸y 1? S¶n l−îng ë nhµ m¸y 2? Tæng s¶n l−îng? Gi¸?

42. Mét nhµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt víi chi phÝ lµ C = 100 - 5Q +

Q2,vµ cÇu lµ P = 55 -2Q.

a) H·ng ph¶i s¶n xuÊt s¶n l−îng b»ng bao nhiªu vµ ®Æt gi¸ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn? H·ng t¹o ra lîi nhuËn vµ thÆng d− tiªu dïng b»ng bao nhiªu?

b) NÕu h·ng hµnh ®éng nh− ng−êi chÊp nhËn gi¸ vµ ®Æt MC = P th× s¶n l−îng sÏ lµ bao nhiªu? Lóc ®ã lîi nhuËn vµ thÆng d−

tiªu dïng sÏ ®−îc t¹o ra lµ bao nhiªu?

c) MÊt kh«ng tõ søc m¹nh ®éc quyÒn ë c©u a lµ bao nhiªu?

d) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ cho s¶n phÈm cña nhµ ®éc quyÒn nµy b»ng 27$. §iÒu nµy sÏ ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn s¶n l−îng, thÆng d− tiªu dïng vµ lîi nhu©n cña nhµ ®éc quyÒn? MÊt

kh«ng lóc nµy sÏ lµ bao nhiªu?

e) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 23$ th× ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn s¶n l−îng, thÆng d− tiªu dïng vµ lîi nhuËn

cña nhµ ®éc quyÒn vµ mÊt kh«ng?

f) H·y xem xÐt trÇn gi¸ b»ng 12$. §iÒu nµy ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn s¶n l−îng, thÆng d− tiªu dïng vµ lîi nhuËn cña nhµ ®éc

quyÒn vµ mÊt kh«ng?

43. Hai h·ng ë trong thÞ tr−êng s«c«la. Mçi h·ng ®Òu cã thÓ chän s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt l−îng thÊp vµ s¶n l−îng chÊt l−îng

cao. Lîi nhuËn ®−îc cho ë matrix thu nhËp sau:

H·ng 2. ChÊt l−îng

thÊp ChÊt l−îng

cao ChÊt l−îng

thÊp

-20, -30 900, 600

H

·

n

g

1

ChÊt l−îng

cao 100, 800 50, 50

a) KÕt qu¶ c©n b»ng Nash, nÕu cã, sÏ lµ bao nhiªu?

b) NÕu nh÷ng ng−êi qu¶n lý mçi h·ng lµ nh÷ng ng−êi thËn träng vµ ®ång thêi theo chiÕn l−îc maximin th× kÕt qu¶ sÏ lµ g×?

c) KÕt qu¶ hîp t¸c lµ g×?

d) H·ng nµo ®−îc lîi nhiÒu nhÊt tõ kÕt qu¶ hîp t¸c nµy? H·ng ®ã sÏ tr¶ h·ng kia bao nhiªu ®Ó nã cÊu kÕt?

44. B¶ng sau cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ sè giá d©u rõng h¸i ®−îc mçi

giê b»ng c¸c sè l−îng lao ®éng kh¸c nhau:

Sè ng−êi h¸i d©u (mét giê) 1 2 3 4 5 6 7 8

S¶n l−îng d©u (giá) 20 38 53 64 71 74 74 70

a) H·y x¸c ®Þnh sè ng−êi h¸i ®−îc thuª nÕu gi¸ d©u rõng lµ 1,25$/giá vµ møc l−¬ng giê lµ 10$.

b) NÕu gi¸ d©u rõng gi¶m xuèng cßn 1$/giá th× sè ng−êi h¸i ®−îc thuª sÏ lµ bao nhiªu?

c) Minh ho¹ kÕt qu¶ tÝnh ®−îc b»ng ®å thÞ.

45. Gi¶ sö r»ng biÓu cung cÇu sau ®©y ¸p dông cho mét thÞ tr−êng lao ®éng cô thÓ

Møc l−¬ng ($/giê)

4 5 6 7 8 9 10

L−îng cung lao ®éng (sè c«ng nh©n/giê)

2 3 4 5 6 7 8

L−îng cÇu lao ®éng (sè c«ng nh©n/giê)

6 5 4 3 2 1 0

a) H·y x¸c ®Þnh møc l−¬ng c¹nh tranh.

b) H·y x¸c ®Þnh møc l−¬ng cña c«ng ®oµn.

d) H·y x¸c ®Þnh møc l−¬ng cña ng−êi mua ®éc quyÒn.

e) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

46. Ngµnh s¶n xuÊt giÊy c¹nh tranh hoµn h¶o cã chi phÝ t− nh©n

cËn biªn lµ

MPC = 60 + Q

Chi phÝ x· héi cËn biªn cña viÖc s¶n xuÊt giÊy lµ

MSC = 70 + Q

CÇu thÞ tr−êng vÒ giÊy lµ

P = 100 - Q

a) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng tù do vµ

møc s¶n l−îng tèi −u ®èi víi x· héi.

b) H·y tÝnh phÇn mÊt kh«ng mµ ngµnh nµy g©y ra cho x· héi bëi

¶nh h−ëng h−íng ngo¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

c) H·y x¸c ®Þnh møc thuÕ (thuÕ/®¬n vÞ s¶n phÈm) cÇn thiÕt ®Ó lo¹i

bá ®−îc hoµn toµn ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i nµy.

d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qña ®· tÝnh ®−îc trªn ®å thÞ.

47. Mét trang tr¹i nu«i ong n»m kÒ bªn mét v−ên t¸o. Ng−êi trång

t¸o ®−îc lîi v× ong thô phÊn cho t¸o mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn.

NÕu kh«ng cã ong th× ng−êi trång t¸o ph¶i chi 10 ngh×n ®ång

®Ó thô phÊn cho mét ha t¸o. Mçi hßm ong ®em l¹i l−îng mËt

®¸ng gi¸ 50 ngh×n ®ång. Chi phÝ cËn biªn cña viÖc nu«i ong lµ

MC = 24 + 2Q, trong ®ã Q lµ sè hßm ong.

a) Ng−êi nu«i ong sÏ nu«i bao nhiªu hßm?

b) §ã cã ph¶i lµ sè hßm ong hiÖu qu¶ (cho x· héi) kh«ng? Gi¶i

thÝch.

c) NÕu ng−êi nu«i ong vµ ng−êi trång t¸o s¸p nhËp víi nhau th×

sè hßm ong sÏ lµ bao nhiªu.

d) H·y minh häa c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

48. Gi¶ sö r»ng mét nhµ ®éc quyÒn tù nhiªn cã chi phÝ cè ®Þnh lµ

30$ vµ chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi lµ 2$. CÇu vÒ s¶n phÈm cña

nhµ ®éc quyÒn ®−îc cho bëi biÓu sau

Gi¸ ($/®¬n vÞ) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

L−îng cÇu(®¬n vÞ/ngµy) 0 2 4 6 8 10 12 14 16

18

a) NÕu nhµ ®éc quyÒn kh«ng bÞ ®iÒu tiÕt th× gi¸ vµ s¶n l−îng nµo

sÏ thÞnh hµnh?

b) NÕu chÝnh phñ muèn nhµ ®éc quyÒn nµy t¹o ra kÕt qu¶ c¹nh

tranh th× gi¸ vµ s¶n l−îng nµo lµ thÝch hîp?

c) NÕu chÝnh phñ muèn lo¹i trõ lîi nhuËn kinh tÕ th× gi¸ vµ s¶n

l−îng nµo lµ thÝch hîp.

49. Gi¶ sö cã 100 n«ng tr¹i s¶n xuÊt l−¬ng thùc, c¸c n«ng tr¹i cã

c¬ cÊu chi phÝ gièng nhau ®−îc biÓu thÞ ë b¶ng sau:

Chi phÝ s¶n xuÊt (cña mçi h·ng) CÇu

S¶n l−îng (yÕn/ngµy)

Tæng chi phÝ ($/ngµy)

Gi¸ ($/yÕn) L−îng cÇu (yÕn/ngµy)

0 1 2 3 4 5 6

5 7

10 14 19 25 32

1 2 3 4 5 6 7

600 500 400 300 200 100

50

a) Gi¸ vµ s¶n l−îng l−¬ng thùc c©n b»ng lµ bao nhiªu?

b) Mçi h·ng thu ®−îc bao nhiªu lîi nhuËn?

c) NÕu chÝnh phñ trî cÊp cho nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt l−¬ng thùc

1$/yÕn th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi gi¸, s¶n l−îng c©n b»ng vµ lîi

nhuËn cña c¸c h·ng?

d) §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu chÝnh phñ cßn ®¶m b¶o thªm r»ng gi¸ sÏ

lµ 5$/yÕn?

e) ChÝnh phñ ph¶i chi bao nhiªu trong tr−êng hîp c vµ d?

50. Chi phÝ t− nh©n vµ x· héi cña viÖc s¶n xuÊt mét lo¹i ho¸ chÊt

®éc h¹i mçi ngµy ®−îc cho ë biÓu sau:

S¶n l−îng (tÊn) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tæng chi phÝ t− nh©n($) 5 7 13 23 37 55 77 103 133

Tæng chi phÝ x· héi ($) 7 13 31 61 103 157 223 301 391

Gi¸ b¸n cña lo¹i ho¸ chÊt nµy lµ 18$/tÊn.

a) H·y vÏ c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn t− nh©n vµ x· héi cña viÖc s¶n xuÊt lo¹i ho¸ chÊt nµy.

b) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n l−îng t− nh©n tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ møc s¶n l−îng tèi −u cña x· héi.

c) H·y x¸c ®Þnh phÝ « nhiÔm ph¶i ®Æt ra ®Ó buéc ng−êi s¶n xuÊt ph¶i s¶n xuÊt møc s¶n l−îng tèi −u ®èi víi x· héi.

PhÇn 2

Lêi gi¶i v¾n t¾t

A – tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm

1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 e 14 d 27 d 40 d

2 e 15 c 28 a 41 d

3 b 16 a 29 a 42 e

4 d 17 e 30 c 43 d

5 a 18 d 31 e 44 d

6 e 19 b 32 e 45 b

7 e 20 c 33 c 46 c

8 b 21 a 34 d 47 d

9 d 22 c 35 d 48 b

10 d 23 b 36 c 49 d

11 b 24 c 37 b

12 a 25 b 38 c

13 d 26 b 39 d

1.2 §óng hay sai

1 s 6 ® 11 ® 16 s

2 ® 7 ® 12 s 17 ®

3 ® 8 ® 13 s 18 ®

4 s 9 s 14 s 19 s

5 s 10 ® 15 s

2. Cung vµ cÇu 2.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 d 17 b 33 c 49 c

2 a 18 e 34 c 50 a

3 b 19 c 35 a 51 d

4 c 20 c 36 e 52 b

5 a 21 b 37 c 53 b

6 e 22 a 38 a 54 c

7 a 23 a 39 a 55 a

8 e 24 e 40 e 56 e

9 c 25 b 41 b 57 a

10 e 26 b 42 b 58 b

11 c 27 e 43 a 59 e

12 b 28 b 44 b 60 c

13 c 29 b 45 a 61 a

14 b 30 c 46 b 62 c

15 d 31 b 47 c 63 d

16 b 32d 48 b 64 c

2.2 §óng hay sai

1 ® 17 ® 33 s 49 s

2 s 18 ® 34 s 50 ®

3 s 19 ® 35 ® 51 s

4 s 20 s 36 s 52 ®

5 ® 21 ® 37 s 53 ®

6 ® 22 ® 38 ® 54 s

7 ® 23 ® 39 ® 55 ®

8 s 24 ® 40 ® 56 s

9 ® 25 s 41 ® 57 s

10 s 26 ® 42 s 58 s

11 ® 27 ® 43 ® 59 s

12 ® 28 s 44 s 60 s

13 s 29 ® 45 ® 61 s

14 s 30 ® 46 ®

15 ® 31 s 47 s

16 s 32 ® 48 s

3. Tiªu dïng 3.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 e 13 d 25 b 37 e

2 b 14 b 26 d 38 c

3 b 15 c 27 a 39 b

4 b 16 b 28 d 40 b

5 a 17 e 29 c 41 d

6 a 18 e 30 a 42 a

7 c 19 a 31 c 43 e

8 d 20 a 32 b 44 a

9 e 21 e 33 c 45 a

10 a 22 e 34 d

11 a 23 a 35 b

12 a 24 c 36 a

3.2 §óng hay sai

1 ® 10 ® 19 s 28 ®

2 ® 11 s 20 ® 29 ®

3 s 12 ® 21 s 30 s

4 s 13 s 22 ® 31 ®

5 ® 14 ® 23 ® 32 ®

6 ® 15 ® 24 s 33 ®

7 s 16 s 25 s 34 s

8 s 17 s 26 s 35 s

9 s 18 ® 27 s

4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ 4.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 b 8 b 15 b 22 e

2 c 9 b 16 c 23 d

3 d 10 e 17 a 24 c

4 e 11 e 18 c 25 c

5 b 12 a 19 a 26 b

6 e 13 b 20 a 27 c

7 b 14 d 21 a 28 d

4.2 §óng hay sai

1 ® 9 s 17 s 25 ®

2 s 10 ® 18 ® 26 ®

3 ® 11 s 19 ® 27 s

4 ® 12 ® 20 ® 28 s

5 ® 13 ® 21 ® 29 s

6 s 14 s 22 ®

7 ® 15 ® 23 s

8 ® 16 s 24 s

5. C¹nh tranh hoµn h¶o

5.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 e 10 b 19 b 28 d

2 b 11 e 20 a 29 b

3 a 12 d 21 e 30 c

4 e 13 a 22 a 31 b

5 e 14 b 23 b 32 a

6 e 15 e 24 a 33 d

7 b 16 a 25 a 34 d

8 b 17 b 26 a 35 a

9 b 18 d 27 b 36 a

5.2 §óng hay sai

1 ® 10 s 19 ® 28 ®

2 ® 11 s 20 ® 29 s

3 ® 12 s 21 s 30 s

4 s 13 s 22 ® 31 s

5 s 14 ® 23 ® 32 ®

6 s 15 ® 24 s 33 s

7 s 16 ® 25 s 34 ®

8 ® 17 s 26 s 35 s

9 s 18 s 27 ®

6. §éc quyÒn 6.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 c 4 c 7 c 10 d

2 d 5 e 8 c 11 c

3 b 6 c 9 b

6.2 §óng hay sai

1 ® 4 ® 7 s 10 s

2 ® 5 ® 8 s 11 s

3 s 6 ® 9 ®

7. C¹nh tranh ®éc quyÒn 7.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 e 11 a 21 a 31 c

2 c 12 d 22 a 32 d

3 a 13 e 23 b 33 d

4 b 14 c 24 c 34 d

5 c 15 c 25 b 35 c

6 c 16 e 26 d 36 d

7 a 17 e 27 e 37 c

8 e 18 b 28 e 38 c

9 c 19 a 29 a 39 d

10 b 20 b 30 d

7.2 §óng hay sai

1 s 10 ® 19 s 28 s

2 ® 11 s 20 ® 29 ®

3 ® 12 s 21 ® 30 ®

4 ® 13 ® 22 s 31 ®

5 ® 14 s 23 ® 32 ®

6 ® 15 s 24 ® 33 ®

7 ® 16 ® 25 s 34 s

8 ® 17 ® 26 s 35 ®

9 s 18 ® 27 s

8. §éc quyÒn tËp ®oµn 8.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 c 6 c 11 a 16 c

2 c 7 a 12 b 17 a

3 d 8 b 13 a 18 c

4 c 9 b 14 e

5 c 10 c 15 d

8.2 §óng hay sai

1 ® 5 s 9 s 13 ®

2 s 6 s 10 s 14 s

3 ® 7 ® 11 ® 15 ®

4 ® 8 s 12 ®

9. Cung cÇu lao ®éng 9.1 Chän c©u tr¶ lêi

1 b 6 c 11 c 16 d

2 c 7 c 12 c 17 d

3 d 8 a 13 c 18 b

4 b 9 d 14 b 19 b

5 e 10 b 15 a

9.2 §óng hay sai

1 ® 5 s 9 s 13 ®

2 s 6 s 10 s 14 ®

3 s 7 ® 11 s 15 ®

4 ® 8 s 12 ®

10. Vai trß cña chÝnh phñ 10.1 Chän c©u tr¶ lêi

1e 10c 19a 28e

2e 11d 20b 29b

3c 12a 21e 30e

4a 13a 22c 31e

5d 14e 23e 32d

6c 15b 24a

7b 16c 25d

8e 17e 26e

9a 18c 27b

10.2 §óng hay sai

1s 11® 21® 31s

2® 12® 22s 32s

3s 13s 23® 33®

4s 14® 24® 34s

5® 15® 25s 35®

6® 16s 26s 36s

7s 17s 27s 37s

8® 18® 28s 38®

9® 19® 29® 39®

10s 20® 30® 40®

Bµi tËp

1.

b. 3, 9, 10, 17, 27;

c. V× kh¶ n¨ng thay ®æi kÕt hîp s¶n l−îng phô thuéc vµo kh¶

n¨ng chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh

kh¸c vµ sù s½n cã cña mçi yÕu tè ë nh÷ng tû lÖ thÝch hîp.

2.

a. P = 90$;

b. EP = -0,9, P = 95$, Q = 9500.

3.

a. P = 90$/triÖu ®¬n vÞ, Q = 5 triÖu ®¬n vÞ;

b. P = 80$/triÖu ®¬n vÞ, Q = 10 triÖu ®¬n vÞ;

c. CSa = 25, CSb = 100, trong tr−êng hîp b ng−êi tiªu dïng cã

lîi h¬n;

d. Trî cÊp lµ 50$/triÖu ®¬n vÞ, ng−êi tiªu dïng ®−îc 100$,

ng−êi s¶n xuÊt ®−îc 400$.

4.

a. CÇu lµ P = 11 -Q, cung lµ P = 0,5 + 0,5Q;

b. T¹i møc gi¸ 3$ EP D = -0,375, EP

S = 1,2, t¹i møc gi¸ 4$ EP D =

-0,571, EP S = 1,143;

c. NÕu kh«ng cã hµng rµo nhËp khÈu th× gi¸ trong n−íc sÏ

b»ng gi¸ thÕ giíi b»ng 3$, l−îng nhËp khÈu sÏ lµ 3 triÖu

®¬n vÞ; Khi cã thuÕ quan 3$/®¬n vÞ th× l−îng nhËp khÈu sÏ

b»ng kh«ng, chÝnh phñ sÏ kh«ng ®−îc g×, mÊt kh«ng tõ thuÕ

quan nµy lµ DL = 1,5 triÖu ®«la.

5.

a. CÇu lµ P = 15 -Q, cung lµ P = 0,5Q;

b. P = 4,33, Q = 10,67;

c. Ng−êi tiªu dïng ®−îc lîi v× ®−îc mua víi gi¸ thÊp h¬n vµ

sè l−îng nhiÒu h¬n, kho¶n lîi ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc tõ

trî cÊp lµ 7.148.900 ®ång.

6.

a. L−îng b¸n ®Ìn h×nh gi¶m 20%, l−îng b¸n loa gi¶m 15%,

tæng doanh thu tõ ®Ìn h×nh vµ tõ loa ®Òu gi¶m v× cÇu vÒ

chóng lµ co d·n;

b. Tõ nh÷ng th«ng tin ®· cho kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc s¶n

phÈm nµo t¹o ra nhiÒu doanh thu nhÊt, cÇn ph¶i biÕt gi¸ vµ

l−îng b¸n tr−íc hoÆc sau sù thay ®æi gi¸.

7.

a. P = 3, Q = 5,265;

b. CS = 13860113 ®ång, EP = -0,57;

c. Møc trî cÊp ph¶i lµ 1.980 ®ång/kg;

d. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt nhËn ®−îc nhiÒu h¬n (chÝnh phñ

thanh to¸n 11.404.800 ®ång, ng−êi s¶n xuÊt nhËn ®−îc

8.524.800 ®ång, ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc 2.880.000

®ång.

8.

a. 300;

b. -20, nh− vËy trong thùc tÕ phÝ b»ng 0 lµ thÝch hîp. Khi ®ã

QD = 50, QS = 60, ®−êng b¨ng ®−îc sö dông miÔn phÝ.

9.

a. P = 500$, Q = 500, EP = -1;

b. P = 400$, Q = 500, ng−êi tiªu dïng ®−îc lîi 50.000$, ng−êi

s¶n xuÊt bÞ thiÖt ®óng b»ng thÕ;

c. Ng−êi s¶n xuÊt bÞ thiÖt 2500$ v× gi¸ thÞ tr−êng gi¶m ®i 5$,

ng−êi tiªu dïng kh«ng ®−îc lîi còng kh«ng bÞ thiÖt;

d. P = 500$.

10.

a. PB = 9, PN = 9,5;

b. EP B = -0,81, EP

N = -1,72;

c. Khi ®ã doanh thu cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A sÏ

gi¶m nÕu b¸n ë thÞ tr−êng X, sÏ t¨ng nÕu b¸n ë thÞ tr−êng Y;

d. PX = 14, EP X = -1,27.

11.

a. EPb = -1,8.Pb/Q D

b;

b. EPl = 0,2. Pl/Q D

b;

c. EPg =0,9.Pg/Q D

b;

d. EPb = -2,57, EPl = 0,24, EPg = 0,86.

12.

a. §−êng bµng quan cã d¹ng hyperbole (Y = U/X + 1);

b. MRSXY = (Y - 1)/X;

c. Y = X + 1 (v× t¹i ®iÓm tèi −u ta cã (Y-1)X/X2 = PX/PY hay Y

= (PX/PY) .X + 1

d. X = 49,1 Y = 50,5 (v× ®iÓm tèi −u lµ giao ®iÓm gi÷a ®−êng

ng©n s¸ch vµ ®−êng thu nhËp - tiªu dïng);

e. X = 59,5, Y = 60,5;

f. X = 99, Y = 50,5.

13.

a. Tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy gi¶m tõ

5000 xuèng 2500;

b. Tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy t¨ng tõ

2500 lªn 2738;

c. C¸ nh©n nµy vÉn bÞ thiÖt so víi ban ®Çu.

14.

a. Kh«ng, v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®−îc 49$ nhá h¬n Ých lîi

cËn biªn cña viÖc mÊt 5$ (Gi¸ trÞ kú väng cña trß c¸ c−îc

nµy lµ EV = 49$.0,3 + 0$. 0,7 = 14,7$, do ®ã MU cña nã

b»ng 1/2. (14,7)-1/2, cßn mÊt 5$ c¸ c−îc th× ng−êi nµy sÏ mÊt

MU = 5$.(5)-1/2);

b. Cã, v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®−îc 14,7$ lín h¬n Ých lîi

cËn biªn cña viÖc mÊt 2$;

c. Ng−êi nµy thê ¬ víi trß ch¬i nµy v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc

®−îc 49$ vµ mÊt 5$ lµ b»ng nhau;

d. Ng−êi nµy thê ¬ víi trß ch¬i nµy v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc

®−îc 49$ vµ mÊt 20$ lµ b»ng nhau;

e. Kh«ng v× lóc nµy Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®−îc 49$ nhá

h¬n Ých lîi cËn biªn cña viÖc mÊt 20$.

15.

a. NÕu sè ®¬n vÞ K vµ sè ®¬n vÞ L b»ng nhau vµ b»ng X th×

s¶n l−îng hai h·ng t¹o ra lµ b»ng nhau vµ b»ng 10X;

b. ë h·ng A s¶n phÈm cËn biªn (MPL = 5.9 0,5.L-0,5) cao h¬n ë

h·ng B (MPL = 4.9 0,6.L-0,4);

c. C¸c hµm s¶n xuÊt nµy biÓu thÞ hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña quy

m«.

16.

a. 2

20 =K ,

2

40 =L ;

b. 2

40 =K ,

2

80 =L , LMC = LAC =

2

40 v× hµm s¶n xuÊt nµy

cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña quy m«;

c. LMC = LAC = 2

40 ;

d. LTC200 = 2

8800 , LTC400 =

2

17600 , LMC = LAC =

2

44

nghÜa lµ t¨ng 10% so víi ban ®Çu.

17. 1.200.000 ®ång.

18. 4K, 3L.

16.

19.

a. MPL = 21, 29, 23, 9, 7, 3;

b. ë l−îng lao ®éng b»ng 3;

c. MPL chÝnh lµ gi¸ trÞ cña ®é dèc cña ®−êng tæng s¶n l−îng ë

mçi ®iÓm.

20. S¶n phÈm cËn biªn cña c¸c ®Çu vµo:

a. MPL = 200LKT, MPK = 100L 2T, MPT = 100L

2K;

b. MPL = 10 + 5K - 2L -2K + 3K, MPK = 10L + 5 - L 2 -2 + 3L;

c. MPL = 0,64L -0,36K0,36, MPK =0,36L

-0,36K-0,64;

d. MPL = 0,43L -0,57 K0,58, MPK =0,58L

0,43K-0,42;

e. MPL = aL a-1Kb, MPK = bL

aKb-1.

S¶n phÈm trung b×nh cña c¸c ®Çu vµo:

a. APL = 100LKT, APK = 100L 2T, APT = 100L

2K;

b. K L

K L

L

K APL 3

25 10

2

+−−+= ,

LKLLAPK 32510 2

+−−+= ;

c. APL = L -0,36K0,36, APK = L

0,64K-0,64;

d. APL = L -0,57K0,58, APK = L

0,43K-0,42;

e. APL = L a-1Kb, APK = L

aKb-1.

21.

L 0 1 2 3 4 5 6

Q 0 3 7 11,5 16 19 21

APL 3 3,5 3,8 4 3,8 3,5

MPL 3 4 4,5 4,5 3 2

VC 5 10 15 20 25 30

AC 5 2,86 2,17 1,88 1,84 1,90

MC 1,67 1,25 1,11 1,11 1,67 2,5

22. a = 0, b > c2/4 vµ b > 0 c < 0, d > 0.

23.

a. Cung: 6Q = 2000P - 200.000, cÇu: Q = 225.000 -750P;

b. P = 238,46, Q = 276920;

c. P = 150, Q = 50000.

24.

a. q = 500, π = 1.000$;

b. 8 h·ng;

c. Lîi nhuËn b»ng 0 x¶y ra ë møc gi¸ b»ng chi phÝ trung b×nh

tèi thiÓu P = 2,0$ (gi¶ sö chi phÝ trung b×nh dµi h¹n b»ng chi

phÝ trung b×nh ng¾n h¹n), ë møc gi¸ nµy cã 640 h·ng s¶n

xuÊt.

25.

a. Hµm cung cña h·ng lµ P = 250 - 40X + 6X2, (x > 0);

b. X ≈ 3,33;

c. X = 5, P = 200;

d. π = 0;

e. P = 460, X ≈ 9, π ≈ 1728.

26.

a. §−êng cÇu tæng céng lµ P = 250 - 2X víi X < 25,

P = 325/1,5 -1/1,5X víi X > 25

do ®ã X = 106,25, P ≈ 145,84;

b. X = 95, P ≈ 153,34, π ≈ 12492,3;

c. X1 = 40, P1 = 170, X2 = 55, P2 = 145, π = 12700.

27.

a. §−êng cung chÝnh lµ ®−êng chi phÝ cËn biªn, nghÜa lµ P = 4q +

3 víi q > 0, P ®ãng cöa s¶n xuÊt = AVCmin = 3;

b. qhoµ vèn = ≈ 4,33, Phoµ vèn ≈ 20,32;

c. q ≈ 6,75, πmax ≈ 53,61;

d. q = 7, πmax = 60,5.

28.

a. q = 21;

b. H·ng nªn s¶n xuÊt v× khi s¶n xuÊt h·ng chØ lç 12$/ngµy, nÕu

kh«ng s¶n xuÊt h·ng sÏ lç 50$/ngµy;

c. PS = 38.

29.

a. MC = 4q + 4, P ®ãng cöa s¶n xuÊt = 4;

b. P =44, q = 10;

c. q = 20, πmax = 600.

30.

a. MC = 300;

b. Khi h·ng theo ®uæi môc tiªu πmax th× Q = 350, P = 650, TR =

227.500, π = 122.500, khi h·ng theo ®uæi môc tiªu TRmax th×

Q = 500, P = 500, TR = 250.000, π = 10.000;

c. ∆P = 0, ∆Q = 0, ∆π = 1500.

d. π = 245.000

31.

a. Q = 9, P = 32, TR = 288;

b. ∆π = 60$ v× thuÕ cè ®Þnh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn chi phÝ cËn

biªn do ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ vµ s¶n l−îng mµ chØ

lµm cho tæng chi phÝ t¨ng thªm mét kho¶n ®óng b»ng thuÕ

®ã;

c. Q = 7, P = 36;

d. DL = 36.

32.

a. P = 35,04, Q = 1,70, π = 48,178;

b. P =22,78, Q = 2,78, π =4,95;

c. P = 30,85, Q = 3,83, π = 88,166.

33.

a. P =35,88 , Q =1,65 , π = 44,93 ,T = 3.3;

b. P = 22,72 , Q = 2,72 , π = 53,62, T = 6,18 ;

c. P =32,1, Q = 3,58, π = 77,04.

34.

a. Q =24, P = 76, π = 652, CS =288, DL = 160;

b. P = 50, Q = 50, π = -2500;

c. Q = 10, CS = 350, DL = 330.

35.

a. CS = 90.250$;

b. Q = 4.750$, P = 10,5$/ngh×n ®¬n vÞ, π = 45.125$, CS =

22.562,5$;

c. CS = 89.302,5$, Q = 4.725, P = 10,55, π = 44.651,25$, CS =

22.325,625$.

36.

a. K = 96,25;

b. Q = 9986;

c. TR = 399.440$, TC = 28.785$, π = 370565$

37.

a. Q = 14, P = 16, π = 196;

b. DL = 98;

c. Q1 = 9,5, P1 = 21, Q2 = 4,5, P2 = 11;

d. π = 221.

38.

a. MR = 100;

b. Kh«ng v× t¹i ®ã MR > MC.

39.

a. P = 1, Q = 900, π = -1000, CS = 405.000;

b. P = 2,3, P = 770, π = 0, CS =2964,5, DL = 84,4;

c. C¸c hé s½n sµng tr¶ v× l−îng tiÒn ph¶i tr¶ (= 1.000/100 = 10)

nhá h¬n thÆng d− tiªu dïng cña mçi hé thu ®−îc (=

810.000/100 = 8.100.

40.

a. Q = 4, P = 6, π = 11;

b. Q = 64/9 ≈ 7, π = 4,48;

c. Q1/2 ≈ 3,26, Q ≈ 10,63.

41.

a. MRT = 700 - 10Q, MC1 = 20 Q1, MC2 = 40Q2, MCT =

40Q/3;

b. Q1 = 20, Q2 = 10, P = 550;

c. S¶n l−îng tæng céng ph¶i gi¶m do ®ã gi¸ ph¶i t¨ng, s¶n

l−îng ë nhµ m¸y 1 ph¶i gi¶m, s¶n l−îng ë nhµ m¸y 2 cã thÓ

t¨ng, gi¶m hoÆc gi÷ nguyªn tuú thuéc vµo phÇn gi¶m trong

tæng s¶n l−îng.

42.

a. P = 35$, Q = 10, π = 200$, CS = 100$;

b. Q = 15, P = 25$, π = 125$, CS = 225$;

c. DL = 50$;

d. Q = 14, CS = 196$, π = 152, DL = 2$;

e. Q = 14, P = 23, π = 196$, CS = 252$, DL = 2;

f. Q = 8,5, π = -27,75$, CS = 265,5$, DL = 84,5$.

43.

a. Gãc trªn bªn ph¶i vµ gãc d−íi bªn tr¸i;

b. h·ng 1 chän chÊt l−îng cao, h·ng 2 chän chÊt l−îng cao;

c. H·ng 1 chän chÊt l−îng thÊp, h·ng 2 chän chÊt l−îng cao,

lîi nhuËn chung lµ 1500; H·ng 1, tr¶ h·ng 2 200.

44.

a. 4;

b. 3.

45.

a. 6$;

b. 7,33$;

c. 4,67$.

46.

a. Q cña thÞ tr−êng tù do = 20, Q tèi −u cña x· héi = 15;

b. DL = 25;

c. t = 10/®¬n vÞ s¶n phÈm.

47.

a. Q = 13;

b. Kh«ng. V× ch−a tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i;

c. Q = 18.

48.

a. P = 6, Q = 8;

b. P = 2, Q = 16;

c. P = 5, Q = 10.

49.

a. P = 4$, Q = 300;

b. π = -2$; c. P = 3,5$, Q = 350, π = 6.75;

c. D− thõa thÞ tr−êng lµ 500 yÕn;

d. Trong tr−êng hîp c chÝnh phñ ph¶i chi 350$, trong tr−êng

hîp d chÝnh phñ ph¶i chi 2.000$.

50.

c. Qt− nh©n = 5 tÊn/ngµy, Qx· héi = 2 tÊn/ngµy;

d. PhÝ « nhiÔm ph¶i ®Æt lµ 12$/ngµy.

Môc lôc: A C©u hái tr¾c nghiÖm

1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung

1.1 Chän c©u tr¶ lêi

1.2 §óng hay sai

1.3 C©u hái th¶o luËn

2. Cung vµ cÇu

2.1 Chän c©u tr¶ lêi

2.2 §óng hay sai

3.3 C©u hái th¶o luËn

3. Tiªu dïng

3.1 Chän c©u tr¶ lêi

3.2 §óng hay sai

3.3 C©u hái th¶o luËn

4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ

4.1 Chän c©u tr¶ lêi

4.2 §óng hay sai

4.3 C©u hái th¶o luËn

5. C¹nh tranh hoµn h¶o

5.1 Chän c©u tr¶ lêi

5.2 §óng hay sai

5.3 C©u hái th¶o luËn

6. §éc quyÒn

6.1 Chän c©u tr¶ lêi

6.2 §óng hay sai

6.3 C©u hái th¶o luËn

7. C¹nh tranh ®éc quyÒn

7.1 Chän c©u tr¶ lêi

7.2 §óng hay sai

7.3 C©u hái th¶o luËn

8. §éc quyÒn tËp ®oµn

8.1 Chän c©u tr¶ lêi

8.2 §óng hay sai

8.3 C©u hái th¶o luËn

9. Cung vµ cÇu lao ®éng

9.1 Chän c©u tr¶ lêi

9.2 §óng hay sai

9.3 C©u hái th¶o luËn

10. Vai trß cña chÝnh phñ

10.1 Chän c©u tr¶ lêi

10.2 §óng hay sai

10.3 C©u hái th¶o luËn

B BµI tËp

PhÇn 2 Lêi gi¶I v¾n t¾t

A Tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm

11. Nh÷ng vÊn ®Ò chung

1.1 Chän c©u tr¶ lêi

1.2 §óng hay sai

12. Cung vµ cÇu

2.1 Chän c©u tr¶ lêi

2.2 §óng hay sai

3. Tiªu dïng

3.1 Chän c©u tr¶ lêi

3.2 §óng hay sai

4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ

4.1 Chän c©u tr¶ lêi

4.2 §óng hay sai

5. C¹nh tranh hoµn h¶o

5.1 Chän c©u tr¶ lêi

5.2 §óng hay sai

6. §éc quyÒn

6.1 Chän c©u tr¶ lêi

6.2 §óng hay sai

7. C¹nh tranh ®éc quyÒn

7.1 Chän c©u tr¶ lêi

7.2 §óng hay sai

8. §éc quyÒn tËp ®oµn

8.1 Chän c©u tr¶ lêi

8.2 §óng hay sai

9. Cung vµ cÇu lao ®éng

9.1 Chän c©u tr¶ lêi

9.2 §óng hay sai

10. Vai trß cña chÝnh phñ

10.1 Chän c©u tr¶ lêi

10.2 §óng hay sai

B §¸p sè vµ lêi gi¶I v¾n t¾t bµI tËp.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang