Tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp- tai lieu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13020     Tải về: 53     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp- tai lieu - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệpTài liệu tham khảo ôn tập môn kế toán tài chính doanh nghiệp gồm h
CÂU H I TR C NGHI M: 50 CÂU
1. Nguyên t c nào sau đây là nguyên t c c b n c a k toán ơ ế
a. Ho t đ ng liên t c
b. Trung th c
c. Đ y đ
d. Khách quan
Đa: a (TB)
2. Ngày 1/9, DN X bán thành ph m cho DN Y tr giá bao g m thu GTGT 5% - ế
thu kh u tr là 63.000.000 ch a thu ti n. Giá v n c a hàng 50.000.000ế ư
nh ng k toán ch đ nh kho n bút toán (N TK 632: 50.000.000/ TK 155:ư ế
50.000.000) không đ nh kho nt toán (N TK 131: 63.000.000/Có TK 511:
60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán ti n hàng cho
DN X b ng chuy n kho n lúc này k toán đ nh kho n bút toán doanh thu ế
bán hàng. V y vi c làm này vi ph m nguyên t c nào trong các nguyên t c sau
đây:
a. C s d n tíchơ
b. Ho t đ ng liên t c
c. Giá g c
d. Th n tr ng
Đa: a (K)
3. Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá hàng ch a thuư ế
GTGT 80.000.000, thu su t thu GTGT 10%- thu ph ng pháp tr c ti p,ế ế ế ươ ế
thu 70% b ng ti n g i ngân hàng. Giá v n hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2,
Công ty Y thanh toán ph n còn l i b ng TGNH. V y Công ty X s ghi nh n
doanh thu và giá v n vào th i đi m:
a. Doanh thu và giá v n ghi nh n vào ngày 1/2
b. Doanh thu (ghi nh n 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá v n ghi nh n vào
ngày 1/2
c. Doanh thu và giá v n ghi nh n o ngày 28/2
d. Doanh thu ngày 28/2 và giá v n ghi nh n vào ngày 1/2
Đa: a (K)
4. Gi s , cu i kỳ, s d và s phát sinh c a các tài kho n trong kỳ đ c vào s ư ượ
cái. Khi l p b ng cân đ i k toán, k toán s căn c vào: ế ế
a. S d t tài kho n lo i 1 đ n lo i 4 trên s cái ư ế
b. S phát sinh t Tài kho n lo i 1 đ n lo i 9 trên s cái ế
c. S phát sinh t Tài kho n lo i 5 đ n lo i 9 ế
d. Tài kho n 4 đ n 9 ế
Đa: a (TB)
1
5. Gi s , cu i kỳ, s d và s phát sinh c a các tài kho n trong kỳ đ c vào s ư ượ
cái. Khi l p b ng báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, k toán s căn c vào ế ế
a. S li u phát sinh t tài kho n lo i 5 đ n lo i 9 trên s cái ế
b. S phát sinh t Tài kho n lo i 1 đ n lo i 9 trên s cái ế
c. S d cu i kỳ t tài kho n lo i 1 đ n tài kho n lo i 9 ư ế
d. Tài kho n 4 đ n 9 ế
Đa: a (TB)
6. Công th c xác đ nh giá tr v t li u t n kho cu i kỳ theo ph ng pháp ươ
ki m kê đ nh kỳ :
a. Ki m kê cu i kỳ s l ng, đ nh giá ượ
b. Tr giá v t li u t n kho = Tr giá v t li u t n đ u kỳ + Tr giá v t li u nh p
trong kỳ + Tr giá v t li u xu t trong kỳ
c. Tr giá v t li u t n kho = Tr giá v t li u t n đ u kỳ - Tr giá v t li u nh p
trong kỳ + Tr giá v t li u xu t trong kỳ
d. Tr giá v t li u t n kho = Tr giá v t li u t n đ u kỳ + Tr giá v t li u nh p
trong kỳ - Tr giá v t li u xu t trong kỳ
Đa: a (TB)
7. Nghi p v kinh t phát sinh (N TK 111 ế : 50.000.000, N TK 112 :
30.000.000/Có TK 341 : 60.000.000, TK 331 : 20.000.000) s làm cho S
t ng c ng c a B ng cân đ i k toán ế :
a. Thay đ i theo chi u h ng tăng lên t tr ng c a tài s n ngu n v n ch u ướ
nh h ng có s thay đ i ưở
b. Không Thay đ i nh ng t tr ng c a tài s n ngu n v n ch u nh h ng ư ưở
s thay đ i
c. Thay đ i theo chi u h ng tăng lên và t tr ng c a t t c tài s n nh h ng ư ưở
s thay đ i
d. Thay đ i theo chi u h ng tăng lên t tr ng c a tài s n ngu n v n ch u ướ
nh h ng không có s thay đ i ưở
Đa: a (TB)
8. Ngày 10/03/2008 Doanh nghi p M nh p kh u tài s n c đ nh, giá nh p
kh u theo đi u ki n CIF 20.000 USD, thu NK thu su t 10%, thu GTGT ế ế ế
hàng nh p kh u 10%- thu kh u tr . Ngày 31/12/2008, Tài s n c đ nh đó ế
c tính trên th tr ng kho ng 25.000 USD. K toán đã đi u ch nh giá tàiướ ư ế
s n c đ nh t 22.000 USD lên 25.000 USD. Vi c này vi ph m vào nguyên t c :
a. Giá g c
b. Phù h p
c. Th n tr ng
d. C s d n tíchơ
Đa: a (TB)
9. Công ty M t i th i đi m ngày 31/12/X nh sau ư :
S d tài kho n 131 (bên n ) ư : 200.000.000, s d tài kho n 131 (bên có) ư :
100.000.000.
2
S d tài kho n 331 (bên có) ư : 100.000.000, s d bên n 50.000.000 ư
Khi l p B ng cân đ i k toán, S li u TK 131 và 331 s đ c k toán x ế ượ ế :
a. Không bù tr mà l y s d bên n TK 131 ư s ti n 200.000.000 và s d bên N ư
TK 331 50.000.000 ghi vào ph n tài s n, s d bên TK 331 s ti n ư
100.000.000, s d bên tài kho n 131 s ti n 100.000.000 s ghi vào ph n ư
ngu n v n.
b. TK 131 s s d 100.000.000 ghi bên tài s n, TK 331 ư : 50.000.000 s ghi
bên ngu n v n
c. Không tr l y s d bên n bên TK 131 ghi vào ph n tài s n, s ư
d bên có và bên n TK 331 ghi vào ph n ngu n v nư
d. T t c đ u sai.
Đa: a (TB)
10. T i ngày 31/07. T ng tài s n : 500.000.000, T ng ngu n v n : 500.000.000.
Ngày 01/08 phát sinh nghi p v :
+ N TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000
+ N TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000
V y b ng cân đ i k toán t i ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghi p v trên) ế
s có T ng tài s n và T ng ngu n v n là :
a. 510.000.000 và 510.000.000
b. 530.000.000 và 530.000.000
c. 520.000.000 và 520.000.000
d. 490.000.000 và 490.000.000
Đa: a (TB)
11. T i ngày 31/07. T ng tài s n : 500.000.000, T ng ngu n v n : 500.000.000.
Ngày 01/08 phát sinh nghi p v :
+ N TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000
+ N TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000
V y b ng cân đ i k toán t i ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghi p v trên) s ế
a. Thay đ i theo chi u h ng tăng lên t tr ng c a ti n m t, N ph i tr thay ướ
đ i
b. Không thay đ i nh ng t tr ng c a ti n m t, N ph i tr thay đ i. ư
c. Thay đ i theo chi u h ng tăng lên t tr ng c a ti n m t, N ph i tr ướ
không thay đ i
d. Thay đ i theo chi u h ng gi m xu ng t tr ng c a ti n m t, N ph i tr ướ
thay đ i.
Đa: a (TB)
12. Kho n nào sau đây không đ c ph n ánh trên b ng cân đ i k toán ượ ế :
a. V t t nh n gia công tr giá 30.000.000 ư
b. Ng i mua ng tr c ti n hàng 30.000.000 b ng ti n g i ngân hàngư ướ
c. Chi ti n m t t m ng cho công nhân viên
d. Mua tài s n c đ nh 30.000.000. b ng ti n g i ngân hàng
Đa: a (TB)
3
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp- tai lieu
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệpTài liệu tham khảo ôn tập môn kế toán tài chính doanh nghiệp gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13020     Tải về: 53     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm