Tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1919     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 104
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô - tài liệu, sách iDoc.Vn1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ cá
A - c©u hái tr¾c nghiÖm kinh
tế vi mô
1.1 Chän c©u tr¶ lêi
1.
Lý do nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh tÕ häc?
a. §Ó biÕt c¸ch thøc ng−êi ta ph©n c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó
s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸.
b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi l−îng hµng ho¸ lÊy chÊt l−îng cuéc
sèng.
c. §Ó biÕt mét h×nh thèng vÒ c¸c nguyªn kinh hiÓu
biÕt toµn diÖn thùc tÕ.
d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c chÝnh ch c«ng
céng.
e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu lµ nh÷ng lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh
tÕ häc.
2. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:
a. Nghiªn u nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn nh÷ng giao dÞch trao
®æi gi÷a mäi ng−êi
b. Nghiªn cøu sù ph©n c¸c tµi nguyªn khan hiÕm cho s¶n xuÊt
viÖc ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch vô.
c. Nghiªn cøu cña c¶i.
d. Nghiªn cøu con ng−êi trong cuéc sèng kinh doanh th−êng ngµy,
kiÕm tiÒn vµ h−ëng thô cuéc sèng.
e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.
3. Lý thuyÕt trong kinh tÕ:
a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®−îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc t¹p cña thùc tÕ.
b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã lµ trõu t−îng trong khi ®ã thùc tÕ kinh tÕ l¹i
lµ cô thÓ.
d. "§óng trong lý thuyÕt nh−ng kh«ng ®óng trong thùc tÕ".
e. TÊt c¶ ®Òu sai
4. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:
a. C¸ch làm t¨ng l−îng tiÒn cña gia ®×nh.
b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ tr−êng chøng kho¸n
c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm.
d. C¸ch dông c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng
ho¸ dÞch ph©n c¸c hµng ho¸ dÞch nµy cho c¸c c¸ nh©n
trong x· héi.
e. T¹i sao tµi nguyªn l¹i khan hiÕm nh− thÕ.
5. Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc:
a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ.
b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ mµ kh«ng ®−îc chøng minh.
c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc thÝ nghiÖm.
d. NÕu lµ lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ.
6. Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò trong:
a. Nh©n chñng häc.
b. T©m lý häc.
c. X· héi häc.
d. Khoa häc chÝnh trÞ.
e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn.
7. Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt mµ kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i quyÕt lµ:
a. ThÞ tr−êng.
b. TiÒn.
c. T×m kiÕm lîi nhuËn.
d. C¬ chÕ gi¸.
e. Sù khan hiÕm.
8. Tµi nguyªn khan hiÕm nªn:
a. Ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái.
b. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.
c. TÊt c¶ mäi ng−êi, trõ ng−êi giµu, ®Òu ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.
d. ChÝnh phñ ph¶i ph©n bæ tµi nguyªn.
e. Mét sè c¸ nh©n ph¶i nghÌo.
9. Trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hµng ho¸ ®−îc tiªu dïng bëi:
a. Nh÷ng ng−êi xøng ®¸ng.
b. Nh÷ng ng−êi lµm viÖc ch¨m chØ nhÊt.
c. Nh÷ng ng−êi cã quan hÖ chÝnh trÞ tèt.
d. Nh÷ng ng−êi s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.
e. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt ra chóng.
10.ThÞ tr−êng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ mét trong ba thÞ tr−êng chÝnh?
a. ThÞ tr−êng hµng ho¸.
b. ThÞ tr−êng lao ®éng.
c. ThÞ tr−êng vèn.
d. ThÞ tr−êng chung ch©u ¢u.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
11.Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c h·ng, gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c thÞ tr−êng ë ®ã
hä giao dÞch víi nhau gäi lµ:
a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
b. Kinh tÕ häc vi m«.
c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
d. Kinh tÕ häc thùc chøng.
e. Kinh tÕ häc tæng thÓ.
12.Nghiªn cøu hµnh vi a nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt c¸c yÕu tè nh thÊt
nghiÖp vµ l¹m ph¸t gäi lµ:
a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
b. Kinh tÕ häc vi m«.
c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
d. Kinh tÕ häc thùc chøng.
e. Kinh tÕ häc thÞ tr−êng.
13.Mét lý thuyÕt hay mét m« h×nh kinh tÕ lµ:
a. Ph−¬ng tr×nh to¸n häc.
b. Sù dù ®o¸n vÒ t−¬ng lai cña mét nÒn kinh tÕ.
c. C¶i c¸ch kinh tÕ ®−îc khuyÕn nghÞ trong chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ
nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quy luËt kinh tÕ.
d. TËp hîp c¸c gi¶ ®Þnh vµ c¸c kÕt luËn rót ra tõ c¸c gi¶ ®Þnh nµy.
e. Mét céng ®ång kinh n®−îc thµnh lËp ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh
hiÖu qu¶ cña mét ch−¬ng tr×nh cña chÝnh phñ.
14.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc chuÈn t¾c?
a. Th©m hôt ng©n s¸ch lín trong nh÷ng n¨m 1980 ®· g©y ra th©m hôt
c¸n c©n th−¬ng m¹i.
b. Trong c¸c thêi kú suy tho¸i, s¶n l−îng gi¶m vµ thÊt nghiÖp t¨ng.
c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−.
d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−.
e. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng sÏ lµm gi¶m l·i suÊt.
15.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc thùc chøng?
a. ThuÕ lµ qu¸ cao.
b. TiÕt kiÖm lµ qu¸ thÊp.
c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−.
d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt thÊp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−.
e.
ë
c¸c n−íc t− b¶n cã qu¸ nhiÒu sù bÊt b×nh ®¼ng kinh tÕ.
16.Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän v×:
a. Tµi nguyªn khan hiÕm.
b. Con ng−êi lµ ®éng vËt biÕt thùc hiÖn sù lùa chän.
c. Nh÷ng ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.
d. C¸c biÕn sè kinh tÕ cã t−¬ng quan víi nhau.
e. Kh«ng cã sù lùa chän sÏ kh«ng cã kinh tÕ häc.
17.
"
Sù khan hiÕm" trong kinh tÕ häc ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn:
a. Thêi kú cã n¹n ®ãi.
b. §éc quyÒn ho¸ viÖc cung øng hµng ho¸.
c. §éc quyÒn ho¸ c¸c tµi nguyªn dïng ®Ó cung øng hµng ho¸.
d. §éc quyÒn ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi hµng ho¸.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
18.Trong kinh tÕ häc "ph©n phèi" ®Ò cËp ®Õn:
a. B¸n lÎ, b¸n bu«n vµ vËn chuyÓn.
b. C©u hái c¸i g×.
c. C©u hái nh− thÕ nµo.
d. C©u hái cho ai.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
dông c¸c liÖu sau cho c©u hái 10, 11 vµ 12. C¸c liÖu ®ã
ph¶n ¸nh ba kÕt hîp kh¸c nhau cña quÇn ¸o thøc ¨n thÓ
s¶n xuÊt ra tõ c¸c tµi nguyªn x¸c ®Þnh.
Thøc ¨n 10 5 0
QuÇn ¸o 0 x 50
19.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x sÏ:
a. B»ng 25.
b. NhiÒu h¬n 25.
c.
Ý
t h¬n 25.
d. B»ng 5.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
20.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶
n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:
a. B»ng 25.
b. NhiÒu h¬n 25.
c.
Ý
t h¬n 25.
d. B»ng 50.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
21.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o vµ thøc ¨n ®Òu sö dông tÊt c¸c ®Çu vµo theo
mét tû lÖ nh− nhau th× x ph¶i:
a. B»ng 25
b. NhiÒu h¬n 25.
c.
Ý
t h¬n 25.
d. B»ng 50.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
ng c¸c sè liÖu nµy cho c©u 22 vµ23. C¸c liÖu ®ã ph¶n
¸nh c¸c kÕt hîp kh¸c nhau cña vò khÝ vµ s÷a:
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô
1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm đểsản xuất ra các hàng hoá.b. Để biết cách đánh đổi số l-ợng hàng hoá lấy chất l-ợng cuộcsống.c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểubiết toàn diện thực tế.d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách côngcộng.e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinhtế học.2. Kinh tế học có thể định nghĩa là:a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch traođổi giữa mọi ng-ờib. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất vàviệc phân phối các hàng hoá dịch vụ.c. Nghiên cứu của cải.d. Nghiên cứu con ng-ời trong cuộc sống kinh doanh th-ờng ngày,kiếm tiền và h-ởng thụ cuộc sống.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1919     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 20 Lượt xem: 201766
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166050
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2011 Lượt xem: 147484
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140485
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140485
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135732
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96147
tâm lý học đại cương Lượt tải: 505 Lượt xem: 83507
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66334