Tài liệu

cau hoi trac nghiem kinh te chinh tri mac lenin

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1150     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 122
Tài liệu cau hoi trac nghiem kinh te chinh tri mac lenin - tài liệu, sách iDoc.VnPhần II[b]kinh tế chính trị Mác - lênin[/b] [img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_E07A04E5-764C-4A14-9C47-75E5627F4661.0/mso
Ph n II
kinh t chính tr Mác - lêninế
A- Câu h i tr c nghi m
Câu 1. Thu t ng "kinh t - chính tr " đ c s d ng l n đ u tiên vào năm ế ư
nào?
a. 1610
b. 1612
c. 1615
d. 1618
Câu 2. Ai là ng i đ u tiên đ a ra khái ni m "kinh t - chính tr "?ườ ư ế
a. Antoine Montchretiên
b. Francois Quesney
c. Tomas Mun
d. William Petty
Câu 3. Ai ng i đ c C. Mác coi sáng l p ra kinh t chính tr t s n cườ ượ ế ị ư
đi n?
a. A. Smith
b. D. Ricardo
c. W.Petty
d. R.T.Mathus
Câu 4. Ai là ng i đ c coi là nhà kinh t th i kỳ công tườ ượ ế r ng th công?ườ
a. W. Petty
b. A. Smith
c. D.Ricardo
d. R.T.Mathus
Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh t c a th i kỳ nào?ế
a. Th i k tích lu nguyên thu
TBCN
b. Th i kỳ hi p tác gi n đ n ơ
c. Th i kỳ công tr ng th công ườ
d. Th i kỳ đ i công nghi p c ơ
khí
Câu 6. Kinh t - chính tr Mác - Lênin đã k th a phát tri n tr c ti pế ế ế
nh ng thành t u c a:
a. Ch nghĩa tr ng th ng ươ
b. Ch nghĩa tr ng nông
c. Kinh t chính tr c đi n Anhế
d. Kinh t - chính tr t m th ngế ườ
Câu 7. H c thuy t kinh t nào c a C.Mác đ c coi là ế ế ư hòn đá t ng?
a. H c thuy t giá tr lao đ ng ế
b. H c thuy t giá tr th ng d ế ư
c. H c thuy t tích lu t s n ế ư
d. H c thuy t tái s n xu t t b n ế ư
143
xã h i
Câu 8. Đ i t ng nghiên c u c a kinh t - chính tr Mác-Lênin là: ư ế
a. S n xu t c a c i v t ch t
b. Quan h xã h i gi a ng i v i ng i ườ ườ
c. Quan h s n xu t trong m i quan h tác đ ng qua l i v i l c l ng ư
s n xu t và ki n trúc th ng t ng. ế ượ
d. Quá trình s n xu t, phân ph i, trao đ i, tiêu dùng.
Câu 9. Hãy ch n ph ng án đúng v đ c đi m c a quy lu t kinh t : ươ ế
a. Mang tính khách quan
b. Mang tính ch quan
c. Phát huy tác d ng thông qua ho t đ ng kinh t c a con ng i ế ườ
d. C a và c
Câu 10. Ch n ph ng án đúng v quy lu t kinh t và chính sách kinh t : ươ ế ế
a. Quy lu t kinh t là c s c a chính sách kinh t ế ơ ế
b. Chính sách kinh t là ho t đ ng ch quan c a nhà n c trên c sế ướ ơ
nh n th c và v n d ng các quy lu t khách quan.
c. Quy lu t kinh t chính sách kinh t đ u ph thu c vào các đi u ế ế
ki n khách quan.
d. C a, b, c
Câu 11. Đ nghiên c u kinh t - chính tr Mác- Lênin th s d ng nhi u ế
ph ng pháp, ph ng pháp nào quan tr ng nh t?ươ ươ
a. Tr u t ng hoá khoa h c ượ
b. Phân tích và t ng h p
c. Mô hình hoá
d. Đi u tra th ng kê
Câu 12. Khi nghiên c u ph ng th c s n xu t TBCN, C.Mác b t đ u t : ươ
a. S n xu t c a c i v t ch t
b. L u thông hàng hoáư
c. S n xu t giá tr th ng d ư
d. S n xu t hàng hoá gi n đ n và hàng ơ
hoá
Câu 13. Tr u t ng hoá khoa h c là: ượ
a. G t b nh ng b ph n ph c t p c a đ i t ng nghiên c u. ư
144
b. G t b các hi n t ng ng u nhiên, b ngoài, ch gi l i nh ng m i ượ ữ ạ
liên h ph bi n mang tính b n ch t. ế
c. Quá trình đi t c th đ n tr u t ng và ng c l i. ế ượ ượ
d. C b và c
Câu 14. Ch c năng nh n th c c a kinh t - chính tr là nh m: ế
a. Phát hi n b n ch t c a các hi n t ng và quá trình kinh t . ượ ế
b. S tác đ ng gi a quan h s n xu t v i l c l ng s n xu t ki n ượ ế
trúc th ng t ng.ượ
c. Tìm ra các quy lu t kinh t ế
d. C a, b, c
Câu 15. Ch c năng ph ng pháp lu n c a kinh t - chính tr Mác- Lênin th ươ ế
hi n :
a. Trang b ph ng pháp đ xem xét th gi i nói chung ươ ế
b. Là n n t ng lý lu n cho các khoa h c kinh t ngành ế
c. c s lu n cho các khoa h c n m giáp ranh gi a các tri th cơ
các ngành khác nhau.
d. C b và c
Câu 16. Ch c năng t t ng c a kinh t - chính tr Mác – Lê nin th hi n : ư ưở ế
a. Góp ph n xây d ng th gi i quan cách m ng c a giai c p công ế
nhân
b. T o ni m tin vào th ng l i trong cu c đ u tranh xoá b áp b c bóc
l t
c. khí t t ng c a giai c p công nhân nhân dân lao đ ngư ưở
trong công cu c xây d ng CNXH
d. C a, b và c
Câu 17. B n ch t khoa h c cách m ng c a kinh t - chính tr Mác- Lênin ế
th hi n ch c năng nào?
a. Nh n th c
b. T t ngư ưở
c. Ph ng pháp lu nươ
d. C a, b và c
Câu 18. Ho t đ ng nào c a con ng i đ c coi c b n nh t c s ườ ượ ơ ơ
c a đ i s ng xã h i ?
a. Ho t đ ng chính tr
b. Ho t đ ng khoa h c
c. Ho t đ ng s n xu t c a c i v t
ch t
145
cau hoi trac nghiem kinh te chinh tri mac lenin
Phần II[b]kinh tế chính trị Mác - lênin[/b] [img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_E07A04E5-764C-4A14-9C47-75E5627F4661.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img]  [b]A- Câu hỏi trắc nghiệm[/b]                    Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?a. 1610 b. 1612[u]c.[/u] 1615 d. 1618Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?[u]a.[/u] Antoine Montchretiên b. Francois Quesneyc. Tomas Mun d. William PettyCâu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?a. A. Smith b. D. Ricardo[u]c.[/u] W.Petty d. R.T.MathusCâu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?a. W. Petty [u]b.[/u] A. Smithc. D.Ricardo d. R.T.MathusCâu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN b. Thời kỳ hiệp tác giản đơnc. Thời kỳ công trường thủ công [u]d.[/u] Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1150     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus